Népvilág: Elbeszélések - 11

Süzlärneñ gomumi sanı 4143
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1972
33.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
46.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
53.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
kapubálvány! a szomszéd is atyafi, vagy ha még nem az, idővel az lehet,
őt illesse a megtiszteltetés. Az ember egyik háztól a másikhoz
pletykákat hord, s kávét kap érte mindenütt. Kitanulja, hogy ki mikor
szokta a nevenapját tartani? ha névnap nincs, van keresztelő, kézfogó,
paszita, hausmudli, lakodalom, tyukverő, uriszéktor, batyubál, szüret,
hajtóvadászat, káposztakaszálás, lekvárfőzés, s több efféle családi
ünnep, mely patriarchális nyilt karokkal ölel minden bevetődő vendéget.
Az ember élete folytonos lánczolata a különféle dőzsölésnek, s ha veszi
észre, hogy ruháit lenőtte magáról, addig dicséri egyik-másik
asszonynéném kalapját vagy viganóját, míg le nem dicsérte róla.
Ily vándorló csillagokkal egy életet élt Fulvia kisasszony is, kit noha
az egész vidék háta mögött szüntelen szidott, rágalmazott, de azért
mégis örömest látott mindenki. A miért Péter urat kerülte a világ,
ugyanazért Fulvia kisasszonyt keresve kereste. Természetesen: női
ajkakról sokkal szebben hangzik a dorgálás, mintha bajusz alól jő.
Míg mi azonban ekként iparkodunk az érdeklett szalmakalapos túlvilági
lénynyel ismeretséget kötni, azalatt Péter úr nem tudott hova lenni
bálmélkodásában, amaz _ő_-vel gazdag hexameter sehogy sem ment ki a
fejéből. Ilyet ő sokszor akart, de soha sem tudott csinálni; mint
irígylette a leányt, s mint búsult előtte.
«Megbocsáss, szép dáma, hogy megbántottalak,
S nézz reám kegyelmes szemmel, oh gyöngyalak.»
Ily verssel kivánta végre hibáját helyre hozni nagy szomorúan; mire a
gyöngyalak diadalérzettel ekképen felele:
«Tudd meg, hogy kit itt látsz, a híres Fulvia,
Kit győzve nem látott semmi ember fia.
Megbocsátok neked egy föltétel mellett:
Hogy mivel még a hold eddig meg nem tellett,
Nekem, mint Baucis egykor Jupiternek,
Mai nap szállást adsz; különben megvernek
Az istenek téged, mint Lycaon urat,
Ki farkassá válván, most a holdra ugat.»
Péter úr schachmatt érzé magát e szépséges versektől s egy
enthusiasticus oh igen-en kívül, mely töredelmes megaláztatását teljesen
kifejezé, semmit sem bírt rá mondani, hanem ott állt a földbe nőve, mint
Cleopatra varrótűje a pusztában.
«Jer! vörös krétával jegyzem meg e napot
A kalendárjumban, mely téged ott kapott.
Ünnep lesz ez nálam életem fogytáig;
Enyim a dicsőség mind a diófáig.»
Ily complimentet monda végre a tudós leánynak s karját nyujtván neki,
büszke alázattal vezette őt pókhálós residentiájába.
Ide érvén, ismét oly hosszú verset monda a Pythia, vagy mint mondok,
Fulvia, melytől Péter úr totaliter pulverisálva és semmivé téve érzé
magát, nem is annyira a vers hosszasága miatt, mint azért, mivel az
egészből az sült ki, hogy a kecses dáma olyszerű szívfájdalmakkal
küzködik, minőket szegény hétköznapi ember éhségnek szokott nevezni. S
Péter úr nem főzetett otthon.
De Péter úr furfangos úr volt. Ismerte saját bibéjét s gyanakodva kérdé
Fulviától: oh drága hölgy, míg az ebéd elkészül, nem szíveskednél dicső
munkáid közől egyet-kettőt felolvasni, én pedig fognám hallgatni.
Ennek se kellett több; – szívesen, igen szívesen, de nehogy terhedre
essen, tessen! szóla s széket rántott maga alá és szalmás szatyorának
tartalmát kiönté az asztalra. Most sült még csak ki, mi minden volt a
szatyorban. Kis könyv, nagy könyv, friseurfésü, fél piskóta, rőf szalag,
czukorszív, álmoskönyv, lutrisconto, peniczilus, ezüst sarkantyú (?),
kávéskanál, smizligomb, főkötőszorító, csináltvirág, gyermekbáb,
szélpaszuly, aranyos csatt, harisnyastoppoló, tűtartó, fogpiszkáló,
tarockkártya, magyar kártya, franczia kártya, lószőrgyűrű, pakfongyűszű,
óravánkos, fél függő, egész karperecz stb. stb., mely után nagy zápora a
mindenféle morzsáknak hulla ki az asztalra.
Péter úrnak volt oka örülni, látván, hogy a tisztelt hölgy kéziratai
legterjedelmesebbikét rántja elő, gondolván magában, hogy ez eltart
estig, s neki telepedett s hallgattaa szép szót.
Ha van pokoli kín a világon, az bizonyára csakugyan az lehet, melyet
egyik poétának kell érezni, midőn a másik poéta előtte verseket olvas
fel; ha szép, akkor az boszantja, hogy nem az övé; ha nem szép, akkor
az, hogy a másé.
Péter úr kínosan kezde feszengeni székén, köhögött, karistyolt, torkát
ráspolá, talpával kaparta a pallót, székét csikorgatá, orrát fútta,
mintha trombita lett volna, ásított czifránál czifrábbakat; mind
hasztalan! a felolvasó se látott se hallott – est deus in nobis! tele
volt a tripuson költői lelkesedéssel s majd tombolt, majd nevetett saját
előadásának, míg Péter úr szinte kinyújtózkodta maga alól a széket.
«Mennyivel szebben irtam volna én mind ezt, gondolá magában, mégis csak
derék ember vagyok én. Már hiszen extemporisálás, rögtönzés dolgában
elismerem az elsőséget, de ha toll van a kezemben, már akkor ugyan én
maradok a gáton. Jól van, kiasszony, jól van (ezt már fenhangon mondta);
de már most hallgasson én reám, nekem is szép munkáim vannak, hallgassa
csak meg ezt az egyet, nézze csak; igen szép!» De beszélhetett annak,
már ha egyszer neki megindult kereke, futott, mint a hegyről alá rohanó
kő, megállíthatlanul.
Péter úr mindig nagyobb indignatióba kezdett jőni, utoljára nem állhatta
tovább, előrántott az asztalfiókból egy csomó irott papirost,
belekönyökölt s elkezdett ő is fenhangon declamálni s ekképen olvasának
egymásnak kölcsönösen; egyik sem hallotta a másikét, de annál inkább a
magáét. Péter úr később gyertyát is gyujtott s mire mindkettő lejárta a
keserédes műtételt, ragyogó arczokkal tekintének egymás szeme közé,
mintha mondták volna: ugy-e, ez már csak szép volt! Mindenik saját műve
hatásának tulajdonítá a másik arczának boldog elégedettségét.
– Már most szentem barátom, jerünk ebédelni.
Ebédelni, lelkem adta? hiszen a bakter épen most kiáltja az éjfélt…
* * *
Három hét múlva Apolló választottai megértve a sors kölcsönös intését,
mint férj és feleség tisztelhették egymást s azóta Péter úr nem ir többé
verset, hanem feleségét naponként megdöngeti. Fulvia asszony pedig oly
kozmás lencsekását főz minden héten háromszor, hogy a ki belé kóstol,
megtanul tőle czigányul.
* * *
Eddig terjedtek a krónika szavai; én nem tettem hozzá semmit, én el nem
vettem belőle semmit; én hozzám se tegyen már most senki semmit, belőlem
se vegyen el senki semmit.


VI. KÖTÉL ÁZTATVA JÓ.
(Komáromi mendemonda.)
Azt beszélik Borsos István uramról, hogy ő nagyon okos ember mindig, a
mikor nem iszik.
Ez ugyan vakmerő állítás, miután a borban igazság és bölcseség van; a ki
bort iszik, az idegen nyelveken beszél s mindenféle tudományból bevesz,
a bortól az ember verseket tanul irni, a bortól a gyáva bátorságot
tanul, a csizmadia politizálni, a politikus csizmát varrni; sőt vannak
egyátalában olyan természetek, a kik csak akkor értenek igazán a maguk
hivatásához, a mikor illő mértéke által e háladatos nedvnek
elmetehetségeiket felfrissíték. Meglehet azonban, hogy Borsos István
uramnál ez a megfordított viszony a természet különös játéka volt; ő
csak addig volt bölcs ember, a míg meg nem nézte: mi van a pohárban?
mihelyt azon átesett, nem lehetett vele birni; házsártos, kötelőzködő
lett, pörölt, verekedett; pedig különben olyan jámbor ember volt, mint a
bárány. Az ismerősei már azt az elménczséget csinálták felőle: hogy
«délelőtt Borsos, délután Paprikás.»
De ki volt hát Borsos István uram? hogy ilyen nagyon meg kell róla
tudni, milyen volt? hogyan volt?
No ugyan látszik rajtad, tisztelt olvasó, hogy nem vagy Komáromba való,
különben nem kérdeznéd, hogy kicsoda Borsos István uram?
Hát nem ismernéd azt a derék szálas hajdúkáplárt, ki a városháza előtt
szokott strázsálni minden kedden meg csütörtökön, zöld dolmányban, kék
nadrágban, sárga zsinórral kihányva? a legmagasabb legény valamennyi
városhajdú között. A bajusza is úgy áll kétfelé, mint a ludlelke, a kit
nyárson keresztül szoktak ütni. Ő szokta a tekintetes főbiró urat a
sessióból haza kisérni mindig, s a vendégeket ő hivogatja össze, mikor a
Füzitőn nagy halebédeket adnak a magistratus urai. Ő ül a bakon, mikor a
város kocsija utazik valahova azzal a négy szép lóval oculátára, vagy
deputatióba. Ejnye, hát azt sem láttad, midőn a piaczon a kofák
kosaraiból kiforgatja az éretlen baraczkot? félnek ám tőle nagyon! no,
vagy mikor úrnapja van s körülhordozzák a templomi zászlókat, hát akkor
nem emlékezel arra a hatalmas nagy férfira, a ki lobogó mentében,
csattogó tarsolyos karddal, forgó kokárdával szokott menni a
főtisztelendő úr előtt s viszi az egyik ezüstnyelű lámpást? No, ez az a
Borsos István, a kiről beszélek. Ha pedig mind ezekre nem emlékeznél, az
annak a tanúsága, hogy soha sem laktál Komáromban, a mi persze nem a te
hibád.
Borsos István uram a legjobb ember volt a világon, a milyet csak ismerni
lehet. No hogy estenkint mindig kótyagos fővel szokott haza menni, az
igaz; meg, hogy feleségét rendesen megveregette, az is igaz; hanem egyéb
hibáját azután keresve sem lehetett találni.
Egyszer, – épen a kukoriczatöréskor történt, – úgy emlékezem rá, mintha
tegnap esett volna, abban az esztendőben, a mikor a kalvinista toronyba
felhúzták az új harangokat, tekintetes Komárom vármegye nagy ünnepélyhez
készült, a főispán urat igtatták be, a mit magyarul úgy hínak, hogy
instellatio.
Jajh, milyen pompa volt az, milyen fényesség az egész városban; az egész
nemesség lóháton jött be a ráczutczán végig, nagy zászlókat vittek elől,
tele pántlikákkal, koszorúkkal, a tekintetes főbiró urak vezették a
járásokat az esküdt urakkal, ki piros, ki világos kék mentében, sujtásos
dolmányban; volt ott egy úr, a kinek csupa aranyóra volt mindenik gombja
helyében, a másiknak még a kengyelvasa is csupa merő ezüst, maga pedig a
főispán úr egy pompás aranyos hintóban jött, mellette tizenkét úri
lovas, olyan szépek, hogy nem lehet azt leirni. Az utczákon két felől
pedig, egész a vármegyeház kapujáig, ott álltak a czéhek felállítva
sorban a maguk zászlóikkal, hat ember kellett a takácsczéh zászlóját
emelni, nyolcz a molnárokét, a csizmadiákét sem birta el kevesebb öt
mesternél, az egyik zászló piros selyemből volt, a másik kékes szürkéből
s száz meg száz szalag lobogott mindegyiken, mert valahány leány férjhez
ment a városban, valami mesteremberhez, szokás volt, hogy a czéh
zászlójára egy szalagot ajándékozzon. Képzelhetni azt a sok szalagot!
Hát még azután az iskolás gyerekek, a mint hosszában fel voltak állítva
az iskolák előtt, hát még a czigányok, piros öltözetben, meg a polgárok
zenekarai pofoncsapott kalapokban! Soha sem láttak Komáromban ilyen
dolgot többet!
Hanem mind ez a sok szép csak azután való nap történt, hogy Borsos
István uram este a nagy szaladgálásból hazavetődött a maga családi
tűzhelyéhez, a hol várta őt a kész vacsora, melynél a vidám és jámbor
menyecske, ki mindenben férje kedvét szokta keresni, addig meg sem
jelent, a míg István maga jól nem lakott s csak azután szokott maga is
leülni az asztalhoz, s a maradékhoz látni.
– Hát te asszony, mondd csak, hol jártál egész nap? kérdé István
tekintélyes mogorvasággal tehénkedve az asztalra.
– Hát megnéztem a sok luminatiót (értsd illuminatiót) az egész városban,
a mit holnapra csinálnak. Jaj, hallja kend, mennyi szépség lesz ott! A
Vág-Duna hidjánál van csinálva egy nagy-nagy kapu zöld ágakból és
zászlókból; azután meg papirosból.
– Hallgass! Jobban tudom én, hogy miből van. Hiszen én csináltam.
Az asszony engedett és folytatá.
– Azután a városház falán ki vannak rakva nagy betűk lámpásokkal…
– Nekem mondod? Hiszen én magam csináltam azt mind. Mit értesz te ahoz?
Diákul van.
– Azután a szent János kápolnája előtt…
– Láttam azt is no, minek beszélsz róla?
– De azt nem látta kend, hogy a zsidók milyen diadalkaput csinálnak a
vármegye-utcza végén?
– Zsidók? szólt fitymálva Borsos István uram. Ugyan már mit csinálnak a
zsidók, no?
– Hajh! az lesz még csak a szép! kapott rajta Örzsik asszony, hogy mégis
végtére valami új dolgot mondhat az urának. Selyemből lesz a teteje,
bársonyból az alja, csupa ezüst arany minden czafrang rajta, minden
lámpás kék, meg piros kristályba téve.
– Micsoda! kiálta fel István uram, kit ez a magasztalás kezdett
ingerelni; hát ki engedte meg a zsidóknak, hogy olyat csináljanak?
– Hisz a vármegye fundusán vannak, curialis funduson, feleselt a
menyecske, ott a város nem parancsol.
Ez a derogálása a városi auctoritásnak teljesen felboszantá Borsos
uramat, most már Paprikás volt.
– Azt nekem ne mondd, hogy a zsidók selyem diadalívet csinálnak, azt
csak a bolondnak mondd, én pedig bolond nem vagyok.
– Már bizony pedig én magam szemeimmel láttam; egy vég selyem, egy vég
bársony lóg a földig.
– Jeges teringette! Hát én bolond vagyok, hogy én nekem mered azt
mondani? Hát bolond vagyok én? Mondta azt nekem valaki tizenhat esztendő
alatt, hogy a tekintetes nemes várost szolgálom, hogy én bolond vagyok?
A zsidók nem csinálhatnak selyem diadalívet, mert nincs az egész
országban annyi selyem, a mennyi oda elég volna, azután meg a zsidóknak
semmi közük az instellátióhoz, mert csak a keresztyének kapnak főispánt;
meg aztán mikor a tekintetes nemes városnak elég papirosból és zöldágból
csinálni diadalívet, hát akkor hol vennék a zsidók a selymet, de még meg
sem engednők nekik. Tudod-e?
– Már pedig én a tulajdon szemeimmel láttam, még a selymet is
megtapogattam.
– Hát akkor én bolond vagyok? ordítá az asztal közepére ütve Borsos
uram. Micsoda istentelen asszony az, a ki az urát erőnek erejével
bolondnak csinálja? No megállj te pokolra termett, majd megtanítalak én
tégedet, hogy hiresztelje ki egy rossz asszony az urát bolondnak. Hol
egy kötél?
A jámbor asszony most bánta csak meg, hogy az illuminatióról beszélt;
szerencsére a ruhaszárító kötél ott kinn az udvaron egyik szederfától a
másikhoz volt kötve; s míg azt onnan Borsos uram nagy kínnal
leoldogatta, addig az asszonynak ideje maradt ajtót, ablakot bezárni és
eltorlaszolni, ilyenformán kinn rekesztvén a fenyegetőző férjet.
Borsos István uram meglevén a kötéllel s nem tudván bemenni az ajtón,
képzelhetni, micsoda pogány dörömbözést mívelt azon; összefutott a
lármára az egész utcza népe.
A nénémasszonyék, a bátyámuramék csitították, engesztelték a haragba
jött férfiút, a mitől az még szilajabb lett: esküdött menyre földre,
hogy szétszedi házát, úgy veszi ki belőle a feleségét; mégis megveri
szörnyen; abból neki nem is parancsol senki, mert a ház is az övé, meg a
feleség is; hát ő neki senki se beszéljen.
A mint így összeröffent nénémasszonyék húzzák, vonják, csillapítják,
odavetődik a lármára Galgó szomszéd.
Galgó szomszéd belső ember volt: harangozó volt. Nem csuda, ha több esze
volt, mint másnak.
– Hát mi baj, szomszéd uram? mi baj? kérdi részvevő tekintettel Borsos
István uramtól, mit vesződik kegyelmed ezzel a sok asszonynéppel?
– Mi bajom van? Hát hogyne volna bajom? Az a bajom van, hogy a feleségem
engemet bolondnak tart. Mikor azt meri a szemembe mondani, hogy a
zsidóknak selyemből lesz a diadalívük, meg bársonyból. Hát bolond vagyok
én, mi? vagy ökör, vagy ló?
– Ki meri azt mondani kegyelmedről: Borsos uram ló? Borsos uram ökör? Én
verem meg azt, nem kegyelmed.
– Hát a feleségem, az istentelen asszony. De törjem csak be az ajtót,
majd megmutatom én, hogy ki a bolond?
– Azt ugyan jól teszi kegyelmed, biztatá Galgó szomszéd István gazdát;
meg kell verni az asszonyt, ha valamit vét: pénz olvasva, asszony verve
jó. Én is segítek kegyelmednek. Hát mivel akarja kegyelmed megverni?
Ezzel a hitvány kötéllel? Ér is az valamit így, hisz ez száraz. Ezzel
nem fáj az ütés, csak csattog. Hét bőre van az asszonyszemélynek, fel
sem veszi a száraz kötelet. No nézze csak kegyelmed.
Azzal Galgó szomszéd megfogja a kötél másik végét, próbabizonyság
kedvéért a maga hátára ütött vele egyet, kicsit, Borsos szomszédéra is
kettőt – nagyot.
– No ugy-e hogy nem fáj?
– Nem ám. Bizonyítá István, pedig bizony fájt az.
– Nem így kell bánni az asszonynéppel. Mert azt megszokja és aztán fel
sem veszi. Tanulja meg azt kegyelmed tőlem: mikor én meg akarom verni a
feleségemet, elébb beáztatom a kötelet jól sós vízben; ott ázik estétől
reggelig, egy egész éjszakán át; akkor lehet azután vele verekedni,
tudom, hogy a kit egyszer megverek vele, soha sem kivánja többet.
Borsos István uramnak nagy világosság támadt a fejében.
– Helyesen beszél a szomszéd. Egész igazsága van. Azért nem veszi
semmibe az én feleségem a verést. Se nem sír, mikor ütöm, sem a
szomszédoknak nem panaszkodik, még csak haza sem szökik az anyjához
soha. Mert nem fáj neki. No megállj, kitanultam már a módját. Majd
máskép lesz az ezután. Hol a sajtár?
Galgó szomszéd előkereste neki a sajtárt, tele is merítette vízzel, abba
azután beleáztatták a kötelet.
– Már most csak sót még bele egy marokkal, hogy jó szivós legyen. Így
ni. Holnap reggelig hadd ázzék itt ez a kötél, addig feküdjék fel
szomszéd a padlásra, ne féljen: majd felköltöm én jókor, s úgy elverjük
közakarattal azt a gonosz asszonyt, hogy példát vehet róla valamennyi.
– Ez a becsületes ember ni! szólt István gazda, Galgó szomszédot
megölelgetve. Nem hiába belső ember, látszik, hogy igaz ember. No ha
valaha baja lesz a városházánál, ha valaha be találják csukni, csak én
nekem szóljon; – soha sem felejtem el, hogy igazságomban pártomat fogta.
Azt a kötelet el ne lopja valaki. Azután reggel korán, tudja kegyelmed,
mikor a kakas másodszor kukorít!
– Itt leszek, itt leszek! bizonyozott Galgó szomszéd, betuszkolva Borsos
uramat a fáskamrába s lefektetve őt szépen a hárs-ágyra, a hol el is
szunnyadt szépen.
Győztek a kakasok kukorítani, a míg Borsos uram ott a sötét kamarában
felébredt. Galgó szomszéd be is harangozott, vissza is jött, mire fel
birta költeni nagy czibálásokkal.
– No szomszéd, ugyan jól megázott az éjjel a kötél.
– Micsoda kötél? kérdezi Borsos uram, a ki hirtelenében azt képzelte,
hogy beesett a toronyba az eső s a harangkötél ázott meg.
– Hát a kivel a kegyelmed feleségét meg akarjuk verni.
– Az én feleségemet! kiálta Borsos uram felpattanva. Azt szeretném csak
látni, hogy ki akarja az én feleségemet megverni?
Galgó szomszéd elnevette magát, Borsos uram pedig haragudott.
– Ilyen tréfákkal ne jőjjön nekem Galgó uram korán reggel, mert a milyen
igaz, hogy Galgó uram belső ember, olyan igaz, hogy ha megkapom a
pruszlikgallérját, mindjárt külső ember lesz erről az udvarról, csak
nekem arról beszéljen, hogy a feleségemet megverjük. Mikor olyan asszony
nincs több a városban. Aztán soha egy ujjal sem nyúltam hozzá, a mióta
összekerültünk…
Erre a beszédre az asszony is kijött, hozta a jó szívvidámító pálinkát
jó puha czipóval, letette a malomkőasztalra a szederfa alá. A két
szomszéd ivott egyet barátságpohárnak, másikat egymás egészségére,
harmadszor pedig azokért az áldott jó asszonyokért, a kik az uraikat úgy
megbecsülik, mint Borsosné asszonyom.
– Aztán ma meg kell nézni a parádét, monda Borsos uram Galgó
szomszédnak, ez meglévén, – mert a mi ma lesz, azt nem látja ám Galgó
uram ebben a pulykanyomos világban többet. Még a zsidóknak is olyan
magas diadalívök lesz, hogy a kegyelmetek tornya elsétálhatna alatta.
Ugy-e asszony, te magad láttad? S végtül végig be lesz vonva virágos
selyem- és metszett bársonynyal; ugy-e asszony? minden irás igazi
aranyból ezüstből! Elhigyje Galgó uram, mert a feleségem látta. Estére
aztán együtt vacsorálunk s együtt nézzük meg az illuminatiót.
A mint hogy úgy is történt nagy örömben és vigasságban.
* * *
Tanulság pedig ebből az, hogy a kinek kedve támad a verekedéshez, soha
se verekedjék azzal, a mi a kezébe akad – szárazon, hanem előbb áztassa
be azt jól sós vízbe; engedje ázni egy egész éjszakán át; akkorra azután
a verekedő eszköz megkeményül, hanem a harag meglágyul.


VII. EMBEREK ÉS KÉTLÁBÚ ÁLLATOK.
Orbis pictus.
Mióta a nagy Plato kimondá, hogy az ember nem egyéb, mint kétlábú
tollatlan állat, világos dolog, hogy tollas és tollatlan kétlábú állatok
között nagy a különbség.
Amazok közé tartoznak a strucczok, gólyák és pelikánok, melyek
szárnyaikban hordják a tollat; hasonlóképen nemes cortes atyánkfiai, kik
ugyanezt kékre, zöldre festve kalapjuk mellett viselik; nem különben az
irók minden nemei és fajai, melyek a tollat füleik mellé dugva
mutogatják; a tudósok, kiknek tulajdonképen csak a kaputjok tollas, s az
úgynevezett jó férjek, kik téli estéken kedélyes rokkahang mellett a
tollfosztás nemes gyönyöreit segítik élvezni; míg az ellenlábasok
osztályában minden rendű és rangú tánczmesterek és kötélverők,
hajóslegények, pálinkafőzők, népszónokok, szuroköntők és általában mind
azon nemes természetek, melyeknek nem jut alkalom magukat betollazhatni,
foglalnak kisebb, nagyobb helyet.
Jelen sorok irójának van szerencséje ezen osztályok egyikébe sem
tartozhatni, miután egy csetepaténál a spanyol örökösödési háborúkban
egyik lábát elhordta a szakálas golyóbis; az egylábú állatokról pedig
sem Plato, sem a Duzsárd nagynevű irója egy szóval sem emlékszik.
Ilyeténképen ki levén felejtve az emberiség catalogusából, lógva a
semmiben, mint Mahomed koporsója, mit tehessen szegény sánta lélek
egyebet, mint hogy azokra, kiket lábaiknál fogva embereknek hínak,
irigykedjék s őket rágalmakkal kisebbítse.
Őszinte vagyok, de ez már nekem nyavalyám, mint Hugo Károlynak a
dicsekedés és egyikünk sem tehet róla.
Én ugyan csupán a magam számára szoktam az embereket rágalmazni, privát
szenvedélyből, melyet nem birok magamról levetkőzni s annyira még nem
qualificáltam az orrfintorgatást, hogy azt emberijesztésre használjam, s
ha csak e fiatal szerkesztő mágneses álmomban meg nem igérteti velem,
hogy olvasói előtt nyilvánosan kötélen fogok tánczolni – egy lábon:
eszem ágában sem lett volna, hogy valaha a Népvilág tisztelt olvasóit
ijesztgessem. Azonban szavamon fogtak, e fiatal úr addig fenyegetett,
míg igéretem be nem váltottam, már most ő lássa, ha olvasói kétségbe
fognak esni.
Ezennel tehát kezdődik az emberszólás:

ELSŐ RÁGALOM.
_Egy férj, ki mindig párbajt ví._
Soha olyan vérszopó hyénát, mint az én Bankó Lajos öcsém, mióta
megházasodott. (A néven ne tessék megütközni, szép név volt az, míg
börzeárfolyam meg nem rongálta s a zsidók hittek benne.)
Én nem tudok rá ismerni, úgy elváltozott. Nőtelen korában a galamb is
griffmadár volt hozzá képest, ki a légynek sem ártott s képes volt a
legboszantóbb vexát elszivelni (mire bizonyság az, hogy két egész
hónapig lakott a F–ts-házban). A nagy világban ő volt a társaság
bűnbakja, a kinek a contójára pulykapirossá nevette magát
ebéd-vacsorakor a bort ivott sereg, – az volt istenesebb, ki legtöbb
élczet mondhatott rá, s hogy ilyenkor leggyöngédebb érzelmei (pedig azok
voltak nagy rakással) sem maradtak kimélve, valószinű dolog. De mind
ezeket ő épen fel sem vevé, sőt ily alkalommal oly jó kedvvel tudott
saját rovására a többivel együtt röhögni, mikép az ember azt hihette
volna, hogy őt mind az rendkívül mulattatja, a mitől más lélek embert
ennék és tüzet okádnék.
Voltak, kik néha gonosz akaratból rá akarták beszélni, hogy ne hagyja
magát! de Bankó öcsém ilyenkor annyi dictiót tudott könyvnélkül a
párbajok czélszerűtlensége felől s annyira csordultig volt keresztyén
felebaráti bocsánatkészséggel, hogy könnyebb lett volna valakit egy
itcze vízzel lerészegíteni, mint őt megbántója ellen feltüzelni.
Ő volt az, ki soha szinházban nem pisszegett, kinek soha más véleménye
nem volt, mint a szomszédjának; ki minden szerkesztő előtt le szokta
venni a kalapját; – egy szóval: rettentő félénk és jámbor ember volt.
Azonban minden rútul megváltozott, mióta a fiu feleséges ember.
Garázda, házsártos, ákáczius lett egyszerre (persze oda haza), finnyás,
mint egy parvenu; kötekedő, mint egy előfizetőtlen lap referense;
impertinens, mint egy mazur-előtánczos; és dörmögő, a milyen csak egy
férj lehet – otthon.
Legalább ilyféléket beszéltek róla a szállongó hírek.
Annyi azonban historiai igazság, hogy tekintetes Bankóné asszonyság
szakácsnéja egyszer és másszor különös dolgokat hallott a kulcslyukon
keresztül, melyeket, minthogy titokban akartak maradni, nagyon sokan
tudnak.
Bankóné asszonyság egyike volt hajdankori choleraelőtti
ismeretségeimnek, kin legelőször tanultam a szépet tenni, mikor külhoni
utazásomból visszatérve, a præfectust lerázhattam nyakamról.
Díván Euphemiának hítták az áldott lelket, míg meg nem tekintetes
asszonyosult; hajdanában nagyságos uramatyám uriházánál nevelkedett –
nem tudni, minő qualitásban –, később jól megnövén, a méltóságos mama
kisasszonyainak társalkodónéjává neveztetett ki, mely hivatalban
kisasszonyhugaim szeretetreméltó capriceait tűrve, élt hosszú
esztendőket, melyeknek folytában egy quiétált major, ki gazdag volt és a
mellett éktelenül ragyás, miután legkisebbik kisasszony hugomtól, kit
előttem két esztendővel keresztelt maga az esperes Georginának,
solemniter kosarat kapott, úgy megharagudott, hogy boszujában Euphemiát
megkérte és elvette. Persze, hogy nem élt esztendeig.
Rövid idő mulva Bankó öcsém megismerkedett Euphemia financialis
állapotával s nyomára jött, hogy tizezer forintja van készpénzben,
készülőben levő pénzben talán több is, s mind ennek az lett a vége, hogy
Bankó öcsém megházasodott. Ez volt rá nézve a tropicus capri corni.
Egy napon (sőt még tán reggel volt; ez az ostoba paraszttermészetű nap
sehogy sem tudja magát alkalmazni a bon ton szabályaihoz; felkel, mikor
a nobel világ még javában aluszik; délt mutat, mikor a haute crême még a
reggelihez készül, s feküdni megy, mikor a fashionabel ember ebédhez ül)
tehát egy reggel, midőn kandallóm vidám melegénél fauteuillemben ülve,
csokoládémat szörpölgetém (a kandalló füstölt, a csokoládé pedig keserű
volt), egyetlen megmaradt lábamat az asztalnak vetve, helyzetem
comfortját azzal rongáltam, hogy a divatlapból humoristicus dolgokat
olvastattam fel magamnak (biztosíthatom szerkesztő urat, hogy e
felolvasásban sokszor keresek mulatságot, mert tudvalevő dolog, hogy
morva komornyikom egy drága kukkot sem tud magyarul, s ezt hallani
aztán, ha fennhangon el kezdi olvasni a gyilkoségető novellát, melyből
egy szót sem ért, s mellé látni a savanyú morva pantomimicát, melylyel
azt a legfonákabbul illustrálni törekszik: e declamatorius
czigánykerékhányásnál magának a halálos spleennek is füléig repedne a
szája nevettében), tehát öltem az időt, midőn minden bejelentés nélkül,
mire hajdani ismeretség bizalma jogosítá, rámront Bankóné asszonyság
iszonyú derangirt állapotban, a shawlja visszájárul felkötve és plane
keztyű nélkül. (Meglehetősen megbarnultak a kezei, mióta férjnél volt.)
– Ah, édes Ó úr! végem van, oda vagyok!
(Közbenvetőleg mondva, ne méltóztassék azon hiszemben lenni, mintha ez
az Ó, mely iratom végén ragyog, valami szeszélyes álnév hieroglyphja
lenne; ez valóságos tisztességes vezetéknevem, melyhez oly úton-módon
jutottam, hogy idvezült nagyapámat, ki becsületes serfőző volt, mielőtt
magyar nemessé aranyoztatta magát, Altnak hitták, s innét fordíttatta
nevét magyarra, Ó-nak, mely annyit tesz, mint régi. Kétségtelenül
legrövidebb név a világon, melynek mását John Bull hazája sem állítja
elő.)
Tehát az asszony, úgy láttam, hogy szeretné, ha el tudna ájulni. Inték a
morvának, hogy tegyen neki széket.
– Ah, édes Ó úr! nézze csak, olvassa e levelet, sipánkodék a jó hölgy
nagy prosopopæával s egy meggyűrt levelet tett le elém az asztalra,
zsebkendőjével hol a szemeit, hol az orrát törülve. (Ah, milyen prózai
dolog az a sírás, milyen vörös lesz az embernek az orra tőle!)
Alig várta, hogy végig olvassam a levelet. – Hát látott ön ily iszonyú
tigrist? kérdezé kezeit kulcsolva.
– Megvallom, hogy nem láttam. – Bankó öcsém azt irta a feleségének, hogy
ma reggeli nyolcz órakor a budai hegyek között élethalálra víni fog N.
N. urammal (itt egy vad pávián nevét irta oda, melyet sem annakelőtte,
sem annakutána nem hallottam).
– Mit csináljak, én uram Istenem? jajveszékelt a hölgy, mikor látta,
hogy meglepetésemben a kezemben levő csipővasat nem nyeltem el.
– Menjen haza madame és olvassa Lamartinet.
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Népvilág: Elbeszélések - 12
 • Büleklär
 • Népvilág: Elbeszélések - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4135
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2110
  31.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4267
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1916
  34.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4149
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2050
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4192
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2084
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4234
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1975
  35.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4120
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  35.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  56.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4291
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2001
  34.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  55.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4177
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1954
  35.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4066
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2119
  30.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4083
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2177
  31.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4143
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1972
  33.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4131
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1972
  34.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4261
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1752
  37.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  56.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4146
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  34.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4278
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1929
  36.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  56.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4281
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1942
  38.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  57.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Népvilág: Elbeszélések - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3220
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1498
  37.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  59.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.