Virradóra - 15

Süzlärneñ gomumi sanı 4025
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1949
32.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
44.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
50.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place

– Igen? El vagyok bocsátva a dracoena-gyárból. Elvihetem a tízezer
dolláromat?
– Elviheti! S még azt a kóczot is tetejébe.
– És ezt a kóczot is! No jól van. Nem esküszöm többet, mert quakker
vagyok; de mondom önnek, bizony mondom, hogy elviszem az ön feje felül
ezt a házat is.
Azzal bevágta maga után a kis ember az ajtót és odább állt.
Magam is nem sokára követtem, s örültem nagyon, mikor ismét otthon
találhattam magamat a boltomban.
Soha sem megyek többet életemben násznagynak senki esküvőjére.
A következő napok megmutatták, hogy mit értett mr. Happy a boszúállás
alatt.
Szemben a Yucatan-Dracoena-gyárral egy boltot bérelt ki, s annak a
kirakatába üveg alá kitette miss Leona levágott haját. És azután minden
hirlapba beiktatta ezen hirdetményt:
«A Yucatan-Dracoena nem létezik! Mr. Bhealer hajkenőcse nem egyéb, mint
disznózsír, zsályalé és krumpliszesz. Ezer dollár jutalom annak a
vegyésznek, a ki abban valami egyebet is fel tud fedezni. Miss Leona
Danger haja nem volt igazi, csak álhaj. A ki nem hiszi, megláthatja mr.
Happy boltjában, vis-à-vis a Yucatan-Dracoena (???) gyárral.»
És ez minden hirlapban megjelent, minden utczaszögleten, minden
szinházban és hangversenyben ugyanoda volt ragasztva, a hol mr. Bhealer
hirdetményei pompáztak, mint a hogy jár fütyülve a kis ichneumon
mindenütt, a hol a nagy krokodiluss riogatja szét a falánk fenevad elől
a zsákmányt.
Eleinte mr. Bhealer azt hitte, hogy roppant gazdagságával agyon
nyomhatja a kicsiny ellenséget, s még nagyobbszerű modorban feküdt neki
a reclame-csinálásnak; hanem én úgy tapasztaltam, hogy az egyszer
elvetett skepsis nagyon buján növekedik, az olvasó szeme inkább megakad
azon a kis «Óvás»-okon, a mik az ő hosszú «attestatumai» után
következnek, mint a charlatan kiabáláson.
És mr. Happy lerázhatatlan ellenség volt. Mr. Bhealer nem kereshetett
magának olyan zúgot, a hol ő rögtön nyomában ne lett volna. Úgy hiszem,
egész vagyonát képes volt rá költeni az ő leálarczozására.
Én aztán e reclame-háborút kivéve, mely az olvasóközönséget sok ideig
derültségben tartotta, évekig nem hallottam mr. Bhealerről semmit.
Menyegzője óta én sem voltam feléje soha, ő sem látogatott el hozzám.
Úgy egy pár év mulva egy szép reggelen ismét csak betoppan a boltomba.
Urias és leereszkedő volt mindig. Külsejére nézve nagyszerű és
gentlemanlike.
– Minek köszönhetem a szerencsét?
– Hja bizony, tisztelt barátom, szólt széttekintve boltom falain. Nekem
erre a boltra lenne szükségem, s én önt innét ki akarom árverelni.
– Egy év mulva lehet, addig szerződésem van.
– Mit is fizet ön egy évre? Négyezer dollárt? Én nyolczezeret igértem a
háziúrnak.
– Jól tette, uram, hát csak végezze el vele.
– Apropos! Mi az ára önnél a legdrágább havannahnak?
– Százötven dollár egy ládikával.
– Ugyan kérem, legyen szíves egy ládikával a szállásomra elküldeni, majd
a titkárom átveszi és kifizeti.
– Meglesz.
Azzal kezet szorítottunk.
Már menni akart, mikor eszébe jutott, hogy tárczáját pénzestől,
szivarostól otthon felejtette.
– Ugyan kérem, adjon ki vagy öt darabot abból a ládikából.
Felbontottam a ládikát s odaadtam belőle a kivántat.
A ládikát azután elküldtem egyik segédemtől a szállására. Segédem
amerikai gyerek volt, praktikus fiú, nem sokára visszajött a ládikával,
s azt mondta, hogy annak az úrnak a titkára nem fizette ki a ládika
árát, s ő visszahozta azt.
Másnap megint eljött mr. Bhealer, szörnyen csodálkozott rajta, hogy a
titkár nem fizetett. Persze nem volt előre értesítve. No majd holnap
utasításba fogja neki adni.
Azzal ismét elvitt öt szivart a magának kiválasztott ládikából.
A titkár ismét nem fizetett.
Ez így ment még egy pár nap; mr. Bhealer minden nap talált ki valami
okot, miért nem fizet a titkárja, s mindig elvitt öt darab szivart.
A hatodik nap aztán yankee-segédem a mistress ajtaján csengetett be, s
annak a szobaleányától kért magyarázatot. Az aztán el is mondott
mindent.
– Ne adjanak önök mister Bhealernek semmit, hisz annak semmije sincs. A
gyár rég megbukott; ha a mistress nem exequáltatta volna a neki
móringolt részét, az sem volna neki, a hol korhely titkárával együtt
meghúzza magát. A mistress ad neki naponkint fél dollár költőpénzt;
aztán meg a kit a régi ismerősök közül itt-amott rászedhet.
Tehát mr. Happy boszúja még is csak sikerült! Szegény miss Leona hajával
le volt vágva a szerencsefiának mesés talizmánja. Koldus lett; minden
koldusok között a legnyomorultabb; a saját feleségének a koldusa, a
kiért miss Leonát megcsalta.
Következő nap megint eljött hozzám, megint azzal a titkáros mesével.
Ezúttal röviden bántam el vele.
Megfogtam szépen a karját s azt mondtam neki:
– Mr. Bhealer, mondok én önnek valamit, de ne adja tovább. Azt mondom én
önnek, mr. Bhealer, hogy ön egy semmirekellő bankrott gazember, s hogy
ne jőjjön ön hozzám többé szivart válogatni.
Erre a szóra mr. Bhealer félrecsapta a kalapját, megfordult a sarkán, s
mintha nem is neki beszéltek volna, fütyörészve odább ment…
Ugy-e furcsa merkantil-regény volt ez, tisztelt olvasóm? A legfurcsább
benne az, hogy ez mind így történt valósággal.


A FRÁNYA HADNAGY.
(Egy furirsicz naplójából.)
1850.
Soha olyan embert, mint az én hadnagyom volt!
Nem azért, hogy az én hadnagyom volt, de olyan víg embert soha sem
láttam életemben.
Mikor magához fogadott, azt gondoltam szörnyű morózus képéről, no ez
valami ugyancsak agyonharaplak úr lesz egyszer, hanem csakhamar át
kezdtem látni, hogy ő azt a vadalmába harapott ábrázatot csak úgy
kölcsön kérte s az alatt a legvígabb szívet hordja rejtve.
Ha én olyan szépen tudnék irni, mint a poéta és a tudós urak,
gyönyörűséges regényt csinálnék az én gazdám viselt dolgaiból; de hiába,
én azt nem tanultam, nem értek hozzá, ennélfogva csak annyit teszek,
hogy leírok egyet-mást, a mi vele történt, össze-vissza, egybefüggés
nélkül, a mint az a katonaéletben meg szokott történni.
Meglehet, hogy ezeket a históriákat nem fogják azok az urak, a kik
többet tudnak, mint én, valami mesterséges szépséggel formáltaknak
találni, de hiszen én azt nem is kivánom, csupán csak meg akarok
emlékezni az én hajdani gazdámról, a ki hadnagy volt a honvédeknél; a
kik ismerték, tudhatják, hogy milyen nagy gavallér volt a leányok körül,
s milyen jó katona volt a háborúban.
* * *
Erdélybe tettek bennünket egy újonan alakított zászlóaljhoz, mely még
nem volt egészen felszerelve.
Csak a puska hiányzott még, meg a tölténytartó. Köpönyegje senkinek sem
volt; egyébiránt az egész ármádia annyiban volt uniformis, hogy mind
mezitláb járt.
Az én hadnagyom sokat panaszkodott a kapitánynál, a ki egy incarnatus
cseh erdőmester volt valaha, később kávés Pesten, míg a leányának a
férje őrnagygyá lett a zászlóaljunknál s az megtette kapitánynak. Tehát
ennek, mondom, sokat panaszkodott a hadnagyom, hogy a szegény katonák
fáznak, adjanak nekik legalább köpönyeget. De mind hiába, az őrnagy urak
elkártyázták a pénzt, a mit a kormány a csapatok fölszerelésére küldött
s a sok unszolásra végre is a jámbor cseh exkávés egy bonmotval fizette
ki a hadnagyomat, melyet állítólag Napoleon mondott a katonáinak, mikor
Egyptomban leszakadt róluk a ruha és zúgolódni kezdtek.
«Avecd pain et du fer on peut aller a Chine.» Annyit tesz körülbelől,
hogy: «vassal és kenyérrel Chináig el lehet hatolni.»
Az én hadnagyom ezt a sort leiratta velem százötvenszer külön papirosra,
azután kivitte a legénysége közé: «No fiaim, itt a köpönyeg,» s
feltűzködte a vállaikra gombostűvel.
Még csak csizma kellett.
Csakugyan kaptunk is egy szép reggel háromszáz darab újdon-új suvixos
iskátulát.
Engemucscse! ez jó gondolat, mondá a hadnagyom, csizma helyett suvixot
küldeni! S másnap, hogy a kis szürke generális szemlét tartott a sereg
felett, a mi századunk gyönyörű fényesre kisuvixolt mezitlábakkal
defilírozott el a vezér előtt, hátul mindenkinek sarkantyú volt pingálva
a sarkára krétával.
A vezér először nevetett, azután pedig összeszidta az őrnagyunkat.
Az őrnagy is nevetett először, s azután összeszidta a kapitányt.
A kapitány végre elkezdett veszekedni az én hadnagyommal, a hadnagyom
pedig ő vele, s miután az egyik magyarul, a másik németűl nem értett,
egyik sem végzett semmit a másikkal.
Utóbb is úgy szoktunk el a mezitláb járástól, hogy egy oláh falut
dicsőségesen elfoglalva, az oláh menyecskék ott felejtett piros
csizmáiban honosítottuk meg lábainkat, s azóta piros csizmás regementnek
csúfolták századunkat.
Könnyű volt nekik beszélni onnan az üveges hintóból.
* * *
A legelső csatában nem sok tennivalót találtunk. Messziről lövöldöztek
felénk, nekünk csak állni kellett.
Az ujonczkatona kapkodta jobbra-balra a fejét, a mint valami
láthatatlant fütyölni hallott a levegőben.
– Ne kapkodd a fejedet öcsém, kiálta rá olyankor a hadnagyom, mert még
bele találod ütni valami golyóba.
Volt köztünk egy öreg süket ember. Erővel eljött velünk, hogy ő
golyóbist visz haza a gyerekeinek játszani. Negyven esztendő óta nem
hallott már egyik fülére sem. Csak úgy kézzel-lábbal lehetett vele
beszélni.
Egy pillanatban nyolcz ágyút sütöttek el az ellenség részéről egyszerre.
Rengett bele hegy völgy. A süket erre szétnézett és azt mondta, hogy
valahol elsült egy puska.
Mi felénk azonban egy messziről irányzott golyó kezdett gurúlni. Már rég
leesett röptéből a földre, gurúlva szép egyenesen s csak olykor ugorva
egyet, ha véletlen kavicsba ütődött.
A hadnagyom intett az öregnek, hogy ott jön a golyóbis, fogja el
szaporán.
Az sem volt rest, lekapta a nyakából szűrzekéjét s a mint a golyó
odaért, hirtelen lefülelte vele, mint az ürgét szokták.
Hanem a golyónak az a szokása, hogy még fáradt korában is jól birja
magát; mire a mi emberünk elkiáltotta magát, hogy «fogom», már az akkor
tíz lépésnyire volt tőle, szörnyű lyukat ütve a ráborított köpönyegen.
Ez azután szaladt utána, kergette messze földre, hol előtte járt, hol
utána, míg végre vagy ötszáz lépésnyi távolban csakugyan elfogta s hozta
vissza nagy triumphussal. Otthon persze azt mesélte, hogy rajta volt a
köpönyeg, mikor kilyukasztotta a hatfontos galacsin.
A második csatában már egy ágyút vettünk el az ellenségtől.
A szerencsétlen nagyon közel jött hozzánk, s mielőtt ránk lőhetett
volna, a hadnagyom elhitette a legénységgel, hogy az a mi ágyúnk, melyet
mindjárt elfog az ellenség, ne engedjük!
Nem is engedtük, nekiiramodtunk; ránk lőtt egy párszor, de soha sem
talált, s míg ideje lett volna bámulásából magához térhetni, már útban
voltunk vele hazafelé. Az egészet kevesebb időbe került megtenni, mint
leirni.
Azóta nem csufolta senki a piros csizmás regementet, sőt nemsokára
puskát is adtak a kezünkbe. Lőni persze bajos volt egynémelyikkel, de
ütni mind igen alkalmasok voltak.
* * *
Végre-valahára megértük, hogy a kapitányunkat elmozdították a
zászlóaljunktól.
Áttették őrnagynak valami még nem létező zászlóaljhoz.
Ennek az örömére az egész együttlévő tisztikar lakomát rendezett.
Senki sem szerette szegényt, a tiszteken kezdve a legapróbb dobosig,
magyarúl nem beszélt, csatába soha sem ment, jótékony czélokra soha nem
adakozott. Csaták napján mindig kólikát kellett neki kapni, vagy ha
előre megérezhette a salétromot, elküldette magát futárnak Debreczenbe;
csakugyan addig is járt oda, míg ki nem nevezték őrnagynak,
számfelettinek valamelyik garnisonba.
Mikor Komáromot feladták, csupán ott háromszáz darabból álló számfeletti
őrnagy-gyüjtemény találtatott.
Tehát egy szép reggel a mi exkávés kapitányunkat utolérte a promovirt
und amovirt.
Soha Közlöny érdekesebb nem volt előttünk, mint a mely e jó hírt hozta,
még akkor sem, mikor a «külföld» rovat alatt három hétig semmi egyébről,
csak a californiai bányákról értekezett.
Ez estét rendkivüli szertartással kelle megünnepelni, s minthogy az új
őrnagy nem szándékozott kineveztetése áldomását megtartani, maga a
tisztikar tartotta meg azt. Látszott, hogy vannak, kik ez előléptetésnek
jobban örülnek, mint maga az előléptetett.
Azon közben az én fránya hadnagyom volt a tisztikar által megbízva azon
szeretetreméltó kötelességgel, miszerint az új őrnagy utolsó
tisztességtételére valami rettenetes jó tréfát gondoljon ki.
Mikor már vége felé járt a vacsora, előszólíták a hadnagyomat, hogy
lássuk már a medvét.
– Mivel teendjük az új őrnagyra nézve emlékezetessé e napot? kérdezék
tőle.
Ő felelé igen komolyan:
– Fáklyás zenét fogunk neki adni.
– Fáklyás zenét! kiáltá egy az asztal végéről.
– Talán macskazenét akartál mondani? replikázott egy harmadik.
– A legünnepélyesebb fáklyás zenét… ismétlé a hadnagyom, s komoly,
mogorva vonásaiból előre lehete látni, hogy az valami fölséges mulatság
lesz.
A czimborák teljhatalmat adtak hadnagyomnak minden szükséges
intézkedésekre s egy óra mulva útban volt az ünnepélyes menet az
ujdonsült őrnagy szállása felé s ott nagy dob- és trombitaszóval
megállapodott.
A dobszóra és fáklyavilágra ijedten dugta ki fejét az ablakon az
ujdonsült őrnagy, akkor bújt ki az ágyból, a paplant a nyakába vette,
hogy meg ne hüljön, s a hálósipka nyakáig volt tarkójára húzva.
A mint tehát fejét kidugta, rettenetes éljenkiáltás fogadta minden
oldalról, s a dob és trombita ujra megzendült.
Az ember meg volt lepetve. Ennyi tiszteletet ő nem várt s erősen
iparkodott azokra az érdemeire visszaemlékezni, mik ez enthusiasmust
előidézték. Azonban fejét azért egész majestással hajtogatta
jobbra-balra, miáltal a hálósipkán a fehér czafrang hol előre, hol hátra
ugrott.
A zene elhallgatott, az én hadnagyom felállt egy szalmaszékre és monda a
megtiszteltnek egy ilyen szép, körmönfont dikcziót:
– Tisztelt férfiú, érdemes kávéfőző morva hazánkfia!
A megtisztelt egy szót sem értvén a hozzá intézett nyelvből, levette a
hálósüveget a fejéről és rendkívül hizelkedőnek találta a megszólítást.
Az én hadnagyom folytatá magasztos ábrázattal:
– Nemes emberbarát, ki soha egy csirkének vérét sem ontottad ki, mégis
őrnagy lettél, légy üdvözölve általam! Nem akarom szerénységedet az
által megpirítani, hogy érdemeidet elősoroljam; hallgatok. Ámde emléked
fenmarad azoknak hálás sziveiben, kiknek két havi lénungját szépen
elköltötted. S bár ha elmégy is, itt maradnak a be nem fejezett
számadások, mikről reád emlékezünk.
Az érzékeny hang, melylyel e szavakat hadnagyom elmondá, sürű könyeket
idézett elő a kávés őrnagy szemeiben, valami olyast látszott rebegni,
mintha ő ennyi magasztalást nem érdemlene. A hadnagyom az eddigi
magasztos hangból a hősibe ment át.
– De bár ha szivünk forró óhajtása az volna, hogy akkor lássunk, mikor a
hátunk közepét, reméljük, hogy ott, hol a jutalmakat fogják osztogatni,
veled ismét találkozunk. Oh, te csaták hőse, ki elől jártál, mikor
retiráltunk, s fedezted a bagázsiát, mikor előre mentünk!
Az őrnagy egészen el volt ragadtatva. Igérte, hogy a hazáért mindenre
képes volna, de mindenre!
Végtére siralmas, fájdalmas accentussal szólt a hadnagyom ekképen:
– S minekutána azt kivánnám tenéked, hogy áldjon meg tégedet az ég, mint
a suhai malmot (notabene: hétszer ütött bele a ménkű egy nyáron),
felhíva érzem magamat, társaimnak (itt az egész kompániára mutatott)
azon őszinte óhajtását tudatni veled: vajha megláthassák egykoron a mi
szemeink a te elevenen való mennybemeneteledet!
A megtisztelt szívére nyomott kézzel esküvék, hogy neki nincsenek
ezeknél forróbb kivánságai.
Erre megzendült a Rákóczy-induló, a szónok és a megtisztelt egymás
nyakába borúltak, az új őrnagy zokogva állítá, hogy ő annyira el van
fogódva, hogy egy okos sententiát nem bir előhozni, hanem majd, ha a
tisztelt urak beveszik Pestet, keressék föl az ő kávéházát, most a
felesége főzi benne a kávét, mert a család férfitagjait az őrnagy sógor
mind megtette kit kapitánynak, kit élelmezési biztosnak, ott tehát igen
olcsón fognak reggelizhetni és ozsonnázhatni.
Ez igen érzékeny bucsúvétel után ünnepélyesen megvált az egész tisztikar
a promoveált collegától, a kit, miután senki sem szeretett, maig is
meghagytak abban a hitben, hogy őt az ő zászlóalja, mikor megvált tőle,
fáklyás zenével tisztelte meg utoljára.
Később csakugyan megtudtam, mintegy fél év mulva, hogy micsoda
zászlóaljhoz tették át a derék emberbarátot.
Volt abban a zászlóaljban egy őrnagy, három kapitány, két hadnagy és
négy közlegény.
Voltak-e valaha többen is, s átszökdöstek más zászlóaljhoz, vagy
eredetileg ez volt-e a zászlóalj létszáma? azzal nem szolgálhatok.
* * *
Egyszer Debreczenbe voltunk rendelve. A vendéglőben lakó tisztek
panaszkodtak, hogy van köztük egy olasz, a ki egész éjjel énekel és
fistulázik, senki sem alhatik tőle.
– Ha csak ez a baj, mondá a hadnagyom, bízzátok rám, megszöktetem én
innen.
S éjjelre tehát beköltözött az olaszszal tőszomszéd szobába, szépen
levetkőzött, lefeküdt, nekem pedig meghagyta, hogy el ne aludjam, mert
majd sokat fogják nyitogatni az ajtót.
Éjfél után vetődött haza az olasz s mint rendesen szoká, a helyett, hogy
lefeküdt volna, kinyitott ajtót, ablakot s elkezde valamennyi alvók
gyönyörködtetésére szebbnél szebb áriákat énekelni, egymásután
tizenötféle operából.
Az én hadnagyom erre felült az ágyban s várta, mikor az olasz a
legérzékenyebb andantéba kezdett keseredni; akkor elkezdett gyalulni és
fürészelni a szájával.
Oly élethíven tudta e hangokat utánozni; minden furást, faragást,
gyalutaszítást, fürészelést, az asztalosmesterséget reprezentáló minden
czikornyákat, hogy a ki kivülről hallgatta, megesküdhetett rá, hogy
odabenn egy igen szorgalmas asztalosmester dolgozik valami sietős
munkán.
Az olaszt szörnyen confundálta a harmoniátlan fürészelés. Elhallgatott.
Várta, hogy mikor lesz vége. Az én gazdám pedig egyre gyalult, fürészelt
és faragott.
Végre nem állhatta az olasz, bezörgetett:
– Sacramento! mit csinálnak ideát?
Nem kapván feleletet, azt gondolta, hogy itt az emberek oly nagy
munkában vannak, hogy nem hallják a szót, s azzal fogta a gyertyáját,
lement a vendéglőshöz, fellármázott valamennyi kellnert, marqueurt és
szobaleányt.
– Istentelenség! istentelenség! istentelenség!
– Mit jelent ez a háromszoros istentelenség, signor? kérdé a felriadt
vendéglős.
– Először istentelenség az, hogy egy hôtel garniban meg van engedve,
hogy egy asztalosmester műhelyt állítson fel, másodszor istentelenség
az, hogy egy asztalosmesternek meg van engedve, hogy még ünnepnapon is
dolgoztassa a legényeit, harmadszor és utoljára istentelenség az, hogy
meg van engedve egy asztalosmesternek, hogy éjfél után egy órakor
felkeljen mind a hat legényével együtt, s fúrjon, faragjon, gyaluljon és
fürészeljen, mintha soha több nap nem lenne.
A korcsmáros szemet szájt tátott e beszédre s kérte az olaszt, hogy
mutassa meg, melyik szobában lakik itt az asztalosmester hat legényével?
Az olasz egyenesen hozta a hadnagyomhoz.
Benyitnak hozzá. Ő fekszik a fal felé fordulva és horkol. Én intek, hogy
lábujjhegyen járjanak, fel ne költsék.
Szétnéznek gyertyával, látják, hogy itt sehol gyalunak, fürésznek vagy
asztalosműhelynek nyoma sincs.
– Kegyed álmodott, mondá a vendéglős az olasznak.
– Santo Diavolo! Álmodtam a mennykőt, a másik szobában lesz.
S azzal mentek, a másik szobában lakókat fölverni, azután a harmadikat,
sorban valamennyi vendéget mind fölzavarták, mindenikkel kinyittatták az
ajtót, a mi néhol nem ment minden késedelem nélkül. Az asztalosműhelyt
nem találták sehol, hanem annál több szitkozódó, káromkodó félálmos
embert, kik ugyancsak emlegették a hóbortos csendzavaró teremtését s
kergették kifelé a szobáikból.
Utóbb is meg kellett neki nyugodni abban, hogy asztalosokkal álmodott.
Visszament szobájába, de nem énekelt, lefeküdt mérgesen és sokáig
dohogott, míg végre el tudott aludni.
A mint a hadnagyom sejteni kezdé a szuszogásból, hogy szomszédja aludni
készül, rögtön elkezde ismét gyalulni, fürészelni, fúrni, faragni,
mintha heten dolgoznának egyszerre nagy sietős munkán.
– Sacramento! ordíta dühösen ágyából felugorva az olasz s most az
egyszer kivont karddal rohant át hozzánk. Ajtónkat készakarva nyitva
hagytuk, hogy bejöhessen.
– Ki fürészel itt? ordítá toporzékolva.
A hadnagyom úgy tett, mintha most ébredne fel álmából.
– Mi lelte önt? kérdé a dühösködőt.
Az nem felelt semmit, hanem miután sehol sem veheté észre a zajt okozó
instrumentumokat, szitkozódva visszahúzódott és lefeküdt.
Harmadszor is fölébreszté a fürész-concert.
Már ekkor nem szitkozódott, hanem kérve könyörgött, hogy akárki legyen
az az elkárhozott lélek, mely őtet fürészhangban kisérteni följár,
pusztuljon a mélységes pokolra; mely kivánsága be is teljesült, miután
egy nagy viaszgyertyát igért az elkárhozott lélek üdvösségének.
Korán reggel elhurczolkodott az olasz a vendéglőből s esküdve bizonyítá,
hogy ott őtet egy legió elkárhozott lélek kisértette asztaloslegények
képében.
* * *
Egy időben sokszor meglopták a hadnagyomat. Vagy egy, vagy más elveszett
a szobájából és sohasem tudtunk a nyomára akadni, hogy kinek a kezéhez
ragadt?
Végre egy örmény vargát kezdtünk gyanuba venni, a kivel a gazdám
dolgoztatni szokott, s ki e végett sokat járt a házhoz, de erre sem
lehetett világosan kisütni a csinyt.
Valahányszor benevolum alá vettük, mindig oly szent képet tudott vágni:
én nem láttam, én nem nyulok semmihez, én soha egy gombostűt sem vettem
el, nekem, ha utánam hajigálnák sem kellene a másé, stb. eff.
Egyszer azonban egy pár kedves, emlékbe kapott pisztolya tünt el a
hadnagyomnak.
– De már ez több mint kettő, ennek végére kell járni, mondta, s egy szép
fényes délután kilovagolt velem az erdőbe, ott a lovakat egy fához
megkötöttük s azzal elindultunk az erdőben a harasztos közé, a hol
legsürűbb volt a hullott falevél.
– Keress nekem egy kígyót, de nagyot, szólt a hadnagyom, s ha találtál,
füttyents.
S azzal elindultunk éjszaknak, délnek, felkutatni az erdőt egy kigyóért.
Nem sokat kellett fáradnunk, az az erdő tele volt ilyen szeretetreméltó
paradicsomi állatokkal, s nemsokára megpillantottam egyet. Szép nagy
állat volt, csigaformán összetekeredve feküdt egy fa tövében, a nyirkos
zöld mohában és aludt; zöldpikkelyes bőre aranyat és pirosat játszott a
rásütő verőfényben.
A hadnagyom odajött a füttyentésre; mire odaért, már akkorra én
lefüleltem a lábatlan állatot, a köpenyegemet borítottam rá, abba
tekergettem, meg sem mozdulhatott.
Haza vittük, előkerestünk egy nagy skatulyát, abba beleráztuk, ráraktunk
egy csomó papirost, hogy ne mozoghasson, s azzal a skatulyát bekötöztük
spárgával, a spárgák végeire iszonyú hivatalos pecséteket ütöttünk, s
szép lapidaris betűkkel felirtuk a skatulya tetejére:
2000, azaz kétezer p. forint tizenötkrajczárosokban.
A skatulyát elől hagytuk az asztalon, s vártuk rá az örményt.
Épen apropos az nap délután belátogatott hozzánk. A hadnagyom
eltávozott, s én egy pillanatra kifordulva a szobából, mire
visszatértem, az örmény szemközt jött rám, s a skatulya már nem volt
többé az asztalon.
– Elmegyek, mondá, majd máskor jövök; és sietett odább.
Kis idő mulva szaladtam.
– Ugyan kérem, nem látott az asztalon egy ilyen skatulyát? kérdezem
kétségbeesett hangon.
– Hogy miképen láttam volna édes lelkem? Bizony oda sem néztem én. Én
nem tudom: maguk engemet tolvajnak tartanak, vagy mi? nekem az orczám
kiég, ha magukhoz jövök, a nagy szégyen miatt. Hiszen, ha engem olyannak
hisz, nem bánom, vizitáljon meg itt az utczán az egész világ előtt, ha
talál-e nálam valamit?
Rettenetes nagy kürtős köcsög kalap volt a fején. Tudtam, hogy abba van
téve a skatulya, hanem nem bántottam, sőt én kértem tőle engedelmet, s
hagytam haza menni, később távolról követve, hogy észre ne vehessen.
Haza ment az örmény, bezárkozott a szobájába feleségével együtt s
tanakodtak. Én meg oda lopóztam az ablakhoz, s a terebélyes
sárgarépa-muskátlibokrok mögül lestem, hogy mitévő lesz?
Az ember elővette kalapjából a skatulyát, szemei még egyszer akkorára
nyiltak fel örömében, midőn ismét és ismét elolvasá a ráírt 2000 p.
forintot tizenötkrajczárosokban.
Hirtelen krétát kapott a kezébe, s elkezdte az ajtón számolni, hogy ha a
boltos tizenötkrajczárosokért minden százra 25 garas ágiót ad, mennyit
nyer rajta?
Elszomorodott, a summa kevésre ütött ki. Letörülte. Harmincz garast fog
kérni.
– Miért ne kérnél ötvenet? szólt a felesége. A boltos szükében van a
váltópénznek, megadja.
Hát azután mit tegyenek a pénzzel?
Az örmény marhába akarta verni, a felesége azt vitatta, hogy első dolog
az ő számára három öltöző ruha selyemből. Ezen összevesztek. Az örmény
megverte a feleségét, s azután, hogy megengesztelje, kénytelen volt neki
négy öltöző ruhát igérni, meg egy rókatorkos mentét. A többiből azután
marhát vesznek. Azt megint eladják jó drágán s borokat vásálnak rajta.
Ebben aztán mindketten megnyugodtak, s hozzáláttak a skatulya
felbontásához.
– Ugyan össze-vissza van kötözve. Látszik, hogy féltős jószág van benne.
Még sem nyilik, még a pecsétek tartják. Hozz egy gyertyát, fel kell
olvasztani.
A gyertya sütötte a skatulya oldalát, képzelhetni, hogy a benn szorúlt
élő állat rossz kedvét mennyire emelte a sütögetés.
Végre engedett a födél, a skatulya kinyilt a házastársak kezei között, s
abban a pillanatban mint a tüzes istennyila ugrott ki belőle a
másfélrőfös kigyó, sziszegve és nagyokat csapva a farkával.
– Jaj szent ezek és amazok! segítsetek! ordítá az örmény, székestől
együtt hanyatt esve ijedtében, míg a felesége metsző sikoltással
szaladgált köröskörül a szobában, rázva magán a ruhát, s minden lépten
azt gondolva, hogy rajta van a kigyó.
Az pedig futott sziszegve sebesen hol ide hol amoda, felmászott a falra,
megint visszaesett, az örmény feleségestől rá-rátapodott a szaladás
közben, s ha olyankor aztán feltekergőzött a lábaikra, ordítottak, mint
a kit sütögetnek.
A kigyó előlük, ők a kigyó elől szaladgálva oly contratánczot jártak,
hogy csak azt sajnálom, hogy nem volt a ki lefesse.
Végre a kigyó felfutott az ágyra, ott belebújt a dunnákba, s a gyilkos
lármára összefutott szomszédok rátörték az ajtót a házastársakra, kik
akkor már kékre, zöldre ijedve jobbra-balra dültek a falnak, s csak
annyit tudtak mondani, hogy ott az ágyban a kigyó.
A felhányt dunnák között csakugyan meg is találták a szép állatot, mire
az még mélyebben a szalmazsákba bújt be; az örményre még csak akkor
következett el az ijedtség, a mint látta, hogy jóakarói a szalmazsák
szétbontásához fognak.
– Jaj, ne bántsák, kiáltá odaugorva. Ne bántsák azt a szegény kigyót,
hadd legyen ott szegény. Hisz az is az Isten állatja. Majd elmegy
magátul is, ha itt nem akar maradni. S azzal taszigálta el az ágytól a
szomszédokat.
– Ne veszekedj Gergucz, mondá az egyik. Csak nem akarsz tán rajta hálni?
– De én szeretem a kigyókat nagyon, nem akarom, hogy az én házamnál
valami állatot kínozzanak.
– Gergucz, te bolond vagy. Hisz az elébb ordítottál, mint a veszett
állat féltedben. De, ha nem akarod, hogy megöljük, hát majd kifordítjuk
a pitarban, s menjen a merre akar.
Végtére is Gergucz ellenkezései daczára kifordították a szalmazsákot a
tornáczban. A kigyó egész öntudattal iramodott tova az udvarban a gyepű
bozótjai közé.
Az örmény nem bánta volna, ha a többi tárgyak is utána szaladtak volna,
mik a szalmazsákból kihullottak.
Mindazon eltünt ingóságok, órák, melltűk és pisztolyok, miket a
hadnagyomtól aprónként ellopogatott, s mik ez ideig nyugodalmasan
pihentek a szalmazsák fenekén.
* * *
A hadnagyom, mint minden rendes katona, ki nem állhatta a guerillákat.
Egy pár rossz hírbe jött csapat egészen elrontotta ennek a névnek a
renomméját.
Ezek szüntelen ott jártak, a hol nem volt ellenség, a népséget
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Virradóra - 16
 • Büleklär
 • Virradóra - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4068
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1942
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4099
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1956
  31.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4118
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1927
  33.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4153
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1933
  35.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  55.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4096
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1958
  34.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4168
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4171
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1941
  34.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4074
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  32.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4193
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1927
  32.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4018
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4024
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2086
  33.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4099
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2006
  35.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4124
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1883
  34.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4086
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1928
  33.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4025
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1949
  32.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4038
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1951
  31.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4234
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1889
  34.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4188
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1931
  34.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4280
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1887
  35.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  55.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4233
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2009
  34.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4180
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  31.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4062
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2160
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 3978
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2160
  29.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Virradóra - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 3529
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1832
  30.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.