Latin

Лезги чӏал кӏанарзава

Süzlärneñ gomumi sanı 349
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 242
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Са шумуд йис инлай вилик Дагъустандин Гьукуматдин Универ­ситетдин Бакудин филиалдин Дагъус­тандин филологиядин факультет агалкьунралди акьалтӏарна Къебеле райондин Цӏийи Дызахлы хуьруьн мектебда лезги чӏалан муаллимвиле кӏвалахал акъвазай Айтекин Бабаева хайи чӏалални эдебиятдал рикӏ алай инсанриз хъсандиз чида. Ада аялриз лезги чӏал кӏанарун патал кӏвенкӏвечи тежрибадикайни цӏийи методрикай гегьеншдиз менфят къачузва. Муаллимди чи тӏвар-ван авай зарийрин юбилеяр къейд ийидай мярекатар тухузва, аялриз абурун шиирар хуралай чириз куьмек гузва. Ада гьакӏни «Самур» газет рикӏ алаз теблигъзава.
Умун къилихрин, хъуьтуьл гьиссерин инсан тир, хайи халкьдални хайи Ватандал гзаф рикӏ алай Айтекинахъ заривилин алакьунарни ава. Ада гьам азербайжан, гьамни лезги чӏаларал шиирар теснифзава. Агъадихъ чна адан са шумуд шиир чапзава.

Зулун пеш хьиз…

Зулун пеш хьиз рикӏ юзазва,
Ада завай икӏ жузазва:
И дуьньядал виридалай
Вуч верцӏи я, вуч я масан?
За адаз икӏ жаваб гузва:
Авани, лагь, са затӏ хъсан,
Хайи чӏал кьван багьа, масан ?

Зулун пеш хьиз рикӏ юзазва,
Ада завай икӏ жузазва:
Лагь кван вуна, и дуьньяда
Вуж я рикӏиз чимид икьван?
За дамахдив икӏ лугьузва:
– Заз хайи чӏал кӏанарнавай,
Куькӏуьрнавай рикӏе и цӏай,
Акунач гьич маса инсан,
Диде кьван заз авур рикӏ-чан.

Зулун пеш хьиз рикӏ юзазва,
Ада гила икӏ лугьузва:
Кӏан тахьайта веледдиз чӏал,
Дидед чӏалан гьикӏ хьурай гьал?
И зи гафар на рикӏел хуьх,
Дидед чӏалаз вун арха хьухь.
Гьич сакӏани чара тежер
Тӏал тирди, заз чир хьана вун.

Aхгуда зун

Тӏаларикай кхьиз кӏандач,
Тӏаларивай къакъуда зун.
Залан парар эхиз кӏандач,
Парарилай алуда зун.

Заз руьгь гайи зи хайи чӏал,
На кукӏушриз акъуда зун.
Эгер ви тӏвар хуьз тахьайтӏа
А кукӏушрай авуда зун.

Гъуцар хуьзвай вили цавар,
Гьинва халкьдин бахтлу чӏавар?
Чи тарихриз гузва тӏвалар,
Дегь чӏаварив ахгуда зун…

Куьз я ?

Дуьнья, куьз я ви акунар,
Авачтӏа къе дуьз кьатӏунар?
Зи хиялрик кумач пунар,
Хупӏ аламат сир хьана вун.

Мелъуьнди хьиз чиниз хъуьрез,
Гапур ягъиз кар кьур хирез,
Куьз инсанрин рикӏер регъвез,
Цӏуру регъуьн кӏир хьана вун.

Яргъаз ракъуз хиял, гиман,
Залум я вун вучиз икьван?
Садбуруз икӏ шелни-шуван,
Бязибуруз пӏир хьана вун.

Са чин кьуру, са чин кьежей,
Чидач хьи ваз мийир, межер.
Гьич сакӏани чара тежер
Тӏал тирди, заз чир хьана вун.

"Самур" газет
Sez Lezgin ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.