Testamentu Berria - 03

Süzlärneñ gomumi sanı 3684
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1565
25.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
36.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
42.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
Kristen ethortea desira lezatenzat, hark bekatuaren menetik delibra eta redemi litzanzat, Legeak
ez Legeko sakrifizioek ezin zitzakeiztenaz geroz,
ezen hek deus etzuten zerbitzatzen Iesus Kristek
bekatuaren abolitzeko eta iraungiteko bere gorputz propriaz egin behar zuen egiazko oblationearen representatzeko baizen.
Testamentu berriko liburuez den bezenbatean, hek aditzera eta ezagutzera emaiten draukute, nola Iesus Krist Rege eta Mesias handi prometatu izan zena (zein baita Iainko egiazko
gauza guziaren gainetik laudatzekoa) Testamen-

tu zaharreko liburuetan figuratua eta representatua, nola azkenekotz haren Aitak bere baithan
ordenatu eta arrastatu zuen denboran mundu
hunetara igorri ukan duen: baitzen inikitate eta
gaixtakeria guziak regnatzen zuen denbora.
Bada Iesus Salbadorea igorri izan da, eta haragi
humano harturik, eta herio eta pasione iraganik
resuszitatu izan da: ez nehork egin ahal litukeen
obra onen kausaz (ezen guziak ziraden bekatore) baina bere erranetan eta eginetan bethiere
egiati den Iainkoak bere gratia prometatu zuenaren abrastasun handiak eman lietzagunzat, eta
bere miserikordiaz salba genzanzat.
Bada Testamentu berrian klaroki erakusten
zaiku, nola Iesus Krist egiazko Bildotsa, eta gizonen bekatuak edekiten dituen egiazko oblationea, ethorri izan den bere Aitaren eta gure
artean bakearen egitera, eta harekin gratiatan
eta amoriotan gure ezartera: gure bekatuak
bere odolaz ikuzirik eta garbiturik, eta gu deabruaren suiektionetik delibraturik eta idokirik
adopta eta Iainkoaren haur egin genzanzat, eta
bere Aitaren Resuma zabaleko eta konplituko
herederokide berekin egin genzanzat.

Eta Iainkoak egin drauzkigun on handi eta
exzellent hauk ezagut ditzagunzat, emaiten
drauku bere Espiritu saindua, zeinek sinhets eraziten baitrauku Iainko Aita baithan, eta hark igorri duen Rege eta Mesiasa baithan. Ezen segur,
Espiritu sainduaren operationea gabe (zeinek
instruitzen eta sinhesten dugun gauza guziaz
zertifikatzen eta seguratzen baikaitu) ezin sinhests genezake nola Mesiasa igorri ukan duen
Iainkoak mundu hunetara, ezeta nola Mesias
hura Iesus den. Ezen S. Paulek erraiten duen
bezala, Nehork ezin egiazki konfesa dezake,
Iesus Iainko eta Iaun dela eta hark salbatzeko
botherea duela, baldin Espiritu sainduaren moienez eta inspirationez ezpada. Espiritu hunek
berak testifikatzen eta sinhests eraziten drauka
gure espirituari, ezen Iainkoaren haur garela, eta
erausten eta zabaltzen du gure gainera S. Paulek
Korinthianoetaratko epistolan eskribatzen duen
karitate eta amorio handia. Fedeaz eta karitateaz berzalde, Espiritu hunek berak emaiten
drauku esperanza ukaiteko berthutea, baita
seguranzarekin bizitze eternalaren eta sekulakoaren begira egoite bat, eta bizitze hartako segu-

ranza emaiten drauku, prestuzko beharkian bahi
on batek seguranza emaiten duen anzora: eta
anhitz berze dohain eta gratia espiritual ere
emaiten drauku S. Paulek Galatianoetaratko
epistolan erraiten duen bezala. Bada fedearen
fruktua eta irabazia ezta guti estimatzeko, ez
berthute xipitako: ezen Iesus Krist Iauna baithara dugun fedeaz (zein karitatezko obrez erakusten baita, hartara nehor inzitatzen duelarik) iustifikatzen eta sanktifikatzen gara: erran nahi da,
ezen Iainkoak, Iesus Krist gure Iaunaren Aitak
(zein gure Aita ere baita, Iesus Kristez egin izan
zaikun adoptionearen kausaz) bere gratia puragatik eta ontasunagatik iusto eta saindu gadutzala Iesus Krist bere Seme gure Iaunaren merezituaren eta satisfaktionearen berthutez, gure
bekatuez estimationerik ez konturik batre egiten
eztuelarik, eta haien kausaz eta respektuz herio
eta pena eternalera kondemnatzen ezgaituelarik.
Gehiago, ethorri izan da mundu hunetara
Iesus Krist, harzaz eta hartan hure bekatuetarik
purgaturik eta sanktifikaturik, ungi egiteko exenplu hura baithan har genezanzat, haren boron-

dateari iarreikiz, obra onik eginez, haragiaren
obra eta egitate guziez renuntiatuz, eta gogo eta
borondate prest eta deliberatu batez Iauna,
berak manu bezala, zerbitzatuz, gure bizi guzian
iustoki eta sainduki gure izatea iraganez: gu iaio
gabe Iainkoak guzaz eginen ziradela preparatu
eta ordenatu zituen obra onez bethi erakusten
dugularik ezen fedezko gratia eta dohain hunetara deithuak garela. Eta obra on hauk egiten
eztituenak, erakusten duke klaroki, ezen eztukeela hark Iesus Kristek gutarik batbederaganik
galdegiten duen fedea.
Salbadore hunegana bada ioan eta retiratu
behar gara, huni bihotz on eta libre batez iarreiki behar gaitzaitza, irakats gaitzanzat: ezen hura
da gure Majistrua eta Iabea emerik eta gogaberarik, baieta gure exenplua eta patroina, harenganik ungi bizitzeko manera ikasi behar dugu.
Eta berzalde, hura da gure arimen Ipizpikua
eta Pastora, hura da berak bere borondate propriz guregatik bere odola isuri duen Sakrifikadore handia, Iainkoaren eta gure arteko Arartekoa
eta bake ezarlea, Iainko Aitaren eskuinean iarria
dena, gure Adbokat eta Ararteko guregatik inter-

zeditzen eta othoitz egiten duena: eta gauza
segura eta gerthua da, berak seguratu eta irakatsi gaituen bezala, ezen hark bere Aitaganik
inpetraturen duela, zerere hari berari edo haren
izenean haren Aitari eska bagakitza, baldin
eskez gaudenean sinhesten badugu, hala eginen
draukula: ezen hala promes drauku eta bere
hitzaren Iabe da. Bada bekatutan eror bagaitez,
eztagigula dudarik egiazko dolurekin (zeinetara
bere predikationen hatseandanik Iesus Kristek
gomitatzen eta exhortatzen baikaitu) eta egiazko federekin throno realera ioaitera, non hura
baita iarria, ez rigorez usat dezanzat, baina
eskaturen diradenei gratia dagienzat: eta halatan miserikordia eginen drauku: ezen hura ethorri izan da mundura, bere gratiaz bekatoreak
salba ditzanzat.
Iesus Krist haur bera da bere Aitaz determinatu eta ordenatu izan zaion denboran, ethorriren ere dena, eta bere thronoan maiestate handirekin iarririk, gizon guziak iujeaturen dituena,
eta batbederari ungia bada gaizkia bada, egin
dukeenaren araura rendaturen draukana. Eta
bere eskuinekoei, bizitze eternalaren begira

egon diratenei, erranen draue, Zatozte, bizitze
eternalaren ukaiteko ene Aitaz elejitu izan zaretenak, har ezazue posesione munduaren kreationetik preparatu eta asignatu izan zaizuen resuman. Eta berzaldera, haren ezkerrean diratenei,
erranen draue, Parti zaitezte eneganik, kreatura
maradikatuak eta reprobatuak, eta zoazte deabruari eta haren aingeruei prest eta paratua
dauen su eternalera. Eta orduan date munduaren fina, Iesus Kristek bere etsai guzien gainean
biktoria ukanik, Iainko bere Aitari, orain harenganik dadukan resuma rendatu eta eman draukeonean.
Eta erran diraden gauza hauk ezagut ditzagunzat, Iainkoaren borondate ona izan da, haren
Espiritu sainduaz eman lekizkigun Bibleko liburuak eskribuz, eta hetango doktrinaren predikationea lizen, eta doktrinarekin Sakramenduak,
doktrina hartango egia zigilatua bezala lizenzat.
Bada hauk guziak egin izan dirade ezagut eta
sinhets dezagunzat ezen eztela Iainko egiazko
bat eta prometatu bezala hark igorri duen Iesus
Krist bat baizen, eta sinhestez bizitze eternala
Iesus Krist hunez dugunzat.

Hunez berze fundamentik ezin nehork ezar
dezake Iesus Kristen Elizan, zeinen gainean Eliza
fundatua baita, eta S. Paulek desiratzen du,
hunez berze federik, edo Iesus Kristez den salbamenduaz berzerik predikaturen duen guzia Iainkoak desegin, abisma eta sunsi dezan, are zerutik ethorri Aingeru bat baliz ere.
Bada Iainko Aitari, zeinaganik eta zeinez eta
zeinenak baitirade gauza guziak, eta Iesus Krist
haren Seme gure Iaun eta redenptoreari, eta
Espiritu sainduari dela ohore eta gloria sekula
sekulakotz. Amen.
TESTAMENTU BERRIKO
liburuen izenak.
Ebanjelioa S. Mattheuen araura.
28 kap.
Ebanjelioa S. Mark-en araura.
16 kap.
Ebanjelioa S. Luk-en araura.
24 kap.
Ebanjelioa S. Ioanen araura.
21 kap.
Apostoluen Akteak. 28 kap.
S. PAULEN EPISTOLAK.
kap..
1 Korinthianoetara. 16 kap.

2 Korinthianoetara. 13 kap.
Galatianoetara.
6 kap.
Efesianoetara.
6 kap.
kap.
Kolosianoetara.
4 kap.
1 Thesalonizeanoetara.
5 kap.
2 Thesalonizeanoetara.
3 kap.
1 Timotheogana.
6 kap.
2 Timotheogana.
4 kap.
Titegana.
3 kap.
Filemongana. 1 kap.
Hebraikoetara.
13 kap.

EPISTOLA KATHOLIKOAK.
S. Iakesek.
5 kap.
1 S. Pierrisek. 5 kap.
2 S. Pierrisek. 3 kap.
1 S. Ioanek. 5 kap.
2 S. Ioanek. 1 kap.
3 S. Ioanek. 1 kap.
S. Iudak.
1 kap.
Apokakalipsea.
22 kap.
Guzietan.
260 kap.

IESUS KRISTEN
EBANJELIO SAINDUA
S. MATHEUEN ARAURA
KAP. I.
1 Iesus Kristen burhaso eta
haragiaren arauezko aitzinekoak. 18
Nola hura Espiritu sainduaganik
konzebiturik, Maria birjina Iosefen
emazteaganik iaio izan den. 21
Zergatik izen eman zaion Iesus. 23
Emmanuel.
1 Iesus Krist Dabid-en semearen, Abrahamen
semearen jenerationeko Liburua.
2 Abrahamek enjendra zezan Isaak. Eta
Isaak-ek enjendra zezan Iakob. Eta Iakob-ek
enjendra zitzan Iuda eta haren anaieak.
3 Eta Iudak enjendra zitzan Fares eta Zara
Thamarganik. Eta Faresek enjendra zezan
Esrom. Eta Esromek enjendra zezan Aram.

4 Eta Aramek enjendra zezan Aminadab. Eta
Aminadab-ek enjendra zezan Naason. Eta Naasonek enjendra zezan Salmon.
5 Eta Salmonek enjendra zezan Booz Rakabganik. Eta Boozek enjendra zezan Obed Ruthganik. Eta Obed-ek enjendra zezan Iese.
6 Eta Iesek enjendra zezan Dabid regea. Eta
Dabid regeak enjendra zezan Salomon uriasen
emazte izanaganik.
7 Eta Salomonek enjendra zezan Roboam.
Eta Roboamek enjendra zezan Abia. Eta Abiak
enjendra zezan Asa.
8 Eta Asak enjendra zezan Iosafat. Eta Iosafatek enjendra zezan Ioram. Eta Ioramek enjendra
zezan Ozias.
9 Eta Oziasek enjendra zezan Ioatham. Eta
Ioathamek enjendra zezan Akaz. Eta Akazek
enjendra zezan Ezekias.
10 Eta Ezekiasek enjendra zezan Manase. Eta
Manasek enjendra zezan Amon. Eta Amonek
enjendra zezan Iosias.
11 Eta Iosiasek enjendra zezan Iazim. Eta
Iazimek engrendra zitzan Iekonias eta haren
anaieak, Babilonerat eraman izan ziradenean.

12 Eta Babilonerat eraman izan ziraden
ondoan, Iekoniasek enjendra zezan Salathiel. Eta
Salathielek enjendra zezan Zorobabel.
13 Eta Zorobabelek enjendra zezan Abiud.
Eta Abiud-ek enjendra zezan Eliazim. Eta Eliazimek enjendra zezan Azor.
14 Eta Azorek enjendra zezan Sadok. Eta
Sadok-ek enjendra zezan Akim. Eta Akimek
enjendra zezan Eliud.
15 Eta Eliud-ek enjendra zezan Eleazar. Eta
Eleazarek enjendra zezan Mathan. Eta Mathanek
enjendra zezan Iakob.
16 Eta Iakob-ek enjendra zezan Iosef Mariaren senharra, zeinaganik iaio izan baita Iesus,
zein erraiten baita Krist.
17 Bada Abrahamganik Dabidgananoko jeneratione guziak, dirade hamalaur jeneratione. Eta
Dabidganik Babilonerat eraman izan ziraden
arteranokoak, hamalaur jeneratione. Eta Babilonerat eraman izan ziradenetik Kristgananokoak,
hamalaur jeneratione.
18 Bada Iesus Kristen sortzea hunela izan da.
Ezen Maria haren ama Iosefekin fedatua zela,

hek elkargana gabe, izorra eriden zedin Espiritu
sainduaganik.
19 Orduan bere senhar Iosefek, zeren iusto
baitzen eta ezpaitzuen hura difamatu nahi,
sekretuki utzi nahi ukan zuen.
20 Baina gauza hauk gogoan zerabiltzala,
huna, Iaunaren Aingerua ager zekion ametsetarik, zioela, Iosef Dabid-en semea, ezaizela beldur
eure emazte Mariaren hartzera: ezen hartan
konzebitu dena, Espiritu sainduaganik duk.
21 Eta erdiren duk seme batez eta deithuren
duk haren izena Iesus. Ezen hark salbaturen dik
bere populua haien bekatuetarik.
22 Bada haur guzia egin izan da, Iaunak Profetaz erran ukan zuena konpli ledinzat, zioela,
23 Huna, birjina bat izorra izanen da, eta
erdiren da seme batez, eta deithuren dute haren
izena Emmanuel, zein erran nahi baita hanbat
nola, Iainkoa gurekin.
24 Lotarik iratzarturik bada Iosefek egin
zezan Aingeruak manatu zeraukan bezala, eta
har zezan bere emaztea.

25 Eta etzezan hura ezagut, bere lehen
semeaz erdi zedino: eta deizezan haren izena
Iesus.

KAP. II.
1 Krist Bethlehemen iaio. 11 eta
Orientetik ethorri Zuhurrez adoratu.
13 Gero Iosefek hala manamendu
ukanik Iesus eta haren ama Maria
harturik Egiptera ihes egiten. 16
Herodesek haur xipiak hiltzen. 21
Iosef ama-semekin Egiptetik itzulirik,
Nazarethera ethorten.
1 Iaio zenean bada Iesus Bethlehem Iudeakoan rege Herodesen denboran, huna, Zuhurrak
Orientetik ethor zitezen Ierusalemera,
2 Zioitela, Non da Iuduen rege iaio dena?
ezen ikusi dugu haren izarra Orientean, eta ethorri gara hura adora dezagunzat.
3 Bada rege Herodes enzunik hori trubla
zedin, eta Ierusaleme guzia harekin.

4 Eta bildurik Sakrifikadore prinzipal guziak
eta populuaren Eskribak, informa zedin hetarik
non Krist sortzeko zen.
5 Eta hek erran ziezoten, Bethlehem Iudeakoan, ezen hunela eskribatua duk Profetaz,
6 Eta hi Bethlehem Iudako lurra, ezaiz Iudako
gobernadoren arteko xipiena, ezen hireganik
ilkiren duk, Israel ene populua bazkaturen duen
gobernadorea.
7 Orduan Herodes sekretuki Zuhurrak deithurik informa zedin hetarik dilijentki, izarra agertu
izan zaien denboraz:
8 Eta hek Bethlehemerat igorririk, erran ziezen, Ioanik informa zaitezte dilijentki haurtxoaz:
eta eriden dukezuenean, iakin erazi iezadakue,
nik ere ethorririk adora dezadan hura.
9 Hek bada regea enzunik parti zitezen: eta
huna, Orientean ikusi ukan zuten izarra haien
aitzinean ioaiten zen, haurtxoa zen lekuaren gainera ethorririk geldi zedino.
10 Eta izarra ikusirik bozkario handiz boz zitezen hagitz.
11 Eta etxera sarthurik eriden zezaten haurtxoa bere ama Mariarekin: eta ahozpez adora

zezaten hura, eta bere thesaurak desplegaturik
presenta zietzoten estrenak, urhe, enzensu, eta
mirha.
12 Eta dibinoki ametsetan adbertitu izanik
ezlitezen Herodesgana itzul, berze bidez retira
zitezen bere komarkarat.
13 Bada hek retiratu eta, huna, Iaunaren Aingerua agertzen zaio Iosefi, dioela, Iaikirik har
itzak haurtxoa eta haren ama, eta ihes egik Egiptera: eta aizen han nik darrakeadano: ezen Herodesek bilhaturen dik haurtxoa hiltzeko.
14 Iosefek bada iratzarri eta, har zitzan haurtxoa eta haren ama gauaz, eta retira zedin Egiptera.
15 Eta egon zedin han Herodesen finerano,
Iaunak Profetaz erran zuena konpli ledinzat, zioela Egiptetik deithu ukan dut neure Semea.
16 Orduan Herodesek ikusirik nola Zuhurrez
enganatu izan zen, aserre zedin hagitz: eta bere
jendea igorririk hil zitzan Bethlehemen eta haren
aldiri guzietan ziraden haur bi urthetako eta
behereko guziak, Zuhurretarik dilijentki informatu izan zen denboraren araura.

17 Orduan konpli zedin Iaunak Hieremias Profetaz erran ukan zuena, zioela,
18 Boza Rhaman enzun izan da, deithore eta
nigar eta auhen handi. Rakel bere haurrakgatik
nigarrez egon, eta ezta konsolatu nahi izan,
zeren eztiraden.
19 Baina Herodes hil eta, huna, Iaunaren Aingerua ager zekion ametsetan Iosefi Egipten,
20 Zioela, iaikirik har itzak haurtxoa eta
haren ama eta ioan adi Israeleko lurrerat, ezen
haurtxoaren arimaren ondoan zabiltzanak hil
izan dituk.
21 Hark bada iratzarri eta, har zitzan haurtxoa eta haren ama, eta ethor zedin Israeleko
lurrera.
22 Baina enzunik ezen Arkelausek regnatzen
zuela Iudean bere aita Herodesen lekuan, beldur
zedin hara ioaitera: eta ametsetan dibinoki
adbertiturik retira zedin Galileako bazterretarat.
23 Eta hara ethorririk habita zedin Nazareth
deitzen den hirian: Profetez erran izan zena konpli ledinzat, ezen Nazareno deithuren zela.

KAP. III.
1 Ioanesek penitentia eta Kristen
ethortea predikatzen. 4 Ioanesen
beztidura eta bianda. 6 Bekatuen
konfesionea. 7 Ioanesek Fariseuak
reprotxatzen. 8 Penitentiazko
fruktuak. 9 Abrahamen haur. 10
Aizkora arbore erroan. 11 Urez eta
Espiritu sainduazko Baptismoa. 12
Bahea eskuan, lastoa surako, eta
bihia granererako. 13 Krist
batheiatu.
1 Bada denbora hartan ethor zedin Ioanes
baptista, predikatzen zuela Iudeako desertuan:
2 Eta zioela, Emenda zaitezte: ezen zeruetako resuma hurbil da.
3 Ezen haur da Esaias Profetaz erran izan
zena, zioela, Desertuan oihuz dagoenaren boza
da, Apain ezazue Iaunaren bidea, zuzen itzazue
haren bideskak.
4 Ioanes hunek bada zuen bere abillamendua
kamellu biloz, eta larruzko gerrikoa bere gerrun-

zean inguru: eta haren bianda zen othiz eta basa
eztiz.
5 Orduan ethor zedin harengana Ierusaleme
eta Iudea guzia, eta Iordanaren inguruko komarka guzia.
6 Eta batheiatzen ziraden harenganik Iordanean, bere bekatuak konfesatzen zituztela.
7 Ikusirik bada anhitz Fariseuetarik eta Sadduzeuetarik ethorten ziradela haren baptismora,
erran ziezen, Bipera kasta, nork abisatu zaituzte
hira ethortekoari ihes dagiozuen?
8 Egin itzazue bada fruktuak emendamenduaren digneak.
9 Eta eztezazuela presumi zeurok baithan
erraitera, Abraham dugu aita: ezen badiotsuet,
Iainkoak harri hautarik ere Abrahami haur suszita ahal diezakeola.
10 Bada ia aizkora arboren errora ezarria da:
beraz arbore fruktu onik egiten eztuen guzia
pikatzen da eta sura egoizten.
11 Egia da, nik batheiatzen zaituztet urez
emendamendutara: baina ene ondoan ethorten
dena, ni baino borthitzago da, zeinen zapaten

ekarteko ezpainaiz digne: hark batheiaturen zaituzte Espiritu sainduaz eta suz.
12 Bere bahea bere eskuan du, eta garbituren du bere larraina: eta bilduren du bere ogibihia granerera: baina lastoa xoil erreren du
behinere hiltzen ezten suan.
13 Orduan ethor zedin Iesus Galileatik Iordanera Ioanesgana, harenganik batheia ledinzat.
14 Baina Ioanesek hagitz enpatxatzen zuen
hura, zioela, Nik behar diat hireganik batheiatu,
eta hi ethorten aiz enegana ?
15 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezon,
Utzak oraingotz: ezen hunela konplitu behar
diagu iustitia guzia. Orduan utzi zezan egitera.
16 Eta Iesus batheiatu zenean, bertan ilki
zedin uretik: eta huna, ireki izan zaizkan zeruak,
eta ikus zezan Iainkoaren Espiritua uso kolunba
baten gisan iausten eta haren gainera ethorten
17 Eta huna boz bat zerutik, zioela, Haur da
ene Seme maitea, zeinetan neure atsegin ona
hartzen baitut.

KAP. IIII.
1 Krist desertuan barur egin ondoan
Satanez tentatu. 11 Eta Aingeruez
zerbitzatu. 17 Predikatzen hasi. 18
Gero Pierris eta Andriu, Iakes eta
Ioanes deithurik. 23 Ebanjelioa du
Galilean predikatzen eta eri anhitz
sendatzen.
1 Orduan Iesus eraman zedin Espirituaz
desertura, deabruaz tenta ledinzat.
2 Eta barurtu zituenean berrogei egun eta
berrogei gau, finean gose zedin.
3 Eta ethorririk harengana tentazaleak erran
zezan, Baldin Iainkoaren Semea bahaiz, errak
harri hauk ogi egin ditezen.
4 Baina hark ihardesten zuela erran zezan,
Eskribatua duk, Ezta gizona ogi beretik biziko,
baina Iainkoaren ahotik ilkiten den hitz orotarik.
5 Orduan hura du eramaiten deabruak Zibitate saindura, eta du ezarten tenpleko pinakle gainean.

6 Eta diotso, Baldin Iainkoaren Semea bahaiz,
egotzak eure burua beherera: ezen eskribatua
duk, Ezen kargu emanen drauela hizaz bere Aingeruei, eta bere eskuetan eramanen autela,
eure oinaz harrian behaztopa ezadinzat.
7 Erran ziezon Iesusek, Berriz eskribatua duk,
Eztuk tentaturen eure Iainko Iauna.
8 Berriz hura du eramaiten deabruak guzizko
mendi gora batetara, eta erakusten drautza
munduko resuma guziak eta hetako gloria:
9 Eta diotso, Hauk guziok emanen drauzkiat,
baldin ahozpez adora banezak.
10 Orduan diotso Iesusek, Habil Satan, ezen
eskribatua duk: Eure Iainko Iauna adoraturen
duk, eta hura bera zerbitzaturen duk.
11 Orduan utziten du hura deabruak: eta
huna, Aingeruak ethor zitezen, eta zerbitzatzen
zuten hura.
12 Eta enzun ukan zuenean Iesusek, ezen
Ioanes presoner zela, retira zedin Galileara.
13 Eta utzirik Nazareth, ethor zedin eta habita Kapernaum itsas aldekoan, Zabulongo eta
Nefthalingo bazterretan:

14 Konpli ledinzat Esaias Profetaz erran izan
zena, zioela,
15 Zabulongo lurra eta Neftalingo lurra itsasorrako bide aldean Iordanaz berze aldetik, Jentilen Galilea:
16 Populu ilhunbean zetzanak argi handi
ikusi ukan du: eta herioaren rejionean eta itzalean zeunzanei argi altxatu izan zaie.
17 Orduan-danik has zedin Iesus predikatzen,
eta erraiten, Emenda zaitezte: ezen hurbil da
zeruetako resuma.
18 Eta Iesusek Galileako itsas aldean zabilala, ikus zitzan bi anaie, Simon, Pierris erraiten
dena, eta Andriu haren anaiea, egoizten zutela
sarea itsasora (ezen peskadore ziraden.)
19 Eta dioste, Zatozte ene ondoan, eta eginen zaituztet giza peskadore.
20 Eta hek bertan utzirik sareak iarreiki izan
zaizkan.
21 Eta handik aitzinago iraganik, ikus zitzan
berzerik bi anaie, Iakes Zebedeoren semea, eta
Ioanes haren anaiea, unzi batetan bere aita
Zebedeorekin, bere saren adobatzen ari ziradela: eta dei zitzan.

22 Eta hek bertan unzia eta bere aita utzirik
iarreiki izan zaizkan.
23 Eta inguratzen zuen Galilea guzia Iesusek,
haien sinagogetan irakasten ari zela, eta resumako Ebanjelioa predikatzen zuela, eta sendatzen zuela eritasun mota guzia, eta langore mota
guzia populuaren artean.
24 Orduan io zezan haren famak Siria guzia:
eta presenta zietzoten gaizki zeuden guziak, eritasun dibersez eta tormentaz edukiak, eta
demoniatuak, eta lunatikoak, eta paralitikoak:
eta sendatzen zituen.
25 Eta jendetze handi iarreiki zekion Galileatik, eta Dekapolistik, eta Ierusalemetik, eta
Iudeatik, eta Iordanaz berze aldetik.

KAP. V.
3 Dohatsuak zein diraden. 13
Apostoluak deitzen lurreko gatz eta
munduko argi. 14 Mendi gaineko
zibitatea ezin estal, eta nehork ez
kandela bizia gaitzurupean ezarten.

16 Obra onak. 17 Krist zertara
ethorri. 19 Fidelen eginbidea. 21
Hilitzekaz, gaitzerizteaz, adulterioaz.
29 Eskuineko begiaz eta eskuaz. 31
Senhar emazten separationeaz. 33
Ez iniuriatzeko. 39 Iniuria sufritzeko.
44 Etsaiak onhesteko, eta
persekutatzaleakgatik othoitz
egiteko. 48 Perfektionea.
1 Iesus bada ikusirik jendetzeak, igan zedin
mendi batetara: eta iarri zenean hurbildu izan
zaizkan bere diszipuluak.
2 Eta bere ahoa irekirik irakasten zituen,
erraiten zuela,
3 Dohatsu dirade espirituz paubreak: zeren
haien baita zeruetako resuma.
4 Dohatsu dirade nigarrez daudenak: zeren
hek konsolaturen baitirade.
5 Dohatsu dirade emeak: zeren hek lurra
heretaturen baitute.
6 Dohatsu dirade iustitiaz gose eta egarri
diradenak: zeren hek aseren baitirade.

7 Dohatsu dirade miserikordiosoak: zeren
haei miserikordia eginen baitzaie.
8 Dohatsu dirade bihotzez xahu diradenak:
zeren hek Iainkoa ikusiren baitute.
9 Dohatsu dirade bakea prokuratzen dutenak: zeren hek Iainkoaren haur deithuren baitirade.
10 Dohatsu dirade iustitiagatik persekutatzen diradenak: zeren haien baita zeruetako
resuma.
11 Dohatsu izanen zarete nehork iniuria
erran draukezuenean, eta persekutatu zaitukeztenean, eta hitz gaixto guzia erran dukeitenean
zuen kontra, gezurrez ene kausaz.
12 Boz eta alegera zaitezte, zeren zuen saria
handi baita zeruetan: ezen hala persekutatu
ukan dituzte zuen aitzineko Profetak.
13 Zuek zarete lurreko gatza: eta baldin
gatza gezat badadi, zerzaz gazituren da? ezta
gehiagorik deusgai kanporat iraizteko eta gizonez ohondikatu izateko baizen.
14 Zuek zarete munduko argia. Ezin estal
daite zibitate mendi gainean iarria.

15 Eta eztute iraixekiten kandela eta hura
ezarten gaitzurupean, baina kandelerean, eta
argi egiten draue etxeko guziei.
16 Hala argi begi zuen argiak gikonen aitzinean, zuen obra onak ikus ditzatenzat, eta glorifika dezaten zuen Aita zeruetan dena.
17 Eztuzuela uste ezen Legearen edo Profeten abolitzera ethorri naizela: eznaiz ethorri abolitzera, baina konplitzera.
18 Ezen egiaz diotsuet, iragan daiteno zerua
eta lurra, iota bat edo punktu huts bat ezta Legetik iraganen, gauza guziak egin diteno.
19 Nork ere beraz hautsiren baitu manamendu xipien hautarik bat, eta irakatsiren baititu
hunela gizonak, xipien deithuren da hura zeruetako resuman: baina nork ere eginen baititu eta
irakatsiren, hura handi deithuren da zeruetako
resuman.
20 Ezen erraiten drauzuet, baldin abundosago ezpada zuen iustitia Eskribena eta Fariseuena
baino, zuek etzaretela sarthuren zeruetako resuman.
21 Enzun ukan duzue nola erranizan izan
zaien lehenagokoei, Eztuk hilen: eta nork ere

hilen baitu, hura iudizioz punitu izateko digne
date.
22 Baina nik erraiten drauzuet, ezen nor ere
aserretzen baitzaio bere anaieri kausa gabe,
iudizioz punitu izateko digne datela: eta nork ere
erranen baitrauka bere anaieri, Raka, hura konseilluz punitu izateko digne datela: eta nork ere
erranen baitrauka, Erhoa, suzko gehennaz punitu izateko digne datela.
23 Beraz baldin eure oblationea eramaiten
baduk aldarera, eta han orhoit bahadi ezen hire
anaieak baduela zerbait hire kontra,
24 Utzi ezak han eure oblationea aldare aitzinean, eta habil: lehen apointadi eure anaierekin,
eta orduan ethorririk presenta ezak eure oblationea.
25 Aizen adiskide eure partida kontrastarekin
fitetz, harekin bidean aizeno, ezemon eure partida kontrastak iujeari, eta iujeak ezemon sarjeantari, eta presoinean ezar ezadin.
26 Egiaz erraiten drauat, ezaiz ilkiren handik,
renda diroano azken pelata.
27 Enzun ukan duzue ezen lehenagokoei
erran izan zaiela, Eztuk adulteriorik iaukiren.

28 Baina nik erraiten drauzuet, Nork ere
begiesten baitu emazterik, hura guthizia dezanzat, hanbatez adulteratu dukeela harekin bere
bihotzean.
29 Bada baldin eure begi eskuinak trebuka
eraziten bahau, idoki ezak hura, eta iraitzak
eureganik: ezen hobe duk hiretako, gal dadin
hire menbroetarik bat, eta eztadin hire gorputz
guzia egotz gehennara.
30 Eta baldin eure esku eskuinak trebuka
eraziten bahau, trenka ezak hura, eta iraitzak
eureganik: ezen hobe duk hiretako, gal dadin
hire menbroetarik bat, eta eztadin hire gorputz
guzia egotz gehennara.
31 Halaber erran izan da, Nork ere utziren
baitu bere emaztea, bemo separationeko letra:
32 Baina nik diotsuet, ezen nork ere utziren
baitu bere emaztea, salbu paillardizaren kausaz,
adulterio egin eraziten draukala: eta nor ere
utziarekin ezkonduren baita, hark adulterio iaukiten duela.
33 Berriz enzun ukan duzue, ezen lehenagokoei erran izan zaiela, Ezaiz desperiuraturen,

baina rendaturen drautzak Iaunari eure iuramendu prometatuak.
34 Baina nik diotsuet eztezazuen iura batre,
ez zeruaz, ezen Iainkoaren thronoa da.
35 Ezeta Lurraz, ezen haren oinetako alkia
da: ezeta Ierusalemez, ezen rege handiaren zibitatea da.
36 Halaber eure buruaz eztuk iuraturen, ezen
bilo bat xuri ezpa beltz ezin daidik.
37 Baina biz zuen hitza bai, bai: ez, ez: eta
hauzaz goitikoa, gaixtotik da.
38 Enzun ukan duzue, ezen erran izan dela,
Begia begiagatik, eta hortza hortzagatik.
39 Baina nik erraiten drauzuet, Eztiezozuela
resisti gaizkiari: baina baldin norbeitek io baheza
eure eskuineko mathelan, itzul iezok berzea ere.
40 Eta hiri auzi egin nahi drauanari, eta eure
iaka edeki, utzi iezok mantoa ere.
41 Eta nork ere nahi ukanen baihau bortxatu
lekoa baten egitera, albeitindoa harekin biga.
42 Eskatzen zaianari emok: eta hireganik
maillebatu nahi duena eztezala iraitz.

43 Enzun ukan duzue ezen erran izan dela,
On eritziren draukak eure hurkoari, eta gaitz eritziren draukak eure etsaiari.
44 Baina nik erraiten drauzuet, Onhets itzazue zuen etsaiak, benedikaitzazue maradikatzen
zaituztenak, ungi egiezue gaitz daritzuenei: eta
othoitz egizue oldartzen zaizkizuenakgatik, eta
persekutatzen zaituztenakgatik.
45 Zuen Aita zeruetan denaren haur zaretenzat: ezen hark ilki eraziten du bere iguzkia gaixtoen eta onen gainera, eta igorten du uria iustoen eta iniustoen gainera.
46 Ezen baldin zuei on daritzuenei on badariztezue, zer sari ukanen duzue? eztute publikanoek ere hori bera egiten?
47 Eta baldin zuen anaiei solament begitharte egiten badrauezue, zer gehiago egiten duzue?
eztute publikanoek ere horrela egiten?
48 Zareten bada zuek perfekt, zuen Aita
zeruetan dena perfekt den bezala.

KAP. VI.
1 Elemosinaz. 5 Othoitzaz. 14 Elkarri
nola barkatzeko. 16 Baruraz. 19
Thesaur egiteaz. 24 Iainkoa eta
abrastasunak ezin zerbitza. 25
Bizitze tenporalaz artharik ez
ukaiteko. 33 Iainkoaren resuma eta
hartarako eginbidea lehenik
bilhatzeko.
1 Begirauzue zuen elemosina eztagizuen
Sez Bask ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Testamentu Berria - 04
 • Büleklär
 • Testamentu Berria - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3938
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1911
  19.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  27.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3745
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1652
  23.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1565
  25.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3678
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1490
  26.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3700
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1421
  28.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1406
  26.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3620
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1416
  26.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3657
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1426
  28.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3728
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1397
  28.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3694
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1436
  27.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3642
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1463
  27.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3598
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1605
  25.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3758
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1435
  28.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3692
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1528
  27.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3753
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1433
  29.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3645
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1467
  27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3755
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1243
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3795
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1148
  32.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3777
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1238
  30.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3747
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1244
  28.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3640
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1488
  26.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3662
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1461
  27.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 3601
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1461
  28.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 3565
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1545
  25.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 3632
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1490
  25.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 3499
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1602
  23.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 3528
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1378
  24.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 3484
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1455
  23.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 3575
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1364
  24.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 3525
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1404
  24.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 3484
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1498
  24.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3403
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1473
  23.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 3447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1485
  23.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 3389
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1467
  22.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 3407
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1577
  22.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  30.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 3515
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1549
  25.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 3515
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1684
  24.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 3338
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1610
  23.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 3585
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1276
  29.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 3794
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1330
  25.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 3774
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1371
  25.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 3572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1693
  22.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 3164
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1502
  21.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  31.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 2796
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1103
  22.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 2827
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1155
  22.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  32.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 2760
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1126
  23.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  33.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Testamentu Berria - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 1251
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 593
  24.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.