Latin

Тарихдин Къван - 2

Süzlärneñ gomumi sanı 2936
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1375
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Душманди чи муг чукӏурна,
Къушарин лувар атӏана.
Аватнава зун гьевесдай.
Гьикьван кьада кьил агъада.
Советрин гужлу партия
Гана дарман куьн ксурна.
Халкьдин душман Горбачевак
Зегьерлу иви кваз хьана хьи.
Аквазва заз инсанар икӏ:
Садбур яхун, садбур я куьк.
Кутуна чун вири кӏаник,
Горбачев, вун фирай чилик.
Квахьнава зи рикӏин хиял,
Атӏузавач кьиле авай тӏал.
Икьван дуьнья са куьлегдал
Ахъайиз агалзава хьи.
Регьуьди туш ала вал чин,
Дам атӏурай а ви рикӏин,
Хкахьна экв вун авай кӏвалин,
Килфетни кваз хьурай секин.
Халкьди ганай ваз чӏехи къимет,
Къазанмишнач на ваз гьуьрмет.
Чӏуру касдиз гурай нянет,
Бейбалади гатаз вичин мет.

КЪАНМАЗ ЖЕМИР

Секинвал вуна чаз тагуз,
Атана вун кӏвалер атӏуз,
Терг хьурай вун, я намуссуз,
Аватна са чӏехи фуруз,
Къанмаз жемир, къана аман.
Халкьдин зегьметдал вил эцигна,
Ам зид лугьуз гъил эцигна.
Кӏараб тазазмаз фирай вун,
Гьич вилериз тахкурай вун.
Къанмаз жемир, къана аман.
Кӏвалерай на гамар тухуз,
Ятахра авай малар тухуз,
Чуьнуьхзава йифиз-юкъуз,
Аватда вун чӏехи фуруз.
Къанмаз жемир, къана аман.
Кӏантӏа угъри, кӏантӏа къачагъ,
Кьведани алукӏда са валчагь.
Куьн амай кьван буш жеч дустагъ,
Квез гьазурна фур ава гьана,
Къанмаз жемир, къанмаз жемир.
Ийимир чӏуру хиялар,
Халкьдиз гумир зиянар.
Кьацӏурмир диде-бубад тӏвар,
Вуч гьулдан я дустагьдин ракӏар,
Бейбалад квез гузва хабар.

ВУЧ ЛУГЬУЗ ЖЕДА

Са мухан твар къуьлуьк хьайла,
Гъуьруькайни фу чрайла,
Адан дад сиве хьайла.
Шаирдиз ам гьикӏ чир жеда?
Вичин кӏвач кьецӏи тийидай,
Гъиле асани кьан тийидай,
Юкъуз хьиз йифиз къекъведай
Шаирдиз вуч лугьуз жеда?
Хуруда халат тахьана,
Духтурвлни кӏел тавуна.
Начагь инсан фад сагъардай
Жейрандиз вуч лугьуз жеда?
Чӏехи хуьре гьвечӏи кавха,
На дуьз кӏ валах кьиле тваха.
Жуван гафунал акъваза:
Жемятдивай вуч лугьуз жеда?
Шутка гице сив чуьхуьдай.
Са затӏ гице сас михьидай,
Кьацӏай гъилел яд иличдай
Бейбаладиз вуч лугьуда?

КВЕЗ МЕХЪЕРАР МУБАРАК ХЬУЙ

Чи межлисдиз атанва эл,
Хвешивилин гурлу я сел,
Аваз хьурай шадвилин мел,
Квез мехъерар мубарак хьуй.
Кьисмет хьурай гьар убадиз,
Гьар дидедиз, гьар бубадиз,
Рухвайрини кӏвалихъди ядиз,
Сусар гьидай тадарак хьуй.
И межлисда авай дустар,
Къени хьуй куь крар къастар.
Аваз хьуй икӏ лугьуз тостар,
Уьмуьр чпиз ахъа рак хьуй.
Аваз хьуй чун гваз далдамар,
Бул жедайвал сусан чамар,
Такурай чаз дердер-гъамар,
Квез мехъерар мубарак хьуй.

ЧИН ЧӏУРМИР, ХАДИЖАТ, ЗАЗ

Шагалатдин къенфетарив
Туькӏуьрнавай хунча Хадижат!
Тавханадин дамардаллай
Гуьзгуьдай килиг, Хадижат!
Гатфарикай кьуьд жеда заз
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Хъел татана гьекь юьведа заз
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Экуь къакай йиф жеда заз
Адахлид чин чӏурай чӏавуз,
Рагь алай югь серии я заз
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Жегьил рикӏиз пис жеда зи
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Кьурай рикӏе кьар жеда зи
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Зи вилериз экв ахквадач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Заз таралай цуьк ахквадач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Гишин хьайтӏан фу хъинедач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Дидедивни зун рахадач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Зи кӏвачервай къекъвез жедач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз
Гъиляйни зи кӏвалах къведач
Адахлид чин чӏурай чӏавуз.
Заз акурай сивик хъвер кваз
Чун кьвед санал хъуьрез, рахаз.
Бейбалади лугьузва ваз:
Чин чӏумир на, Хадижат, заз.

ЗЕГЬМЕТДИН БАЙРАГЪ ИЗАЯТ

Зун фена къе са базардиз
Виртӏед балунриз тамашиз.
Изаятан михьи гьили
Дагъдин виртӏедик тӏур хуькуьрна.
Хайи балун жемир гьайиф,
Халкьди ийизва виртӏед тариф.
Изаят, чаз къвезва гьайиф,
На базарда ийимир йиф.
Вирт какадрай кафи хьтин
Масад авач ви рангадин.
Аллагьди ваз гай абурдин
Изаят я шагь ханумрин.
Малайик хьиз хайид я вун,
Виртӏедилай ширин я вун.
Мулдин цуьк хьиз акъвазда вун
Изаятаз тамашин чун.
На виртӏедлай къачумир чар,
Ая кӏвале чӏехи сувар,
Изаят, вун девлет гьамбар,
Гарданда ава кьизил хтар.
На виртӏедкай ая шекер,
Кӏвале хьуй ви шадлух, мехъер.
Мукьвал хьуй чаз и шадвилер
Изаята ийиз кьуьлер.
Кагьаз кхьизва за вахаз
Виртӏедин къаб зи вилик кваз.
Бейбалади лугьузва ваз:
Гъед алай пайдах Изаят,
Зегьметдин байрагь Изаят.

МУГЬМАНДИЗ ГЬУЬРМЕТ

Инсанар, куьн физ цаварай,
Техника авур кьилер сагьрай.
Экуь вацраз мугьмандиз фей
Чаз багьа тир кьегьал сагьрай.
Вацран патав фейи мугьман,
Гьуьрметна ам рекье хутаи,
Мадни мягькем хьурай ви чан,
Гьукуматдин уьмуьр сагьрай.
Чи алимрин акъул кьиле,
Ам чилелай туна рекье.
Агакьдач вахъ вилин ленге,
Ракет элкъвез вацран къене.
Гьар чӏалалди са жуьре тӏвар,
Ахъа хьана Наджимтун ракӏар.
Чаз ван хьайи цӏийи хабар
Фейи касдин уьмуьр сагьрай.
Вун цаварал фейи йикъан
Вахтар кхьиз ктабда тан.
Дуьня ацӏай ихьтин чӏехи ван
Авайбурун уьмуьр сагьрай.
Илим кӏела лап дериндай,
Хкатмира гьавурдикай.
Халкьдин чӏехи бегьер гудай
Таз къелем жен Бейбаладкай.

ФУ НЕДАЙВАЛ ЛАП ШИРИНДИЗ

Вун хуьруьвай чара тахьуй,
Цӏийи кӏвалер мубарак хьуй.
Дакӏар акьал, рак ачух хьуй,
Ви дарамат ваз мубарак хьуй.
Езне Юнус яхун тахьуй,
Ваз кӏвалахи тади тагуй.
Заминадин чани сагъ хьуй,
Хайи велед мубарак хьуй.
Са вахни пуд стхадикай
Амала Салигь веледар хьуй.
Аллагьди квез девлетар гуй,
Кӏвалин къене са булах хьуй.
Абажур тур кӏвалин къава,
Куькӏуьра на жуьт кьуд лампа.
Столд винел алаз суфра
Берекатар кӏватӏал хьана.
Саламар лагь гьа и хуьруьз,
Мукьва-кьили, къавумариз.
Са гаф це тӏун Бейбаладиз,
Фу недайвал лап шириндиз.
АШУКЬ ЖАМАЛ БУБА

За рикӏел гъизва игитар,
Туькӏуьрзавай шад межлисар.
Куьн сагь хьурай, чан ашукьар,
Пашман рикӏер ийиз шадар.
Кьуна чуьнгуьр вичин кьамал
Кьуьл авурд я Ашукь Жамал.
Ви межлисда авай садвал,
Халкьдиз ашукь цицӏи Жамал.
Атана къе зун ви сурал,
Зи тӏвар аламани ви рикӏел?
Шукур гъизва за худадал,
Ваз женнетда хьурай са кӏвал.
Ихтияр це, Жамал буба,
За кьадани а ви чка?
Зун кьунай на ви къужахда,
Заз темен гайи Жамал буба.
Вун Хушникентдиз фейи чӏавуз,
Бегдин мехъер авай чӏавуз,
Пеле кьашкьа вучни яргъа
Бегди пишкешна гьа юкъуз.
Ирид ашукьдин межлисдал
Ашукь Жамал хьана кьилел.
Са сун чуха алаз вичел,
Гьалиб хьана вун виридал.
За ви чуьнгуьр чӏугван хуруз,
Кӏанзава заз ваз салам гуз.
Туьмер ийин а ви суруз,
Галатдач зун йифиз юкъуз.
За кьабулна ашукьдин тӏвар,
Гъиле гице зи са дафтар.
Кхьин за квез гуьзел хатӏар,
Кӏела куьне, азиз дустар.
Хабар гузва вилаятдиз,
Гьам ашрикьдиз, гьам машрикьдиз.
Ашукь Жамалан чуьнгуьрдиз
Ша махлукьат туьмер ийиз.
Ша чна къе гъил кьан гъиле,
Игитар хьиз фин чун рекье.
Чи лезги халкь хьурай вине,
Салам тана Бейбалад къе.

ДАР ЖЕДА СУР

Вад йикьан дуьнья дар ийизва,
Сусан рикӏел хер ийизва.
Куьлуьз-куьлуьз свае ширзава
Буьндуьгуьрвал квай къарийри.
"Свас, малариз килиг", - лугьуз,
"Нек квачир кал ацуз", - лугьуз,
"Сафунаваз яд гъваш", - лугьуз
Буьндуьгуьрвал квай къарийри.
Суфрадик квай фу гьисабда,
Хъуьтуьл чкадал ацукьда,
Мадни сусаз тӏуб югьурда
Буьндуьгуьрвал квай къарийри.
Суса аял хана лугьуз,
Кьилихъ галай шални вахчуз,
Йифизни вун ксуч лугьуз
Буьндуьгуьрвал квай къарийри.
Кӏваляй квахьуй ихьтин бала
Лагьана заз а ви суса.
Ваз сур атӏуз фий Бейбала,
Буьндуьгуьр, вун тван дар сура.
Пул тагана шеъ гъваш лугьуз,
Акатай затӏ чуьнуьх лугьуз,
Тербиясуз свас вердишриз
Буьндуьгуьрвал квай къарийри.

САЛИ-СУЛЕЙМАН ТИР ВУН

Дагъустандин чӏехи тир шир,
Къекъвена вун хкажна кьил.
Хьанача ваз яргъалд уьмуьр,
Ахквадач вун, атӏудач вил,
Сали-Сулейман хьанай вун.
Ви чкадал вуж хтурай.
Асретал Алидин стха?
Къуват авай ви гьилера,
Ракьарикай еб ийидай,
Сали-Сулейман хьанай вун.
Америкадиз фейи чӏавуз
Гужлу женгер кьиле тухуз,
Аждангьан тир илан лугьуз,
Адан келле чуькьвей чӏавуз,
Сали-Сулейман тира вун.
Элкъвена вун и дуьньядал
Вагьши гьайван ахъайнавай.
Тергна ам на ви гъилерал,
Тӏвар туна на икӏ дуьньядал,
Сали-Сулейман хьанай вун.
Вичихъ авай хъсан кьве хва,
Заз къуватар авай пара,
Гьайиф хьана тун вун сура,
Шез амукьна вахъ Бейбала,
Сали-Сулейман тира вун.
АРАДА ГЬУЬРМЕТ АВА

Ювале экв, берекат хьайла,
Гьардаз вичин чка чир хьайла,
Къадир Аллагь рикӏе хьайла,
Шаирсуз миллет жедани?
Рагь азачир югь жедаки?
Гъед авачир цав жедани?
Яд авачир гьуьл жедани?
Шаирар авачир миллет жедани?
Векь авачир чуьл жедани?
Цаз авачир тар, там жедани?
Майва авачир багь жедани?
Шаирсуз миллет жедани?
Сар алачир хеб хуьдайд туш,
Нек квачир кал хуьдайд туш,
Мух тинедай балкӏан хуьдайд туш,
Шаирсуз миллет хуьдайд туш.
Вирт гудай чЫжер хьайила,
Абуруни чаз дул гьайила,
Шаирарни бул хьайила,
Инсандин къимет ужуз жедайд туш.
Бейбалад квез салам гайила,
Вири миллетриз ван хьайила,
Квекай заз арха хьайила,
Арада гьуьрмет ава чи.
АЧУХ ЛУГЬУН

Авайди тушир чаз граница.
Чин рекьелай гьам къакъуда.
Кьве стхадин зегьметдалди
Хазина я вун чаз, Баку.
Цава авай гьед я Баку,
Тухудайд туш ам гьич къаю.
Дагьустандин халкьдихъ галаз
Гьуьрметлу халкь авай Баку.
Чи вилаят хьурай чӏехи,
Чун акъвазна санал вири.
Хъвадай яд хьиз я чун михьи,
Азербайжан, чан Дагьустан.
Дагьустандин игит халкьдиз
Кичӏеди туш юкъуз-йифиз.
Гьар са кӏвалах вилик тухуз
Гьазур я чун санал, Баку.
Дагьустандай физ Бакудиз,
Чпин гьунарар къалуриз.
Нафтӏад мяденар худда турбур
Лезги халкь я ачух, Баку.
Вад километридлай дерин
Чил эгъуьниз гьар мядендин,
Станокар биренадин
Гъиле хьана Бейбаладин.
Чӏехи пай ква Дагьустандин
Ачух лугьун за ваз, Баку,
Заз квадариз кӏанзавача,
Тан чна и кар тарихда.

АБДУЛХАЛИКЬ

11-май, 197 5-й ис.
Сапам гана зи гьил кьадай,
Ширин мецив мез рахадай,
Гьар са нямет санал недай
Амач зи дуст Абдулхаликь.
Агакьна зав чӏуру хабар,
Зи далудал - залан тир пар.
Шехьиз ава чи хизанар,
Ахвадач вун, Абдулхаликь.
Цав кьакьан я, чил чаз кӏеви,
Икӏ лугьузва шезвай рикӏи.
Даим кӏелиз фида вири,
Заз эвермир, Абдулхаликь.
Акъатна вун чи арадай,
Къакъатна вун хизанрикай,
А ви гъилик берекат квай,
Чин ачух тир, Абдулхаликь.
Жегьилвилин чагьда аваз,
Мурадар ви рикӏе амаз,
Чан гана на вил рекьеллаз,
Вуч кӏани тир ваз, Абдулхаликь.
Атана халкь мяфедал чи,
Им адет я гьар са хуьруьн.
Гъил хкажна дуьа ийин,
Ваз рагьмет гуй, Абдулхаликь.
Хьанача ваз закай куьмек,
Азраил я чалай зирек.
Мииитдин чинал вегь лацу пек,
Кябедихъ элкъуьрна Абдулхаликь.
Вахъ кӏел авур ясиндин ван,
Адан нурар ви сура тван.
Женнет булахдай на яд хъван,
Ваз серии хьуй, Абдулхаликь.
Жезвача яргьалди физ
Тӏар хьанава зи кӏарабриз.
Жив такъурай чи сурариз,
Гел амукьда, Абдулхаликь.
Бейбалади ийизва шелар
Кьурадалди вилин накъвар.
Амача заз ширин ахвар,
Женнетэгьли Абдулхаликь.
ВАХАРИН БАХТАР АЧУХ ХЬУЙ

Ракъин кайи кӏарабдал чӏар хкведач,
Чешме квахьай булахдиз яд хкведач,
Уьмуьр фенвай хесетдикай
Вахаз Наврузбег хъижедач.
Татуй дуьшуьш инсанд кьилел,
Вилерай нагьв кими жедач.
Сифтегьан гьуьл кьейи вахаз
Жегьил Наврузбег хъижедач.
Шекер авай къаб хайила,
Гьахьтин шекердан хъижедач.
Цӏийи партал алукЫалди
Вахаз Наврузбег хъижедач.
Къажгьанда яд югуртӏани,
Тӏямлу са хуьрек хъижедач.
Ваха къимет тагайдакай
Куьчедал итим хъижедач.
Хьанайтӏа са хъсан юлдаш,
Гьам къекъвена жагъурна гьваш.
Тербиясуз итимдикай
Вахаз Наврузбег хъижедач.
Ви тӏвар кьуна къекъвейтӏани,
Гъиле-сиве хьайитӏани,
Аллагьдин патай бахт тахьайди,
Вахаз Наврузбег хъижедач.
Гьикьван акван заз сабурар,
Чпихъ гуьрчегвал авайбур,
Бейбала квел туш такабур,
Вахарин бахтар ачух хьуй.

ХРУМДИН ЧЕКМЕ

Са зегьметни квачиз жуван,
Рушватдал пьил эцигайд туш.
Алукӏнавай хрумдин чекме,
Кьарадал кӏвач эцигайд туш.
Рушватдив вердиш тир касдиз
Хуьквез кӏандач бушдиз кӏвализ
Фидача ам яргьа рекьиз,
Кьарадал кӏвач эцигайд туш.
Жувал алай кастумдиз
Шихинин пек хъиядайд туш.
Яргъалайни гьам къалуриз
Кьарадал кӏвач эцигайд туш.

КЪАЛИЯН

На къалиян кьуна гъиле.
Сарар чӏулав хьана сиве,
Гум гьатнава кӏвалин къене,
Ваз килигиз шезва диде.
Пӏапӏрусди вун ийиз кьуьзуь,
Тачагьайла жеда дели,
Мал-девлетни гуда вичи,
Гьакӏ цӏай ягьиз куда чини.
Ингье захъ ви гум галукьна,
Зун вакай яргъал къекъечЫа,
Худ гузава къалияндиз,
Гум физава Салияндиз.
Гъиле кьуна зардин пӏапӏрус,
Рахадай чӏал хьанва урус.
Квадардайд туш динни Намус,
Гадра сиве авай пӏапӏрус.
Дуст я лугьуз кьуна душман,
Йикъалай къуз цӏразва чан.
Жагъидач ваз ахпа дарман,
Чукӏурмира жуван хизан.
ЛЕЗГИДИН РИКӏ

Кьве лезгид гаф сад хьайила,
Хци гьанеф гъиле кьуна,
Садазни гьич ван тахьана,
Тарар-тамар хаз акӏурда.
Дагьдин кьилел алаз хьайитӏа,
Лапаткан пум гваз хьайитӏа,
Кьве лезгид гаф сад хьайитӏа,
Дере-тепе, кӏвалер шадарда.
Авазва чахъ гьунар чӏехи,
Авур кӏвалах ая михьи.
Идарадиз кӏватӏ жеда вири.
Кьве лезгид гаф сад хьайила.
Жуван стха хуьдай касдиз,
Инсанд къадир чидай касдиз,
И чӏехи тир Дагьустандиз
Кьве лезгиди экв куькӏуьрда.
Хизандал гуьлчивал ийиз,
Яргъа авайд эверна хкиз,
Зятӏни кӏани туш Бейбаладиз
А лезгидин рикӏ шад хьуй.

РИКӏ МИХЬИ ТУШ

Уьтквемвални авазва вахъ,
Ажузвални авазва вахъ,
Туькьуьлвални авазва вахъ,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Са кӏус зегьер какахьайд хьиз,
Ийидай кар меслят тийиз,
Кьазва вуна вун лап виниз,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Йифиз тӏимил кичӏе жед ваз,
Гьамни вуна хиве такьаз,
Виридлайни къуватлу яз,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Чуьнуьхна вун беденд къене,
Аквазва ваз дуьнья еке,
Чуру кӏвалах такьаз хиве,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Сад кӏан жез ваз, садни такӏан,
Кӏвал эцигайда кукӏварда къван,
Алама вал хайи кьван чан,
Я рикӏ, вун вучиз ммхьм туш?
Я гуз жезвач, я вун къачуз,
Туъкьуьл затӏ я лап къиметсуз.
Жемира вун икӏ гьуьрметсуз,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Авач куь гьисабдин кьадар,
Куьн гваз къекьвезвай инсанар,
Терездин хел кьезил-залан,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Вун кӏанелай язва чӏуру,
Амукьдай кьван жезва цуру,
Вуна халкьдиз гузва далу,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Икьван игит жез къуватсуз,
Ви гьиляй зун хьанва ажуз,
Кӏвалах куьтягь жедач гатуз,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Санал сердиз физава чун,
Алакьайтӏа гадардай вун,
Гьикьван вуна Бейбала кун,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Гаф кватайла чинал гьалчиз,
Халкьдиз вуна зун кьацӏуриз,
Аял хьиз алдатмишариз,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Вун качугьна гьикьван жеда?
Вакай гьурама мус хкатда?
Вун гьамиша заз тӏа жеда,
Я рикӏ, вун вучиз михьи туш?
Къуншидал хийир хьайила,
Чин патал кьаз фин хьайила,
Чӏуру рехъ гвайди вун хьайила,
Я рикӏ, вун вучиз секин туш?
Рекьида вун гьа азардик,
Тадача вун чилин кӏаник,
Дестек хана, кткайтӏа жегьнемдик.
Я рик), вун вучиз михьи туш?

И ДУЬНЬЯ ДЕРЕ-ТЕПЕ Я

Куьн, шаирар, рахаз-рахаз
Гьикьван девлет аватӏа чаз.
Гьуьрмет ая незавай фаз,
И дуьнья дере-тепе я.
Са пай яд я, са пай я кьур,
Са пад - экуь, са пад - мичӏи,
Садбур - куьруь, садбур - хци,
И дуьнья дере-тепе я.
Агьадихъай экъечӏай рагь,
Са пай женнет садни я багъ,
Цаваркай вал ала къалпагъ,
И дуьнья дере-тепе я.
Садбур алахьна физ,
Садбур сивин авачиз,
Садбур хъурез, садбур шехьиз,
И дуьнья дере-тепе я.
Гагь мичӏи жез, гагь вун экуь,
Садбуруз гайи, садбур кайи,
Инсанар чун сад туш вири,
И дуьнья дере-тепе я.
Къачу, диде, некӏедлай чар,
Югьурдайвал йикъа са квар.
Бейбала, чӏем кӏватӏа санбар,
И дуьнья дере-тепе я.
Садбур рахаз ван жез,
Садбурун ван лал жез,
Шаирдивай са куьмек тежез,
И дуьнья дере-тепе я.

РАГЬИМЛУ АЗЕРБАЙЖАНД ПРЕЗИДЕНТ

Зи, мурад я лап вун акун,
Эвел за ваз са салам гун.
Заз кхьидай ихтияр гун,
Авай къайда Азербайжанд президент.
Ислягь хьунал вуна женгер чӏугвазва,
И дуьньядиз хъсан рекьер къалазва,
Вири пачагьлугъар ваз аквазва,
Гьуьрметлу Азербайжанд президент.
Вири дуьнья патал вуна зегьмет чӏугвазва,
Герек туш дяве лугьуз вун рахазва.
Кьве пачагьлугъди чпин кьулар чӏугвазва,
Вун зилик квай, Азербайжанд президент.
Алиев я югъди-йифди фикир чӏугваз,
Америкадиз фена къулар чӏугваз,
Икьван гагьда санан дяве тавурди
Вун язава, Азербайжанд президент.
Вири вилаятриз вун физава,
Вилаятдиз бул девлет гъизава.
Саламатдиз вуна уьлкве хуьзава,
Вун Аллагьди хуьй, Азербайжанд президент.
Дуьньядиз вуна экв куькӏуьрзава,
Ислягьвилин дагавурар туькӏуьрзава,
Дявед яракь шадвилихъди элкъуьрзава,
Зегьмет чӏугвазвай Азербайжанд президент.
Дяведиз рехъ гудач лугьуз рахана,
Шад бахтлу хабар ван хьана,
Ислягьвилин къушраз гьавадай фидай
лувар хьана
Ваз кьезил хьуй, Азербайжанд президент.
Меркезда къулар чӏугурла,
Пачагьар куьн дустар хьайила,
Уьмуьрлухдин дагавур кутӏурла,
Сагъ амукьда эслер, Азербайжанд пезидент.
Царавай вун физ-хтун,
Аллагьди куьй гьамиша вун,
Ви мурад я багьлар кутун,
Душмандикайни дуст авун, Азербайжанд президент.
Ваз яргъалди уьмуьр гуй,
Гьамиша вун чи вилик хьуй,
Ви душманар вири кур хьуй,
Шад жеда зун, Азербайжанд президент.
Бейбала я-дуьз кхьида тӏвар,
Авазва вахъ чӏехи кьастар, гьунар,
Ваз Аллагьди гуда куьмекар,
Саламат хуьда вуна мусурманар,
Рагьимлу Азербайжанд президент.

ТУМ ЛАЦУ КАЛ

Некни дана гузвай са кал,
Вун тахьайла шехьиз аял,
Акъатна вун хъуьтӏяй гатал,
Гьалзава на девран, чан кал.
Лагь, чан кьунши, хьайи агьвал.
Гьинихъ фена кӏвалевай кал?
Буй кьакьан тир, тум лацу кал,
Гьалтна ам къацу векьел.
Диде патал шехьиз аял,
Хуьквез-хъфиз къуншидин мал,
Физва вун са шумуд варцел,
Вуна халкьдиз нек гузва, кал.
Итим хьанва гзаф кьуьзуь,
Бейбаладвай гуз жедач веси,
Тамам я ваз зи гаф вири,
Юанивал хуьх папаз, къунши.
Бейбалади ийизвач са кӏусни таб,
Тек-бир жеда гьаясуз паб.
Чир жедайвал атӏайтӏа яб,
Тадач кӏвале сагьдиз са къаб.

ЧИН ЧУЬХУЬХ

Кӏвализ тӏили атай чӏавуз,
Кьуьзуьди лап жеда ажуз.
Лазим кар туш гьич са чӏавуз,
Вун къекъвераг жемир, лезгиӏ
Кесибвал чахъ хьанатӏани,
Захъ хажалат аватӏани,
Къекъверагар гзаф ятӏани,
Жедай са куьмек авуна,
Кьил вине яхъ жуван, лезги.
Кӏарасдин винел чкал хьайила,
Хам тихьийиз дакӏан хьайила,
Чӏарчи кьунвай чӏуру хьайма
Къекъверагар бул жезава,
Юлдашвалмир вуна, лезги.
Ван хьайид туш бубайривай,
Къекъвераг хьайиди туш несилдикай,
Чин чуьхвена лап михьи цяй,
Квак югъвайла келледавай,
Гьер хьиз жеда вунни, лезги.

ШАПУНД БУЛАХДАЛ

Шалбуздагьдин са дамардай
Атанва, яд, вун чиликай.
Хабар гун за Бута хуьруькай,
Девлет я вун, Шапунд булах.
Гзаф я ви хатур-гьуьрмет,
Садавайни гуз жедач къимет.
Къизилдин дагьдихъ дегиш жедач
Бута хуьруьн Шапунд булах.
Къекъвемир, хва, яргьал рекье,
Ярдин хиял аваз рикӏе.
Вал гьалтай руш яр яхъа къе
Бута хуьруьн Шапунд булахдал,
И жегьилар теспягьар гваз,
Рушар къвезва дамахар гваз
Дагъустанда тӏвар-ван аваз
Бута хуьруьн Шапунд булах.
Кам вегьена 18 саз
Наврузбегди хъуьчӏуькай кьаз,
Туйдин партал бедендал алаз
Акъвазнава Бутрин булахдал.
И мугьманар аквазва чаз,
Гъваш лагь чуьнгуьр къе Шагьнаваз.
Рушар инлай рекье тваз,
Мехъер ая Шапунд булахдал.

КЬИСМЕТ ЯТӏА ТАРИХДИН КЪВАН

Ширин я чаз ачух дуьнья,
Кьуд патахъай гуда вуна.
Хабарсуз лап цӏай акьуна,
Амач лугьуз куда вуна,
Эхир заман, эхир заман.
Ахъа хьана кӏвалик ракӏар,
Атанай хьи лап къайи гар,
Кукӏварна зи чинид къапар,
Гьикьван жеда зи рикӏиз тӏар,
Эхир заман, эхир замай?!
Терг хьана зи арха цӏувад,
Гьар уьлкведа сура са-сад.
Хару ягьнай заз авай гад,
Рикӏ шехьай кас жедани шад,
Эхир заман, эхир заман.
Инсанар икӏ кьиникь азар
Туькӏуьрай кас сад я кьадар.
Алукьдалди жедач хабар,
Беден михьиз жеда кукӏвар,
Эхир заман, эхир заман.
И чӏалар за кхьизва фад,
Садра хару ягьна зи гад.
Дуьньядкай чаз авайд туш дад,
Хтанава зи кӏвализ гад,
Эхир заман, эхир заман.
Гьар са касдиз кьилди шейтӏан,
Гьабурни кваз авайд я сан.
Хабар такьаз тухуда чан,
Акур касдиз жеда дакӏан,
Эхир заман, эхир заман.
И дуьнья я майвадин багъ,
Гьар патахъди чикӏидай рагь.
Квахьна зи вилик квай кьакьан дагь
Амукьдайди туш чун садни сагь,
Эхир заман, эхир заман.
Дуьньядал зун кесиб кас я,
Рикӏ ачухдиз хьайи кас я.
Эвериз заз гьеле фад я.
Аллагьди зун хвейи кас я,
Эхир заман, эхир заман.
Вилерин нур вахчур чӏавуз,
Аллагь, Аллагь лугьуз-лугьуз,
Къуьнераллаз тухуз суруз,
Куь зегьмет заз хъия гьалал,
Эхир заман, эхир заман.
Кьилихъ ясин кӏелайлахъди
Бейбаладиз ван жедани?
Амукьдайвал тарихдин къван,
Алакьайтӏа ая кьакьан,
Эхир заман, эхир заман.
Sez Lezgin ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Тарихдин Къван - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3940
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1723
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Тарихдин Къван - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 2936
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1375
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.