Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 3636
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1718
14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
24.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
31.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟
ھﻪﺋﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯘ ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻳﯩﯖﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﯜﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﺩە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯘۋۋەﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە
ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﭼﻮڭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ( ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﺘﯩﻦ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺟﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ( ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ ﺗﯚۋەﻥ(
ﺟﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺟﯩﻤﻰ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ۋە ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻛﯜچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﻣﺎﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻼﺭ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺭﭼﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟەﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ۋە
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﻪۋﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻨﯩﯔ( ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ )ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﻏﯘﻕ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯜﻟﯩﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻘﻰ
)ﺋﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻴﺴﻰ( ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻞ ﺷﯘﻛﻰ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻪﻡ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﯕﻼپ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ،
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ
198

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻥ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺧﺎﺭﺍپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ
ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻟﺮﺍﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻪﻣﺪﯗ؟ ﻳﺎﻕ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ۋە ﻳﻮﻟﻠﯘﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﺎھﺎﻟﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ۋﺍﺟﺒﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯩﻠﯧﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ۋە ﺟﺎﺋﯩﺰﺩﯗﺭ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ.

ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺭﯗﺷﻪﻥ
ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯘﺭ.
.1ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ۋە ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ ۋە ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺪﯗﺭ.
.2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺧﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯚﻟﯘﻡ ھﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﯩﺘﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯚﻟﯘﺵ ﺗﯩﺮﻟﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩەﻟﯩﻞ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯘﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -60ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ » :ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ،
ﻛﯚﻧﺪﯛﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ.
.3ﻗﯘﺭﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﺳﯘﻣﻠﯘﻛﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺳﯘﺩﺍ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﮔﯘﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
199

ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻓﯘﺳﯩﺴﻠﻪﺗﺘﻪ)» :ﺑﯘﻣﯘ( ﺍﷲﻧﯩﯔ )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ(
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯚﭘﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺯﺍﺕ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ-39) .ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە
ھﻪﺟﺪە» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ( ﺍﷲﻧﯩﯔ
ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ( ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ -7 ،-6) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(
.4ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑﻰ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯛپ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ھﻪﺟﺪە » :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ )ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ( ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ )ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺑﯩﻤﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻟﻪﺧﺘﻪ
ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ۋە ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺰ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﺍﻧﺪﺍ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ( ﺑﻮۋﺍﻗﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ )ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯜچ -ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ( ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺕ ﻳﯧﺸﻰ( ﻗﯩﺮﺍﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ )ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ( ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ )ھﺎﻳﺎﺕ( ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ
)ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺷﯘﻛﻰ( ﺳﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺳﺎﻕ ﺋﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە
ﻛﯚﭘﯩﺸﯩﺪﯗ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ<< .ﺩﯦﺪﻯ-5).ﺋﺎﻳﻪﺕ(
.5ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻏﺎﻓﯩﺮﺩﺍ »:
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯚپ ﻗﯩﻴﯩﻨﺪﯗﺭ ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -57) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻳﺎﺳﯩﻨﺪﺍ» :ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ؟« ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ » :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ 〉ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ -79) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ – ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺗﯜﺯﺯﯛﻙ -ﺑﯘﺯﯗﻕ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﺑﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻱ
ﺋﯚﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ – ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﻤﺮﺍﻧﺪﺍ »:ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
200

ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ -185) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻳﯘﻧﯘﺳﺘﺎ) » :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﻠﻪﺭ
ﺍﷲﻧﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﻰ ھﻪﻗﺘﯘﺭ ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺍﷲ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ )ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻙ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺩﯗ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ
)ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ( ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-4) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﻟﻪﻳﻠﯩﺪە » :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭ ﺷﻪﻙ -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﺧﯩﻠﻤﯘ -ﺧﯩﻠﺪﯗﺭ.
)ﭘﯘﻝ -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ(
ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ) ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ( ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘ
)ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ( ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﻰ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -4) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -11
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
.7ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ( ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ۋە ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻤﺎﻱ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﯘﻧﺪﺍ »:ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺑﯩﺰ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﺯﺍﻣﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ(
ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟« ﺩﯦﺪﻯ-36) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﻠﯩﻠﻠﻪﺭ
.1ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺗﯜﺯﯛﻙ -ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺳﯚﺯھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺷﻪﺧﺴﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺳﯘﻏﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ،ﺳﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
.2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪە ﺭﻭھﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺭﻭھﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﻰ ﺑﯘ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
.3ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﭼﯜﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ .ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭼﯘﺷﯩﺪە ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ،ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ،ﭼﯜﺷﯩﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ
ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺋﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﺋﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
201

ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﻲ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﻮڭ ﺩەﻟﯩﻞ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﻟﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯘ ﻛﯘﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ۋە ﭼﺎﺭﯨﮕﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﻻﺵ – ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ھﻪﻕ ۋە ﺭﺍﺳﯩﺖ .ﺳﻪۋەﺏ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ۋە ﺋﯘ ﻛﯘﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﺎﻣﺪﯗ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﺎﻣﯩﻞ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪڭ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﮔﻪ ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻚ،
ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﭼﯘﺷﻜﯘﻧﻠﯘﻛﺘﯘﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!

ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻜﯩﻤﯩﺘﻰ )ﺳﯩﺮﻯ ۋە ﺳﻪۋەﺑﻰ(
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﺪەﻙ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﯘﭘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩە ۋە ﺋﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﻛﯚﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﻤﺮﺍﻥ -185ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ( «.ﺩﯦﺪﻯ.
202

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﯦﺰﯨﻖ ،ﺋﻪﺟﻪﻝ ،ﺋﺶ -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯨﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺯﺍﻟﯩﻢ ،ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ﺑﺎﺭ.
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ،ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﺭ .ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ،ﺋﻪﻳﯩﭙﯩﺴﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻓﯩﻘﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻏﺎﻟﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭ .ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻮﺳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﺭ،
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﯩﺴﻪ ،ھﻪﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻕ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ھﯧﻜﯩﻤﻪﺗﺘﻪ )ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﮕﻪ(
ﺯﯨﺖ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ ،ﺭەھﯩﻢ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯛﺷﻜﻪ ۋە
ھﻪﺭ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯚﻛﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﭼﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻏﺎﺑﯘﻥ -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ :
»ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﺸﺘﻰ .ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ〉 :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ〈 «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻠﯩﺪە» :ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺍﷲ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻳﺪﯗ〈ﺩەپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( ،ﺍﷲ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ )ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( .ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﯘﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ〉:ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ
ﻛﻪﻝ〈ﺩەﻳﻤﯩﺰ -ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ -38) .ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -40ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯘﻧﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﺶ،
ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺭﺍﺳﺖ ،ﺩەپ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯚﻣﯩﻨﮕﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -177ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺍﷲﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺶ -ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯩﺒﯩﻦ -ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯘﻝ-
ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ،ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪھﺪﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ۋە )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ
203

ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ۋە ھﻪﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺗﯜﺯ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺍﷲ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺳﯜﺭﯨﺪە ،ﻳﯘﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﻯ
ﻳﻪﺭﺩە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ھﺎﻗﻘﻪﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﺪﻯ » :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭ ﭼﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺗﺎﻏﻼﺭ )ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ) ،ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ( ﺋﻮﺭﯗﻟﯘپ) ،ﺋﯘۋﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ( ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ( ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ )ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ( ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ )ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺍﷲﻏﺎ( )ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺋﻮڭ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ )ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ(〉 :ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ،
ﻣﻪﻥ ھﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﻤﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈 ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ )ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ،
ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭘﻼ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( 〉ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە
)ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ( ﻳﻪﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ -ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﻪﯕﻼﺭ،
ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ〈 ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮﻝ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ〉 :ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﻪ-
ﺋﻪﻣﺎﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ! .ھﯩﺴﺎﺑﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﯩﺪﯨﻢ〈.ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ )ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺳﯩﭽﯘ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ-
ﻣﯜﻟﻜﯜﻡ ﻣﺎﯕﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﻮﻗﯘﻗﯘﻡ ﻗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ) .ﺍﷲ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ
ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ〉 :ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ 70ﮔﻪﺯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ〈).ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭﻛﻰ( ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە )ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺩﻭﺳﺖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻻ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻻ( ﻳﻪﻳﺪﯗ «.ﺩﯦﺪﻯ-13).ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -37ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ
ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ -6ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ( ﺍﷲﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ «.ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻏﺎﺑﯘﻥ -7ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﺸﺘﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ» :ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ« « .ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﻏﻼپ ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺍﷲﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺍﷲﻧﻰ
204

ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ – ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﺪﯗﺭ -21) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯘﻧﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -4ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ( ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻻﺭ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﮔﯜﺯەﻝ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﻝ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﻧﻰ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯧﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭﺩە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ )ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
)ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ-62) «.ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻻﻗﺘﺎ» :ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.ﺩﯦﺪﻯ -2) .ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ(
ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -38ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘﻻﺭ ﺍﷲﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ )ﺋﯘ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ھﻪﻣﺮﺍھ!«ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ۋە ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜﺯ
ﺩەﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺍﷲﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ )ﺋﻪھﻜﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ( ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ،
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ «.ﺩﯦﺪﻯ )ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭ -2ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ )ﺍﷲﻏﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ( ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺷﯘﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺭﻭھﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﯜﺯ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﻜﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺳﺎﻝ ۋە ﻧﺎﭼﺎﺭﺭﺍﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺭﻭھﻰ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﻰ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
205

ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪەﻙ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺋﯚﺳﻜﯜﭼﻰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ ،ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﺋﯚﻟﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ﺗﻮﻻ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯜﭼﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ
ﺑﻮﺷﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ،ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﺪﯗ ﻗﯘﺭﯨﻴﺪﯗ ،ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺯﯨﻴﺪﯗ،
ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯘﻻﺭ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺧﺎﺭﺍﺏ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋەھﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺳﯜﺭە
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ -18ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﻯ( ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻼ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ۋەﺯ-
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(«.
ۋەھﯩﻲ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪپ
ﺷﻪﺭﺋﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﯖﯩﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە
ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻠﻼھ ﺋﻪﻻﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻣﻪﻥ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﻪﻙ ﻳﯧﻘﯧﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜچ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺳﯜﺭە
ﻗﻪﻣﻪﺭﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﻱ ﻳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ) .ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﻯ( ﺑﯩﺮەﺭ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ( ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛپ ،ﺑﯘ »ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﻘﯘﭼﻰ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻧﻪﻓﺴﻰ -ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ) ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻳﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ھﻪﺭ ﺋﯩﺶ )ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻜﻪ(
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ-1) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻗﯘﺭەﻳﯩﺶ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺍﷲﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺑﯘﻗﯘﻳﻪﺑﯩﺲ
ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ ) .ﻣﯘﺗﺘﻪﻓﻪﻗﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯘﺭ(
ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺭﯗﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ :ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ۋە
206

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﺵ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ )ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻟﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﻪڭ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﯖﻰ ۋەھﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﻳﯧﯖﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ
ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜﺭە ﺯﯗﺧﺮﯗﻓﺪﺍ:
»)ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ( ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﻪ ،ﻧﺎﮔﺎھﺎﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻗﻪۋﻣﯩﯔ )ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ( ﺳﯜﺭەﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ〉 :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺎﻣﯘ؟〈 ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯘﺳﯘﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﯩﺪەﻟﺨﻮﺭ ﻗﻪۋﻣﺪﯗﺭ .ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ( )ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻼھ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ )ﺍﷲﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ(
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ )ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ( ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ( ﺷﻪﻙ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ) ،ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ( 〉ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ )ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻢ( ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ〈 -57) «.ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -61ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ(
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯘﺯﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯘﺭە
ﻧﻪﻣﻠﯩﺪە » :ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﻟﯜﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ« ) -82ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ :ﻳﻪﺟﯜﺝ ،ﻣﻪﺟﯜﺝ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺷﯘ
ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭھ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﺘﯘﺭ .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ »:ﻳﻪﺟﯘﺝ -ﻣﻪﺟﯘﺝ )ﺗﻮﺳﻤﯩﺴﻰ( ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﭘﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍﺳﺖ ۋەﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ۋﺍﻗﺘﻰ( ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) ،ﺋﯘﻻﺭ( 〉ۋﺍﻱ ﺋﯩﺴﺖ!
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﻗﯧﻠﯩﭙﺘﯘﻕ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘﻕ〈 )ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ(«.
ﺩﯦﺪﻯ -97 ،-96 ) .ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﯩﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ )ھﻪﺩﯨﺴﻤﯘ
ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەھﯩﻴﺴﯩﺪﯗﺭ( ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﯜﺯەﻳﻔﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪەﻝ ﻏﯩﻔﺎﺭﻯ )ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ
207

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(ﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» :ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ
ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻗﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﻮﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺗﯜﻥ ،ﺩەﺟﺠﺎﻝ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ ،ﻳﻪﺋﺠﯜﺝ -ﻣﻪﺟﯜﺝ ،ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺗﯜﺷﻰ ) ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ،
ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ﺑﯩﺮ ،ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺗﯜﺷﻰ( ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ) «.ﺳﻪھﯩﻬﯘﻝ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ -179ﺑﻪﺕ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Moiminler Eqidisi - 22
 • Büleklär
 • Moiminler Eqidisi - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 2188
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1237
  14.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3669
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1773
  12.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3777
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1795
  13.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3775
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1644
  14.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3705
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1666
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3753
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1662
  14.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3707
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1772
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3890
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1464
  16.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3901
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1528
  15.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3847
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1523
  16.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3772
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1419
  16.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3799
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1581
  14.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3636
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1578
  16.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3676
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1673
  14.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3698
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1769
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3640
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1533
  15.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3658
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1683
  14.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3556
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1676
  15.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3591
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1890
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3559
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1612
  16.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3636
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1718
  14.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3705
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1774
  14.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 3598
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1751
  14.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 3670
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1707
  13.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  29.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1853
  13.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 3713
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1776
  13.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  24.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 3746
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1615
  14.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  26.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 3818
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1532
  15.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Moiminler Eqidisi - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 1708
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 853
  19.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.