Latin

Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 02

Süzlärneñ gomumi sanı 3412
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1777
12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
29.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ« ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ »ﺋﻪﻟﯩﻴﯘﻝ ﺋﻪﻻ« ﻏﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯘ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ -ﺗﻪﻏﺪﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ.
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﭘﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ »ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﮔﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﺎ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ 20ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ »ﺋﻪﻟﯩﻴﯘﻝ ﺋﻪﻻ« ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﭘﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ
ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﻛﯜﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ )ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ»ﺋﻪﻟﯩﻴﯘﻝ ﺋﻪﻻ« ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﺵ -ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
»ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻱ«ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ » ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭺ« ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ –ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﺎﻱ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭻـﯨﺲـﻯ ﻥـﺍﻡـﺭﺍﺕ ﺋﺎﺋـﯨﻞـﯨﺪﯨﻦ ﻙـﯦﻞـﯨﭗ ﭺـﯨﻖـﻕـﺍﻥ،
ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎ – ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ
9

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

2

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﮔﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﯘﺭﯗﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﻱ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﮔﯘﺍﯕﺪﯗﯓ ﭼﺎﯞﺟﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ
ﺩﻩﯞﺭﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.
11ﻳﺎﺷﻘﺎﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ –ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺷﺎﯕﮕﺎﯕﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﺍﯕﺠﯩﯖﺌﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ)ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﯜﯞﺭﯛﻙ( ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﻟﯩﺠﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻳﯚﻟﻪﻙ
ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯜﭺ ﺋﯩﻨﻰ – ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﺍﯕﺠﯩﯖﺌﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﻮﯕﻨﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﯘﭖ،
ﻳﻪﺭ ﺳﯜﭘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻮﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ
10

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

2

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

19ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺑﻪﺵ ﺧﯩﻞ ﻣﯧﺘﺎﻝ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ ﯞﻩ ﺳﯘﻟﯩﻴﺎﯞ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻡ ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﻟﯘﻗﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ،ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ – ﻛﻮﭼﺎ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻣﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ،ﻟﻰ ﺟﻰـﻳﺎﭼﯧﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﺗﻤﯘ – ﻗﺎﺕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ ،ﺳﻮﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻣﻮﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،
ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
– 1950ﻳﯩﻠﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺗﯩﺠﻪﭖ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ » -ﭼﺎﯕﺠﺎﯓ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ« ﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ – 1957 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ
ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ – 1964 ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺷﺎﯕﮕﺎﯓ ﭘﯘﻟﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﭼﺎﯕﺠﺎﯓ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻤﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻟﯩﺠﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻤﯘ ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ »ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻟﯩﺠﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ،ﺋﯚﻱ – ﻣﯜﻟﯜﻛﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ – ﺋﺎﺳﺘﺎ »ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮ ﺑﺎﻱ« ﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﯞﻩ ﺟﺎﭘﺎ – ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ › ﺑﯘ ﭘﻪﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﻪﺭﺩﯨﺸﻰ ،ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ‹ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ،
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯔ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮪ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ
ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ »ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺑﺎﻱ« ﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﮔﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ،ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ،ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺋﻮﻳﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﯩﻼ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ
11

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

2

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻟﻰ ﺟﯩﻴﺎﭼﯧﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯ
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﻳﺎﭘﻮﻧﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﭽﻰ ﺳﻮﯕﺸﯩﻴﺎ ﺷﯩﯖﺠﯩﺠﯘ» ،ﺭﯗﺟﯩﻴﺎ« ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻟﯩﭽﻰ ،ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ»ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻲ«
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺟﯧﯔ ﺟﻮﯞﻳﻮﯓ ﻕـﺍﺕـﺍﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺵـﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺲـﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻥـﯨﯔ ﺋﯩﺶ – ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﺭﯗﻥ،ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺩﯙﯕﮕﻪﭖ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ،

ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻱ

ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍ –
ﺑﺎﺭﺍ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ.ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯩﺮﻯ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﮔﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ؛
ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭﻩﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.

12

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﺷﺎراﺋﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪۇ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺑﺎﺭ:
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﯜﭼﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯜﺭ ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﻯ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ «.ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﺭﯞﺍﺳﯩﺰ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯧﻠﯩﯔ «.ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﻳﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﯓ
ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﭗ،

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺩﺍﺋﯩﻢ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﭖ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﭖ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ
ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺳﻪﯞﻩﺑﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ،ﻳﺎﭘﻮﻧﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ› ﻛﺎﺷﯩﺌﻮ ﻳﺎﭘﻮﻧﭽﻪ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ‹ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ
ﺟﯩﻴﻪﻧﯟﯦﻲ ﺟﻮﯕﺸﯩﻴﻮﯓ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ »ﭼﺎﯞﺭﻯ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﻰ« ﻧﯩﯔ ﻣﯘﺧﺒﯧﺮﻯ ﺟﯩﻴﻪﻧﯟﯦﻲ ﺟﻮﯕﺸﯩﻴﻮﯕﺪﯨﻦ »ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻯ ﻧﻪﺩﻩ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ» :ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ! ﻣﻪﻥ
ﺷﯘﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯗ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ! ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ،ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﻳﻼﻳﯩﺘﺘﯩﻢ «...ﺩﯨﮕﻪﻥ.
13

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺟﯩﻴﻪﻧﯟﯦﻲ ﺟﻮﯕﺸﯩﻴﻮﯓ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺋﺎﻛﺴﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ .ﺋﯘ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ،ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﺪﺍ
ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯩﻴﻪﻧﯟﯦﻲ ﺟﻮﯕﺸﯩﻴﻮﯓ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﺯﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻱ ،ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﭘﻪﺭﻕ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﺎﻡ – ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﯘﻥ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺭﺍﮬﻪﺕ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺴﯘﻥ؟
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ.ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ،ﺳﯩﺰ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺑﯧﻘﯩﯔ؛ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؛ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؛ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟
ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﻰ ﮔﻮﺭﯗﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ» ،ﻓﻮﺭﺑﯩﺲ« ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ
ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﺎﺭ .ﺟﯘﺭﻭﯕﺠﻰ ﺯﯗﯕﻠﻰ ﺟﯧﺠﯩﻴﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ» :ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﺒﺎﯞ ) ﺑﺎﯞ-ﮔﯜﮬﻪﺭ
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﻩ ( ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ «.ﺩﯨﮕﻪﻥ.
14

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

– 1945ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﺘﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﺎ ﺧﺎﯕﺠﯘ ﺷﻪﮬﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺩﻩﻝ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪﺭ ﺗﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﺕ
ﺋﻮﺗﺎﭖ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ – ﭼﯜﭼﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻥ .ﺩﻩﻝ ﻛﻪﻧﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻻﻗﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ
ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
– 1964ﻳﯩﻠﻰ 19ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
– 1975ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﯕﺠﯘ ﻟﻪﻧﭽﺎﯞ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺑﯘ ﺯﺍﯞﯗﺕ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺯﺍﯞﯗﺗﺘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ 17ﺩﺍﻧﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯩﻨﯩﺴﻰ 22 ،ﻧﻪﭘﻪﺭﭘﺎﻟﺘﺎ-ﮔﯜﺭﺟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﭽﻰ 40 ،ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻥ
ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﯞﻩ 100ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﻪﺭﺯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ،ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯘ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺯﺍﯞﯗﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﯜﻧﻪﺭ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ؛›ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‹ﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ؛ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺭﯨﻨﻰ – ﻣﯜﺭﯨﮕﻪ ﺗﯩﺮﻩﭖ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ.
ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺕ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﺗﯧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﺯﺍﯞﯗﺗﺘﯩﻜﻰ
15

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ .ﺑﯘ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﻮﻳﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭘﻼ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ .ﻛﻪﭼﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﻣﻮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﻧﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﭘﭽﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ.
– 1978ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ » ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ« ﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺩﻭﯕﺌﻪﻥ ﺳﻮﺩﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﭘﯘﻛﯩﻴﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﯩﻼ 60ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻥ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
– 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ – 80ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻳﯩﭙﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯩﺘﯩﭗ 30 ،ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻳﯧﯖﯩﻼﻳﺪﯗ.ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺷﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﻳﯩﭙﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﺳﭙﯩﻤﯘ ﭘﻪﺳﻜﻮﻳﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻨﻨﯩﯔ
»ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﻰ« ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﺪﻯ؛ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻲ
ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ 20ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ :ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺩﻯ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎﺭﺩﻯ.ﯞﻩ ﻣﺎﺱ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ
»ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﻰ« ﺋﺎﻳﺎﻟﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ – 2000 ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ »ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﻮﺩﺍ
ﻣﺎﺭﻛﺎ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯧﺠﯩﻴﺎﯓ ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﻰ ﮔﻮﺭﯗﮬﻰ
ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﻮﻳﺎﺵ ،ﺗﯩﻜﯩﺶ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺗﯩﻜﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﯞﺩﻩ
16

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ 21 ،ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺟﯘﯕﮕﻮ – ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ،ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﭘﺎﻱ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ –ﻛﯩﭽﻪﻙ،
ﻳﯩﭙﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺗﯩﻜﯩﺶ ،ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﻱ – ﻣﯜﻟﯜﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺵ ﻛﻪﺳﯩﭙﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺷﺎﯕﮕﺎﯓ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﻪ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﺪﺍ 20%ﻟﯩﻚ ﺋﯧﺸﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ.
25ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﻩﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ »ﯞﻩﻧﺸﯩﻠﻰ« ﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺯﻭﺭ ﻏﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘ
›ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﺯﺍﺭﻻﻧﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭﺗﯩﺶ،ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ‹
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﯛﺗﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ 20ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻟﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ – ﻛﻪﻧﺖ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻧﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ »ﻳﯩﭙﻪﻙ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ« ﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﻧﻮﯓ ﺋﻪﻳﭽﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺯﺍﯞﯗﺗﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯞﺍﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺯﺍﺭﻻﻧﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ» .ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﻩ«.ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ »ﻓﻮﺭﺑﯩﺲ« ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ

ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ

ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ

ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻓﺮﺍﻧﻜﯩﻠﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ» :ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻗﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﯚﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﻮﻳﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ«.ﺩﯨﮕﻪﻥ .ﻧﻮﯓ
ﺋﻪﻳﭽﯩﻨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﺩﻩﻝ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ
17

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯗ؛ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ –ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ
ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ – ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻩﺕ ﭼﻮﯓ ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰﺩﺍ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ
ﻳﺎﺩﻻﻳﻠﻰ:
ﻣﻪﻥ ﮬﺎﯞﺍﺭﺍﻳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻗﻰ – ﺗﯘﺭﻗﯘﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﻴﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻻﻳﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ؛
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯔ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻝ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭘﯘﻝ ﻳﻮﻕ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﻳﻮﻕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ
18

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

3

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﻰ،
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺟﻪﯓ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﺪﻩ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻻﻳﻤﯩﺰ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﻏﺎﻟﺒﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﺍﺭﻻﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﺩﯗﭺ
ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺭﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.

19

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

4

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﺗﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪرﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ

ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ »ﻣﺎﻳﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ:
ﺳﯘﯓ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﺮﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﺳﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻣﺎﻳﺴﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯩﺶ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ» :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺷﺘﯩﻢ!« ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ
ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﻳﺴﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯘﯓ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻤﯘ-ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟
ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻏﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ –ﺩﻩ،
ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻻﺗﺎﺭﯨﻴﻪ ﺑﯧﻠﯩﺘﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻓﻮﻧﺪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ

ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺧﺎﻡ ﺧﻴﺎﻝ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﺎﻡ ﺧﯩﻴﺎﻝ .ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﭘﻪﺭﻩﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺶ
20

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

4

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺋﺎﻣﯩﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺰﯨﺪﺍ ﭼﯜﮔﯩﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ
ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺩﻩﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻟﯩﻴﯘ

ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻴﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﮬﻪﻡ ﺷﯘ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﯞﻩﺱ-ﯞﻩﺳﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺩﯨﻐﺎ ﺩﻩﺳﻤﯩﻲ ﻗﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺗﻮﺷﯘﺵ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻜﯩﯟﺍﻱ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺷﻮﭘﯘﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ،
ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﺠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺷﻮﭘﯘﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ
ﺑﯘﻻ-ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻼ ،ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﺷﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺷﻮﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﻼ
ﺑﻪﺧﺘﻜﻪﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺑﻮﻟﻜﯩﯟﺍﻱ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ،ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﻣﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻟﯩﻴﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﻤﺪﺍﺭ
ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺖ-ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﭼﻮﯓ ﻳﯜﻙ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻠﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻳﯜﻙ ﺗﻮﺷﯘﺵ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻟﯩﻴﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ

ﻳﯜﻙ

ﺗﯘﺷﯘﭘﺘﯘ.ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻣﺎﯕﻐﺎﭼﻘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ – ﻣﯘﻧﭽﻪ
21

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

4

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﺴﯩﻤﯘ ﺭﯦﻤﻮﻧﯩﺘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ،ﻟﯩﻴﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﺎﺷﻨﯩﻐﺎ ﺳﯘﻏﯘﺭﺗﯩﻤﯘ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻧﻪﺱ ﺑﯧﺴﯩﭗ 100ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻧﻠﯩﻚ ﺗﯚﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﻟﯩﻴﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﭙﺎﻛﯩﺰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ
ﻗﻪﺭﺯﮔﻪ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﻟﯩﻴﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﯩﺪﻩﻙ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ) .ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﮬﻪﻳﺪﻩﺷﻜﻪ ﮬﻪﻳﺪﻩﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺪﺍﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﮔﻪ ﺋﯘﻻﭖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺷﯘﺵ ،ﻛﺎﺷﯩﻼ
ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﯕﺸﺎﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ؛ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻏﯘﺭﺗﺎ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺴﺌﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ،
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﻪﺭﺯﮔﻪ ﺑﻮﻏﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻟﯩﻴﯘ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ.
ﺑﯩﺰﺩﻩ »ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻻﺭ«.ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ

ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﺯﯨﻠﯩﻚ ﺗﻪﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﮬﺎﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ :ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ – ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﺩﯨﭽﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ
ﭘﯜﺗﯜﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
22

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

4

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯ-ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﺍ – ﺑﺎﺭﺍ ﺟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻏﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﮔﯘﺍﯕﺪﻭﯓ ﺟﯘﯕﺸﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﯖﻴﺎﻟﯜﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻟﯩﻴﺎﯞ ﺑﻮﭼﯩﻴﺎﯓ – 1982ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯ – ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﻛﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﭼﻮﯓ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﯞﻩﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ »،ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ« ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ -ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ
»ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ« ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ »ﮔﮕﺎﻧﯩﺖ« ﻗﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ.
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﻟﯩﻴﺎﯞ ﺑﻮﭼﯩﻴﺎﯓ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎﻥ ،ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯜﻛﯩﻨﻰ،
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﺠﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻣﻠﻪﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻛﯚﭖ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﺎﻟﻐﯘﭺ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻﺷﻘﺎﻥ.
ﮬﻪﻡ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﮬﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺋﺎﻟﻐﯘﭺ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ،ﺷﯧﯖﻴﺎﻟﯜﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 60%ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 80%ﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﻰ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻟﯩﻴﺎﯞ ﺑﻮﭼﺎﯕﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ
ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺩﯨﻜﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺶ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ 40%ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼ
ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺷﯧﯖﻴﺎﻟﯜﻥ ﻣﺎﺭﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
23

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

4

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ›ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻣﻪﺩﯨﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‹ﻟﯩﻴﺎﯞ ﺑﻮﭼﯩﻴﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﺎﺳﺘﺎ – ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ – ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﻟﯩﻴﺎﯞ ﺑﻮﭼﯩﻴﺎﯓ ﻥـﺍﮪـﺍﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻰـﻟﻰـﻙ ﻗﻰـﻝـﻍـﺍﻥ .ﺋﯘ ﺋﻰـﮒـﯨﺰ ﺑﻰـﻥـﺍﻧﯩﯔـﻡـﯗ
ﺑﻰـﺭ ﺧﯩﺶ – ﺑﯩﺮﺧﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﮬﻪﻡ › ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ -ﺧﺎﻡ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯗ ‹ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﺎﭖ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺵ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺯ – ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺟﯘﻏﻼﺵ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ
– ﺑﯩﺮﻗﻪﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﯧﺪﯨﺮﯨﭗ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﯞﺳﯩﺰ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ ﺗﻮﭘﻼﺵ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺭﯨﻨﯩﯔ

ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻕ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ
ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﭘﯩﺴﯩﯩﻜﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻗﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

★ ★ ★ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ★ ★ ★

ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺑﯩﺮ ﻣﻮﻟﻼﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎﭼﯩﻘﯩﺶ«» ،ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ« ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭼﯩﻦ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ﺗﯧﺰ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ
›ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ-ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ ‹ﻏﺎ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺯ – ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ – ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
24

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﻗﻮﻱ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﺑﺎﺭ:
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯜﭺ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺸﺘﺎ ﺗﺎﻡ
ﻗﻮﭘﯘﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ» :ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ
ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ»:ﺳﯩﺰ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺗﺎﻡ

ﻗﻮﭘﯘﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ

ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﻣﻨﻰ

ﻗﺎﻣﺪﺍﭖ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﺧﺎﻻﺱ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ» :ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻱ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ» :ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮﮔﯜﺯﻩﻝ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ،
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻟﻘﯩﺪﻩﻛﻼ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ
،ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺎﺭﻻﻳﯩﮫﻪﻟﯩﮕﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ؛ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻱ – ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺟﺎﯞﺍﺏ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭺ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﺴﯩﻼ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺵ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ
25

ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﻗﺎﺷﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ

5

Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 03
 • Büleklär
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 2812
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1376
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3412
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1777
  12.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3421
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1623
  13.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3429
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1627
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3388
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1633
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3497
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1639
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3387
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1555
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3488
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1609
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3520
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1656
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1698
  13.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3407
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1579
  13.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3406
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1580
  12.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3393
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1613
  12.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3403
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3361
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1588
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1596
  13.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3546
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3343
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3453
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1586
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3465
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1597
  13.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3316
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1646
  13.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Namratlar Qoy Tebeytlik - 1 - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 2330
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1200
  14.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.