Latin

پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 05

Süzlärneñ gomumi sanı 3269
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2059
12.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
20.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
25.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﻟﻠﻪﻧـﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟـﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﭘﺘـﯘ.
ﭼـﯜﻧﻜﻰ ،ﻳﯜﺳــﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﺭﺩﺍﺋﯩــﻢ ﺍﻟﻠﻪﻧــﻰ ﺋﻪﺳــﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺍﻟﻠﻪﻏــﺎ ﺋﯩﺒــﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ ﯞﻩ
ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋــﯘ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ ﮬــﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﮬﻮﻗــﯘﻕ ﻳﯜﺭﮔــﯜﺯﯛﭖ ،ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ ﺑــﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠــﺮﺍ ﻗﯩﻼﺗﺘــﻰ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟـﯜﭖ ،ﺋـﯘﻻﺭ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠــﻠﻪ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﯜﺷــﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜــﻰ ،ﺋــﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﻧــﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩــﺪﻩ ﺋﯚﻟــﯜﭖ،
ﺳﺎﻟﯩﮫﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﯜﺷـﻨﻰ ﺧـﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯘ ﺍﻟﻠﻪﻏـﺎ ﺩﯗﺋـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ،ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ
ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ:
» ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕــﺎ ﮬﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗــﺎ ﻗﯩﻠــﺪﯨﯔ ،ﭼــﯜﺵ ﺗﻪﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ
ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﺩﯛﯓ ،ﺋــﻰ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨــﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻛــﺴﯩﺰ ﻳـﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ! ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﯞﻩ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪﻣﺴﻪﻥ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻥ ﭘﯧـﺘﯩﻤﭽﻪ ﻗﻪﺑـﺰﻯ ﺭﻭﮪ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻦ ،ﻣﯧﻨـﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﻪﻧـﺪﯨﻠﻪﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«.
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﭽﻪ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭﮪ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻱ! ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﻪﺟـﺪﺍﺩﻟﯩﺮﻯ
57

ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ،ﺋﯩﺴﮫﺎﻕ ﯞﻩ ﻳﻪﺋﻘﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﻮﺷـﻘﺎﻱ! ،ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩـﺰ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ!

-7ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
-1ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ
ﻳﻪﺋﻘﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯚﭼﯜﭘﺘـﯘ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﻳﯜﺳـﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﺋﻘﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻱ ﺑﯧﻘﯩﭗ ،ﺳﯜﺕ ﺳﯧﻐﯩﭗ ،ﻳـﯘﯓ ﺋﯩﮕﯩﺮﯨـﭗ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﻳﯜﺳﯜﻓﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯞﺍﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ؟.
ﻳﯜﺳــﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﻳﻪﺋﻘــﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪﻟﭽـــﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩـــﭗ ﺋـــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧـــﺪﯨﻦ ﻣﯩـــﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯚﭼـــﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘـــﯘ .ﭼـــﯜﻧﻜﻰ ﻳﯜﺳـــﯜﻑ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺗـﺎ-ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﯞﻩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕـﯜﭼﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻏﯩـﺰﺍ ﺗﯧﺘﯩﻤـﺎﻳﯩﺘﺘﻰ .ﺋـﯘ
ﻣﯩــﺴﯩﺮﺩﺍ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯘﺭﺳــﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻏﯩــﺰﺍ ﺗﯧﺘﯩــﺴﯘﻥ؟ ،ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷــﺘﯩﻦ ﻛــﯚﯕﻠﻰ
ﺳﯚﻳﯜﻧﺴﯘﻥ؟ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧـﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺋـﯚﻳﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳـﺎ ،ﺋـﯘ ﻣﯩـﺴﯩﺮﺩﺍ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻮﺭﺩﺍ-ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ؟.
ﻳﻪﺋﻘﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻳﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﻳﯜﺳﯜﻓﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﭘﺘﯘ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ
ﯞﻩ ﻣﯩﮫﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩـﻦ ﺩﯨﻠﯩـﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑـﯘ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺗﭽﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨـﺸﻰ ﺳـﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻳﻪﺋﻘـﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧـﺎﺏ ﺋﯧــﺴﯩﻞ ﺋﺎﺗـﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘــﯘ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ،ﺋــﯘ
ﻣﯩــﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺷــﻪﻳﯩﺨﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺗﯩــﺴﻰ ﺋﯩــﺪﻯ ،ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻧﯩــﺴﺒﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﺋﻘﯘﺏ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩـﺸﯩﭗ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
-2ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﺋﻘﯘﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘـﯘ ،ﻳﯜﺳـﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴـﺴﺎﻻﻡ
58

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗــﺎﻳﻐﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﮔﻮﻳــﺎ ﺋﺎﺗﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐــﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩــﺪﻩﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﭖ ،ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ-ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﺭﯨــﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩــﻞ ﺋﯚﺗــﯜﭖ ،ﻳﯜﺳــﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻡ ﯞﺍﭘــﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘــﯘ .ﺑــﯘ ﻛــﯜﻥ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﭖ ،ﻳـﺎﺵ ﺗﯚﻛـﯜﭖ
ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ .ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩـﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧـﺪﻩﻙ ،ﺑـﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻏﻪﻡ-
ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ،ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋــﯘﻧﻰ ﺩﻩﭘــﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ،ﺑﯩــﺮ-ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳــﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﭙﺘﯘ .ﭼــﯜﻧﻜﻰ ،ﻳﯜﺳــﯜﻑ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺋﯩـﺪﻯ ،ﻛﯩﭽﯩﻜـﻠﻪﺭ ﺋﺎﺗـﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳـﻪ،
ﭼﻮﯕﻼﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ» :ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـﺮﻯ! ﺋـﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧـﺎﺏ ﺯﺍﺗـﻼﺭ!
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣــﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﻗــﺎﻳﻐﯘ ﮬﻪﺳــﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗــﺎﻳﻐﯘ ﮬﻪﺳــﺮﯨﺘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ﮬﻪﺭﮔﯩــﺰ ﻛﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩــﺰ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽــﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷ ـﺘﯩﻦ ،ﺷــﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨــﺪﯨﻦ ﯞﻩ
ﺋﺎﺩﯨﻞ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯗﻕ .ﺋـﯘ ﻗﯘﻟﻼﺭﻏـﺎ ﺋـﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ،ﺷـﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯗﻟـﯘﻣﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜـﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩـﮕﻪﻥ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ
ﻳﯘﺗـــﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩـــﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟـــﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐـــﺎﻥ ﺋﯩـــﺪﻯ .ﺋـــﯘ ﺋﯧﺰﯨﻠﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩـــﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐـــﺎ ﻳﻪﺗـــﻜﻪﻥ،
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﺎﻥ ،ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ ﺍﻟﻠﻪﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻱ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﺘﺎ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﮬﯩـﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐـﺎ ﻳﯩـﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺍﻟـﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﭼـﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟـﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ ،ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺷـﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋـﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋـــﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـــﺒﻪﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـــﺮﻯ! ﺑﯩـــﺰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩـــﻚ ﭘﺎﺩﯨـــﺸﺎﮬﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩـــﯔ
ﻗﯩﺮﯨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋـﺎﺋﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩـﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭﻧـﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩـﺰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤـﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩـﺴﯩﺮﻏﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻣـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ﺷـﻪﮬﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺑـﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩـﺰ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎﮬﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﯞﺭﯨـﺪﻩ ﺳـﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ«.
-3ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻳﯩﻠـﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘـﯘ ،ﻣﯩـﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩـﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤـﺎﻱ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
59

ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﯞﺍﻗﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷـﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ
ﻧﻮﭘــﯘﺯ ﯞﻩ ﺑــﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘــﯘ .ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻼﭖ ﺋﻪﮬــﯟﺍﻝ ﺗــﯜﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭙﺘــﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗــﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭘﺘــﯘ ،ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﻟــﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘــﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺳﻪﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻠﻪﺭﺩﻩ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ
ﮬﺎﻟﻐـــﺎ ﭼﯜﺷـــﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘـــﯘ .ﻛﯩـــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـــﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐـــﺎ ﻛـــﯚﺯ ﻗﯩﺰﺍﺭﺗﯩـــﭗ ،ﻧـــﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﻣﺎﻧــﺎ ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺷــﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﻳــﺎﺕ »ﻛﻪﻟﮕﯜﻧــﺪﻯ«ﮔﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺪﺍ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘـﯘ ،ﺋـﯘﻻﺭ:
»ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،
ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ .ﻳﯜﺳﯜﻑ ﻛﻪﻧﺌﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻣﯘﺳـﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩـﺪﻯ ،ﺋـﯘﻧﻰ
ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮪ ﺳــﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺷــﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻣﯩــﺴﯩﺮﻏﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﮬﻮﻗــﯘﻗﻰ ﻳــﻮﻕ« ﺩﻩﭖ
ﻗــﺎﺭﺍﭘﺘﯘ .ﺑــﺎﺭﺍ-ﺑــﺎﺭﺍ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﯜﺳــﯜﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴــﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ
ﻣﯩﮫﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
-4ﻣﯩﺴﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺧﺘﯩﺪﻩ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﯚﭺ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣـﺒﻪﺭ
ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﻳﯜﺳـﯜﻓﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﻪﺗـﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﺗﺘـﺎ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﻩﮬﯩـﻢ-
ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩــﻚ ﻣﯩــﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﯩﺒــﺘﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑﯩــﺮ ﺗﻪﺑﯩــﻘﻪ ،ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺑﯩـﻘﻪ ﺋﯩـﺪﻯ .ﻳﻪﻧـﻰ ﻗﯩﺒـﺘﯩﻼﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩـﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻼﺭ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩـﺴﻰ ،ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـﺮﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨـﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﻟﻼﺭ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐـﺎ ﮔﻮﻳـﺎ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻐـﺎ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ.
ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬــﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﻐﺎﻧــﺪﻩﻙ ﺧــﻮﺭﻻﻳﺘﺘﻰ .ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﺯﺍﻟﯩــﻢ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮪ ﺑﻮﻟــﯘﭖ ،ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ
ﮬﻪﻣﻤﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳــﺘﯜﻥ ﭼــﺎﻏﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺍﻟﻠﻪﻏــﺎ ﺋﯩــﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﻪﻟﻜــﻰ ،ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ» :ﻣﻪﻥ ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﺋــﯘ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ،ﺋــﻮﺭﺩﺍ-ﻗﻪﺳــﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﮬﻮﻗــﯘﻕ-ﺋﯩﻤﺘﯩﻴــﺎﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﻏﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩــﭗ:
»ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ؟ )ﻣﯧﻨﯩـﯔ
ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻛﯜﻣﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﻘﺘــﺎ ﺑﺎﺑﯩــﻞ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮬﻰ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩﻧﯩــﯔ ﺋﯩﺰﺑﺎﺳــﺎﺭﻯ ﺋﯩــﺪﻯ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﺑﯩــﺮﻩﺭ
60

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ،ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﯧﺮﯨﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺳﻪﺟﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣـﺮﻯ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ.
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﯞﻩ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﮕﻪ ﺋﯩﺘـﺎﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺒـﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺷـﯘ ﺳـﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩـﯔ
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺯﻩﭖ-ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﻰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
-5ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﻗﯩﺒﺘﯩﻠﯩﻖ ﻛﺎﮬﯩﻦ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ» :ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐـﺎﻥ ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﭘﺘﯘ.
ﭘـﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻧﻨﻰ ﺑﻮﻏـﯘﺯﻻﭖ ،ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻟـﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧــﺪﻩﻙ
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻤــﯘ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋــﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﻟﺘــﯚﺭﯛﭖ ،ﺧﺎﻟﯩﻐــﺎﻧﭽﻪ ﮬﺎﻳــﺎﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺍﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ
»ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭ« ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩـــﯔ ﭼـــﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩـــﺮﻯ ﺷـــﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣـــﻤﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩـــﭗ،
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑـﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﭘـﺴﺎ ،ﺋـﯘﻧﻰ
ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻮﻏﻼﻗﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﭖ ﺗﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺑﯚﺭﻩ ﺗﯜﻟﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﺪﺍ ،ﻳﯩﻼﻥ ﭼﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﮬـﯧﭽﻜﯩﻢ
ﭼﯧﻘﯩﻠﻤـــﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩـــﺮﺍﻕ ،ﺋﯩـــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـــﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩـــﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩـــﯔ ﻓﯩـــﺮﺋﻪﯞﻥ
ﻣﻪﻣﯩﻠﯩﻜﯩﺘﯩــﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩــﺸﻰ ﻣــﻮﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩــﺪﻯ .ﻣﯩﯖﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺑــﻮﯞﺍﻗﻼﺭ ﺋﺎﺗــﺎ-ﺋﺎﻧﯩــﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛــﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩــﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﺑﯩــﺮﻩﺭ ﺑــﻮﯞﺍﻕ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐــﺎﻥ ﻛــﯜﻥ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪﺕ ،ﻏﻪﻡ-ﻗــﺎﻳﻐﯘ،
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ،ﻣﺎﺗﻪﻡ ،ﻣﻪﺭﺳﯩﻴﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯩﻴﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻼ ﻳـﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻗـﻮﻱ ﻛـﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
» ﺷﯜﺑﮫﯩــﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ )ﻣﯩــﺴﯩﺮ( ﺯﯦﻤﯩﻨﯩــﺪﺍ )ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜــﺘﻪ( ﮬﻪﺩﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷــﺘﻰ،
ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺋﯩﻔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩـﺮﻯ(ﻧـﻰ ﺑـﻮﺯﻩﻙ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏـﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯛﭖ ،ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨـﻰ )ﺧﯩـﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳـﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ( ﺗﯩﺮﯨـﻚ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ«.
-6ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﯞﻩ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
61

ﺍﻟـﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗــﻮﻟﻰ ﺋــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳــﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗــﻮﻟﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗـﻮﻟﻰ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ،ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏـﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯘ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻓﯩـﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭼـﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ
ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
-7ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩــﯔ ﭼــﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺷــﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣــﻤﻪ ﺑﯘﻟــﯘﯓ-ﭘﯘﭼﻘــﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼــﺎﻻ
ﻗﻮﻳﻤــﺎﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﭼﻘــﺎ ،ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩــﺴﻰ ﺋﻪﻧــﺴﯩﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﭼﯩــﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﻧﻠﯩﻐــﺎﻥ
ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺴﯘﻥ؟
ﭼﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻏﯩﺪﻩﻙ ﻗﺎﻗﯩﻠﺪﺍﭖ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘـﺘﻪﻙ ﭘـﯘﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﯞﺍﺗـﺴﺎ،
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﯞﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﺷﯘﺭﯨﺪﯗ؟
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﻰ ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺍﻟــﻠﻪ ﮬﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘــﺎﺩﯗﺭ! ﺑﯩﭽــﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧــﺎ ﺑــﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳــﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﯩــﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳــﯩﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩــﺸﻜﻪ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﭼﯩﺪﺍﻳــﺪﯗ؟ ،ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﻛﯩــﻢ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩــﺪﯗ؟ ،ﺋــﯘ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ؟ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺑـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩـﺮﺍﻕ ،ﺋـﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧـﺴﺎﺑﺘﺎ ﻳﻪﻧﯩـﻼ ﺍﻟﻠﻪﻏـﺎ
ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﯞﻩﮬﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻣـﺎﺭﺍﭖ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﻩﻙ ﻛﯚﺯﻯ ،ﭘﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﯩﺪﻩﻙ ﺑﯘﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﭼـﺎﻻ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﯞﺍﺗﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟!
ﺋﺎﻧــﺎ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐـــﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩـــﺴﯩﻨﻰ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳـــﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﯩــﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳـــﯩﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐـﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
»ﻣﯘﺳـــﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـــﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﮫـــﺎﻡ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـــﺪﯛﺭﺩﯗﻗﻜﻰ› :ﻣﯘﺳـــﺎﻧﻰ ﺋﯧﻤﯩـــﺘﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩـــﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷــﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨــﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗــﺴﺎﯓ ،ﺋــﯘﻧﻰ )ﺳــﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺳــﯧﻠﯩﭗ( ﺩﻩﺭﻳﺎﻏــﺎ )ﻳﻪﻧــﻰ ﻧﯩــﻞ
ﺩﻩﺭﻳﺎﺳــﯩﻐﺎ( ﺗﺎﺷــﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋــﯘﻧﻰ )ﮬــﺎﻻﻙ ﺑــﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ( ﻗــﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ) ،ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘﯩﺮﺍﻗﯩــﺪﯨﻦ(
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ«‹.
-8ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳـﻰ ﺳـﺎﮬﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛـﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﻪﺳـﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋـﯘ ﻗﻪﺳـﯩﺮﺩﯨﻦ
62

ﻗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ ،ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺳﺎﮬﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﭼﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺧﺎﻧﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺳﺎﮬﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩـﺮ ﻟﻪﻳـﻠﻪﭖ ،ﺑﯩـﺮ ﭼﯚﻛـﯜﭖ ﺋﯧﻘﯩـﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ.
ﻗﺎﺭﯨــﺴﯩﻼ ﺋــﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘــﻜﻪ ﺑﯩــﺮ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻕ ﺋﯧﻘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ -ﺩﻩﭘﺘــﯘ ﺧــﺎﻧﯩﺶﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﮕﻪ.
ﺳــﺎﻧﺪﯗﻕ؟ ﺩﻩﺭﻳــﺎﺩﺍ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻕ ﻧﯩــﻤﻪ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ؟ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏــﺎ ﭼﯜﺷــﯜﭖ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﻳﺎﻏــﺎﭺﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ.
ﻳﺎﻕ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺧﺎﻧﯩﺶ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ.ﺳــﺎﻧﺪﯗﻕ ﻳﯧﻘﯩــﻨﻼﭖ ﻛﻪﭘﺘــﯘ» ،ﺭﺍﺳــﺖ ﺳــﺎﻧﺪﯗﻕ ﺋﯩــﻜﻪﻥ« ﺩﯦﻴﯩــﺸﯩﭙﺘﯘ ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﺧﺎﻧﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩـﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﭘﺘـﯘ .ﺋـﯘ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺳـﺎﻧﺪﯗﻗﻨﻰ
ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺳـﯜﺯﯛﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺳـﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨـﻰ ﺋﯧﭽﯩﭙﺘـﯘ .ﺳـﺎﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﻛﯜﻟـﯜﭖ ﻳﺎﺗﻘـﺎﻥ
ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﯘ-ﮬﻪﺱ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﯞﺍﻕ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻙ ﻻﺯﯨﻢ -ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ.
ﺧﺎﻧﯩﺶ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋـﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭙﺘـﯘ ،ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩـﯔ ﻣـﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐـﺎ ﺑﯧـﺴﯩﭗ ﺳـﯚﻳﯜﭘﺘﯘ .ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯘﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳــﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ)» :ﺑــﯘ ﺑــﺎﻻ( ﻣﺎﯕــﺎ ﯞﻩ ﺳــﺎﯕﺎ ﻛﯚﺯﻧــﯘﺭﻯ )ﻳﻪﻧــﻰ
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ( ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﻮﻏـﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﺭﻣﯩﺰ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﺳـﺎ ﻓﯩـﺮﺋﻪﯞﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨـﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘـﯘ .ﻓﯩـﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷـﺎﭘﺘﯘ .ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﻗﺎﻏﯩﻨﯩـﯔ
ﻛﯚﺯﻯ ،ﭘﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑـﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﮬﺎﻣﺎﻗﻪﺕ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩـﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﯞﻩﺯﯨﺮﻯ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.
»ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳـﺎﻧﻰ ﺋـﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ﯞﻩ ﺧـﺎﭘﯩﻠﯩﻖ)ﻧﯩـﯔ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ( ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ( ﺳـﯜﺯﯛﯞﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯜﺑﮫﯩـﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻓﯩـﺮﺋﻪﯞﻥ ،ﮬﺎﻣـﺎﻥ
ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ«.
63

-9ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯗ؟
ﻳﯩﯖﻰ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻ«ﻏـﺎ ﺋـﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳـﻠﻪﻥ ﺋـﯘﻧﻰ
ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜﭘﺘﯘ ،ﺧﺎﻧﯩﺶ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺋـﯘﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺋـﻮﺭﺩﺍ ﺧﺎﻧﯩـﺸﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳـﺎ،
ﺋــﻮﺭﺩﺍ ﺧــﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋــﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﯩــﺸﻰ ﻛــﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩــﺴﯘﻥ؟! ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﺑــﻮﯞﺍﻕ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜﭘﺘﯘ.
ﺧــﺎﻧﯩﺶ ﺑــﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧــﺎ ﭼــﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ ،ﺋــﯘ ﺑــﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ
ﺋﯧﻤﯩﺘﻤﻪﻛﭽــﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘــﯘ .ﺑﯩــﺮﺍﻕ ،ﺑــﻮﯞﺍﻕ ﻳﯩﻐــﻼﭖ ﺋــﯘﻧﻰ ﺯﺍﺩﯨــﻼ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠــﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤــﺎﭘﺘﯘ .ﺧــﺎﻧﯩﺶ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﺋـﯜﭼﯩﻨﭽﻰ،
ﺗــﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﮬﻪﺗﺘــﺎ ﺑﻪﺷــﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌــﺎﻧﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴــﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﮬــﯟﺍﻝ ﻳﯘﻗــﺎﺭﻗﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﯩﺶ! ﺑﻮﯞﺍﻕ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﻤﻪﻱ ﻳﯩﻐﻼﯞﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟
ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﯩﻼﺭ ﺧﺎﻧﯩﺸﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﻛـﯚﭘﺮﻩﻙ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘـﺎ ﺋﯩﺮﯨـﺸﯩﺶ ﻣﻪﻗـﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﺑـﻮﯞﺍﻗﻨﻰ
ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻭﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩـﺮﺍﻕ ،ﺋـﯘﻻﺭ ﺑـﯘ ﺷـﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﺑـﻮﯞﺍﻕ ﺋﻮﺭﺩﯨـﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻨﯩـﯔ ﺗﯩﻤﯩــﺴﯩﻐﺎ ﺋـﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﯨــﺪﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩـﺴﻰ ﺋــﯚﺯ-ﺋــﺎﺭﺍ
ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ:
ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﻳﯩﯖﻰ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺋﯘ ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺋـﯘ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻏـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﻟﯩـﺘﻪﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺳﯜﺕ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻤﻪﻱ ﻳﯩﻐﻼﯞﯦﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﺎ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﻮﭼﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺋﺎﻟـﺴﯩﻼ،ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭ-ﮬﻪ؟ ،ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯘ؟ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯨﯟﻩﺭﺳﻪ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ-ﺩﻩ.-10

ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ

ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﯩـﺴﯩﻐﺎ» :ﻗﯩـﺰﯨﻢ ﺳـﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﺑـﺎﻗﻘﯩﻦ ،ﺋﯘﻛـﺎﯓ ﺗﯩﺮﯨﻜﻤـﯘ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﺎﻕ-ﺳـﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻜﻪ ﯞﻩ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷـﻘﺎ ﯞﻩﺩﻩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ«.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨـﺸﺎﮪ ﺋﻮﺭﺩﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﭙﺘﯘ:
64

ﺧﺎﻧﯩﺶ ﺋﻪﺳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻨﯩﻢ ،ﺋﯘ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﻪﻣﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.ﺗــﻮﯞﺍ ،ﺑــﯘ ﺑﻮﯞﺍﻗﻘــﺎ ﻧﯩــﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯗ؟ ﻣﯘﺷــﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺧــﺎﻧﯩﺶ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺋــﺎﻟﺘﯩﻨﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﺋﺎ ﺑﻪﻙ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯩﺶ.ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧـﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ» :ﻣﻪﻥ ﺷـﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻨﻰ ﺗﻮﻧـﯘﻳﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯧﻤﯩﺪﯗ« ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﻪﺩﻩﺏ ﯞﻩ ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺗﻪﺱ ،ﺧﺎﻧﯩﺶ ﻣﯘﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﯩﻜﺌﺎﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﯩـﭗﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻪﻣﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ،ﺋﯧﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ.
ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺧﺎﻧﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﺳـﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨـﭗ
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﭼﯩـﯔ ﭼﺎﭘﻠﯩـﺸﯩﭗ،
ﺋﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺗﯘﺭﺳـﺎ ،ﺑـﻮﯞﺍﻕ ﺋـﯜﭺ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﻰ ﺋـﺎﭺ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻤﯩﺴﯘﻥ؟!
ﺧﺎﻧﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﭘﯩﺮﺋﻪﯞﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ» :ﺑﯘ
ﺑﺎﻻ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯧﻤﯩﺪﯗ؟ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎ؟« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻳﺎﻕ ،ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ! ﻣﻪﻥ ﺳﯜﺗﻰ ﺗﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﻣﯧﻨـﻰ ﺋﯧﻤﯩـﺪﯗ -ﺩﻩﭘﺘـﯘﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ﺑﯘﻳﺮﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﭖ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ.
»ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ
ﺑﯩﻠﯩـﺸﻰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩـﺰ ﻣﯘﺳــﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﺩﯗﻕ ،ﻟــﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩــﺴﻰ )ﺍﻟﻠﻪﻧﯩــﯔ
ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«.
-11

ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﻐﺎ

ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﯧﻤﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭﺩﯨﻐـﺎ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘـﯘ.
ﻣﯘﺳﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭙﺘـﯘ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻦ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﭘﺘﯘ.
65

ﺋــﯘ ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩــﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬــﻮﺯﯗﺭ-ﮬــﺎﻻﯞﻩﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻪﮬــﺮﯨﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺧﺎﻥ ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﺯﯗﺭ-ﮬﺎﻻﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﻪﻧـﻰ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻪﺧﺘـﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﺎﺩﯨــﺸﺎﮪ ﺋﻮﺭﺩﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋـﯘﻻﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐــﯘﺯﯗﺵ
ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋــﺎﭺ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯ ﻛــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ﭼــﻮﯓ
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﺋﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩـﺖ-ﺋﯩـﺸﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳـﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﯓ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋـﺎﺯﺍﭖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺑــﯘ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﺒﯩﻨــﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘــﯘ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣــﺒﻪﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩــﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻗﻪﯞﻣــﻰ ﯞﻩ
ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﺒﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﯘﻥ؟
ﺑﻪﻧـﻰ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧـﺎﮬﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩـﻤﻪ؟ ﺋـﯘﻻﺭ ﻗﯩﺒﺘـﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻱ ،ﻛﻪﻧﺌـﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟
ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟!
-12

ﺋﯚﻟﯜﻡ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ

ﻣﯘﺳﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺑﻪﺭﺩﻩﻡ ،ﻛﯜﭺ-ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳـﺎﺵ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ،ﺍﻟـﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋـﯘ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧـﻰ ﺋـﯚﭺ ﻛـﯚﺭﻩﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘـﻰ.
ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ﯞﻩ ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋـﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳـﯘﻥ-ﺗﺎﻣﺎﺷـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷـﻐﯘﻝ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋـﯘ
ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩــﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷـﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘــﯘ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﻪﻧــﻰ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﺪﯨﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺒﺘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﭗ ،ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﻗﯩﺒﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ،ﻗﯩﺒﺘﯩﻨـﻰ ﻣﯘﺷـﺖ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧــﻰ ﺋــﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘــﯘ .ﺑﯩــﺮﺍﻕ ،ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻨﯩﯔ ﺷــﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩــﺸﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳـﺎ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷـﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ،ﺍﻟﻠﻪﻏـﺎ ﺗﻪﯞﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘـﯘ ﮬﻪﻣـﺪﻩ» :ﺑـﯘ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯗﺭ ،ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯗﺭ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﺒﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷـﻰ ﻗﻪﺳـﺘﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜـﻰ ،ﺳـﻪﮬﯟﻩﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﻟـﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﮔﯘﻧـﺎﮬﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘـﯘ .ﻣﯘﺳـﺎ ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺍﻟﻠﻪﻏـﺎ
ﮬﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ» :ﺍﻟﻠﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻨﺌـﺎﻡ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﯧﻨـﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩـﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺗﺎﭘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗـﯘﭖ
66

ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﯩــﺴﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﭼﯩــﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﻗﯩﺒﺘﯩﻨﯩــﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﻗـﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩـﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩـﺮﺍﻕ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﻗـﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻣﯘﺳـﺎ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﮬــﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳــﺎ ،ﭼﯩــﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺋــﯘﻧﻰ
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ-ﺩﻩ.
ﻗﯩﺒﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ،ﻗﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ-ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯﯨﺒﯩﻨـﻰ
ﻗﻮﺯﻏﺎﭘﺘﯘ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋـﯘ ﭼﯩـﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﻗـﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗـﯘﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩـﺪﻩ ﺑـﯘﻳﺮﯗﻕ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.
-13

ﺳﯩﺮ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــــﻰ ﻛــــﯜﻧﻰ ﻣﯘﺳــــﺎ ﺋﺎﺷــــﯘ ﺋﯩــــﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــــﺮ ﻗﯩﺒﺘــــﻰ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯘﻳﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﭗ ،ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻳــﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻨﻰ ﺳــﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩــﭗ» :ﺳــﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻳــﯜﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩــﻦ ﺋــﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻧــﺴﻪﻥ ،ﮬﻪﺭ ﻛــﯜﻧﻰ ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻧــﺴﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨــﻰ ﻣﯧﻨــﻰ ﻳــﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺳـﺎﯕﺎ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳـﻤﻪﻥ ،ﺳـﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ ﮔـﯘﻣﺮﺍﮪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻗﯩﺒﺘﯩﻨﻰ ﺋـﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﺋﻪﺩﻩﺑـﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘـﯘ.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﺷـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳـﺎﻧﯩﯔ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋـﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ» :ﺋـﻰ ﻣﯘﺳـﺎ! ﺳـﻪﻥ ﺗﯜﻧﯜﮔـﯜﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧـﺪﻩﻙ
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟ ،ﺳﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨـﺪﺍ ﺗﯜﺯﯨﮕـﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤـﺎﻱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺯﻭﻣﯩـﮕﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﻼ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﻪﻥ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﻗﯩﺒﺘﻰ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﯩﻨﯩﭗ» :ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺷـﯘ
ﻳﺎﺵ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ-ﺩﻩ!« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﺒﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷـﻰ ﻗﻪﺳـﺘﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜـﻰ ،ﺳـﻪﮬﯟﻩﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺋﯩـﺮﺍﺩﻩ
ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ ﺳﻪﮬﯟﻩﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ-ﺩﻩ.
ﯞﻩﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﻰ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩـﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩـﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷـﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗـﻮﻟﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ،ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﺮ-ﯞﯗﺯﺭﺍﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺒﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﻠﻰ ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﺋﯚﻟـﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳـﻰ ﺑﯧﺮﯨـﺸﻨﻰ
ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩـﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺑــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺋــﺎﯕﻼﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘــﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ
67

ﻗﯧــﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﻪﮬــﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘــﯘ ﯞﻩ » :ﻛــﺎﺗﺘﯩﻼﺭ ﺳــﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ ﻣﻪﺳــﻠﯩﮫﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩـــﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ) ،ﺷـــﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﺭﮬـــﺎﻝ( ﭼﯩﻘﯩـــﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩـــﻦ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻟـــﯟﻩﺗﺘﻪ ﺳـــﺎﯕﺎ ﺳـــﺎﺩﯨﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺷـﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ» :ﺋـﻰ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﯨﻢ!
ﻣﯧﻨﻰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﻪﯞﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ« ﺩﻩﭖ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
-14

ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﮕﻪ

ﭘﯜﺗﻜــﯜﻝ ﻣﯩــﺴﯩﺮ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩــﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷــﻰ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳــﺎ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻨــﻰ ﭘ ـﯘﺭﺍﭖ ﺗﺎﭘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻣﯜﺷﯜﻛﺘﻪﻙ ﺗﯩﻤﺴﯩﻘﻼﭖ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﻣﯘﺳﺎ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﺍﺭ؟
ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩـﯔ ﻗـﻮﻟﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ
ﺷﻪﮬﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ ﺳﻪﮬﺮﺍ ﯞﻩ ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻝ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘـﻰ،
ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋـﻮﺭﺩﺍ-ﻗﻪﺳـﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ،ﻣﯩـﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑـﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳـﻮﻕ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ ،ﺋـﯘ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧـﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ،ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ،ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ،ﮬـﯚﺭ ،ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـﻚ ﺋﻪﻝ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﯚﺭ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﯞﺍﻳﯩﻠﯩﻖ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﮬﺎﻗـﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩـﻴﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﮬﻪ!
ﺋــﯘ ﺟﺎﻳــﺪﺍ ﮬــﯧﭽﻜﯩﻢ ﻓﯩــﺮﺋﻪﯞﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬــﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺯﯗﻟــﯘﻡ-
ﺳــﯩﺘﻪﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳــﺪﯗ .ﮬــﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋــﻮﻏﺮﻯ ﻣﯜﺷــﯜﻛﺘﻪﻙ ﺗﯩﻤــﺴﯩﻘﻼﭖ ﻳﯜﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﺎ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘـﺎ
ﺑﯧﻘﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷـﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍﭘﺘﯘ .ﺋـﯘ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨـﻦ
ﻣﻪﺩﻩﺕ ﯞﻩ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﯩﻠﻪﭖ» ،ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼﮪ« ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘ ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳـﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍ» :ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕـﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨـﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩـﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
-15

ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﺪﻩ

ﻣﯘﺳــﺎ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧــﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘــﯘ .ﺑﯩــﺮﺍﻕ ،ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋــﯘ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨــﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩــﺴﺎ ﻳــﺎ ﺋــﯘﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﻟﯘﻕ؟ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯜﻟﯜﻙ؟
ﻣﯘﺳﺎ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋـﻮﻳﻼﭖ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ ﻏﻪﻣـﮕﻪ ﭘﺎﺗـﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩـﯔ ﺋـﯘﻧﻰ
ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﯩﺰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗـﻮﻱ-ﻛـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷـﯘ ﺑﯘﻻﻗﺘـﺎ ﺳـﯘﻏﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺳـﺎ
68

ﺑﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮﭖ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗـﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـﯘﻏﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻜﻜـﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩــﯔ ﻣـــﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳـــﯘﭖ ،ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﻗـــﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـــﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷـــﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗـــﯜﭖ
ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳـــﺎﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏـــﺎ ﺋﯩﭽـــﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨـــﭗ ،ﺋـــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ» :ﺳـــﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﯩـــﺸﻘﺎ ﻗـــﻮﻳﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺳﯘﻏﺎﺭﻣﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﯘﭼﻪ ،ﺑﯩـﺰ ﻗـﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳـﻮﻏﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﯩﺰ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ،ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﻪﺭ ﺑﯩـﺰ ﺋﺎﻳـﺎﻝ -ﺩﻩﭘﺘـﯘ ﺋـﯘﻻﺭ ،ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ »ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ
ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ،ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﻣﯘﺳــﺎ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﯩﻤــﯘ ﺑــﺎﺭﺍﺭ؟ ﻛﯩﭽﯩــﺪﻩ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟــﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﺎ ،ﺋــﯘﻧﻰ ﮬــﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺴﺎ ،ﻳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻩﺭ؟.
»ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩــﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟــﯘﭖ )ﺑﯩــﺮ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩــﯔ( ﺳﺎﻳﯩــﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨــﭗ )ﺋﻮﻟﺘــﯘﺭﯗﭖ(:
›ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕــﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕــﺎ ﺭﯨــﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩــﻨﯩﻼ ﺑﻪﺭﺳــﻪﯓ ،ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩــﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻣﻮﮬﺘــﺎﺝ«
ﺩﻩﭘﺘﯘ«.
-16

ﺗﻪﻟﻪﭖ

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ
ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭙﺘــﯘ ﯞﻩ ﺋــﯘﻻﺭﺩﯨﻦ» :ﺳــﯩﻠﻪﺭ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﻛﯜﻧــﺪﯨﻜﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
ﺍﻟــﻠﻪ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋــﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ ،ﺋــﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﻗــﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰﺳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭ.
ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻼﻣــﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧــﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑــﯘ ﺷــﻪﮬﻪﺭﺩﻩﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯚﺯﯨﺪﯗ؟ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻣﯩﮫﻤـﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭﯨﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑـﺎﺭ ،ﺑﯩـﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯧﺮﯨـﭗ ﺋـﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ.
»ﺋــﯘ )ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩــﯔ( ﺑﯩــﺮﻯ ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ ﺋﯘﻳﺎﺗﭽــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩــﭗ ﻛﯧﻠﯩــﭗ:
›)ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ( ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨـﻰ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﺎﺗـﺎﻡ ﺳـﯧﻨﻰ ﺭﺍﺳـﺘﻼ
69

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ‹« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﺳﺎ ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺍﻟـﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ ﺋﯩﺠـﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﭗ ،ﻗﯩﺰﻧﯩـﯔ
ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯘﺳــﺎ ﻗﯩﺰﻏــﺎ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳــﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘــﯘ .ﺋــﯘ ﺋﯧــﺴﯩﻠﻠﯩﻚ ﯞﻩ
ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘـﯘ .ﺑـﻮﯞﺍﻱ ﻣﯘﺳـﺎﺩﯨﻦ ﺋﯩـﺴﻤﻰ،
ﻳﯘﺭﺗﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .ﻣﯘﺳﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ» :ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﻪﯞﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﯓ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ

-17

ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﺎﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯩﮫﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﭙﺘـﯘ ،ﺑﻮﯞﺍﻳﻤـﯘ ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺋـﯚﺯ
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﺎﻙ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﯩـﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻦ ،ﺑـﯘ ﺳـﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻜﺘﯘﺭ« ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻗﯩﺰﯨﻢ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﯞﻩ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺳـﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠـﺪﯨﯔ؟ -ﺩﻩﭖﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﻗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ.
ﺋــﯘﻧﻰ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺩﯨﮕﯩــﻨﯩﻢ :ﺋــﯘ ﺑﯘﻻﻗﻨﯩــﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐــﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐــﺎﻥ ﺗﺎﺷــﻨﻰ ﺋــﯚﺯﻯ ﻳــﺎﻟﻐﯘﺯﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﮕﯩـﻨﯩﻢ:
ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠـﭽﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳـﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤـﺪﺍ ﻣﺎﯕـﺪﻯ .ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜـﺎﺭ
ﭼﻮﻗــﯘﻡ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﯞﻩ ﺋﯩــﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻛﯩــﺮﻩﻙ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋــﯘ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩــﺴﺎ ﺋﯩــﺸﻨﯩﯔ
ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ ،ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺋـﯘ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺧﯩﻴـﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ-ﺩﻩ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ.
ﺑــﻮﯞﺍﻱ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩــﯔ ﻣﯘﺳــﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨــﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﺷــﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋــﯘ ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺗﯩﻼﺭﭼﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﻘﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭﭼﻪ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ:
»ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻱ ،ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻳﯩﮕﯩـﺖ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﺍ ﻛﻪﻡ
ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺩﻳﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷـﻨﻰ ﺗـﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ،
ﺋﯩﮫﺘﯩﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻝ ﯞﻩ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ
ﻛﯩﺮﻩﻙ«.
ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﻣﯩﮫﺮﯨﺒـﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳـﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳـﺎﻏﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘـﯘ» :ﻣﺎﯕـﺎ
ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩــﻞ ﺋﯩــﺸﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨــﺸﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩــﮕﻪ ﺳــﺎﯕﺎ ﺑــﯘ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨــﻰ ﺑﯧﺮﯨــﺸﻨﻰ
ﺧــﺎﻻﻳﻤﻪﻥ) ،ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻠﻠﯩــﻖ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩــﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐــﺎ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺗﻮﻳﻠــﯘﻕ ﮬﯧــﺴﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟــﺴﯘﻥ،
ﺳـــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩـــﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﻳﯩـــﻞ ﻗﻮﺷـــﯘﭖ( ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـــﻮﻥ ﻳﯩﻠﻨـــﻰ
70

ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﯞﻩﺗﺴﻪﯓ )ﺋﯘﻣﯘ( ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯔ) ،ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺳﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷـﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ﺳـﯧﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﻪﻥ«.
ﺑــﻮﯞﺍﻱ ﻣﯘﺳــﺎﻧﯩﯔ ﺳــﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻠﻨــﻰ ﺗﻮﺷــﻘﻮﺯﯗﭘﻼ ﻗﯩﺰﯨﻨــﻰ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ،ﻛﯧﺘﯩــﭗ ﻗﯩﻠﯩــﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳـﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﻤـﺎﻗﭽﻰ ،ﻣﯘﺑـﺎﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﯩـﺴﺎ ،ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯘﻧﻰ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 06
 • Büleklär
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3287
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2022
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3287
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1920
  12.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3325
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1920
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3304
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1902
  13.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3269
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2059
  12.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3215
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2062
  12.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3288
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  13.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3313
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2053
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3304
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1999
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3278
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2067
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3256
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2124
  12.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3352
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2084
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3369
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1964
  13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3347
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2007
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2100
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3328
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2078
  12.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3299
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2016
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3390
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  14.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3297
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3368
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2098
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • پەيغەمبەرلەر-قىسسىسى-بالىلار-ئوقۇشلۇقى - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 2391
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1441
  15.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.