Filotea - 21

Süzlärneñ gomumi sanı 1779
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 958
38.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
51.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
59.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
bere egundainotasunaz geroztik! zein maite,
zein prezios behar ditugun iduki! zer ez genduke
pairatu behar hetarik den punturik, den izpirik
aphurrena utzi baino lehen, ez bat ere segur,
mundu guzia galdu behar baliz ere, zeren mundu
guziak eztu arima bat balio, eta arima batek eztu
deus balio guare erresoluzioneak gabe.

Afekzione jeneralak erran diren
konsiderazioneen gainean, eta
eserzizaren konklusionea

HAMABORTZGARREN
KAPITULUA
O erresoluzione maiteak, zuek zarete bizitzearen arbola ederra, ene Iainkoak, ene bihotzaren erdian bere eskuz landatu duena, ene salbatzailleak bere odolaz ihinztatu eta busti nahi
duena, hari fruitu erakhartzeko; lehen hil badilla
millatan haizerik bat ere uts dezadan baino
lehen zuen atheratzera. Ez segur, ez banaloriak,
ez plazerek, ez aberatstasunek, ez atsekabeek,
guziak batetan bilduak balira ere, sekulan ezterautate atherako edo eramanen hartu dudan
gogoa eta borondatea.
Helaz Iauna! zuk ordea hura landatu duzu,
zuk zure aitazko bulharretan egundainotik arbola eder hura iduki eta begiratu duzu ene baratzeko; helaz! zenbat arma dire nik bezanbat fabore

izan eztutenak? Nolatan betaz sekulan aski
humil nindeke zure miserikordiaren azpian?
O erresoluzione ederrak eta sainduak, begiratzen bazaituztet, begiratuko nauzue; bizi bazarete ene ariman, ene arima biziko da zuetan. Bizi
zaitezte bada sekulakotz, O ene Iainkoaren miserikordia baitan egundainokoak zareten erresoluzioneak; zaudete eta bethierekotz bizi zaitezte
ene baitan; sekulan etzaitzatedala utz edo larga.
Afekzioneen ondoan hautatu behar tutzu
bide partikularak erresoluzione maite haukin
mantenatzeko, eta zinetan prometatu behar
duzu, nahi duela hetaz fidelki baliatu, iarraikiko
zaiztela orazioneari, sakramenduei, karitatezko
obrei, eserzizaren bigarren puntuan zure ezagutu ditutzun eskasak erremediatuko tutzula, ihes
eginen duzula okasione gaixtoetarik hartarakotz
emanen zaizkitzun abisuak hartuko, idukiko eta
begiratuko ditutzula.
Hori eginik, hats eta indar berri harturik bezala zinetan eta millatan errazu itxekiko derauezula zure erresoluzionei, eta zure bihotza, zure
arima, zure borondatea, eskuetan baziniduka
bezala, konsekra eta sakrifizia diozozu Iainkoari,

prometatzen diozula promes bezala zure borondatea ezutzula geiago zuretuko, bainan hura
utziko duzula haren maiestate sainduaren
eskuan, haren ordenanzei gauza guzietan eta
non nahi osoki iarraikitzeko; othoitz egiozu Iainkoari zaren guzia berri zaitzala, benedika eta
bortitz dezala zure promesaren berriztamendua.
Gomenda zakizte birjina sainduari, zure angeru
begiraleari, san Luisi, eta bertze sainduei.
Zure bihotz bero hartan zoaz zure aita espiritualaren belhaunetara, akusa zaite zure konfesione jeneralaren ordutik orhoitu zaren huts prinzipalez, eta har ezazu absolbazionea, lehen egin
zenduen manera berean; bihotzez eta ahoz
egizu hren aitzinean zure zinezko promesa edo
protestazionea, eta emazu zure seinalea haren
gainean, eta finean zoaz zure bihotz berrituaren
aldareko sakramendu sainduan iuntatzera bere
ithurburuarekin eta salbatzaillearekin.

Eserziza hunen ondoan iduki
behar diren sentimenduez

HAMASEIGARREN KAPITULUA
Berrimendu hura egin dukezun egun hartan,
eta gerokoetan, maiz eta maiz bihotzez eta ahoz
erran behar tutzu Iondone Pauloren, San Agustinen Santa Katalina Gennekoaren eta bertze sainduen hitz hauk: Ez, enaiz geiago neure, dela bizi
naizen, dela hil nadin, ene salbatzaillearena
naiz; eztut geiago nirik, ez neurerik: ene ni da
Iesus, ene neure da harena izaitea; O mundua!
zu bethi zarena bera zare, eta ni bethiere nintzena bera izan naiz, bainan hemendik hara enaiz
geiago izan naizena bera izanen. Ez, ezgare
geiago garenak berak izanen, zeren bihotza izanen dugu ganbiatua, eta hanbat enganatu gaituen mundua izanen da enganatua; ezen nola
zpaitu gure ganbiamendua ikusiko aphurka baizen, usteko du Esau ohikoak gaudezila, eta edirenen da Iakob egiazkoak garela.

Eserziza hek guziek behar dute gure bihotzean pausatu, eta konsiderazionetik edo meditazionetik ilkhi gaitezinean, emeki eta baratxe
sartu behar gara egitekoetan eta jendartetan,
beldurrez gure erresoluzioneen gozoa berehala
isur dadin; zeren sartu eta iragan behar du gure
arimako parte guzietan barrena, badarik ere den
guzia egin behar da borxarik egin gabe ez espirituari, ez gorputzari.

Nola ihardetsi behar den
introdukzione hunen kontra ekhar
ditezkeien bi punturen gainean

HAMAZAZPIGARREN
KAPITULUA
Munduak erranen derautzu, ene Filothea,
eserziza eta abisu hauk hanbat eta hainbertze
direla, non nihork nahi baditu begiratu, eztuela
behar izanen zer egin bertzerik. Helaz! Filothe
maitea, bertzerik ezpageneidi, aski geneidike,
egin genezakeienaz gero mundu unetan egin
behar duguna; ordea ez othe dakusazu artea?
Eserziza horiok batetan guziak egin behar balire
egun guziez, egiazki gure denbora guzia eraman
liazakegute; bainan eztira egin behar, ordu eta
leku iakinean baizen, zein bere mugaren arauera. Zenbat lege dauntza iustizia-liburuetan eskiribaturik? Guziak begiratu behar dira, bainan
hori aditzen dela dasuek agintzen duten eredura, ez ordea behar direla guziak egun guziez
obretan eman. Zer ere baita, Dabit erregea xoil

egiteko gaitzez bethea zen, eta halarik eserziza
espiritual geiago hagitz egiten zuen, nik eman
derautzudan baino. San Luis errege miragarriak,
ala gerlan, ala bakean, artha paregabeko batez
iustizia-kortean hari zelarik bat-bederari bere
zuzenaren baliatzen, eta berak bere erresumako
egitekoak errekaitatzen zituelarik, egun guziez
enzuten zituen bi meza, bezperak eta konpletak
erraiten dituen bere apezarekin, egiten zuen
bere meditazionea, bisitatzen zituen hospitaleak
orzirale guziez, konfesatzen zen, disziflina hartzen zuen, xoil maiz enzuten zituen prdikuak,
hainitzetan gizon espiritualak biltzen zituen Iainkoaren gauzez minzatzeko; guziarekin ere erresumako kanpoko ontasunari beha zekion okasionerik etzuen utzten, hura hartu, ordenatu eta
behar zen burura erneki ekharri gabe; bizkitartean haren Kortea ederrago eta loreago zen,
egundaino haren aitzinekoen mendetan izan zen
baino. Egitzu beraz ausartki zure eserziza horiok
eman derauzkitzudan bezala, eta Iainkoak emanen derautzu astirik eta indarrik aski zure gainerako egitekoen egiteko, bai eta iguzkia geldi
arazi behar balu ere, egin zuen bezala Iosueren

denboran. Bethiere aski egiten dugu, Iainkoa
gurekin hari denean.
Munduak erranen du nik kontu egiten dudala
neure hitz guzietan kasik ene Filotheak orazione
mentalaren egiteko donua duela, eta halarik
hura eztuela guziek, hala non introdukzione hori
ezpaita guzientzat on izanen. Egia da, dudarik
gabe; kontu hura egin dut, eta egia da oraino
eztuela guziek orazione mentalaren donua;
ordea egia ere da, hura guziek kasik ardiets
dezaketela, bai eta adimendu motzenek ere, baldin gidari onik badute eta gauzak merezi duen
bezanbat trabaillu nahi badute hartu haren
ardietsteko. Eta edireiten bada donu hartan parterik bat ere eztuenik (uste eztudalarik gerta
ditekeiela halakorik guti eta bakan baizen) aita
espiritual zuhurrak errazki konpli araziko deraue
eskas hura, irakhasten baderaue meditazionetan
ezarri ditudan konsiderazioneen erneki irakurtzen, edo enzuten.

Hirur azkhen abisu prinzipalak
introdukzione hunetako

HEMEZORTZIGARREN
KAPITULUA
Illabetheko lehen egun guziez berriz egizu
lehen partean den protestazionea edo promes
seinalatua meditazionearen ondoan, eta noiz
nahi den errazu, zin zinez hura nahi duzul iduki
eta begiratu, erraiten duzula Dabitekin; ez, ene
Iainkoa, sekulan zure iujeamendu sainduak
etzaizkit ahantziko; zeren hetan eman derautazu
bizia. Eta senti dezazunean barraiamendurik
zure ariman, har ezazu zure protestazionea edo
promesa eskuan, eta espirituzko humiltasun
batez apaldurik, hura errazu eta iraul ezazu zure
bihotz guziaz, eta arintza handi bat aurkhituko
duzu.
Errazu guzien aitzinean ageriki nahi duzula
debot izan; eztiot erran dezazula, debot zarela,
baina nahi duzula debot izan, eta etzarela ahalke Iainkoaren amudiora gidatzen gaituzten

akzione komunez eta premiazkoez; aithor ezazu
ausartki enseiatzen zarela meditazione egitera;
nahiago zendukeiela hil, ezen ez bekhatu mortalik egin; nahi zaiztela iarraiki sakramenduei, eta
zure gidariaren konseilluei (hainitzetan premiarik eztelarik hura izenda dezazun hainitz arrazoin
gatik) zeren horrela trebeki erraitea eta erakustea Iainkoa serbitzatu nahi duzula, eta afekzione
berezi batez haren amudioari konsekratu zaizkola, da haren maiestate sainduari hagitz gogara
zaion gauza; ezpaitu nahi nihork duen ahalkerik
hartaz, ez eta haren gurutzeaz. Gero ere trebetasun hark bidea ebakiten dio bertzela haritzera
eta bizitzera hainitz oldez eta moldez gonbidatu
nahi giniguzken munduari, eta omenaz beraz
obligatzen gaitu debozioneari iarraikitera. Filosofek leku guzietan erraiten zuten filosofo zirela,
bertzeek utz letzaten gatik filosofo gisa bizitzera;
guk ere erakusi behar dugu debozioneaz guthiziatzen garela, debotki bizitzera utz gaitzaten
gatik. Norbaitek erraiten baderautzu debotki bizi
ditekeiela nihor abisu eta eserziza horietan iarri
gabe, eztezazula ukha, bainan ihardets diozozu
arraiki, zure flakotasuna hain handia dela, non

hargatik bertzeek baino beharago duzula norbait
hel eta lagun dakizun.
Finean, ene Filothe maitea, arrenez nagotzu
zeruan eta lurrean saindurik eta sakraturik den
guziaz, ardietsi duzun bataioaz, Iesus haurrak
hartu zituen ama birjinaren bulharrez, hark
ekharri derautzun bihotz karitatetsuaren amorioaz, eta esperanzatzen zaituen Iainkozko miserikordiaren erraiez, zatxezko orai, eta bethiere
bizitze debotaz hartu duzun zori onezko borondateari. Badoazi gure egunak: Tronpetak, dio
San Gregorio Nazianzakoak, etxera-seinalea
emaiten du, batbedera presta bedi; zeren iujeamendua hurbil da. San Sinforianen amak, ikusirik
hura eramaiten zela martiriora, oiuz, zegokan,
ene semea, ene semea, orhoit adi sekulako
biziaz, behazak zerura, mira zazu han dagoen
erregea, hurbil duan finak sarri ephatuko dik
bizitze hunetako korsu laburra. Ene Filothea,
orobat erranen derautzut, beha zazu zerura,
hura eztezazula utz lurra gatik beha zazu ifernura, eztezazula zure burua hartara egoitz bizitze
hunetako puntu laburrak gatik, beha zazu Iesu
Kristo gana, eta eztezazula hartaz ukha mundua

gatik; eta iduri dakizunean bizitze debotaren trabaillua gaitz eta gogor dela, kanta zazu San
Franzesekin; Uste ditudan ontasunak gatik, trabailluak pasatienpo zaizkit.
Bizi dadilla Iesus, hari aitarekin eta espiritu
sainduarekin batean ohore eta loria, orai, eta
bethiere, eta sekula sekuloronekotz. Biz hala.

BIZI DADILLA IESUS
Xapeletaren debotki erraiteko, eta andre
dana Mariaren ongi serbitzatzeko antzea.
Zure xapeleta hartuko duzu gurutzetik, hartaz seinaturik musu emanen diozu, eta Iainkoaren presenzian iarririk, erranen duzu Kreso
guzia.
Lehenbiziko biho larriaren gainean, Iainkoari
gomendatuko zaizko, othoitzez zagozkala onera
har dezala egin nahi diozun serbitzua, eta bere
graziez hel zaitzala haren ongi erraitera.
Hirur lehenbiziko biho xeheen gainean
othoitz eginen diozu Birjina sakratuari gertha
dakizula ararteko: lehenbiziko bihian hura salutatuko duzu Iainko aitaren alaba maiteena bezala; bigarrenean, Iainko semearen ama bezala;
eta hirurgarrenekoan Iainko espiritu sainduaren
espos guziz onetsia bezala.
Hamar bakhoitzaren gainean gogoan erabilliko duzu arrosarioko misterioetarik bat, astirik
dukezun arauera, orhoitzen zarela hautatu

duzun misterioaz, beregainki izen saindu hauk,
Iesus eta Maria, aipha detzatzunean, hek ahoan
erabilten tutzula bai bihotzeko, bai gorputzeko
erreberenzia handi batekin. Heldu bazaitzu bertze sentimenik (hala nola zure bekhatu iraganezko damua, edo onratzeko gogoa) hura meditaturen ahal duzu ahalik hobekiena xapeleta osoki
erran artean, eta orhoituko zaren sentimendu
hartaz, edo bertze batez, Iainkoak gogora ekharriko derautzun arauera, bereziki atherako ditutzunean hitz sakratu hauk, Iesus eta Maria.
Azken hamarraren buruan den bihi larrian eskerrak emanen diotzatzu Iainkoari, zeren eman
derautzun grazia xapeletaren erraiteko. Gero
hirur ondoko biho xehetara iraganik, salutatuko
duzu birjina sakratua, othoitz egiten diozula
lehenbiziko bihiaren gainean, ofrenda diozola
zure adimendua aita eternalari, sekulakotz
haren miserikordiak konsidera ahal detzatzun
gatik. Bigarrenaren gainean othoitz eginen diozu
zure memoriaren ofrezitzeaz bere semeari,
arren gogoan haren herioa eta pasionea arduraki iduki ahal dezazun. Hirurgarrenaren gainean,
othoitz eginen diozu zure borondatea presenta

diozola espiritu sainduari, sekulakotz haren amorio sakratuaz irazeki ahal zaitezintzat. Xapeletaren buruan den bihi larrian othoitz eginen diozu
Iainkoaren maiestateari, den guzia har dezala
bere loriatan, bere elizaren aitzinamendutan,
bere besoetan eta alzopean iduki zaitzala, eta
hartara erakhar detzala errebelatu diren guziak
eta zure adiskideak gatik othoitz eginik, hasi
zaren bezala, azkenean ere eginen duzu fedezko
aithorra, Kredoa erranez, eta gurutzeaz seinaturik.
Xapeleta ekharriko duzu gerrikoan, edo bertze leku ageri batetan, seinaletzat, iakin arazi
nahi derauezula guziei zure desir guzia dela
Iesus gure salbatzaillearen eta Andre dana Maria
birjina haren ama sakratuaren serbitzari leial
izaiteko, eta eliza katholika, apostolika eta Erromako sainduaren egiazko ume batek behar duen
bezala bizitzeko eta hiltzeko. Biz hala.

Sez Bask ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Filotea - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3663
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1763
  28.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3706
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1707
  30.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3591
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1641
  27.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1664
  28.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.1 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3600
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1579
  29.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3635
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1771
  28.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3668
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1754
  27.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  41.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3735
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1798
  26.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3692
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1694
  26.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3680
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1756
  26.4 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3686
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1711
  28.1 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.9 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3652
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1757
  27.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.2 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3678
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1805
  26.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3754
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1734
  27.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  46.5 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3716
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1775
  27.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3641
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1781
  27.2 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  39.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.9 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3683
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1694
  29.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  42.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  48.4 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3648
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1736
  26.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  38.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3662
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1746
  27.6 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  40.6 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  47.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3739
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1595
  29.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Filotea - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 1779
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 958
  38.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  59.6 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.