Latin

Элмар Саруханов

Süzlärneñ gomumi sanı 106
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 95
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Саруханов Элмар Салегьан хва 1978-йисуз Кцӏар шегьерда дидедиз хьана. Кцӏар шегьердин 3-нумрадин мектеб акьалтӏарна, ӏ995-йисуз Дагъустандин Техникадин Университетдин радиотехникадин факултетдик экечӏна. Хайи чӏалал, поэзиядал рикӏ алай Элмара Москвада уьмуьрзава. Гьакӏни хайи чӏалал шиирарни кхьизва.* * *
Къе каниди аквада заз, са геренда, няниз,
Рикӏ акъатна кукӏварна хур, тек а легьзе
рикӏел гъиз.
Вилер ама акунихъ, чими гафар ван хьунихъ.
Чӏулав, бурма чӏарариз, са геренда гуьзетиз
Вахт фад фирай, фад лугьуз,
дад ийизва гъуцариз.

* * *
Яргъа аваз, гзаф я зун, патарихъ,
Къарих жеда фад -фад зи рикӏ ватандихъ,
Бубад кӏвалихъ, дидед верцӏи гафарихъ,
Жуван чилихъ, дагъдин михи гьавадихъ,
Лезги чӏалахъ, адан чими рахунрихъ.
Цавун гъетер, куькӏуьзавай йиферихъ.

"АЛАМ" журнал
Sez Lezgin ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.