Latin

Uruş döwrüniň oglany - 7

Süzlärneñ gomumi sanı 551
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 415
46.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
58.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
62.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ugratjak bolup hem tylymyzy berk saklajak bolup, uruş başlanaly bäri eden
aladalarymyzy sanap oturmaýyn. Ýogsam obamyzda hiç kimi aç öldürmejek
bolup, nähili hupbatlar gördük. Ýöne týtjak bolýanym, biz käp zatlary
görmändiris, kör bolupdyrys. «Il aglak bolsa, doňuz depä çykar» diýenleri ýaly,
biziň aljyraňňylygymyzdan peýdalanyp, birki sany adam oba bulagaýlyk baryny
salypdyr. Indi mende şeýle teklip bar: häzir kolhozymyzda gyssag iş ýok. Ertir
işlänimiz bilenem hiç zat bolasy ýok. Siz Abdyl hojamy hem getiriň. Menem
raýondan sud, prokuror çagyraýyn. Goý, bulara kolhozda açyk sud etsinler.
Häzirem bedroý sopyny äkidiň-de, boş sklada salyň. Agzyna-da goşa gulp uruň!
Ertesi gözümi açyp ylgadym. Öküzlerimem, goý, günjük dynç alsyn.
Bu gün ýygnak ýerdäki adam düýnküden iki esse köp. Baýly sopyň ýanynda
eýýäm iki milisiýa dik dur. Hany-ka, Abdyl hojam görnenok-la...
— Şeker, hany ol dili dogaly hoja nirede? — diýip, Agajan aga sorady.
— «Abdyl hojam-a iki aý dagy boldy. Eli-aýagy ysmaz bolup ýatyr. Täreti
aşagynda» diýdiler.
— Be, demi bar bolsa, getirmeli eken. Baýly sopy bilen ýüzleşdirer ýaly.
— Wah, alyp gaýdar ýaly däl. Bir agyz gepläbem bilenok. Men-ä aljak jezasyny
alypdyr diýdim...
— Onda Baýly sopyny bu ýerde sud edip oturmagyň geregi ýok. Düýn aýtjagyny
aýtdy. Äkitsinler, nähili jeza laýyk bolsa, çekdirsinler.
— Hawa-la, gözümiz bir görmesnn, jähennem etsinler! — diýip, oturanlar
gygyryşdylar.
— Ýene meniň bir aýtjak zadym: düýn ýoldaş Kadyrowyň Kelewiň ýadygärligini
oturtmak baradaky aýdanyny kolhoz prawleniýesi iki elläp goldaýar. Oňa sizem
garşy däl bolsaňyz gerek. Şu ýerde mende täze teklip bar. Ýeke Kelewiň däl,
ýanynda Göwheriňem býustyny goýalyň. Ol öz janyny gurban eden ilkinji
traktorçy gelnimiz ahyry. Bilseňiz, şu-da gahrymançylyk...
Men: «Ura!» diýip gygyranymam duýmandyryn. Hemmeler ýerinden turdy.
— Duruň, ýoldaşlar, entek hemmesi däl. Kolhoz prawleniýesi ýaňy maslahat etdi.
Kelewiň gahrymançylygynyň hormatyna şu gün kolhozda toý etmeli. Kolhoz on
goýun berýär. Nanam ýeterlik bolmaly...
Men özümi bilip, beýle şatlanmandym. Uzyn gün ylgap, toýda gezdim. Hyzmat
etdim. Iýdim-içdim. Häzir gijäň ýary. Daňňa hat ýazdym. Hemişe salam hat
ýazmagy gowy görmezdim. Sebäbi näme ýazjagyňy bilip bolanok. Bu gün welin üç
tagta kagyzy doldurdym. Henizem aýtmaly zat kän. Ýygnakda bolan gürrüňleri
jikme-jik ýazdym. «Seň kakaň günäsiz eken» diýib-ä gaýtalap-gaýtalap ýazdym.
Onuň deňsiz-taýsyz gahrymançylyk görkezeninem ýazdym. Ýöne onuň ölenini
nädip aýtjagymy bilmän, saňňyldap otyryn. Ahyry ýüregime daş bagladym.
Depderde şeýle ýazgy döredi:
«Uruş gutaran güni, kolhozyň täze posýologynyň ortasynda seň kakaň bilen ejeňe
ýadygärlik gurmaga başlanjak. Kakaň Berliniň eteginde...»
Meniň hatym barypdyr. Baran güni hem Daňňyň işleýän ýerinde ýygnak
edipdirler: «Biz gahrymanyň oglundan hiç zady gaýgyramzok» diýipdirler.
Ýanyna-da Çaryny goşup, mugt bilet alyp berip, samolýot bilen ugradypdyrlar.
Daňňy kakasynyň dokumentini bagryna basyp, şeýle bir aglamak aglady.
— Kaka jan, günämi öt, kaka jan!.. Men saňa gideňde sag bol hem diýmändim!..
21-nji bap: ÝEŇIŞ
Men ýeniş gününiň gürrüňini berip biljek däl. Sebäbi biziň obamyzda ozal beýle
toý bolmandy. O günüň şatlyk-şagalaňyňy, gülküsini, gözýaşyny men-ä men
welin, hiç kimem beýan edip biler öýdemok. Ýöne meniň bir aýtjak zadym, şo gün
Mişadan telegramma geldi: «Dostum, Kössek, seni, eneňi, obamyzyň ähli
adamyny ýeňiş bilen gutlaýaryn. Mişa!».
Hawa, başga-da bir aýtmaly zat, giç öýlänler Daňňy bilen Çary geldi. Olaryň
gidenlerine-de sähelçe gün geçipdi. Çary goňşy-golamlar bilen salamlaşmaga
gitdi. Daňňy kakasynyň ýaraly bolup gelende getiren ýyldyzly kemerini biline
guşandy-da, kakasy bilen ejesine dikiljek ýadygärlik üçin daş ýonmaga başlady.
Iň soňunda ýene bir aýtmaly zat: şo gün obamyzyň ähli kolhozçysyna medal
bermek üçin spisok düzdüler. Şol spisogyň soňunda kimleriň ady bardyr
öýdýärsiňiz? Ine olar:
Daňňy Kelewow,
Mişa Antonow,
Çary Mergenow,
Kössek Bazarow.
SOŇY.
Sez Türkmän ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Uruş döwrüniň oglany - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3784
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2125
  30.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3841
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2208
  31.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3881
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2078
  31.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3871
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2203
  29.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 3861
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2187
  30.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 6
  Süzlärneñ gomumi sanı 3862
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2213
  28.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Uruş döwrüniň oglany - 7
  Süzlärneñ gomumi sanı 551
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 415
  46.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  58.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  62.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.