Vana Kannel - 10

Süzlärneñ gomumi sanı 3647
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1231
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Tule ikki, neitsikene,
Tule, kallis kaokene!
Tule mo küllä hoidijaksi,
Vara või vaatajaksi:
Mulle künnäb kümme paari,
Äestäb hobo ühessä,
Seemendeleb seetse paari,
Niidab viizi vikatida,
Rehitseb reha kahessa.
80. Mina jälle mõistsin, kohe kostsin,
Kaokene kuulutazin:
Oh sina rumal nuori miezi!
Eks mina eelä käenud teele,
Tunaeelä tulnud teiltä?
Teil ollid hiired ikke'essä‚
Rotid ruomade vahele,

Niitis puoli vikatida,
Rehitses reha pulketa,
Äestäs hobo puuzata.
Oh sa rumal nuori miezi!
Mina ju sõedan Hiide tiedä,
Salaja salude tiedä,
Et ei kuule Hiide koerad
Egä Hiidezed izändäd
Egä Hiidezed emändäd.
Kuulis siiski Hiide noorem poega,
Kuulis mo kul'l'uste kulina‚
Hõbehelmede helina,
Tinasaani tiltsumista.
Hüüdis mind üle värävi,
Läbi laudaze redeli,
Sõnu hästi seädeledes,
Kulda keeli kõneledes:
Tule ikki, neitsikene,
Tule sisse, kaokene!
Tule mo kulla kaitsijaksi,
Hõbeda või hoidijaksi,
Vara või vaatajaksi:
Tuhat seezäb tünderissä,
Sada seezäb salvessagi.
Mina jälle mõistsin, kohe kostsin:
Oh sa petis nuori miezi!
Tuhk sull seezäb tünderissä,
Savi seezäb salvessagi,
Muda mõjale mahutud.
Peigu siis mõistis, kohe kostis:
Tule ikki, neitsikene,
Karga sisse, kaokene!
Kui läen õhta'alt magama:
Ma viin pillile magama,
Kandelille kamberisse,
Panen pilli peä-aluje,
Kandle kamre laudi peäle.
Mina aga mõistsin, vasta kostsin:
Oh sa petis peiukene,
Kavalik sa kaazakene!
Sina viid piitsale magama,
Kaika'alla kamberisse,
Paned piitsa peä-aluje,
Kaika kamre laudi peäle.
Tõuzud hommokult ülesse,
Võtad piitsa peä-alulta,
Kaika kamre laudi'ilta,

Hiljut tõstad vaeba äärtä,
Kardeldes kazuka hõlma,
Võtad peksä piitsagagi:
Tõuze, litsi, lüpsä lehmäd,
Tõuzu, hatta, saada karja!
Muude kari kaazikussa;
Meie kari karja-aias;
Muude lammad laane alla,
Meie lammad laadassagi.


Nr. 199. Senis õues õllesooned. 49.
Senis õues õllesooned,
Värävissä viinasooned,
Kajo ääres kal'l'asooned‚
Senis kui tüterid kodossa,
Tanu tahtijad talussa,
Põlle tahtjad põrandalla,
Rätetahtjad räästä alla.
Ei väzi värävi sammas
Egä lange õue lanki
Peiu ruunada pidädes,
Kaaza täkku kandessagi.
Kui saavad tüterid kodosta,
Tanu tahtijad talusta:
Lõpvad õuest õllesooned,
Värävistä viinasooned,
Kajo äärest kal'l'asooned.
Väzind ärä värävi sammas,
Juba langeb õue lanki,
Ju lõpeb ilu tuasta,
Naeste laulu laua peältä,
Poeste pidu põrandalta.


Nr. 200. Võeras ütles: Võta naene! 50.

A.
Võeras ütles: Võta naene!
Oma ütles: Ole ilma!
Kui saad kurja, kus võid panna?
Ei ole härjäs ärä müüa
Egä lehmäs linna viiä
Egä hobo vahetada.


B.
Võeras ütel: Võta naene!
Oma ütel: Ole ilma!

Kui tuleb karja, kus sa küüdäd?
Kui tuleb halva, kus sa ajad?
Kui tuleb valju, kus vajotad?
Ei ole härjäs ärä müüä
Egä lehmäs linna viiä,
Hobozes ärä vaheta.


Nr. 201. Neiu vend. 51.
Üks ep vennäke minule,
Hõbepärjäke õele,
Kannusjalake kaole,
Sinilille neidisselle:
Peä tall paistab peältä metsä,
Jalad alta harva metsä,
Kehä keiseri kiriku,
Mõte Mõrzina mõiza.
Sie läeb maale sõitemaie,
Kuramaale kukkumaie:
Ubin kuldane käessä,
Hõbe-õõnake peossa.
Läks ta maale mängimaie,
Viru neidissed vaatsid,
Harju kaasikud kaezid:
Oleks sie peigu minule,
Oleks sie kaaza kaole,
Mis on maale mängimaies,
Kuramaale kukkumaies,
Ubin kuldane käessä,
Hõbe-õõnake peossa,
Ma seezäs suve söömätä,
Aasta ilma ivätä,
Talve tangu tahtemata,
Levä marja maitsemata.
Neitsikezed, noorekezed!
Maha te jäete minusta
Teo tiedä kõndimaie,
Korra kotti kandemaie.
Ma läen suole sõitemaie,
Ilmale ilu tegemä.
Sõidin Soome silda möödä,
Kuramaa mägezid müödä.
Soome silda nõkateles,
Aluspalki paugateles.
Hobo mull alla kui sie osja,
Täkku mull alla kui sie tähti,
Izi peäle kui sie päevä,

Vüö mull vüöle Riia risti,
Kuub mull selläs kulda toime,
Kübär peäs kiriku kirja.
Vennäkene, noorekene!
Ehitä oma hobone,
Kehitä oma kübärä:
Pane peäle paabu sulge,
Kuramaa kuke sulge,
Harjumaa hani sulge,
Meie maa meoka sulge.
Vennäkene‚ noorekene!
Ehitä oma hobone:
Silmäd siidi tuttudesse,
Kulmud kulda kul'l'ussisse‚
Lakka laiasse rahasse,
Saba saksa taaderisse.
55. Sai sie hobone ehitud,
Siis minu hellä vellekene,
Vennäkene, noorekene:
Kus sa keeritäd hobeze,
Sinna keeritäd kiriku;
Kus sa liigutad hobeze,
Sinna linna liiguteled;
Kus sa tantsitad hobosta,
Sina tantsitad tanavi.
Laze siis hobone minemä,
Sa läed Narvast naista tuoma.
Talu pillub taaderida,
Külä pillub kopikuida,
Lapsed laiali rahada.
Mõo saksad mõttelezid,
Mõtsid Kuramaa kuninga.
Võtsid ütelda kodossa:
Hüppä Eltse, karga Kaie,
Tantsi Tammiku Mareta!
Võta kurelt kuldasulge,
Võta hanilt halli sulge,
Meie maa varese sulge,
Pühi tallid, laani lauad,
Pühi akenid higistä,
Siep sie Kuramaa kuningas.
Talu pillub taaderida,
Külä pillub kopikuida,
Lapsed laiali rahada.
Mina mõistsin, kohe kostsin:
Oh mo härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!

Siep sie on minu ainus vendä,
Sie põle Kuramaa kuningas.
Hobo tall alla kui sie osja,
Täkku tall alla kui sie tähti,
Izi peäle kui sie päevä,
Kuub tall selläs kulda toime,
Vüö tall vüöle Riia risti,
Riia risti, Narva nasti.
Sie läeb Narvast naista tuoma;
Riiast tuob ta ristileze,
Võnnust tuob võitegijä,
Noore koore kopotaja.
Sie tunneb tuleta käiä,
Ilma löetä lüdidä,
Küündelitä kummardada,
Ei sie tuigu tuorvi alla,
Vaaru vie pange alla.


B.
Vennäkene, hellä vellä!
Kui läed naista võttemaie,
Ehitä oma hobone,
Kehitä oma kübärä.
Pane peäle paabu sulge,
Kuramaa kuke sulge,
Meie maa meoka sulge,
Kui läed maale sõitemaie,
Ilmale ilu tegemä.
10. Viru neidissed vaatsid,
Harju kaazikud kaezid:
Oleks sie miezi meie käessä,
Oleks sie peigu meie pärältä,
Mis siin sõedab silda müödä,
Kuramaa mägezid müödä,
Hobo alla, kui sie osja,
Täkku alla, kui sie tähte‚
Izi peäle, kui sie päevä,
Kuub tall selgä kuldatoime,
Vüö tall vüöle Riia risti,
Kübär peäs kiriku kirja!
Neitsikezed, noorekezed!
Maha te jäete minusta.
Teu tiedä kõndimaie,
Korra kotti kandemaie!
Viru neidissed vaatsid,
Harju kaazikud kaezid:
Oleks sie miezi meie käessä,

Oleks sie peigu meie pärältä,
Mis siin sõedab silda müödä,
Kuramaa mägezid müödä,
Soome silda nõkutelles!
Kus ta läheb, taevas läigib,
Kus ta kõnnib, maa kõigub,
Kõik suo siniheline,
Kõik võzud vaze valule.
Kus ta liigutab hobosta,
Sinna linna liiguteleb;
Kus ta tantsitab hobosta,
Sinna tantsitab tanavi;
Kus ta mängitäb hobosta,
Sinna mäed mängäteleb;
Kus ta keeritäb hobosta,
Sinna keeritäb kiriku.
45. Neitsikezed noorekezed!
Ma läen Riiast naista tuoma,
Võnnusta võitegijät,
Küläl pillub kopikille,
Talul pillub taalderille,
Lapsed laiali rahale.
Mõo saksad mõttelezid,
Mõtlezid Kuramaa kuninga:
Hüppä Eltse, karga Kaie,
Tantsi Tammiku Mareta!
Võta kurelt kulda kuube,
Võta hanilt halli sulge,
Meie maa meoka sulge,
Pühi tallid, luome laadad,
Siep on Kuramaa kuningas!
60. Mina mõistsin, kohe kostsin:
Oh mo härtu härräkene,
Kuldakruoni prouakene!
Sie läeb Narvast naista tuoma,
Võnnust tuob võitegijä,
Noore koore kopotaja;
Ei sie tuegu tuorvi alla,
Vaaru vie pangedelle,
Sie tunneb tuleta käiä,
Ilma lühi lühteritä,
Küündelitä kummardada.


Nr. 202. Tore peigmees. 52.
Vares vaakus vahterassa,
Peksis peädä pihlakasse,

Tonkis nokka toomingasse:
Oodas mo hobost sureva,
Linalakka langevada,
Kõrvikesta kalduvada.
Mull ollid targad tallipoizid,
Hoolakad hoboste poizid:
Talli süötsid, talli juotsid,
Talli täkud tallitazid,
Akenasta antsid kaerad,
Läbi pilu pistsid heenäd.
Laest lassid roka joosta.
Läksin täkku sõedatama,
Täku jalgu katsumaie,
Sälu sääri nõrgutama
Täkku iessä kui sie tähti,
Izi peäle kui sie päevä:
Saksa saapad tall jalassa,
Papi muodi palge'essa,
Izändä ilu temäle,
Kuningate kuube selläs,
Vüö tall vüöle Riia risti,
Kübär peäs kiriku kirja.
Kus ta läks, siis taevas läikis,
Kus ta kõndis, taevas kõikus,
Kõik suo sinihelile,
Kõik võza vazevalule.
Kus ta täkku sõedateles,
Sinna suo sõedateles;
Kus ta täkku tahtsiteles,
Sinna tantsitas tanavi;
Kus ta täkku mängäteles,
Sinna mäe mängäteles;
Kus ta täkku keeruteles,
Sinna keerutas kiriku.
Sõitis Soome silda müödä,
Kuramaa mägezid müödä:
Kuramaa mäed kumazid,
Soome silda nõkateles,
Aluspalki paugateles.
Viru neidissed vaatsid,
Harju kaazikud kaezid,
Izi ikki üttelezid,
Üttelezid, mõttelezid:
Oles sie peigu minule,
Mis seäl sõedab tiedä müödä.
Kuramaa mägezid müödä;

Ma seezäs suve söömätä,
Aasta ilma ivätä,
Talve tangu tahtemata.


Nr. 203. Kozjasõit. 53.
Minu vend olli ilmatarka,
Ilmatarka, maakavala:
italki
Tuulest tegi ta hoboze,
Sädemestä lõegas sääred,
Kasteheenäst tahus kabjad,
Õlekõrrest kõrvakezed,
Tulesöest silmäkezed.
Siis läks maale sõitemaie:
Sõitis Soome silda müödä,
Soome silda nõkateles,
Aluspalki paugateles,
Tiksus sie tinane saani,
Raksuzid rohuzed rangid,
Lõksus luoka kuldaküüzi.
Kägu kukkus looga peäle,
Teene teeze aeza peäle,
Kolmas saani koljo peäle,
Nelläs neiu teki peäle.
Soome neidissed vaatsid,
Harju kaazikud kaezid:
Watt, kus sõedab nuori miezi!
Oles sie peigu minule,
Mis seäl sõedab silda müödä,
Vüöl tall mõekä Riia risti,
Kübär peäs kiriku kirja:
Suve seesäs mä söömätä,
Talve tangu maitsemata,
Aasta ilma eenetägi!
Hüppä Anne, karga Kaie,
Tantsi, Tammiku Mareta:
Tõmma hanist halli sulge,
Tõmma pardist paati sulge,
Kalkunist kareda sulge,
Pühi pingid, laani lauad,
Pühi akenad higistä,
Uksed uued uhke'esti.
Siep on meie maa kuningas
Või on vürsti ainus poega!
Mina mõistsin, vasta kostsin:
Põle sie meie maa kuningas,

Põle vürsti ainus poega:
Sie on minu vennäkene,
Kes tuleb Narvast naista tuoma,
Sinisääri neitsikesta.
45. Oh minu kulda vennäkene!
Kui aad äiä ukse ette,
Saad sa ämmä akna taha:
Teretä äiä izäksi,
Teretä ämmä emäksi,
Tere küid küüziklezed,
Tere naod nastulezed,
Tere uhked vennänaezed,
Tere sirge'ed sõzarad!
Kas teie neidu on kodossa?
55. Põle me neidu kodossa.
Neidu läks külä kajole,
Veäb vetta veiste juua,
Kannab kõege karja juua.
Oh sa sõõrik sõedupoissi,
Hoolikas hobostepoissi!
Võta tekki täku peältä,
Palakas paadi peältä,
Kirju vaipa kõrvi peältä,
Sinihalli halli peältä:
Sõedame külä kajole,
Kajole, kajokünäle,
Külä alla hallikalle,
Hallikalle, lätte'elle,
Toome sie neiu seält koduje!
70. Sõitsid siis külä kajole,
Külä alla hallikalle.
Viks olli vinna, kõrk olli kuoku,
Viksem viel vie vedäjä,
Kõrgim koogo kõegutaja,
Kajovinna kiigutaja.
Neitsikene, noorekene!
Anna mo hobole juua,
Anna hallil haezutada,
Anna kõrvil keelekastet,
Anna mustal mokamärgä!
Mina ju vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä‚ maademarsja,
Saksa asjade ajaja.
Kohto asjade kogoja‚
Rahvi raamatu vedäjä,
Kuningate kirjakandja.

Neidu aga mõistis, vasta kostis:
Oh sina petis peiukene,
Oh sina kaval kaazakene!
Eks sina arva teädevädä,
Teädevädä, tundevada,
Et sina kõnnid kosjatiedä?
Oleksid sa tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Saksa asjade ajaja,
Rahvi raamatu vedäjä,
Kuningate kirjakandja:
Miks sull siis pudel põuessagi,
Kosja kindad sull käessä,
Kosja kirjad kinnastessa,
Küi kirjad küünedessä,
Sõdse kirjad sõrmedessa?


B.
Olli mull üksi vennukene:
Tegi tuulesta hoboze,
Piibe lehest pistis silmäd,
Kasteheenäst raius kabjad.
5. Mõni mies on mõtelikku,
Mõni pois on petelikku:
Nägi neiud kasvavada,
Sinisääri sirguvada,
Pärgäpäid ülenevädä.
Võttis hoielda hobosta,
Võttis seädä sälguzida,
Enne muida viis murule:
Süö ratsu, sõeda ratsu,
Juo ratsu, jõua ratsu,
Mine neidiste koduje,
Kaokeste kamberisse,
Maokeste mõiza'asse
Vii viinad, kanna kihlad,
Tuo neiu tullessagi!
20. Mine äiä ukse ette,
Mine ämmä ukse ette:
Teretä äiä izädä,
Teretä ämmä emädä,
Tere õed, õõnakezed,
Tere küid, küüzilezed,
Tere naod, nastulezed!
Kas on te neiu kodossa,
Kas on te mari majassa?

Neiu läks külä kajole,
Külä alla hallikalle,
Külä külmäle jõele,
Veäb vetta veiste juua,
Kallab kõege karja juua.
Viks olli vinna, kõrk olli kuoku,
Viksem viel vie vedäjä,
Kõrgim koogo kõegutaja.
Peigu lükätes järele:
Veä vetta, neitsikene,
Veä vetta veiste juua,
Anna mo hobose juua,
Anna hallil haezutada,
Linalakal liigutada,
Anna mustal mu'du juua.
Ma olen vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Saksa asjade ajaja,
Papi raamatu vedäjä,
Kuningate kirjakandja.
Peiukene, peenikene!
Eks sa mõesta mõestetava,
Eks sa‚ tunne tunnetava,
Arva aru saadevada,
Et oled kohe kozilane?
Miks ep so hobo soetud,
Miks sull kuube korda pantud,
Miks sull kirjad kinnastessa?
Neitsikene, noorekene!
Mull on kodo vennäd noored,
Nied mo hobo soevad.
Mull on kodo memmekene,
Ta mo kuue korre pannud.
Mull on kodo õed noored,
Nad mo kindad kirjutanud.
Oh sa petis peiukene!
Eks sa mõtle mõestetava,
Arva aru saadevada,
Et oled kohe kozilane?
Miks sull puordi põuessagi,
Miks sull kihlad kaindelassa?


C.
Vennäkene, hellä vellä,
Nägid neiud kasvavada,
Sinisääri sirguvada,
Pärgäpeäd ülenevädä:

Võtsid hoielda hobosta,
Võtsid süötä sälguzida,
Ravitseda ratsukesta.
Punne süödid, punne juodid,
Punne süödid puhte'ella,
Vaka enne valge'eda,
Külimitu koidingulla;
Varjult sa vie vedäzid
Ilma izä teädemätä,
Vanemate vaatamata;
Akenasta antsid kaerad,
Läbi lae lassid roka,
Läbi pilu pistsid heenäd.
Lõid ratsu kämmelilla;
Süö ratsu, sõeda ratsu,
Süö ratsu, jooze ratsu,
Mine sinna, kus mo mieli,
Käi sinna, kus mo käiki,
Vii mo viinad minnessägi,
Tuo mulle neiu tullessagi!
25. Sõeda äiä ukse ette,
Teretele äiä taati,
Teretele ämmä memme:
Tere äiä äkilene,
Ämmä pikämeelelene,
Tere küid küüziklezed,
Tere naod nastulezed!
Kas on kuldane kodossa,
Hõbedane peäle õue?
Ei ole kullasta kodossa,
Hõbedast ei peäle õue!
Neiu läks külä kajole,
Külä alla hallikalle,
Veäb vetta veiste juua,
Kõege külä karja juua.
40. Veä vetta, neitsikene,
Anna mo hobole juua,
Anna hallil haezutada,
Linalakal liigutada,
Anna kõrvil kõegutada!
Ma ju vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Papi raamatu vedäjä,
Kuningate kirjakandja.
Oh sa petis peiukene,
Kavalik sa kaazakene!
Sina sõedad kosja tiedä,

Ajad neiu asjazida.
Miks sull kihlad kinda'essa,
Neiu kaupa kalitsessa,
Mie kruuzi puuza peäle?
Miks sull kuub on korre pantud,
Miks sinu hame on aetud,
Miks sull jalas vikelsukad,
Miks sull otsas kipelkingäd?
60. Neitsikene, noorekene:
Rättsepp on kuue korre pannud,
Õde on hame ajanud,
Emä sukad vikeldanud,
Veli kingäd kipeldanud.


D.
Oh minu hellä vellekene,
Hsbekuube, kuldakingä,
Nägid neidu kasvavada,
Sinisääri sirguvada,
Pärgäpeäd ülenevädä:
Võtsid hoielda hobosta,
Ravitseda ratsukesta,
Täkku täiesti pidädä,
Punne süötä, punne juota,
Punne süötä puhte'ella,
Vaka enne valge'eda,
Külimitu koidikulla;
Läbi lao lassid roka,
Akenasta antsid kaerad,
Et ta sirgus sirge'eksi,
Kozus kenäs linalakas.
Oh minu hellä vellekene,
Noorukene, nõrgukene,
Kui aad äiä ukse ette,
Jõuad ämmä akna alla:
Teretä äiä izäksi,
Teretä ämmä emäksi!
Tere, küid küüziklezed,
Tere, naod nastulezed!
Kas teie neidu on kodossa?
Ei ole me neidu kodossa.
Neidu läks külä kajole,
Veäb vetta veiste juua,
Kallab külä karja juua.
30. Oh minu hellä vellekene,
Hõbepandla peiukene!
Hüüä siis sõna ozava,
Kuku siis kõne kõlava:

Oh minu sõõrik sõedupoissi,
Võta tekki täku peältä,
Lapikesta laugu peältä,
Palakas paadi peältä,
Sõedame külä kajole,
Külä alla hallikalle!
40. Sõitsid siis külä kajole,
Külä alla hallikalle:
Viks olli vinna, kõrk olli kuoku,
Viksem viel vie vidäjä;
Kõrgim koogo kõegutaja.
45. Oh minu hellä vellekene,
Kuldakingä kozilane!
Küll sa kaval kostsid nõnda,
Algazid asja ajama:
Neiukene, noorukene!
Anna mo hobole juua,
Anna hallil haezutada,
Anna kõrvil keelekastet,
Anna mustal mokamärgä!
Mina ju vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Saksa asjade ajaja,
Rahvi raamatu vidäjä,
Kuningate kirjakandja.
Neidu aga mõistis, vasta kostis:
Oh sina petis peiukene,
Kavalik oled kaazakene!
Kas ei arva teädevädä,
Teädevädä, tundevada,
Et oled Kolgast kozilane?
Miks siis sull pudel on põuessa,
Kosja kindad sull käessä,
Kosja kirjad kinnastessa,
Nao kirjad narmastessa,
Küi kirjad küünedessä,
Sõdse kirjad sõrmedessa.


E.
Vennäkene, noorekene!
Nägid neiud kasvavada,
Sinisääri sirguvada,
Punapalgid paizuvada:
Võtsid hoielda hobosta,
Ravitseda ratsukesta.
Sõitsid siis neiu koduje,
Aazid äiä ukse ette.

Vennäkene, noorekene!
Kui aad äiä ukse ette:
Teretä äiä izäksi,
Teretä ämmä emäksi,
Tere küdi küüziklene,
Tere nadu nastulene!
Kas teie neidu on kodossa?
Nadu vasta napsateles:
Põle me neidu kodossa.
Neidu läks külä kajole,
Külä alla hallikalle,
Veäb vetta veiste juua,
Kõege külä karja juua.
Kui oled sõitnud siiä maale,
Siis sa sõeda sinna maale.
Sõitsin jälle tüki tiedä,
Tüki tiedä, marga maada.
Teretäzin neiukesta:
Tere, tere, neiukene!
Viks olli vinna, kõrk olli kuoku,
Viel viksem vie vedäjä,
Kõrgim koogo kõegutaja.
Mina neiu palvielle:
Neiukene, noorekene!
Veäd vetta veiste juua,
Kõege külä karja juua,
Anna mo hobole juua,
Anna hallil haezutada,
Kõrvikezel keelekastet,
Anna mustal mu'du juua.
Ma ju vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Papi raamatu vedäjä,
Saksa asjade ajaja,
Kuningate kirjakandja.
Neidu mõistis, vasta kostis:
Oh sa petis peiukene,
Kavalik sa kaazakene!
Sa oled kohe kosjaskäijä,
Sa oled vistist viinatooja,
Neiu asjade ajaja.
Miksep so peä on soetud,
Miksep so hame on aetud,
Miks sull kindad kirjutatud,
Miks sull kihlad kinnastessa,
Viina pudel peossagi?

55. Peigu mõistis, vasta kostis:
Neitsikene, noorekene!
Emä mo peä on sugenud,
Õde mo hame on ajanud,
Sõzar kindad kirjutanud.


F.
Läksin linna leezimaie,
Oma hobo hüpitämä,
Sälu sääri nõrgutama,
Varsa kapju katsumaie.
5. Aazin Auzi ukse ette,
Aezad Auzi räästä'esse,
Izi Auzi harja peäle,
Teretelen Auzikesta:
Tere Auzi ämmä memme!
Kas teie neidu on kodossa?
Põle me neiu kodossa.
Neiu läks eelä kodosta
Küläle, külä kajole,
Külä alla hallikalle,
Külä laia lätte'elle.
Kas luba sõita järele?
Küll luba sõita järele.
Oh mo sõõrik sõedupoissi,
Vikerkaari kaaza poissi!
Peä pois, peätä poissi,
Peä ohjad, purju poissi!
Piira kohe Kolga poole,
Kolga kubja tütterille!
Kolga kubjal kolme tütärt:
Nied kõik tahtvad sajal saata,
Nied kõik tahtvad viinul viiä.
Sain ma suure saare peäle,
Suure saare ääre peäle:
Vaadazin korra tagazi,
Nägin neiu nuttevada,
Neiu silmäd tilkvat vetta,
Kui selle hullu hundi silmäd,
Reotu rebäze silmäd,
Kergemielze koera silmäd
Minu halli ilu peäle,
Kuldakapja kõrvi peäle,
Särjäsappi saani peäle.
Sain siis Kolga õue alla,
Leitsin neiu vett vedämäst.
Viks olli vinna, kõrk olli kuoku,

Viks olli vinna veeretäjä,
Kõrk olli koogo kõegutaja.
Küll ollid valged vie panged,
Viel valgem vie vedäjä,
Küll olli kõrge kajo kuoku,
Kõrgem koogo kõegutaja;
Küll olli viksi kajo vinna,
Viksem vinna veeretäjä.
Mina neiu jutulegi:
Veä vetta, neitsikene,
Veä vetta veiste juua,
Kõege külä karja juua!
Anna mo hobole juua,
Anna mustal mu'du juua,
Anna hallil haezutada,
Linalakal liigutada,
Kõrvikezel keelekastet.
Ma olen vaene tiedekäijä,
Tiedekäijä, maademarsja,
Saksa asjade ajaja,
Papi raamatu vedäjä,
Kuningate kirjakandja.
Neiu mõistis, jälle kostis:
Kas ei teä teädevädä,
Mõtle ärä mõistevada,
Arva aru saadevada?
Ikki petäd, nuori miezi!
Kui oled vaene tiedekäijä,
Miks sull selläs uuzi kuube,
Miks sull vüöle uuzi vüödä,
Miks sull saapa'ad jalassa,
Miks sull kihlad kinda'assa,
Põllepauna põuessagi,
Raha suuri rätikussa?


Nr. 204. Kozilane ja neli neidu. 54.
Lõin ma ratsu kämmelille,
Paatida peo pezägä:
Süö ratsu söödi heinä,
Juo ratsu jua vetta,
Süö ratsu, sõeda ratsu,
Juo ratsu, jooze ratsu!
Sõeda mulle tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada,
Ivikeze Hiio maada,

Raazikeze Ranna maada,
Poole verstä Pohla maada,
Sada verstä Saksa maada,
Tuhat verstä Turgi maada,
Viis verstä Vene radada!
15. Mis mull seält siis vasta tulli?
Tulli vasta vaskineidu:
Vaskiparuk tall peässä,
Vaski uuzi undruk ümmer,
Vaskikampsup kaindelassa,
Vaskitasku tall vüöle‚
Vaskinuga taskuessa.
Ei mina tõusnud tõllastagi,
Saanud maha saanistagi,
Ei saand saapa'ad murule,
Kuldakannussed kulule.
Lõin ma ratsu kämmelille,
Paatida peo pezägä:
Süö ratsu söödi heinä,
Juo ratsu jua vetta,
Süö ratsu, sõeda ratsu,
Juo ratsu, jooze ratsu!
Sõeda jälle tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu muada!
Sõitsin siis jälle tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada,
Ivikeze Hiio maada,
Raazikeze Ranna maada,
Poole verstä Pohla maada,
Sada verstä Saksa maada,
Tuhat verstä Turgi maada,
Viis verstä Vene radada.
Mis mull seält siis vasta tulli?
Tulli vasta tinaneidu:
Tinaparuk tall peässä,
Tina uuzi undruk ümmer,
Tinakampsun kaindelassa,
Tinatasku tall vüöle,
Tinanuga taskuessa.
Ei mina tõusnud tõllastagi,
Saanud maha saanistagi,
Ei saand saapa'ad murule,
Kuldakannussed kulule.
Lõin ma ratsu kämmelille,
Paatida peo pezägä:
Süö ratsu söödi heinä,

Juo ratsu jua vetta‚
Süö ratsu, sõeda, ratsu,
Juo ratsu, jooze ratsu,
Sõeda uuest tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada!
Sõitsin siis uuest tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada,
Ivikeze Hiio maada,
Raazikeze Ranna maada,
Poole verstä Pohla maada,
Sada verstä Saksa maada,
Tuhat verstä Turgi maada,
Viis verstä Vene radada.
Mis mull seält siis vasta tulli?
Vasta tulli hõbeneidu:
Hõbeparuk tall peässä,
Hõbe uuzi undruk ümmer,
Hõbekampsun kaindelassa;
Hõbetasku tall vüöle,
Hõbenuga taskuessa.
Ei mina tõusnud tõllastagi,
Saanud maha saanistagi,
Ei saand saapa'ad murule,
Kuldakannussed kulule.
80. Lõin ma ratsu kämmelille,
Paatida peo pezägä:
Süö ratsu söödi heinä,
Juo ratsu jua vetta,
Süö ratsu, sõeda ratsu,
Juo ratsu, jooze ratsu,
Sõeda nüüd viel tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada!
Sõitsin siis viel tüki tiedä,
Tüki tiedä, margu maada,
Ivikeze Hiio maada,
Raazikeze Ranna maada,
Poole verstä Pohla maada,
Sada verstä Saksa maada,
Tuhat verstä Turgi maada,
Viis verstä Vene radada.
Kes mull siis viimäks vasta tulli?
Tulli vasta kuldaneidu:
Kuldaparuk tall peässä,
Kulda uuzi undruk ümmer,
Kuldakampsun kaindelassa,
Kuldatasku tall vüöle,
Kuldanuga taskuessa.

Siis mina tõusin tõllastagi,
Sain siis maha saanistagi,
Siis said saapa'ad murule,
Kulda kannussed kulule.


Nr. 205. Arg peig. 55.

A.
Läksin metsä luuzimaie
Uduzella hommokulla,
Varazella valge'ella.
Mis ma leitsin metsestägi?
Leitsin salga saarepuida,
Teeze salga sarapuida,
Kolmandama kollapuida,
Nelländämä neidissida.
Üks neist sidus siidivüödä,
Teene nidus niidivüödä,
Kolmas katsus kardapärgä,
Nelläs nuttis nuorta miestä.
Ei olnd julgust juure minnä
Egä südänt sülle võtta.
15. Läksin kodo kurval meelel,
Ahju ette halval meelel.
Kes tulli kurvada küzimä,
Kesse halva arvamaie?
Emä tulli kurvada küzimä,
Memme halva arvamaie.
Miks sa nutad, poega nuori,
Mis sull kurbtust kasvateles,
Silmävetta sigiteles?
Mina mõistsin, kohe kostsin:
Mis mina nutan, memmekene?
Läksin metsä luuzimaie
Uduzella hommokulla‚
Varazella valge'ella.
Leitsin salga saarepuida,
Teeze salga sarapuida,
Kolmandama kollapuida,
Nelländämä neidissida.
Ei olnd julgust juure minnä
Egä südänt sülle võtta.
Sest tullin kodo kurval meelel‚
Ahju ette halval meelel.
Nüüd aga, nüüd aga, memmekene,
Nüüd aga, hellä emäkene,

Võtan püssi peeningilta,
Tinanoole nurga peältä,
Siis läen püssil püüdemaie,
Tinanoolel noppimaie.
Emä aga mõistis‚ kohe kostis:
Oh sina rumal poega nuori!
Hunti püssil püüdänessa,
Karu noolel nopitasse.
Läksin jälle tillukene,
Läksin metsä luuzimaie,
Kuuzikusse kõndimaie.
Mis mina leitsin metsestägi?
Leitsin kannu, leitsin kaaza,
Kaksi kannu tall käessä,
Mõlemad mõduda täis,
Sõrmed täizi sõrmusida,
Käerandemed rahazid,
Kael olli täizi kaubahelmi.
Ei olnd julgust juure minnä
Egä südänt sülle võtta.
Kõndizin kodo kurval meelel,
Ahju ette halval meelel.
Kes tulli kurvada küzimä,
Kesse halva häälitsemä?
Tulli oma memmekene,
Oma hellä emäkene:
Miks sina nutad, poega nuori?
Mina mõistsin, kohe kostsin:
Läksin metsä kõndimaie,
Kuuzikuda katsumaie,
Leitsin kannu, leitsin kaaza,
Kaksi kannu tall käessä,
Mõlemad täizi mõduda,
Sõrmed täizi sõrmusida,
Käerandemed rahazid,
Kaela täizi kaubahelmi.
Ei olnd julgust juure minnä
Egä südänt sülle võtta.
Sest tullin kodo kurval meelel,
Ahju ette halval meelel.
Emäkene memmekene:
Nüüd lähen laande kõndimaie,
Panen paelad padrikusse‚
Kaevan augu kuuzikusse,
Siis ehk tuon kanaze koduje!
Emä mõistis, kohe kostis:
Oh sina rumal poega nuori!

Põtra paelul püüdänessa,
Rebäst auku aetasse.
Neidu ju viinul viidänessa,
Pudelilla püüdänessa,
Pikäl viirel veeretässe,
Suurel sõedul sõedetasse.


B.
Läksin metsä kõndimaie
Uduzella hommokulla,
Varazella valge'ella,
Karedalla kaste'ella.
Mis ma leitsin metsestägi?
Leitsin salga saare metsä,
Teeze salga sarapuida,
Kolmas salka kohlapuida,
Nelläs salka neidissida.
Neidissed mängisid mäele,
Tinarinnad ringakulle,
Kudruskaelad kuuzikulle:
Süzimustad kuued selläs,
Peäd valged, pärjäd punazed.
Mina varjulta vaatsin,
Mina kaezin kauge'elta,
Kas on oma hulgassagi,
Väärilene vällässägi?
Küll olli oma hulgassagi,
Väärilene vällässägi.
Ei olnd julgust juure minnä,
Südät ei süli karata.
Läksin kodo kurval meelel,
Ahju ette halval meelel.
Kes tulli vasta küskemaie?
Emä tulli vasta küskemaie:
Miks oled kurva, poega nuori,
Miks oled kurva, seezäd halva?
Sest olen, sest olen memmekene,
Sest olen kurva, seezän halva:
Läksin metsä kõndimaie
Uduzella hommokulla,
Varazella valge'ella,
Karedalla kaste'ella‚
Mis ma leitsin metsestägi?
Leitsin salga saarepuida,
Teeze salga sarapuida,
Kolmas salka kohlapuida,
Nelläs salka neidissida.

Neidissed mängizid mäele,
Tinarinnad ringakulle,
Kudruskaelad kuuzikulle:
Süzimustad kuued selläs,
Peäd valged, pärjäd punazed.
Mina varjulta vaatsin,
Mina kaezin kauge'elta,
Kas on oma hulgassagi,
Väärilene vällässägi.
Ei olnd julgust juure minnä,
Südät ei süli karata;
Kangust ei kaela hakata.
Emäkene, memmekene!
Paneme püssid püüdemaie,
Paneme nooled noppimaie‚
Võrgud kinni võttemaie!
Emä siis mõistis, vasta kostis:
Oh sa rumal poega nuori!
Ei saa neidu püssil püüdä,
Püssil püüdä, noolil noppi
Egä võrgul kinni võtta.
Hunti püssil püüetässe,
Jänes noolel nopitasse,
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Vana Kannel - 11
 • Büleklär
 • Vana Kannel - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3793
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1849
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3846
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1606
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3746
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1198
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3796
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1495
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3728
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2000
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3709
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1939
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1425
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3555
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1394
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3553
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1398
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3647
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1231
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1434
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3604
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1515
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3618
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1517
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3576
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1634
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3677
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1494
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3480
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1617
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3513
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1598
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3503
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1611
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3593
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1732
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3506
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1248
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3583
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1374
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Vana Kannel - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3102
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1513
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.