Esztike kisasszony professzora: Regény - 20

Süzlärneñ gomumi sanı 1167
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 726
41.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
54.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
61.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
tudományom lesz, magam is részt veszek a tanácskozásokban.
– Ezek nagyon távol időkre biztató kilátások. De legalább remélheti,
hogy a három évi ülésszak letelte után, kinevezik önt főispánnak vagy
államtitkárnak?
– Sajnálattal kell megvallanom, hogy ily fényes kitüntetésekre
egyáltalában nem számíthatok.
– És miért nem?
– Mert a főispánsághoz több tekintély és érettebb életkor szükséges;
államtitkár pedig csak a legkiválóbb szakértelemmel felruházott egyén
lehet.
– És nem szerezheti meg ezen kellékeket?
– Idővel tán igen, de most oly izgatott s folytonosan ábrándozó
lelkiállapotban élek, mely minden hideg tanulmány megkezdésére
képtelenné tesz. Asszonyom! én ma 26 éves koromban végtelen s minden más
érdeket megsemmisítő szenvedély hatalma alá kerültem; szeretek egy
leányt. Szeretem önnek leányát, s ha kezét el nem nyerhetem, többé e
világon semmi más nem érdekel.
– Szereti leányomat? De hiszen ön tudhatja, báró úr, hogy midőn
Esztikémmel Gencsre jöttem, már ezzel eléggé világos jelét adtam, hogy
szerelme ellen nincs komoly kifogásom. Azonban…
– Hah! azonban! oh mint rettegek ezen legirtóztatóbb szótól.
– Fiatal ember, sajnálom önt, de én attól félek, hogy leányom csak azért
hallgatott az ön igéreteire, mert hitte, hogy önre fényes jövő vár:
egyetemi tanár, főispán, vagy államtitkár lesz. Most pedig kiderül, hogy
mindez csalódás és álomkép. Bocsásson meg báró úr, de ily változott
körülmények között többé semmit sem igérhetek. Azonban…
– Hah! egy másik: azonban! Most látom, hogy nincs ennél felségesebb szó
a magyar nyelvben.
– Azonban, – folytatá a ház asszonya erőtetett komolysággal, – ha
részemről, ily helyzetben, kénytelen is vagyok határozottan tagadó
választ adni, azért, ha tetszik önnek, még _felebbezheti_ ügyét,
leányomra.
– Fölebbezem!
– Ime most épen két óra. Ebédig lesz még egy egész órája s ha elviszi
leányomat a kertbe sétálni s ha sikerül önnek vele úgy megalkudni, hogy
csekélyebb kilátások mellett is elfogadja ajánlatát, akkor…? Akkor majd
én is jobban meggondolom a dolgot.
A nyájas olvasó bizonyára kezdet óta jól értette e jelenetet, s nagyon
tudta, mit kell ebből szószerint magyarázni, mit nem?
Nem volt ez épen egészen tréfa, színjáték vagy rögtönzött mulatság a
Bogárdy Zoltán iskolájának modorában; de rideg, száraz komolyság annál
kevesbbé. A báróra nézve a ledkedvezőtlenebb magyarázat szerint sem
jelenthetett ez többet, mint hogy a család jogosan igényli, hogy a kérő,
ha férj lesz, nem fog tétlenségbe merülni, hanem rangjához és vagyoni
állapotához képest igyekezni fog a világban is oly állást elfoglalni,
mely rá díszt, a hazára hasznot hozand.
De midőn meghallotta Pál báró, hogy hova kell ügyét felebbeznie? s hogy
a harasztosi legfelsőbb biróságot karjára ragadhatja, viheti sétálni a
kertbe s ott egész óráig informálhatja, capacitálhatja: többé nem
tartóztathatá magát, hanem rohant a ház asszonyához, fél térdre hullott
s úgy megölelé és össze-vissza csókolá, mint csak egy háladatos fiú
teheti anyjával.
Szegény Dorozsmayné alig tudott kiszabadulni. Eléggé engedé át ugyan
magát e heves szorítgatásoknak, de asszonyi szokás szerint, mégis csak
fenyegetett öltözékének védelméről beszélt, mintha ez volna a
legfontosabb.
– Ah, ön tönkre teszi ruhámat… már fodraim is szakadoznak… szeleburdi
báró, ön miatt bizony még egyszer újra öltözködnöm kell.
Még egy csók az arczra s ezúttal befejezéskép oly csattanós, hogy a
verandára is kihallatszott s azután Pál báró megértvén az idő becsét,
értékét, kitántorgott az ajtón, bebotlott az elfogadó terembe, onnan ki
a verandára, sietvén itt elvesztett ügyét appellálni.
A helybeli septemvirátus és cassatiószék ezalatt szelid türelemmel várta
az alsóbb törvényszéknek végerővel biró itéletét s midőn Pál báró az
idvezültek mosolyával kijött, karját ajánlta, sétára hivta őt a kertbe,
mindketten három ugrással termettek lenn a kilenczfokú lépcsőn és
indultak a felsőség engedelméből kijelölt sétára.
Magától érthető, hogy augusztusban, délután két órakor a nap perzselő
sugarai miatt, nem a nyilt virágágyak, hanem a legmagasabb fák árnyai
felé törekedtek.
Nem tudom, ki volt a vezető ezen utjokban? de tény, hogy keresve a hűvös
tanyát, itt is mint Gencsen, láttak egy hatalmas diófát, melynek
levéllel sűrűn benőtt galyai alatt még sokkal szebben faragott és
fehérebbre festett padot találtak, a törvényszéki ülés és appelláta
megkezdésére.
A fiatal báró azonban nem tartotta meg szavát, s annyira megfeledkezett
helyzetéről és igéretéről, hogy mint vércse keze között tartván a pihegő
galambot, mindjárt levetette az alázatosan könyörgő álarczot, s mintha
semmi sem történt volna, újra csak tekintélyt követelő professzor
kezdett lenni, szemben hű, engedelmes és tanulékony tanítványával.
Mindjárt is, szép csinosan elhelyezkedve a padon, hozzá kezdett
leczkéjéhez:
– Diximus…
– Ah, diximus, – szakítá félbe a tudnivágyó leányka, – Gencsen hallottam
e szép hangzású szót először, de nem tudom, mit jelent?
– Csak annyit: mint mondtuk. Így szokták a legtudósabb tanárok, hajdan,
leczkéiket kezdeni, hogy jelen előadásukat szoros kapcsolatba hozzák a
korábban eléterjesztett alapelvekkel.
– Értem.
– Tehát ott hagytuk el lélektani buvárlatainkat, hogy a férfi a szive
mélyéből szeretett leánykát keblére szorította s aztán elkezdte
csókolni: elébb a hajába füzött rózsabimbót, aztán a leomló hajfürtöt, a
felhőtlen homlokot, végre a két szemet s azalatt a leányka hallgatott és
tűrni tanult.
– Vagy boldog volt.
– Vagy boldog volt. Ezer köszönet érte, mert e kijavítás a végtelenségig
szellemdús ötlet! Ámde most magasabb és fellengzőbb tanok következnek,
mert elérkezett ama legédesebb percz, hogy az ajkak is érintkezzenek.
Esztike nem felelt, kissé tán vissza is húzódott.
A professzor pedig folytatá.
– A mi az első csókot illeti, egyenesen és közvetlenül a két ajkon,
annak sajátszerű természete van. Úgyis kimondhatlanul sokat ér, ha a
férfi rabló módjára, kérés és engedelem nélkül, jut hozzá; hanem hogy
már e földön érezhesse a menny minden gyönyörét, elkerülhetlenűl
szükséges, hogy a lányka hasonló ellenállhatlan vágyat érezzen, ő maga
is szomjazza az ajkak találkozását s aztán boldogságukban feledkezzenek
el az egész világról.
[Illustration: – Diximus…]
Pál báró vas karjai közt tartá a sebzett galambot, de most egyik kezével
az égő arcz melegéhez nyúlt s úgy vonszolá maga felé az ellenkedőt, hogy
lassú és észrevétlen közeledés után, egyszerre csak összetalálkozott a
két forró ajk s aztán meg nem számlált perczekig összeforradva maradt.
Nem lehetetlen, hogy az ily fellengző lélektani elmélet- és kisérletnek
kellő felfogására, az ismétlés is szükségesnek mutatkozott. Tény
azonban, hogy a midőn a boldog pár még csak perczeket vélt átélni,
elmult az óra, s a kastélynak sivító hangon ebédre hívó csengetyűje
felrázá őket álmaikból.
A veranda lépcsőin Dorozsmayné, Zoltán és kanonok bácsi fogadták az
elésietőket.
– Nos, báró úr, – kérdé az anya vidám hangon, de szemében örömkönnyekkel
telve, – megnyerte pörét?
– Asszonyom, – felelé, – a föld legszerencsésebb embere vagyok, most már
semmi sem hiányzik boldogságomból.
– És hogy szól a végső itélet?
– Esztike kisasszony a jövőt feltétlenül rám és férfiúi becsületemre
bízza; jelenben pedig szerényen megelégszik azzal, hogy képviselő s az
én drága jó Zsuzsi nénémnek engedelmes fia vagyok.
– Akkor Isten áldása rajtatok, gyermekeim.
Az alatt pedig, hogy az anya karjai közé zárá gyermekét, Zoltán bácsi a
főtisztelendő úr mellé lépett s mondá:
– Papom, hallottad a szép imádságot s mégsem mondtad rá: amen.
Kanonok bácsinak forgó karikákra nyilt a két szeme. Még csak most kezdé
észrevenni, mi történik a házban és körülette? A jámbor lélek ezen
utolsó pillanatig csakugyan hitte, hogy Pál báró egyszerűen átutazóban
van Harasztoson s az özvegy őt, mint annyi más járó-kelő vendéget,
ebédre marasztotta.
– Gyermekek, – szólt most teljes anyai és háziasszonyi tekintélylyel a
kastély úrnője. – Halljátok megmásíthatlan határozatomat. E naptól fogva
minden héten egyszer, szombaton, ide jöhet Pál báró s maradhat hétfőig.
Mához hat hétre pedig, ha Isten is úgy rendelte, mint mi óhajtjuk,
lakodalom lesz Harasztoson!
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3944
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2084
  33.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3974
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2037
  32.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4015
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2084
  32.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4023
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2046
  32.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3862
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1873
  34.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3949
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2008
  33.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3961
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2052
  33.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3931
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1953
  32.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3933
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1998
  31.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3925
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2012
  33.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3940
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1998
  34.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3991
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2006
  32.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3991
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2015
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3964
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2053
  32.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3977
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1918
  34.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4003
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2089
  32.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3973
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2072
  33.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3933
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2002
  32.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3878
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2036
  33.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Esztike kisasszony professzora: Regény - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 1167
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 726
  41.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  54.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  61.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.