Latin
Süzlärneñ gomumi sanı 2115
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1159
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
նո­րից պետք է վե­րա­դառ­նաս, ու վե­րա­դառ­նա­լու
ես, բայց այն էլ՝ միայն հաս­կա­նա­լու կյան­քի մա­սին
ի­մա­ցությունդ ամ­բող­ջաց­նող ի­րա­կա­նությու­նը` ոչ
մե­կին պետք չէ քո ճա­նա­չած ճշմար­տությու­նը, քան­
զի ա­մեն­քին սահ­ման­ված է ի­րե­նը, ու կրկին\վեր­ջին
ան­գամ զգա­լու ես աշ­խար­հը լքե­լու ցան­կությու­նը,
բայց\ո­րով­հետև ար­դեն անհ­նար է ապ­րել այն­տեղ,
որ­տեղ ա­րա­րիչ­նե­րը գե­րա­դա­սում են լի­նել կռա­
պաշտ­ներ:
364.
­ եղ­քից ծնված կա­րոտ՝ ինք­նին մե­ղան­չում.
Մ
Զ­գաց­մուն­քիս ճշմար­տության մեկ ո­րո­շի­չը կա­
րոտն է, իսկ նրանք, ում հան­
դեպ այն զգում եմ,
այն­քան ան­հա­մա­տե­ղե­լի են, որ նույն վայ­րում
միա­ժա­մա­նակ­յա ներ­կա­յությամբ միայն մե­կում
հա­մա­ձայ­նության կա­րող են հան­գել՝ ինձ սատ­կաց­
նել, ո­րից հե­տո ին­ձա­նից մնա­ցած հու­շը նրանց հա­
մար կդառ­նա նող­կա­լի և/­կամ հա­ճե­լի ընդ­հա­նուր,
բայց և ­հաշ­տեց­նող միակ պատ­ճա­ռը:
­Սա­կայն, քա­նի դեռ ի­րա­կա­նություն­նե­րը զու­գա­
հեռ են, կա­րոտն իր շա­րու­նա­կա­կան ներ­կա­յությամբ
դառ­նում է ան­հաս­ցե և ­սեր­տա­ճում էությանս՝ որ­պես
մեղ­քից ծնված զգա­ցում՝ ինք­նին մե­ղան­չում:
Իսկ զու­գա­հեռ­ներն, ի վեր­ջո, հատ­վում են, ու թե
այդ­պես է, նշա­նա­կում է՝ ե՛ս էլ քա­վություն ու­նեմ:
365.
­Կա­րոտն ան­հայ­տի.
Ի­մաստ­նա­նա­լուն զու­գա­հեռ՝ ա­վե­լի ու ա­վե­
լի են դան­դա­ղում քայ­լերդ, սկսում է պար­զել՝ մինչ
այդ ա­րագ ըն­թաց­քից լղոզ­ված պատ­կե­րը, ո­րի վե­
հությամբ գայ­թակղ­ված, ան­համ­բեր սպա­սում ես
բարձ­րա­գույն պա­հին՝ երբ պետք է, ընդ­հան­րա­պես,
կանգ առ­նեն ոտ­քերդ, ու այլևս աշ­խար­հը պտտվի
շուրջդ և ­փոք­րիկ դի­տանց­քիդ առջև բաց­վի՝ որ­պես
մեկ ընդ­հա­նուր հա­մայ­նա­պատ­կեր, ու թե­կուզ մեկ
ակն­
թարթ այդ­
պես, բայց զգաս՝ ինչ­
քան ամ­
բող­
ջա­կան ես ապ­րել, ու տեն­չաս հո­րի­զո­նից ան­դի՛ն
փռվող ա­պա­գան՝ ոչ որ­պես ան­հայ­տություն, այլ՝ է՛լ
ա­վե­լի խո­րը, մո­ռաց­ված անց­յալ, ին­չից մնա­ցել և
­շա­րու­նա­կում է կան­չել հու­շը կա­րո­տի (կա­րոտն ան­
հայ­տի):
366.
Ինք­նա­հաղ­թա­հա­րում, ո­րի հա­մար նախ պետք
է ինքդ քեզ ոչն­չաց­նես, ու սա է մեկ ձգտու­մը, որն
ար­դարև կա­րող է կոչ­վել ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ:
Ընտ­րել ու­ղին, որ­տեղ տա­ռա­պանքն է անհ­րա­
ժեշ­տություն, ու­րա­խությու­նը՝ պա­տահ­մունք, ինչ­
պես կա ի­րա­կա­նում. ա­ռա­ջի­նով գնա­լով՝ նման վեր
խո­յա­ցող սան­դուղ­քի, երկ­րոր­դով՝ թո­թա­փե­լով հոգ­
նությու­նը ոտ­քե­րի, ո­րոնք պետք է կանգ­նեն երբ­ևէ
հնա­րա­վոր ա­մե­նա­բարձր գա­գա­թին՝ սե­փա­կան
գլխին, որ­տե­ղից ներքև ան­գամ աստ­ված­ներն են
տե­սա­նե­լի՝ մարդ­կանց ա­ղոթք­նե­րի կա­պանք­նե­րից
ա­զատ­վե­լու ա­ղերս-ա­ղա­ղա­կով:

առ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՍ-ը
Ծնվելն ապրելու նախադրյալն է, իսկ պայմանը՝
համաձայնությունը, որը դեռ պետք է ձեռք բերել.
միայն այս դեպքում է բա­ցարձակ պարտականության
մեջ ի հայտ գալիս հարաբերական իրավունքը,
որը բա­
ցար­
ձականացնելու ձգտումն էլ կոչվում է
ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ ...
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ինչու գայլը.
2. Իմ ու կյանքի հարաբերության մասին.
3. Այս կյանքում ճանաչողության …
4. Կիրք՝ առ ճանաչողություն.
5. Երբ գնում ես արահետով ...
6. Նայում է միայն առա՞ջ ...
7. Սիրում եմ այն, ինչ քանդում է ինձ ...
8. Երբ գնահատում են ըստ կրած հոգսի,
9. Վատագույն դեպքում ...
10. Հետևանք սիրո` առ իմաստնություն.
11. Պատահում են այնպիսի հրաշալի ...
12. Երբ կույր լինելն է խելամիտ.
13. Մենակյաց իմաստուն.
Այն, ինչի համար գնահատում ենք եզին ...
14. Կյանքը չափազանց կարճ է
15. Հարաբերությունը կորցնում է …
16. Միշտ ապրում ես թվացյալ …
17. Հանդուրժողականությամբ ինձ …
18. Երբ սովորում ես սիրել այն, ինչը …
19. Հանդիպելով անտարբերության ...
20. Երբեք ինձ միայն գթասիրտ չեմ համարել ...
21. Առաքինության և անառակության …
22. Հպարտությունը ճախրում է երկնքում ...
23. Մենք սխալվեցինք, երբ աշխարհը …
24. Իր ամբողջ արարչական իմաստնությամբ …
25. Հաճախ, հարաբերությունները չեն …
26. Եղե՞լ է արդյոք այնպիսի մեկը, ով …
27. Ապարդյուն է փնտրել ամենակարևորը ...
28. Երբ կարոտն անտանելի է, առանց սիրո`
անհնար.
29. Երանելի է երկխոսությունը, որը …
30. Ազատությունը բացարձակ է, երբ …
31. Փողոցում գտա հազար դրամ ...
32. Չկա ձանձրալի բան ավելի, քան …
33. Ոչ հենց քեզ, այլ` քո մասին պատկերացումը
«Եղիր այն, ինչ կաս».
34. Երբ վախդ սարսափն է նրանց, ում …
35. Իմ դուռը ոչ փակ է, ոչ` բաց …
Մշտնջենական անհաշտություն.
36. Կարևոր հետևություն ստացվեց …
37. Տգետի համար պրիմիտիվը ...
38. Երբ աստղը, որով հիանում են բոլորը …
39. Եթե անգամ անցյալում եկել է ...
40. Նրա հետ ծանոթանում ես, երբ …
41. Հրաժեշտը մասնատում է ...
42. Եթե չես կարող հասնել սիրելու …
43. Թվում է` «էլ չեմ դիմանում» …
44. Ի տարբերություն օրինազանցի ...
45. Հարաբերություններն առավելապես …
46. Գտա՞ր քեզ սրանում` ողջույն ընկեր.
47. Մարդիկ, որոնց ճանաչելու փորձը …
48. Երբեմն, հանրահռչակ լինելու ցնծությունը …
49. Համբերությունն ու անհամբերությունը …
50. Չարի գործողության միջավայրը ...
51. Բազմաթիվ են աստծո մոտ տանող …
52. Ոչինչ եմ.
53. Ականին հայտնվածն …
54. Հուսալով լռել, թե` հուսախաբվելով խոսել.
55. Հոտն էլ, ինչպես ամբոխը ...
56. «Բացարձակ ոչինչ չի լինում» միտքը …
57. Երբ ամբոխը սպանեց աստծուն ...
58. Մեկն անձրևի տակ …
59. «Չեմ կարող ապրել առանց քեզ» ...
60. Անհատում իմաստնությունը իշխում է ...
61. Առանց լավն ու վատը քննարկելու ...
62. Քունդ ընդհատում է սարսափեցնող դռան …
63. Վախ` հաղթահարելու, վախ` զգուշացնող ...
64. Խոստում մի տուր ու մի երդվիր ...
65. Նախրապան, ժողովրդական և կրոնական ...
66. Մարդիկ, առնվազն, պետք է …
67. Խոսուն «անասուն».
68. Չեն եղել ու չկան մարդիկ, ովքեր …
Խելագար լինելը …
69. Ուզում ես հերոսանալ ...
70. Հասկանալին մտերմության մեկ առիթ ...
Նրանց, ովքեր հասկանալը ...
71. Երբ շտապելու պատճառ չեմ ունենում ...
72. Անառակի վաճառած անառակության …
73. Հեշտ է ականատեսների ներկայությամբ ...
74. Հավաքական տգիտացման …
75. Եթե քո համար կարևորն ընթերցողների ...
76. Մարդկությունը ոչ մի տեղ չի գնում ...
Այսօր էլ, ինչպես երեկ, մարդը ...
77. Հավատում ես` հավանական է դառնում …
78. Թե քո համար աշխարհն է տուն ...
79. «Ինչ անում եմ, երեխաներիս ...
80. Հանդիպել մարմնավորմանը ներսիդ …
81. Սեր` ինչպիսին գիտեն շատերը.
82. Բնության մեջ մարդու մեծագույն …
83. Զգայական ճանաչողության խորքերից.
84. Երբ մարդու հոգին պատկանում է ուրիշի …
85. Օգնե՞լ ես` մեծահոգի ես …
86. Մնալ մակերեսին, որ …
87. Պատերազմի ավարտից հետո …
88. Քաղաքակիրթ կարգ և ծիսակարգ.
89. Նշանակում է` ճիշտ չէ ընթացքը …
90. Ամենաժամանակատար զբաղմունքը …
91. Մտքի «թմրեցումն» անհրաժեշտ է …
92. Դանդաղում է արբեցած մարդու …
93. Կնոջ հետ հարաբերությունում …
94. Հազվադեպ է պատահում կին …
95. Բայց իրականությունն այն է, որ դուռ չի էլ եղել.
96. Եվ մեծապես սխալվեց նա ...
97. Սերն առանց խենթության չի լինում ...
98. Ճիշտ են ասել` բարին վերջում հաղթում է ...
99. Հաճախ, նրանց ենք անզգուշաբար ...
100. «Եթե ներողություն խնդրեմ և այցելեմ ...
101. Կիրքը չափազանց դյուրազգաց է ...
102. Երկխոսությունից ծնված մենախոսություն.
103. Ճիշտ է` մենակությունն էլ …
104. Ներդաշնակություն.
105. Կապ չունի` խորանում ես, թե ...
Երևակայությամբ համեմված պատկերում …
106. Ինչքան շատ է խնամքը ...
Վաղաժամ մահից առավել ...
107. Ճոճանակ.
108. Երբ փոխվում է գույնը թանաքի ...
109. Անհրաժեշտ նամակը ոչնչացվում է …
110. Ժամանակն արագ է խժռում ամեն ինչ ...
111. Լու՞յս ես ուզում, տառապյա՛լ ...
112. Կյանքը չի փոխում իր դիրքը ...
113. Ե՛ս եմ սպանել բոլորին ...
114. Քանի որ մենակ մնալով …
115. Ոչ երթևեկելի եղանակն …
116. Նախ՝ կամքդ հակադրում ես …
117. Խոժոռադեմ մարդկանց մեջ …
118. Լեդի.
119. Ավելի ապերջանիկ է …
120. Թեպետ իմաստությունը միշտ …
121. Կյանքը կին է ...
122. Նշիր խորհուրդ տալուց …
Նա, ով խրատում է ...
123. Կարծես՝ մարդու կողմից սպանված …
124. Եթե առաջին համբույրը …
125. Լուսաբացի մայրամուտ, մթնշաղի արևածագ.
126. Խնայում և կուտակում ենք ...
127. Երանելի է, երբ հոգին ու մարմինը …
128. «Ինչ պետք է գիտեմ …
129. Ուժ մնացել է ասելու՝ անտանելի է ...
130. Երջանկությունը տրված է …
131. Ինչ խրախուսում, ուսանում են …
132. Երբ ցնծում են նրանք ...
133. Մեծանալով մենք չենք դադարում ...
134. Ժպիտը` որպես վարագույր ...
135. Ստելն ինքնախաբեություն է ...
136. Դատավորը վերածվում է նոտարի ...
137. Առհասարակ պետք չէ խղճալ, բայց եթե ...,
ապա
138. Երբ ինքնասպանության հակված մարդը …
Մի փրկիր, եթե
139. Սեր՝ առ ջուրն ու կրակը ...
140. Նայիր բարոյապաշտի աչքերին ...
141. Երբ հարցնում է` սիրու՞մ ես ինձ ...
142. Նա, ով ուրիշներին սովորեցնում է …
143. Ճարպիկն առաջ է անցնում մեկնարկում ...
144. Կոկիկ հագուստը …
145. Նվեր, որը տրվում է զգայաբար …
146. Ներողությունն ինքնանվաստացում է ...
147. Իմաստնությունն առանց մեղանչելու ...
148. Ու իրականությունն այն է ...
149. Հույս, հավատ, սեր.
150. Միշտ խելամիտ եմ համարել նրանց ...
151. Մարդկանց մոտ եկա ...
152. Ու երբ սպառվեց համբերությունը ...
153. ջա՜ն-հոգի …
154. Ի պատասխան վիրավորանքի ...
155. Համընդունված ստի մերկացում, կամ` ողջու՜յն
զոմբիներ.
156. Սիրահարվել և/կամ սիրել ես …
157. Իմաստուն` ինքնազսպված վայրենի ...
158. Երբ խելամիտն է համոզված
Ճիշտն ու սխալը որոշելուց առաջ ...
159. Գայլը հստակ է իր որոշման մեջ ...
160. Ազատ ես, քանի դեռ …
161. Ցանկացած հիվանդություն …
162. Ճշմարտությունը խուսափում է …
163. Դու՛, որ միջակ ես խաղում …
164. Պատասխանը հարցի` ի՞նչ ես ձգտում …
Երբ փորձում ես ստուգել ...
165. Ոչ՝ երկարաշունչ ձանձրույթին.
«Ճշմարտասերների համար …
166. Արտառոցների հանդեպ …
167. Խարդախներն առավելության են ձգտում ...
168. Այն, ինչ մեզանից դուրս է ...
169. Ո՛չ դրախտ, ո՛չ էլ դժոխք ...
170. Բնության կարգ է ...
171. Ինքնախարազանում.
172. Ուրիշինը՝ որպես սեփականը ...
Մտածող մարդիկ ...
173. Մարդասիրությունն …
174. Մեղքերի թողություն ստին …
Գայլի մահկանացությունը գերադասելի է …
175. Կյանքն ինքնին է իմաստավորված ...
176. Եթե տրվեր հնարավորություն ընտրելու …
177. Աշխարհը հայերիս …
178. Աննման է Կինը ...
Չգիտեմ ինչու …
179. Կանանց հետ չի կարելի …
180. Էսքան բան, մարդ ընկեր.
181. Կույսը ...
182. Ինքնասպանություն արածին …
183. Ոչ թե «արի ամուսնանանք», այլ` «արի միասին
մարդ կերտենք».
184. Պալատական ճարտասանությունն …
185. Գիշերային անքնությունը …
186. Աղոթքը, որն ուրիշի համար ես անում ...
187. Սերը միայն …
188. Ի պատասխան հարցի ...
189. Փողկապը լռեցնում է խիղճը ...
190. Ավելի լավ է երբեք, քան ուշացած.
191. Մարդու երազանք, որից միայն մարդն է
զրկված.
192. Ու նավապետն է՛լ ավելի ամուր բռնեց …
193. Ես աշուն եմ ...
194. Նրանում, ինչ ամբոխը կոչում է …
195. Անքնությունը ...
196. Դու՛, որ այդքան լույս ես …
197. Համոզմունքը …
198. Լավատեսի մի ծալապակաս տեսակ …
199. Ու ճշմարիտ է ասված ...
200. Իմ հանդեպ զգացած անտանելի կարոտից.
Վանում եմ՝ գրկվելու տենչով ...
201. Ստրուկը, հոգնած տիրոջ հալածանքներից
202. Ապրեցեք սեփականը.
203. Երբեմն, թվում է ...
204. Եսասիրությունը մարդկության գոյության
պայման.
Չեմ ուզում երեխաներս կրեն
205. Գրողը գրում է, որ ապրի, մտածողը ...
206. Երբեմն, լուսավոր մարդ տեսնելիս …
207. Անցորդները զզվելով փակում են …
208. «Էդ որ ասում ես` մարդկանց հարգի ...
209. Սգո տոնահանդես ...
210. Երբ նա, ում տեսնում ես հայելու մեջ ...
211. Փշրված հայելի.
212. Կին vs կյանք.
213. Երկնքից աստղ ընկավ ...
214. Եթե ճիշտ լիներ ...
215. Սկուտեղին դրեցին ...
216. Եգոր Գրիգորյան /հորեղբայր/.
217. Ճանաչողությունը ճանապարհ է …
218. Սեր, որը զգում ես բաժանումից …
219. Մարդասերն …
220. Գթասրտի կոչմանն …
221. Եթե որոշել ես հաշտություն գտնել …
222. Ցլին հաղթե՛լը …
223. Ձախողակի չարաճճի տեսակ,
224. Նրան, ով հաճախակի հակառակվելս …
Իրարամերժ կարծիքներին ուղղված …
225. Երբ գիշերն արդեն չի գոհացնում ...
226. Կա մի հիմարացում ...
227. Սերը ո՛չ բարձրագույն արժեք է ...
228. Այսօրվա ճիչը …
229. Կգա ժամանակը ...
230. Աղետի մասին լուրն ընդունեց ժպիտով ...
231. Հրեշտակները հաճույքով նայում են …
232. Կորցրած հաշտություն.
233. Երկատում ժամանակում.
234. Տգիտաբար բաժանել …
235. Փարոս.
236. Բան-ից աշխարհի.
237. Երբ մեկը ցույց է տալիս սիրո մեջ …
238. Մանրուքներ նկատելը …
239. Երբեք չպարտվեց նա ...
240. Երբ տաշած քարը …

241. Հանցագործը չի անմեղանում ...
242. Շատերին կհանդիպես, ում …
Սիրո հավերժացման միակ բանաձև.
243. Համակարգերը ոչնչացնում են ...
244. Երեխան չի ընտրում …
245. Եղիր տեղեկացված ...
246. Երբ դիտարկում ես …
247. Եթե մեծահասակները դրվատեին …
248. Տգետների մոտ …
249. Որպես կանոն` տխրությունս …
250. Դեմքերի փոփոխությունը …
251. Պատահում է` ցավի հանդեպ վախը …
252. Երանի, եթե արտասվում ես ...
253. Հայերս նման ենք հումուսի ...
254. Գործողության (անգործության) մղող …
255. Անկեղծության համար
Եթե միշտ մռայլ է քո ներկայությամբ ...
256. Բոլոր մտերիմ հարաբերությունները …
257. Իմաստասիրության արդյունքում
Մեծապես հուսախաբ արեցի նրան(ց) ...
258. Քանի որ մենակ մնալն
259. Սովորաբար խուսափում եմ...
260. Ձորը բաժանարար է, քանի դեռ …
261. Միջակայքում, որում կարող ես …
262. Ոչինչ այնքան պարզորոշ չի …
263. Տեղանքում աղմուկը …
264. Սերդ անպատասխա՞ն է մնացել ...
265. Ես ցնծում ...
266. Հաճախորդը բեռն ուսին մտնում է ...
267. Ատելությունը հոգու համար ...
268. Զենքերը ...
269. Դիմադիրների ...
270. Գիշատչի գոյությունը՝ որպես զոհի շահ.
271. Նպատակի որոշիչը …
272. Երանի նրան ...
Իմ ու քո ճաշակի մասին ...
273. Եթե ստիպված ես եղել շուտ մեծանալ ...
274. Չկա կենդանիների հանդեպ բռնության ...
275. Նրանք ...
276. Ճգնավորի համար …
277. Ինչքան խորը բովանդակությամբ …
278. Ստում է, երբ …
279. Սեր անել ...
280. Հոգեբաներն ու քահանաները …
281. Երբ մակերևույթը թափանցիկ է ...
282. Դիտարկելով՝ ըստ սպասողների …
283. Տգետի և իմաստունի …
284. Մենք հիվանդ ենք ...
285. Երբեմն, հարաբերությունում …
286. Ինքնասպանությունը …
287. Հայելու առջև է, թե՝ բեմին ...
288. Մարդուն՝ ըստ իր արարքների …
289. Բացառիկ է հարաբերությունը ...
290. Սեր՝ առ իմաստնություն.
291. Ծուլությունը ...
292. Ստեղծագործությունն …
Լռության մեջ եփված միտքն …
Այլոց մտքերը համակրելու մասին.
293. Դու՛, իմաստասեր ...
294. Կրթարաններում ուսանելու իմաստը …
Անշուշտ, երազանք է …
295. Փողոցային երաժիշտ ...
296. Մոլորյալ գայլը …
297. Տկարները, հաշմանդամները, ...
298. Առավել տարածված է …
299. Առողջ մարդուն …
300. Արվեստը ...
301. Սնափառությունը թևերն են ...
Երբ մեջքով նայում ես ուղիղ աչքերի մեջ.
302. Այն, ինչ ապրում ենք ներկայում ...
Նրան, ով ասում է ...
303. Դիտարկելով մարդկանց ապրումները ...
304. Երբ մահն անխուսափելի է ...
305. Իմ մասին ուրիշների ...
Այո, ես հոռետես եմ ...
306. Մեկը պետք է կարգ սահմանի ...
307. Անհավատին տանջում է կասկածը ...
308. Անկախության մեկ նպատակը …
Ինչպես երկար քաղցած մնալուց
309. Դեմոկրատիա.
310. Պետություն.
Օրինականացրեք բոլոր բարքերը …
311. Նեղացկոտություն.
312. Պատասխանելու համար …
313. Ուրիշներին հավատալու համար …
Ինքնավստահությամբ լրացնել …
314. Զգայական ճանաչողություն ...
Մտածելու ունակությունը ...
315. Կյանքի բովանդակություն.
Վերաիմաստավորում …
316. Կանացի տրամաբանություն …
317. Կնոջ մարմինը …
318. Ինքնավստահությունդ վերաճում է …
319. Ինքնաբավության կորուստը …
320. Ինքներս մեզ.
321. Երբեմն, թվում է` երկխոսությունը …
322. Մտածում ես` ինչու են ընդգծում …
323. Ծնողները հենց մեզ չեն …
324. Կանացի հագուստների մեջ …
325. Ուսուցչուհիս ...
326. Բանականություն.
327. Եթե լինեի բռնակալի խորհրդատու.
328. Երբ առիթը տառապանքն է.
329. Հարցերի ծարավ.
330. Սրանում Ես Դու եմ և ամենքն եմ.
331. Հպարտությունդ չեզոքացնում է …
332. Կյանքի պարզ ճշմարտություններից.
333. Մոխրագույնի երանգները.
334. Նեղ օրերին ասվող «լավ է լինելու» …
335. Ռոմանտիզմում …
336. Գերակշռում են միշտ և ամենուրեք.
337. Երբ դիտարկում ես իրարամերժ
338. Անէացնող երաժշտությունից ավելի ...
339. Ամեն ինչից զատ …
340. Որպեսզի չխելագարվես …
341. Երբեմն թվում է ...
342. Այլևս չեմ կարող որոշել …
343. Ծնեցիք ինձ.
344. Աղբատար` երթևեկության մենավոր տարր.
Ես մի երևույթ եմ
345. Սիրո հրապարակային խոստովանությունը
Եթե լիներ ընտրելով ...
346. Հրեշն ու գեղեցկուհին.
347. Կար ժամանակ ...
348. Մեկ ճամպրուկի փիլիսոփայություն.
349. Միշտ չէ, որ չմահանալը …
Մերթընդմերթ մնալ մենակ.
350. Չգիտեմ ինչու ...
351. Մշտապես ուղեկցում է ...
352. Ի՞նչ գիրք կարդալ.
353. Եթե անգամ տարերային աղետները …
354. Իմ խանդի մասին.
355. Մարդկանց ճանաչելու …
356. Մարդագայլ.
357. Գուցե և վսեմ է նա ...
358. Ինքնաճանաչում` ինքնարարում.
Առաջին սպանությունը …
359. Իմ առագաստն անսահմանության մեջ.
360. Ես էլ ամենքի պես
Դեռ հիման չավարտած ...
361. Լռել.
Ինչքան երկար ես …
Լռություն է կոչվում նաև ...
362. Ներկան հավերժանում է ...
363. Եթե կյանքի ճշմարտություններ փնտրող ես,
364. Մեղքից ծնված կարոտ՝ ինքնին մեղանչում.
365. Կարոտն անհայտի.
366. Ինքնահաղթահարում ...
առ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՍ-ը.

ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՐՇ

ԱՄԵՆ
Sez Ärmän ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • ԱՄԵՆ - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 6789
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1243
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 6889
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1217
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 6773
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1257
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 6745
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1265
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 6750
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1207
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 6
  Süzlärneñ gomumi sanı 6700
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1253
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • ԱՄԵՆ - 7
  Süzlärneñ gomumi sanı 2115
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.