Petőfi Sándor összes költeményei - 16

Süzlärneñ gomumi sanı 3679
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1767
31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
43.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
49.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
Mért nem ölelhetlek össze-vissza?…
Látszik: deák vagy és kálomista,
A ki a vizet nagy kínnal iszsza.
Ember a lelked is, atyámfia!
Imádkozzunk a bor istenéhez,
S hagyjuk a világot papolnia,
Hogy, ki a bort szereti, ez és ez.
Haszontalan világ ez a mai;
Egyátaljában nem tetszik nékem.
Jőjünk csak mi össze!… fenn az égben
Örömkönnyeket sír Csokonai.
Egyébiránt ne gondold, barátom,
Hogy én valami vad ficzkó vagyok,
Mihelyest a bor szinét meglátom;
Nem én! csak ugy csendesen vígadok.
S ha bizalmas ember van mellettem,
Mosolyogva a bús múlt időket
Elbeszélem, hogy mennyit szenvedtem,
Mint majd egyszer elbeszélem néked.
Hidd el, csodálkozni fogsz fölötte,
Hogy huszonkét éves ember ennyi
Bajon magát keresztül törhette
S nem birta őt a baj sírba tenni.
Az igaz, most jobb az állapotom,
Bár a legjobbnak ezt sem mondhatom;
Hanem ugy csak állok, hogy ha véled
Találkoznám, megvendégelnélek.
De miért is nem jösz egyszer hozzánk?
Majd meglátnád, milyen jól mulatnánk!
Messze vagy, de én baka koromban
Hetvenhétszer annyit gyalogoltam.
Siess hát, mert ha sokáig késel,
Élted napjáig megemlegeted;
Én rontok hozzád, s akkor jaj neked:
Agyonszorítlak egy öleléssel!
(Pest.)

Furfangos borivó.
Megiszom én a bort, mert szeretem,
De néha megy belém nagy nehezen;
Azonban rajtam nem fog ki soha,
Minden dolognak van oka-foka.
»A kancsó zsarnokszív« – azt gondolom –
»Ki kell belőle a vért ontanom!«
S e gondolatra kancsom kiürűl,
Készítették bár feneketlenűl.
(Pest.)

Pinty úrfi.
Én nem panaszlok sorsom ellen,
Mi ördögért panaszlanék?
Lehet-e kegyesebb irántam,
Mint a milyen kegyes, az ég?
Nekem jutott a nagy szerencse:
Pinty úrfit énekelni meg!
Pinty úrfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
Pinty úrfinak fillére sincsen,
Tán a nagyapjának se volt;
A mit telt erszénynek neveznek,
Távol van tőle, mint a hold.
Azért magát föl nem akasztja,
De még csak nem is kesereg,
Pinty úrfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
Asztalt számára nem terítnek,
S ki hinné? éhen még se vesz;
Ha enni kell, a vendéglőkbe
Bekullog ismerősihez,
S egy-egy falatka innen, onnan…
Böndőjét ekkép tölti meg.
Pinty urfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
Mikép teszen szert öltözetre?
Ez is igen eredeti:
Bál- és egyébre a ruhákat
Ugy kölcsön elkéregeti;
Csakhogy többé ezen ruhákat
Nem látják a jó emberek.
Pinty úrfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
Hol a szállása? azt nem tudjuk;
De ő fennen dicsekszi el:
Milyen pompás szobái vannak!
És a mit ő mond, hinni kell.
Bár kávéházakban gyakorta
Olyan Pintyféle szendereg:
Pinty úrfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
És ilyen ő tetőtül talpig,
Tökéletes képmása ez;
Magának és kedves honának
Roppant becsűletet szerez.
Kiáltson föl hát minden ember
Tartsák meg őt az istenek!
Pinty úrfi a maga nemében
Hat puszta falu környékében
A legpáratlanabb gyerek.
(Pest.)

A naphoz.
Panaszom van kelmed ellen,
Hallja kelmed, nap uram!
Mi dolog az, sugarával
Bánni olyan fukaran?
Elballag kelmed fölöttem
Minden istenadta nap,
Kis szobám kelmedtől még is
Egy sziporka fényt se kap.
Oly sötét van benne, mint a…
Majd kimondtam, hogy mibe’;
Legyen egy kis embersége,
S nézzen kelmed néha be.
Hiszen azt, hogy versirás a
Mesterségem, tudja tán,
Azt is tudja, ily esetben
Nem lehet pompás szobám;
Hogy ne tudná, ’sz’ hajdanában
Kelmed szinte lantot vert,
Még mikor le nem rudalták
Az Olympról Jupitert.
Szánjon meg tehát kegyelmed,
Kedves collega uram,
S mátul fogva sugarával
Ne bánjék oly fukaran.
(Pest.)

Takarékosság.
Akármiképen csűrjük, csavarjuk,
Szép, a ki gazdálkodni tud:
Ilyennek aztán az adósság
Nem köt nyakába háborut;
Nem szurkol, ha bizonyos utczán
Világos nappal menni kell,
Hegykén tekinthet jobbra-balra,
Találkozzék akárkivel;
Nem mondja, a midőn javában
Cseng a kocsmában a pohár:
»Barátim, megbocsássatok, de
Mennem kell, otthonn munka vár«…
S a többi! – – szóval, mátul fogva
Takarékos fiú leszek,
Minden garast úgy megbecsülök,
Miként apám, a jó öreg.
Hejh, csakhogy én az efféléket
Mindig pénz fogytán fogadom;
S a mint pénzem jön: akkor ismét
Hegyen-völgyön lakodalom.
(Pest.)

Ha.
Ha kalapomnak szőre volna,
És jobbra-balra nem konyulna:
Én volnék a derék legény!
Arszlánnak is beilleném.
Ha már nem volna vagy két éve,
Hogy a mellényem meg van véve:
Én volnék a derék legény!
Arszlánnak is beilleném.
Ha volna több, mint egy kabátom,
Mit hordanom kell télen nyáron:
Én volnék a derék legény!
Arszlánnak is beilleném.
Ha a nadrágom alja, térde
Nem volna oly nagyon megsértve:
Én volnék a derék legény!
Arszlánnak is beilleném.
Ha a csizmámnak talpa, sarka
Nem kérdené, hogy hol a varga?
Én volnék a derék legény!
Arszlánnak is beilleném.
Ha majd e ha, ha, ha, ha meg ha
Elpusztul tőlem a pokolba:
Én leszek a derék legény!
Mingyárt arszlánnak illem én.
(Pest.)

Szemfájásomkor.
Teremtő isten! szemeimre
A vakságot tán csak nem küldöd?
Mi lesz belőlem, hogyha többé
Nem láthatok lyányt s pipafüstöt!
(Pest.)

Szerelem vándorai.
Kél a hold, az éj lovagja,
Hold kiséretében,
Mint hüséges apród, a kis
Esti csillag mégyen.
Indulóban vagyok én is,
S nem megyek magamban;
Holddal esti csillag, vélem
Égő szerelem van.
Csak eredj, hold, csak eredj a
Barna éjszakához;
Megyek én is, megyek én is
Barna kis leányhoz.
(Pest.)

A nap házasélete.
A nap házas legény,
Tudjátok?
Hanem szegény
Fején
Ez épen a nagy átok,
Mert a papucskormány terhét nyögi;
Rosz felesége annyi bút szerez neki.
Természetes hát, hogy a jó öreg
A bort nem veti meg,
A bort, mely minden bajnak orvoslója,
A bort, mely a szívből a bút kiszórja.
De otthonn inni nem merészel,
Mert ekkor kész a pör a feleséggel.
Azonban tud magán segíteni.
Midőn az égen a szokott utat teszi:
Csak arra vár,
Hogy fellegekbe öltözzék a láthatár,
Ekkor nem félve,
Hogy őt meglátja felesége,
Bebaktat egy közeleső
Kocsmába,
S iszik, mint a kefekötő,
Bujába’! –
Ha jön az est,
S a felleg oszlani kezd,
Látjátok őtet, a mint mámorosan
Piros pofával az égről lezuhan.
(Pest.)

Mi lelt?
Nem tudom, mi lelt ma engem?
Jó kedvemben nincs határ;
Dalolhatnék, fütyölhetnék,
Egyikhez sem értek bár.
Összeverem a bokámat,
Noha nem szól muzsika;
A szobám világos, ámbár
Nap nem süt belé soha.
Még a füst is rózsaszínű,
Melyet rosz cserép pipám
Legroszabb kapadohányból
Küld keresztül a szobán.
A szivem ver, mintha benne
Háborogna szerelem;
Pedig egy leány sem váltott
Csak egy jó szót is velem.
S annál megfoghatlanabb ez,
Mert zsebemnek zord egén
Pénzfogyatkozásnak éje
Űl sötéten, feketén.
Szóval: a világ előttem
Egy szép tulipán-bokor…
Kár, hogy addig lesz csak az, mig
Kimegy fejemből a bor!
(Pest.)

Halálom.
A halál két neme áll előttem,
Nem tudom, hogy melyiké leszek;
Nem tudom, pedig szeretném tudni:
Éhen vagy szomjan halok-e meg?
(Pest.)

Igyunk!
A kinek nincs szeretője,
Bort igyék,
S hinni fogja, hogy minden lyány
Érte ég.
És igyék bort az, a kinek
Pénze nincs,
S az övé lesz a világon
Minden kincs.
És igyék bort az, a kinek
Búja van,
S a bú tőle nyakra-főre
Elrohan.
Sem szeretőm, sem pénzem,
Csak bánatom;
Másnál háromszorta többet
Ihatom.
(Pest.)

Hozzá.
Szent borzalommal nyujtom ím feléd
Nem földi kéjtől reszkető kezem,
S enyém vagy-e? valóban az enyém?
Nem álmodom-e? félve kérdezem.
Oh nem, nem álom! hallom hangjaid,
Az andalító édes hangokat,
És arczaidnak látom líljomát,
És itt pihensz, hol hév szivem dagad.
Mennyit nem küzde a balsors velem,
Mig valahára még is engedett,
Mig a dicső perczet megérhetém,
Hol sajátomnak mondlak tégedet.
Sajátom vagy! s e boldogságomat
Kinek, vajon kinek köszönhetem?
Isten megáldja kedves verseim!
Ők, ők szereztek meg téged nekem.
Engedd, hogy még egyszer nézzek reád,
S szorítsanak szivemhez e kezek!
És most… és most… jer a zsebembe pénz,
S menjünk, először is csizmát veszek.
(Pest.)

Sovány ősz.
Megköszönöm az ilyen őszt,
Alázatosan köszönöm!
Egész világ örűl, vigad,
Csak én nekem nincs örömöm,
Iszik boldog, boldogtalan,
Szüret van úton, útfelen,
És én isten kegyelmiből
A száraz kortyokat nyelem.
Búsan Budára kullogok,
Megállok a vár tetején;
Nagyszálnak borszülő hegye
Távolból kékellik felém.
Nagyszálnak borszülő hegye
Sok jó napot szerzett nekem;
Hanem mi haszna? hogyha most
A száraz kortyokat nyelem.
Mint holmi falusi biró,
Leteszem a két könyököm,
Remélve, hogy tán valahogy
Majd búmat versben kínyögöm.
Hiába minden fejtörés!
Nem boldogúl a vers velem,
Hogy is verselhetnék? midőn
A száraz kortyokat nyelem.
Nagy bosszusan, nagy álmosan
Az ágyba vágom magamat,
S hejh a szüret! ezt mormogom
Fülig a takaró alatt.
És a szüretről álmodom
S a borról minden éjjelen;
Másnap megint, mint azelőtt,
A száraz kortyokat nyelem.
Csak menne már el a szüret,
Csak menne a pokolba már!
Hozná meg isten a telet,
Hideg házban huzzam ki bár.
Vagy meglövöm magam, vagy a
Duna leszen fekvő helyem,
Ha a jövő szüretkor is
A száraz kortyokat nyelem.
(Buda.)

Verseim.
A költészet fája életem,
Minden versem egy levelke rajt.
Fa, levél el fog hervadni majd,
A felejtés szele rá sóhajt.
És mivelhogy elhervadni fog,
Ne is ápolgassam én e fát?
Más hasznot ha nem hajt: legalább,
A mig élek, hűs árnyékot ád.
(Pest.)

Csokonai.
Egy kálomista pap s Csokonai
Egymásnak voltak jó barátai.
Kilódul egyszer Debreczenből
S a jó barát előtt megáll,
S: ihatnám pajtás! így kiált föl
Csokonai Vitéz Mihály.
»No ha ihatnál, hát majd ihatol,
Akad még bor számodra valahol,
Ha máshol nem, tehát pinczémben;
Ottan nem egy hordó bor áll«,
Szólott a pap, s leballag véle
Csokonai Vitéz Mihály.
»Ihol ni, ucczu!« fölkiált a pap,
A mint egy hordóból dugaszt kikap;
»Szaladj csapért! ott fönn felejtém;
Szaladj, öcsém, de meg ne állj!«
És fölrohan ló halálában
Csokonai Vitéz Mihály.
A likra tette tenyerét a pap;
Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap,
S a csap nem jött, és a pap morgott:
»De mi az ördögöt csinál,
Hol a pokolba marad az a
Csokonai Vitéz Mihály?«
Tovább nem győzte várni a csapot,
Ott hagyta a hordót, (a bor kifolyt,)
Fölmén a pinczéből a házba,
De ott fönn senkit nem talál.
Csak késő este érkezett meg
Csokonai Vitéz Mihály.
Hát a dologban ez volt az egész:
Kereste ott fönn a csapot Vitéz,
Zeget-zugot kikutat érte,
De csak nem jön rá, hogy hol áll?
És így csapért szomszédba mégyen
Csokonai Vitéz Mihály.
A szomszédban valami lakzi volt.
Elébe hoztak ételt és italt;
És ím az étel és bor mellett
És a zenének hanginál
Csapot, papot, mindent felejtett
Csokonai Vitéz Mihály.
(Pest.)

Dáridó után.
Ez volt aztán az éjszaka!
Bort többé soh’se lássak,
Ha életemben párja volt
Ennek az áldomásnak.
Egész mohácsi ütközet
Ment végbe ott közöttünk;
Igaz, hogy a török a bor,
És a magyar mi lettünk.
Hanem még az is igaz ám,
Hogy harczoltunk vitézül,
Kivált mikor már a király,
Az ész, kidőlt nyergébül.
A győzelmes poharakat
Dühhel nyakon ragadtuk,
S függtünk letéphetetlenűl,
Mint a piócza, rajtuk.
Ha oly hosszú lesz életünk,
Mint kortyaink valának,
Megérjük boldogabb korát
A bús magyar hazának.
(Pest.)

Szerelmem zúgó tenger…
Szerelmem zúgó tenger,
De most zúgása nem ver
Órjási hánykódás közt földet és eget;
Elszenderűlt, miképen
A gyermek bölcsejében,
Ha hosszan jajgatott és hosszan könnyezett.
A síma habtükörben
Evez föl és le lelkem
Szelíd merengésnek hintázó csónakán;
Partjáról a jövőnek
Csattog felém lágy ének…
Te énekelsz, remény, te kedves csalogány!
(Pest.)

Volnék bár…
Volnék bár sivatag bús szigete
A tenger közepének,
Hová ember, madár nem lépne be –
Csak tégedet ne ismernélek.
Volnék megdermedt jégsziklája bár
A messze föld végének,
Mit nem melenget lanyha napsugár –
Csak tégedet ne ismernélek.
Volnék bár a földöv homokja, hol
A nyári nap tüzének
Örök sugára égető pokol –
Csak tégedet ne ismernélek.
Volnék bár hallgató éjféleken
Átokvert kósza lélek,
Ki még koporsójában sem pihen –
Csak tégedet ne ismernélek.
Nem volna mérve oly nagy terhe rám
A kínnak, szenvedésnek,
Létem keresztjét jobban hordanám –
Csak tégedet ne ismernélek.
S még is, még is… nem volna életem,
Az örök üdvességnek
Magas helye sem tetszenék nekem,
Ha tégedet nem ismernélek.
(Pest.)

Az én szerelmem…
Az én szerelmem nem a csalogány,
Kit fölkeltett a hajnalszürkület,
Hogy édes ének szóljon ajakán
A nap csókjától rózsás föld felett.
Az én szerelmem nem kies liget,
Hol csendes tóban hattyúk ringanak,
Fehér nyakok mig bókot integet
A vízbe néző hold sugárinak.
Az én szerelmem nem nyugalmas ház,
Mit kert gyanánt körűl a béke vett,
Hol a boldogság anyaként tanyáz,
S tündér leányt szűl: a szép örömet.
Az én szerelmem rengeteg vadon;
A féltés benne mint haramja áll,
Kezében tőr: kétségb’esés vagyon,
Minden döfése százszoros halál.
(Pest.)

Szemek, mindenható szemek!
Szemek, mindenható szemek!
Ne nézzetek, ne nézzetek
Reám oly hidegen, oly hidegen;
Megöltök, ez halál nekem,
Halál nekem!
Vagy, oh mindenható szemek!
Csak öljetek meg, öljetek;
Aztán mosolygjatok, mosolygjatok,
S én újolag föltámadok,
Föltámadok!
(Pest.)

Élet, halál! nekem már mindegy!
Élet, halál… nekem már mindegy!
Ez a kétség irtóztató;
Igy nem mehet tovább, a mint megy,
És »a ki mer, nyer« példaszó.
Hozzá megyek, hozzá kell mennem,
Előtte szívem fölnyitom,
Hadd lássa meg, mi kín van bennem,
S hogy azt mind érte hordozom.
S ha szenvedésem látni fogja,
S a halvány színt, melyben vagyok;
Talán meglágyul indulatja,
Talán majd szánakozni fog.
És hátha könyvéből szemének
E drága sort olvashatom:
Hisz én már téged rég kisérlek,
Van érted titkos bánatom.
És hátha csókja szent kulcsával
Nyitand számomra majd eget…
Vagy, mint őrültet, szolga által
Szobájából majd kilöket.
(Pest.)

A külföld magyarjaihoz.
Ti fekélyek a hazának testén,
Mit mondjak felőletek?
Hogyha volnék tűz: kiégetnélek,
Égetném rosz véretek.
Nem vagyok tűz, nincs emésztő lángom;
De van éles hangu szóm,
Mely reátok átkait kiáltja,
Átkait irtóztatón.
Annyi kincse van hát e hazának,
Hogy nem is fér benne meg?
Hiszen e hon, e boldogtalan hon
Oly szegény és oly beteg.
És ti rablók! a mit orvosságra
Izzad kínnal e haza:
Elhordjátok idegen bálványtok,
A külföld oltárira.
E hazán, mely porban esd kenyérért,
Nem esik meg szívetek;
Míg ő vért sír, poharaitokba
Kinn ti a bort töltitek.
És csak akkor tértek vissza, már ha
Koldusbot van nálatok:
Kit koldussá tettetek, hogy tőle
Ismét koldulhassatok.
A miként ti e szegény hazából
Magatok száműzitek:
Vesse úgy ki csontotokat a sír
S a mennyország lelketek!
(Pest.)

Mért nem születtem ezer év előtt?
Mért nem születtem ezer év előtt?
Midőn születtek Árpád daliái,
S ragadva kardot, a vérkedvelőt,
A nagy világgal mentek szembeszállni.
Beh mondtam volna csataéneket,
Versenyt rivalgót kürtjével Lehelnek,
Melynek zugási mennydörgéseket
Vadúl kavargó örvényökbe nyeltek.
Beh fölvetettem volna magamat
Hadvész után nyerítő paripára,
Keresni a sírt vagy babéromat
Hazát teremtő harczok viharába’.
Beh énekeltem volna diadalt,
Vitézeimnek, párduczbőrre dőlve,
Midőn az ütközetmoraj kihalt
S az áldomás csengése jött helyébe.
Vagyok henyélő század gyermeke,
Hol megdalolni méltó tárgyam nincsen;
S ha volna is, mi lenne sikere?
Sínlődik a nyelv terhes rabbilincsen.
(Pest.)

A borhoz.
Oh bor! te voltál eddig egy barátom;
De látom,
Hogy már kihalt tüzed, mely értem ége,
S frigyünknek vége, vége.
Ha eddig hozzád folyamodtam
Bús állapotban,
Keresztelő lett… a búbánatot
Vidámsággá kereszteléd.
Mért járulok hiába most eléd?
Varázserődet mért nem mutatod?
Fejem nehéz,
És reszket már e kéz,
Mely a teli
Pohárt ajkamhoz emeli;
Ezt befolyásod eszközölte,
De nem hatál be a kebelbe:
A lélek ép,
Nem részegűlhet semmifélekép.
A multnak fekete
Emlékzete
– Mint Dejaníraköntös – rajta van
Letéphetetlenűl, minduntalan.
Oh bor!
Ki annyiszor
Voltál bajomnak orvossága,
Légy most is az, bár utójára:
Feledtesd el velem a gúnymosolyt,
Mely lángszerelmem jégjutalma volt!
(Pest.)

Katona vagyok én…
Katona vagyok én, kiszolgált katona,
Csak káplár sem voltam, mindig közkatona.
A katonasághoz ifjuságot vittem,
Ott maradt az, haza öregséggel jöttem.
Nagy volt pontosságom, nagy volt a hűségem,
Nem volt reám mérve csak egy büntetés sem.
Mi lett a jutalmam, mikor kiszolgáltam?
A generális megveregette vállam.
(Pest.)

Szivem, te árva rabmadár!
Szivem, te árva rabmadár!
Kit szűk, szoros kalitka zár,
Légy csendesebben odabenn,
Ne hánykolódjál oly igen;
Ugy meg találod sérteni
Magad, hogy vér fog ömleni…
Vagy üsd meg magadat tehát,
Jőjön halálos seb reád;
Véreddel majd megírhatom
Szerelmem és hattyúdalom.
(Pest.)

Gyere lovam…
Gyere, lovam, hadd tegyem rád nyergem!
Galambomnál kell még ma teremnem.
A kengyelbe most teszem bal lábam,
De lelkem már a galambomnál van.
Száll a madár, tán párjához siet;
Sebesen száll, el is hagyott minket.
Érjük utol szaporán, jó lovam,
A párját ő sem szereti jobban.
(Pest.)

A leánykákhoz.
Ne haragudjatok rám,
Leánykák, lelkeim!
Hogy oly sokszor beszélnek
A borról verseim.
Ti nem gondolhatjátok,
Mily bús az életem,
Hogy gyakran a keservek
Keservét szenvedem.
Mig olvassátok tőlem
A tréfás dalokat,
Nem sejtitek, hogy néha
Szivem majd megszakad.
S lássátok, szépeim! ha
A bú nekem rohan,
Mint felbőszült oroszlán,
Emésztő-szilajan;
Ha a világ előttem
Éjjé sötétedik,
S a sötétséges éjben
Vihar kerekedik,
És a vihar szivemben
Dúl irgalmatlanúl:
Csak a bor, a mitől ez
Ismét lecsillapúl.
Lecsillapúl lassanként,
Elzúg a fergeteg,
S én újólag vidám, kék
Eget szemlélhetek;
S a fölvidámult égen
A régi fényben jár
A jó kedv holdja, a szép
Örömcsillagsugár.
Ily jótevő orvosság
A szőlőnedv nekem;
Nem egyszer menté meg már
Megúnt, bús életem.
Mert gyakran voltam úgy, hogy
Csak még egy pillanat…
S most pókháló födözné
Versíró tollamat,
Mig én magam fekünném
A sírban hidegen,
S a föld hideg porával
Vegyűlne tetemem – – –
Ne haragudjatok hát,
Leánykák, lelkeim!
Hogy oly sokszor beszélnek
A borról verseim.
(Pest.)

Szülőimhez.
Hejh édes szülőimék,
Gazdagodjam meg csak!
Akkor, hiszem istenem,
Nem panaszolkodnak.
Minden teljesülni fog,
A mit csak kivánnak;
Megelőzöm vágyait
Éd’s apám s anyámnak.
Lesz csinos ház, a miben
Megvonúlnak szépen;
Pincze lesz a ház alatt,
Jó bor a pinczében.
Meghihatja éd’s apám
Minden jó barátját;
Borozás közt lelköket
A jó kedvbe mártják.
Szép kocsit csináltatok
Éd’s anyám számára;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.
Lesz arany szegélyzetű
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.
Pistinak meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.
Végesvégül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.
Ingyen osztom azokat
Szét az ujságokba;
Minden szerkesztő, tudom,
Szivesen fogadja.
S hogyha szép lyányt kaphatok:
– De magyar lelkűt ám! –
Éd’s apám tánczolni fog
Fia lakodalmán.
Igy élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
Igy biz, édes szüleim…
Gazdagodjam meg csak!
(Pest.)

Boldog éjjel…
Boldog éjjel! együtt vagyok rózsámmal,
A kis kertben mulatozunk egymással;
Csendesség van, csak az ebek csaholnak,
Fenn az égen
Tündérszépen
Ragyog a hold, a csillag.
Nem jó csillag lett volna én belőlem;
Tudja isten, nem maradnék az égen,
Nem kellene én nekem a mennyország,
Lejárnék én
Minden estén,
Kedves rózsám, tehozzád.
(Pest.)

Fényes csillag…
Fényes csillag, mondd meg nekem.
Mért nem maradtál odafenn?
Mondd meg: arra mi ok szolgál,
Hogy az égről lefutottál?
»Csak az az ok szolgál arra,
Mert rá néztem galambodra;
Sugaramnál szebb a szeme,
Bosszankodás kergetett le.«
(Pest.)

A természet vadvirága.
Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfúltok,
Oly kemény konczot vetek.
Nyirbáljatok üvegházak
Satnya sarjadékain:
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem soh’sem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Nem virítok számotokra,
Árva finnyás kóficzok!
Kiknek gyönge, kényes, romlott
Gyomra mingyárt háborog;
Van azért, ki ép izléssel
Üdvezelve jön elém.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.
Hát azért nekem örökre
Szépen békét hagyjatok;
Ugy sem sok gyümölcsü munka:
Falra borsót hánynotok.
S kedvetek ha jön kötődni,
Ugy kapkodjatok felém:
A természetnek tövises
Vadvirága vagyok én.
(Pest.)

Esik, esik, esik…
Esik, esik, esik,
Csókeső esik;
Az én ajakamnak
Nagyon jól esik.
Az eső, az eső
Villámlással jár;
A szemed, galambom,
Villámló sugár.
Mennydörög, mennydörög
A hátunk megett;
Szaladok, galambom,
Jön az öreged.
(Pest.)

Levél egy szinész barátomhoz.
Jut még eszedbe a fiú? kivel
Együtt czepelted a vándorbotot,
Mely koldusbotnak is beillenék,
Midőn a sorsnak fényes kedve nincs;
És ez nem épen olyan ritkaság
Szinészre nézve, mint boldogtalan
Magyar hazánkban a hű honfigond. –
Lásd, én reátok még emlékezem,
És elfeledni nem fogom soha
A jót s roszat, mely ott közöttetek
Mult napjaimnak osztályrésze volt.
Előttem áll a délután, midőn
A színészetbe béavattatám.
Barangolék föl és le czéltalan
A nagy hazának minden tájain.
Tarisznyámban, mit hátamon vivék,
Nem mondhatom, hogy nagy volt a teher,
De a nyomor, mint ólom, megnyomott.
Könnyíte rajt a víg könnyelműség,
Mely útaimban hű társam vala.
Ekkép juték egy nyári délután
Egy kis városba; fáradt lábaim
A fogadóban megpihentenek. –
Vendégszobája egyik oldalán
Helyet szerényen színpad foglala.
Mire való is már a fényüzés?…
Azon tünődtem épen: kérjek-e
Ebédet vagy se? hát ha majd sovány
Zsebem bicskája szépen bentörik?
Az ajtót ekkor megnyitá egy ur;
Volt bennem annyi emberismeret,
Rá foghatnom, hogy nem más mint szinész.
Fején kalapja nagybecsű vala,
Mert Elizéus prófétával az
Rokonságban volt… tudnillik: kopasz.
Kabátja új, a nadrág régi rongy,
És lábát csizma helytt czipő födé,
Alkalmasint a melyben szerepelt.
»Thalia papja?« kérdém. »Az vagyok;
Talán ön is?« – »Még eddig nem.« – »Tehát
Jövőben? fölség…« – »Azt sem mondhatom«,
Vágtam szavába; ámde ő rohant,
S vezette gyorsan az igazgatót.
Fehér köpenyben az igazgató
Jött üdvezelni engem nyájasan:
»Isten hozá önt, tisztelt honfitárs!
Lesz hát szerencsénk önhöz, édes ur?
Imádja úgy-e a művészetet?
Ah, jó barátom, isteni is az!
S önnek szeméből olvasom ki, hogy
Szinészetünknek egykor hőse lesz,
És kürtölendik bámult nagy nevét
A két hazának minden ajkai…
Ebédelt már ön? itt az ételek
Fölötte drágák, s a mi több: roszak.
Az ispán urtól őzczombot kapánk,
A káposztából is van maradék –
Ha meghivásom nem méltóztatik
Elútasítni: jó ebédje lesz.«
Igy ostromolt a jó igazgató,
Forgatva nyelve könnyü kerekét.
Én nem rosz kedvvel engedék neki.
Menék ebédre, és ebéd után
Beiktatának ünnepélyesen
A társaságba – nem kutatva: mi
Valék, deák-e vagy csizmadia?
Másnap fölléptem a Peleskei
Notáriusban. Hősleg működém
Három szerepben, minthogy összesen
A társaságnak csak hat tagja volt. –
Egy ideig csak elvalék velök;
Faluzgatánk jó s bal szerencse közt.
De a barátság végre megszakadt,
Mert én utáltam a nyegléskedést,
A sok »utószor«-t, a görögtüzet,
S tudj’ a manó, mily csábitásokat.
A társaság is végre szétoszolt
Egymást érő bel- s külviszály miatt;
S én ujra jártam széles e hazát,
Mignem keblébe vett más társaság.
Mit ottan, itt is azt tapasztalám,
S tapasztalásom nem volt olyatén,
Mely kedvre hozta volna lelkemet.
Kenyért keresni színészek leszünk,
Nem a művészet szent szerelmiből,
S haladni nincsen semmi ösztönünk.
»Pártolj, közönség, és majd haladunk«,
Mond a szinész; és az meg így felel:
»Haladjatok, majd aztán pártolunk;«
És végre mind a kettő elmarad.
Nem is hiszem, hogy a szinészetet
Becsülni fogják, míg az befogad
Minden bitangot, gaz sehonnait,
Kik a világnak söpredékei,
S itten keresnek biztos menhelyet.
Barátom, ez fájt én nekem s neked,
Ez keseríte minket annyira.
Az isten adja, hogy minél előbb
Akképen álljon szinművészetünk,
A mint valóban kéne állnia.
(Pest.)

Az öreg úr.
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Petőfi Sándor összes költeményei - 17
 • Büleklär
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3804
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1931
  32.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3850
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1833
  34.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3647
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1920
  30.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3671
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1896
  28.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3947
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1967
  30.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3860
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1731
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  55.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3902
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1960
  32.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3982
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1830
  33.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3989
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1776
  34.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  55.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3925
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1771
  33.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3875
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1947
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3828
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2006
  30.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3626
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1846
  28.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3664
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1806
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3717
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1886
  28.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3679
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1767
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3633
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1701
  30.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3671
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1830
  28.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3832
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1846
  31.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3719
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1715
  30.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3808
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1793
  30.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3612
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1673
  30.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 3686
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1718
  28.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 3801
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1725
  29.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 3794
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1894
  31.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 3759
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1761
  31.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 3802
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1808
  30.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 3845
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1847
  30.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 3805
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1898
  29.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 3791
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1830
  29.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 3726
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1858
  28.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3804
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1886
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 3683
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1800
  30.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 3648
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1776
  30.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 3764
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1875
  30.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 3876
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1860
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 3754
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1795
  29.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 3631
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1855
  28.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 3563
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1957
  22.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 3751
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1801
  31.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 2293
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1143
  35.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.