A tengerszemü hölgy - 18

Süzlärneñ gomumi sanı 1856
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1003
40.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
52.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
57.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
– Azt elhiszem, hogy a gyónás titkát épen úgy meg fogja ön őrizni, akár
egy pap; de hát feloldani tud-e ön aztán?
– Ahogy ember feloldhat embert.
– No hát hallgassa meg.
Azzal odahajolt a fülemhez, forró lehellete égeté az arczomat a míg
suttogott.
– Meggyónom önnek, hogy én «meg akarom ölni az uramat!»
Megrettenve tekinték a szemébe. Sárkánytűz lövelt elő azokból. Ez a
gondolat «élt»!
– A mit mondtam, azt meg is teszem, – mondá, s vékonyra szorította össze
az ajkait, mig a szemeit felnyitá kerekre, fenyegető villogással.
– Az Istenért! Minő gondolat ez?
Ekkor aztán kárörvendő gúnymosolylyal tekinte rám.
– No úgy-e? Nem pap ön! Nem tud bűnbocsánatot adni?
– Bizonyára a pap se tenné azt. A pap csak a megbánt vétekért adhat
vezeklést, de nem a szándékolt bűnre indulgentiát. A pap is csak azt
mondaná önnek, a mit én: hogy szálljon Istenhez és tisztítsa meg a
lelkét ettől a sötét gondolattól. Hogy tudott ez önnek a lelkében
megfogamzani? abban az áldott jó lélekben, a mely mindig csak szeretett,
soha sem gyűlölt.
– Úgy-e bár? Ilyennek ismert engem? Bolondja voltam a szeretetnek. –
Önnek van egy elbeszélése, a mit én még leány koromban olvastam, abban
elbeszéli egy háborodott sziv, hányféle módja van az élet kioltásának: a
többek között az is áll ott, hogy ha a nádmézet sokáig állni hagyják,
mig az megrothad, akkor az halálos méreggé változik át. Hát a mi «azt» a
mézet illeti, a mivel egy szegény, könnyen hivő asszonynak a szive tele
van, arra nézve az ön háborultjának az állítása igaz; hanem a valódi
nádmézre nézve nem igaz. Azt próbáltam, nem igaz.
– Egyik sem igaz. Ne higyje el. Nincs az a tengere a keserüségnek a
hitvesi életben, a mit egy cseppje a szeretetnek újra meg ne édesítsen.
– Oh, azt az ön képzelete utól nem birja érni, a mit én szenvedek. Gúny,
megaláztatás a mindennapi eledelem. Gyanú kisér minden lépésemen. Ha
szólok, a szavamat magyarázzák félre, ha hallgatok, a némaságomért
dorgálnak, ha sirok, a könnyeimért fognak vallatóra.
– Sejt valamit talán kegyednek a férje a vallásváltoztatási
eszmejárásáról?
– Annyit megtudott, hogy én a kolostorhoz többször ellátogattam; hogy
egy szerzetessel többször beszéltem. Istenre esküszöm, hogy a vallásról,
az áhitat dolgairól beszéltem vele! Semmi másról. És ő minő csúfsággal
vádol e miatt! Azóta délben, este azzal mérgezi meg minden betevő
falatomat, hogy a mi csufondáros nótát csak tud a barátokról, meg
azokról a menyecskékről, a kiknek a csuha és a faczipő az ideáljuk, azt
mind eldanolja előttem. Mikor hazajön, már künn a folyosón hallom a
nótáját: «Hej az én rózsám a barát! Tartja a létániát!»
– De hát ezt ne vegye kegyed olyan tragice. Biz ezeket a gúnydalokat
éneklik időtlen idők óta: ezek nem a kegyed boszantására lettek
kigondolva a férje által. Nevessen érte a szeme közé, s azzal el lesz
hallgattatva.
– Jól van! Hát az, a mit az én kicsufolásomra tesz, az legyen neki
megbocsátva; de a mióta sejti a lelki állapotomat, mindent elkövet, hogy
az áhitatomat megzavarja. Ha délben, este, mikor a zárda harangszava
áthangzik hozzánk, én önkéntelen összeteszem a kezemet, ő felkaczag rá:
«hahá! te harangszóra imádkozol?» – A kálvinisták nem harangoznak déli
imára, sem az angelust nem csengetik meg. – És az nekem olyan nagyon
fáj! Jobban, mintha sárba dobnák a kenyeremet, hogy úgy egyem meg. Ez a
folytonos gúnyolódás úgy tapad hozzám, mint a deget: megfullaszt,
émelyegtet. Olyan érzést támaszt, mintha egy enyvtengerben kellene
úsznom. Minek beszéli előttem azokat a maszatos adomákat a szent
alakokról? – A minap, egy szombaton, egész délelőtt esett az eső, én
nekem ki kellett volna mennem a városba. Ő vette észre a
nyugtalankodásomat s nevetve mondá: «Ne búsulj, asszonyi állatom!
Délutánra kitisztul; mert a szűz Mária akkor szárítja a Jézuskának a
vasárnapra felvevő ingecskéjét!» – Szerencséje, hogy kiment a szobából,
mert közel voltam hozzá, hogy a kést a szivébe döfjem!
Én csitítottam a felindúlt hölgyet; hogy az bizony ámbátor nem valami
áhitatos tréfa, de hát nem az Ezsaiás találmánya; ez a szombat délutáni
napkisütés, a maga indokolásával, általános szójárás a magyar népnél s
komolyan véve nincs benne valami kegyeletsértő; mert hisz azt a
mindnyájunk által tisztelt, szent alakot úgy mutatja be, mint gondos
anyát, népies felfogásban.
– Nem szeretem, ha nevét a szájára veszi. Egy régi cselédemet csak azért
küldtem el, mert «Marcsa» volt a neve s az uram mindig úgy kiáltotta be,
hogy «Mária!» Olyankor mintha mindig tőrt szúrt volna a szivembe.
Láttam, hogy ez a nő csakugyan szenved. Ennek valami heroicus
gyógykezelés kell.
– Édes barátném. Én nem tudom a kegyed férjét kárhoztatni. Ő rá nézve
lét és nem lét kérdése ez a kegyed vallásos rajongása, a mit erősen
előmozdíthatott a hosszas, ideggyöngítő betegség s a mediczinák, a miket
a provinciális doctorok kegyeddel összeitattak. Ha kegyed a szentekbe
kapaszkodik, a szegény Ézsaiásnak kiesik a földteke a lábai alól.
Kegyetek egymáshoz vannak kötve. Kegyed az által, hogy más templomban
keresi a mennyországot, otthon a saját házában a poklot installálja.
Hisz a férje, ha azt a szándékát megtudja, dühös őrült lesz s kegyedet
széttépi! – Menjen kegyed fürdőkre és igyekezzék az idegeit
megerősíteni.
– Hm, hm. Ön nem ismeri az én bajomat. Azt gondolja, az csak olyan
asszonyi baj, a minek fele affektálás. Nézze meg ezt a reczeptet. A
leghiresebb fővárosi orvos irta a számomra. Hozzá mentem, megvizsgált;
azt mondta, hogy azok a falusi orvosok nem helyesen gyógykezeltek.
Teletömtek chininnel. Pedig a bajomnak nem az a gyógyszere, hanem ez itt
ni. Olvassa el.
Én a reczipén e szót olvastam: «arsen».
– Az orvos azt az utasítást adta, hogy első nap vegyek be hat cseppet
belőle, aztán minden nap egy cseppel többet, fel húszig, aztán megint
lefelé cseppenkint kevesebbet, hatig. A lázam nem fog visszatérni többé.
De szigorúan a rendelethez tartsam magamat: mert ez igen komoly szer.
Úgy-e az?
– Az.
– Már el is készíttettem, itt a józsefvárosi gyógyszertárban.
Azzal elővonta az üvegcsét a zsebéből és megmutatta.
– Ez nekem való. – És most azután sorba járom ezzel a reczepttel a
fővárosnak mind a tíz patikáját s mindenütt megcsináltatom azt a szert.
Tízszeresen csak elég lesz!
Én elszörnyedve ragadtam meg a kezét.
– Mit akarsz tenni, szerencsétlen! orgyilkos akarsz lenni? A férjednek a
testét mérgezed meg, nekem pedig a lelkemet? Én valahányszor rád
gondoltam, a régi tiszta szerelemben megdicsőülve láttalak magam előtt,
s most az utálatot, a förtelmet akarod ennek a helyébe állítani? Add ide
azt a recipét!
A nő elrémülve, rám meredt szemekkel, minden izében reszketve rogyott
térdeire, s mikor azt mondtam neki: «eddig az imádságaimba foglaltalak,
azt akarod, hogy ezután megátkozzalak?» akkor elkezdett mosolyogni.
– Ön először tegez életemben… Megengedi, hogy viszonozzam? Nem! Nem
tehetem. Nem jön ki a számon ez a szó. Ne emeljen fel. Hadd térdeljek
még itt. Csak sírni tudnék, de nincs már könnyem. Itt van ez a reczept.
Tegye el. Őrült vagyok. Nem tudom, mit beszélek. Igaza van. Ha nekem fáj
az élet, akkor nekem kell meghalnom.
– Az is bűn, a mit most mondasz! A lelket, az istenszikrát, nem azért
adta nekünk az ég, hogy azt visszadobáljuk neki. Tanulj megnemesülni a
szenvedésekben. Mindenkinek megvan a maga keresztje, a mit Isten rámért,
viseli mindenki; egyedül a saját fiának a vállára tett az Isten oly
nehéz keresztet, hogy összerogyott alatta. Ha hinni akarsz a szentekben,
kövesd a példájukat! Légy martyr, ha Isten úgy akarta: – ez az igazi
pápista vallás.
A térdein csúszott utánam, úgy köszönte meg a dorgálásomat.
– Oh mi jó volt, a mit ön mondott! Már tudok sírni ismét. Nem fáj úgy a
szivem. Ön nem irtja ki az emlékezetemet a lelkéből; ön engem védelmez.
Ön megtisztít engem a sártól, a salaktól, a miben fetrengek. Ön azt
mondta, hogy imáiban megemlékezik rólam. Oh ne felejtsen ki ezután sem.
Én is megtanulok imádkozni. Megveszem Albach imakönyvét. S aztán majd
azt képzelem, hogy valahol mégis csak találkozunk, a hol senki sem
tudja, csak a jóságos Isten!
Én aztán nagy nehezen elhagyattam vele a zokogást. Aztán elláttam
mindenféle jó, házisütésű tanácscsal, hogy a jó asszonynak hogyan kell
alkalmazkodnia a férjéhez, nem kell annak a hibáit biráló szemmel
itélgetnie. Igyekezzék kedvében járni inkább. Hozza el egyszer hozzám,
hadd ismerkedem meg vele. Talán, ha én hatok rá: ő is fog engedni a
rigolyáiból. Lehet, hogy bizhatok rá valami szellemi munkát, a mi
lelkének nemes elfoglalást ad, felkölthetek benne tán valami ambitiót, a
mi cynismusából kihüvelyezi. Hiszen becsületes, jó ember az, a kinek
csak irányadóra van szüksége, hogy előre haladjon.
A sok jó utasítást mind csendesen, fejbológatva fogadta az én
tengerszemű hölgyem. Annyi hálát tudtak kifejezni a szemei. Úgy
tetszett, mintha az arcza is visszanyerte volna az én szavaim hatása
alatt az elvesztett pirosságát.
Ah nem! Hiuság! Nem az én szavaim tették azt. – Valami más.
Felállt, felegyenesedett, rendbeszedte magát.
– Jól van. Megfogadom. Türök, engedelmes leszek. Leteszek minden rossz
gondolatról. Megmutatom, hogy tudok jó feleség lenni. Ön meg lehet
felőlem nyugodva. – Hanem egyet mondok önnek. Az az ember engem azzal
fenyeget, hogy megver. Ha ezt meg találja tenni, akkor Isten legyen
irgalmas neki is, nekem is!
Most már tudtam, hogy miért pirúlt úgy ki az arcza.
– Ha engem az uram csak egy ütéssel is meggyaláz, esküszöm a boszuálló
Jehovára, hogy én felkapom a vadászfegyverét és agyonlövöm!
Azzal kifutott a szobámból.
Úgy jött nekem, mintha utána kellene kiáltanom: «ne menj többet haza,
szerencsétlen asszony!»
Későn volt. Már kinn volt a kapun.
Eltünt előlem, mint az álomlátás.


XXI. FEJEZET.
MÁRIA-NOSTRA.
Hejh, de tenger idő mult el azóta, hogy ez történt. Idestova húsz
esztendeje lesz! Elszédülök, ha visszatekintek rá.
De sok rossz esztendő; de sok nemszeretem-nap.
De sokan elköltöztek mellőlem, a kiknek öröm volt az élet, a kikre
mosolygott a jövendő. És én itt maradtam.
Alig találkozom már egy-egy magamhoz hasonló ősz alakkal a régi fényes
időkből, a mikre jól esik még visszaemlékezni s elmondani: «nem így volt
az régen!»
… Néhány évvel ezelőtt sorra látogattam a hazai nagy államfogházakat.
Voltam Szamosujvárott és Illaván, a hol a bűn aristocratiája van
összegyüjtve. Mindazok az alakok, a kik tíz éven felül terjedő fogságra
vannak elitélve, a halálbüntetésből kegyelem útján élő-halottakká téve.
Érdekes tanulmány az emberi élet éjszakájából.
Meglátogattam Mária-Nostrát is. Ott a női elitéltek vannak.
A felügyelést apáczák végzik.
Látogatást csak miniszteri engedély mellett szabad tenni e fegyházban.
Ott példás rend uralkodik: a fegyencznőkkel igen jól bánnak.
Végig vezettek a nappali termeken, a hol a fegyenczek munkával vannak
elfoglalva.
Egy hosszú teremben csupa fehér ruhát varrnak. A finomabb munkát
végzőknek külön asztalkájuk van.
Egy ilyen asztalka előtt megálltam: egy nő varrt valami gyermekruhát.
Az a szabály, hogy mikor a látogató (a ki csak magas engedély mellett
jöhet ide) megállt egy fegyencznek az asztalánál, ez tartozik rögtön
felállni a helyéről s akár kérdezve, akár kérdezetlenül elmondani, mi
vétségért s mennyi időre lett elitélve.
Ő is felkelt, mikor előtte megálltam.
Olyan fehér volt már a haja, mint az őszi ökörnyál, de a szemei most is
a régi színváltozó tűzben égtek; még most is lángoló tengerszemek!
Komoran, egyhangúan elmondá, a mivel tartozott:
– «Megöltem a férjemet. El vagyok itélve élethosszig tartó fogságra».
Élethosszig! – S az élet olyan hosszú!
– Nem tehetnék önnek az érdekében valamit?
– Köszönöm. – Jó nekem itt. – Nincs mit keresnem a világban.
Azzal visszaült a helyére s folytatta munkáját.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Szegény kis Erzsike.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tavaly kaptam a haláláról értesítő levelet.
Az volt a kivánsága, hogy ezt velem tudassák; senki mással.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Szegény kis Erzsike! Most már én is feloldhatlak vétkednek terhe alól, a
hogy a szent atyák mondják:
– – Ego te absolvo, ab omni vinculo, excommunicatione, suspensione, et
interdictione, quantum possum, et tu indiges – ego te absolvo! Amen.
Sez Macar ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • A tengerszemü hölgy - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4043
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2000
  33.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4096
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1893
  32.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3967
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2060
  29.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4129
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1954
  33.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4297
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2031
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4102
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1992
  32.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4205
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2055
  32.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4210
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1897
  32.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4287
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1975
  32.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4223
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1980
  30.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4056
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1911
  30.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4174
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1949
  34.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  53.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3970
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1810
  34.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4063
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1954
  32.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4029
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1900
  33.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4063
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1914
  33.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4102
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1860
  33.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • A tengerszemü hölgy - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 1856
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1003
  40.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  57.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.