Rab Ráby: Regény - 14

Süzlärneñ gomumi sanı 4208
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1940
31.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
43.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
49.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
tömörült, nemzetiségek szerint csoportosulva, a kicsődített férfi
lakosság az utcza átelleni részén; a magyarok furkós botokkal, a svábok
cséphadarókkal, a ráczok vasvillákkal; biz abból száz jutott egyre.
A Ráby háza előtti utat azonban a rendes hadsereg foglalta el, városi
drabantok, bakterok, csőszök, erdőkerülők, czúczákkal, alabárdokkal és
disznólábakkal felfegyverkezve. (Ez utóbbi a régi kovás-puskának a
díszneve.)
E phalanx előtt állt teljes ünnepi ornátusában, azaz, hogy
levelibéka-színű mundérban, a kisbiró, nyakában a rézdobbal, s azon
irgalmatlanul dobolta a rohamra serkentőt és szájjal is buzdítá a vitéz
harczi népet kegyetlen ellenállásra.
A legelső volt, a ki leugrott a szekérről, a Csonka Péter.
– Ejnye, a ki zöld angyalod van! kiálta a kisbiróra, nem tudod jobban
ütni azt a dobot? s megmutatta aztán neki, hogyan kell, olyat ütött neki
az ólmos botjával a dobjára, hogy azon rögtön beszakadt a bőr; akkor
pedig megfogá a rézdobot, s úgy csapta bele a kisbirónak a fejébe, hogy
annak a nyaka beleszorúlt, mint a torkos kutyának a tejes köcsögbe, s
minthogy a nyavalyás se látott, se hallott, a miatt vaktában a csás
lónak ment neki, az meg felrugta, hogy csak úgy hempergett. A sok
kaszás, vasvillás, dorongos ember véghetetlen nagyot kaczagott ezen a
tréfán.
A mint aztán a többi hét nemes legény is leugrált a szekérről, az
ármádia észrevette, hogy ennek fele sem tréfa, s nosza loholt befelé az
erősségbe hajdú, csősz, bakter az egész fegyverzettel, s ugyan
igyekeztek maguk után bezárni a kaput. Csak akkor kezdték aztán rá a
gyilkos fenyegetőzést, mikor már biztos helyen érezték magukat.
Az összecsődült nép nem vett részt az ütközetben, az csak nézte a
mulatságot.
A Csonka Péter megpróbálta elébb a vállával kivetni sarkából a kis
ajtót; de az nagyon be volt már kötözve. Szabályszerű ostromhoz kellett
fogni.
Nemzetes Kadarcsi Keő István uram maga nem szállt le a szekérből; onnan
komandirozott felállva.
– Vegyétek csak le azt a kútgémet onnan az ágasról, nemes barátim. Aztán
neki a kapunak vele!
Négy legény nagy hirtelen lekapta a csordakút ágasáról a gémet, s azzal
aztán neki lódultak a kapunak, mint a római faltörővel; míg három vitéz
a kis ajtót vívta ólmos botokkal. Hanem a benlevők is vitézül
védelmezték ám magukat. Az udvaron voltak ölberakott hasáb fák, azokat
hajigálták ki az ostromlókra; ezek meg természetesen vissza ő reájuk.
Hogy mind ez nem történt meg czifra áldások nélkül, azt el lehet
képzelni.
Odabenn az udvarban biró uram, meg nótárius uram parancsoló szava
hangzott, különösen fenhangon emelve ki azt a vezényszót: «ha be
találnak törni, minden puskából tüzet kell reájuk adni!» Ennek ellenében
dörgött a Csonka Péter fenyegetése: «el ne próbáld sütni azt a
disznólábodat! mert akkor meghalsz!» Ő maga felmászott nagy vakmerően a
kis ajtó bolthajtására s aztán a házpárkányáról a macskajárás tégláit
szedegetve le, azokat hajigálá az ostromlottak fejére.
Hanem mind e hősi erőfeszítésnek nem lett volna sikere, ha a bicskei
segélycsapatok idején meg nem érkeznek. Ez azután eldönté a csata
sorsát. – Egyszerre csak a kert felől nagy rivalgás támad, az ellenség
hátulról tört be a várba. Arra az udvarban iszonyú zűrzavar támadt; bot
pufog, ember ordít, a megriasztott sokaság menekül a merre ürességet
lát; fel a szomszédház falának, be a házba, a góré alá, az istállóba.
Erre a velenczeiek is átugrálnak a zárt kapun, s hős költő legyen az, a
ki azt leirja, a mi odabenn történik!
– Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon! komandiroz a szekérről nemzetes
Kadarcsi Keő István uram. – A nép röhög és rettenetes jó kedvvel
mutogatja egymásnak, a mint egy-egy ismerős tanácsbelit lát a szomszéd
ház tetején négykézláb végigmászni: «ahol megy ni!» aztán meg mikor
egy-egy kedvencz jó emberét, mint a macskát, keresztül hajítják a kapun,
hogy csak úgy nyekken, mikor a földet éri. Jaj de nehezen sajnálják!
Pedig nótárius uram is az utóbbiak között van. Őtet dobták ki előbb,
utána meg a Csutora Miskát, a bátyját. A ruhájuk úgy össze van tépve,
mintha sasokkal viaskodtak volna, betört fej, kiütött fog, kékfolt, a
mennyi csak dukál. A mint tova szaladnak, szidva az egész világot, de
csak egy ember sem akad a nép közül, a ki a kabátjukat leporolja. – De
legjobban megjárják azok, a kik a házba bemenekültek; mert azok közül
egy sem marad, ki a Tripartitum III. R. 22. törvényczikkelyéről kellő
felvilágosítást ne kapna. Azokat, mint az esztrengára fogott juhokat,
billogozzák meg, fustélyokkal, s úgy eresztik el a kert felé. – Biró
uram maga, nagy veszedelmére, azt gondolta ki, hogy a kéménybe
meneküljön; de ott meg egy kis szalmát gyujtottak alá, azt azután nem
állhatta sokáig, keresztül akart bújni a kürtőn. A fejének sikerült is,
meg a két karjának, de a teste alsóbb részeihez nem volt ez a kémény
szabva; azoknál fogva fennakadt, s csak úgy deklamált aztán a kéményből
kifelé, mint a skatulyából kiugró kis ördög. Úgy kellett a kéményt
kibontani, hogy kiszabadítsák, mikor vége volt a reoccupatiónak.
Mikor aztán tiszta volt a fundus, akkor kinyitottak ajtót kaput, s
szekerestül együtt beinstallálták a visszafoglalt házába Ráby Mátyást.
– No hát, nemes uram, hogy tetszett a reoccupatió? szólt nemzetes
Kadarcsi Keő István uram, pipáját kiverve a tenyerébe.
Biz az tiszta munka volt; valljuk meg az igazat. Kár, hogy már kiment a
divatból.
Előljáró uraimék azonban tanultak ebből a példából kettőt. Az egyik az,
hogy a jámbor polgár, ha verekedést kezd a nemes urakkal, hát akkor őtet
verik meg. A másik meg az, hogy a jámbor paraszt, mikor azt látja, hogy
az előljáróságot döngetik, nem tartja helyette oda a hátát; hanem igen
jó mulatságnak veszi a dolgot.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
A nemes reoccupáló urak aztán a munka bevégeztével, biberunt magnum
áldomás, s szépen búcsút vevének a visszahelyezett házi gazdától:
«Máskor is szolgálatjára állunk az úrnak!»
E szókkal nyujtá kezét másnap reggel (az áldomás után) nemzetes Kadarcsi
Keő István uram Ráby Mátyásnak: a mi elég szép leereszkedés volt tőle, a
ki Bocskay Istvántól nyerte a nemességét, holott ez csak III-ik Károlyig
tudja felvinni az eredetét.


HUSZONHARMADIK FEJEZET.
(Mellbenn ollateen dolgoc leznec, a miket ember ki nem tudna fvndaalni,
ha meg nem lettec volna.)
Csak azután, hogy egészen magára maradt, kezdett Ráby Mátyás
elgondolkozni azon, hogy mégis nagyon bolond dolog ám ez, a mit ők most
itt csináltak.
Megrohanni egy békességes város népét fegyveres erővel, harminczat,
negyvenet a polgárok közül, a fél magistratust, kékre, veresre püfölni,
még a város dobját is beszakítani! Ez a világ akármelyik czivilizált
országában sem menne tréfa számba. Képzeljük csak, hogyha
Hessen-Casselben, vagy Würtembergben játszottak volna el ilyen
vígjátékot!
Szó sincs róla, hogy ez a sok bevert fej mind panaszra megy.
A Böske már korán reggel jött jelenteni, hogy ugyan ment ám már
hajnalban a sok szekér fel Budára, megrakodva bekötözött fejű, felkötött
állú előljáró uraimékkal.
Ráby Mátyás hirtelen elhatározta magát, ő is felmegy Budára.
Legjobb lesz, ha maga jelenti fel a dolgot; csináljanak vele aztán, a
mit akarnak. Sokkal jobb, mintha bevárja, hogy érte jőjjenek; még
megtennék vele azt a csúfot, hogy vason kisérnék be. Mindjárt
postakocsit rendelt magának.
Persze a Böskét sem hagyhatta ottan. Szegény árva cseléd mit csinált
volna ott magában a puszta háznál. Úgy sem volt már mit strázsálni
abban. A teheneire sem volt már gondja. Rég kimérte azoknak a husát a
mészáros. Esküdt uraimék felfalták azt mind gulyáshusnak s a Ráby Mátyás
borait megitták rá. Még sincs jó kedvük.
És épen az volt a szerencséje Ráby Mátyásnak, hogy a Böskét is magával
vitte, a hogy majd meglátjuk nem sokára.
Megint csak a pesti Fehér Farkasban szállt meg, vesztére; pedig lám
megmondta neki Leányváry uram, hogy a budai Fehér Farkas jobb
vendégfogadó; de hát az ilyen agyafúrt emberre hiába vesztegetni a jó
tanácsot.
Ott átöltözött német gálába s felvitette magát gyaloghintón a várba, a
helytartó-tanács elnökének palotájáig.
A mint belépett a várakozó terembe, valami ismerős szag ütötte meg az
orrát. Nem csalódott. Mintha csak a szentendrei tanácsházba lépett volna
be. A tanácsbirák mind veres bagaria csizmát viseltek. S annak
válogatott illata van. Azzal volt tele a várakozó terem.
Valamennyi ellenségét mind ott látta egy csoportban. Azok is ő
excellentiájára vártak. Ugyanazokban az összetépett köntösökben jöttek
fel, a miket a tegnapi ütközet olyan csunyául megviselt, kinek a
félkarja, kinek az álla volt felkötve, ki meg a markában hordta a
feldagadt félpofáját, a melyikből a félszeme csak úgy pislogott elő. A
kötelékek össze voltak vérrel mázolva, még az ábrázatok is. Senki meg
sem mosdott azóta, úgy jöttek fel, egész égrekiáltó szenvedéseik
tanujeleivel külső formájukon.
Voltaképen valami nagy baj nem eshetett bennük, mert a mint Ráby Mátyást
meglátták belépni, egyszerre rákezdték a hangos fenyegetőzést s
szertelen jó kedvük támadt, olyan zsivajt csaptak. A beszédjük tartalmát
ugyan nem érthette, mert mind ráczul beszéltek, a ki csak úgy törte is a
nyelvet; az volt náluk a salonnyelv, az aristocratia nyelve; hanem a
hangból, meg a taglejtésekből kivehette, hogy «no, jó helyre jöttél ide!
Majd lesz itt neked kutya porczió mindjárt».
Nem is igen jól érezte magát. Csak behúzódott egy ablakmélyedésbe s
hátat fordított nekik és hagyta őket lármázni.
Egyszer aztán, mintha kettévágták volna a henczegő lármát, a janitor
jelenté, hogy ő excellentiája megérkezett; már jön fel a lépcsőn! Arra a
fenyegetőző alakok egyszerre mind miserabilis positurákba görnyedtek, a
szemeikre lehúzták a véres kendőket, s elkezdtek nyögni, nyöszörögni,
hogy az csupa szánalom volt.
A váróterem ajtaja megnyilt, s ő excellentiája belépett.
Semmivel sem volt újabb a köntöse, mint mikor legutoljára volt
szerencsénk nála tisztelkedni; hanem a mellénye még valamivel tubákosabb
volt, mint akkor.
Félrefordított fejével nagy mérgesen végigsandított a rá várakozó
tömegen s nem látszott az arczán valami különös részvét a jajveszékelők
iránt. Ellenben a mint Ráby Mátyást megpillantá, egyenesen odament
hozzá, s a vállára veregetett és mosolygott.
Kérem! ő excellentiája mosolygott. Minden három esztendőben egyszer
szokott az rajta megesni. Aztán «dominus frater»-nek szólítá Rábyt.
– Nagyon jól van, dominus frater! Ezt szeretem már! most van kegyelmed
az igaz úton! hogy a hazai törvények értelmében szerzett magának
statisfactiót! Hoc est rectum. Tessék besétálni hozzám – discuráljunk
egy kicsit. – Janitor! – Senkit se jelentsen kend be addig, a míg a
tekintetes Kamarás úr nálam lesz. – Kendtek pedig, szólt a vert hadhoz
fordulva, elmehetnek, a honnan jöttek; a mit kerestek maguknak, azt
megkapták. – Placeat intrare, domine perillustris!
Azzal ott hagyta őket a faképnél.
Azok csak egymásra bámultak, nem tudták mire vélni a dolgot, míg aztán ő
excellentiájának a titkárja meg nem magyarázá nekik, hogy a Tripartitum
III. 22. t.-cz. értelmében egészen legalis ütlegek voltak azok, a miket
ők agybafőbe kaptak s ezt ki is adta nekik irásban, hogy az otthon
levőket megnyugtathassák.
A Ráby Mátyást pedig ezuttal még le is ülteté ő excellentiája a belső
szobájában.
– No látja, Kamarás úr, lehet ám az ős magyar törvények szerint is
igazságot szerezni Magyországon; csak érteni kell az applicatiót. Azért
nem kell mindjárt a császárhoz szaladni pátensért. Vannak nekünk jó
törvényeink; nem szükség azokat felforgatni. Szeretném látni, hogy
Németországnak valamennyi Landesgerichtje igazította volna-e el az úrnak
a dolgát ilyen rövideden, radicalisan és ilyen olcsón, mint a velenczei
nemesek hadnagya? – De az úr már megint a császárnál járt odafenn! már
megint delátorkodott! már megint tele van a zsebe intimatumokkal. Elő se
vegye, ha nekem szólnak; mert én fel se bontom. Csodálom Ő Felségét,
hogy minek küldöz nekem intimatumokat, mikor tudja, hogy nem olvasom el.
– Ezúttal másféle rendeleteket hozok Ő Felségétől, mondá Ráby, ki jónak
látta nem állani elő mindennel, a mit tud; Ő Felsége most csupán atyai
kegyességének tanujeleivel bocsátott le. Sokat gondolkozott Magyarország
fővárosáról s nagy tervei vannak e város fölemelése iránt.
– Lássuk a plánumokat!
– Legelőször leküldi az engedélyt a pesti zsidó község számára, hogy
zsinagógát építhessen a városban.
– Bihászman? Zsinagógát! A zsidóknak! kiálta fel a helytartósági elnök
úr, felpattanva a helyéről. De hisz ez nem fölemelése, hanem
elpusztítása Pest városának. Hisz akkor, ha ez meg lesz engedve, száz
esztendő mulva Pestet úgy fogják híni, hogy Jeruzsálem! A zsidóknak
három emeletes házaik lesznek itt s látni fog a világ nem csak zsidó
burgereket, de még zsidó nemes embereket is, prædicatumokkal és
czimerekkel! Megéri a világ, hogy zsidók fogják viselni az insignis
ordók vitézi keresztjeit; – még úgy segéljen, a diætába is beviszik a
bársony bugyogót, s száz esztendő mulva, horrendum dictu! – zsidó
ablegatus fog az incliti status et ordines előtt a katholicus fundus
religionis fölött perorálni. – Bihászman!
– Csak azt sajnálom, hogy én azt a szép kort nem érem meg! Viszonzá Ráby
Mátyás. A mit ő excellentiája persze tréfának vett. Mert hisz arról maga
is meg volt győződve, hogy a mit megjövendölt, annak beteljesülése
tiszta képtelenség. Maga is csak nagyon nagyot akart vele mondani.
– No, hát az elég szép volt bevezetésnek! Bihászman? Van-e még több is?
– Sine dubio, folytatá Ráby, s mivelhogy épen az ablaknál állt ő
excellentiája, ő is odalépett melléje, a honnan a Dunára és Pest városra
lehetett látni. Látja excellentiád azt a nagy négyszögletű térséget ott
a pesti város-erdő szélében? Fűzfás árok veszi körül.
– Látom. Hát abból, Bihászman, mi lesz?
– Ő Felsége elrendelé, hogy oda egy nagyszerű épületet emeljenek, két
contignatióra, kilencz udvarral, két ezer ablakkal. Nekem megmutatta az
épület nagy tervét, a mit saját költségén készíttetett a főváros
számára. Az egész negyvenezer ölet fog elfoglalni.
– Bone Deus! De hát mire lesz ez a nagy épület? Tán csak minden embert
oda akar csukatni ő felsége, a ki a patenseit nem tiszteli. Akkor kicsi
lesz a ház!
– Ő azt kórháznak szánta Pest számára.
– Tehát ispitálynak? De hiszen a nagy pestis alkalmával sem volt itten
annyi lázár, hogy a rendes lazaretumokban el ne fért volna. Ha azt
akarja Ő Felsége, hogy azon a kétezer ablakon mind nézzen ki egy ember,
hát a kinek náthája van, vagy a tyúkszeme fáj, mind belehordatja Pest
városából, még sem telik meg.
– De egyuttal lelenczház is lesz az.
– Bihászman? olyan gyermekeknek az asyluma, a kiket az anyjuk kitesz az
utczára? De hisz ilyen nincs Pest városában. Hiszen meg nem tűr itt a
polgárság a maga falai között olyan asszonyszemélyt, a ki gonosz életet
él. Az itt ekklézsiát követ, annak fejét veszik, kiseprüzik a városból.
– Ez most még úgy lehet; de mind megváltozik ez, ha egyszer Pest a nagy
világvárosok közé emelkedik, a hol az egyeseknek és a tanácsnak másra
van gondja, mint a családi élet ellenőrzésére. A nagyvárosok előnyeivel
Pest is örökölni fogja azoknak a calamitásait.
– De hát hogyan legyen ebből a Pestből nagy város? azt nem értem.
Bihászman? Ide jön a császár lakni?
– Azt nem; hanem nagy kereskedő várossá fogja azt emelni.
– Kereskedő város? Pest? Nem tudom kitalálni, hogy mivel kereskednének a
pestiek? – Bihászman? Van egy nehány timár, a ki bőrt készít, azt el is
hordják Kőrösig, Kecskemétig. A komáromi talpas kereskedőknek is van
itten filiáljuk a vizafogóban, s mikor a talpakat leeresztik a Vágról, a
tótok rendesen hoznak ide ládákkal fűzfaalmát s azzal kereskednek, a
mézesbábosaink is eljárnak a közel városokra: de valami nagyobbszerű
kereskedést épen csak a disznókereskedők meg a rongyászok űznek itten.
Soha se lesz Pesten kereskedés!
Ráby Mátyás csak mosolygott arra a szóra.
– A császár pedig egyszerre egy nagyszerű operatióval akarja Pestet a
kereskedő városok sorába emelni. Kész a planuma egy csatorna ásatására,
mely Pestet Trieszttel összekösse, s egyenesen a tengerrel hozza
kapcsolatba, a Balatonon és a Dráván keresztül.
– Trieszttel? Te! Öcsém! (Már ennél tegezni kezdte a dominus fratert.)
Ne tarts hát bolonddá! Hisz nincs ma első április. Tán én is csak tudom,
hogy merre van Trieszt! Hát a Karst hegyén, Bihászman? hogy viszi fel a
császár a csatornát?
– Sehogy. Azt keresztül furatják s alatta megy át a csatorna.
– No de már, édes fiam, Kamarás úr, barátom, hallja kend! ha már nem
tekinti az úr bennem a magyar királyi helytartói elnököt, tekintsd öcsém
az őszhajszálaimat s keress ki magadnak valami más bolondot, a kivel
elhitesd, hogy a Karst hegyét keresztül lehet fúrni s azon a tengert a
Balatonon keresztül a Dunáig vezetni! Hisz ahhoz milliók kellenének!
– Hatvan millióra megy a költségvetés.
– Hatvan millióra! Bihászman? hisz annyit tizennyolcz esztendő alatt
vesz be a császár egyenes adókból Magyarországon. (Még akkor három
millió háromszáz ezer forint volt csak Magyarország összes államadója.)
– A pénzösszeg pedig már készen áll e czélra. Egy vállalkozó társaság
alakult, a császár elnöklete alatt, mely a csatorna elkészítésére a
kivánt összeget előteremteni kész s akkor Budapest a tengerrel egyenes
összeköttetésbe hozva, egyszerre nevezetes emporiummá emelkedik.
Rengeteg nagy eszme! Budapestről Triesztig egyenes vízi út. A
világkereskedés lerakodó helye Magyarország közepén! Ugyanaz az eszme, a
mivel a franczia császárok Párist, a mivel a Pharaók Memphist, a Ming
császárok Pekinget erőlködtek a világ mozgalmához közelebb tolni. Mi
volna Budapest, mi volna Magyarország most, ha ez a terv kőbevágott
valósággá lehetett volna?
Hanem ő excellentiáját ez végképen kihozta contenantiájából.
– Micsoda? kiálta fel, s most már a szemei fehérét is elfutotta a vér.
Hát csakugyan serio planizáltok egy ilyen monstrosus chimærat? csatornát
a tengerig Magyarország közepéből? Hogy azon keresztül a külföld
kupeczei ennek az országnak minden zsirját és vérét kiszivattyúzzák?
Abból semmi sem lesz! Ebbe még majd az ország Rendei is bele fognak
szólni! Nem fogjuk engedni az ország népét éhhalállal elpusztítattni!
hogy itt nekünk angolok, hollandiak fészkeljék be magukat s a
bányáinkból minden aranyat, ezüstöt kilopjanak, a szegény magyarnak a
szemét is kicsalják! Hogy a tengervize egészen Budáig feljöjjön, a
Dunát, a Balaton tavát besósítsa, hogy aztán a tengeri só még az
egyedüli kincses ládánkat, a sóbányát is tönkre nyomorítsa. Dejsz ebből
nem lesz semmi!
Ráby Mátyás pedig nem hagyta magát. Ezen a téren egészen otthon volt.
Példákat, adatokat tudott felhozni, hogy épen ellenkezőleg, azok az
országok a boldogok, a miknek tengeri kereskedésük van; a kereskedelem
nem hogy kipusztítaná, hanem inkább felgazdagítja a nemzeteket. De nem
ért azzal semmit; mert ő excellentiája azt vágta neki vissza, hogy igen
is, jó a kereskedés az olyan nemzeteknek, a kik csalni tudnak, de az
együgyüeknek ellenben az a veszedelmük. Lám a zanzibariaknak, meg az
otahajtiaknak is van tengeri kikötőjük, jár is abba hajó elég; a
benszülöttek még is meztelenül járnak. A világkereskedés útjában
lábatlankodni nem olyan népeknek való, a mik egy tükördarabért, vagy egy
pántlikáért odaadják a hizott malaczot; pedig a magyar épen ilyen!
Legyen annak is tengeri kikötője, hát tíz esztendő múlva czeglédi biró
uram a dolmánya helyett a meztelen bőrére fogja a czifra sujtást
tetoviroztatni, mint az otahajtii kaczika; mert nem lesz neki más; a
Szent-Domingóban a nádméz ültetményeket a néger rabszolgák helyett
magyar parasztok fogják kultiválni, a kiket a földesuraik eladtak.
E nagyon mulatságos disputa hevében észre sem vették az urak, hogy egy
harmadik is odaszármazott közéjük. Ez a districtualis commissarius úr
volt, a kinek mindig bejelentés nélkül lehetett ő excellentiájához
belépni, s a ki csak hallgatta, aztán mosolyogva a nagy disputát, a
melyben egyik fél sem akart engedni a másiknak, s mind a kettő meg volt
felőle győzödve, hogy neki van igaza.
Végre ő excellentiája már nem is argumentált, csak cholericus
kaczagással fejezé ki magas fitymálását az ilyen szörnyeteges
képtelenségek irányában.
– Hahaha! még kanálist! Megiszom én azt! Hogy is ne? A tengert ide!
Bihászman? «Tengerit» a magyarnak, nem tengert! Görögnek való a
kereskedés! Annak is csak a czinczárnak! A magyar nemes kardjából nem
lesz soha rőf! Nem vált a magyarból soha tyukász, olajkáros, babkáros,
rongyász, tollszedő; hagyta ezt a mesterséget hiencznek, hanáknak,
zsidónak. Becsületes magyar ember nem kereskedett soha egyébbel, mint
buzával; azt pedig nem adjuk el az idegennek. Ide csatorna nem jön, s
punctum!
A districtualis commissarius úr, mint afféle jó ember, nem szerette, ha
a jó emberek egymás között czivakodnak. Interveniált. A Ráby Mátyást is
meg akarta kimélni ő excellentiája haragjától; aztán meg ő
excellentiáját is meg akarta szabadítani attól az alkalmatlanságtól,
hogy ő vele egy subalternus hivatalnok vakmerően disputáljon, a ki négy
rangfokozattal alatta áll. Átvitte a társalgást neutralis terrenumra.
– Ejh, bajtárs, nem bizták mi ránk a national-œconomiát! Mondd el
inkább, mi szépet láttál Bécsben? Hiszen azóta nem is találkoztunk
egymással, hogy azt a hires computust csináltuk. Hahaha hahaha!
Itt valami jutott ő méltóságának eszébe, a min annyira nevetnie kellett,
hogy kénytelen volt a himzett battiszt zsebkendőjét kirántani a zsebéből
s abba temetni a nevetést.
És Ráby Mátyás tudta jól, hogy mit nevet a kegyelmes úr? A Fruzsinka
jutott eszébe bizonyosan, meg az a derék tréfa a másik két feleséggel.
Úgy esett Rábynak ez a nevetés, mintha spékelték volna a vékonyait.
A kegyelmes úr elharapta a nevetés vágyát; hanem a jó kedve azután is
megmaradt.
– No, de beszélj a bécsi dolgokról valamit, barátom. Voltál a National
theaterben? Láttad Dandin György előadását? Jól játszották-e a
czímszerepet?
Ez már nem spékelőtű volt: ez már maga volt a nyárs, a szíven és beleken
keresztül ütve.
Ráby Mátyás egészen felfogta a czélzást. «Tu l’a voulu, George Dandin!»
– «Te kivántad, Dandin Gyurka!» Hiszen senkinek a története nem hasonlít
a megcsalt, kidobott, kicsufolt George Dandin komödiájához olyan nagyon,
mint a Ráby Mátyásé.
Csak az a keserű döfés igazolhatja, hogy Ráby annyira elfeledkezett
magáról, hogy visszadöfjön. Nagy vigyázatlanság volt tőle, a mit tett;
de nem tudom, hogy melyikünk állta volna meg a helyében, hogy hasonlót
ne tegyen.
Finom mosolylyal válaszolt a kegyelmes úrnak.
– Én nem értem rá Dandin György előadását megnézni. «Neked» majd több
időd lesz azt megláthatni ott fenn Bécsben s megbirálni, hogy jól
adták-e a czimszerepet?
A válaszban csak a tegezés lepte meg egy kissé a kegyelmes urat. Ott
fenn Bécsben az udvarnál igaz, hogy kölcsönösen tegezték egymást. De a
mint ő districtualis commissáriussá lett, akkor úgy fordult a szokás,
hogy ő ugyan az egykori bajtárst tegezze, de az ő neki megadja a
competens «kegyelmes uramat». Hogy felejtkezhetett el magáról annyira
Ráby?
Ő kegyelmessége erre rögtön feszes positurába tette magát s a körmei
hegyét kezdte nézegetni. Ráby Mátyás meghajtotta magát az elnök előtt
mélyen; a kegyelmes úrnak pedig csak a kezével intett «agyiöt», úgy
távozott el.
– Ez valamiért megharagudott rád? mondá ő excellentiája Ráby eltávozta
után a kegyelmes úrnak.
– Visszacsaholt, mint a kis kutya, mikor a farkára találtak lépni.
A mint Ráby kihúzta a lábát az ajtón, jött be sietve a titkár, s hozta a
postáról érkezett stafétákat, a mik az elnöknek szóltak.
– Egy staféta kegyelmességed számára is van itt, mondá a titkár a
districtualis commissariusnak; parancsolja, hogy a kanczelláriába
küldjem, vagy átméltóztatik itt venni? Kívül az áll rajta: «ad personam»
(személyesen).
– Adja ide, kérem. Köszönöm.
Ő méltósága felvágatta a pecsétet a titkárral s aztán elővette az
aranyfogantyús lorgnettejét és kényelmesen neki dőlve, olvasá a kapott
levelet.
Hanem mire végig olvasá, már nem ült, hanem állt és csak a pirosítónak
köszönhette, hogy el nem sápadt.
– Méltóztassék ezt olvasni, hebegé zavarodottan; a császár azt irja
sajátkezüleg, hogy rögtön menjek fel Bécsbe; a districtualis
commissariusi hivatalomtól fel vagyok mentve.
– Az én stafétámban pedig már ki is van nevezve az új districtualis
commissarius a helyedbe.
– Nem értem!
– De én értem. Most már «dominus frater», elég időd lesz magadnak
megitélni, hogy jól adják-e a National Theaterben – a Bihászman – Dandin
Gyurkát?
Az exkegyelmes úr a homlokára csapott.
Ő excellentiája pedig elővette a tubákos pixisét s teleszórva burnóttal
az orrát, száját és mellényét, az mondá neki:
– Ez nem kis kutya, a ki csahol: – hanem nagy kutya, a ki harap! – Neked
már leharapta a nyakadat! Bihászman?


HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.
(Kibenn meglaatandivc, millen nagi wezedelem, ha az ember wizet iszic).
Mondtuk feljebb, hogy Ráby Mátyásnak vesztére kellett a pesti «Fehér
Farkasba» szállni, a helyett, hogy a budai «Fehér Farkast» választotta
volna. Mert ha az utóbbiban ütötte volna fel kvártélyát, hát akkor, a
mint a helytartó tanács elnökétől megvált, egyenesen ment volna ki a
szállására, útközben megcsapta volna a drága jó hársfa-illat, a mi a
városmajorból szétterjedez ilyenkor, arrafelé vette volna sétálását. Ott
még abban az időben a mostani bűzös «ördögárok» helyén gyönyörű szép
patak folydogált, a mi a Zúgligetből eredt; azon volt a városnak egy
derék négykerekű malma, a melyben egyuttal tejgazdaság is volt; ott Ráby
Mátyás kapott volna a piros pozsgás majorosnétól jó friss tejet, puha
czipót; azután kedve támadt volna felsétálni tovább a kies patak
partján, észre sem vette volna, mikor a Disznófőhöz megérkezett. Ott
épen akkor nyilt a gyöngyvirág minden csalitban; ki ne szeretne
gyöngyvirágot szedni? Az felcsalogatta volna őt egész a Mátyás király
fájáig. Ott a fűbe leheveredett volna; senki más a dongó vadméheken
kívül meg nem szólította volna; azok pedig nem bántanak senkit, a ki
őket nem bántja. Onnan aztán nagy délután elkerült volna a Mátyás király
kútjáig, a mihez a törökök egész tömör épületet emeltettek; attól nem
kell kérni a vizet, adja magától; végre késő estére jól kifáradva került
volna vissza a Fehér Farkashoz, a markát teleszedve mezei virággal s
aludt volna utána fölségesen.
Egészen másképen ütött azonban ki a dolog, hogy a pesti «Fehér Farkast»
választotta tanyául. Pest még akkor nem volt olyan szép, mint most,
hanem olyan bűz akkor is volt benne, mint most. Abban a hajdankori
vendég-fogadóban megette az embert a légy. Menekülni kellett valamerre.
Ki a városerdőbe, a hogy akkor a «liget»-et nevezték. Ott pedig akkor is
annyi por volt már, mint most.
Ráby Mátyás ide indult ki sétálni.
Tele volt a feje mindenféle nagy gondolatokkal.
A népboldogítás eszméi legjobb útban voltak teljesedésükhöz.
A lanyha, lágymeleg kerületi biztost egyenesen az ő feljelentése folytán
hivta vissza a császár, s a kit helyébe kinevezett: A..y P. egy szigorú,
komoly ember volt, ki maga is nagybirtokú úr az országban, a hivatalt
csak becsületből viselte; hidegvérű, hozzájárulhatlan, hűséges. És a mi
fődolog, senkivel sem állt barátságos lábon idelenn.
A mint ez le fog érkezni, a legelső teendője lesz, Ráby Mátyás alapos
vádjai folytán, a szentendrei magistratust felfüggeszteni, új biró- és
tanácsválasztást elrendelni, melynek kétségtelen eredménye az eddigi
tanácsbeliek elüzetése s újak beiktatása. Akkor aztán az új tanácsbirák
előtt vagy kénytelenségből fedezi fel a letett nótárius a nagy kincses
ládához vezető befalazott nyilást, vagy ha az nem teszi, majd fel fogja
fedezni a pópa a másik bejáratot, a miről csak neki van tudomása, ahogy
ez iránt Rábynak igéretet is tett.
Ha egyszer aztán a nagy kincses láda fel lesz fedezve, abból először is
a szegény kizsarolt jobbágynépnek egyszerre vissza lehet fizetni a rajta
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Rab Ráby: Regény - 15
 • Büleklär
 • Rab Ráby: Regény - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4097
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2001
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4162
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2024
  29.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4372
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1881
  31.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4362
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1873
  33.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4257
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1942
  34.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4107
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1910
  31.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4323
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1897
  33.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4302
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1881
  36.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4355
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1880
  32.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4298
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1886
  33.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4328
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1862
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4299
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1873
  32.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4260
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1985
  30.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4208
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1940
  31.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4276
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1854
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4295
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1992
  32.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4254
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1805
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4251
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1836
  33.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4329
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1887
  33.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4248
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1877
  32.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4228
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1923
  31.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4247
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1890
  33.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4209
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1860
  34.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4101
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1973
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4083
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1818
  32.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4191
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1867
  31.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4210
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1897
  33.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4127
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1928
  32.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4070
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1926
  30.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Rab Ráby: Regény - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 1848
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 987
  41.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  58.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.