Latin

Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 03

Süzlärneñ gomumi sanı 3421
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1623
13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻻﻳﯩﮫﻪﻟﯩﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ
ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪﻛﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎﺧﺎﺭﯞﺍﺭﺩ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ،ﻣﯘﮬﯩﺖ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ 27%،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ60% ،
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻏﯘﯞﺍ 10% ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ3% ،
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
25ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺧﺎﺭﯞﺍﺭﺩ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ :ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ 3%ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ؛ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 10%ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ؛ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻏﯘﯞﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 60%ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ؛ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ 27%ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
26

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﭘﻪﺭﻗﻰ:ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ،ﮔﯘﺍﯕﺪﯗﯓ ﺷﯧﯖﻔﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻟﯧﺪﯨﺮﻯ
ﺧﯘﺍﯕﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ.
ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ .ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺧﯘﺍﯕﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﯩﺘﺘﻰ :ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ؟
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯘﺵ – ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻜﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﯞﻩ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯘﯕﺸﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﯞﻩ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ – ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﮬﻨﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﯞﯦﻨﮕﯩﺮﯨﻴﻪﻟﯩﻚ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺟﯘﯕﮕﻮ – ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪﻛﯘﻟﯘﺑﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯘﻟﯘﺏ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﯘﯕﺸﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﯩﺪﺍ ﺧﯧﻠﻰ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﯘﻟﯘﺑﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ 3000ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺧﯘﺍﯕﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯘﯕﺸﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻟﯘﻕ
27

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺧﯘﺍﯕﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﻧﺎﻻﺭﭼﻪ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗﭖ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺷﯧﯖﻔﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﭼﻮﯓ
ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻣﻮﺩﯨﻞ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺗﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ﻣﻪﻛﺪﻭﻧﺎﻟﺪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ» :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺑﯩﺮﻯ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ «.ﺩﯨﮕﻪﻥ.
ﺧﯘﺍﯕﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ .ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﯞﻩﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ؛ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﯩﮕﻪﻥ؛ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،ﺧﯘﺍﯕﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ
ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺰ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭺ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﻪﻟﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﻟﻪﻳﻠﯩﺴﯩﻤﯘ،ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ؛ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻟﻪﮔﻠﻪﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ،
ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ؛ ﺑﯩﺮﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﺎﺷﺴﯩﺰ ﭼﯩﯟﯨﻨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘ
28

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ
ﺑﯩﺮﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. «.ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﯩﯔ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺭﻩﺵ
ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ .ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.

29

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﻛ ﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪۇ

ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ -ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪﺵ ،ﺋﯩﺴﻼﮪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ – ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ »ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ،ﻳﯧﯖﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ« ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﻮﻧﺎ
ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﯧﯖﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ .ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻮﻧﺎ
ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ
ﺭﻭﮬﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ،ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺰﯨﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻝ ﺩﻩﻝ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ »ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﺎﺭ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭ«» ،ﻳﻮﻝ
ﺗﻮﺳﻘﯘﭼﻰ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻼﺭ« ﺩﯗﺭ.
ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺴﺎ،
ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎﭼﻮﯓ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯧﯖﯩﭗ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯧﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺗﺎ ،ﺧﺎﺷﻮ ﺑﻮﺗﻮﻟﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﭗ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﻳﯩﺘﺘﻰ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﺍ
30

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﯩﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ :ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺭﺳﻪﻙ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﯕﻐﺎ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻣﯧﺘﺎﻝ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﻛﯚﭖ
ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ،ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﯞﯦﻠﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻕ
ﻳﺎﭘﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭘﺘﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﯘﺗﺎ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻕ ﻳﺎﭘﻘﯘﭺ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﻣﯜﺵ
ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻣﯩﺘﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ 600ﻳﯜﻩﻥ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻣﯧﺘﺎﻝ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻴﯘﻣﯩﻦ – ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ!
ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﺸﻤﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﻨﯩﺴﯩﻨﻰ 14000ﺩﯨﻦ
18000ﻳﯜﻩﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻨﯩﯔ
18.5ﮔﺮﺍﻡ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ 54ﻣﯩﯔ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﯘﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﯨﺖـﯨﭗ
ﺋﺎﻟﻴﯘﻣﯩﻦ – ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺵ – ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻛﯚﭖ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ .ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﭙﺘﯘ.
ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﯕﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻣﻮ ﺗﯚﺕ ﭘﯘﯕﻐﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘ
ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ،
ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯩﺮﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯩﻼﺭ ﻟﯩﻖ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﻣﻮﺗﻮﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﻼﺭﺩﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ 130ﻣﯩﯔ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﺎ
ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺗﻮﻧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
31

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﺩﻩﺭﮬﺎﻟﻼ ﻣﯧﺘﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ
ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺯﺍﯞﯗﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ 240ﺗﻮﻧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﻟﻴﯘﻣﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 2ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻳﻤﯘ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﯞﺍﯓ ﺧﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﺷﯘﻻﻻﻳﺪﯗ؟ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﮬﺎ ﭘﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﯞﺍﯕﺨﯘﯕﺨﯘﻩﻱ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﯘﺭﯗﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ.ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ »ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ«
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺩﻩﻝ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ :ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﯞﻩﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ – ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ.ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﯓ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯧﯖﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﮬﯚﺳﯩﻦ ﺗﯜﺯﻩﺵ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﻯ ﺋﯧﯟﺍﻥ .ﻟﻮﻝ ﺩﻩﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ.
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﮔﯜﻟﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ – 1958 .ﻳﯩﻠﻰ،
ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﺶ ﭘﺎﺳﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ
32

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺭﯦﺘﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺑﯘ ﺭﯦﺘﺴﯩﭙﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﭼﯩﺶ ﭘﺎﺳﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻩﻟﯩﺴﻪﻙ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﻮﻱ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺑﯘ ﺭﯦﺘﺴﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻣﯧﻴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻗﯘﺗﺎ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯧﯟﺍﻥ ﻳﻪﻧﻪﮔﯜﻝ ﺑﻪﺭﮔﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﺎﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯘ
ﮔﯜﻟﺒﻪﺭﮔﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺯﻭﻕ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮔﯜﻝ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻛﯚﭖ ،ﺗﯜﺭﯨﻤﯘ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮔﯜﻝ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ
ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯧﯟﺍﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﻪﻝ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻏﻪﻟﺒﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﭼﻜﻪ،ﺑﺎﻧﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
– 1960ﻳﯩﻠﻰ ،ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﮔﯜﻝ ﺑﻪﺭﮔﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﺰﻟﯩﺘﯩﭗ ،ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﭼﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
33

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯘ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺑﯘ ﺟﺎﻱ ﭘﺎﺭﯨﮋ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﭘﻮﭼﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺗﻮﭼﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ 40%ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﭘﻮﭼﺘﯩﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 700ﻣﯩﯔ ﻗﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﯜﻝ ﺑﻪﺭﮔﻰ ﻣﺎﻳﻠﯩﺮﻯ
ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ 50%ﻧﻰ
ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯗ.
– 1969ﻳﯩﻠﻰ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﺎﺭﯨﮋﻧﯩﯔ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﯞﻩ
ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
1000ﻏﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﮔﯩﺮﯨﻢ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻰ »ﻻﯞﻟﯧﺮ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺭﻭﮬﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﮔﯜﻝ ﺑﻪﺭﮔﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﺎﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ؛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ.
ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯧﯟﺍﻥ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ» :ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ،ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﺎﺭﻧﯩﮓ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯛﻡ
ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﻣﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .ﮬﺎﺯﯨﺮ
ﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ«.ﺩﯨﮕﻪﻥ.
34

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

6

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯧﯟﺍﻥ .ﻟﻮﻝ ﮔﯜﻝ
ﺑﻪﺭﮔﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﺎﭖ ،ﻛﻪﺳﭙﺘﯩﻜﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ؛
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯧﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﭼﺘﺎ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ،ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ،
ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺭﺍﺯﯨﻜﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﯓ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.

35

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﭘﯘل ﺗﻮﭘﻼﻳﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪۇ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﮬﯧﻜﯩﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﺑﺎﺭ:
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻱ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ:
»ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﯘﻟﯩﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻼ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻪﻧﭽﯘ؟ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﻝ – ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ،
ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﻪﯓ ﻳﻮﻕ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺴﻪﻥ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﻰ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ» :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟«
ﺑﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ» :ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ– ﻛﯜﻣﯜﺵ ،ﭘﯘﻝ – ﻣﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺋﻪﯓ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻝ – ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯞﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﻱ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ،ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﻟﯘﺵ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﻟﯘﺵ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻜﻪ ﺗﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻣﯧﯖﻪ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﯜﯞﺭﯛﻙ ﯞﻩ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ،
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﺱ.
ﻳﺎﻧﭽﯘﻕ ﯞﻩ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﯞﻩ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ
36

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻦ – ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﭼﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ -ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻼ

ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭙﻼ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺩﻩﻝ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷﻨﻰ ،ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ

ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ؟ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﺑﻮﻳﯩﻦ .ﺳﯘﺵ -ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻧﺎﺗﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ
ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﺴﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯘ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﻩﻙ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﻗﺎﭼﺎ
ﻳﯘﻳﻐﯘﭼﻰ ،ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ ،ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﻰ ﯞﻩ ﻗﯘﺩﯗﻕ ﻗﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ.
30ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﻦ .ﺳﯘﺵ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ»:ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻱ؟ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻻﻳﻤﻪﻥ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.

37

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﻮﻳﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘﻛﻰ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﻘﯘﭺ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ،ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻪﻳﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﭗ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯧﯖﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻘﯩﻼ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻳﺎﻧﭽﯘﻕ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﺷﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻪﻡ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻼ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺳﺎﻗﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ )ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( .ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ – ﻛﯜﻣﯜﺵ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ،ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ »ﻣﺎﻱ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ« ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺯﻭﺭﺍﻳﯩﺘﻘﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻼ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﺪﺍ ﭘﯘﺕ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﺎﯕﮕﺎﯓ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﯓ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯩﻠﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﯘ
ﺟﺎﻳﺪﺍ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭼﻮﯓ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ.
ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﺍﯕﺪﯗﯓ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ
ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﺴﻪ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
38

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰﺗﯩﻠﻰ ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭼﺎﯞﺟﯘﺩﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭼﺎﯞﺟﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﯚﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯚﭖ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮔﯘﺍﯕﺪﯗﯓ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ
ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﺍﯕﺠﯩﯖﻴﻪﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺷﺎﮔﯩﺮﯨﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﭖ – ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺑﺎﺷﻼﭖ،

ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺳﻮﺩﺍ

ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻣﻮﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ،ﺳﯧﺘﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻭﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻮﭘﻼﺷﺘﻪﻙ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻨﯩﯔ ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
39

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻨﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺳﻮﺩﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ .ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻰ
ﭘﯘﻟﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﻩ.
ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﭘﯘﻟﺪﺍ ،ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﻩ.
ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﺎﺭ،
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻕ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ .ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭ –ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ،
ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯖﻤﯘ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﭖ ،ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺴﺎﻗﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﻤﯩﺰ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺯﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﯧﻞ .ﮔﻪﻳﺘﯩﺲ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ
ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﻼ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
40

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

7

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ «.ﺩﯨﮕﻪﻥ .ﻣﯘﻗﯩﻢ ،ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﭼﻘﯘﭺ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯘﻝ –ﻣﺎﻝ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ
ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.

41

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﻣﺎزاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ،ﺑﺎﻳﻼر
ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ

ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﺰ:
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯜﻥ – ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ.
ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ – ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﯕﺪﯨﯖﻠﯩﻖ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺧﯘﺷﯚﺷﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﯚﺳﻪﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ.
ﺧﯘﺷﯚﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ.
ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﮔﻮﺭﯗﮪ »ﺳﺎﻣﺴﯘﯓ« ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ» ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﯞﺍﮪ«
ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻟﻰ ﺑﯩﯖﺠﻰ ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ – ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘ
»ﺳﺎﻣﺴﯘﯓ« ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺳﻮﺩﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯩﮕﺎﻧﯩﺘﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘ ﮔﯩﮕﺎﻧﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﻛﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺵ

ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻟﻰ

ﺑﯩﯖﺠﯩﻤﯘ

ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﺩﯨﻜﻰ
42

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ

ﻣﺎﮒـﻥـﺍﺕـﻯـﻍـﺍ
ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

8

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋـﺍﻱـﻝـﻯـﻥـﻯـﭖ ،ﺋﯩﺴﻤﻰ – ﺟﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﺵ ﯞﻩﺯﯨﺮﻯ ﻣﺎﺷﯧﯔ ﺗﻪﻳﻼﯕﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻛﺎﺑﯧﻨﯩﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﮬﯚﺩﺩﯨﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﺮ ﻳﯧﺘﯩﻴﻪﻥ ﺷﯧﯖﺰﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ
ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ.
ﻳﯧﺘﯩﻴﻪﻥ ﺷﯧﯖﺰﻯ – 1960ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﻓﯘﻓﯧﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ – 1983.ﻳﯩﻠﻰ ﺷﺎﯕﺠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻓﺎﻛﻮﻟﯩﺘﯩﺘﻰ ﺳﯧﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯧﺘﯩﻴﻪﻥ ﺷﯧﯖﺰﻯ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﻪ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺴﺎﺭﯨﻴﯩﻐﺎ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﯩﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ .ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﻩ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﺎ ﺗﺎﺯﯨﻼﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ،ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﯧﺘﯩﻴﻪﻥ ﺷﯧﯖﺰﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻳﯧﺘﯩﻴﻪﻥ ﺷﯧﯖﺰﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﭙﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 04
 • Büleklär
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 2812
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1376
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3412
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1777
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3421
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1623
  13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3429
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1627
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3388
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1633
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3497
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1639
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3387
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1555
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3488
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1609
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3520
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1656
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1698
  13.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3407
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1579
  13.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3406
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1580
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3393
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1613
  12.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3403
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3361
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1588
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1596
  13.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3546
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3343
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3453
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1586
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3465
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1597
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3316
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1646
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 2330
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1200
  14.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.