Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 3064
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1287
8.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
12.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
15.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
.2ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻰ ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﺩﻩﻟـﯩﻞ-ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻼﺭﻧـﻰ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺳـﻮﺕ ﺟﻪﺭﻳـﺎﻧـﯩﻨـﻰ
ﺑـﺎﮬﺎﻟـﯩﻨـﯩﺸـﻰ ﺋـﺎﺳـﺎﺱ ﻗـﯩﻠـﯩﺪﯗ .ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﻪﻳـﯩﺒـﻠﻪﺵ ﻳـﺎﻛـﻰ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺋﻪﻳـﯩﺒـﻠﻪﺷـﻠﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﭘـﺎﻛـﯩﺖ ﯞﻩ
ﺗﻪﭘﺴـﯩﻼﺗـﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﻟـﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗـﺴﻪ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﻳـﺪﯗ .ﺳـﻮﺕ ﺟﻪﺭﻳـﺎﻧـﯩﺪﺍ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﯘﻟـﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﺎﻛـﯩﻤـﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗـﻜﻪﻥ ﺩﻩﻟـﯩﻞ-
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.3ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﻰ ﭘـﯩﻜـﯩﺮ ﺑـﯩﺮﻟـﯩﻜـﻰ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﯩﺪﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺸـﻘﺎ ﺗـﯩﺮﯨﺸـﭽﺎﻧـﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘـﯩﺪﯗ .ﭘـﯩﻜـﯩﺮ ﺑـﯩﺮﻟـﯩﻜـﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗـﺎ
ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﻩ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺳﻮﺗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
.4ﺳﻮﺕ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﯨﺴﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.
.5ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳـﺎﺯﻣـﯩﭽﻪ ﺷﻪﻛـﯩﻠـﺪﻩ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﯩﺪﯗ .ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﯩﺮﻯ ،ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﺩﻩﻟـﯩﻞ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻼﺭﻏـﺎ
ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻏـﺎﻥ ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳـﯩﺴـﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟـﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺪﻩ ﺑـﺎﻳـﺎﻥ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﯩﺪﯗ .ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑـﯩﺮﻻ ﺧـﯩﻞ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋـﻮﺭﺗـﺎﻕ ﭘـﯩﻜـﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟـﮕﯩﻠـﻰ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﻛﯚﭘـﭽﯩﻠـﯩﻜـﻨﯩﯔ
ﭘـﯩﻜـﯩﺮﯨﻨـﻰ ﯞﻩ ﺋـﺎﺯﺳـﺎﻧـﻠﯩﻘـﻨﯩﯔ ﭘـﯩﻜـﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋﯚﺯ ﺋـﯩﭽـﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧـﻰ ﺋـﻮﭼﯘﻕ
ﺳﻮﺗﺘﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﻟﻪﻡ
.1ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﯩﻐـﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸـﻨﯩﯔ
ﭘـﯩﺮﯨﻨﺴـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺗﯜﺭﻟـﯩﺮﻯ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺗـﻮﻟﯘﻗـﻠﯩﻤـﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﺋﻪﺳـﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛـﯩﻠـﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻗـﺎﺗـﺎﺭﻟـﯩﻘـﻼﺭﻧـﻰ ﺋﯚﺯ ﺋـﯩﭽـﯩﮕﻪ ﺋـﺎﻟـﯩﺪﯗ .ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﺘﺎ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ
ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐـﺎﻥ ﺯﯨﻴـﯩﻨـﻰ ،ﭼـﯩﻘـﯩﻤـﻰ ﯞﻩ ﺗـﺎﻻﭘـﯩﺘـﯩﻨـﯩﯔ ﺩﺍﺋـﯩﺮﯨﺴـﻰ ﮬﻪﻡ ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺴـﯩﻨـﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣـﺪﻩ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺸـﯩﻨـﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋـﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨـﯩﯔ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻼﻧـﻐﺎﻥ ﭘـﯩﺮﯨﻨﺴـﯩﭙـﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.2ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺷﻪﺧـﺴﮕﻪ ﺑـﯩﯟﺍﺳـﺘﻪ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻕ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﭗ ،ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﺗﻪﻣـﯩﻨـﻠﻪﻳـﺪﯨﻐـﺎﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﺗﯚﻟﻪﻡ ،ﻳﻪﻧـﻰ ،ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺗﯘﻟﯘﻗـﻠﯩﻤـﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﯞﻩ
ﺋﻪﺳـﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛـﯩﻠـﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗـﺎﺗـﺎﺭﻟـﯩﻘـﻼﺭﻧـﻰ ﻛـﻮﻧﻜﯧﺮﺕ ﯞﻩ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑـﯩﻠـﺪﯛﺭﺳﻪ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ– 79 ،
49

ﻣﺎﺩﺩﯨﺪﺍ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻓﻮﻧﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.3ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑﯘ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻕ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺸـﺘﯩﻦ ﺋـﯩﻠـﮕﯩﺮﻯ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺷﻪﺧـﺲ،
ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ،ﭘـﺎﻳـﺪﺍ – ﺯﯨﻴـﺎﻥ ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﯟﯨﺘـﻰ ﺑـﺎﺭ ﺷﻪﺧـﺲ ،ﭘـﺎﻳـﺪﺍ – ﺯﯨﻴـﺎﻥ ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﯟﯨﺘـﻰ ﺑـﺎﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.4ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑﯘ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﺍ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﮬﻮﻗﯘﻗـﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻧـﺪﻩ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪﺧـﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺑـﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ
ﮬﻮﻗﯘﻗـﻰ ﺗﻪﯞﻩﻟـﯩﻜـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﻰ ﺋـﯩﺸـﻠﯩﮕﻪﻧـﻠﯩﻜـﯩﻨـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﻜﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨـﯩﯔ ﺑﯘ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺸـﻰ
ﻣﯘﻣـﻜﯩﻦ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻗـﻨﻰ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ – 93 ،ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﯩﯔ – 1ﺗـﺎﺭﻣـﯩﻘـﯩﺪﺍ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺗﻪﺩﺑـﯩﺮﻧـﻰ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ – ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.5ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ109 ،
– ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﺎﺩﺩﯨﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.6ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧـﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﯩﻨـﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋـﯩﭽـﻰ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﻰ ﯞﻩ ﺧﻪﻟـﻘﺌﺎﺭﺍﻟـﯩﻖ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ
.1ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﺎﻣـﯩﺴـﯩﻨـﻰ ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻏـﺎﻧـﺪﺍ ،ﺳـﻮﺗـﺘﺎ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﻐﺎﻥ ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺸـﻜﻪ
ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺩﻩﻟـﯩﻞ–ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﯞﻩ ﭘـﯩﻜـﯩﺮﻟﻪﺭﻧـﻰ ﺋـﻮﻳـﻠﯩﺸـﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸـﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﭗ ﺟـﺎﺯﺍﻧـﻰ
ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﺋـﺎﺗـﻤﯩﺶ ﺑﻪﺷـﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻜـﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟـﯩﺌﻪﺕ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺳـﯩﺮﺕ ،ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺳـﻮﺕ
ﻳﯧﭙﯩﻠـﯩﺸـﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﭼـﯩﻘـﺎﺭﺳـﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ،ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﻪﻳـﯩﭙـﻠﻪﻧﮕﯜﭼـﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺳﯘﻧـﻐﺎﻧـﺪﺍ،
» ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ« ﺑـﻮﻳـﯩﭽﻪ ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺸـﻜﻪ ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﯟﻩﺗـﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧـﯩﻤﯘ ﺋـﯩﻠـﻐﺎﺭ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺩﻩﻟـﯩﻞ – ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ
ﯞﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
– 2 .3ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻕ ﻗـﻮﻟـﻠﯩﻨـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ – 2 ،ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﻘﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﻗـﺎﻳـﺘﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋـﯩﮕـﯩﻠـﯩﮕﻪﻧـﺪﻩ ﯞﻩ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ
ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋـﯩﭽـﻜﯩﺮﯨﻠﻪﭖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﯧﮕﯩﻠﻪﺷـﺘﻪ ،ﻳﻪﺗـﻤﯩﺶ ﺑﻪﺷـﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﺍ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑـﺎﻳـﺎﻧـﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.4ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋـﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ ﮬﺎﻟﻪﺗـﺘﻪ ﯞﻩ ﺋـﯩﻤـﻜﺎﻥ ﺑـﺎﺭ ﺋﻪﻳـﯩﭙـﻠﻪﻧﮕﯜﭼـﻰ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧـﺪﺍ ﺑـﺎﺭ ﮬﺎﻟﻪﺗـﺘﻪ
ﺟﺎﻛﺎﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ ﺑﯚﻟﯜﻡ :ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍ
ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭ
.1ﻳﯜﺯ ﺋـﻮﻧـﯩﻨـﺠﻰ– ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﺪﯨﻦ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﯩﯔ ﺑﻪﺷـﯩﻨـﺠﻰ – ﻣـﺎﺩﺩﯨﺴـﯩﺪﺍ ﺑـﺎﻳـﺎﻥ
ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﻴﯩﻠﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﺵ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﻰ ﺳـﺎﺩﯨﺮ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺴﻜﻪ ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ،
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
(1ﻣﯘﺩﺩﺍﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ؛ ﺋﻪﯓ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ 30ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؛ ﻳﺎﻛﻰ
50

(2ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴـﯩﺰ ﻗـﺎﻣـﺎﻕ ﺟـﺎﺯﺍﺳـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﯩﺘـﻰ ﺋـﯩﻨـﺘﺎﻳـﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑـﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﯩﺘـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﻨـﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴـﯩﻲ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
.2ﻗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻳﺪﯗ:
(1ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻳﯘﺵ .ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ »ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ« ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ؛
(2ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﺶ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﺑـﯩﯟﺍﺳـﺘﻪ ﻳـﺎﻛـﻰ ﯞﺍﺳـﺘﯩﻠـﯩﻚ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺗـﺎﭘـﺎﯞﻩﺕ ،ﻣـﺎﻝ – ﻣﯜﻟﯜﻙ ﯞﻩ
ﻣﻪﺑـﻠﻪﻏـﻨﻰ ﻣﯘﺳـﺎﺩﯨﺮﻩ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺧـﺎﻟـﯩﺲ ﻧـﯩﻴﻪﺗـﻠﯩﻚ – 3ﺗﻪﺭﻩﭘـﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻕ–ﻣﻪﻧـﭙﻪﺋﻪﺗـﯩﻨـﻰ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻐﺎ ﺋﯘﭼـﺮﺍﺗـﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ
.1ﺟـﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘـﻜﻪﻧـﺪﻩ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ »ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ« ﻏـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﭼـﻮﻗﯘﻡ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺴـﻰ ﯞﻩ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﻗـﺎﻣـﺎﻕ ﺟـﺎﺯﺍﺳـﯩﻐـﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻧـﺪﺍ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨـﯩﯔ ﺋـﯩﻠـﮕﯩﺮﯨﻜـﻰ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻗـﯩﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ
ﻗــﺎﻧــﺪﺍﻕ ﯞﺍﻗــﯩﺘــﻨﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳــﯩﻠــﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﭼــﯩﻘــﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸــﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺷﯘ ﺟــﯩﻨــﺎﻳــﻰ ﻗــﯩﻠــﻤﯩﺸــﻨﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.3ﺑـﯩﺮ ﺷﻪﺧـﺲ ﺑـﯩﺮ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻧـﺪﺍ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺑـﯩﺮ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜـﻰ
ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺟـﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ ،ﺋـﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑـﯩﺮﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺋـﻮﻣﯘﻣـﯩﻲ ﺟـﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋـﻮﻣﯘﻣـﯩﻲ ﺟـﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﻰ ﺑـﯩﺮ ﻗـﺎﻧـﭽﻪ ﺟـﺎﺯﺍ ﺋـﯩﭽـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺋﻪﯓ ﻳـﻮﻗﯘﺭﻯ ﺟـﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﯩﺪﯨﻦ ﻳـﻮﻗﯘﺭﻯ ﺑـﻮﻟﯘﺷـﻰ،
ﺋﻪﻣـﻤﺎ 30ﻳـﯩﻠـﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻤﻪﺳـﻠﯩﻜـﻰ ،ﻳـﺎﻛـﻰ ﻳﻪﺗـﻤﯩﺶ ﻳﻪﺗـﺘﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﯩﯔ -1ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻕ -2ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻓﻮﻧﺪﻯ
.1ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷـﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻳـﯩﻐـﯩﻨـﯩﻨـﯩﯔ ﻗـﺎﺭﺍﺭﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻓـﻮﻧـﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑـﯩﺮﻧـﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ
ﺳـﻮﺗـﻼﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗـﻰ ﺗﻪﯞﻩﻟـﯩﻜـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺋـﺎﺋـﯩﻠﻪ – ﺗـﺎﯞﺍﺑـﺎﺗـﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻗـﯩﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤـﺎﻧﻪ ﻗـﻮﻳﯘﺵ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻣﯘﺳـﺎﺩﯨﺮﻩ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﺋﯧﺮﯨﺸـﻜﻪﻥ
ﭘﯘﻝ ـ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻓﻮﻧﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﯟﻩﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.3ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻓـﻮﻧـﺪﻯ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷـﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻳـﯩﻐـﯩﻨـﻰ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟـﭽﻪﻣـﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺑـﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟـﯩﺸـﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺳﻪﻛﺴﯩﻨﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﯩﮕﻪ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻠﻪﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭﻧـﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟـﯩﺘـﯩﻨـﯩﯔ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺟـﺎﺯﺍﻧـﻰ
ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﺷـﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳـﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗـﻤﻪﻳـﺪﯗ .ﺋـﻮﺧـﺸﺎﺷـﻼ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﻩ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺟـﺎﺯﺍﻻﺭﻧـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﮕﻪﻥ
51

ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ :ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﯞﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ

ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﯘﺵ
.1ﻳﻪﺗـﻤﯩﺶ ﺗﯚﺗـﯩﻨـﺠﻰ– ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣـﮕﻪ ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ » ،ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ«
ﻏﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
(1ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜـﻰ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑـﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻜﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻠﯩﻨـﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧـﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
) (1ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ؛
) (2ﭘﺎﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ؛ ﻳﺎﻛﻰ
) (3ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ؛
( 2ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﮕﻪ ﯞﺍﻛـﺎﻟـﯩﺘﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜـﻰ ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺑﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
) (1ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ؛
) (2ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ؛
) (3ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻳﺎﻛﻰ
) (4ﺩﻩﯞﺍ ﺗﻪﺭﺗـﯩﭙـﯩﮕﻪ ﻳـﺎﻛـﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺩﯨﻠـﻠﯩﻘـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋـﯩﺸﻪﻧﭽـﻠﯩﻜـﻠﯩﻜـﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳـﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﺏ.
(1 .2ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ » ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ« ﻏـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺟـﺎﺯﺍ
ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﯩﯔ ﻣـﺎﺱ ﻛﻪﻟـﻤﯩﮕﻪﻧـﻠﯩﻜـﯩﻨـﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘـﯩﭗ ،ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﮕﻪ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧـﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(2ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺳﯘﻧﯘﻟـﻐﺎﻥ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻗـﺎﺭﯨﺘـﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﺎﻣـﯩﺴـﯩﻨـﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻧـﻠﻪﻱ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻗـﯩﺴـﻤﻪﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﯨﻦ ﻗـﺎﻟـﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺸـﻜﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺱ ﺑـﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻗـﺎﺭﯨﺴـﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﯞﻩ
ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﯩﺘـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﻨـﻰ ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﺑـﯩﺮﯨﻨـﺠﻰ – ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﯩﯔ -1ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻕ-1 ،ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﻳـﺎﻛـﻰ -2ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ
ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﺷـﻘﺎ ﺗﻪﻛـﻠﯩﭗ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﺋﯜﭼـﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(3ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺸـﻜﯩﻼ ﻗـﺎﺭﯨﺘـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ -2ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﻨﯩﯔ
-1ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
(1 .3ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﻗـﺎﺭﺍﺭﻯ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﺴـﯩﻼ ،ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧـﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔـﯩﻠـﺪﻩ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
(2ﻗـﺎﻣـﺎﻕ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ ﻣﻪﺯﮔـﯩﻠـﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻧـﺪﻩ ،ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﻨـﻰ ﻗـﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﺷﯘ ﯞﺍﻗـﯩﺘـﺘﺎ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﯘﯞﺍﺗـﻘﺎﻥ ﺑـﻮﻟـﺴﺎ ،ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﻨـﯩﯔ ﻗـﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠـﯩﺸـﻰ
52

ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
(3ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻟﯧﻜﯩﻦ:
) (1ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺋـﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣـﻜﯩﻨـﭽﯩﻠـﯩﻜـﻰ ،ﺋﻪﻳـﯩﭙـﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﯩﯔ
ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺴـﻰ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﯨﻨـﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘـﭙﻪﻗـﯩﻴﻪﺗـﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳـﯩﺘـﻰ ﻗـﺎﺗـﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺋـﺎﻣـﯩﻠـﻼﺭﻧـﻰ ﺋـﻮﻳـﻠﯩﺸـﯩﭗ،
ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺷﻪﺧﺴﻨﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
)» (2ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ « ﻏـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺳـﻮﺕ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ -3ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻕ –-1ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﮬﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.4ﺋﯜﭼـﯩﻨـﺠﻰ – ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﻨﯩﯔ -1ﺗﯜﺭﻯ ﯞﻩ -2ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﺪﯨﻦ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ،ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻗﯘﺑﯘﻝ
ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﯩﯟﺍﺗـﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﭼـﯩﻘـﯩﻠـﯩﯟﺍﺗـﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔـﯩﻠـﺪﻩ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﯞﻩ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺟـﺎﺯﺍﻧـﯩﯔ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﯩﺸـﻰ ﯞﺍﻗـﺘﯩﻨـﭽﻪ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﯘﺵ
.1ﺩﻩﯞﺍﻻﺷﻘﯘﭼـﻰ ﺋـﯩﻜـﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑـﯩﺮﺩﻩﻙ ﮬﺎﻟـﺪﺍ » ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ « ﻏـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜـﻰ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
(1ﺳﻮﺗﻼﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ؛
(2ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻡ؛
(3ﺗﻪﻳـﻴﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺳـﻮﺗـﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟـﻠﯩﻚ ﺋـﺎﻟـﺘﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﯩﯔ -3ﺗـﺎﺭﻣـﯩﻘـﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋـﯩﺨـﺘﯩﻴـﺎﺭﯨﭽﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ.
(4ﺩﻩﯞﺍﻧـﯩﯔ ﺋـﺎﺩﯨﻠـﻠﯩﻘـﻰ ﯞﻩ ﺗﯧﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠـﯩﺸـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺳـﻮﺕ ﻧﻪﺗـﯩﺠـﯩﺴـﯩﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﺳـﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷـﻜﻪ
ﭼﯧﺘﯩﻠـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﻳـﻴﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺳـﻮﺕ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳـﻮﺗـﻰ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﺴﺎ ﺩﻩﯞﺍﻧـﯩﯔ
ﻳﯜﺭﯛﺷﯜﺷﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ.
.2ﺗﻪﻳـﻴﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺳـﻮﺕ ﺋﻪﻟـﻠﯩﻚ ﻳﻪﺗـﺘﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﺍ-3 ،ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻕ -4ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻏـﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣـﮕﻪ ﺗﻪﻳـﻴﺎﺭﻟـﯩﻖ
ﺳـﻮﺗـﻨﯩﯔ ﻗـﻮﺷﯘﻟـﯩﺸـﻰ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ،ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻟـﯩﺮﻯ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ
ﺋﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻗﺮﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.3ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻧﯜﻣـﯩﻨـﻰ ﻳـﻮﻗـﯩﺘـﯩﭗ ،ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳـﻮﺗـﻰ » ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ« ﻏـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ.
.4ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﯩﻨـﯩﯔ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﯩﻲ ﯞﺍﻛـﺎﻟﻪﺗـﭽﯩﺴـﻰ ،ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻳﻪﺗـﻤﯩﺶ ﺑﻪﺷـﯩﻨـﺠﻰ
ﻣـﺎﺩﺩﯨﻨـﯩﯔ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻗـﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺑـﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯘﻳـﺮﯗﻕ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﯩﻚ ﺳﻪﻟـﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳـﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐـﺎﻥ ﺧـﺎﻟـﯩﺲ ﻧـﯩﻴﻪﺗـﻠﯩﻚ ﭘﯘﻝ -ﻣـﺎﻝ
ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ » ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ « ﻏﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ
.1ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﺑـﯩﺮﯨﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﺍ ﯞﻩ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﺍ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﭼـﯩﻘـﯩﺶ ﺗﻪﺭﺗـﯩﯟﯨﻨـﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴـﯩﺪﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ﺳﻮﺕ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
53

.2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻗـﺎﺭﯨﺘـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﺳـﻮﺕ ﺗﻪﺭﺗـﯩﭙـﯩﺪﻩ ﺋـﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴـﯩﺰﻟـﯩﻚ ﺑـﺎﺭ ،ﺑﯘ
ﮬﺎﻝ ﻛﯧﺴﯩﻢ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﻨـﯩﯔ ﺋـﯩﺸﻪﻧﭽـﻠﯩﻜـﻠﯩﻜـﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳـﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘـﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗـﺎﺭﯨﺴـﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ
ﻗـﺎﺭﯨﺘـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﯩﻢ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﭘـﺎﻛـﯩﺖ ﺟﻪﮬﻪﺗـﺘﯩﻜـﻰ ﺧـﺎﺗـﺎﻟـﯩﻖ ،ﻗـﺎﻧﯘﻧـﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑـﯩﻘـﻼﺷـﺘﯩﻜـﻰ ﺧـﺎﺗـﺎﻟـﯩﻖ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ:
(1ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ﻳﺎﻛﻰ
(2ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺕ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺕ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻳﯘﻗـﺎﺭﻗـﻰ ﻣﻪﻗـﺴﻪﺩ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﭘـﺎﻛـﯩﺘـﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺋﻪﺳـﻠﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺳـﻮﺕ
ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﻗـﺎﻳـﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟـﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﻭﻛـﻼﺕ ﻳـﻮﻟـﻠﯩﺸـﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ
ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻨـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺩﻩﻟـﯩﻞ ـــ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﺋـﺎﻟﺴـﯩﻤﯘ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ
ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﯘﻧـﯩﯖﻐﺎ ﯞﻩﻛـﺎﻟـﯩﺘﻪﻥ ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙـﯩﺪﯨﻨـﻼ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﺴﺎ،
ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺷﻪﺧﺴﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
.3ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﮕﻪ ﻗـﺎﻳـﯩﻞ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﻱ ﺳﯘﻧﯘﻟـﻐﺎﻥ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﮬﯚﻛـﻤﯩﮕﻪ ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ
ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺟـﺎﺯﺍﻧـﯩﯔ ﻣـﺎﺱ ﻛﻪﻟـﻤﯩﮕﻪﻧـﻠﯩﻜـﯩﻨـﻰ ﻣﯘﻗـﯩﻤـﻼﺷـﺘﯘﺭﺳـﺎ-7 ،ﺑﯚﻟﯜﻣـﮕﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﻨـﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.4ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳـﺎﻧـﺪﯨﻜـﻰ ﺳـﻮﺗـﭽﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙـﯩﺪﯨﻦ
ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﯩﭗ ،ﺋـﻮﭼﯘﻕ ﺳـﻮﺗـﺘﺎ ﺟـﺎﻛـﺎﺭﻟـﯩﻨـﯩﺸـﻰ ﯞﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﺎﻣـﯩﺪﻩ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻼﻧـﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧـﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﭘـﯩﻜـﯩﺮ ﺑـﯩﺮﻟـﯩﻜـﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟـﻤﻪﻳـﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﺎﻣـﯩﺴـﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻛﯚﭖ
ﺳـﺎﻧـﻠﯩﻘـﻼﺭﻧـﯩﯔ ﭘـﯩﻜـﯩﺮﯨﻨـﻰ ﯞﻩ ﺋـﺎﺯ ﺳـﺎﻧـﻠﯩﻘـﻼﺭﻧـﯩﯔ ﭘـﯩﻜـﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋﯚﺯ ﺋـﯩﭽـﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸـﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﻣـﻤﺎ ،ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.5ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﮔﯘﻧـﺎﮬﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ ﻳـﻮﻕ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ ﮬﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
.1ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﻟـﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﻳـﻮﻟـﺪﯨﺸـﻰ ،ﭘﻪﺭﺯﻩﻧـﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺋـﺎﺗـﺎ – ﺋـﺎﻧـﯩﺴـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﺟـﺎﯞﺍﺑـﻜﺎﺭ ﺋﯚﻟـﮕﻪﻧـﺪﻩ ﮬﺎﻳـﺎﺕ ﺑـﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺑﯘ ﺧـﯩﻞ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﻰ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﺷـﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟـﺎﯞﺍﭘـﻜﺎﺭﻧـﯩﯔ ﻳـﺎﺯﻣـﯩﭽﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗـﻤﯩﺴـﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺗﻪﭘـﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟـﺪﺍﺭﻯ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠﮕﯜﭼـﯩﮕﻪ ﯞﺍﻛـﺎﻟـﯩﺘﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜـﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﻪﺭ
ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﯩﺪﺍ ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﯩﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺋـﺎﺧـﯩﺮﻗـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺶ ﮬﯚﻛـﻤﯩﻨـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ ﮬﯚﻛـﻤﯩﻨـﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
(1ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻩﻟﯩﻞ-ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ .ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻩﻟﯩﻞ – ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ:
) (1ﺳـﻮﺕ ﺟﻪﺭﻳـﺎﻧـﯩﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﺶ ﺋـﺎﻣـﺎﻟﺴـﯩﺰ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺩﻩﻟـﯩﻞ -ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻼﺭﻏـﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﺸـﺘﯩﻜـﻰ
ﺋـﺎﻣـﺎﻟﺴـﯩﺰﻟـﯩﻘـﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟـﯩﻴـﯩﺘـﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧـﻠﻪﻱ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻗـﯩﺴـﻤﻪﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋـﯩﻠـﺘﯩﻤـﺎﺱ ﺳﯘﻧـﻐﺎﻥ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪﻟـﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ؛ ﺷﯘﻧﺪﻗﻼ،
) (2ﻳﯧﺘﻪﺭﻟـﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ،ﻧـﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳـﻮﺗـﺘﺎ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻼﻧـﺴﺎ ﺋـﻮﺧﺸـﯩﻤـﯩﻐـﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ؛
(2ﺳـﻮﺕ ﻣﻪﺯﮔـﯩﻠـﯩﺪﻩ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺶ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﻪﻝ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭺ ﺩﻩﻟـﯩﻞ-ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻰ
ﺳـﺎﻻﮬﯩﻴـﯩﺘـﯩﺪﻩ ،ﻳﯧﻘﯩﻨـﺪﯨﻼ ﺑـﺎﻳـﻘﯩﻠـﯩﺸـﯩﻨـﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟـﯩﻴﻪﺗـﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ،ﺋـﻮﻳـﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺳـﺎﺧـﺘﺎ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ؛
54

(3ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﺶ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﻪﻳـﯩﺒـﻠﻪﺷـﻨﻰ ﻣﯘﻗـﯩﻤـﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ﻗـﺎﺗـﻨﺎﺷـﻘﺎﻥ ﺑـﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻛﯚﭘـﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺳـﻮﺗـﭽﯩﻼﺭﻧـﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯦﻠﻮﺩﺍ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠـﯩﺪﻩ ﻧـﺎﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﺸـﻠﯩﺮﻯ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺧـﯩﺰﻣﻪﺗـﺘﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟـﯩﻴﻪﺗﺴـﯩﺰﻟـﯩﻚ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﺸـﻠﯩﺮﻯ
ﺑـﺎﺭ ﺑـﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧـﯩﯔ ﺗﻪﺧـﯩﺮﺳـﯩﺰﻟـﯩﻜـﻰ ﻗـﯩﺮﯨﻖ ﺋـﺎﻟـﺘﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺳـﻮﺗـﭽﯩﻼﺭﻧـﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙـﯩﺴـﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﻟـﺪﯗﺭﯗﺷـﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ.
.2ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯩﻠـﺘﯩﻤـﺎﺱ ﺳﻪﯞﻩﺑـﯩﻨـﻰ ﭘﯘﺕ ﺗـﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟـﻤﺎﻳـﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗـﺎﺭﯨﺴـﺎ،
ﺋـﯩﻠـﺘﯩﻤـﺎﺳـﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺭﻩﺕ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻧـﺎﺭﺍﺯﯨﻠـﯩﻖ ﺋﻪﺭﺯﻯ ﻛـﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯩﻠـﺘﯩﻤـﺎﺳـﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻰ ﺑـﺎﺭ ﺩﻩﭖ
ﺑﯧﻜﯩﺘﺴﻪ ،ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ:
(1ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺕ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(2ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺕ ﻛﻮﻟﻠﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻛﻰ،
(3ﺑﯘ ﺋـﯩﺸـﻘﺎ ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ ﺳـﻮﺗـﻼﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗـﯩﻨـﻰ ﺳـﺎﻗـﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ» ،ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ« ﻏـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ
ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻠﻪﺭﻧـﯩﯔ ﺑـﺎﻳـﺎﻧـﯩﻨـﻰ ﺋـﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗـﯩﺶ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﻟﻪﻡ
.1ﻗـﺎﻧﯘﻧﺴـﯩﺰ ﻗـﻮﻟـﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨـﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻗـﺎﻣـﺎﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧـﯩﺴـﻨﯩﯔ ﺗﯚﻟﻪﻣـﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗـﻰ ﺑـﻮﻟﯘﺷـﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﺋﻪﯓ ﺋـﺎﺧـﯩﺮﻗـﻰ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺋـﯩﺸـﻼﺭ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﯩﺘـﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧـﻠﯩﻜـﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺴﻜﻪ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﻠـﻐﺎﻥ
ﮔﯘﻧـﺎﮬﻜﺎﺭﻟـﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣـﺪﻩ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﭘـﺎﻛـﯩﺖ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑـﺎﻳـﻘﺎﻟـﻐﺎﻥ ﭘـﺎﻛـﯩﺖ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﮬﻪﻝ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭺ ﺧـﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟـﯩﻚ
ﺋﻪﺩﻟـﯩﻴـﯩﻠـﯩﻚ ﻧـﺎﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻗـﯩﻨـﻰ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻠﯩﻨـﯩﭗ ﺋـﺎﻏـﺪﯗﺭﯗﻟـﺴﺎ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﮔﯘﻧـﺎﮬﻜﺎﺭﻟـﯩﻖ ﮬﯚﻛـﻤﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﯩﻚ
ﺟـﺎﺯﺍﻻﺷـﻘﺎ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐـﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺲ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗـﺎﻧﯘﻥ ﺑـﻮﻳـﯩﭽﻪ ﺗﯚﻟﻪﻣـﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﻪﻟﯟﻩﺗـﺘﻪ ،ﺑـﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ ﺑـﯩﻠـﻤﻪﻳـﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺑﯘ
ﭘـﺎﻛـﯩﺘـﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗـﺘﯩﺪﺍ ﺋـﺎﺷـﻜﺎﺭﯨﻼﻧـﻤﺎﺳـﻠﯩﻘـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﻣﻪﺳـﺌﯘﻟـﯩﻴﻪﺗـﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧـﻠﻪﻱ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻗـﯩﺴـﻤﻪﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﺧـﺴﮕﻪ
ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
.3ﺋـﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﮬﻪﻝ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭺ ﭘـﺎﻛـﯩﺘـﻨﻰ ﺑـﺎﻳـﻘﺎﭖ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﯞﻩ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﮬﺎﻟـﺪﯨﻜـﻰ ﺋﻪﺩﻟـﯩﻴﻪﻟـﯩﻚ
ﻧـﺎﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺗـﻼﭖ ﭼـﯩﻘـﺴﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ »ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺩﻩﻟـﯩﻞ–ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ ﻧـﯩﺰﺍﻣـﻰ «ﺩﺍ
ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟـﭽﻪﻣـﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑـﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﯓ ﺋـﺎﺧـﯩﺮﯨﺪﺍ ﮔﯘﻧـﺎﮬﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻳـﻮﻗـﺎﺭﻗـﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﻩﯞﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ :ﺧﻪﻟﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﻪﺩﻟﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ
ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺳـﻮﺗـﻼﺵ
ﮬﻮﻭﻗﯘﻗـﻰ ﺩﺍﺋـﯩﺮﯨﺴـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﺯ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗـﻠﻪﺭﺩﻩ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺗـﻮﻟﯘﻕ
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

55

ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ :ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪ
(1 .1ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗـﻰ
ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣﻪ ﺩﯨﭙـﻠﻮﻣـﺎﺗـﯩﻚ ﻳـﻮﻟـﻼﺭ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭﻧـﯩﯔ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ ،ﻗـﻮﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ،
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﮕﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠـﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺑـﻮﻟـﯩﺸـﻰ ﻣﯘﻣـﻜﯩﻦ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﻳـﻮﻝ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻳﺴـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻛﯧﻴﯩﻨـﭽﻪ ﺑﯘ ﺧـﯩﻞ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻨـﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗـﯩﭗ » ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﯞﻩ ﺋـﯩﺴـﭙﺎﺕ
ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ« ﻏﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
(2ﺑـﯩﺮﯨﻨـﺠﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺩﻩﺧـﻠﻰ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﭗ ﯞﺍﻗـﯩﺘـﺘﺎ ﺧﻪﻟـﻘﺌﺎﺭﺍ ﺟـﯩﻨـﺎﻳـﻰ ﺋـﯩﺸـﻼﺭ
ﺳـﺎﻗـﭽﻰ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻼﺗـﻰ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑـﯩﺮ ﺭﺍﻳﯘﻥ ﺧـﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟـﯩﻚ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻼﺕ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ
ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.2ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ ،ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻗﯧﺘﯩﻠـﻐﺎﻧـﺪﯨﻜـﻰ
ﺗـﺎﻟـﻠﯩﺸـﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣـﯩﺴـﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﻗـﻮﺷﯘﻣـﭽﻪ ﮬﯚﺟـﺠﻪﺗـﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﯩﺪﺍ
ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﺗـﯩﻠـﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑـﯩﺮﻯ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻳـﻴﺎﺭﻟـﯩﻨـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺑﯘ ﺗـﯩﻠـﺪﯨﻜـﻰ ﺗﻪﺭﺟـﯩﻤﻪ ﻧﯘﺳـﺨﯩﺴـﯩﻨـﻰ ﻗـﻮﺷﯘﻣـﭽﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ» ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ « ﻏﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.3ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﻰ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋـﺎﺷـﻜﺎﺭﯨﻼﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴـﯩﺘـﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟـﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ،
ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.4ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﻩ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﻖ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺗﻪﺩﺑـﯩﺮﻟﻪﺭﻧـﻰ
ﻗـﻮﻟـﻼﻧـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻰ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻤـﺎﻟـﻠﯩﻘـﺘﯩﻜـﻰ ﮔﯘﯞﺍﮬﭽﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺋـﺎﺋـﯩﻠﻪ –
ﺗـﺎﯞﺍﺑـﺎﺗـﻠﯩﺮﯨﻨـﯩﯔ ﺑـﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟـﯩﻜـﻰ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺟـﯩﺴـﻤﺎﻧـﯩﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺳـﺎﻏـﻼﻣـﻠﯩﻘـﯩﻐـﺎ ﻛـﺎﭘـﺎﻟﻪﺗـﻠﯩﻚ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣـﺎﺗﯧﺮﯨﻴـﺎﻟـﻼﺭﻧـﻰ
ﻗـﻮﻏـﺪﺍﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗـﺘﯩﻜـﻰ ﺗﻪﺩﺑـﯩﺮﻧـﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋـﯩﭽـﯩﮕﻪ ﺋـﺎﻟـﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺗﻪﻣـﯩﻨـﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻣـﺎﺗﯧﺮﯨﻴـﺎﻟـﻐﺎ
ﻧـﯩﺴـﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧـﻰ ﺗﻪﻣـﯩﻨـﻠﻪﺵ ﯞﻩ ﺑـﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺷﻪﻛـﻠﯩﻨـﯩﯔ ﺯﯨﻴـﺎﻧـﻜﻪﺷـﻠﯩﻜـﻜﻪ ﺋﯘﭼـﺮﯨﻐﯘﭼـﻰ،
ﺋﯧﮭﺘﯩﻤـﺎﻟـﻠﯩﻘـﺘﯩﻜـﻰ ﮔﯘﯞﺍﮬﭽﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧـﯩﯔ ﺋـﺎﺋـﯩﻠﻪ – ﺗـﺎﯞﺍﺑـﺎﺗـﻠﯩﺮﯨﻨـﯩﯔ ﺑـﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟـﯩﻜـﻰ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺟـﯩﺴـﻤﺎﻧـﯩﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻲ
ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(1 .5ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻤـﻨﻰ ﺋـﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋـﻮﺭﯗﻧـﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻢ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻣﯘﯞﺍﭘـﯩﻖ ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻘﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻤـﻨﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﮕﻪ ﻗـﺎﺗـﻨﺎﺷـﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋـﻮﺭﯗﻧـﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﻟـﻐﺎﻥ
ﻳـﺎﻛـﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸـﻜﻪﻥ ﺑـﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣـﻤﺎ ﺑﯘ ﺧـﯩﻞ ﺋـﻮﺭﯗﻧـﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳـﺎﻛـﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻤـﮕﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ
ﺗﻪﻟﻪﭘـﻜﻪ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻻﺷـﻤﯩﺴـﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻳـﯩﻐـﯩﻨـﯩﻐـﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻼﺭ ﺧﻪﯞﭘﺴـﯩﺰﻟـﯩﻚ
ﻛﯧﯖﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ،ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.6ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗـﻠﻪﺭ ﺋـﺎﺭﺍ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻼﺗـﺘﯩﻦ ﻣـﺎﺗﯧﺮﯨﻴـﺎﻝ ﯞﻩ ﮬﯚﺟـﺠﻪﺕ ﺗﻪﻣـﯩﻨـﻠﻪﺷـﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ
ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻳﻪﻧﻪ ،ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻼﺗـﻼﺭﻧـﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺳـﯩﻞ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻤـﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧـﯩﯔ
ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻠﯩﻖ ﺑـﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺧـﯩﺰﻣﻪﺕ ﮬﻮﻗﯘﻗـﻰ ﺩﺍﺋـﯩﺮﯨﺴـﯩﺪﻩ ،ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﺷﻪﻛـﯩﻠـﻠﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﻘـﻰ ﮬﻪﻡ ﻣـﺎﺳـﻠﯩﺸـﯩﺸـﯩﻨـﻰ
ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.7ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻧـﺎﯞﺍﺩﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﯩﯔ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻠـﯩﺮﻯ ﺑـﻮﻳـﯩﭽﻪ ﺋـﯩﺶ ﻗـﯩﻠـﻤﺎﻱ،
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﺸـﯩﺶ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﺴـﺎ ،ﮬﻪﻣـﺪﻩ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﺪﻩ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠﻪﻧـﮕﻪﻥ
56

ﻓﯘﻧـﻜﯩﺴـﯩﻴـﯩﺴـﻰ ﯞﻩ ﮬﻮﻗﯘﻗـﯩﻨـﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺸـﯩﮕﻪ ﭼـﺎﺭﯨﺴـﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸـﯩﻐـﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑـﻮﻟـﺴﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻨﯩﯔ
ﻣﻪﯞﺟﯘﺗـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﻣﯘﻗـﯩﻤـﻼﺷـﺘﯘﺭﻏـﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻨـﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻳـﯩﻐـﯩﻨـﯩﻐـﺎ ﺳﯘﻧـﺴﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ
ﻣﯘﻧـﺎﺳـﯩﯟﻩﺗـﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻼﺭ ﺧﻪﯞﭘﺴـﯩﺰﻟـﯩﻚ ﻛﯧﯖﯩﺸـﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙـﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟـﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﺧﻪﯞﭘﺴـﯩﺰﻟـﯩﻚ
ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﻪﺭ
ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﻩ ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻛـﯩﻠـﺪﯨﻜـﻰ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﻘـﻼﺭﻧـﻰ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ
ﻗـﯩﻠـﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﻟـﯩﺮﯨﻨـﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋـﯩﭽـﻰ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜـﻰ ﻗـﻮﻟـﻠﯩﻨـﯩﺸـﻘﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺗﻪﺭﺗـﯩﭙـﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻗـﯩﻘـﯩﻲ
ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ
.1ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪﺧـﯩﺴـﻨﻰ ﻗـﻮﻟـﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣـﯩﺴـﯩﻨـﻰ ،ﺗـﻮﻗـﺴﺎﻥ ﺑـﯩﺮﯨﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﺍ
ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘـﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣﻪ ﻗـﻮﺷﯘﻣـﭽﻪ ﻣـﺎﺗﯧﺮﯨﻴـﺎﻟـﻠﯩﺮﻯ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﻗـﻮﺷﯘﭖ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﺧـﺲ ﺗﻪﯞﻩﻟـﯩﻜـﯩﺪﻩ ﺑـﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻣﯘﻣـﻜﯩﻦ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ
ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻜﻪ ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﺳـﺎ ،ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﻪﻣـﻜﺎﺭﻟـﯩﺸـﯩﭗ ﺋﯘ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﻗـﻮﻟـﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺸـﯩﻨـﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮬﺪﯨﻨـﺎﻣـﯩﻨـﻰ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻠﻪﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟـﯩﺘـﯩﻨـﯩﯔ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺲ ﻳـﯩﮕـﯩﺮﻣـﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﯞﻩ ﺑـﯩﺮ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﻨﻰ
ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳـﻮﺕ ﻗـﯩﻠـﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ ﭘـﯩﺮﯨﻨﺴـﯩﭙـﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ،ﺗﯘﺭﯗﺷـﻠﯘﻕ ﺩﯙﻟﻪﺗـﺘﯩﻜـﻰ ﺳـﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﺴـﯩﮕﻪ ﮔﯘﻣـﺎﻧـﯩﻨـﻰ
ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳـﺴﺎ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﯩﺸـﯩﭗ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﺸﭽﺎﻥ
ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻠﻪﺭ ﺗـﻮﻏـﺮﯨﺴـﯩﺪﺍ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻏـﺎﻥ – ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻣـﯩﻐـﺎﻧـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺩﯦﻠﻮﻧـﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﻐﯩﻠـﻰ
ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺑـﻮﻟـﺴﺎ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﻰ ﺋـﯩﺠـﺮﺍ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻘﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺗﯧﺨﻰ
ﺑﯧﻜﯩﺘـﯩﻠـﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﯩﺸـﭽﺎﻥ ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟـﺴﻪﻙ ،ﺗـﺎﻛـﻰ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﯩﺸـﭽﺎﻥ ﻣﻪﺳـﯩﻠـﯩﻠﻪﺭ
ﺗـﻮﻏـﺮﯨﺴـﯩﺪﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗـﯩﻠـﻐﺎﻧـﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺮﺍﺳﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(1 .3ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺩﯙﻟـﯩﺘـﯩﻨـﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗـﯩﭗ ﻗـﺎﻧﯘﻧـﯩﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﺑـﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﯞﻩﻟـﯩﻜـﻰ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﻳـﺎﻻﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸـﯩﻨـﻰ ﺗﻪﺳـﺘﯩﻘـﻠﯩﺸـﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﭼﯧﮕﺮﺍﺳـﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸـﻜﻪ ﺗـﻮﺳـﺎﻟﻐﯘ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﺴـﺎ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
(2ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣـﯩﺴـﻰ ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﻳﻪﺗـﺘﯩﻨـﺠﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﺪﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ:
) (1ﻳﺎﻻﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﯩﺴﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ؛
) (2ﺩﯦﻠﻮ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ،
) (3ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛
57

(3ﻳﺎﻻﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺲ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ؛
(4ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﭼـﺎﺭ ﻗـﺎﺗـﻨﺎﺵ ﯞﺍﺳـﺘﯩﻠـﯩﺮﻯ ﺋـﺎﺭﻗـﯩﻠـﯩﻖ ﻳـﺎﻻﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﯞﻩ ﺋـﺎﺭﯨﻠـﯩﻘـﺘﺎ ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨـﯩﻐـﺎ ﻗـﻮﻧﯘﭖ
ﺋﯚﺗﯜﺵ ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.
(5ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘـﯩﻼﻧـﻠﯩﻤـﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨـﯩﻐـﺎ ﻗـﻮﻧﯘﺷـﻘﺎ ﺗـﻮﻏـﺮﺍ ﻛﻪﻟـﺴﻪ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜـﻰ ﺑﻪﻟـﮕﯩﻠـﯩﻤـﯩﮕﻪ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣـﯩﺴـﻰ ﺳﯘﻧﯘﺷـﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ.
ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗﻪﻟﻪﭘـﻨﺎﻣـﯩﺴـﯩﻨـﻰ ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟـﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺗـﺎﻣـﺎﻣـﻼﻧـﻐﺎﻧـﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ،ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗـﯩﻠـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳـﺎﻻﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﻠـﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗـﺎﻣـﯩﺸـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﻰ ﺗﯜﺭ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻻﻗـﯩﺪﺍﺭ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ
ﻗـﺎﻣـﺎﺵ ﭘـﯩﻼﻧـﻠﯩﻤـﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﯨﻜـﻰ ﻗـﻮﻧﯘﺷـﺘﯩﻦ ﺑـﺎﺷـﻼﭖ ﮬﯧﺴﺎﭘـﻠﯩﻐـﺎﻧـﺪﺍ 96 ،ﺳـﺎﺋﻪﺗـﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻤﻪﺳـﻠﯩﻜـﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﯘ
ﻣﯚﮬﻠﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ.
.4ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗــﯩﻠــﯩﻨــﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧــﺲ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗــﯩﻠــﯩﺸــﺘﺎ
ﺋـﺎﺳـﺎﺳـﻼﻧـﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺗـﺘﯩﻦ ﺑـﺎﺷـﻘﺎ ﺑـﯩﺮ ﺟـﯩﻨـﺎﻳﻪﺕ ﺑـﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﺘﻪ ﺋﻪﺭﺯ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺟـﺎﺯﺍ
ﻣﯘﺩﺩﯨﺘـﯩﻨـﻰ ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﺗـﻘﺎﻥ ﺑـﻮﻟـﺴﺎ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸـﻜﻪ ﺭﯗﺧـﺴﻪﺕ ﻗـﯩﻠـﯩﭗ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧـﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺗﻮﻗﺴﯩﻨﯩﻨﭽﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪﭖ
.1ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺳﻪﻛـﺴﻪﻥ ﺗـﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨـﭽﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳـﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗـﻮﻏـﺮﯨﺴـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟـﻐﺎﻧـﺪﺍ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑـﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤــﯩﻨــﯩﯔ ﺋﯘ ﺷﻪﺧــﺴﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗــﯩﻠــﯩﺸــﯩﺪﺍ ﺗــﺎﻳــﺎﻧــﻐﺎﻥ ﺟــﯩﻨــﺎﻳﻪﺗــﻨﯩﯔ ﺋــﺎﺳــﺎﺳــﯩﻨــﻰ
ﺷﻪﻛـﯩﻠـﻠﻪﻧـﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺋـﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺑـﯩﺮ ﻗـﯩﻠـﻤﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑـﻠﯩﻚ ﺷﯘ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗـﻮﻏـﺮﯨﺴـﯩﺪﯨﻜـﻰ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ
ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟـﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻜﻪ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺸـﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻤﯘ ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑـﻮﻟـﻐﺎﻥ ﺑـﻮﻟـﺴﺎ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ:
(1ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺋـﻮﻥ ﺳﻪﻛـﻜﯩﺰﯨﻨـﭽﻰ ﻣـﺎﺩﺩﺍ ﻳـﺎﻛـﻰ ﺋـﻮﻥ ﺗـﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨـﭽﻰ ﻣـﺎﺩﺩﯨﻐـﺎ ﺑـﯩﻨـﺎﺋﻪﻥ ،ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﻰ
ﭼﯧﺘﯩﻠـﯩﺪﯨﻐـﺎﻥ ﺩﯦﻠﻮﻧـﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻘﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯨﻐـﺎﻧـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﭼـﯩﻘـﺎﺭﻏـﺎﻥ ،ﺷﯘﻧـﺪﺍﻗـﻼ ﺑﯘ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ؛ ﻳﺎﻛﻰ
(2ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗــﯩﻠــﯩﻨﻐﯘﭼــﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗــﻨﯩﯔ ﺑــﯩﺮﯨﻨــﺠﻰ ﺗــﺎﺭﻣــﺎﻗــﻘﺎ ﺑــﯩﻨــﺎﺋﻪﻥ ﭼــﯩﻘــﺎﺭﻏــﺎﻥ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺸــﯩﻨــﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ– ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ.
.3ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﻰ ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﻨﯩﯔ ﺑـﯩﺮﯨﻨـﺠﻰ ﺗﯜﺭﯨﺪﻩ ﺑـﺎﻳـﺎﻥ ﻗـﯩﻠـﯩﻨـﻐﺎﻥ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﺴـﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﻰ
ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﻨﯩﯔ ﺋـﯩﻜـﻜﯩﻨـﺠﺦ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋـﺎﺳـﺎﺳﻪﻥ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﭼـﯩﻘـﯩﺮﯨﺸـﯩﻨـﻰ ﺳـﺎﻗـﻼﺷـﺘﯩﻦ ﺋـﯩﻠـﮕﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻐﺎ
ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﻗـﻮﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑـﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗـﯩﻠـﺴﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ
ﺩﯦﻠﻮﻧـﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻘﺎ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﻳـﺪﯨﻐـﺎﻧـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﺘﯩﻦ ﺋـﯩﻠـﮕﯩﺮﻯ ،ﺋﯘ ﺷﻪﺧـﺴﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﺸـﻘﺎ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﻳـﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ،
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
.4ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻤـﻨﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﻜﯜﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﺴـﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻜﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺧﻪﻟـﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴـﯩﺘـﻰ ﺑـﻮﻟـﻤﯩﺴـﺎ ،ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺩﯦﻠﻮﻧـﻰ
ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﯩﺸـﻘﺎ ﺑـﻮﻟـﯩﺪﯨﻐـﺎﻧـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﻗـﺎﺭﺍﺭﻻﺷـﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤـﯩﻨـﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﺶ
ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
58

.5ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﻪ ﺗﯚﺗـﯩﻨـﺠﻰ ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﺘﺎ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳﯘﻟـﻐﺎﻥ ﺩﯦﻠﻮﻧـﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗـﯩﻠـﻐﯩﻠـﻰ ﺑـﻮﻟـﻤﺎﻳـﺪﯨﻐـﺎﻧـﻠﯩﻘـﯩﻨـﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘـﺴﻪ،
ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋـﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ ﻗـﻮﻳـﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟـﯩﭙـﯩﻨـﻰ ﺑـﯩﺮ
ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
.6ﺗﯚﺗـﯩﻨـﺠﻰ ﺗـﺎﺭﻣـﺎﻗـﺘﯩﻜـﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣـﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ،ﻧـﺎﯞﺍﺩﺍ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗـﯩﻠـﯩﻨﻐﯘﭼـﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗـﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Rim Ehdinamisi - 7
 • Büleklär
 • Rim Ehdinamisi - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 2997
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1341
  7.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  12.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3032
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1221
  8.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  12.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3089
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1204
  8.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  12.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3005
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1271
  8.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  13.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 2923
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1362
  6.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  9.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  13.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 6
  Süzlärneñ gomumi sanı 3064
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1287
  8.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  12.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 7
  Süzlärneñ gomumi sanı 3104
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1218
  8.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  12.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rim Ehdinamisi - 8
  Süzlärneñ gomumi sanı 2571
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1098
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  13.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.