Latin

Mexpiy Qoshun Herkette - 33

Süzlärneñ gomumi sanı 3036
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2298
10.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
18.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
22.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ﺑﯩــﺰ ﺷــﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﻤﯩﺰﻛــﻰ ،ﺑــﯘ ۋەﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ
ۋەﺗﻪﻥ .ﺑﯘ ۋەﺗﻪﻧـﮕﻪ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﺎھـﺎﻧﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩـﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩـﻲ ﺩﯛﺷـﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺷـﯘ ﺳـﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ،ﺑـﯘ
ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩــﺰﮔﻪ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩــﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﮔﻪﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨــﻰ
ﺋــﺎﯕﻠﯩﻖ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﺴــﯩﺰ ،ﺋﺎﻛﺘﯩــﭗ ﻳــﺎﻛﻰ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭﻯ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩــﺪﯗ
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻰ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﺗـﯘۋﯦﻠﯩﺶ،
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎھـﺎﻧﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴـﻰ ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯧﯖـﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯘﻟﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺑـــﯘ ﺑﺎﺳـــﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩـــﺰ ﻣـــﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗـــﯜﺭﺩە ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐـــﺎ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸــﻰ ﻻﺯﯨــﻢ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﯨﻼ ،ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ
ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ۋەﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘــﯘﺯﯗﺵ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩــﺰ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﻗﺴــﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺗﯘﺗﯘﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﻪﺗﺌﯩـﻲ
ﺗﯜﺭﺩە ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺑﯩﺨﻮﺕ ۋە ﺋﻪڭ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴـﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﻣﻪﺧﭙـﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

751

ﺑﯩﺮﻣﻪﺯﮔﯩـــﻞ ﺭﯗﺱ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨـــﺪﺍ ﻣـــﺎﻝ ﺳـــﯧﺘﯩﭗ ﻳـــﯜﺭﺩﯛﻡ .ﺷـــﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩـــﺮ
ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺷـﻨﺎ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﯚﺯﺑﯧﻜﯩﺴـﺘﺎﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷـﯘپ ﻗﯧﻠﯩـﭗ،
ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐــﺎ ﺳــﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ ﭼﯧﺘﯩــﭗ ﻗﻮﻳــﺪﯗﻡ .ﻗﺎﺭﯨﺴــﺎﻡ ھﯧﻠﯩﻘــﻰ
ﺳﻮﺩﯨﮕﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ،ﺑﯩﺸﻜﻪﻛﺘﻪ ﺑﯩﺮ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﻣﯩﯔ ﺩﻭﻟﻼﺭﻟﯩﻖ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻣﯩﯔ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﯧﻨﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟـﺪﯨﻢ .ﺋــﯘ ﭘﯘﻟﻨﯩـﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐــﺎ ﺑﯩــﺮ ﺋـﯚﻱ ﺳــﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ھﻪﺭﺧﯩــﻞ
ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯜﻣـﺪە ﺑﯩـﺮ ھﻪﭘـﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﻏﯩـﻖ ﻣﻪﺳـﺖ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ − .ﮔﯜﻟﺒﺎھﺎﺭ ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯨﯟﺍﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯩـﺮ ﺗـﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛـﺎ ﺗﯘﺗﺎﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﭼﻪﻛﺘـﻰ − ،ﺑﯩـﺮ
ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ،ھﺎﺭﯨﻘﯩﻢ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺳﯩﮕﻪ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟـﺪﯨﻢ .ﺋـﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸـﻠﯩﻖ
ۋەﻗﻪﻧــﻰ ﻛــﯚﺭﯛپ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳــﯩﺰﻻ ھــﺎﺭﺍﻕ ﺳــﻮﻣﻜﺎﻡ ﻗﻮﻟﯘﻣــﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷــﯜپ
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸـﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﻳﻤـﺎﻱ
ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ .ﺋﺎﺧﺸـﯩﻤﻰ ﺋﯚﻳﯜﻣـﺪە
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﻛـﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳـﻠﻪﻳﻤﻪﻥ :ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨـﻞ ﻗﺎﻧﻐـﺎ
ﭼﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ؛ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳـﯜﺭﯨﻜﻰ ﺳـﺎﯕﮕﯩﻼپ
ﭼﯜﺷـــﻜﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘـــﻰ؛ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﻗﻮﻟﯩـــﺪﺍ ﺋـــﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ ﻳـــﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ
ﺗــﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧــﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨــﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟــﻤﻪﻱ ﻗﯧﺘﯩــﭙﻼ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﻳــﺎﺵ ﺋﯘﻳﻐــﯘﺭ
ﻗﯩﺰﻯ … ،ﺑﻮۋﺍﻣﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯧﺴـﯩﻤﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩـــﭗ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﻟـــﺪﻯ .ھﯧﻠﯩﻘـــﻰ ﺑـــﺎﻳﯟەﭼﭽﻪ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺑﯩـــﺮﮔﻪ ﻳـــﯜﺭﮔﻪﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺯەﯕﮕﻪﺭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ .ﺳـﻮﺩﯨﮕﻪﺭ
ﺋﻮﻳﻨﯩﺸـــﯩﻢ ﺋـــﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏـــﺎ ﻗـــﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤـــﺎﻱ ﺋﻪﺧـــﻠﻪﺕ ﭼـــﯧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
286

ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ
ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩــﯔ ﻛﯩﺘــﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.
ھﯧﻠﯩﻘـــﻰ ﻛﯩﺘـــﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﻧـــﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸـــﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴـــﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧـــﻰ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﺩەپ ﺋﯧﺴـﯩﻤﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ،ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ .ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ-
ﺩە ،ﺑﻮۋﺍﻣﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ ھﻪﻣﺪە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﭼﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﯚﻣﺮﯛﻣـﺪە ﺧﻪﻟﻘﯩﻤـﮕﻪ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻗﯧـﺘﯩﻢ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯧـﺮﯨﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩـﺪﺍ ﺋﯩـﺪﯨﻢ .ﻛﻮﻣﭙﻴـﯘﺗﯧﺮ
ﻛﻮﺭﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ھﯧﻠﯩﻘـﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﭘﺮﺍﻛﺘﯩﻜـﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭗ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧــﯘﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺑﯩــﺮ-ﺋﯩﻜﻜــﻰ
ﺋﺎﻳــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺳﯜﺭﯛﺷــﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻳــﯜﺭﯛپ ﺧﺎﺳــﯩﻴﻪﺕ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩــﯔ
ﺋﺎﺩﺭﯦﺴــﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩــﭗ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑــﺎﺭﺩﯨﻢ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸــﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘپ ﺑﯩــﺮ
ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯨﺸــــﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﻟــــﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸــــﻰ ﺧﺎﺳــــﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺷــــﺘﯜﺭﯛﭘﻼ
ﻗﻮﻳﻐــﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯜﺳـــﺘﯩﮕﻪ ﻗﻪﻳﻨـــﻰ ﺋﺎﺗـــﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴـــﻰ ﺧﺎﺳـــﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﭘﯧﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳـﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺸـﯩﭗ ﺑﻪﻛـﻼ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻛـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﯨﺸـــﯩﭗ ﻳـــﯜﺭﮔﻪﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺑـــﯘ ھﺎﻟﯩﺘﯩـــﺪە ﺧﺎﺳـــﯩﻴﻪﺕ ﻳـــﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸـــﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ ھﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛپ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗـﺎﻧﭽﻪ
ﻛــﯜﻧﮕﻪ ﺋﯚﻳــﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟــﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋــﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼ ـﯜﻥ
ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑـﺎﻗﺘﯩﻢ ،ﺋـﯧﭽﯩﻼﻱ
ﺩﯦﻤﻪﻳــﺪﯗ .ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋــﯘﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨــﻞ ھﺎﺭﺍﻗﻘــﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩــﺪﯨﻢ .ﺋﺎﺳــﺘﺎ-ﺋﺎﺳـــﺘﺎ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸــﻘﺎ ،ﺩەﺭﺩ ﺗﯚﻛﯜﺷــﻜﻪ ،ﻣﺎﯕــﺎ ﺋﯧﺴــﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺭﻭﻣﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺗـﯘﺭﯗپ ۋﯨﺴـﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷـﺘﯘﺭﯗۋەﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﭘـﺎﺗﻼ
ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ“ .ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺧﯧﻠـﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪەﻙ

ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸـﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ
ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑـﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩـﻚ ،ﺧﯩﺘـﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ
ۋەھﺸﯩﻲ ﺟﺎﻟﻼﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﻨـﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸــﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺳــﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋــﺎﺩەﻡ ۋە ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ھﻪﺩﺩﯨﻨــﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﻰ ﻣﻪﻣـﯘﺭﯨﻲ ﻛـﺎﺩﯨﺮ-ﭼﺎﭘـﺎﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗـﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩـﻚ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ.
ﺑــﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧــﺪﺍ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ﻣﯘﺳــﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ۋە ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﺸــﺘﺎ،
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧـﻰ ﺑــﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸــﺘﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷــﺘﺎ ،ﺗــﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺗــﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﺸــﺘﻪ ،ﻧــﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸــﺘﺎ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧــﻰ ﻳﻪﻛــﻠﻪپ ﺋــﯚﺯ ﺧﯩﺘــﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺷﻪھﻪﺭ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺸـﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷـﻘﯩﻼ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸـﻠﻪﺭﺩە
ﺋﺎﻻھﯩـــﺪە ﺋﺎﻛﺘﯩـــﭗ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐـــﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻳﻠـــﻰ ﻗﯧﺮﯨـــﭗ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸـــﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐــﺎﻥ ﻳــﺎﻛﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷــﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩــﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ،ﺋــﯘﻻﺭ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧـﺎﻣﺰﺍﺗﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـﺪﯨﻦ
ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﺟـﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩـﭗ
ﻛﻪﻟــــﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘــــﺎﻱ ﺗﺎﺟــــﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘــــﯜﺭﯛﺵ ﻳــــﺎﻛﻰ ﺑــــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ﺟﯩﻨــﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴــﺎﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺋــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ۋەﺯﯨــﭙﻪ
ﻗﯩﻼﻟﻤــﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺳــﻠﯩﺪﯨﻼ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨــﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧــﺪﺍﺵ ﭘﯘﺭﺳــﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ
ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﺟـﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﯩﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗـﯘپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳـﻠﯩﻚ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜـﻰ
ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘپ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗـﺎﭼﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻧﻼ ۋەھﯩـﻤﻪ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﮕﻪ ﺯەﺭﺑﻪ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗـﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪڭ
ﻛــﯚپ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗــﯘپ ﻗــﺎﭼﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧــﺮﯨﺶ
ﺋــﻮﺑﯩﻜﺘﯩﺒﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸــﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨــﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋــﺎۋۋﺍﻝ
ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧــﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩــﺮ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺯەﺭﺑﯩــﮕﻪ
ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﺷﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺍﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳـﺎﻛﻰ

287

750

ﻛــــﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﻳــــﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﺳــــﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﻳــــﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳــــﯘﺵ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ﻣﯩﻠﻴــﻮﻥ ﻛﯩﺸــﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩــﻖ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺗﺎﺟــﺎۋﯗﺯﭼﻰ
ﻗﻮﺷــﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋــﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐــﺎﻥ ھﺎﻟــﺪﺍ ﺋﯩﺰﭼﯩــﻞ ﻗﺎﻧــﺎﺕ
ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻣﯩﺰ .ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣـﯘﺗﻠﻪﻕ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻥ ﺗـﯜﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ۋەھﯩـــﻤﻪ ﻳـــﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟـــﯘﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸـــﻘﺎ ﺗـــﻮﻏﺮﺍ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛــﺘﻪ .ﻳﻪﻧــﻰ ،ﺑــﯘ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧــﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻳـﺎﺭﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩـﺪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳـﺘﺎ ،ھﻪﺗﺘـﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻨﻤـﯘ
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷـﻘﺎ
ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ،ﺋﯩﻤﻜــﺎﻧﻘﻪﺩەﺭ ﺋــﺎﺩﺩﯨﻲ ،ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ۋە
ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗـﻮﺭﺍﻝ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻧـﺎﺕ
ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛـﯜﭼﯩﮕﻪ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸـﺘﻪ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺑﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣـــﯘ ﺋﯩﻨﺘـــﺎﻳﯩﻦ ﺋـــﺎﺟﯩﺰ،
ﺋﯩﻨﺘــﺎﻳﯩﻦ ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣــﺎﻥ ،ﺩﺍﯕﻠﯩــﻖ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑﯩﭽــﺎﺭە ﻗﺎﺗﺎﺭﯨــﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ
ۋەھﯩﻤﯩﻠﯩــﻚ ﺗﻪﺳــﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﻗﯩﻼﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺳــﺎﻥ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠــﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛـﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸـﻰ ،ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧـﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩــــﺪﺍﺋﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩــــﺖ ۋەﻗﻪ ﭘﻪﻳــــﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩــــﺶ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠـﭽﻪ ﮔﯘﻣـﺎﻥ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩـﺪە
ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻞ ﺗﯧﭙﯩﺸـﻰ ﺷـﻪﺭﺕ .ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣـــــﯘ ﺋﯩﻨﺘـــــﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸـــــﻠﯩﻖ ۋەھﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧـــــﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ ﺷــﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸــﻰ ﻻﺯﯨﻤﻜــﻰ ،ﺧﯩﺘــﺎﻱ
ﺗﺎﺟـﺎۋﯗﺯﭼﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﻧـﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑـﯘ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﺭﻛـﯜپ ﻗﯧﭽﯩﺸـﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.

ﻗﯩﻠﯩـــﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﺧﺸـــﺎﻡ ﻣﺎﯕـــﺎ ﻧـــﯧﻤﻪ ﺋﯩﭽﯩﺮﯨـــﯟەﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟” ﺩەپ ﺳـــﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺴـﺎﺱ ﺋـﺎﻻﻳﻠﻰ ﺩﯦـﺪﯨﻢ .ھﯧﻠﯩﻘـﻰ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏـﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸـﯩﭙﻼ
ﻗــﺎﭘﺘﯘ“ :ﻛﯩﻤــﻜﻪﻥ ﺋــﯘ ﺋﯩﺰﭼــﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻨــﻰ؟ ﺳــﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻣﺴــﻪﻥ؟” ﺩەپ
ﺳـﻮﺭﺍپ ﻗﻮﻳـﺎﺗﺘﻰ“ .ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ؟ ﺷـﯘ ﺋﯩﺰﭼﯩﻤﻪﻧﻨﯩـﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺩﯦﮕﯩﻨـﻰ
ﺑـــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩـــﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸـــﻘﺎ ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴـــﻪﻥ؟” ﺩەپ ﺳـــﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ،
“ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـــــﺪﺍ ﺑـــــﯘ ﺋﯩﺸـــــﻨﻰ ﺋـــــﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴـــــﺎﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩـــــﯔ ﺋﻪﺭ
ﻛﯩﺸــــﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﺑــــﯘ ۋەﺗﻪﻧــــﮕﻪ ﻛﯚﯕــــﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧــﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ” ﺩەپ ﭘــﺎﺗﻼ ﻣــﺎﻗﯘﻝ ﻛﻪﻟــﺪﻯ .ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ‘ﺋﯩﺰﭼﻰ ﻣﻪﻥ’ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛﯩﺘـﺎﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻗـﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩـﺮ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻥ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﺗﻪﺷـﻜﯩﻞ ﻗـﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧـﺮەﻙ ﺋﯩـﺪﻯ .ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﻪﺳـﻪﻡ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ؟
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻻ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ-ﺗﺎﺭﯨﻨﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﯩـﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﺭەﺧﺘﻨـﻰ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭼﯩﮕﯩﭗ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﭼﻪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋـﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸـﺘﯘﻕ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩـﺰﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩـﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﻗـﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺑﯩـﺮ-
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩـــﺰﮔﻪ ﻗﻪﺳـــﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸـــﺘﯘﻕ .ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻗﻮﺷـــﯘﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻗﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘپ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸـﯩﭗ،
‘ﺋﯩﺰﭼﻰ ﻣﻪﻥ’ ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﺩەپ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻨﯩــﯔ ﺳــﯜﺭﯨﺘﻰ ﭼﯜﺷــﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﺭەﺳــﯩﻤﻨﻰ ﺳــﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐــﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ ﭼﻮڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻦ ﺷﻪﺭﻗﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﭘـــﺎﺭﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﻛﯚﺗـــﯜﺭﯛپ ﻣﯧﯖﯩﺸـــﻨﯩﯔ ﻛـــﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺩەپ ،ﺷـــﯘ
ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻮﻳﯘۋﺍﻟـﺪﯗﻕ− «… .
ﮔﯜﻟﺒﺎھﺎﺭ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭼﯩـﻨﻪ ﭼـﺎﻱ ﻗﯘﻳـﯘپ ﺋﯩﭽﺘـﻰ .ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ

749

288

ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﺗــﯜﺭﺩە ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺯﯨــﭻ ﺟﺎﻳﻼﺷــﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ،ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣــﺎﻥ

ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ:

ۋەﺯﯨــﻴﻪﺕ ﻳﯩﻤﯩــﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ﭘــﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧــﻰ ﻗﺎﻧــﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷــﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽــــﻰ ﺑﺎﺳــــﻘﯘﭼﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﻐــــﺎﻥ ﻛــــﯜﻧﻠﻪﺭﺩە،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻮﺕ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩـﻖ ﺗﺎﺭﻗـﺎﻕ ﻛـﯜﭼﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴـﯩﺰ
ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨـــﭗ ﻗﯧﭽﯩـــﭗ ﻛﯧـــﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـــﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧـــﺪە ﺳـــﯧﻠﯩﺶ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨــﻰ ﻛﻪڭ ﻗﺎﻧــﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷــﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸــﯩﭗ ،ﻧﯩﺴــﭙﻰ ﻣــﯘﻗﯩﻢ
ﭘــﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳــﻮﻧﻼﺭ ۋە ﻗﯩﺴــﻤﻪﻥ ﺗﯘﺭﺍﻗﻠﯩــﻖ ﺋــﺎﺯﺍﺩ ﺭﺍﻳــﻮﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐــﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﺴـﭙﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺩ ﺭﺍﻳـﻮﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻤﻜــﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘۋﺍﭘﯩــﻖ ﻗﻮﺷــﻨﺎ ﺋﻪﻟــﻠﻪﺭ ﭼﯧﮕﺮﯨﻠﯩــﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩــﭗ،
ﻧﯩﺴــﭙﻰ ﻣــﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩــﻖ ﺋﻪﺗــﺮەﺕ-ﻗﯩﺴــﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻗــﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩــﺶ
ﺷــﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸــﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸــﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸــﯩﻤﯩﺰ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑــﯘ
ﺑﺎﺳـــﻘﯘﭼﻨﯩﯔ ﺋـــﺎﺧﯩﺮﻯ ،ﻣـــﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ ﺗـــﯜﺭﺩە ﻣﯩﻠﻠﯩـــﻲ ﻣﯘﺳـــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻧﯩﺴــﭙﻰ ﻣــﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯗ .ﺑﯩـﺰ ﺷـﯘ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻼ ﺑﯩـﺰﮔﻪ
ﻗﻮﺷــﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻮﻧﻐــﺎ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩــﺮ-ﺑﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩــﺪە ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩــﭗ
ﺗﯘﺭﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷـــﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ھﻪﺭﺧﯩـــﻞ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌـــﺎ ﻳـــﺎﻛﻰ ھﻪﺭﺧﯩـــﻞ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭﺩە ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻤﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩـﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ
ﺷـــﯘ ﭼﺎﻏـــﺪﺍ ،ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩـــﻚ ﭘﺎﺋـــﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﯩـــﻲ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨـــﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﯩﺸــﻰ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺑــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻼﺭﺩﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ
ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺷــﻘﻰ ﭘﺎﺋــﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻳــﺎﻛﻰ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﺷــﯘﻣﭽﻪ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩــﻚ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺗﯧﮕﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.

»ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ ﻳﯧﺰﯨـﭗ
ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﺭﻗــﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗــﯘﺭﺩﯗﻕ .ﺑﯩــﺮ ﻛﯜﻧﯩﺴــﻰ ﻗﺎﻳﺴــﻰ ﺑﯩــﺮ ﻛﺎﻓﯧﺨﺎﻧﯩــﺪﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤــﺪﺍ ،ھﻪ ،ﻗﺎﺭﺍﻳﺴــﯩﺰﻏﯘ ،ﺋــﯘ ﭼــﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩــﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪەﻛﻼ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋـﯘ ﻛﺎﻓﯧﺨﺎﻧﯩـﺪﺍ ﭘﯘﻟـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻨﻰ
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩـﯔ ﺋﯚﺯﺋـﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﮔﻪﭘﻠﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻗــﯘﻻﻕ ﻣﻮﻟﻠﯩﺴــﻰ ﺑﻮﻟــﯘپ ﻗﺎﻟــﺪﯨﻢ“ :ھــﺎﺯﯨﺮ ﻗﯧــﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐــﯘﺭ
ﺋﻪﭘﻪﻧـــﺪﯨﻠﻪﺭ ﻳﻮﺷـــﯘﺭﯗﻥ ﭘـــﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﻪﻳـــﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـــﺶ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ۋﺍﻗﯩـــﺖ
ﺗﯩـــﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴـــﯩﻨﻰ ﺋـــﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ ﻳـــﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭼﻮﻗـــﯘﻡ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯜﺭەﻟﯩﺴــﻪﻙ ،ﺑــﯘ ﺳــﺎﺭﺍڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏــﺎ ﭘــﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘچ ﻳــﺎﻛﻰ ﮔﺮﺍﻧــﺎﺕ
ﺳﯧﺘﯩﭙﻤﯘ ﺟﯩﻖ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨـﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﺑﯩـﻲ
ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋـﺎﺯﺭﺍﻗﻼ
ﭘــﯘﻝ ﺗﯘﺗﻘــﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺴــﺎﻡ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻣﺒﯩــﺪﯨﻦ ﺋــﻮﻏﺮﯨﻼپ ﭼﯩﻘــﺎﻻﻳﺘﺘﻰ
ﺩﯦﮕﯩــﻨﻪ .ﺑﯩــﺮ ﻗﯧــﺘﯩﻢ ﺑــﯘ ھﻪﻗــﺘﻪ ﮔﻪپ ﻳﻮﺭﻏﯩﻠﯩﺘﯩــﭗ ﺑﯧﻘﯩﯟﯨــﺪﯨﻢ ﺋــﯘ
ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻗﯘﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﭘﯘﻝ ﺗـﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺋﯩـﺶ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﻣـﺎﻟﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﺎﻕ ﺩەپ ﻗﻮﻟﯩﻐـﺎ ﻣﯩـﯔ
ﻳـــﯜەﻥ ﭘـــﯘﻝ ﺗﯘﺗﻘـــﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﯘۋﯨـــﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﺗﯩﺴـــﯩﻼ ﺋﯩﻜﻜـــﻰ ﺧﯩـــﻞ ﻗـــﻮﻝ
ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧـﺪەﻛﻨﻰ ﺋـﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ھـﺎﺯﯨﺮ ﺷـﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﺎﺭﺍڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﯧﺮﯨـﺪﺍﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎﻕ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸـﻰ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻣــﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐــﯘﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷــﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ .ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﻣــﺎﻟﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻼﻻﺭﺳﻪﻧﻤﯘ؟” ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﺴـﻰ ﭼﺎﻧـﺪﯗﺭﻣﺎﻱ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﻳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻟـﺪﯨﻢ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﻪھﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﻧﻪﻕ ﭘـﯘﻝ ،ﺑﯩـﺮ ﺗـﺎﻝ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﮔﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻧﯧﭙﯩﺰ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺋـﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐـﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ
ﺋﯩﺸــﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗۋﯨــﺪﯨﻢ ﺋﯧﭽﯩــﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ﺋــﺎۋۋﺍﻝ ﺗﻪۋەﻛﻜــﯜﻝ

ﺑﯘﻧــــﺪﺍﻕ ﺩﯦــــﻴﯩﺶ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــــﻰ ﺑﺎﺳــــﻘﯘﭼﻠﯘﻕ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧـﺮەﻙ .ﺑﯩـﺰ
ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ

289

748

ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩــﺪﯗﻕ .ﺑﯩــﺰ ﺋــﯘ ﻳﯩﻠــﻼﺭﺩﺍ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ
ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧـﻰ ﻳﯘﺗـﯘۋﯦﻠﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐـﺎ
ﺋﯩﺰﭼﯩــﻞ ﺳــﻪﻝ ﻗــﺎﺭﺍپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩــﺪﯗﻕ .ﺑﯩــﺰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺟﻪﯕــﮕﻪ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸـــﺘﺎ ﺋﻪڭ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـــﻖ ﭼـــﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳـــﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﺳـﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋـﺎﺟﯩﺰ ﻧـﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ
ﺋﯩﺰﭼﯩــﻞ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ ﻣــﯘﺗﻠﻪﻕ ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻥ ﭘــﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺷــﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ ،ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﯩــﻨﭻ
ﺷــﻪﻛﯩﻠﺪە ﺳﯩﻴﺎﺳــﯩﻲ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸــﯩﺶ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﺎﺷــﻜﺎﺭﺍ ﺗﯩــﻨﭻ ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩـﺮﺩﯨﻦ-
ﺑﯩﺮ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪﯗﻕ.

ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺑــﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴــﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗــﯘپ ﺑﺎﻗــﺎﺭﻣﻪﻥ ﺩەپ ﺑﯧﺸــﯩﻤﻐﺎ ﻗــﺎﺭﺍ
ﭘﺎﻳﭙــــﺎﻗﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩــــﭗ ﻧﺎﮔــــﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﯕــــﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩــــﺪﯨﻢ .ﺋﻪﺭەﻧــــﭽﻪ
ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻤﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨـﻰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸـﻰ ﺩەﭘـﻼ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﯩــﺪﻯ .ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩــﺮﯨﭙﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺑــﻮﻡ ﺋــﺎۋﺍﺯﯨﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯩﭽﯜەﻥ
ﺷﯧﯟﯨﺴــﯩﺪە ﺩﯦــﺪﯨﻢ“ :ﺋﺎﯕﻠﯩﺴــﺎﻡ ﺳــﻪﻧﺪە ﺋــﻮﻥ ﺗــﺎﻝ ﻗــﻮﻝ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴــﻰ ﺑــﺎﺭ
ﺋﯩــﻜﻪﻥ .ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ھــﺎﺯﯨﺮﻻ ﻣﺎﯕــﺎ ﺳــﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴــﻪﻥ” ﺩەﭘــﻼ ﺟﻮﺯﯨﺴــﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻱ،
ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻮﺯﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺑـﺎﻏﻼﻡ ﭘﯘﻟﻐـﺎ
ﻗــﺎﺭﺍپ ﺳــﻪﻝ ﺟﺎﻳﯩﻐــﺎ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩــﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻘﺎ
ﺑﺎﺷـــﻠﯩﺪﻯ“ :ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ھﯚﻛـــﯜﻣﻪﺕ ﺋـــﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳـــﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨـــﻦ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟” ﺩەپ ﺗﯩﺮﻛﻪﺷﺘﻰ“ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻳـﺎ ﭘـﯘﻟﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﮔﺮﺍﻧــﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﯕــﺎ ﺑﯧﺮﯨﺴــﻪﻥ ،ﻳــﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴــﺎ ھــﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯚﻟﯩﺴــﻪﻥ!”
ﺩﯦــﺪﯨﻢ“ .ﺩﺍﮔــﯥ ،ﻣﺎﯕــﺎ ﺭەھﯩــﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩــﻦ ،ﻣﯧﻨــﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺳــﺎﯕﺎ
ﺑﻮﻣﺒﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻱ” ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺳــﻮﻣﻜﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﭗ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﻐﺎ ﻗﻮﻳــﺪﻯ .ﺳﯩﻴﺮﯨﺘﻤﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩــﭗ
ﺋﯩﭽﯩــــﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﭘﻘــــﺎﺭﺍ ﭘــــﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏــــﺎﻥ ﺑــــﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳــــﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩــﺮﻯ ﺳــﻪﻝ ﺑﺎﺷــﻘﯩﭽﻪ ﺷــﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑــﻮﻣﺒﯩﻼﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩەﺭھﺎﻝ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨـﺪﯨﻢ“ :ﭘﯘﻟـﯘﯕﻨﻰ ﺳـﺎﻧﺎ!” ﺋـﯘ ﺧﯩﺘـﺎﻱ ھﯩﺠﯩﻴﯩـﭗ
ﺗـﯘﺭﯗپ ﺗﯩﺘـﺮەپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﻗـﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳـﯜﺯ ﻳﯜەﻧﻠﯩـﻚ ،ﺋـﻮﻥ ﻳﯜەﻧﻠﯩــﻚ
ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻧﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ“ .ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻳﯜەﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺩﯨـﻢ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻟﯩﺴﺎڭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﻪﻥ؟” ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽـﺎﻣﻨﻰ ﺗﻪﯕـﻠﻪپ ﺗـﯘﺭﯗپ“ .ﺑـﯘ ﺑﺎھﺎﻏـﺎ
ﺗﺎﭘﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ .ﺋﯚﺯﯛڭ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑـﺎﺵ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩـﻚ
ﺋﯩﺶ … .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻳﻠﻰ ،ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﺗﯧﻠﯩﻨـﻰ ﺑﻪﺵ ﻳـﯜﺯﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻟﺴﺎڭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺷﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧـﺮەﻟﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺷـﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻟﻠﯩـﻚ
ﺗﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧـﺎ

747

290

ﺷـــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴـــﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩـــﻲ ﻣﯘﺳـــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩـــﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﻰ ھﯧﺴــﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳــﯘﻧﺌﻰ ﻳــﻮﻟﻼﺭﺩﺍ
ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸــﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛــﻠﻪﺵ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩــﺰ ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋــﯚﺯ ﻛــﯜﭼﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩــﭗ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗــﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯜﻧــﯜﻣﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻥ ،ﺗﯧﺰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ۋە
ﻣـــﯘﺗﻠﻪﻕ ﻳﻮﺷـــﯘﺭﯗﻥ ﭼـــﺎﺭە-ﺗﻪﺩﺑﯩـــﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘـــﯘﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷـﻜﺎﺭﺍ
ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺶ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑـﯘ
ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﺘﺎ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳــﯘﻧﻰ ﻛــﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳــﯩﺘﻪ ﻳــﺎﻛﻰ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ۋﺍﺳـﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻠﯩـﻤﻪ ﻳـﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﯩﻨـﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ
ﺋــــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳــــﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩــــﻖ ﭘــــﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨــــﻜﻪﺕ
ﺑﺎﺳــﻘﯘﭼﯩﻤﯩﺰ −ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜــﻰ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺗﺎﺟــﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩــﻲ
ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺸـــــﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴـــــﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـــــﻰ ﺑﺎﺳـــــﻘﯘﭼﻠﯘﻕ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩــﺰ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﻪھﺮﯨﻤــﺎﻥ ﺟﻪﯕﭽــﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸــﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺧﯩﺘــﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯩﺴــﻤﻪﻥ ﻧﻮﭘﯘﺳــﻰ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩــﭗ ﺑﺎﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻖ
ۋەﺯﯨــﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ ﻣﻪﻗﺴــﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸــﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧـــﺮەﻙ.

ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭ ،ﻗﻪھﺮﯨﻤـﺎﻧﻼﺭ ،ﻳﻮﻟﺒﺎﺷـﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸـﯩﻼ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩـﻚ.
ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭﯨﻤﯩــﺰﮔﻪ ﺧــﺎﺱ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜــﺎ ۋە ﺳــﯩﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗــﯜﺯﯛپ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧـــــﻰ ﻏﻪﻟﯩـــــﺒﯩﮕﻪ ﻳﯧـــــﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳـــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍھﯩـــــﻲ-
ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯜﺭەﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ!

ﻣﺎۋﯗﻻﺭﺩەﻙ” ﺩەپ ﺳﻮﻣﻜﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﺮەﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺑـﻮﻣﺒﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗـﺎﺗﻼﭘﻼ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐـﺎ ﺳـﺎﻟﺪﻯ“ .ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﻛــﯜﺗﻜﯩﻦ .ﭘــﯘﻟﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭﻻﭘﻼ ﺳــﺎﯕﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﯩﺮﮔــﯜﺯﯨﻤﻪﻥ .ﺳــﻪﻧﻤﯘ ﻣــﺎﻟﻨﻰ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ” ﺩەﭘﻼ ﺳﻮﻣﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗـﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﺘﯩﻢ .ﺗﺎﻻﻏـﺎ
ﭼﯩﻘﻘـﯘﭼﻪ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺑﯧﺸـﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻳﭙـﺎﻗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩـﭗ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩـﯔ
ﺳﻮﻣﻜﯩﺴـــﯩﻨﻰ ﺋـــﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﻟﻐـــﺎچ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـــﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏـــﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﯜﺭﻟﻪپ ﺗﯩﻘﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ .ﻧﯧﺮﯨﺴـﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﯧﻜﯩـﺘﯩﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺸـــﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮﻣـــﯘﻧﭽﻪ ﺳـــﺎﻗﭽﻰ ﻣﺎﺷـــﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺷـــﻘﯩﻨﯩﭽﻪ
ھﯧﻠﯩﻘــﻰ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩــﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩـﻖ ﺳـﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩـﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨـﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﺷـﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﭼﯧﭽﯩﻤﻨـﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸـﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩـﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺪﯨﻦ ﻗﯩـﺰ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ،ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺑﻮﻟﻜﯩـﯟﺍﻱ ﺗﺎﻛﺴـﯩﭽﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭙﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﯧﭽﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﺘﯩﻢ .ﺋـﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴـﯩﭽﯩﻼﺭ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩـﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗـﻮﻻ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻧﺴـﯩﺮەپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘـﻰ.
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ.
ھﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩـﯔ ﺋﯚﻳﯩـﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟـﺪﯗﺭ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻧﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘـﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ
ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﺋــﻮﻥ ﺗــﺎﻝ ﺑــﻮﻣﺒﯩﻨﻰ ﺟﻮﺯﯨﻐــﺎ ﺗﯩﺰﯨــﭗ ﻗﻮﻳــﯘپ ﻗــﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﺷــﺎ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ“ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺳـﻮﻣﻐﺎ ﺋـﻮﻥ ﺗـﺎﻝ ﭘـﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘچ!” ﺋﻪﺳـﻠﯩﺪە ﻣﻪﻥ
ﻗﻮﻝ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴـﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨـﻰ ﻛﯩﻨـﻮﻻﺭﺩﺍ ﻏﯩـﻞ-ﭘـﺎﻟﻼ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻗـﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ
ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﺪە ﻛﯚﺭﻣﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺩەﯕﺎ .ﺑﯘ ﮔﺮﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﺑﻪﻛﻼ
ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ھﻪﭘـﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑـﯘ
ﮔﺮﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩــﯔ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩــﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤــﺎﻱ ﺑﻪﻛــﻼ
ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﺷــﺘﯘﻕ .ﻳــﺎ ﺳــﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠــﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ،ﻳــﺎ ﺑﯩﺮەﺭﺳــﯩﺪﯨﻦ
ﺳــﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ،ﻣﯩــﯔ ﺗﻪﺳــﺘﻪ ﺋــﺎﺭﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩــﺪﯗﻕ .ﺋﺎﺭﯨــﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻣﻪﺯﮔﯩــﻞ
ۋﺍﻗﯩﺘﻨــﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋﯦﺘﯩــﭗ ،ۋﺍﻗﯩــﺖ ﺗﯩــﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﭘــﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘچ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ

ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯧـﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳـﯩﺮﻟﯩﻚ ﺗـﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤـﯘ ﺑﯩــﺮ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗـﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺑﯩـﺰ ﺋـﯘ ﺩەۋﺭﻟﻪﺭﺩە ﻣﯩﻠﻠﯩـﻲ
ﻣﯘﺳــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺗﯘﻳــﯘﻕ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏــﺎ ﺑﺎﺷــﻼپ ﻣﺎﯕﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﯜﺗــﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗــﺎ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜــﺎ ۋە ﺧﺎﺗــﺎ ﺳــﯩﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﻪﻟﻪﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ

291

746

ﺑﯩــــﺰ ﺑﯜﮔــــﯜﻥ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩــــﻚ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘــــﻰ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩــــﻲ
ﻣﯘﺳـــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘـــﻰ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﺷـــﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳـــﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ،
ﺑﯩﺰﻧﯩــــﯔ ﺑــــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷــــﻜﯩﻼﺕ ۋە ﭘﯩــــﺪﺍﺋﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑــــﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭘﺎﺋــﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﭼــﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟــﯘﻕ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩــﺰ
ﺗﻪۋەﺳـــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘـــﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﺳـــﯜﻧﺌﯩﻲ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸـــﯩﮕﻪ
ﭼﻪﻛﻠﯩــﻤﻪ ﭘﻪﻳــﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ،ﺷــﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳــﺘﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜــﻰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﺎﻧﺪﺍ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـﯩﺪە
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗـﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸـﻘﺎ ﺋـﯘﻝ
ھﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ
ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻥ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ
ﭘﺎﺋــــﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸــــﯩﻤﯩﺰ ﺷــــﻪﺭﺕ .ﻣﺎﻧــــﺎ ﺑــــﯘ ،ﺑﯜﮔــــﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩــــﻲ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑـﯘ ،ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ
ﺑﯜﮔــــﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧــــﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩــــﻲ ﻣﯘﺳــــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩــــﻚ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ-ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ!

§ 2.2ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ

ﻧﯩﻴــــﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﻏﯧﻨــــﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐــــﺎ ﺋﻮﺧﺸــــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺑﯚﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩــــﯔ
ھﯘۋﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﻰ« ﻛﻪﻟﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ!
ﺷـــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴـــﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘـــﻰ ﺑﯜﮔـــﯜﻧﻜﻰ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻥ ۋەﺯﯨﻴﯩـــﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻣﯘۋﺍﭘﯩـﻖ ،ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ،ﺋﻪڭ ﺑﯩـﺨﻪﺗﻪﺭ ،ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠـﯜﻙ،
ﺋﻪڭ ﺋﺎﺳـﺎﻥ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺋﯘﺳـﯘﻝ-ﭼـﺎﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳـﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻳــﯧﯖﯩﭽﻪ
ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳــﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﻪﯕــﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﻤﻪﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ! ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ
ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻥ ﺷـﻪﻛﯩﻠﺪە ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧـﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗﺷـﻼ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗﻛﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺧــﯘﺩﺩﻯ ﺷــﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩــﺰ ﺑــﯘ ﺋﯩﺸــﻘﺎ ﺩەﺭھــﺎﻝ
ﺋﺎﺗﻼﻧﻤﺎﻳـــــﺪﯨﻜﻪﻥ ،ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩـــــﯔ ﺋﯚﺗﯩﺸـــــﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸـــــﯩﭗ ﺧﯩﺘـــــﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪۋەﺳﯩﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩـﭗ
ﻛﯧﺘﯩــﭗ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﻗﺎﺭﺷــﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜــﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳــﻠﯩﻘﻰ ﻣــﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ .ۋەھــﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ﺷــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴــﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻘــﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻥ ‘ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴــﯩﺰ ھﻪﺭﺑﯩــﻲ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴــﺎﺩﻯ
ﻛـــﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩـــﮕﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜـــﺎ’ ﻳـــﺎﻛﻰ ﺷـــﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸـــﺎپ ﻛﯧﺘﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩــﺰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏــﺎ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺳﻮﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﺭﺑﺘﻪ ۋﯨﯧﻨﺎ-
ﺭﯨﻤﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ۋە ﻳـﺎﻛﻰ ﭘﯜﺗﻜـﯜﻝ ﺋﯩﺴـﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻚ ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺸـﻨﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ۋەﺯﯨـﭙﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋـﯚﺯ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ-ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻠﻴـﻮﻥ ﺧﯩﺘـﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﺴـﯩﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐـﺎ
ﺗﻪﻟﺘﯚﻛــﯜﺱ ﻗــﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸــﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒــﺎﺭەﺕ .ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺰﮔﻪ
ﺗــﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋــﺎﺗﯩﻠﻼ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﺧــﺎﻥ ،ﺑﯘﻏﺮﺍﺧــﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﺟﺎھﺎﻧﺸــﯘﻣﯘﻝ ﺑﯜﻳــﯜﻙ
ﺋﯩﺴﺘﯧﻼﭼﻰ ﺩﺍھﯩﻴﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏـﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ،ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺧﻪﻟﭙﻪ ،ﻏﻮﺟﺎ ﻧﯩﻴﺎﺯ ھﺎﺟﻰ ،ﻏﯧﻨـﻰ ﺑـﺎﺗﯘﺭﻻﺭﺩەﻙ
745

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ھﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠـﺪﯗﻕ .ﺑﻪﻛـﻼ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴـﯩﻼ ﺋـﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺳــﻮﻗﯩﭽﺎﻕ ﻗـــﻮﻝ ﺑـــﻮﻣﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧـــﺪﯗﻕ .ﺳـــﯩﺰ ﻛـــﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﯩﺴـــﻰ
ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﺋـﻮﻏﺮﯨﻼپ ﭼﯩﻘﯩـﭗ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻗﻤﺎﻕ ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ،ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋـﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺍڭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ«.
“ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﺑـﯘ؟ −ﻗﺎﺳـﯩﻢ ھﻪﻳـﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋـﻮﻳﻼپ
ﻗﺎﻟــﺪﻯ ﺋﯩﭽﯩـــﺪە − ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩــﻨﻪ ﻗﯩـــﺰﻻﺭ ،ھﯧﭽﻘﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ ﺗﻪﺭﺑﯩـــﻴﻪ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳـﺘﯩﻨﻼ ﺷـﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩـﻚ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ!”
ﮔﯜﻟﺒﺎھﺎﺭ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳـﺎﻝ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ
ﺋــﺎﺯ-ﺗــﻮﻻ ﻣﯩﻠﻠﯩــﻲ ﻏــﯘﺭﯗﺭﻯ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ،ھــﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﺍ
ﺑﻮۋﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ۋەﺳـﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ﺋﯩـﮕﻪ ﺑﯩﺮﺳـﻰ ﺋﯩـﺪﻯ.
ﻗﺎﺳﯩﻢ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺗـﯘﺭﯗپ “ﺋـﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺳـﯩﺰﮔﻪ!” ﺩەپ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨـﻰ ﻗﯩﺰﻧـﻰ
ﺑﻪﻛﻼ ﻳﺎﻳﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
»ﺑـــــﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨـــــﻦ ﻛﯧـــــﻴﯩﻦ ﻣﻪﻧـــــﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﻪﻣـــــﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩەپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ − «.ﺩﯦﺪﻯ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
»ﺋﯘﻳﻐــﯘﺭﻻﺭ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸــﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩﯛﺷــﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟــﯘﺵ
ﻳﻮﻟﯩﻐــﺎ ،ﺑــﯘ ﻳﻮﻟــﺪﺍ ھﻪﺭﯨــﻜﻪﺕ ﺋــﯜﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺷــﻼﻣﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﻮھﺘــﺎﺝ− .
ﺩﯦــــﺪﻯ ﻗﺎﺳــــﯩﻢ − ،ﺳــــﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩــــﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺩەﻝ ﺷــــﯘ ﺋﯘﻳﻐــــﯘﺭ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﺴـﻰ،
ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨـﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴـﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻠـﭽﻪ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧـﺮەﻙ .ﻳﯩـﺮﮔﯩﻨﯩﺶ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻧـﯧﻤﻪ

292

ﻗﺎﺳﯩﻤﻤﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩـﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩـﭗ ﻳﺎﺗـﺎﻕ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﺋـﻮﺭﯗﻥ-

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﻗﯘﺗﻘـﯘﺯﯗﺵ ﻳـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە
ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﯜﭼـــﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩـــﯔ ﺟﺎﺳـــﺎﺭەﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳـــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑـﯘ ﻛﯩﺸـﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـﯩﺪە
“ﺑﺎﺷــــﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩــــﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩــــﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘــــﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸــــﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ”
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧـــــﻰ ﺗﺎﻣـــــﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸـــــﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳـــــﺪﯗ ﺩﯦﻴﯩﺸـــــﯩﭗ،
ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻕ-ۋﯦﻠﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺗﺎﻣـﺎﻕ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷـﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺴـﺎ ﻛﯧـﺮەﻙ؟! ﺷـﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴـﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨــﻰ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐــﯘچ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﻧــﻰ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳــــﺪﯗ ﺩەپ ﻗــــﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ،ﺷــــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴــــﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﺷــﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣــﺎﻧﯩﯟﻯ ﭼﻪﺗــﺌﻪﻝ ﺩەﻟﻼﻟﻠﯩــﺮﻯ ﺩەﭘــﻼ ﻗﺎﺭﺍﺷــﻘﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﻮﻥ-ﺗﯜﺭﻙ ﺋـﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩـﭗ ،ﺟﺎھﺎﻧﺸـﯘﻣﯘﻝ
ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧـــﻰ ﻗﯘﺭﺍﻟﯩﻐـــﺎﻥ ،ﺋﯩﺴـــﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـــﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﻨﭽـــﻰ
ﺋﻪﺳــﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﻳﯧــﺘﻪﻛﻠﻪپ ،ﺋﯩﺴــﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩــﯔ ﻣــﯘﻗﯩﻢ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗــﯜﺯﯛﻣﻰ
ﺷــﻪﻛﻠﯩﺪە ﺗــﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻨﯩﺸــﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔــﯜﻧﻜﻰ ھــﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺗﯚھﭙﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻏﺎﻝ-ﻏﺎﻝ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯧﮕﯩـﺰ ﺳـﯧﭙﯩﻠﻼﺭﻧﻰ
ﺳﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳـﯩﺘﻪ
ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺷــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴــﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗــﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺟﺎﺳــﺎﺭﯨﺘﻰ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻏـﯘﺭﯗﺭﻯ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣـﯘ ﻳـﻮﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ! ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺑﯜﮔـﯜﻧﻜﻰ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺳــﻰ ﻧﻪﭼــﭽﻪ ﻣﯩــﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩــﻖ ﺗــﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘــﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩــﻚ
ﺋﻮﯕﯘﺷﺴــــﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒــــﺎﺭەﺕ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩــــﺰ ھﯧﭽﻘﺎﭼــــﺎﻥ ﭼﻪﺗــــﺌﻪﻝ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ،ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺯ
ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨـــﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨـــﺪﯨﻦ ھﻪﺳﺴـــﯩﻠﻪپ ﻛـــﯚپ ﺳـــﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷـــﻤﻪﻥ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤـﯘ ﭼﻮﻗـﯘﻡ
ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ! ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ
ۋە ﺳــــﯩﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــــﻠﻪﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗــــﻜﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩــــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻮﺟــــﺎ

ﮔﻪپ ﺋﯘ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﯖﯩـﺰ ﺋـﯘ ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋـﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﯩﻼ ﺗﻪۋە
ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺶ .ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮﯨﻜــﻰ ﺳــﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﯖﯩــﺰ ﻳــﺎﻛﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﯖﯩــﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳـــﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷـــﻘﺎ ﻗﻮﺷـــﻘﺎﻥ ﺗـــﯚھﭙﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧـــﺮەﻙ
ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ!«

293

744

»ﻳـــﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺳـــﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻏـــﺎ ﻣﻮھﺘـــﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺳـــﻤﻪﻥ .ﺳـــﯩﺰ
ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ … ،ﻛﻮﻧﺎ ﺧﯘﻱ ﺩەﯕﺎ … ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺋﻪﺭﻟﯩﮕﯩﯖﯩﺰﻻ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻣﺎﯕﺎ!« −ﮔﯜﻟﺒﺎھﺎﺭ ﺗﻮﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﻰ ھﯩﺠﯩﻴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
»ﺗﺎﻙ … ،ﺗﺎﻙ-ﺗﺎﻙ«.
»ۋﯨـــﻴﻪﻱ ،ﺋﻪﻣـــﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧـــﺪﺍﻕ ﻗﯩـــﻼﺭﻣﻪﻥ؟ ﺑـــﯘ ﻛﻪﻟـــﮕﻪﻥ ﭼﻮﻗـــﯘﻡ
ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺕ!«
ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴـﯩﺰ ﻗﺎﻟـﺪﻯ .ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﯨﻦ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺸــﯩﻐﺎ ﺋﯧﭽﯩــﯟەﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﺋــﺎۋﺍﺯﻯ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺯﺍﻟﻐــﺎ ﺩﯦﮕــﯜﺩەﻙ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩــﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑـﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔـﯜﺯﯛﭘﻼ ﻗﯘﭼـﺎﻗﻼپ ﺳـﯚﻳﯜپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ .ﺋـﯘ
ﻗﺎﻳﺘﯩــﺪﯨﻦ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧــﺪەﻙ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺋﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺋــﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴــﻰ
ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻼﺷﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
»ھﻪ ،ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯩــﺶ ﺩەﯕــﺎ ،ﺳــﯩﺰ ﻗﺎﭼــﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩــﺪﯨﯖﯩﺰ؟« −
ﺩەپ ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯜﻟﺒﺎھﺎﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.
»ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻴﺎﻗﻰ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ ﺩەپ ﺳـﺎﻗﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ− «.
ﺩەپ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﺍﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﻳﯧــﺮﯨﻢ ﻗﯩــﺰﻏﯩﻨﯩﺶ ،ﻳﯧــﺮﯨﻢ ﭼﺎﻗﭽــﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﻗﯩــﺰ ﺑﯩــﺮﻯ
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﻮﻡ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ۋﯨﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭙﻼ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.

ﻗﻪھﺮﯨﻤــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐــﺎﻥ ﻛﯜﺭەﺷــﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗــﺎﺭﯨﻼپ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸـــﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸـــﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤـــﯘ ﺗـــﯜﺭﻛﯩﻴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐـــﺎﻥ
ﻣﯘﺭەﺳﺴــﻪﭼﻰ ﻛﯩﺸــﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑــﯘ ﺗــﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟــﻖ ﻗــﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪە ﺗـﯘﺭﯗپ ،ﺧﯩﺘـﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﻣﺎﺷـﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ھﻪﺩەپ ‘ﺗﯩﻨﭽﻠﯩـﻖ
ﻛﯧﻠﯩﺸــﯩﻢ’ ﻟﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤــﺰﺍ ﻗﻮﻳــﯘﺵ‘ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷــﻤﻪ ﺋﺎﺧﺒــﺎﺭﺍﺕ’ ﻻﺭ ﺋــﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸــﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸــﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘــﻰ .ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ‘ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘــﭙﻪﺭۋەﺭ’ ﺩەپ ﺋــﺎﺕ
ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ۋە ﺩﯗﻧﻴـﺎ
ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻗﯘﻟﻠــﯘﻕ ﺩﯗﻧﻴــﺎ ﻗﺎﺭﯨﺸــﻰ ﺑــﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪھﻠﯩــﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺸــــﯩﭗ“ ،ﺗﯩــــﻨﭻ ﺳﯩﻴﺎﺳــــﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪپ ﭘﺎﺋــــﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯩــــﻨﭻ
ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻴﯩﻠﯩـــﻚ ﺷـــﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﭘﺎﺋـــﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺷـــﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴـــﺘﺎﻥ
ﻣﯘﺳــﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮﺩﯨﻦ-ﺑﯩــﺮ ﭼﯩﻘﯩــﺶ ﻳــﻮﻟﻰ” ﺩەپ،
ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﻼﺭ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ
ﺑﯧـــــﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐـــــﺎﻥ ﺋﯩﺴـــــﺘﯩﺒﺪﺍﺗﻠﯩﻖ ۋە ﻏﯘﺭﯗﺭﻟـــــﯘﻕ ﺟﻪﺳـــــﯘﺭ
ﻛﯩﺸــﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻬــﯘﺩە ﺯﯨﻨــﺪﺍﻧﻼﺭﺩﺍ ﭼﯩﺮﯨــﭗ ﺗﯜﮔﯩﺸــﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳــﯩﻲ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﺎﺳـﺎﺱ ﺗﯩﻜﻠﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ ﺧﯩﺘـﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻏـــﯘﻥ ﺋﻪﺭﺑـــﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩـــﺰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩـــﯔ ﺑﯜﮔـــﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﺷـــﻘﻰ
ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ “ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩـﯔ ﻛـﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـﭗ ﺑﯩـﺮەﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩـﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ” ﺩەپ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـﭗ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘـﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛﺷـﻨﻰ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ-ﺑﯩـﺮ ﭼﯩﻘﯩـﺶ ﻳـﻮﻟﻰ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺧـﺎﻡ ﺧﯩﻴـﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ،ﺧﻪﻟﻘﻨـﻰ
ﺗﺎﺷــﻼپ ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳــﻰ ﺋﯩﭽﯩــﮕﻪ ﭼﯚﻛــﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸــﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑــﯘ ﺗــﯜﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳـــﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜـــﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸـــﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟـــﯘپ ،ﺋـــﯘﻻﺭ ﻣـــﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
743

ﻛﯚﺭﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻗـﯘﺭ ﺭەﺗـﻠﻪپ ﭼـﺎﻧﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﺘـﻰ .ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻣﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ… .
***
−ﻣﻪﻥ ﺩەﻱ ،ﺋﯘﺭﻣﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺩەﻱ! …
ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩــﯔ ﻧﯧﺮﯨﻘــﻰ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩــﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺟﯚﻳﻠﯜﺷـﻰ ﻗﺎﺳـﯩﻤﻨﻰ ﺷـﯧﺮﯨﻦ ﺋﻪﺳـﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩـﺪﯨﻦ
ﭼﯚﭼﯜﺗــﯜپ ھﻮﺷــﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﺩﻯ .ﺋــﯘ ﺩەﺭھــﺎﻝ ﺷــﯘ ﺋــﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘــﻜﻪ
ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯨﯔ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﺘﻰ.
−ﺑﯘ ﺩﯨﻠﺸﺎﺕ ﻗـﺎﺭﯨﯟﺍﻱ − .ﺩﯦـﺪﻯ ﻳﯧﻨﯩـﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘـﺎﻥ ﺑـﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩـﭗ
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Mexpiy Qoshun Herkette - 34
 • Büleklär
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3015
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2283
  11.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  25.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3007
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2234
  10.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 2975
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2225
  10.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 2940
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2230
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 2998
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2291
  10.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 2953
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2285
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 2969
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2186
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3027
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2228
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 2864
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2271
  8.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 2881
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2140
  10.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 2962
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2239
  9.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 2915
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2217
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 2862
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2161
  9.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 2898
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2268
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 2956
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2292
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 2980
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2295
  10.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3021
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2322
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 2936
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2265
  9.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 2999
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2219
  10.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 2907
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2233
  9.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 2820
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  9.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 2840
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2189
  9.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 2870
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2216
  10.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 2969
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2323
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 2784
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2127
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 2964
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2267
  10.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 2995
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2198
  10.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 2970
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2226
  9.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 2883
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2251
  10.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 2857
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2246
  9.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 2959
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2305
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 2939
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2270
  10.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 3036
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2298
  10.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  18.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 2989
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2289
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 2975
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2268
  9.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 2884
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2206
  9.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 2830
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2216
  9.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 2897
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2200
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 2852
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2173
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 2915
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2253
  9.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 2927
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2226
  10.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 2901
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2223
  9.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 2869
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2247
  10.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 2866
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2215
  9.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  19.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 2934
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2254
  9.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 2907
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2273
  10.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 2879
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2240
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 48
  Süzlärneñ gomumi sanı 2899
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2325
  9.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 49
  Süzlärneñ gomumi sanı 2815
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2291
  9.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 50
  Süzlärneñ gomumi sanı 2988
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2363
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 51
  Süzlärneñ gomumi sanı 2957
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2224
  10.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  22.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 52
  Süzlärneñ gomumi sanı 3023
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2329
  9.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 53
  Süzlärneñ gomumi sanı 3007
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2215
  9.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  17.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 54
  Süzlärneñ gomumi sanı 2951
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2284
  9.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 55
  Süzlärneñ gomumi sanı 2927
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2243
  9.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 56
  Süzlärneñ gomumi sanı 2945
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2256
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 57
  Süzlärneñ gomumi sanı 2985
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2261
  9.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  16.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  20.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 58
  Süzlärneñ gomumi sanı 2865
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2162
  9.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  15.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  21.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Mexpiy Qoshun Herkette - 59
  Süzlärneñ gomumi sanı 880
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 713
  15.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  23.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  28.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.