Aprikako basamortuan - 5

Süzlärneñ gomumi sanı 435
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 326
53.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
64.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
69.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
ads place
ez? Ez ba, lengo berean. Gu bildurrez egonagatik, asi ziran ostera motorrak saiatzen eta bereala aidean giñan berriro. Oker konpondu-berriarekin 3500 metroraño igo giñan. Orain ez zan
ondar zabala, itsaso zabala baizik ikusten zana.
Itsaso-ertze gañetik ginjoazen Orandik Aljer-era.
Bai ederra itsaso-bazter urdin ura! Jainkoak
lagun gintzala. Danak kezkaz beterik geunden.
Aal zan aguroena zijoala beintzat. Itsaso-bazterreko erriak, zeñen poliki ikusten ziran pasa-ala!
Iruditutako arriskoa aztu, orratx. Bai berriro
gogoratu ere. Aruntzko ura izango zan Aljer. Arañokoa egingo al du? Ta poza ta bildurra nastuan
nerabilzkiala, Aljer-en gañetik pasa giñan. Baita
bear bezela jetxi.

Baginjoazen geltokitik errirako autokarra
artzeko ta nik ezagutzen ez nuan gizon bat eta ni
alkarri begira jarri giñan.
—Ez det bildurrez etorri naizela esateko lotsik
—aitortu zidan.
—Nik ere ez nuke ukatuko, orra egia esan.
Bakizu, orren errez kaltetu ta zuzentzen diran
gauzekin bizitza tarte izatea...
—Ara, esango dizut egia. Ega-ontzi berbera
zan, ederki asko ezagutzen det. Bein, arakoan,
ondotxo ibilliak geundela, gaur bezela, motor
bat, bitatik, geratu zitzaion ontziari. Egan egin
eziñik, atzera asi zan egalaria aal zuan modurik
onenean etortzen. Ikara gorrian gentozen. Gure
aide-ontzia bira ta bira zetorren, ez bai-zeukan
zuzenean joaterik. Ta eskerrak egalaria onenetakoa zala. Lurra jotzerakoan alde batekin ikutu ta
zuzendu zuan ontzia. Andik jetxi giñanean, Gurutze Gorriko automobillez betea zegoan inguru
guztia, egalariak aidetik eskatuta.
—Ta ala ere, ausartu zera ontzi ortan sartzen?
—Zer nai dezu bada, ain mesede aundia egiten digu.

Ta alaxe, autokarra artu ta erriraño oraindik
ordu beteko bidea zeukala, arratsaldeko lauak
aldean iritxi giñan Aljer-en.
1954-garren urteko Epaillak 21.
Urrengo egunean Ville d’Alger itsasontzian
joan nintzan Marsellara, egualdi ta itsaso ederrez, ez Aprikarako irten nintzanean bezela.
Andik etxera bitartean, jakingarririk ez.
***
Orra gertatu bezela gauzak esan. Ez da ezertxo ere asmatutakorik. Edergarriak, neronek egiñak dira. Azalekoa, nere majinarekin suizarrak
egiña.
Nere ikus ta jakin-naiak eraman izan naute
lurralde askotara. Biaje orietatik ekarri izan ditut
oroipen oso onak, onak eta ez ain onak. Onoko
onek eman zizkidan oroipen onak eta txarrak,
gogozkoak eta gogoz kontrakoak, atsegiñak eta
atsegabeak. Etorriberrian, oroipen oriek guztiak
burrukan nerabilzkian buruan. Gerora baretu
zaizkit. Denboraz, indarra galdu, urrutiratu ta
galdu egiten zaizkigu. Galtzen diranean, aaztuta

gaude. Aaztu baño len, borroka orretan, oroipen
onak gelditu ziran garaile. Azkenean, igarotako
arriskoeri, oso urrutira joan eta bildurra galdu
diegunean, par egiten diegu, oroipen txarrak
onak biurtu.
Orra ba sei urtez geroz idatzitako oroipenak.
Ez neukan asmorik. Baño bein ez da, bein oi da.
Atsegin izango zenitualakoan, irakurlea. Ala ez
balitz, barkatu. Nere ustez, auxe da lenbiziko
biaje-liburua euskeraz idatzia.
Iges-aldi guztiak etxe-zuloan bukatzen dira.
An izaten gera geron jabe. Ara artean, naiko lan.
Zer ote da etxea!
Baño... txoroa buruan t’ibilli munduan.
Sez Bask ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Aprikako basamortuan - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 3883
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1842
  30.5 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.3 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  50.7 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Aprikako basamortuan - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 3864
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1840
  29.9 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  43.4 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  49.1 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Aprikako basamortuan - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 3871
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1775
  31.7 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  45.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  51.3 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Aprikako basamortuan - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 3877
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1795
  30.8 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  44.7 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  52.8 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Aprikako basamortuan - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 435
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 326
  53.3 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  64.8 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  69.2 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.