Список Монгольський текстів

Авах Гээхийн Дөрвөн Мөрт Шүлэг - 1
Загальна кількість слів становить 4016
Загальна кількість унікальних слів становить 1607
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Авах Гээхийн Дөрвөн Мөрт Шүлэг - 2
Загальна кількість слів становить 4079
Загальна кількість унікальних слів становить 1813
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Авах Гээхийн Дөрвөн Мөрт Шүлэг - 3
Загальна кількість слів становить 198
Загальна кількість унікальних слів становить 157
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Айлын гурван хүү
Загальна кількість слів становить 535
Загальна кількість унікальних слів становить 327
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан гургалдай
Загальна кількість слів становить 541
Загальна кількість унікальних слів становить 262
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан Загасны Үлгэр
Загальна кількість слів становить 2626
Загальна кількість унікальних слів становить 1196
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан Загасны Үлгэр (Зурагт)
Загальна кількість слів становить 2668
Загальна кількість унікальних слів становить 1209
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан мөнгөн аргай
Загальна кількість слів становить 1497
Загальна кількість унікальних слів становить 604
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан Цох - 1
Загальна кількість слів становить 4602
Загальна кількість унікальних слів становить 1764
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан Цох - 2
Загальна кількість слів становить 4694
Загальна кількість унікальних слів становить 1692
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Алтан Цох - 3
Загальна кількість слів становить 3488
Загальна кількість унікальних слів становить 1325
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Амьд Явахын Хүслэн - 1
Загальна кількість слів становить 4664
Загальна кількість унікальних слів становить 2027
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Амьд Явахын Хүслэн - 2
Загальна кількість слів становить 1927
Загальна кількість унікальних слів становить 970
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аргасун Хуурчийн Домог - 1
Загальна кількість слів становить 4014
Загальна кількість унікальних слів становить 1604
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аргасун Хуурчийн Домог - 2
Загальна кількість слів становить 4114
Загальна кількість унікальних слів становить 1791
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аргасун Хуурчийн Домог - 3
Загальна кількість слів становить 31
Загальна кількість унікальних слів становить 29
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Арсландай мэргэн хаан
Загальна кількість слів становить 513
Загальна кількість унікальних слів становить 248
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Арслантай мэргэн хаан
Загальна кількість слів становить 352
Загальна кількість унікальних слів становить 165
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 1
Загальна кількість слів становить 4648
Загальна кількість унікальних слів становить 2164
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 2
Загальна кількість слів становить 4627
Загальна кількість унікальних слів становить 2043
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 3
Загальна кількість слів становить 4553
Загальна кількість унікальних слів становить 2114
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 4
Загальна кількість слів становить 4521
Загальна кількість унікальних слів становить 2071
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 5
Загальна кількість слів становить 4628
Загальна кількість унікальних слів становить 2105
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 6
Загальна кількість слів становить 4659
Загальна кількість унікальних слів становить 2034
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 7
Загальна кількість слів становить 4634
Загальна кількість унікальних слів становить 2191
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 8
Загальна кількість слів становить 4671
Загальна кількість унікальних слів становить 1898
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 9
Загальна кількість слів становить 4642
Загальна кількість унікальних слів становить 1999
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 10
Загальна кількість слів становить 4704
Загальна кількість унікальних слів становить 2135
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 11
Загальна кількість слів становить 4572
Загальна кількість унікальних слів становить 2099
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 12
Загальна кількість слів становить 4620
Загальна кількість унікальних слів становить 1986
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 13
Загальна кількість слів становить 4599
Загальна кількість унікальних слів становить 2178
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 14
Загальна кількість слів становить 4766
Загальна кількість унікальних слів становить 2013
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 15
Загальна кількість слів становить 4702
Загальна кількість унікальних слів становить 2078
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 16
Загальна кількість слів становить 4729
Загальна кількість унікальних слів становить 1779
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 17
Загальна кількість слів становить 4684
Загальна кількість унікальних слів становить 1980
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 18
Загальна кількість слів становить 4708
Загальна кількість унікальних слів становить 2107
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 19
Загальна кількість слів становить 4556
Загальна кількість унікальних слів становить 2071
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 20
Загальна кількість слів становить 4589
Загальна кількість унікальних слів становить 2115
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 21
Загальна кількість слів становить 4582
Загальна кількість унікальних слів становить 1955
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Артур Вангийн Өргөөнөө - 22
Загальна кількість слів становить 2162
Загальна кількість унікальних слів становить 1148
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 1
Загальна кількість слів становить 4549
Загальна кількість унікальних слів становить 1967
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 2
Загальна кількість слів становить 4491
Загальна кількість унікальних слів становить 2008
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 3
Загальна кількість слів становить 4255
Загальна кількість унікальних слів становить 2007
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 4
Загальна кількість слів становить 4525
Загальна кількість унікальних слів становить 1971
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 5
Загальна кількість слів становить 4618
Загальна кількість унікальних слів становить 1953
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 6
Загальна кількість слів становить 4507
Загальна кількість унікальних слів становить 2100
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 7
Загальна кількість слів становить 4439
Загальна кількість унікальних слів становить 2048
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 8
Загальна кількість слів становить 4493
Загальна кількість унікальних слів становить 2059
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 9
Загальна кількість слів становить 4471
Загальна кількість унікальних слів становить 2047
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 10
Загальна кількість слів становить 4378
Загальна кількість унікальних слів становить 2055
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 11
Загальна кількість слів становить 4575
Загальна кількість унікальних слів становить 1888
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 12
Загальна кількість слів становить 4541
Загальна кількість унікальних слів становить 2156
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Африкийн Ногоон Толгод - 13
Загальна кількість слів становить 90
Загальна кількість унікальних слів становить 71
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аялгуу Мэдэх Нөхөр - 1
Загальна кількість слів становить 4320
Загальна кількість унікальних слів становить 2046
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аялгуу Мэдэх Нөхөр - 2
Загальна кількість слів становить 4331
Загальна кількість унікальних слів становить 1878
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Аялгуу Мэдэх Нөхөр - 3
Загальна кількість слів становить 2947
Загальна кількість унікальних слів становить 1401
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бинго - 1
Загальна кількість слів становить 4574
Загальна кількість унікальних слів становить 1917
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бинго - 2
Загальна кількість слів становить 664
Загальна кількість унікальних слів становить 451
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 1
Загальна кількість слів становить 4416
Загальна кількість унікальних слів становить 2307
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 2
Загальна кількість слів становить 4301
Загальна кількість унікальних слів становить 2273
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 3
Загальна кількість слів становить 4115
Загальна кількість унікальних слів становить 2046
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 4
Загальна кількість слів становить 4345
Загальна кількість унікальних слів становить 2179
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 5
Загальна кількість слів становить 4570
Загальна кількість унікальних слів становить 2179
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 6
Загальна кількість слів становить 4504
Загальна кількість унікальних слів становить 2215
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 1 - 7
Загальна кількість слів становить 224
Загальна кількість унікальних слів становить 180
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 1
Загальна кількість слів становить 4513
Загальна кількість унікальних слів становить 2093
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 2
Загальна кількість слів становить 4417
Загальна кількість унікальних слів становить 2169
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 3
Загальна кількість слів становить 4381
Загальна кількість унікальних слів становить 2114
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 4
Загальна кількість слів становить 4373
Загальна кількість унікальних слів становить 2169
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 5
Загальна кількість слів становить 4385
Загальна кількість унікальних слів становить 2050
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 6
Загальна кількість слів становить 4502
Загальна кількість унікальних слів становить 2105
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 7
Загальна кількість слів становить 4379
Загальна кількість унікальних слів становить 2058
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 8
Загальна кількість слів становить 4318
Загальна кількість унікальних слів становить 2022
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 9
Загальна кількість слів становить 4315
Загальна кількість унікальних слів становить 2156
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 2 - 10
Загальна кількість слів становить 636
Загальна кількість унікальних слів становить 496
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 1
Загальна кількість слів становить 4468
Загальна кількість унікальних слів становить 2057
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 2
Загальна кількість слів становить 4530
Загальна кількість унікальних слів становить 2045
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 3
Загальна кількість слів становить 4442
Загальна кількість унікальних слів становить 1999
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 4
Загальна кількість слів становить 4503
Загальна кількість унікальних слів становить 2050
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 5
Загальна кількість слів становить 4473
Загальна кількість унікальних слів становить 2083
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 6
Загальна кількість слів становить 4414
Загальна кількість унікальних слів становить 2093
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 7
Загальна кількість слів становить 4574
Загальна кількість унікальних слів становить 2150
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 3 - 8
Загальна кількість слів становить 2122
Загальна кількість унікальних слів становить 1223
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 1
Загальна кількість слів становить 4389
Загальна кількість унікальних слів становить 2233
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 2
Загальна кількість слів становить 4387
Загальна кількість унікальних слів становить 2171
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 3
Загальна кількість слів становить 4388
Загальна кількість унікальних слів становить 2121
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 4
Загальна кількість слів становить 4280
Загальна кількість унікальних слів становить 2133
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 5
Загальна кількість слів становить 4463
Загальна кількість унікальних слів становить 2131
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 6
Загальна кількість слів становить 4325
Загальна кількість унікальних слів становить 2244
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 7
Загальна кількість слів становить 4275
Загальна кількість унікальних слів становить 2265
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Боол 4 - 8
Загальна кількість слів становить 2120
Загальна кількість унікальних слів становить 1352
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бор Баавгай - 1
Загальна кількість слів становить 4539
Загальна кількість унікальних слів становить 1948
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бор Баавгай - 2
Загальна кількість слів становить 4550
Загальна кількість унікальних слів становить 1922
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бор Баавгай - 3
Загальна кількість слів становить 238
Загальна кількість унікальних слів становить 202
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бороо
Загальна кількість слів становить 1574
Загальна кількість унікальних слів становить 763
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бөөгийн Дуудлага - 1
Загальна кількість слів становить 4013
Загальна кількість унікальних слів становить 1605
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Бөөгийн Дуудлага - 2
Загальна кількість слів становить 3493
Загальна кількість унікальних слів становить 1591
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Б. Ринчен Докторын Түүх Намтраас - 1
Загальна кількість слів становить 4230
Загальна кількість унікальних слів становить 1936
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Б. Ринчен Докторын Түүх Намтраас - 2
Загальна кількість слів становить 2809
Загальна кількість унікальних слів становить 1525
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів
Б. Ринченд Тулгасан Ял Зэм Ба Цагаадал - 1
Загальна кількість слів становить 3890
Загальна кількість унікальних слів становить 1958
0.0 слів у 2000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 5000 найпоширеніших слів
0.0 слів у 8000 найпоширеніших слів
Кожна смужка відображає відсоток слів на 1000 найпоширеніших слів