Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 3661
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
27.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ
ﺗﺎﻗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼﯩﻴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻐﺎ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﺗﻪﯞﻩﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ
ﻛﻪﻧﺘﻜﻪ ﺑﻮﻏﺎﻟﺘﯩﺮﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﭖ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﭼﻜﻪ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺴﯘﻥ« .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ
»ﻣﻪﻧﻤﯘ

ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﻴﻪﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﻣﯘﺷﯘ
ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯞﻯ ﺗﯜﯞﺭﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺗﯘﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻏﺎ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ .
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﯕﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﯕﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻢ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ
..ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯩﺸﻰ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﻰ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ

ﺗﯩﻨﻪﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺭﮔﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭﭘﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ.
–ﺗﯩﻨﻪﭖ
ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻧﻤﯘ ﺗﯩﺰﻻﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻧﺎﺭﯨﻨﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ .
ـــ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺑﻼ ﺋﺎﻛﺎ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺋﯚﺯﻩﻣﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﻼﭖ
ﻛﯩﻠﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ – .ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .
ــ ﺧﻮﺵ ،ﺧﻮﺵ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻼ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﻠﯩﺴﺎﻡ
ﺷﯘ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ....
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ..ﺷﯘ
ـــ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭙﺴﯩﺰ ،ﻧﻮﺭﻏﯘﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺴﯩﺰ ﮬﻪ ! – ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺳﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ....
ـــ ﮬﻰ ﮬﻰ ﮬﻰ - ،ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﻪﺕ ﮬﯧﺠﺎﻳﺪﻯ - ،
ﺷﯘ ،ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺷﯘﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ .
ـــ » ﭘﺎﺩﺍ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﻳﺎﯕﺎﻕ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯗﻕ«
ﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﭘﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﺎﺑﻼ ﺋﺎﻛﺎ
«ﻻﺭﺩﯨﻦ
ــــ ﻳﺎﻕ ،ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ - ،ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ــ ﺑﯘﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ - ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻮﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﯘﻗﺎ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ- ،
ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ .
ﺑﯘﮔﯜﻥـــ ﻗﯧﻨﻰ ،ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺩﻩﯞﻩﺭﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ .
ـــ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮﻕ - ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺳﻪﻝ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﭼﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﻠﯩﺪﻯ –
ﺩﻩ،
–ﺩﻩ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺧﯩﻠﻰ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ - ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﺎﺭ ..ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺗﯜﮔﯜﺷﯩﮕﯩﻼ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ
ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻳﯩﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ﺋﻮﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ .
ــ ﺑﻪﻟﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻮﻱ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘﻗﺘﻪ – .ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﮕﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﻐﺎﭺ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .
ـــ

ﻛﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘ ؟

ـــ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ .ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﯚﺭﻩﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﯩﻢ .
ـــ ﺗﻮﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺑﺎﻻ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﻰ

.

ـــ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ .ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯜﮔﻪﺗﺴﯩﻠﻪ .
ـــ

ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﯩﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﺩﻩ .
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ..ﺋﯘﻻﺭ

ـــ ﺳﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻗﯩﺰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻪﺩﺩﻯ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﺍ

ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﯘﺭﺳﺎ .
ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﺘﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﺵ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻛﯜﻧﻰ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .
ـــ ﺑﯘ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﺍﺩﺍ- ،
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻼ - ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ
-ﺩﯦﺪﻯ

\

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺷﯩﻤﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ\ .
ـــ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﻯ ﺑﺎﺭ ،ﮬﺎﺷﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻧﻪﺩﻩ ،ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻧﻪﺩﻩ؟ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﺰ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .
ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﺩﻯ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ
ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ «
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ :«.ﺑﯩﻠﯩﭗ
«ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ
ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﺟﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .
ـــ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﺷﯜﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﯞﺍﻳﻰ ﺋﯘﭼﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻣﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ
ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﺗﻨﺎﭖ ﻳﯜﺭﺩﻯ .
ـــ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﻴﺴﻪﻥ -،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﮔﺪﻯ- ،
ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻣﺴﻪﻥ؟
ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﺋﯩﭽﺘﻰ .ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻣﯘ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯩﻨﻰ ﻣﻮﺑﺎﺭﻩﻛﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺗﻮﻳﺪﺍ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ .ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﻪﻝ ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻧﻰ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ـــ

ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺳﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺕ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ .

ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ـــ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﯔ -.
-.ﺩﯦﺪﻯ

\

ﺗﯘﺭﯗﭖ .
ــ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯓ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ،ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺵ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺗﯧﺨﯩﭽﯩﻼ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ :
ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ .
ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺳﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺕ ..ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ
ـــ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻳﯜﺭﯛﯓ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .
ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﭺ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﻪﺳﺘﺘﻪﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ
ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ .

ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯓ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ -،
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯦﺪﻯﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ – .ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ .
ـــ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ﺩﻩﻳﺴﻪﻧﻐﯘ ؟ ﮬﯘ ﺷﺎﭘﺎﻗﭽﻰ ،ﺋﯚﺗﻪ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ !
ﮬﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎ ﻝ ﻗﺎﻧﭽﻪ ؟ ﺋﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻻﻕ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ
ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ «
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ »
ﺩﻩﭘﻼ ﻳﯧﻘﯩﻠﺪﻯ .ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﺰﻏﺎ
«ﺩﻩﭘﻼ
»ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ
ﺋﯧﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﮬﻪﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ،ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﮬﻪﺩﻩﭖ ﺗﯩﭙﭽﻪﻛﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻱ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺋﯧﺘﯩﻜﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯘﻧﻰ
ﺷﯘ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﺮﻻ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﺘﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ –
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﺷﺎﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .....
–ﺋﺎﺳﺘﺎ

‹13
››13
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﻮﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﻱ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺭﻭﮬﻰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻛﻪﻟﺪﻯ .

ــ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ؟ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻗﯧﻨﻰ؟
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﺪﻩ ﺗﺎﯓ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ.
ﺗﺎﺭﺍﻕ «
ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﻮﻳﻼ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ »
«ﻗﯩﻠﯩﭗ
»ﺗﺎﺭﺍﻕ
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ .
ﺋﺎﻧﺎﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﭼﯚﭼﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﻠﯩﭗ ﻳﯧﻐﻼﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﮬﻪﺩﻩ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ
ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .
ـــ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ؟ ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ -،
ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﮔﯜﻟﺴﯜﻡﻳﯩﺮﺍﻗﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .
ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﯨﻤﺎ .ﺳﻪﻝ ﺋﻮﯕﺸﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﻰ .

ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﮬﻪﺩﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﺩﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯧﻜﯩﻠﮕﯩﻨﭽﻪ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﻳﯩﻤﻪﻱ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻨﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﮬﻪﺩﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻴﺘﺘﻰ .ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﮬﻪﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻼ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ
ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .
ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭘﻼ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﻣﻪﺯﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭘﻼ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ
ﻗﻮﻳﻼﺭ ﻣﻪﺭﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘﻳﺎﻕ –
ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻗﻮﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺕ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻕ
–ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .
ـــ ﺋﺎﮪ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ - ،
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﺎ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﮬﻪﺩﯨﻤﯘ ﻣﺎﻝ ﻗﻮﺗﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯧﻐﺎﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ..ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .
ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﯧﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﮬﻮﻳﻼ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﺘﻰ .
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﯞﻩ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻼﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻼ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ
ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺳﯘ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻧﺪﯨﻜﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺴﺸﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ –
ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﮬﻪﺭﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ
–ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﺎﺭﻏﺎ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺘﻰ .
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﺎ ﺋﺎﻟﻠﺒﯘﺭﯗ ﻥ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻣﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ
..ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺗﯩﺰﻻ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺭﺍﺑﯩﻴﻪﻡ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻮﻻﺗﺘﻪﻙ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻘﺮﺍ ﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺩﯦﻠﯘﻧﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ..ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻨﻰ
ﺷﯘﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯞﻩﺗﺘﻰ«
ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ »
ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ .
«ﺩﻩﭖ
»ﺷﯘﻛﯜﻧﻰ

ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻣﯘ ﺳﻮﺭﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺷﯘ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨﯩﭽﻪ 12
12ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ

‹14
››14
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻣﯘﺷﯘﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻏﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ ﺋﯩﺘﯩﻚ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺳﻮﺭﺍﺷﻨﻰ ﺑﯩﺌﻪﭖ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺑﯘ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ
ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﮫﻨﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻼ ﮬﯘﺟﯘﺩﻯ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻮﻻﺗﺘﻰ .
ﺋﯘ ﭘﺎﺕ –
ﭘﺎﺕ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ
–ﭘﺎﺕ
ﭘﯘﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻮﻳﻐﯘﺩﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﯓ ﺳﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺋﯘ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﺋﯘﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻳﺎﻕ –
ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
–ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ .
ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﺩﯗﻡ –
ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ -،
ـــ ﺗﻮﯞﯞﺍ- ،
ﮬﻪ! .ﺋﺎﻟﻼ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .
–ﮬﻪ
ﺋﻪﺟﻪﭖ-ﺩﻩﭖ

ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯩﻴﺠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﮬﺎﯞﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ
ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺷﯘ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ
ﺗﻪﻧﮫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﭼﯩﻨﯩﻘﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻏﺎ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺘﯩﻚ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻘﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯩﭽﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻩ
ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ..ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﻐﯩﺪﺍ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﮬﻪﺩﻩﭖ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺗﯘﺗﯘﻕ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ،
ﻛﺎﭘﻼ«
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ »
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ
«ﻗﯩﻠﯩﭗ
»ﻛﺎﭘﻼ
ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭘﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﺷﯘ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﮔﯜﭘﭙﯩﺪﻩ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﯜﻙ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﻯ .ﻗﯩﺰ
ﮬﻮﺷﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ-
ﺩﻩ ،ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺩﻩﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﯞﺍﺭﻗﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .
ـــ ﺋﯘﮪ ،ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﺩﯨﻤﺎ؟ -ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺷﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ

ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﻧﯧﻤﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﺪﻯ .ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ
ﺗﯘﺭﯗﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .
ـــ

ﺋﻪﺳﺴﻼﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ،ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﺍﺩﺍ،ﺍﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯔ ؟ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﺩﯨﻤﯘ؟
ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎﻛﻪﻳﻨﻰ –
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
–ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﺘﻰ .ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﺋﯩﭽﻰ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ »
»ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ
ﺋﺎﻣﺎﻧﺪﯗ «
ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﺎﻏﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﯕﺎ ﺗﯩﺰﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
«ﺩﻩﭖ
ﺋﻮﯕﺸﺎﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .
ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﻏﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺠﯩﺮﺩﻯ ﮬﻪﻡ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺍﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻥ ﮬﻪﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺷﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﭘﻮﻳﯩﺰ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﭘﻮﻳﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺗﯩﺰﺭﻩﻙ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﻣﯜﺩ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭼﯜﺷﯜﭖ –
ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
–ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺷﯘﻻﺭ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﭼﻠﯜﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ
ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺧﻮﺷﺎﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﻮﻟﯘﻡ –
ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ
–ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻣﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﭽﯩﺸﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﻗﻮﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﯩﺰﯨﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ .
ــ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ؟ -
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﻰ
ـــﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ ..ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ
ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﻤﯘ؟
ﺋﯩﺘﯩﻚ ..ﻳﺎﻳﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻤﯘ ﺧﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ..ﺳﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﻮﯕﺎﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ .
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ - ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ
ـــ ﺋﺎﺩﺍﺵ -،
ﺩﯦﺪﻯﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ـــ ﻧﯧﻤﻪ ؟ -ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ - ،ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯧﻨﯩﻘﺮﺍﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ !
ـــ ﺷﯘ ،ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ

ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﻯ .ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻦ »
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
»ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ
ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ «
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ
«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﻤﯘ ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .
ﺋﯘﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺷﯘ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ..ﺋﯘﺋﻪﻣﺪﯨﻼ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .
ــ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭ ﺋﺎﺩﺍﺵ - ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﮬﻪﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﻐﯘﻧﺎﺗﺘﻰ - ،ﻣﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﻩﺗﺘﻰ -،ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ
ـــ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻝ ﺋﺎﺩﺍﺵ - ،
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺳﻪﻥ ﻛﯩﺮﺳﻪﯓ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ..ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ
..ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ

ـــ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﺎﻻﻡ -،
ﺩﯦﺪﻯ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﻳﯧﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ - ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﻰ
ﺩﯦﺪﻯﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺷﯘ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻝ .
ــ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻻﻱ ﺩﺍﺩﺍ - ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﮬﻪﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﻰ - ،ﺑﯘ
ﺋﺎﮪ ﺧﯘﺩﺍ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﺗﯘﻣﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯗﻡ ..ﺋﺎﮪ
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻢ ﻣﯘﺷﯘﻣﯩﺪﻯ .
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﯖﺒﯩﺮ ﺑﺎﻻﻟﯩﻘﺘﺎ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺗﻮﭘﺮﺍﻕ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﻛﯜﻧﯜﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ

ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﻳﯧﻐﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺗﺎ
–ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭘﻼ ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪﮔﻪﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ

–ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ
ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ ﺋﺎﻟﻤﺍ ﻛﯚﭼﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﺘﻰ .ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻴﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻛﯚﭼﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
15
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻥ ﮬﻪﺩﻩ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻻ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻼ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ –
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﯧﭽﻴﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ ..ﺑﯩﺮﺍﻕ
–ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﻳﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯧﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﻰ 30
ﻛﯧﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
30ﻛﯧﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﺸﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﻳﺎﺭﺑﺎﻍ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺑﺎﺭ ..ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺴﯩﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ..ﺑﯘ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﻳﺎﺯﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻮﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﮬﺎﺟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺭﺕ –
ﻳﯜﺭﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﻻ ﻳﯜﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
–ﻳﯜﺭﺗﻼﺭﺩﯨﻦ
،ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺭﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﺶ –
ﻳﺎﺯ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺑﯘﻻﻕ
–ﻳﺎﺯ
ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﭽﻪﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯘﯕﻼﺭﻏﺎ

ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺑﺎﻏﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺷﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ ،ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯜﻳﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺗﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ،ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﺎﺭﺑﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﭺ –
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﺳﯩﺰﻻ
–ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﯩﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ –
ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ ﻳﯧﻐﻠﯩﺪﻯ .ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ
–ﺋﯚﻛﺴﯜﭖ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .
ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺧﻮﺷﺎﻝ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﻴﺠﯩﯖﺪﻩﻙ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﻮﻟﯘﻡ –
ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
–ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ
ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﻪﯞﻟﯩﻴﺎ –
ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻙ ﻳﺎﺷﺎﺵ ،
–ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯘ
ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ،ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻗﻮﻏﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﺭﺍﻡ
ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻘﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ
ﺧﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ –
–ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﺍﺋﯩﻤﻼ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻳﯧﻐﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،
ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﺴﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ
ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .....

ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ - ،
ــــ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ؟ -
ﭼﯜﺷﺘﻪ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﭼﯜﺷﺘﻪﺋﺎﺳﺘﺎﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻳﯩﺘﯩﭙﺴﯩﺰ ﻏﯘ؟
ـــ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ؟ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ؟
ـــ

ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ ؟ -ﺗﻮﺭﺩﯨﺨﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .

ـــ

ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ،ﮬﺎﺷﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﭼﯘ؟
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ «
»
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻧﻤﯘ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
«ﺩﯦﮕﻪﻥ
»ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻗﺎ –
ﺗﯘﻗﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ
–ﺗﯘﻗﺎ
ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
ـــ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﻩﻳﯜﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻳﺴﻪﻥ.
– ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ – .ﮬﻪﻕ ﺋﺎﻟﻼ ،ﺩﻩﻳﯜﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﻪﻥ ،
ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭ،ﺟﻮﯞﯗﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﻪﻥ !
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻼ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ،ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺘﻰ ﻗﺎﭼﺘﻰ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺋﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﻪﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻼ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺋﺎﺑﻼ ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ .
ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ «
»
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻧﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﺎﺑﻼ
«ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
»ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ
ﻳﻪﻛﭙﺎﻱ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﯩﺪﻯ..ﻛﻪﭼﺘﻪ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﺭﺍﯓ –
ﭼﯘﺭﯗﯕﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ
–ﭼﯘﺭﯗﯕﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺕ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ..ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯘﻣﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺕ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻧﻤﯘ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ..ﺋﯘﻣﯘ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺩﯨﻜﻰ ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﻳﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ-
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻠﻪﻙ ،ﺩﺍﺳﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﭼﺎﭼﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦﺧﯩﻞ ﺋﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺍﻟﯩﺴﯘﻥ؟ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﭽﻰ
ﺋﯩﺪﺍﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﺕ
ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﺋﺎﺑﻼ«
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺩﯨﺨﺎﻥ »
ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯚﻱ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺋﯘﻧﻰ
«ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ
»ﺋﺎﺑﻼ
ﮔﯘﻟﺪﯗﺭ «
ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ» .
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﻰ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜﭖ ﭼﯜﺷﺘﻰ .
«ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
»ﮔﯘﻟﺪﯗﺭ
ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯘ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﯨﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﭘﯜﺗﯜﻟﻠﻪﻱ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﯘﺭﺳﯩﻨﯩﺸﺘﻰ .ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺭﻩﻳﮫﺎﻧﻪﻣﻤﯘ
ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﺩﺍﯕﻘﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯘ ﭼﯩﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻮﺷﯩﻐﺎ
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ «
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘ »
ﺩﻩﭖ ﻳﯧﻐﻠﯩﻐﯩﻨﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ .
«ﺩﻩﭖ
»ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﭼﯘﭼﯘﻻ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪ ﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﯕﻼ ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﻠﺪﻯ ....

ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ
ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺭﻩﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﻮﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﭼﺎﭺ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ

،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﻝ –
ﺟﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ
–ﺟﯘﻝ
ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﺴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﻜﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺷﯩﻖ ﮬﻪﺩﻩﭖ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺧﻮﺗﯘﻥ

ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯩﻘﻘﺎ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﭘﯩﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
–ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺭﻩﻛﻜﻪ ﺗﯩﮕﻪﺗﺘﻰ .....

ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﻮﻣﯘﺭﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﺘﻰ .ﺳﯩﺰﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ ،ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .
ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﻲ ﺋﯧﮫﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ – ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -4
ﻳﯩﻞ -3
2011
ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺪﻯ
ﻛﯜﻧﻰﺋﺎﻳﻨﯩﯔ2011ﻳﯩﻞ
2011..
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Uy - 85 - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3720
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1837
  11.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3575
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1835
  12.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3621
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1849
  11.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3658
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1641
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uy - 85 - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 3661
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.