Latin

پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 14

Süzlärneñ gomumi sanı 3347
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2007
13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
22.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
27.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﮬﻪﻗﻘﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﺎﺩﯨـــﺸﺎﮪ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـــﭗ» :ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋـــﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩـــﺴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩـــﺪﻩ ﻧﯩـــﻤﻪ
ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﺟﻪﺋﻔﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺑﯩﺰ ﺋـﯘ ﮬﻪﻗـﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ ﺍﻟـﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ
ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺷـﯘﻧﻰ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰﻛـﻰ ،ﺋﯩـﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩـﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨـﺴﻰ،
173

ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﭘﺎﻙ ﻗﯩﺰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ«.
ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺗـﺎﻝ ﻳﺎﻏـﺎﭺ ﭘﺎﺭﭼﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ» :ﺍﻟـﻠﻪ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳــﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋ ـﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩــﺴﺎ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖــﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯘﻣــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷــﯘ ﻳﺎﻏــﺎﭺ
ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠـﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ:
ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨـﻰ
ﺧﻪﺗﺘــﺎﺏ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩــﻚ ،ﺟﺎﺳــﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻗﯘﻣــﺴﯩﺰ ﻛﯩــﺸﻰ ﺋﯩــﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﻨﻰ ﺋــﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ ،ﺷــﯘﯕﺎ ﺋــﯘ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨــﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺋﯧــﺮﻯ ﺳــﻪﺋﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺯﻩﻳــﺪ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩــﻚ ،ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﯞﻩ
ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐـــﺎﻥ ﺋـــﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗـــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـــﺎ ،ﺋـــﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋــﯚﻣﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙــﻰ ﺗﯘﺗــﺎﺗﺘﻰ .ﺧﻪﺑﺒــﺎﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺭﻩﺕ -ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬــﯘ ﺋﻪﻧﮫــﯘ-
ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨــﻰ ﺋﺎﺳــﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ .ﺋــﯘ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩــﯔ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﯜﭖ ﻣﺎﯕـﺪﻯ .ﺋـﯘ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳـﺎﻓﺎﻧﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻧـﯘﺋﻪﻳﯩﻢ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻗﻪﺑﯩـﻠﻪ – ﺋﻪﺩﯨـﻲ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ -ﺑﻮﻟـﯘﭖ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ! ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﯕﺪﯨﯔ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﯘﺋﻪﻳﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ. ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕـﺪﯨﻢ .ﺋـﯘ ﻗﯘﺭﻩﻳـﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺑـﯘﺯﺩﻯ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﺯ-ﻗﺎﺭﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣــﺴﯩﺘﯩﭗ ،ﺩﯨﻨــﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩــﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋــﯘﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯨﺘﯩﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ.
ﺋﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ! ﺳـﯩﻨﻰ ﻧﻪﭘـﺴﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘـﯘ .ﺳـﻪﻥ ﺋﺎﻟـﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳـﯜﯕﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ،ﺋﯚﻳﯜﯕﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻣﺎﻣﺴﻪﻥ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﯘﺋﻪﻳﯩﻢ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ. ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﯘﯓ ،ﺗﺎﻏﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺋﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﻩﻳﺪ ﺑﯩﻠﻪ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﯔ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯩﻨﺘـﻰﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐـﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷـﺘﻰ .ﺳـﻪﻥ ﺋﺎﻟـﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﯘﻻﺭﻧﻰ
174

ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯩﻦ -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﯘﺋﻪﻳﯩﻢ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﭖ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﺪﺍ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ
ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺑﻮﻟــﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺳــﯜﺭﻩ »ﺗﺎﮬــﺎ« ﻳﯧﺰﯨﻠﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺳــﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗــﯘﭖ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺧﻪﺑﺒﺎﺏ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻗﻘـﺎ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻧﯘﯞﺍﻟﺪﻯ.
ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﺎﭼﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩـﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ،
ﺧﻪﺑﺒﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋـﯘ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ» :ﻧﯩـﻤﻪ ﺋـﺎﯞﺍﺯ ﺑـﯘ؟« ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯗﻕ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ. ﻳﺎﻕ ،ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗـﺎﭘﺘﯩﻢ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯜﻳﺌـﻮﻏﻠﻰ ﺳـﻪﺋﯩﻴﺪ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﻩﻳﺪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ» :ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﺍﻟـﻠﻪ ﯞﻩ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯗﻕ ،ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯓ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻞ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷـﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ .ﺷـﯘﯕﺎ
ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗـﺎﻱ« ﺩﯦـﺪﻯ .ﺋـﯚﻣﻪﺭ ﺷـﯘ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘــﺎﺗﯩﻤﻪ» :ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨــﺸﺘﯩﻦ ﻗــﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦــﺪﻯ .ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩــﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪﻩﭖ ،ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﺘﻰ.
ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ» :ﺋﻰ ﺋﺎﻛﺎ! ﺳﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﯩﺠﯩﺲ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻻ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﻳﯘﻳﯘﻧــﯘﭖ ﻛﻪﻟــﺪﻯ ،ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﭘــﺎﺗﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺳــﯜﺭﻩ »ﺗﺎﮬــﺎ« ﻳﯧﺰﯨﻠﻐــﺎﻥ
ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﻩ ﺗﺎﮬﺎﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘﭖ» :ﭘـﺎﮪ! ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﯞﻩ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ-ﮬﻪ!« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺧﻪﺑﺒﺎﺏ -ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ -ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘـﻰ ﯞﻩ:
»ﺋﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ! ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺍﻟـﻠﻪ ﺋـﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳـﯩﻐﺎ ﺧـﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ
ﻛﯩـــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳـــﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﯘﯕﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩـــﺪ ﻗﯩﻠﯩـــﻤﻪﻥ .ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯚﻧﯜﮔـــﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ› :ﺋــﻰ ﺍﻟــﻠﻪ! ﺳــﻪﻥ ﺋﯩــﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﻪﺑــﯘ ﺟﻪﮬﯩــﻞ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺧﻪﺗﺘــﺎﺏ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻦ‹ ﺩﻩﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩـﺪﯨﻢ ،ﺋـﻰ ﺋـﯚﻣﻪﺭ! ﺍﻟـﻠﻪ ﺑـﯘ ﺷـﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺳﯩﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
175

ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ» :ﺋـﻰ ﺧﻪﺑﺒـﺎﺏ! ﻣﯧﻨـﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷـﻼﭖ ﺑـﺎﺭﻏﯩﻦ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻻﻱ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺧﻪﺑﺒﺎﺏ -ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ» :-ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﺎﻓﺎ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ
ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨــﻰ ﺋﯧــﺴﯩﭗ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺋــﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ،
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﭼﻪﻛﺘـﻰ .ﺋﯩـﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﭼﯩﻜﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ ﺳـﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯘﭼﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﯩـﭻ ﺋﺎﺳـﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋﯩـﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ
ﺗﯘﺭﻏــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ،ﻗــﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧــﺪﻯ-ﺩﻩ ،ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻗﯩﻠﯩــﭻ
ﺋﺎﺳﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﮬﻪﻣﺰﻩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ» :ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭺ ،ﺋـﯘ ﻛﯩﺮﺳـﯘﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘ ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯨﻤﯩﺰ« ﺩﯦـﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛﯩﺮﯨــﺸﯩﮕﻪ ﺭﯗﺧــﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻦ« ﺩﯦــﺪﻯ .ﮬﯩﻠﯩﻘــﻰ ﺳــﺎﮬﺎﺑﻪ ﺋﯩــﺸﯩﻜﻨﻰ
ﺋﺎﭼﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺩﻩﺱ ﺗــﯘﺭﯗﭖ ،ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘــﻜﻪ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕــﺪﻯ.
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﻻﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩـﺪﯨﻦ ﻳـﺎﻛﻰ ﻳﺎﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗـﯘﺗﺘﻰ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ» :ﺋﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ! ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟـﺪﯨﯔ؟
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺍﻟـﻠﻪ ﺳـﺎﯕﺎ ﺋـﺎﺯﺍﺏ ﭼﯜﺷـﯜﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ ﺳـﯧﻨﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ ﺩﻩﭖ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ» :ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﻣﻪﻥ ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ،ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺍﻟـﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﻗﻜﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋـﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺗﻪﻛﺒﯩـﺮ ﺋﯩﻴﺘﺘـﻰ .ﺋﯚﻳﻨﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ.
ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋــﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﺰﯨﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺋﯩــﭻ-ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷــﺎﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯘﺭﻩﻳـﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ ﺗﺎﺭﺍﻟـﺪﻯ .ﺋـﯘﻻﺭ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﻛﻪﺷـﺘﻰ ،ﺋﯚﻣﻪﺭﻣـﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩـﻞ ﺗـﯘﺭﺩﻯ .ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗـﯘﺭﻩﻳﺶ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯚﻣﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ.
ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ:

176

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﻩﻳـﺸﻠﻪﺭ ﺑﯩـﺮ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳـﺖ ﭘﯩﻼﻧﻼﺷـﺘﻰ .ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﺮ ﺋﻪﮬـﺪﯨﻨﺎﻣﻪ ﺗـﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﺘـﻰ .ﺑـﯘ
ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﯩﺪﻩ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌـﻰ ﺋـﯜﺯﯛﺵ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﺍ-ﺑﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺳﻮﺩﺍ-ﺳﯧﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩـﺮ
ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺳــﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻜــﻰ ﺋﯧﻨﯩــﻖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺭﯨﺌـﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩـﺪﻩ
ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﭘﯜﺗﯜﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﺍ:
ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ
ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺑﯘ ﻟﻪﮬﻪﺑﻼ
ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩـﯔ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺟﯩﻠﻐﯩﻐــﺎ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋــﺎﺯﺍﺏ ﭼﻪﻛﻤﻪﻛــﺘﻪ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺋــﯘﻻﺭ
ﺋــﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩــﯔ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣــﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻳﺘﺘــﻰ .ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐــﺎﻥ
ﺋـــﺎﯞﺍﺯﻯ ﻳﯩـــﺮﺍﻕ-ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏـــﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨـــﺎﺗﺘﻰ .ﻗﯘﺭﻩﻳـــﺸﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـــﺴﺎ ﻣﯘﺳـــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩـــﺮ ﻧﻪﺭﺳـــﻪ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ،ﺳـﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬـﺎ ﻗﻮﻳـﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﻟﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺷــﯘ ﮬــﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋــﯜﭺ ﻳﯩــﻞ ﺋــﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻗﯘﺭﻩﻳــﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨــﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺭﻩﯞﺷﺘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧـﺪﺍ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ
ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩـﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻛـﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯ ،ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ-
ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﮬﺎﺷﯩﻢ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘـﺎ
ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ:
ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭﻩﺑﯩﻴﺌﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩـﺮ ﻗـﺎﻧﭽﻪ ﯞﯨﺠـﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩـﺸﯩﭗ ،ﺑـﯘ ﺗﻪﯕـﺴﯩﺰ ﺋﻪﮬـﺪﯨﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷـﻰ ﭼﯩﻘﺘـﻰ .ﮬﯩـﺸﺎﻡ ﻗﻪﯞﻣـﻰ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﻻﻗﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﮬﺎﺷـﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـﺎﺯﺍﺏ-
ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑـﯘ ﺧﯩـﻞ ﺗﻪﯕـﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺳـﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﯦﺮﯨـﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻣـﺎﻣﻪﻥ ﻳـﺎﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺳـﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺯﻏﯩــﺪﻯ .ﮬﯩــﺸﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﻣــﺮﻯ ﺑﺎﺷــﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﺑــﯘ ﺗﻪﯕــﺴﯩﺰ ﺋﻪﮬــﺪﯨﻨﺎﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
177

ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺯﯗﮬﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺋـﯘﻣﻪﻳﻴﻪ )ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺒﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ
ﺋــﺎﺗﯩﻜﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ( ﺳــﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ» :ﺋــﻰ ﻣﻪﻛــﻜﻪ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩــﺴﻰ! ﺑﯩــﺰ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﭖ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﯞﻩﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﮬﺎﺷـﯩﻢ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩـﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﻟـﻠﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰ ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﻪ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﺑــﯘ ﺟﻪﮬﯩــﻞ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﭼﯩﻘﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﯞﯨــﺪﻯ ،ﺋﺎﻗﻤــﺎﻱ ﻗﺎﻟــﺪﻯ .ﻣــﯘﺗﺌﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﻪﺩﯨــﻲ
ﺋﻪﮬﺪﯨﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻜﻰ »ﺍﻟـﻠﻪ«ﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﮬﻪﻣـﻤﻪ
ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﯘﺭﺕ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﺕ ﻳﯩﺮﺗﯩـﭗ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩـﻚ
ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ:
ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩــﺐ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨــﭽﻪ ﺑﯩــﺮ ﻳﯩﻠـﺪﺍ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩــﯔ -10ﻳﯩﻠــﻰ( ﯞﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟــﺪﻯ.
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ-ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﻗـﻮﻟﻼﭖ-ﻗـﯘﯞﻩﺗﻠﻪﭖ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏـﺪﺍﭖ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﯓ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ:
ﺗﯘﻓﻪﻳﻞ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﯨﺪﺩﻩﯞﺳﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟـﯘﻕ ﺋﻪﺭﺑـﺎﭖ ﯞﻩ ﺗـﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺷـﺎﺋﯩﺮ
ﺋﯩــﺪﻯ .ﻗﯘﺭﻩﻳــﺸﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧــﺴﺮﻩﭖ ﺋــﯘﻧﻰ
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ﮬﻪﻣـﺪﻩ» :ﺑﯩـﺰ ﺳـﯧﻨﯩﯔ
ﯞﻩ ﻗﻪﯞﻣﯩﯖﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺰ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘــﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘــﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﺷــﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﯩــﺴﯩﺮﻩﻳﻤﯩﺰ ،ﺷــﯘﯕﺎ ﺳــﻪﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﮕﯩﻦ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺗﯘﻓﻪﻳﻞ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ» :ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﻩﺭﮔﻪﭼﻜﻪ ﻣﻪﻧﻤـﯘ
ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐـﺎ
ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯩﺮﺳـﻪﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﯩـﯔ ﻗﯧـﺸﯩﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗـﯘﺭﺩﯗﻡ .ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺍﻟـﻠﻪ ﻣﺎﯕـﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺗﻤـﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﯩـﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐـﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺋـﯘ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﯞﻩ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩـﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﮬﯩـﺲ ﻗﯩﻠـﺪﯨﻢ-ﺩﻩ ،ﺋـﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﯨﻢ› :ﯞﺍﻱ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﻏﯩﺶ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ! ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩـﺴﻰ،
ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺷــﺎﺋﯩﺮ .ﻣﻪﻥ ﮔــﯜﺯﻩﻝ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﻪﺕ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧــﺘﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﯩﻤﯩـﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧـﺸﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟«‹.
178

ﺗﯘﻓﻪﻳﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷـﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺳـﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﯩـﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ ﯞﻩ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﻗﻪﯞﻣﯩـﮕﻪ ﻗـﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩﻩﯞﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ:
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭙﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ﮬﺎﻳـﺎﺕ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠـﺴﯩﺰ ﻗـﯘﺭﻩﻳﺶ
ﻟﯜﻛﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﭘﺎ ﭼﺎﭼﺘﻰ.
ﻗﯘﺭﻩﻳــــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــــﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯩــــﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐــــﺎﻥ ﺋــــﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﯩــــﺴﻼﻣﻨﻰ
ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺗﺎﺋﯩﻔﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩـﻖ
ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘــﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ،ﺗﺎﺋﯩﻔﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ ﯞﻩ ﻣﯚﺗﯩــﯟﻩﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﭘﯘﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩـﺴﻰ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﮔﺎﻟﯟﺍﯓ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗـﯘﻟﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﯛﺗﯜﭖ ،ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﭽﻪ ﺗﯩﻠﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﺭﺩﻯ.
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺟﺎﭘـﺎ
ﭼﻪﻛــﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﮬﯧﺮﯨــﭗ-ﭼﺎﺭﭼﯩﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺋــﯘ ﺗﺎﺋﯩﻔﺘــﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨــﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗـﺘﯩﻦ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟـﺪﻯ .ﺗـﺎﺋﯩﻔﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﻮﻟﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗـﯘﺭﯗﭖ ،ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩـﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺑﺎﺳـﻘﺎﻥ ﮬﺎﻣـﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐـﺎ ﺗـﺎﺵ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺩﯨﻠﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻣﺎﻟـﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﭽـﺎﺭﯨﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ:
»ﺋﻰ ﺍﻟﻠﻪ! ﻣﻪﻥ ﺳـﺎﯕﺎ ﺋـﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻢ ،ﺋﺎﻣﺎﻟـﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻢ ﯞﻩ ﺑﯩﭽـﺎﺭﯨﻠﯩﻜﯩﻢ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷـﯩﯩﻜﺎﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩــــﻤﻪﻥ .ﺋــــﻰ ﺷــــﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﯧﮫﺮﯨﺒــــﺎﻥ ﺍﻟــــﻠﻪ! ﺳــــﻪﻥ ﺑــــﻮﺯﻩﻙ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩــــﯔ
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨــﺴﻪﻥ ،ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤــﺴﻪﻥ .ﺳــﻪﻥ ﻣﯧﻨــﻰ ﻛﯩﻤــﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨــﺴﻪﻥ؟ ﻣﺎﯕــﺎ
ﻗﻮﭘـﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﻏﯩﻤـﯘ ﻳــﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺸﻤﻐﺎ ﭼــﺎﯓ ﺳـﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﮕﯩﻤﯘ؟ .....ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻏﻪﺯﻩﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﭘﻪﺭﯞﺍ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺳـﯧﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﺩﯗﺭ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﻘـﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻨﯩـﯔ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗـــﯜﺯﯨﮕﻪﻥ ﻳﯜﺯﯛﯕﻨﯩـــﯔ ﻧـــﯘﺭﻯ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺳـــﺎﯕﺎ ﺳـــﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧـــﺎﮪ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻧﻜـــﻰ ،ﻣﺎﯕـــﺎ ﻏﻪﺯﻩﭖ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ .ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﭘـﺎ-ﻣﯘﺷـﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩـﯔ
179

ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯧﻜﯩﻤﻪﻥ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺍﻟــﻠﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗــﺎﻍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩــﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘــﻰ .ﭘﻪﺭﯨــﺸﺘﻪ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺋﯩﻔﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺩﯛﻡ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩـﺸﻜﻪ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ» :ﻳﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻦ ﺍﻟﻠﻪﻏـﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩـﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭﻩﺑﯩﻴﺌﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷـﻪﻳﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺭﻩﺑﯩﻴـﺌﻪ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧـﻰ
ﻛـــﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﯩﻨـــﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟـــﺪﻯ-ﺩﻩ ،ﺋﻪﺩﺩﺍﺱ ﺋﯩـــﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺧﯩﺮﯨـــﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﭼﺎﻛﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻣﺎﯞﯗ ﺑﯩـﺮ ﺳـﺎﭖ ﺋـﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﻪﺧـﺴﯩﮕﻪ ﺳـﯧﻠﯩﭗ ،ﺋـﺎﯞﯗ ﻛﯩـﺸﯩﮕﻪ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﯧـﺴﯘﻥ!« ﺩﯦـﺪﻯ .ﭼﺎﻛـﺎﺭ ﺋـﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯧـﺸﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺗــﺎﺋﯩﻔﺘﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩــﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﻪﯞﻣــﻰ ﻳﻪﻧﯩــﻼ
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﯞﻩ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﺮﺍ ،ﻣﯩﺮﺍﺝ ﯞﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﻞ ﮬﻪﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳـﺠﯩﺪﯨﻞ ﺋﻪﻗـﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠــﺪﻯ .ﺋــﯘ ﺍﻟــﻠﻪ ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﻣﯩﻘــﺪﺍﺭﺩﺍ ﺍﻟــﻠﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷــﺘﻰ ،ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﺯﺩﻯ،
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﻰ.
»)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ(ﻧﯩــﯔ ﻛـﯚﺯﻯ )ﺋــﻮﯓ-ﺳـﻮﻟﻐﺎ( ﺑﯘﺭﺍﻟﻤﯩــﺪﻯ) ،ﻛـﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯚﺗــﯜﭖ
ﻛﻪﺗﻤﯩـــﺪﻯ .ﺷﯜﺑﮫﯩـــﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋـــﯘ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩـــﯔ )ﻗـــﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـــﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳـــﯜﻙ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ( ﻛﯚﺭﺩﻯ« )ﺳﯜﺭﻩ ﻧﻪﺟﻢ -18-17 :ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺋــﯘ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﺍ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ ﺋﻪﺯﯨــﺰ ﻣﯩﮫﻤﯩﻨــﻰ ﺑﻮﻟــﺪﻯ .ﺑــﯘﻻﺭ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛــﯚﯕﻠﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ،ﺗﺎﺋﯩﻔﺘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﯞﻩ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﻗﯘﺭﻩﻳـﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ .ﺋـﯘﻻﺭ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜـﺎﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺭﺍﺳـﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ» :ﺍﻟـﻠﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺭﺍﺳﺖ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩـﺸﻘﺎ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩـﺴﯩﻠﻪﺭ؟
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻛـﯧﭽﻪ ﻳـﺎﻛﻰ ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟـﯘﻡ ﺳـﺎﺋﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺭﺍﺳـﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .ﺑـﯘ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩـﻚ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺍﻟــﻠﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﯘﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩــﺮ ﻛﯜﻧــﺪﻩ ﺋﻪﻟﻠﯩــﻚ ﯞﺍﻗــﺖ ﻧﺎﻣــﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺷـــﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨـــﺰ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ .ﺭﻩﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨـــﻦ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩـــﭗ ﺑﯧﺮﯨـــﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺍﻟـﻠﻪ ﺋﻪﻟﻠﯩـﻚ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘـﺎ ﭼﯜﺷـﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯩﻤﻜـﻰ
180

ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻧﺎﻣـﺎﺯﻧﻰ ﺍﻟﻠﻪﻏــﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻨﯩﭗ ﯞﻩ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨـﻦ ﺳــﺎﯞﺍﺏ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋــﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠـﺴﺎ ،ﺍﻟــﻠﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﺝ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨـﺸﯩﭗ ،ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ(
ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷــﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ
ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗـﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩـﺴﻰ .ﺍﻟـﻠﻪ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒـﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ
ﮬﯩﭽﻨﻪﺭﺳــﯩﻨﻰ ﺷــﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﻜﻪ ،ﺍﻟﻠﻪﻧــﻰ ﻗﻮﻳــﯘﭖ ﺋﯩﺒــﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑــﯘﺗﻼﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ،ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺷـﻘﺎ ،ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺩﯨﻨـﺪﺍ ﻏﻪﻟـﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﯗ«.
ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳــﯚﺯﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷــﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺑــﯘ ﻟﻪﮬﻪﺏ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺗــﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ» :ﺑــﯘ
)ﻣــﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ( ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻻﺕ ﯞﻩ ﺋــﯘﺯﺯﺍﺩﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩــﺸﻜﻪ ،ﺟﯩــﻦ-ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷــﻜﻪ ،ﺋــﯚﺯﻯ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺑﯩــﺪﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺋــﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﺝ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻣﯩﻨـﺎ ﺗﯧﻐﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳـﺪﺍ
ﺧﻪﺯﺭﻩﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ» :ﺋـﻰ ﻗﻪﯞﻡ! ﺍﻟـﻠﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳـﻪﻡ،
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭﻛﻰ ،ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﻳﻠﻰ« ﺩﯦﻴﯩـﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺩﻩﯞﯨـﺘﯩﮕﻪ ﺋـﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷـﯘﭖ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦـﺪﻯ» :ﺑﯩـﺰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻟـﺪﯗﺭﯗﭖ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ .ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻰ ﻣــﻮﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩــﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ،ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳــﺎﯕﺎ ﺋــﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﺷــﻘﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﻳﻠﻰ! ﺳﻪﻥ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺩﯨﻨﻨـﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻳﻠﻰ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺍﻟـﻠﻪ ﺳـﯧﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺰﺭﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺋـﯘﻻﺭ
ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭙﻼ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩــﺪﻩ ﺳــﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭﻣﯘ ﺋﯚﻱ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
181

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ:
ﻛــﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠــﻰ ﮬﻪﺝ ﻣﻪﯞﺳــﯘﻣﯩﺪﺍ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ 12ﻛﯩــﺸﻰ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ،ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﻰ ﮬﻪﻣــﺪﻩ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺍﻟﻠﻪﻧــﻰ ﺑﯩــﺮ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻗﯩــﺪﻩ ﻗﯩﻠــﺸﻘﺎ ،ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩــﻖ ﯞﻩ ﺯﯨﻨــﺎ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳـﻠﯩﻜﻜﻪ ،ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘـﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ
ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋــﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﺍ ،ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﻣﯘﺳــﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋــﯘﻣﻪﻳﺮﻧﻰ ﺋــﯘﻻﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ
ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻗﯘﺭﺋـﺎﻥ ﺋﻮﻗـﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻜﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺋﯩـﺴﻼﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷـﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﭼﻰ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻧـﺎﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻪﺳﺌﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﯗﺭﺍﺭﻩﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﯩﻤـﺎﻡ ﺑﻮﻟـﯘﭖ
ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ:
ﺋﯩــﺴﻼﻡ ﺋﻪﯞﺱ ﯞﻩ ﺧﻪﺯﺭﻩﺝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺷــﻘﺎ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﯞﺱ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺷﮫﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻠﯘﻕ
ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﮬﯘﺯﻩﻳﺮ ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﻰ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮﻧﯩـﯔ ﺩﻩﯞﯨﺘـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷـﺘﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺷـﮫﻪﻝ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﻰ:
ﻣﯘﺳـﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋـﯘﻣﻪﻳﺮ ﻛـﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠـﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩـﺐ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺷـﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪﺩﻩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩـﺸﻘﺎ ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺷـﺘﻰ .ﺋـﯘﻻﺭ
ﮬﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـﺪﻩ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪﺩﯨﻜـﻰ
ﺑﯩــﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩــﺪﺍ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﻰ .ﺋــﯘﻻﺭ 73ﺋﻪﺭ 2 ،ﺋﺎﻳــﺎﻝ ﺋﯩــﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺒـﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨـﻰ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﻪﻟﻠﯩﺐ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳـﯚﺯ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ،ﻗﯘﺭﺋـﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩـﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘـﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ-ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧـﺪﻩﻙ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺷـــﻘﺎ ﺑﻪﻳـــﺌﻪﺕ ﺋـــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦـــﺪﻯ .ﺋـــﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗـــﯘﻡ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩـــﺪﻩ
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﺳـﻠﯩﻜﻨﻰ ،ﻏﻪﻟـﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛـﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩـﮕﻪ
182

ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠــﺪﻯ .ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺗﻪﻟﯩــﯟﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ» :ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ،ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﯩﻢ ،ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳـﺘﯘﯕﻼﺭ ﻣﯧﻨﯩـﯔ
ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ 12ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺳـﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺳـﺎﻳﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩـﭗ،
ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺳــﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠــﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺗﻮﻗﻘــﯘﺯﻯ ﺧﻪﺯﺭﻩﺝ ،ﺋــﯜﭼﻰ ﺋﻪﯞﺱ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳـﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷـﻘﺎ ،ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻜﻪ ﺑﻪﻳـﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ،ﺑﯩـﺮ ﺗﯜﺭﻛـﯜﻡ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ
ﺳـــﯩﻐﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـــﺴﺎﻻﻡ ﺳـــﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﻜﯩـــﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠـﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎ ،ﻣﻪﺩﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧـﺴﺎﺭﻯ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷــﻘﺎ ﺑــﯘﻳﺮﯗﭖ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺩﯦــﺪﻯ» :ﺍﻟــﻠﻪ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺧــﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ
ﺟﺎﻳﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻛــﺎﻧﻨﻰ ﺳــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬــﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺷــﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗــﻮﭖ-ﺗــﻮﭖ ﺑﻮﻟــﯘﭖ
ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﻩ ﻗﺎﻟــﺪﻯ ،ﺋــﯘ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠــﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋـﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺳــﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺪﻯ .ﻗﯘﺭﻩﻳــﺸﻠﻪﺭ ﺑــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﯕﻼﭖ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳــﻮﻝ
ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺗﻮﺳــﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗــﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳـﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟــﺪﻯ .ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﯩﺠــﺮﻩﺕ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷـﻪﻗﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩـﻖ
ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨــﻰ ﺗﺎﺷــﻼﭖ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠــﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﻧﯩــﺸﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﯜﺭﯛﺭﻩﻟﻤﯩــﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯧﺘﯩــﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒـــﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭﻣﯘ؛ ﺳــﯘﮬﻪﻳﯩﺒﮕﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣــﺎﻝ-ﻣﯜﻟـــﯜﻙ ﯞﻩ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ،ﺗﻪﻟﮫﻪ ،ﮬﻪﻣﺰﻩ ،ﻳﻪﺯﯨﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﮬﺎﺭﯨـﺴﻪ ،ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺭﺍﮬﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﺋﻪﯞﻑ،
ﺯﯛﺑﻪﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﯞﯞﺍﻡ ،ﺋﻪﺑﯘ ﮬﯘﺯﻩﻳﻔﻪ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻓﻔﺎﻥ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩـﺮ ﺗﯜﺭﻛـﯜﻡ ﺳـﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ
ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ
ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ،ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳـﯩﺪﺩﯨﻖ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭﻯ ﺗﯘﺗـﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﻗﯘﺭﻩﻳـــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯩـــﺘﯩﻢ ﺭﻩﺳـــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳـــﺖ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩـــﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ
183

ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ:
ﻗﯘﺭﻩﻳــﺸﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩــﺪﻩ ﺑﯩــﺮ ﺑﯚﻟــﯜﻙ ﺳــﺎﮬﺎﺑﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﻧــﺴﺎﺭﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﺭﺍﺳــﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷــﯜﭖ ﻗﺎﻟــﺪﻯ .ﭼــﯜﻧﻜﻰ،
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﻣﺎﻝ-ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺷـﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗــﯘﺭﻩﻳﺶ ﻛﺎﺗﺘﺒﺎﺷــﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﮬــﺎﻝ »ﺩﺍﺭﯗﻧــﻨﻪﺩﯞﻩ« )ﻗﯘﺭﻩﻳــﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣــﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩــﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ(ﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩـﭗ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩـﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩـﺶ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯧﯖﻪﺵ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ.
ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋــﯘﻻﺭ» :ﮬﻪﺭ ﺑﯩــﺮ ﻗﻪﺑﯩــﻠﻪ ﺋــﯚﺯ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟــﯘﻕ ﺋــﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗــﺎﯞﯗﻝ،
ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭽﻨــﻰ ﻛﯚﺗــﯜﺭﯛﭖ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳــﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ،ﺗﻪﯕــﻼ ﻗﯩﻠﯩــﭻ ﺋــﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺴﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﻗﯩـﺴﺎﺱ ﻗﯧﻨــﻰ ﮬﻪﻣــﻤﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩـﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩــﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯗ-ﺩﻩ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﺪﻩ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻣﺎﻧﺎﻑ ﺟﻪﻣﻪﺗــﻰ
ﻗﯘﺭﻩﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋـﯘﻻﺭ
ﺧﯘﻥ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚﻟﻪﻣﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ
ﺗﯚﻟﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺍﻟﻠﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑـﯘ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳـﺘﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠـﺪﻯ .ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺋﻪﻟـﻰ ﺋﯩﺒﻨـﻰ
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ ﻳـﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺗـﻮﻧﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﯧﭙﯩـﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻗـﺎﺗﯩﻠﻼﺭ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨـﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳـﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ،ﺋــﯘﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩـﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺋـﯘﻻﺭ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨـﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩـﺪﻯ .ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺳـﯜﺭﻩ
ﻭﻥ« )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــــﯔ ﻛــــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻱﺏْصِ ُﺭ َ
ﻻ ُ
ﻥﺍهُ ْﻡ ﻑَهُ ْﻡ َ
ﻱ َ
ﺵ ْ
ﻍ َ
»ﻳﺎﺳــــﯩﻦ«ﻧﯩــــﯔ ﺑﯧــــﺸﯩﺪﯨﻦ »ﻑَأَ ْ
ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘﻏﯩﻨﯩﭽﻪ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯧﭽﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ،ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﯩـﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ -ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭ. ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ -ﺩﯦـﺪﻯ ﮬﯩﻠﯩﻘـﻰﺋﺎﺩﻩﻡ.
ﺋــﯘﻻﺭ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩــﯔ ﻳﺎﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮪ
184

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺗﯩـﺴﻰ ﺗـﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟـﻰ ﻗـﻮﭘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ» :ﺍﻟـﻠﻪ ﻣﺎﯕـﺎ ﮬﯩﺠـﺮﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ» :ﺋـﻰ ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﻣﯧﻨـﻰ ﺋـﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﮬﻪﻣـﺮﺍﮪ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤــﺎﻗﭽﯩﻤﯘ ﺳــﻪﻥ؟« ﺩﻩﭖ ﺳــﻮﺭﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ» :ﮬﻪﺋﻪ« ﺩﯦــﺪﻯ .ﺋﻪﺑــﯘ
ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺳـﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ
ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺭﻩﻳﻘﯩﺘﻨﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﯧــﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﻣــﺎﻧﻪﺕ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺷــﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ
ﯞﺍﻛــﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺋﺎﻣــﺎﻧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷــﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩــﺪﻩ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺳﻪﯞﺭ ﻏﺎﺭﯨﺪﺍ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ ﻳﯘﺷـﯘﺭﯗﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘـﻰ .ﺋﻪﺑـﯘ
ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﮬﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳـﻠﻪﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩـﺪﻩ ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﻩﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﻗﯘﻟﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨـﻰ ﻓـﯘﮬﻪﻳﺮﻩﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮﭖ ﻗـﻮﻳﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﺪﺍ ﺑﯧﻘﯩــﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷــﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻗــﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋــﯘ ﻗــﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻳــﺪﻩﭖ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﻐﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﺋﻪﺳـﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﻳﻪﺗﻜـﯜﺯﯛﭖ
ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ ﺳـﻪﯞﺭ ﻏـﺎﺭﻯ )ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩـﯔ ﺗﯚﯞﯨﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ
ﺗﺎﻏﻨﯩــﯔ ﺋﯚﯕﻜــﯜﺭﻯ( ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩــﺪﻯ .ﺋﻪﺑــﯘ ﺑﻪﻛــﺮﻯ ﺋﯚﯕﻜــﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﺍﺷــﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﯟﯨﻠﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮﻩﭖ ،ﺋﯚﯕﻜـﯜﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟـﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯﻯ ﻛﯩـﺮﺩﻯ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ.
ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻙ ﻏﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﻩﺥ
ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﺭ ﺗﻮﻗﯘﭖ ،ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﺩﻯ .ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﯞﺍ ﻛﻪﭘﺘﻪﺭﻧـﻰ
ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﻛﻪﭘﺘﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷـﯜﭖ ﭘﺎﻻﻗﻼﺷـﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ» .ﺋﺎﺳـﻤﺎﻥ ﯞﻩ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯖﺪﯗﺭ« )ﺳﯜﺭﻩ ﻓﻪﺗﯩﮭ -4 :ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﯘﺷــﺮﯨﻜﻼﺭ ﺭﻩﺳــﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨــﻰ ﺑــﻮﻳﻼﭖ ﺗﺎﻏﻨﯩــﯔ ﺋﯚﯕﻜــﯜﺭﻯ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﯩﻠــﭗ ﻗﺎﻟــﺪﻯ.
ﺑﯩــﺮﺍﻕ ،ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯚﯕﻜــﯜﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻣﯜﭼــﯜﻙ ﺗــﻮﺭﯨﻨﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ ﺋــﺎﺩﻩﻡ
ﻛﯧــﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯚﯕﻜــﯜﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨــﺪﺍ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩــﯔ ﺗــﻮﺭﻯ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻤــﯘ؟« ﺩﯦﻴﯩــﺸﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯧﺘﯩــﭗ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
185

ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﻏﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ ،ﺋﻪﺑـﯘ ﺑﻪﻛـﺮﻯ ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮﭖ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ-ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ» :ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﺑﯧـﺸﯩﻨﻰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺋﻰ
ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ! ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻣﺴﻪﻥ؟« ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ
ﺳﯩﺪﺩﯨﻖ( ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻏـﺎﺭﺩﺍ ﺋﯩـﺪﻯ) .ﺭﻩﺳـﯘﻟﯘﻟﻼﮪ( ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﻐـﺎ:
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 15
 • Büleklär
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3287
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2022
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3287
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1920
  12.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3325
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1920
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3304
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1902
  13.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3269
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2059
  12.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3215
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2062
  12.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3288
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  13.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3313
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2053
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3304
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1999
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3278
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2067
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3256
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2124
  12.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3352
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2084
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3369
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1964
  13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3347
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2007
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2100
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3328
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2078
  12.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3299
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2016
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3390
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  14.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3297
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3368
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2098
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 2391
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1441
  15.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.