Latin

«Марвардин» кӏватӏалар

Süzlärneñ gomumi sanı 168
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 141
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Бакуда «Аламдин» редакцияда «Марвар» литературадин кӏватӏалдин нубатдин межлис кӏватӏ хьана. «Марвардин» кьил шаир Эйваза литератур межлис ахъайна, кӏватӏ хьанвайбуруз «Куьн атурай, рагъ атурай», лагьана, алукьнавай цӏийи йис мубаракна. Гуьгъуьнай ада кӏватӏалдиз сифте яз Кцӏарин Ясаб хуьряй атанавай ингилис чӏалан муаллим Гуьнеш Мевлановни Бакуда уьмуьрзавай муаллим-филолог Рапия Къарибова межлисдиз танишарна. Алай йисуз межлисдин вилик галай крарикай, гьавадин чӏурувиляй агакь тавур юлдашрикай ихтилатна. Абрун саламар межлисдив агакьарна.
«Марварин» кӏватӏалдал Гуьнеш Мевланова, Абир Эчӏехвиди, Билал Адилова, Бести Нифтиевади, Эйваз Гуьлалийри, Рапия Къарибовади чпин цӏийи эсерар кӏелна, атанвайбуру чпин фикирар лагьана. Кӏватӏалда Магьира Шириновади Эйваз муаллимдин чӏалариз теснифнавай мани сифте яз тамамарна. МАРВАРМежлисдин кьведлагьай паюна зари Эйвазан «Экв», Ж. Ахмедовани Ю. Халилова туькӏуьрнавай «Лезги чӏаланни Азербайжан чӏалан гафалаг», гьакӏни Билал Адилован Болгарияда чапуниз гьазурнавай цӏийи улубрикай рахунар фена. МАРВАРГафунин, шиирдин ким тир межлисда чи классикрин, гьакӏни межлисда авачир жегьил шаиррин эсерар кӏелна.

Февралдин 7-даз “Марвар” литератур кӏватӏалдин 20-лагьай межлис кьиле фена. Юбилейдин мярекатда Москвадай атанвай мугьман манидар-композитор Терлан Шейдаева ва Рауф Кӏурвидини иштиракна.
“Марварин” межлисар гьамиша хьиз иер гьалара кьиле фена.“АЛАМ”
Sez Lezgin ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.