Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 1336
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 841
21.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
30.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ئەۋج ئېلىشى سەۋەبلىك ئۈچ يىلدىن بېرى
توختاپ قالغانىدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى -18فېۋرال ئېالن قىلغان
باياناتىدا بىلدۈرۈلۈشىچە ،ئ ــۇزۇن يىلالر
تاقالغان كىشىلىك ھوقۇق سۆھبەت يولى
قايتا ئېچىلغان بولۇپ ،بۇ سۆھبەت ئىككى
تەرەپنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە
بىر-بىرىگە يېقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتى

بولغان.
ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر ئورگىنى
ئاسىيا-تىنچ ئــوكــيــان باشقارمىسىنىڭ
مــۇئــاۋىــن مــۇدىــرى پـــاۋال پــامــپــالــونــى بىلەن
خــىــتــاي تــاشــقــى ئــىــشــار مىنىستىرلىقى
خەلقئارا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى سۈن
لېي بايانات ئېالن قىلغان.
ياۋروپا تەرەپ باياناتىدا خىتاينىڭ كىشىلىك
ھ ــوق ــۇق دەپــســەنــدىــچــىــلــىــك قىلمىشىغا
يــېــقــىــنــدىــن ك ــۆڭ ــۈل بــۆلــىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى
بــىــلــدۈرگــەن ب ــول ــۇپ ،ي ــاۋروپ ــا ئىتتىپاقى
تىلغا ئالغان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق
دەپسەندىچىلىك قىلمىشى پــۇقــراالرنــىــڭ
ئــاســاســىــي ئــەركــىــنــلــىــكــىــنــى چــەكــلــەش،
مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ،ئادىل قانۇن
ئىجرا قىلماسلىق ،مۇستەقىل ئەدلىيەنىڭ
كەمچىل بولۇشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن.
مـــەلـــۇم بــولــۇشــىــچــە ،خ ــى ــت ــاي-ي ــاۋروپ ــا
24

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

فېۋرال 2023

كىشىلىك ھوقۇق دىيالوگى -1997يىلى
باشالنغان بولۇپ ،ئەسلىدە ھەر ئالتە ئايدا
بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان .ئەمما
ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇيغۇرالرغا زىيانكەشلىك
قىلىشقا قاتناشقان خىتاي ئەمەلدارلىرىغا
جـ ــازا ي ــۈرگ ــۈزگ ــەن ب ــول ــۇپ ،خــىــتــاي تـــەرەپ
يــاۋروپــا ئىتتىپاقىدىن ئــۆچ ئېلىش ئۈچۈن

ھۇجۇمغا ئــۆتــۈپ ،ياۋروپادىكى بىر قىسىم
پارالمېنت ئەزالىرى ۋە ئورگانلىرىغا جازا
يــۈرگــۈزىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى ئــېــان قــىــلــغــان.
نەتىجىدە ئىككى تەرەپنىڭ داۋاملىشىپ
كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق دىيالوگى -2019
يىلى توختاپ قالغان.

خــىــتــاي رېجىمى ئەنگلىيەدە پاناھلىق
تىلىگەن بىر ئۇيغۇرنى نەچچە مىڭ دولالر
ۋە تــۈرلــۈك ۋەدى ــل ــەر بــىــلــەن جاسۇسلۇققا
سالماقچى بولغان.
LBCرادىــيــوســىــنــىــڭ -20فــېــۋرالــدىــكــى
خ ــەۋى ــرى ــدە ئــاشــكــارىــلــىــنــىــشــىــچــە ،خــىــتــاي
بىخەتەرلىك خادىمى خىتاي رېجىمىنىڭ
زىــيــانــكــەشــلــىــكــىــگــە ئ ــۇچ ــراپ ئــەنــگــلــىــيــەدە
پاناھلىق تىلىگەن بىر ئۇيغۇرنى ھەر ئايدا
نەچچە مىڭ دول ــار بېرىپ ،جاسۇسلۇققا
سېلىشقا ئۇرۇنغان.
تېلېفون خاتىرىسىگە ئــاســاســانــغــانــدا،
خــىــتــاي بــىــخــەتــەرلــىــك خــادىــمــى نــۆۋەتــتــە
ئەنگلىيەدىن پاناھلىق تىلەپ ياشاۋاتقان
ئۇيغۇرالرنىڭ نامىنى بۇلغاش مەقسىتىدە،
بــىــر قــىــســىــم ئــۇيــغــۇرالرنــى جــاســۇســلــۇقــقــا

سالماقچى بولغان .خىتاي خادىم پاناھلىق
تىلىگۈچى ئۇيغۇرغا« :خىزمەت ۋاقتى نورمال،
ئاسان خىزمەتلەر بار ،ئايدا 8000دولالرغىچە
كىرىم قــىــااليــســەن .بۇنىڭ ئــۈچــۈن ئالدى
بىلەن بىزنى ئــۇچــۇر بىلەن تەمىنلىشىڭ
كېرەك» دېگەن.
پاناھلىق تىلىگۈچى ئۇيغۇر مۇخبىرغا
مەزكۇر خىتاي خادىمنىڭ ئۇنى ئەنگلىيەدىكى
نــامــايــىــش ۋە ئــۇيــغــۇر جەمئىيەتلىرىنىڭ
يىغىلىشلىرىغا قاتنىشىش ،رازۋېدكا قىلىش
ئارقىلىق ،نامايىشقا قاتناشقۇچىالرنىڭ
ئەھۋالىنى ،تىزىملىكىنى دوكالت قىلىشنى
تــەلــەپ قىلغانلىقىنى ئېيتقان .خىتاي
بــىــخــەتــەرلــىــك خــادىــمــى ئــۇ ئــۇيــغــۇرغــا يەنە
مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان
ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسىملىرىنى خاتىرىلەش ۋە
25

فېۋرال 2023

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

بەزى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ نېمە ئىشالرنى
پىالنالۋاتقانلىقىنى بايقاشنى تەلەپ قىلغان.
خىتاي خــادىــمــى پــۇلــدىــن بــاشــقــا ،يــەنــە ئۇ
ئۇيغۇر كىشىنىڭ ئانىسى بىلەن نورمال
ئاالقىلىشىشىغا رۇخسەت قىلىش ،بالىسىنى
ئەنگلىيەگە ئەۋەتىپ بېرىش ،تــۈرمــە ياكى
جــازا الگــېــرىــدا ئــۇرۇق-تــۇغــقــانــلــىــرى بولسا،
ئەركىنلىككە چىقىرىش قاتارلىق ۋەدىلەرنى

بەرگەن.
مـــەزكـــۇر ئــۇيــغــۇر مــۇخــبــىــرغــا ئــۆزىــنــىــڭ
ياشىنىپ قالغان ئانىسى بىلەن قايتىدىن
ئاالقىلىشىش قاتارلىق ۋەدىــلــەرنــى ئاڭالپ
ئىككىلىنىپ قالغانلىقىنى ،ئەمما يەنىال
ۋىجدانى يــول قويمىغانلىقتىن بۇ ئىشنى
قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

خىتاي رېجىمى ھــەرخــىــل نــامــار بىلەن
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــنــى تــۇتــقــۇن
قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ ،بۇ قېتىم ئاقتۇ
ناھىيەسىدە ئاتالمىش «باھار گۈلدۈرماما
ھەرىكىتى» نامىدا مەخسۇس تۇتقۇن قىلىش
ھەرىكىتى قوزغىغان.
ئاقتۇ ناھىيەلىك ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ
خــەۋەر قىلىشىچە ،مەزكۇر تۇتقۇن قىلىش
ھــەرىــكــىــتــىــنــى ئــاقــتــۇ نــاھــىــيــەلــىــك ســوت
مەھكىمىسى ئــاالھــىــدە قوزغىغان بولۇپ،
-16فــــېــــۋرال خــىــتــاي رېــجــىــمــى قــىــســمــەن
ئــاھــالــىــلــەرنــى ســاقــچــىــخــانــىــغــا مــەجــبــۇرىــي
چــاقــىــرىــپ كــېــلــىــپ ،ت ــۇت ــق ــۇن قــىــلــغــان.
قىسمەنلىرىنى ئائىلىسىگە كىرىپ تۇتقۇن

قىلغان.
خەۋەردە خىتاي رېجىمىنىڭ سەككىز سائەت
ھــەرىــكــەت قىلىش ئارقىلىق تــۆت دېلونى
پاش قىلغانلىقى ،بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
ســەكــكــىــز ئــادەمــنــى تــۇتــقــۇن قــىــلــىــپ ،تــۆت
ئادەمنى رەسمىي توختىتىپ قويغانلىقى
بــىــلــدۈرۈلــگــەن بولسىمۇ ،بــىــراق ئۇالرنىڭ
نېمە سەۋەبلىك تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ياكى
توختىتىپ قويۇلغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر
بەرمىگەن.
ئۇندىن باشقا خىتاي دىۋىزىيە تورىنىڭ
-14فـــېـــۋرال خــــەۋەر قىلىشىچە ،قــەشــقــەر
مارالبېشى تۇمشۇق شەھىرىدىمۇ ئوخشاشال
ئاتالمىش «باھار گۈلدۈرماما ھەرىكىتى»
26

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

فېۋرال 2023

نامىدا مەخسۇس ھەرىكەت ئورۇنالشتۇرۇلغان
بولۇپ ،مەلۇم بولۇشىچە خىتاي بۇ نامدىكى
تــۇتــقــۇن قــىــلــىــش ھــەرىــكــىــتــىــنــى قــەشــقــەر

ۋىاليىتىگە ت ــەۋە ھــەرقــايــســى ناھىيەلەردە
ئومۇميۈزلۈك ئىجرا قىلغان.

خىتاي خــەلــقــئــارا جەمئىيەتنى ئــالــداش
تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش بىلەن بىرگە،
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئىزچىل تۈردە
مەجبۇرىي ئەمگەككە سالماقتا.
ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا تارقالغان
ســىــنــاردىــن ئاشكارىلىنىشىچە ،خىتاي
شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئىنتايىن
تـــــۆۋەن ئــىــش ھــەقــقــى بــىــلــەن مــەجــبــۇرىــي
ئەمگەككە سېلىش جىنايىتىنى ئىزچىل
داۋامالشتۇرغان.
تــارقــالــغــان سىننىڭ بــىــرىــدە ،شــەرقــىــي
تۈركىستاننىڭ مەلۇم رايونىدىكى مەجبۇرىي
ئەمگەك ئورنىنىڭ چــوڭ زالــىــدا مەجبۇرىي
ئــەمــگــەكــكــە ســېــلــىــنــىــۋاتــقــان يــۈزلــىــگــەن
ئــايــالــار رەتــلــىــك تــۇرغــۇزۇلــۇپ ،خىتاينىڭ
ئاتالمىش «دۆل ــەت شېئىرى»نى خىتايچە
ئــوقــۇشــقــا مــەجــبــۇرالنــغــان بــولــۇپ ،مــەزكــۇر
ئــايــالــارنــىــڭ ئــەســكــەرچــە تىزىلىپ ناخشا
ئېيتىشى قــاتــتــىــق بــاشــقــۇرۇش تــۈزۈمــىــدە

باشقۇرۇلۇۋاتقان تۈرمىدىكى جىنايەتچىلەرنى
ئەسلەتمەكتە ،شــۇنــداقــا ئــۇالرنــىــڭ ئېغىر
مەجبۇرالش ۋاسىتىلىرى بىلەن كونترول
قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە.
يــەنــە بــىــر ســىــنــدا ئــايــالــارنــىــڭ ھەرخىل
كەشتىلەرنى تىكىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن
بـــولـــۇپ ،ئ ــۇالرن ــى ــڭ جــىــددىــي مــەشــغــۇالت
قىلىۋاتقانلىقى بــېــرىــلــگــەن ۋەزىپىنىڭ
ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە.
خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى
مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش قىلمىشى
خــەلــقــئــارا جــەمــئــىــيــەتــكــە ئــاشــكــارىــانــغــان
ب ــى ــر ۋەزىــــيــــەتــــتــــە ،خ ــى ــت ــاي ت ــەش ــۋى ــق ــات
ۋاسىتىلىرى خەلقئارا جەمئىيەتنى ئالداش
تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتمەكتە .بۇ ھەقتە
گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئاشكارىلىشىچە،
مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدىكى تاماقنىڭ
سۈپىتى ئىنتايىن ناچار بولغاندىن باشقا،
ئىنتايىن تـــۆۋەن ئــىــش ھــەقــقــى بەرگەننى
27

فېۋرال 2023

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئاز دەپ ،ئاي ئاخىرىدا تاماق پۇلىنى تۇتۇپ
قېلىپ ئاشقىنىنى بېرىدىكەن .بۇ سەۋەبلىك
ئىشچىالرنىڭ قــولــىــغــا تېخىمۇ ئ ــاز پــۇل
تېگىدىكەن.
خ ــى ــت ــاي يــېــقــىــنــقــى ي ــى ــل ــاردى ــن بــېــرى
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــدىــكــى ئائىلىلەرنى
پارچىالپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنى ئازايتىش،

مــەدەنــىــيــىــتــىــنــى يــوقــىــتــىــش ئ ــۈچ ــۈن بىر
تەرەپتىن جازا الگېرى ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ،
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى زور
دەرىــجــىــدە كۈچەيتسە ،يــەنــە بىر تەرەپتىن
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خەلقىنى ھەرخىل
باھانىلەر بىلەن خىتاي زاۋۇتلىرىدا مەجبۇرىي
ئەمگەككە سالماقتا.

خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان،
باش كاتىپ ئابدۇرېشىت ئەمىنھاجى ،ياۋروپا
تاشقى ئىشالر مەسئۇلى نىجات تــۇرغــۇن ۋە
شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى
كۆزىتىش جەمئىيىتى رەئىسى نۇرمۇھەممەد
مەجىد تۈركىستانىي قاتارلىقالردىن تەركىب
تاپقان ھەيئەتنىڭ مااليشىيا زىيارىتى داۋام
قىلماقتا.
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر
بىرلىكى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ
ئالدىنقى سېپىنى پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىغا
كــېــڭــەيــتــىــش م ــەس ــى ــل ــى ــس ــى ــدە ئــىــســام
دۇنــيــاســىــدىــكــى ھـــەر ســاھــە كىشىلىرىگە
تونۇشتۇرۇش ۋە ئۇالرنىڭ قوللىشىنى قولغا
كــەلــتــۈرۈش مەسىلىسىدە يىلالردىن بۇيان

ئىسالم دۇنياسىغا قاراتقان خىزمەتلىرىنىڭ
سالمىقىنى كۈچەيتمەكتە.
ھەيئەت -26فېۋرال مااليشىيا تاشقى ئىشالر
مىنىستىرىنىڭ تىنچلىق ئورنىتىش ۋە ئىسالم
دۈشمەنلىكىگە قارشى كــۈرەش قىلىشتىكى
ئاالھىدە ۋەكىلى دوكتور ئــابــدۇرازاق ئەھمەد
بىلەن كۆرۈشتى ۋە كۈنتەرتىپتىكى مۇھىم
مەسىلىلەر ۋە كەلگۈسى پىالنالر ھەققىدە
مۇزاكىرە قىلدى.
ھەيئەت شۇ كۈنى يەنە ئىسالم ھەمكارلىق
تەشكىالتى ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىنىڭ
رەئ ــى ــس ــى ۋە مــااليــشــىــيــا تــاشــقــى ئــىــشــار
مىنىستىرلىقى ئــافــغــانــىــســتــان ئــاالھــىــدە
ۋەكىلى دوكتور ئەھمەد ئەززام بىلەن كۆرۈشتى
ۋە شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــانــنــىــڭ نــۆۋەتــتــىــكــى
ۋەزىيىتى ،كۈنتەرتىپتىكى مۇھىم مەسىلىلەر
28

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

فېۋرال 2023

تــۈركــىــســتــانــىــي مــااليــشــىــيــا تــاشــقــى ئىشالر
مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشتى.
ھــەيــئــەت شــۇ كــۈنــى يــەنــە مااليشىيادىكى
مۇھىم ئەقىل ئامبىرى ۋە ئىقتىدارلىقالرنى
تەربىيەلەش تەشكىالتى بولغان «Benevolent
»Malaysiaنــىــڭ رەئىسى جۇفىتىرى جوھا
ئەپەندىنى زىيارەت قىلدى .زىيارەت داۋامىدا
شەرقىي تۈركىستان ياشلىرىنى تەربىيەلەش
مەسىلىسىدە ھــەمــكــارلــىــق خىزمەتلىرى،
كۈنتەرتىپتىكى مــۇھــىــم مــەســىــلــىــلــەر ۋە
كەلگۈسى پىالنالر مۇزاكىرە قىلىندى.
ھەيئەت يەنە كۇئاالالمپۇردا مااليشىيادىكى
ئـــەڭ كــۈچــلــۈك ئــىــنــســانــپــەرۋەرلــىــك يـ ــاردەم
تەشكىالتى بولغان يەرشارى تىنچلىق بۇرچى
تەشكىالتىنىڭ رەئــىــســى ۋە باشقۇرغۇچى
ئــەزالــىــرى بــىــلــەن كــۆرۈشــتــى .كــۆرۈشــۈشــتــە
تــەشــكــىــاتــار بىرلىكىنىڭ كــەلــگــۈســىــدە
مــااليــشــىــيــادا ئىشقا ئــاشــۇرمــاقــچــى بولغان
پائالىيەتلىرى ۋە ئــورتــاق ھەمكارلىشىش
ساھەلىرى ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈلدى.

ۋە بىرلىكتە قىلىشقا تېگىشلىك پىالنالرنى
مۇزاكىرە قىلدى.
ھەيئەت يەنە مااليشىيا باش مىنىستىرلىقى
تەرىپىدىن كۇئاالالمپۇردا ئۆتكۈزۈلگەن ۋە باش
مىنىستىر ئەنۋەر ئىبراھىم ۋە تاشقى ئىشالر
مىنىستىرى زامبرى ئابدۇلقادىر ،ھەرقايسى
مىنىستىرالر ،دۆلەتلەرنىڭ باش ئەلچىلىرى
ۋە دىــپــلــومــاتــار ،تەتقىقاتچىالر ،شــۇنــداقــا
ھەرقايسى دۆلــەتــلــەردىــن كەلگەن ئاممىۋى
تــەشــكــىــاتــارنــىــڭ ۋەكــىــلــلــىــرى قاتناشقان
«خەلقئارا ئىسالم دۈشمەنلىكى مۇنبىرى»گە
قاتناشتى ۋە باش مىنىستىر ئەنۋەر ئىبراھىم
ۋە تــاشــقــى ئــىــشــار مــىــنــىــســتــىــرى زامــبــرى
ئابدۇلقادىر بىلەن كۆرۈشتى .مۇنبەردە شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسىمۇ كۈنتەرتىپىگە
كەلدى.
-28فــېــۋرال خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان
تەشكىالتالر بىرلىكىنىڭ تاشقى ئىشالرغا
مــەســئــۇل م ــۇئ ــاۋى ــن رەئــىــســى ۋە شــەرقــىــي
تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرىنى كۆزىتىش
جەمئىيىتى رەئىسى نۇرمۇھەممەد مەجىد

29

فېۋرال 2023

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ۋادىسى ۋە ئارۇناچال پىرادىشتا زومىگەرلىكتە
كــۈنــســېــرى چــەكــتــىــن ئېشىۋاتقانلىقىنى
بىلدۈرگەن ۋە ھىندىستاننى ھوشيار بولۇشقا
چاقىرىپ« :خىتاي پۇرسەت تاپسىال ئۆزىنىڭ
تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇپ ،بەزى چېگرا رايونالرنى
ئۆزىگە قوشۇۋېلىش ئېھتىماللىقى بــار .بۇ
نۇقتىدىن ئېيتقاندا ،ھىندىستان ھۆكۈمىتى
خــىــتــاي تــاجــاۋۇزچــىــلــىــرىــدىــن قۇتۇلۇشنى،
قوشنىدارچىلىققا رىئايە قىلىدىغان بىر
قوشنا دۆلەتنى ئارزۇ قىلىدۇ ،دەپ ئوياليمىز»
دەپ جاۋاب بەرگەن.
ئـــۇ ي ــەن ــە ھــىــنــدىــســتــان ھــۆكــۈمــىــتــىــگــە
خــىــتــاب قــىــلــىــپ« :ت ــى ــب ــەت س ــۈرگ ــۈن ــدە
ھۆكۈمىتىگە غەمخورلۇق قىلغانغا ئوخشاش،
قوشنىدارچىلىقىمىزنى ئېتىبارغا ئېلىپ،
شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە ھەر جەھەتتىن
ياردەمدە بولۇشىنى ،ۋەتەنسىزلىكتە تۇرۇۋاتقان
ئۇيغۇر خەلقىگە پاناھلىق بېرىشىنى ئۈمىد
قىلىمەن» دېگەن.

ھىندىستان تاراتقۇلىرى تۈركىستان ئىسالم
پارتىيەسىنىڭ ھىندىستان ھۆكۈمىتىنى
خىتاينىڭ كېڭەيمىچىلىك ھەرىكىتىنى
توختىتىش مەسىلىسىدە ئۆزلىرى بىلەن
ھەمكارلىشىشقا چاقىرغانلىقىنى خــەۋەر
قىلدى.
ھىندىستان ۋاقىت گېزىتى -20فــېــۋرال
تۈركىستان ئىسالم پارتىيەسىنىڭ شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسىدە خىتايغا قارشى
ھىندىستان ھۆكۈمىتىدىن ياردەم سورىغانلىقى
ھەققىدە خەۋەر ئېالن قىلغان .خەۋەردە قەيت
قىلىنىشىچە ،تۈركىستان ئىسالم پارتىيەسى
مۇئاۋىن ئەمرى ئابدۇساالم يېقىندا مەركىزى
ئەنگلىيەدە تــۇرۇشــلــۇق تېررورلۇققا قارشى
تــۇرۇش ئىسالمىي تېئولوگىيە مەركىزىنىڭ
( )ITCTزىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ ،ئۇ
ھىندىستان بىلەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ
تارىخىي قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتىنى
تىلغا ئېلىپ ،خىتاي رېجىمىنىڭ گالۋان

30

شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى،
شۇنداقال ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا
ئاشكارىالشنى نىشان قىلىدۇ.

باش مۇھەررىر

ئابدۇلۋارىس ئابدۇلخالىق

تەھرىر

ي .قۇرۇم

اليىھەلىگۈچى

ي .قۇرۇم

كارىكاتۇر

رادۋا ئادىل

نەشر قىلغۇچى ئورۇن
نەشر تۈرى
ئادرېس

شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مېدىيا جەمئىيىتى
ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى
Sez Uygur ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • İstiqlal - 31 - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 2870
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1601
  17.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • İstiqlal - 31 - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 2966
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1642
  21.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • İstiqlal - 31 - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 1336
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 841
  21.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.