Manual debozionezkoa - 15

Süzlärneñ gomumi sanı 1568
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1050
28.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
40.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
46.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
Iesus munduaren iguzkia.
Berzean bezala.
Profeten inspiratzaillea.
Apostoluen nausia.
Ebanjelisten Doktora.
Giristinoen irakastzaillea.
Jentillen argia.
Graziazko legearen zuzia.
Zuhurtziaren kadira.
Iakintasunaren etxea.
Sainduen eskola.
Liburu urrezkoa.
Kofesoren gidaria.
Predikarien mihia.
Doktoren doktora.
Elizaren zimendua.
Aphezen konsekratzaillea.
Martirien khoroa.
Birjinen esposa.

Sainduen atsegiña.
Aingeruen bozkarioa.
Patriarken esportzua.
Iesus biziaren fruitua.
Iesus ongi konsekratua.
Ithurri eztia.
Ontasunen erroa.
Nekeen golardoa.
Iesus bihotz bera.
Iesus besoak zabaldurik zagozkiguna.
Iesus Kanan ungi egiña.
Desertuak probeditua.
Iesus Ama obeditua.
Iesus Ioseph burasoa ohoratua.
Iesus probezia onhetsia.
Kastitatearen bandera.
Iesus perfeta.
Munduari garaitua.
Haragia mezprezatua.
Etsaiak bentzutua.
Aitaren eskuñean zaudena.
Iesus gloriosoa.
Zeure perfekzionen gatik,
Merezien gatik, &c.

BURU IX
Ama Birjinaren Litaniak
Maria Saindua.
Hemen galdezazu.
Edo esker itzul.
Egundañotik ordenatua.
Profetek aiphatua.
Moisek figuratua.
Sibillek famatua.
Iainkoak agindua.
Mirakuilluz konzebitua.
Bozkarioz iaioa.
Sainduki hazia.
Tenpluan presentatua.
Sekulako birjinitateaz lehenik botu egiña.
Iainkoak Amatzat hautatua.
Gizonek gogoan baharrik etzuten.
Ioseph Iainkoaren manuz esposatua.
Gabrielek salutatua.
Elisabethek begitartez rezebitua.
Birjinarik erdia.

Semea onhetsia.
Maitero hazia.
Iainkoaren Ama.
Herodesen ihesi Semea Ejiptura eramana.
Zeure Semeaz arthatsua.
Hirur egunez Hierusalamen haren billha
ibillia.
Doloretan ondotik iarraikia.
Haren penez damu hartua.
Haren hilltzeaz tristetua.
Bitzteaz boztua.
Zeruetara igaterakoan salutatu zintuena.
Hura Zerurat geroztik lurrean egona.
Alharguntza prestuki eramana.
Obra onei iarraikia.
Andre barurdiarra.
Andre erromerietan oñez ibillia.
Semea ibilli zen lekhuak maiz bisitatua.
Hilltzera ungi preparatua.
Azken orenaz Aingeruak adbertitua.
Apostoluak mundu guztitik mirakulluz
ethorririk hekin hilla.
Ohorez ehortzia.
Hirurgarren egunean.

Iainkoaren puxantzaz bitztua.
Aingeruak triunfantki Zerura gorputz eta
arima iasana.
Semeak bozkarioz rezebitua.
Izarrezko khoroaz khoroatua.
Eskuñean ohorez iararazia.
Zeruko korte guztiaz ohoratua.
Zeure perfekzionen gatik.
Merezien gatik, &c.

BURU X
Berze Ama Birjinaren Litaniak
Birjina garbia.
Ama mansoa.
Andre urrikalmendutsua.
Andre guretzat othoitzez zaudena.
Semearen guretzat ertxatzaillea.
Lurrekoen habea.
Bi-garren arartekoa.
Kristauen defensa.
Daviten dorrea.
Borma kobrezkoa.
Gaztelu gogorra.
Hiri armatua.
Armada ordenatua.
Gure thresora.
Elizaren harrobia.
Urre horia.
Tristeen konsolatzaillea.
Gogatuen esparantza.
Bozkarioen hastea.

Allegeranzien bidea.
Kontentamenduaren partea.
Arimaren desira.
Zeruetako isuria.
Ihintz goizekoa.
Urbiziaren putzua.
Iturri xahua.
Erien osasuna.
Erremedioen denda.
Begitarte argia.
Kristallaren baldea.
Zuzi arraitsua.
Lanpa airekoa.
Arizar goiztiarra.
Argi etzin gabea.
Planeta klara.
Norteko izarra.
Albaren kidea.
Illhargi xuria.
Iguzki klara.
Kandeler urrezkoa.
Lehor agindua.
Zelhai loratua.
Baratze zarratua.

Salbatzaillearen alhorra.
Ordoki Manaduna.
Landa egia iasana.
Lore usain ona.
Lili xuria.
Arrosaren baldea.
Biziaren sagar ondoa.
Oliba fruitutsua.
Xertho eztia.
Zeruko landarea.
Zuhaitz itzaltsua.
Zuhaitz lerdena.
Kadezko palma.
Libango alzifrea.
Zeure perfekzioneeen gatik.
Berthuteen gatik.
Merezien gatik.
Ahalaren gatik.
Amatasuna gatik.

BURU XI
Ama Birjinaren
hirurgarren Litaniak
Andre emea.
Andre ahalketia.
Birjen birjina.
Tortolla kastoa.
Andre begitarte klara.
Andre Birjinarik ornatua.
Iaunaren esposa.
Esposaren ohea.
Espiritu Sainduaren Thronua.
Salomonen Tenplua.
Iainkoaren Eliza.
Sanktuario Saindua.
Ardiantxa emea.
Miserikordiaren ugatza.
Aingeruen Erregiña.
Patriarkena,
Profetena,
Apostoluena,

Martirena,
Konfesorena,
Saindu guztiena,
Birjen ohorea.
Alhargunen bozkarioa.
Nekhatuen pausua.
Andre tatxa gabea.
Andre aratza.
Zeruko alaba.
Insensuaren parea.
Nardoaren hurbilla.
Ollio isuria.
Kofoñ idekia.
Balsamu urriñ ona.
Salbatzaillearen emaillea.
Etxe urrezkoa.
Iauregi hautatua.
Noeren arka.
Iainkoaren gela.
Semearen kadira.
Salomonen etzantza.
Emazteen hautuena.
Perfekzione guztien usain ezin agortua.
Munduaren gloria.

Bekhatu egin gabea.
Untzi hoztekoa.
Untzi hautatua.
Untzi baliosa.
Espiritu Sainduak moldatua.
Zeure perfekzioneen gatik.
Merezien gatik.
Amatasuna gatik. &c.

MANUALA LABURKI
Huneraño ikhusi duk Manuala luzeki,
Orain gogoan hartzeko ikhus ezak laburki.
Exortazionea
Giristiñoa ikhas ezak salbatzeko artea,
Gañerako zuhurtzien zeña baita Andrea.
Hartarakotz hirur gauzaz behar duk seguratu,
Sinhets obra behar dela, Iongoikoa othoiztu.

BURU I
Sinhetsi behar diren gauzak
Sinhetsteko gauzetan duk lehen eta bizia,
Hamabi Apostoluek Kredo irakatsia.
Kredoa Eskaraz
Sinhetsten dut Iongoiko bat ahal guztitakoa,
Izate bat duelarik hirur presunakoa.
Sinhetsten dut Iainko Aita gauzen kreatzaillea.
Zeru, lur, eta Itsaso guztien egillea,
Gehiago aithortzen dut haren Seme bakharra,
Zeñak estali baitzuen gizonaren beharra.
Espiritu Sainduak zuen mirakuilluz formatu,
Eta Birjinaren baithan harrarazi ostatu.
Baita Pilatus iujeak kondenatu habera,
Heriotze penos batez bizia fiñatzera.
Ioseph Arimathiako ixill adiskideak,
Egin zituen ordean hillaren ohoreak.
Hirur garren egunean, Iuduek uste kaberik,
Hilletarik altxatu zen Majestatez betherik.

Gero Zerura igan zen mendi baten gañetik,
Eta Aitak iarrarazi zuen eskuñ aldetik.
Handik ephe iakinetan iautsiko da lurrera,
Iosaphatko larrañean mundua iuiatzera.
Sinhetsten dut gehiago Espiritu Saindua,
Kofesatzen Eliza Ama mundura banatua,
Halaberki sinhetsten dut hillak oñen gañean,
Altxaturen diradela munduaren fiñean.
Iustuen partaletasun aithortzen dut Saindua,
Ezin ukha ere dezaket hutsen barkhamendua.
Bethiko biziak darot ordean bozten gogoa,
Zeñetzaz baitut esportzu noizbait gozatzekoa.

BURU II
Konplitu behar diren manuak
Sinhetsteaz berze alde Iainkoaren legeak,
Iduki beharko dituk errespetuz gordeak.
Hemen bada irakurtzak hitz gutitan laburki,
Zein baitire Kathexisman deklaraten anpleki.
Giristiñoaren legea laburki
Lege bat xoillki idukak Giristiño aizena,
Eta hura Eliz Amak besarkatzen duena.
Gehiago konplitzak bi prinzipal manuak,
Zeñetara baitirade berze guztiak billduak.
Hirur berthute ardiats etzak Theologalak,
Eta lauda hirur botu halaber prinzipalak
Bañan hirur gaitzets etzak bizio handienak,
Gerla aspreena egin ohi darokutenak.
Onhets etzak ordean laur Kardinal berthuteak,
Eta gaitzetz lau bizio bendeku eskailleak.
Orhoitu ere behar duk gizonaren lau fiñez,
Bai eta lau Kristauaren obra prinzipalenez.

Eliz-amaren ere boz manamendu Sainduak,
Errespetuz beharko tuk iduki guardatuak.
Espiritu Sainduaren halaber kontrakoei,
Ihes eginen daroek sei hoben itsusiei.
Bañan guztiz ohoratzak zazpi Sakramenduak,
Eta Espirituaren galde zazpi donuak.
Gehiago treba adi zazpi berthuteetan,
Eta ez har atsegiñik kontrako gaizkietan.
Urrikalmenduzko obra praktikatzak zazpiak,
Gorputzarenak bezala arimaren zazpiak.
Gutiziatzeko zortzi duk dohatsutasunez,
Nola azaketen egin tixoso ontasunez.
Bihotz guztiaz gaitzeskik bederatzi hobenak,
Falta handitan eragotz ahal azaketenak.
Eta fiñean obratzak hamar manamenduak,
Iongoikoak Israeli hanbat gomendatuak.
Iainkoaren hamar manamenenduak
Iongoiko bat onhets ezak eta adora debotki,
Eta haren izenaz ez ziñik egin banoki,
Gehiago begirazak igandea sainduki.
Eta burasoak ondra bizi adin luzeki,
Nihor hill eztezakela, ez bihotzez gaitzetsi,

Ezen bengantzen Iainkoa ni behar nauk sinhetsi.
Paillardiza iguñari egiokek ihesa,
Guztiz ere ez desira lagunaren esposa.
Berzeren ona hain guti beharko duk iduki,
Bañan guztiz hauzoaren ontasuna ez uki.
Fiñean mihiari emok guardia ezten gezurti,
Eta aizen falseria irauztera beldurti.
Elizaren manamenduak
Igande eta bestetan largazakek nekea,
Eta Zerukoei eman merezi ohorea.
Meza beraz adizakek egun hekin goizean,
Eta gañerako eguna enplega obra onean.
Ezen berze egunak Iaunak emantik nekhatzeko,
Bañan Igandeak eta bestak othoitzetako.
Aphezei ekhar diezek behar errespetua,
Zeren idukitzen duten Iainkoaren lekhua.
Eztiezela iduki zor daroen fioa,
Zerbi dezaten biziaz artha gabe Iainkoa.
Suiekt errendatzekotzat haragi gudutsua,
Abstinenzia begira albaiteza saindua.
Hartarakotz barurezak Garizuma guztia,
Halaber lau denborekin, Sainduen bijilia.

Eztezakela haragi ian aiphatu mugetan,
Ez hain guti Orzirale, eta Larunbatetan.
Gehiago lauda etzak, Saindu zeremoniak,
Kandelero eguneko nola biztu zuziak.
Eta hautsterriz hautsaren burura ematea,
Orhoitzeko hauts bihurtzen dela gorputz maitea.
Baita are arramua eskuan ekhartzea,
Herstu denean arramu sainduko Igandea,
Gañerako Elizaren berze zeremoniak,
Lauda etzak eta onhets haren athun guztiak.
Ezen eztik aitziñatzen deusik progotxu gabe,
Hekin beraz guardatzera eztukela herabe.
Gizonaren lau azken fiñez
Ene erranak konplitzeko duen griña gogoan,
Gau eta egun idukitzat hautxek memorioan.
Orhoit adi herioaz orhoit Iuiamenduaz,
Ifernuko doloreez, bai gloria Sainduaz.
Idukitzak gizonaren lau fiñak bihotzean,
Eta huts egiñen eztuk munduko bizitzean.

BURU III
Othoitzez
Othoitz perfekt jenerala Iainkoari
Sartzea
Iaun puxanta ausartzen naiz zure suplikatzera,
Burua ezazula itzul arren berze aldera.
Othoitza
Zertzaz ertxatzen baitzaitut ahal bezain debotki.
Arren esku aberatsaz isur azu frankoki.
Egin-bide ordañak
Ordañez bortxaturen naiz ematera ohore,
Gura ganik hura duzu galdetzen bethiere.

Eskerrak
Milla esker ditutzula hartarakotz graziez,
Lehenekoez bezala berriro isuriez.
Adorazionea
Hekien bada aldera lurrerarik humillki,
Neure podoreaz zaitut adoratzen debotki.
Laudorioa
Gehiago dudan antze hoberenaz laudatzen,
Zeren on guztiak diren zure baithan zarratzen.
Gonbidatzea
Berze kreaturak ditut gonbidatzen hartara,
Biribilla daitezentzat laudorioen kantara.
Ofrenda
Ofrendatzen dorozkitzut arima eta lohia.
Eta guztiz iaioz gero egin obra on guztia.

Agintza
Gehiago egiteko darotzut prometatzen,
Baldin eta bizitzea goiz ezpazait faltatzen.
Othoitz dobla
Haukin ordain adizazu arren ene othoitza,
Eta ezazula bidal triste epe bihotza.
Iaikitzea
Hala egizu emateaz gloriatzen zarena,
Eta adizazu ene bihotzeko auhena.
Halabiz

Pater noster eskaraz
Gure Aita Zeruetan glorioso zarena,
Errespetuz aipha beki lurrean zure izena.
Egiguzu Zeruaren ardiesteko grazia,

Eta bethi konpli bedi nahi duzun guztia.
Egunoro behar gare, iguzu hazmendua,
Eta guk berzeri legez hutsen barkamendua.
Eztezazula permeti tenta gaiten borthizki,
Bañan gaitzatzu kaltetik hastanduak iduki.

Othoitz perfet jenerala
edozein Sainduri
Sartzea
Saindu handia hurbilltzen naiz zure begitartera,
Ahalkesunez betherik humillki othoiztera.
Othoitza
Duzun kreditaz, Puxanta ertxa zazu enetzat,
Eske nagoen dohaña lauda diezadantzat.
Eginbide ordañak
Ordain eskaintzen darotzut neure ahal guztia,
Zein dagotzun eredura baita gauza gutia.

Eskerrak
Esker itzultzen darotzut lehengo ontasunez,
Eta guztiz azkenenik ardiatsi tutzunez.
Ohorea
Ohoratzen zaitut ere Iainkoaren maitea,
Zergatik bistatzen duzun dohatsuen kortea.
Laudorioa
Laudorio eta ohore dagozkitzu handiak,
Zeren azpira ditutzun hirur izterbegiak.
Gonbidatzea
Zuek ere kratura lehor zabalekoak,
Hitz ederrak erratzitzue, bai zuek urekoak.
Ofrenda
Arima eta gorputzaren osoki zerbitzua,
Ofrendatzen darotzut hek errenda ahalekoa.

Agintza
Hunekin egun eta sekulako agintzak,
Zure faborean baizen ez naitekela mintza.
Othoitza dobla
Hartarakotz dohatsua arren entzun nazazu,
Eta galdea ardiats othoi diezadazu.
Iaikitzea
Zure baithan egundañoz izatu dut fidantza,
Enganatzen ez naizela ere dut esparantza.
Halabiz.

Edozein Sainduri othoitz laburra
O Merezi handiz bethi Saindu gloriosoa,
Arren adizazu ene galde premiazkoa.
Eta belhauriko zaude tronuaren oñean,

Iainko puxantak fabora nazan behar neurean.
Hartarakotz ertxa zazu ikhusirik beharra,
Eta haren gana ene hel ezazu nigarra.

Abe Maria eskaraz
Agur erregiña andre garaziaz bethea,
Ezen zurekin da Iainko gure salbatzaillea.
Hautatua zu zarade berze emasteen artean,
Nola zure semea baita gizon guztien gañean.
O Maria Iainkoaren ama bedinkatua,
Eta Adamen kutsutik garbi konzebitua.
Oren oro zuk dakizu zeren dudan premia,
Orain eta azkenean zu zakizkit balia.

Aingeru begiralleari othoitza
O Aingeru ene gatik bethi gerlan zarena,
Eta ni iaioaz gerostik unhatu etzarena.
Zuk gida eta defenda nazazu bizitzean,
Ene eskerrak zeruetan dituzketzun artean.
Halabiz
Sez Bask ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Manual debozionezkoa - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3562
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2032
  23.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  34.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3646
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2002
  25.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3679
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1810
  27.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3653
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1926
  23.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3616
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1925
  22.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3652
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1926
  25.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3587
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1802
  25.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3547
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1812
  25.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3522
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1770
  24.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3577
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1679
  24.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3537
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1795
  23.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  35.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3580
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1706
  24.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  36.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1619
  25.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3302
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1356
  25.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  37.5 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Manual debozionezkoa - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 1568
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1050
  28.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.