Latin

Ніч лагідна - 26

Süzlärneñ gomumi sanı 832
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 550
26.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
32.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
39.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
відрізняються від Томових, але Барбан
— людина дії, і тим він набагато
страшніший: «Мій фах — убивати людей. Я
бився з рифами, бо я європеєць, а з
комуністами б’юся тому, що вони
зазіхають на мою власність».
Про прірву, що розверзлася між Діком і
Ніколь (як і про те, що Фіцджеральд
хотів ідейно протиставити Дайвера
Барбану), свідчать їхні протилежні
думки щодо «героїзму» Томмі. Якщо
Ніколь співчутливо радить Барбанові
перебити «скількись там ворогів» і
влаштувати собі невеличкий
«перепочинок», то Дік з гіркотою думає
про те, що життя трьох червоноармійців,
яких убили Томмі Барбан і старий
білогвардієць князь Челишов,—
надмірна ціна за такий «муміфікований
пережиток минулого», як оцей
російський емігрант.
Психологічні конфлікти у романі «Ніч
лагідна» доведені до апогею, а за ними
чітко проступають конфлікти соціальні.
У цьому творі Фіцджеральд ще більшою
мірою, ніж у «Великому Гетсбі»,
схильний трактувати проблему
«особистість і суспільство» як
трагічну. Руйнівна сила буржуазної
системи часто розкривається через
зіткнення складних людських
характерів з дійсністю. У свою чергу
психологію героїв Фіцджеральд
розкриває не лише «зовнішньо», через
дії персонажів, а й у підтексті,
змальовуючи «приховані» процеси, що
відбуваються в їхньому внутрішньому
світі.
Емоційне «банкрутство» Діка Дайвера,
як уже зазначалося, схоже на внутрішню
кризу самого Фіцджеральда, що набула
особливої гостроти в середині 30-х років
і позначилася на багатьох сторінках
роману «Ніч лагідна». Як і Ніколь,
дружина Фіцджеральда Зельда захворіла
на шизофренію і тривалий час
лікувалася у Швейцарії. Подібно до
Діка, письменник залишав Європу, щоб
поховати батька. Хемінгуей навіть
казав Фіцджеральду, що той надто багато
особистих переживань вклав у свій
четвертий роман. Та це «особисте» було
тим фундаментом, на якому письменник
будував чи не всі свої найкращі твори. В
одному листі він писав: «Почніть з
особистості і ви побачите, що створили
тип, почніть з типу і ви побачите, що не
створили нічого». Але й саму
особистість Фіцджеральд розглядає під
різними кутами зору. І справді, події,
що розгортаються в романі, подані крізь
призму сприйняття трьох персонажів —
Розмері* Дїка та Ніколь. Проте є й
четверта точка зору — авторська
позиція. Критичне зображення світу
«дуже багатих людей» завжди було
притаманне Фіцджеральдові.
Так, Ніколь—це не просто жінка; вона —
частина того світу, де панує капітал.
«Вона наочно ілюструвала дуже прості
істини, несучи в самій собі свою
неминучу загибель».
І хоча відраза Фіцджеральда до
багатіїв не була переконаністю
революціонера, письменник вважав
соціальні перетворення, активне
втручання у життя настійними
потребами.
Фіцджеральд, як і його сучасники,
відчував міцний зв’язок з традиціями
американської літератури, передусім
американського романтизму. Разом з тим
у своїх художніх творах він звертався і
до традицій світової, зокрема,
російської класичної літератури.
Американський прозаїк був далекий від
експериментаторства, його новаторство
грунтувалося на естетичних прийомах,
розроблених попередниками, і мало
глибокий смисл.
У романі «Ніч лагідна» Фіцджеральд
тільки ледь-ледь накреслив ту
ідейно-політичну, щоправда, досить
розпливчасту характеристику Діка
Дайвера («комуніст — ліберал —
ідеаліст»), що була спершу занотована в
його записниках. І все ж задум
Фіцджеральда — створити образ людини,
здатної повстати проти «найбільшої
тиранії у світі» — не лишився
нездійсненим. У його романі про
Голлівуд «Останній магнат», роботу над
яким перервала смерть письменника,
продюсеру Монро Стару, хай тільки й в
одному лише епізоді (ним, до реч-і, і
закінчується рукопис), протистоїть
людина стійких поглядів— комуніст
Бріммер.
Ф. С. Фіцджеральд одним з перших у
літературі США втілив у художніх
творах трагічні суперечності
«джазового століття», відчув небезпеку
фашизму. Історична прозірливість
дозволила письменнику — також одному з
перших в американській літературі —
піддати гострій критиці «американську
мрію» в її етичному аспекті, торкнутися
у 20-і роки теми «втраченого покоління»,
що була згодом розвинута світовою
літературою (Хемінгуей, Ремарк,
Олдінгтон та ін.).
«Легенда» про Фіцджеральда-гедоніста,
який марнував життя і лише час від часу
сідав за письмовий стіл, тепер відійшла
в минуле. Проживши тільки сорок чотири
роки, письменник залишив нам чотири
завершених романи, один незавершений,—
чи не найсильнІший,— кілька
автобіографічних есе, десятки чудових
оповідань.
Соціально-критична спрямованість,
новаторське продовження традицій,
глибина психологічного аналізу,
лірико-емоційний, самобутній стиль
романів Ф. С. Фіцджеральда дозволяють
віднести їх до найпомітнішого явища у
літературі США міжвоєнного періоду.
Назавжди відходять у минуле упереджені
думки й тенденційні судження про особу
і творчість письменника, і все
помітнішим стає його внесок в
американську культуру XX століття. Що ж
до найкращих творів Ф. С. Фіцджеральда,
то вони стали надбанням не тільки
американської, а й світової літератури.
Володимир Кухалашвілі
ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ . . . НІЧ ЛАГІДНА . . . .
РОМАНИ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА Післямова В.
Кухалаиівілі .
. З
. 145
, 465
0. Скотт Фицджеральд ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ
НОЧЬ НЕЖНА
Романьї Перевод с английского М. М.
Пинчевского
Киев, издательство художественной
литературьі «Днипро», 1982
(На украшеском язьіке)
Редактор В. С. Омельченко Художник Ю. А.
Чеканюк Художній редактор В. А.
Кононенко Технічний редактор Б. С.
Грінберг Коректор Г. П. Єрьоменко
ІБ № 1648
Здано до складання 17.07.81. Підписано до
друку 28.12.81. Формат 84хЮ81/*2- Папір
друкарський № 3. Гарнітура літературна.
Друк високий. Ум. друк. арк. 24,78. Ум.
фарб.-відб. 25,042. Обл.-вид. арк. 27,35. Тираж
115000. Зам. 1—1841. Ціна 2 крб. ЗО к.
Видавництво художньої літератури
«Дніпро». 252601, Київ-МСП, вул.
Володимирська, 42.
Головне підприємство
республіканського виробничого
об’єднання «Поліграфкнига». 252057, Київ,
вул. Довженка, 3.
Фіцджеральд Ф. С.
Ф66 Великий Гетсбі; Ніч лагідна :
Романи,/Перекл. з англ. М. Пінчевського;
Післям. В. Кухалашвілі.— К. : Дніпро,
1982.— 472 с.
«Великий Гетсбі» і «Ніч
лагідна»—кращі романи відомого
американського письменника Ф. С.
Фіцдлсеральда (1896—1940).
Соціально-критична спрямованість,
глибина психологічного аналізу,
лірико-емоційний самобутній стиль
підносять ці твори до рівня видатних
явищ у сучасній літературі США.
Sez Ukrain ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Ніч лагідна - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3920
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2061
  26.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4004
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2139
  27.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3966
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2007
  28.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4000
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1854
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4095
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1987
  29.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4061
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2015
  28.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4040
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2026
  30.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3999
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1948
  28.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4069
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2058
  27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4133
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1926
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4061
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1953
  30.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3987
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2098
  27.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4079
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2008
  29.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3930
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2115
  27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3990
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2067
  27.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4001
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2102
  27.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4015
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1960
  29.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3951
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1866
  29.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4018
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1964
  28.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3983
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1932
  30.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3927
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  28.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4085
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1971
  29.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4037
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2000
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4007
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1949
  29.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 3891
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1976
  26.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ніч лагідна - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 832
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 550
  26.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.