Prohwet Maltswet - 14

Süzlärneñ gomumi sanı 4660
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1815
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
„Ja mind ei hoia ega juhi Jumal mitte?“

„Sul pole usku.“

„Mul on niisama palju usku, kui sel mehel, ja temal niisama wähe, kui minul. Meie oleme täiesti üheusulised. Meie mõtted lähewad igas asjas, ka usu-asjas, wäga kokku. Sellepärast olemegi sõbrad. Küsi ta enese käest, kas ma waletan.“

„Ja tema käsi käib hästi?“ küsis Maltswet.

„Paremini kui Kiisa Mihklil ja Tõnu-Peetri Madisel. Ta on kõige jõukam peremees wallas.“

„Siis on Jumalal temaga misgi nõu.“

„Misuke nõu?“

„Seda ei wõi lihalik inimene teada.“

„Aga ehk on Jumalal minuga koa misgi nõu?“

„Wõib olla.“

„Aga siis ei tohi sina Jumala nõule wahele tükkida ja mind püida patust pöörata.“

„Kui Jumal seda ei taha, siis ei lase ta seda korda minna.“

„No siis wõid julge olla, et Jumal seda ei taha,“ naeratas Lõhmus, ja niisamasugune naeratus tärkas Seenepalu peremehe tiheda musta habeme seest ta punastele huultele. „Aga olgu kuda on, — seda näed nüid isegi, et kõik, kes sinu põlewale usule wasta puiklewad, mitte lihahimude orjajad põle, kellel raske on neist lahti lüia. Sest küsi selle mehe käest järele, kas ta sinu usku tahaks heita? Ta ei taha. Rangid ei lähe talle kaela. Nad on temale koa liig kitsad. Ja mis weel tähtsam: temal ja minul — meil mõlemil on juba rangid kaelas. Teisa nende peale ei mahu. Ja omasi teiste wasta wahetada meie ei taha.“

„Ja teie rangid on?“

„Meie oma usk. See usk, mis üht lihahimudega, teist ilma nendeta lubab elada. See lahe usk on meile niisama kallis, kui sinu kitsas usk sinule. Sina aga tahad meilt meie usku ära wõtta ja topid oma usku asemele…“

„Sellepärast, et minu usk õigem on.“

„Kust sa seda tead? Meie ütleme, et meie usk õigem on.“

„Eks pühakiri tee otsust.“

„Pühakirja järele on mõlemad usud õiged. Pühakiri lepib kord wähese palumisega ja ilma wälispidiste kombedeta, teine kord nõuab ta alalist palumist ja kõiksugu wälispidiseid kombeid. Igaüks wõib walida, kuda süda kutsub, aga kas tead, mis poolest meie usk sinu omast ees on? Ta ei luba meid sinu usku käest tulla ära wõtma. Meie ei ütle mitte sulle ega sinu jüngritele: Kuulge, teie lähete põrgusse, kui teie mitte nõnna ei usu, nagu meie usume. Ma lasen oma naist ja oma teenijaid uskuda, mis tahawad, ja paluda, milla tahawad, ma lasen neid oma riiete ja juuste ja toiduga jännata, niipalju kui neil himu on, lasen neid aega raisata ja olen neid pühapäewasest tööst priiks teind, kui ka majapidamine rasket kahju soab. Aga woata, mis nemad teewad! Minu naesel põle hingerahu, et mina mitte tema usku põle, ja minu sulasel ja tüdrukul koa mitte. Minu naine piinab ja painab mind hommikust õhtani, et ma tema usku heidaks, ja tema Jumalat kumardaks, ja kõiki neid tükka kaasa teeks, mis tema usk nõuab ja mis minu meelest tühine ja rumal tembutamine on. Ta täidab mu südame seest ää nurudes ja irades, nuttes ja õhates, et ma enam suutäit sealiha ei sööks, piipu hammaste wahele ei pistaks, tilka wiina suhu ei wõtaks, ja kui ta kuri immene oleks ja minust tugewam, siis saaksin ta käest koa weel sugeda oma usu pärast! Mina aga teda ei puudu, tema usku ei laida, tema kallal ei urise ega porise… Kas näed, prohwet, et sinu usk meie omast ses tükis pahem on, olgu ta nüid õigem wõi waltsim. Meie jätame teid rahule, miks teie meid rahule ei jäta?“

„Ma põle oma usku wägise kellegile peale tuupinud,“ tähendas Maltswet.

„Wägise ei soagi. Aga sedawiisi küll, et sa teise usu moa põhja ära laidad ja oma usku taewani õigeks kiidad… Ja siis on sinu usul weel üks paha hoak külles, mis mind iga päe kriimustab. Sinu lambad põlgawad kõiki, kes nendega ühest karjast ei ole, ja peawad neid kuradi kasuloomadeks. Sinu usk, külamees, on teind, et mul enam naist ega sõpru majas ei ole — sest teenijad olid enne mu sõbrad —, waid aina wastased ja waenlased, kes jälkusega mu peale waatawad, sest nad arwawad, et ma kuradiga ühendust pean ja põrgu jaoks küps olen. Sina, prohwet, wõtsid minult mu naise ja mu sõbrad ära!“

„Aga ehk kaotasiwad nemad sinu?“

„Ei. Sest mina olen see, kes ma enne olin, aga nemad on teised. Nad põle enam terwed inimesed. Sa oled nad oma usuga haigeks teind. Ja kahju kannan mina… Kuule, külamees —“ ja Taawet Lõhmus tõusis püsti, ja ta heal kõmises ja wärises — „sa oled mind kõige kallimast ilma jät, mis mul ülepea oli ja mu südant rõemustas… Mul ei ole enam naist… See on sinu usu wili!“…

Prohwet raputas tugewasti pead ja ta silmad saiwad sädendawa läike.

„Sa eksid, mees! Mina põle sinult kedagi ära wõtnud. See, kes lambaid oinastest lahutab, on Jumal. Sinu ja su naise wahele on Kõigewägewam ise astunud, kuni sa meelt pöörad ja Issanda tahtmist täidad.“

„Nüid reagid otsekohe pühakirja wasta, palwemees, kui sa mitte jälle mõnda salmi ei leia, mis sind silmusest peastab,“ naeratas Taawet ning istus, kui ta põrandal korra ringi pööranud ja, nagu erutatud meele jahutuseks, kapast kalja joonud, jälle järi peale maha. „Kuda see wõib olla, et Jumal abielurahwa wahele astub ja nende meeli lahutab, keda ta ise on pand koos elama ja kes üks ihu ja üks hing peawad olema! Ma olen koa natuke Piiblit sorind, ja seal seisab kusgil Pauluse roamatus koguni, et usklik mees peab uskmata naisega ja usklik naine uskmata mehega leppima, sest uskmata mees on pühitsetud naise läbi, ja uskmata naine on pühitsetud mehe läbi!“

Aga prohwet ei jäänud kitsikusesse; ta kostis, kui ka põigeldes:

„Kulla mees, Jumal katsub kõik nõud ära, et patuse meelt pehmeks teha ja uskmata hinge rusuks peksta. Sinu süda teeb haiget, et sinu naine, keda sa armastad, sinuga enam ühel meelel ei ole, nagu sa mulle kaebad. Selle südame-walu saatis sulle Jumal, et sind usu poole pööramisele sundida. Muidu on aga Pauluse sõna tõeks tehtud, sest sinu usklik naine ei jäta sind uskmata meest mitte maha, waid lepib sinuga.“

Taawet waatas Andresse otsa, ja mõlemate mõte oli wist: Wiska, kuda tahad, ikka kukub käppade peale! Siis ütles Lõhmus:

„Aga sa pane tähele, et uskmata mehel sugugi waja ei ole usklikuks soada, sest Pauluse sõna järele on ta juba pühitsetud oma naise läbi. Paulus annab hoopis suurema priiuse uskumises, kui sina ja kõik need teised usuõpetajad kirikus ja palwemajas; ta jätab päris uskmatagi rahule ja tunnistab ta õigeks.“

Aga usumees wastu:

„Armas hing, sa ei saa Pauluse sõnast õieti aru! See sõna tähendab üksnes, et abielu on pühitsetud uskliku naise wõi mehe läbi —“

„Seda seal ei seisa!“

„Aga seal seisawad — waata aga järele — tagajärel sõnad: ‚sest muidu oleksiwad teie lapsed roojased, aga nüid on nemad pühad‘. See tähendab ometi, et abielu on pühitsetud, ja nimelt laste pärast.“

„Aga miks siis uskmata mees wõi naine pühitsetud ei ole, olgugi, et laste pärast!“ hüidis Lõhmus. „Miks sa selge sõna teisiti keerad ja undrehti seletad?… Aga jääme asja juure. Sa ütlesid, et Jumal mind selle südamewaluga, mis mul mu naise pärast on, tahab sundida sinu usu poole pöörama. Küsi nüid mu naise käest, kas tal minu pärast palju suurem südamewalu põle, kui mul tema pärast! Miks siis teda waga hinge waewatakse?“

„Usklikud tunnewad uskmatade pattude pärast ikka walu. Mõtle Jumala poja peale, kes ilma pattude pärast surmawalu pidi kannatama.“

„Aga siis põle ju wagade ja patuste wahel misgi wahet: mõlemad kannatawad walu.“

„Wahe on suur, armas wend: wagade walu lõpeb taewas, patuste walu kestab igawesti!“

„Aga ehk tahab Jumal mu naist südamewalu läbi sundida minu usku wasta wõtma? Ehk ta tahab tema kaelast sinu kitsad rangid ära wõtta ja minu laiad asemele panna?“
italki

„Mees, sul ei ole usku!“

„Sa kuuled, et on.“

„See ei ole usk, sest et see õige usk ei ole.“

„Kust sa seda tead?“

„Seda näitawad sinu teod, seda tunnistab sinu elu!“

„Soo, nüid oleme siis ennejutluse laulu juurde jälle tagasi jõund!“ hüidis Taawet Lõhmus ja lõi naerdes käega wastu põlwe. „Pane siis nüid tähele, külamees, mis ma sulle oma elust, ja oma tegudest, ja oma usust, ja sinu usust, ja kõigi teiste usumeeste usust weel kord lühidalt katsun seletada, et ükskord lõpule jõuaksime… Mina ütlen sulle oma tundmist mööda, et usul, olgu sinu wõi minu wõi kiriku usk, inimese elu ja tegudega midagi tegemist põle. Woata, siin istub Lõhmuse Taawet, see joodik, see waras, see abielu-rikkuja, — ja seal istub Seenepalu Andres, see mees, kes põle mitte joodik, ega waras, ega abielurikkuja, ega misgi muu kurja tegija. Ja meie oleme üht usku. Meil mõlemil on see usk, mis ütleb: ‚Ja kui sina Jumalat palud, ei pea sina olema kui salalikud, sest nemad armastawad koguduse kodades ja uulitsate nurkade peal seistes Jumalat paluda, et neid inimesed peawad nägema‘. Kui meie Jumalat palume, külamees, siis lähme ‚oma kambri ja paneme ukse kinni ja palume oma Isa, kes salajas on‘, ja meie ei lobise mitte palju, nagu sinu-usulised ja wennaste usulised ja kanged kiriku-usulised, ‚sest nemad arwawad, et neid kuuldakse nende palju lobisemise pärast‘… Olgu see usk nüid õige wõi wale, hea wõi paha, aga ta oleks pidand Lõhmuse Taawetist niisamasuguse mehe tegema, nagu Seenepalu Andres on, wõi Seenepalu Andresest niisukese, nagu Lõhmuse Taawet on. Aga ei! Andres elab ausat elu, Taawet autumat. Taawet tahaks hea meelega niisukest elu elada, nagu Andres elab, aga ta ei soa, ei suuda. Andresele pole see aga sugugi raske — ta ei oskagi teistmoodi elada. Ta ei soaks nõnna elada nagu Taawet elab. Pakkuge Andresele wiina — ta ei joo ennast täis, aga Taawet joob enese täis; kutsuge Andrest ilusa tüdruku juure — ta ei lähe, aga Taawetil lööb weri pähe, ja ta läheb; meelitage Andrest wargile — ta ei tule, tal pole seda tarwisgi, sest ta on jõukas mees; aga Taawet tuleb, sest ta ei jäksa wasta panna ja tal on puudus majas…

„Ma tahan teile aga weel rohkem öelda — teile kõigile, kes teie siin koos olete minu peale kaebamas ja minu üle kohut mõistmas! Ma tahan teile öelda, et mul kade meel on Andrese ja iga teise peale, kes nõnna elab nagu tema. Mul on südame-põhjas kahju igast peatäiest, mis ma olen wõt, ja igast pahast teost, mis ma olen teind. Mul on hale meel oma naisest, kui ma teda oma tegudega olen kurwastand, ja tema silmawesi teeb mulle walu. Ma siunan ennast seaks ja luban oma elu parandada. Aga ma ei soa. Mul põle jõudu. Mulle põle jõudu antud. Andresele on jõudu antud. Ma jään seaks ja Andres jääb inimeseks. Ja niisukesi sigu on palju ja niisukesi inimesi on palju. Ja neil on üks usk, aga nende teod ja nende elu põle mitte üks. Taawetist ei wõi Andres ega Andresest Taawet soada.

„Aga lugu põle mitte meie usus üksi nõnna, waid igas teises koa. Ma tunnen kiriku-rahwast ja palwerahwast ja maltswettisi, kes ausad inimesed on, aga ma tunnen koa omasuguseid ja pahemaid nende hulgas. Sellest näete, et usk mitte inimese elu ja tegusi ei tee. Kes jõuab, elab ausasti, kes ei jõua, elab autumalt. Ja kui usk mõnele jõudu annab, siis ei anna ta kõigile ometi mitte jõudu. Ja neid, kellele ta jõudu ei anna, on tohutu palju, sest muidu elaksid inglid moa peal.

„Ja nüid ütlen ära, mis ma sinu usust arwan, prohwet! Sinu usk on nagu teisedgi usud, ja Piiblist on ta wõetud ja wale-usuks ei wõi teda keegi tunnistada, kes õiglane tahab olla. Aga sinu usk on kangem, kui teised usud, kangem koa, kui Aniste papa usk. Sinu usk on nii kange, et ta meeled segaseks ajab nagu puskariga piiritus wõi kõige kangem tubakas. Meeled segaseks ja aru pahempidi. Ta ajab keksima ja siputama ja hundiratast lööma ja turutamme kaswatama. Ja neile, kes pealt waatawad, ajab ta naeru wõi haleda meele peale — nõnna kuda kellegi süda on. Ma ei usu, et sinu usk wanaks igab ja su kogudus suureks kaswab. Seks on su usk liig kitsas — pigistab ja kägistab. Minu ja Andrese usulistest ei heida küll keegi sinu usku, ehk olgu siis, et kange lehk mõne uimaseks teeb…“

Maltswet tahtis wahele rääkida, aga Lõhmus ei andnud sõna käest ära, waid kõneles senisel pool sapisel naljatoonil edasi:

„Ma tean, mis sa tahad öelda. Sa tahad öelda, et sinu usk siisgi inimese elu ja tegusi juhib. Olla jo mõned wiina maha jät ja warastud wara tagasi wiind. Aga see sündis nii esimese tuhinaga, sinu kange usu wingu sees, kui pead purjus olid. Pärast jääb see ära. Siis, kui pohmelus mööda ja pead jälle selgemad. Ei jõua sinugi usk inimesi jäädawalt paremaks ega pahemaks teha, kui nad muidu oleksid — oma teod teewad nad ikke ise ära, nii kuda kellegi waim käsib ja ihu nõuab…

„Ja nüid weel poar sõna minu tegude kohta, mispärast sa mind — wist mu naise kutsudes — noomima tulid. Ma ei salga ega wähenda midagi. Ütlen sulle aga niipalju, et ma ikke oma raha eest olen joond, wõlga maksmata ja purjus peaga tehtud kahju tasumata põle jät ja ligemisele sündind ülekohut olen püind heaks teha. Ma põle tüdrukuid hädasse jät, kellega eksisin, ega oma naist lepitamata. Ja kui ma warastasin, siis wõtsin ikke selle wara, kellel rohkem oli, kui ta tarwitas ja kes seda mitte oma higiwaewaga põld teenind. Enamisti wõtsin mõisast… Ja nüid põle mul enam midagi öelda.“

Ta koputas piibu järi otsa wastu tuhast tühjaks ja pistis kamsoni taskusse. Siis hakkas ta rahuga pastlapaelu lahti peastma, raputas jalanõud maha, wõttis niisked, porised nartsud jalgade ümbert ära ning jäi üleskääritud säärsukkadega, mis põlwe ümbert kitsenahast kintspükste alla ulatasiwad, jalgu kuiwatades ja soendades istuma. Ta oli oma paksud, lihawad huuled tulitanud mokahabeme all, mis üksikute arwade tortidena üle suu langesiwad ja mille wahelt, kui ta rääkis, suured, terwed ja helewalged talupoja-hambad wälja wilkusiwad, nii kõwasti kinni pigistanud, nagu ei tahaks ta täna enam sõnagi lausuda. Ja ka tema laia, punakalt-tursunud näo peale, mille seest wäiklased, halja raua karwa silmad terawalt nagu naaskli-otsad wälja torkisiwad, heitis isewärki kinnine wari, nagu läbitungimata kate, mille küllest iga sõna pidi tagasi põrkama.

Juhan Leinbergi pilk wiibis natuke aega otsides, koputades, urgitsedes selle kinnilöödud näo, selle suure, loperguse, kiwikõwaduse pealuu külles, siis lõi ta silmad nõutalt maha. Niisuguse inimesega polnud midagi peale hakata. Maltswetil oli tundmus, et ta kuidagi selle mehe sisse ei pease, sest iga auk ja pragu oli kinnitopitud ja iga pehmem koht näis puuduwal. Kõige terawam mõek ja piik, jumala-sõna igaweses leegis sepitsetud, ei suutnud tihedaid soomuseid, mis kuradi käest laenatud patu-tarkus ja põrgust päritud kangekaelsus selle mehe hinge ümber kaswatanud, läbi pista.

Ja see mees oli kardetaw oma patu-tarkuses ja põrgulises kangekaelsuses — kardetaw isegi Järwamaa prohwedile. Sest see mees oskas kõneleda. Peaaegu nagu prohwet ise. Ta kõneles ajuti nagu raamatust. Nagu prohwet raamatust kõneles. Nagu prohwet Piiblist, nii kõneles tema kuradi Testamendist. Ja wahel tuli talle nagu waim peale. Nagu prohwedile waim peale tuli. Nagu prohwedile püha waim, nii tuli temale kuri waim peale… Häda, kui see mees rahwa sekka astub ja kõneleb! Häda, kui ta usklikkude maltswettide keskel oma mitmeharalise osawa keele, mille saatan ise talle suhu pannud, ussi kawalusega wälja ajab!

Ja Juhan Leinberg waatas rahutumalt ringi.

Aga seal tuli talle meelde, et see mees joodik ja waras ja abielu-rikkuja on, ja see rahustas teda. Sest sel mehel ei wõinud rahwa kohta mõju olla. Kes niisugust usaldas? Tema elu ja tema teod mõistsiwad ta sõnad hukka. Ja see oli õnn, et see nõnda oli…

Aga seejuures lauges prohwedi pilk teise uskmata peale. Selle peale, kelle elu ja teod laitmata oliwad. Ja wägew himu ajas teda katsuma, kas mitte see kardetaw ei ole. Kas mitte sel hundil korda ei läheks, tema karjast mõnda tallekest ära wiia.

Mees, kelle poole ta pööras, oli näo poolest kahtlane küllalt. Selles mustja habemega ümberpiiratud tõmmus näos oli midagi allaheitmatat ja sõnakuulmatat. Neis tominga-koore karwa silmades elas ja põles midagi uhket, ülekäiwat, midagi wõitlikku. Ja kui ta naeratas, teise jutu üle pilkawalt naeratas, siis oli, nagu kallaks ta mingit põletawat wedelikku wälja. Waim, mis selle mehe näost ja pilgust wälja luuras, ei wõinud mitte hea waim olla. See oli see hingewaenlase poolt jagatud ilmalapse-waim, mis selle wiletsa kurjategijagi siin nii kangeks tegi…

„Ja sina, peremees, mis on sinu tõsine arwamine usu ja Issanda elusõna kohta? Kas sina tõesti ka mõtled, et usk patust inimest ei paranda ja teda wahet ei õpeta tegema hea ja kurja wahel?“

Läks aega, enne kui Seenepalu Andres, see autuma sõbra aus sõber, wastusega walmis sai.

Sellest wastusest märkas prohwet, et ta wastane wastata oskab. Aga ta märkas warsti ka, et ta kõneleda mitte ei oska. Ja see trööstis teda.

Andres kõneles katketes, ilma wooluta, parajaid sõnu otsides ja sagedasti mitte leides. Ta kõne oli mõnuta, kuiw ja kaine. Tema peale ei tulnud waim. Ja ta ei kõnelenud himuga.

Säärane kõneleja pole kardetaw. Rahwa seas ei tee ta suudgi lahti. Kahju wõis ta ainult üksikute kallal teha. Nende kallal, kellega ta igapäew lähedalt läbi käis. Oma kodakondseid wõis ta õigest usust eemal hoida. Aga neid polnud palju. Jumalale tänu!…

„Ma arwan, et usk wõib hingele hea olla — kes seda nüid teab? — aga ihu elab ikke oma moodi,“ oli Seenepalu Andrese esimene wastus.

„Miks sa nõnda arwad?“ küsis Maltswet.

„Ma arwan, mis mu silm näeb ja kõrw kuuleb… Küsi inimese-tapja käest, kas ta Jumala sisse usub. Ta wastab: Jah! Küsi lukumurdja käest, kas ta Jumala sisse usub. Ta wastab: Jah! Küsi litsi käest, kas ta Jumala sisse usub. Ta wastab: Jah! Küsi joomari käest, ja see wastab niisamuti: Jah!…“

„Nad waletawad!“

„Ei waleta. Paganad nad põle. Ebajumalaid ei kumarda. Käiwad kirikus ja palwemajades nagu teisedgi…“

„Siis põle neil õiget usku.“

„Nii õige, kui see nüid kellegil on. Oma arust õige küll. Ja sellepärast just õige… Aga küsi nüid inimese-tapja käest: Miks sa inimese ära tapsid? Wastab: Waenu pärast, wõi äkilise wiha pärast, wõi rööwimise pärast, wõi joonud peaga… Ja küsi lukumurdja käest: Miks sa wargil käisid? Wastab: Häda ajas, wõi himu ajas. Ja lits ütleb: Ei jõund kiusatusele wasta panna — liha oli nõder. Ja joomaril niisama wastus walmis: Wiin mekib mulle — ei soa himust wõitu… Ja kõik teawad, et usk seda keelab —“

„Aga ei hooli sest!“ hüidis Maltswet wahele. „Need on jo just need wedelad, kellel kindlat, tugewat usku ei ole!“

„No, aga kust see wedelus neile siis tuleb? Ega nad seda ise pole teind. Eks wedelus ole loodud nagu tugewusgi. Mis nad wõiwad parata, et nad wedeluse pärast tugewasti ei jäksa uskuda!… Ja wedeluse ja nõdruse pärast teewad koa paha. Kui tugewad oleksid, ei läheks tükka tegema, mis pärast kahatsewad, wõi parandaksid meelt ja pööraksid ümber…“

„Nad ei taha!“

„Tahaksid küll. Eks sa kuuld, kuda Taawet tahaks korrapäralist elu elada, ja kuda tal kahju on, aga ei jäksa.“

„Ja siisgi parandawad paljud meelt ja pöörawad ümber, kui õige usk Issanda sisse nende sees on ärganud! Seda oleme jo nii küllalt näinud ja näeme praegu ühtepuhku.“

„No, neil on siis niipalju ometi jäksi. Neil, kes ei pööra, ei ole. Wõi neil põle muidu wõimalik.“

„Miks mitte?“

„Ütleme: wabadik elab waesuses. Nälg waruks. Läheb ja warastab mõisa-aidast wilja. Kahatseb. Wõtab nõuks, mitte enam wargile minna. Teenib Jumalat. Aga waesus jääb waesuseks, nälg näljaks. Ja nälg on kibe. Läheb ja warastab uuesti… Kas tal wõimalik oli meelt parandada?“

„Oli.“

„Siis oleks nälga surnd.“

„Parem nälga surra, kui waras olla ja põrgusse minna!“

„No, aga inimene nälga ei sure. Ei sure mina, ei sure sina. Suuga wõib surra, ihuga mitte… Aga kas tead, kuda wargast aus mees oleks soand? Ilma suremiseta?“

„Noh?“

„Kui mõis talle lapi moad oleks and, mis teda ja ta perekonda oleks toit.“

„Aga wargil ei täi mitte üksi näljatsed, waid ka üleannetumad, kellel kõht täis.“

Talitaja raputas pead.

„Ei tunne niisukesi wargaid. Põle naljalt kuuld, et jõukas inime wargil käib. Petab küll, aga ei warasta. Wõib olla — mõni üksik. Olen juba teist aega talitaja — wargad, kes minu alt läbi käind, olid kõik waesed, enamisti nälgas.“

„No, aga joodikud? Ka neid ei upita usk patu-porist wälja.“

„Ei.“

„Ja joomise wasta ei aita üksgi nõu?“

„Üksainuke aitab.“

„Ja see on?“

„Ärgu wiina müidagu.“

Prohwet hakkas terawalt naerma.

„No kes seda jõuab ära keelata!“

„Ega mina tea. Aga ma arwan, et niikaua kui wiina on, on koa joojaid. Ja ma arwan, et kergem oleks kõrtsisi ja mõisa wiinaköökisi kinni panna, kui Jumala sõna läbi joodikuid ilmast kaotada… Mu süda on alati täis, kui kuulen, kuda õpetaja kirikus joomist hukka mõistab ja joodikuid noomib, aga ilmasgi ei ütle, et saksad seda kurja ‚kuradi-laket‘ ei teeks ega müiks.“

Maltswet tõmmas mõttes oma prohwedi-habeme läbi pihu, enne kui ta kostis:

„Mul ei oleks selle wasta midagi, kui wiina enam ei tehtaks ega müidaks, aga inimene ei pea wõimata asju igatsema.“

„Soo!“

Ja nüid oli kord talitaja käes, naerda. Ta naeris selle terwe, turra, rõemsa rinnaga, mis mõne inimese naerule iseäralise wõimsa mõnu annab. Maltswetti pahandas see wõidukas naermine, aga ta ei lasknud seda märgata.

„Soo, wõi wõimata asju igatsema! Ja sina õpetad aina ja üksi wõimata asju, ja nõuad, et lihalik inime neid peab täitma! Sa nõuad, et inime peab nälga surema, kui talle moa pealt ega taewast leiba ei anta! Sa nõuad, et talu-inimene, kellel aega põle nina nuusata ega oma asjal käia, peab mitu korda päewas palwet tegema ja pühapäe iga töö seisma jätma, ja tead ometi, et pühapäe wahel talupoja tööpäe ongi! Ja sa nõuad, et tööinime oma ainsa parema ja rammusama toidu, sealiha, peab metsa wedama ja weel enam käppa imema, kui ta juba muidugi imeb!…“

„Seda ei nõua mitte mina, seda nõuab usk, ja see seisab Jumala sõnas ülewal!“ hüidis prohwet näoga, mille üle ta wälkuwad silmad warjutawat helki heitsiwad.

„Jumala sõnas seisab paljugi ülewal, mis lihalik inime põle ilmasgi täit ega ilmasgi ei täida, sest see käib inimese jõust üle. Ja kui sa pühakirja loed, siis ei tea sa, mis teha ja mis tegemata jätta, sest üks koht käsib nõnna, teine nõnna teha. Kord öeldakse: Silm silma wasta, hammas hamba wasta, kord jälle, et kui sind keegi ühe pale peale lööb, siis paku teist koa, ja oma waenlast pead koguni weel armastama. Kord öeldakse, Jumala ees on kõik inimesed ühesugused, sealtsamast kästakse kõiksugu ülemaid austada ja nende käskusi täita, olgu käsud õiged wõi ülekohtused. Kord öeldakse: Sina ei pea mitte tapma! Aga teises tükis kästakse hinge hinge wasta nõuda, nõidasi maha nottida, ja pühad mehed peawad sõdasi, kus hulgakaupa inimesi tapetakse. Wiinagi kohta küsib tark Siirak: Mis on elu ilma wiinata? See on koa loodud inimeste rõemuks! Aga sina keelad wiinajoomise Jumala sõna põhjal tilgatumaks ära!… Mis teab nüid waene nõder inimene uskuda, mis uskumata ja tegemata jätta?“

Prohwet polnud oma tarkusega weel ammugi mitte õhtal, aga tal kipitses tusklik tundmus põues, mis talle ütles, et mitte tema wõitlusewälja üle ei walitsenud, waid wastased. See tundmus nõrgestas ja halwas teda silmapilguks. Ta halwas teda seda enam, et ta mitte mõne omawäärilise waimuliku wastasega usu ja pühakirja üle disputeerima polnud tulnud, waid ainult ühte waest patust noomima. Ja nüid oli sellest waesest patusest wastane tõusnud, kes temale mõjusalt wastu waidles, pealegi pühakirja enese sõnadega — selle tarkusega, mida prohwet alama rahwa seast üksi arwas laiemal ja sügawamal määral tundwat. Ja see wastane ei mõistnud mitte ainult nõnda waielda, et sõna peaaegu kauemini tema kui noomija käes oli, waid ta ajas Jumala saadiku ja Issanda sulase, kelle peale waim wälja walatud, sagedasti suurde kitsikusesse. Ning sellest weel mitte küllalt, astus ka weel teine lihtlabane talupoeg näpistawa ja kinnipüidwa sõnaga ning ootamata piibli-tundmisega wälja. Ja selle wastase sõna wäärtust ei wõinud seegagi wähendada, et ta üleannetu patune oleks olnud, kes oma kombelist jõledust igasugu kawalate konksudega püiab kaitsta. Mis see mees kõneles, tuli tal südamest, oli tema kindel arwamine, ja selle arwamise oli ta pühastkirjast enesest kogunud… Maltswet pidi enesele tunnistama, et ta oma wastastega herrnhutlaste leerist, oma sõna-osawate ja piiblitundlikkude waimulikkude wastastega palju kergemini walmis oli saanud, kui nende mõlematega, ja ta oli julge, et ta ka igale kirikuõpetajale oma teadmisega wõidukalt wastu wõib astuda. Ambla Paulseniga oli paar korda juba katset teinud, millega ta rahul wõis olla.

Kuid nõrkus oleks olnud, nõrkust, mis ta peale tulnud, wastastele, iseäranis aga waidluse pealtkuulajatele, näidata. Kõige pealt wiimaste silmas ei tohtinud ilmalik ebatarkus Jumala tõesõna üle, patustpöörmata ilmalapsed ärawalitud prohwedi üle wõidurõemu maitsta. Mitte ainult, et see wiimase lugupeetawust usklikkude silmas wõis kõigutada, waid kes teab ka, kas mitte mõni sõna sellest nii meelitawast ja tõenäolisest patu-tarkusest ühe wõi teise kõrwa rippuma ei jää! Paha oli juba küllalt, et Jumala mehel mitte korda ei läinud, mõlemaid uskmataid, wähemast aga seda suurt patust, kelle hinge peastmiseks ta wälja tulnud, oma sõna wõimuga rusuks peksta, armu paluwa kahetsejana oma jalge ette tolmu sisse sirutada. Ja sellepärast hakkas Maltswet uue hooga kõnelema. Ta mõtles: Kui ma neid mõlemaid ka pehmeks ei saa, siis parandan ma ometi pealtkuulajate juures oma seisukorda. Ja wiimane sõna jääb mulle. Sest wastased andsiwad oma waikimisega märku, et nad wõitlusest tüdinenud on.

See ei olnud nüid enam waidluse-kõne, ka mitte üksiku patuse peale sihitud noomimise-kõne, mille Maltsweti sõnakas apostli-suu pidas, waid see oli pikk ja lai ja keeruline jutlus, see oli piiblitundmisega hiilgamine, pühakirja-tsitaatidega ümber-pildumine. Ta algas Siiraki sõnaga: „Patune inimene ei salli noomimist ja leiab oma kurjale tahtmisele ohtu,“ ning eietas ja sidus ja punus sellele teisi kirjasõnu niikaua külge, kui sellest pikk ja jäme köis sai, täis sõlmisid, worpisid, muhkusid ja katkeid. Nii mõnigi ettetoodud salmidest, lausetest, mõistusõnadest, wõrdlustest läks märki, oli targu wälja walitud, osawasti kõne sisse põimitud, awaldas lööwat ja kaasakiskuwat mõju, aga nii mõnigi kukkus sihist kõrwale, oli ilma sidemeta ja aitas harutatawat mõtet tumestada, wassida ja roopast wälja wisata, nagu see waimulikkudele kõnemeestele tihti juhtub.

Ja lõpul muutus Maltsweti jutlus palweks. Teadis ta ju, et palwesõnal ja palwetoonil lapselik-uskliku hinge kohta kõige suurem wõim on. Ja kui ta seda poleks teadnud, siis oleks ta seda Anu, Antsu ja Tiiu, isegi Jaagu ja Ellu nägudelt wõinud näha, mis kohe erksamaks, põnewamaks, ärdamaks läksiwad, kui kõneleja oma healele pühalikuma ja pidulikuma kõla andis, kuna sala õhkamised esimese kolme rinda tõstsiwad ja perenaise silmades õnnis sära põlema lõi. Seda meeleolu oskas usumees tarwitada. Ta langes põlwili ja kiskus oma tallekesed ka põlwili, ta tõstis ristis käed taewa poole ja ajas oma poolehoidjate käed ka taewa poole. Ja nüid palwetas ta lõõskawa palawusega kõigi uskmata hingede eest halli taewa all, iseäranis aga nende mõlemate eest, kes selle sammaldanud katuse ja tahmase lae all wiibisiwad ja saatana kohutawast wägewusest, mis nende sees walitses, praegu nii selgesti märku oliwad andnud…

Kui usklikud oma õhinast toibusiwad, nägiwad nad, et üks uskmata toast oli kadunud, teine aga sängis magas.

Prohwet noogutas pead, ja naeratus, mis ta näo üle weeres, näis ta karjakesele ütlewat: „Ennäe, Issand on oma sulase wõidule wiinud: üks waenlane põgenes, teise lõin uimaseks!“

Ja ta heitis aseme peale, mille wagad naised talle õlgedest ja oma kiriku-riietest walmistasiwad, selle teadmisega, et ta hingesid polnud wõitnud, aga ka mitte kaotanud. Ja see oli siin patu-majas kah asi. — —

Aga palju rahulikuma ja rõemsama südamega heitis täna õhtu keegi teine usumees Kugli külas puhkama: Tõnu-Peetri Madis.

Tõnu-Peetri Madis oli prohwetite sekka läinud ja pidas täna oma esimese awaliku palweõhtu ära.

Ta oli oma otsuse täide saatnud: nüid wõisiwad nad teda seestpidi tundma õppida.

Siiamaani oli ta õppinud ja uurinud, ennast oma kõrge ameti wastu küpselt ettewalmistanud. Ta oli piibli uuesti kaks korda läbi lugenud, ja mitte nõnda lugenud, nagu need loewad, kes sellega pärast kiidelda tahawad, waid mõttega, sisse tungides, selgust otsides, Aga mis pea-asi oli: ta oli hulga piiblisalmisid ja pühakirja-kohtasid sõna-sõnalt pähe õppinud, et neid lugemisel tarwitada, nagu seda kõik jutluse-ütlejad ja palwe-tegijad teewad, et neid nagu herneid kõne sekka rabada — siia siuh ja sinna säuh! Selle poolest ei tahtnud ta kellegist maha jääda, isegi Maltswetist mitte; nii suur oli tema püha auahnus, mis Jumala meelest ainult armas wõis olla.

Ja kui ta enese küpse küllalt tundis olewat, ja, mis pea-asi, — kui ta enesele herneid küllalt tundis peas olewat, andis ta külarahwale teada, et Tõnu-Peetril laupäewa õhtu lugemine olewat, ja, et Kiisa Mihkel talle wõistlust ei teeks, palus ta teda oma lugemist pühapäewa peale lükata. Et aga Kiisa Mihkel ka pühapäewal lugemist tahtis teha — see mees läks ühtelugu agaramaks — siis lepiti wiimaks nõnda kokku, et Kiisa Mihkel laupäewase lugemise küll pidamata jätab, pühapäewase aga kaks korda pikema teeb.

Palju neid just ei olnud, kes noore palwemehe kutset täitsiwad, aga wähe ka mitte. Tuba sai ikka pikkamööda täis, üleaedsed tuliwad tutwuse pärast, teised uudishimu pärast, mitmed ka südame sunnil, sest kui seda taewa-mannakest sajab, siis peab teda näljane koguma — öeldakse ju hingele ja ihule hea olema.

Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Prohwet Maltswet - 15
 • Büleklär
 • Prohwet Maltswet - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4172
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4479
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1864
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4192
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1974
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4291
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1970
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3819
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2043
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4492
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4436
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1870
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4367
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4419
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1963
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4426
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1858
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2079
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4467
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4448
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2023
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4660
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1815
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4116
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4354
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4409
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2186
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4218
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2234
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4232
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4289
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1988
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4450
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2040
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3960
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1951
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4183
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2027
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4139
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4416
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2054
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4445
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1968
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4228
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2122
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4046
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2101
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4246
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2182
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 4372
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2175
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4082
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2112
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4057
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 4081
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2183
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 4150
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2091
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 4193
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2110
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 4021
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2071
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 4171
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2152
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 4202
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2166
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 4128
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2138
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 4090
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 4233
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 4122
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2017
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 4110
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 4060
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 1890
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1113
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.