Prohwet Maltswet - 07

Süzlärneñ gomumi sanı 4436
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1870
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Tõnu-Peetri Madis ja Lõhmuse Anu sirutasiwad käed peaaegu ühel ajal Piibli järele wälja, aga Maltswet näis ainult wiimast tähele panewat, ja ütles julgustawa naeratusega:

„Wäga õige, armas noor õde: eks see olnud ju naisterahwas, kes minu käest kõige ennem uute õpetuste kohta seletust tuli küsima, ning üsna sünnis on siis, et teine naisterahwas nüid tunnistajaks heidab, et antud seletused pühakirja järele ka õiged on. Wagad naised on Issandale ikka ustawad teenijad olnud. Loe siis meile ette, mis ma peast juba ütlesin, ja loe pärast ka need salmid ära, mis ma weel ütelda tahtsin.“ Ja ta kordas juhatust, kust loetawaid kohtasid otsida.

Wärisewate näppudega soris ilus noorik paksu raamatut, ning ka ta pehme, hingeline heal wärises, kui ta õhetawal palgel lugema hakkas.

Kõik kuulasiwad teraselt.

Anu luges sõna-sõnalt sedasama, mis Maltsweti suust juba kuuldud. Siis järgnesiwad Maltsweti juhatust mööda weel mitmed teisendid Moosese 3. ja 5. raamatust, nõnda kui:

‚Ja igaüks Israeli sugust ehk wõeraist, kes nende seas aset on, kes mingisugust werd sööb, selle hinge wastu, kes werd söönud, tahan ma oma palet panna ja seda oma rahwa seast ära kaotada!…‘

‚Ja igamees Israeli laste seast ja wõeraste seast, kes nende seas aset on, kes püiab ühe elawa lojukse ehk linnu, mis sünnib süia, see peab selle werd ära walama ja seda mullaga katma.‘

‚Aga werd ei pea teie mitte sööma: maa peale pead sa seda walama nõnda kui wett!…‘

Ja lõppeks: ‚Aga ole wahwa, et sa mitte werd ei söö, sest weri on hing, ja sa ei pea mitte hinge sööma lihaga!‘

„Teie näete nüid, kui paljudes kohtades ja kuisuguse walju sõnaga Jumal ise ja tema käskude kuulutaja Mooses weresöömise keeldu kinnitawad, ja meie peaksime tohtima nii kõwast keelust mööda minna!“ hüidis palwemees kõrgendatud healega. „Aga ma tahan teile weel paar õpetusesõna Uuest testamendist ette tuua, mis näitawad, et ka uue seaduse mehed weresöömist ärakeelatud jõleduseks tunnistawad. Apostlite tegude 15. peatükis ütleb Jakobus muu seas:

‚Seepärast arwan mina, et neile, kes paganate seast Jumala poole pöörawad, mitte ei pea tüli tehtama, waid et neile peab kirjutama, et nemad hoidwad wõeraste jumalate roojastamise, ja pordu-elu, ja äraläkatatud lojuste, ja were eest…‘ „Ja sedasama kordawad kõik apostlid ja koguduse wanemad, kui nad sellessamas peatükis Antiohkia- ja Siiria- ja Kilikiamaa usuwendadele kirjutawad:

‚Et teie peate hoidma wõera jumala ohwrite ja were, ja äraläkatud lojukse ja porduelu eest…‘

„Kõik seda tahtsin ma teile järgmisel lugemisel — pikemalt ära seletada“, lisas Maltswet juurde, „ja selle nõu tahan ka täide saata, aga mul on hea meel, et teie juba täna Jumala seaduse-raamatust selle õpetuse teada saite, mis teile nii uus ja wõeras näitas olema. Ma rõemustan, et teie näha wõisite, et ma teile midagi oma peast ei õpeta, et ma teile käskusi ei anna, mis pühakirja põhja peal ei seisa, waid et Kõigewägewam ise teile minu suu läbi meelde tuletab, mis teiste tema sõna kuulutajate süi läbi hooletusesse ja unustusesse on jäänud… Kas usute nüid, armsad sõbrad, et iga looma were söömine, ükskõik missugusel kombel, raske patt on, mida Jumal keelab?“

Ta waatas rahwa seas ringi. Ta otsis kedagi, kes wastu räägiks, kes kahtleks. Ja waata, seal ei julenud üksgi enam suud lahti teha! Ning see waikimine tunnistas, et suur piiblitundja jälle wõitjaks saanud, ka ilma pika sütitawa jutluseta.

Aga weel keegi waatas wõidurõemsalt rahwa seas ringi.

See oli see pesemata suuga patune, keda Jumala lapsed sellepärast walelikuks sõimanud, et ta seda tõendanud, mida nende prohwet nüid kinnitas. Ja see mees tahtis oma wõidust magu suhu saada, tahtis wihase sõimu eest, mis talle pähe puistatud, tasu nõuda.

Lõhmuse Taawet pööras korraga äia, ämma ja oma waga naise ehmatuseks rahwa poole ja ütles julge, kahjurõemsa hirwitamisega:

„Noh, wennad ja õed Issandas, kellel on nüid õigus? Kugli kõrtsis tahtsite mind kahe tunni eest ära süia, kui ütlesin, et Maltsweti papa weriworsti- ja käkki-söömise ära keelab, ja et ta seda pühakirja põhjal keelab, — noh, nüid kuulsite ise!… Minge aga nüid ruttu kirikupapi ja Aniste papa juure küsima, misukeste pühakirja-salmide järele need were-söömist lubawad. Küll nad teile Piiblist koa midagi ette loewad…“

Tuttawa ilmalapse ja patuorja ootamata wäljaastumine sünnitas silmapilguks kentsaka waikuse.

Sel tusasel salgal, kes põlatud usupilkajale õiguse pidi jätma, ei olnud talle midagi wastata; suurem hulk, kes kõrtsi-waidlusest midagi ei teadnud, waikis uudishimulise põnewuse pärast, et kas ja mis suur palwemees niisugusele ütleb; ning Lõhmuse omakstel sulgus kartus, et wiinastanud lõuamees Jumala saadikuga sõnelema läheb ja neile häbi teeb, suu kinni.

Maltswet ei tundnud meest, kes nii ilmaliku näo ja suuga tema ees seisis. Ta märkas tema olekust ja kõnetoonist ainult, et tal inimesega on tegemist, kes waimulikust meelest ja usulikust ärdusest eemal seisab, ja eemal ka aukartusest waimulikkude tegelaste wastu. Ta mõetis teda kärme pilguga ning wastas rahuliselt, aga kaunis terawalt:

„Miks peawad need inimesed mujale minema tõtt otsima? Kes kirja järele õpetab, õpetab nõnda, nagu mina praegu õpetasin. Ja kes mitte nõnda ei õpeta, nagu mina, see ei õpeta mitte kirja järele. Kirja sõna on selge.“

„Aga kirikherra ja Saksa isand ja Aniste papa ütlewad koa, et nad kirja järele õpetawad, ja nad ei õpeta mitte, et werd ei wõi süia…“

„Siis õpetawad nad wõeriti.“

„Aga nad ütlewad, et sina wõeriti õpetad!“

„Näidaku mulle seda kirjast!“

„Küll nad näitawad, kui küsima lähed! Kes on kuuld, et kirjatundjad kirjast ei wõi näidata, et nad kirja järele õpetawad!“

„Jah, nad wõiwad mõnda kirja-sõna kawalusega walesti seletada — seda nad wõiwad, need wariserid, need hundid lambanaha sees!“

„Aga nad ütlewad, et sina kirja walesti seletad!“

„Ütelgu! Kes laimaja suu kinni paneb! Aga mina ütlen teile: Kel kõrwad on, see kuuleb, mis Waim kogudusele ütleb, ja kel silmad on, see näeb, mis kirja põlewa tähtedega ülesse on pandud! Jumal ei lase ennast pilgata: tõde tõuseb, wale wajub!“

Lõhmusel kerkis jälle wastus keele peale, aga sel silmapilgul asusiwad kuumad sõrmed tugewa pitsitusega ta käeramme ümbert kinni ja kiskusiwad ta tagasi; ja kui ta ümber waatas, puutus ta pilk kahe sinise tähega kokku, mis palawa palwe sees keesiwad, ja ta kõrwa tõusis tulise hingeõhu seest sosin: „Jäta järele, Taawet, — jäta minu hinge pärast järele!“

Ühtlasi oli rahwa seast nurisewat üminat kuulda, mis küll ainult sellepärast hurjutawateks sõnadeks ei paisunud, et riiwatu inimene, kes prohwediga julges waidlema minna, majaperemehe ja Maltsweti sõbra lähem sugulane oli.

Taawet astus tagasi ja waikis — mitte selle ähwardawa sumina sunnil, mitte nende naelutawate pilkude pärast, mis teda usklikkude hulgast tabasiwad — ei, sellele üleannetumale inimesele tegi alati nalja, niisuguseid enese wastu wihale äritada — ta waikis selle soowil, kes teda oma „hinge pärast“ palunud waikida, ehk ta küll palwe põhjendust ei mõistnud.

Maltsweti otsaesist tumestas kerge pilw, mis aga ruttu kadus, kui ta rahwa meeletuju kohta täielisele selgusele jõudnud. Seal polnud nähtawalt ühtegi, kes selle ilmaliku inimese uskmatuseni ulatawat kahtlemist oleks tahtnud toetada.

„Meie wõime siis, kallid sõbrad, nüid edasi minna ja järele waadata, mis pühakiri sealiha söömise kohta ütleb,“ wõttis Juhan Leinberg waba ja rahulise healega, nagu poleks midagi sündinud, jälle sõna. „Enne lubage mulle paar sõna seletuseks, mis mulle praegu meelde tuliwad. Teie ärge arwake mitte, et mina see olen, kes teile uusi seadusi peale tahab panna, kes teile midagi käsib ja keelab. Mina ei ole mitte teie seadusetegija, mitte teie käskija ja keelaja. Mina ei ole muud midagi, kui teenäitaja, seaduste ülesotsija ja nende meeletuletaja. Seadused ise on kõik juba ammugi antud ja kirja pandud, ja nende andja on Looja ise, ja nende ülespanijad tema endised wäljawalitud sulased. Kes teist ei taha, see ärgu kuulaku minu sõnu, see elagu endist elu edasi, see ehtigu oma patust ihu igapäew kas wõi kulla ja purpuriga ja söögu loomade hingesi ja roojast liha nii palju kui süda soowib! Aga katsugu ta siis ka Jumalaga ja tema püha wihaga toime saada! Minu kohus on täidetud, kui ma teile ütlen: See ja see on kirja järele patt, seda ja seda on seadus ära keelanud, — ja Jumal ei aita seda, kes pattu teeb, ja Jumal karistab seda, kes tema seadustest üle astub! Ma ütlen teile weel kord: Ärgu keegi minu sõnadest minu õpetusi otsigu, waid teadku igaüks, et ma üksnes Kõigewägewama seadusi, tema käskusi ja keeldusi õpetan ja teie oma hingede kasuks nende täitmist soowitan.“

„Aga Piiblis on weel palju seadusi, mis ei täideta; miks sa neid koa meele ei tuleta ja nende täitmist ei nõua? Eks õpeta meid koa ohwerdama ja poastuma!“…

See nöökaw hüie tuli kellegi teise kärnase oina suust, kes nii wäike oli, et ta lambakarja sisse sootuks ära kadus, nii et ainult healt kuuldi, mis nagu põrandalt, inimeste jalust, kostis.

Kuid usklikkude kogu ei lasknud oma apostlit teist korda eksitada. Nüid ei olnud wiha-awaldamisel enam takistawat pidet — wäike küirakas rättsepp karjuti sedamaid tummaks, keegi waga naine wajutas talle koguni käe suu peale, ning waga naise weel wagam mees lubas tal küiru „tagant ette“ lükata, kui ta weel kord katsuks oma „kasimata lõugu liigutada“.

Maltswet tegi, nagu ei oleks ta hüidest aru saanud, ja kui rahwa waigistuse-wadin waikinud, astus ta kohe asja juurde. Ta lõi silmad mõttes kambri lae poole ja hakkas selge, tugewa healega peast lugema:

„Ja Jehowa rääkis Moosese ja Aaroni wastu, ja ütles neile: Rääkige Israeli laste wastu ja ütelge: Need on need elajad, mis teie peate sööma kõigist lojustest, mis maa peal. Kõik, mis lojuste seast, kel sõrad, ja kelle sõrad ühest lahti ja mis mäletseb mälu, seda peate teie sööma. Aga seda ei pea teie mitte sööma neist, mis mäletsewad mälu ehk kel sõrad, ei kameli, sest ta mäletseb küll mälu, aga sõrge ei ole temal, see olgu teile roojane; ega mäerotti, sest ta mäletseb küll mälu, aga sõrge ei ole temal, see olgu teile roojane; ega jänest, sest ta mäletseb küll mälu, aga sõrge ei ole temal, see olgu teile roojane; ega siga, sest temal on küll sõrad, ja sõrad ühest lahti, aga mälu ei mäletse ta mitte, see olgu teile roojane. Nende lihast ei pea teie mitte sööma ega nenda raipesse puutuma, need olgu teile roojased…

„Nõnda on kirjutud kolmandas Moosese raamatus, üheteistkümnemas peatükis, esimesest kuni kaheksanda salmini,“ lisas Maltswet, silmi jälle maha lüies ja rahwakogu peale heites, juurde, „ja ma küsin teie käest, kas wõib üks käsuõpetus selgema sõnaga ülespandud olla kui see siin? Teie ärge ütelge mitte: Kuidas see siis on? Siiasaadik oleme sealiha söönud, ja meie esiwanemad on sealiha söönud, ja taewane isa on seda sündida lasknud, ja nüid korraga ei tohi meie mitte enam sealiha süia! Sest mõtelge ometi, kui kaua ei lasknud Jumal maailma pattude sees elada, enne kui ta oma poja saatis teda peastma ja lunastama, ja kui kõrgele ei lasknud ta weel waremal ajal inimesesoo kuritegude kuhja tõusta, enne kui ta hirmsa nuhtlusega ilmus ja kõik, mis elas, wee-uputuse alla mattis! Jumal on kannatlik. Ta lepib patustega kaua, ta ootab, et nad meelepööramisele ärkaksid, ta ootab aastasadasid, aga siis sirutab ta korraga oma karistawa käe wälja ja kutsub nad oma kohtulaua ette, ja ma ütlen teile, see päew on ligidal, kus ta jälle kord ilmub nagu waras öösel, ja meilt aru nõuab meie tegude kohta…“

See oli nüid keegi uskliku karja hallist hulgast, keegi tudisewa peaga hall taadike, kes prohwedi kõnet omakorda wahele-hüidega eksitas ja temale sügaw-tõsise näo ja tooniga küsimise ette pani:

„Kas need tõesti kõik põrgu lähewad, kes jänese- ja sealiha sööwad?“

„Kui nad meelt ei pööra — küll wist,“ tuli lahke wastus Maltsweti suust.

„Soo — soo,“ ütles wana Hiire-Jaagup rõemsa näoga, „küll siis põrgu sakstest kubiseb, sakstest ja kirikupappidest, sest ega taluinimesed jäneseid söö ja sigu koa wähe, aga woat’ saksad!“

Wikerpuuri lühike, tasane mökitamine sai rahwa jalust jälle kuuldawaks, kuna kentsakas wanarauk aru pidades oma tudisewat pead wäänas ja siis uue küsimisega maha sai:

„Kas sina ise, waga pojuke, sealiha ei söö?“

„Ei söö,“ wastas Maltswet tõsiselt ja rahuga. „Ma põle sealiha ilmasgi armastanud süia, ka siis mitte, kui ma weel ei teadnud, et ta roojane toit on ristiinimesele; minu kõht ei wõtnud sealiha wasta, see ei läinud mul suust alla, — just kui oleks mu hing mind käskinud keelatud roale wastu panna.“

„Nojah, kellele sealiha ei meki, eks sel ole, Jumal tänatud, kerge teda söömata jätta ja teisi söömast keelata,“ arwas wanamees heasüdamliselt, nähtawalt ilma millegi torkamise tahtmiseta.

Siisgi oli Maltsweti healel lõikawam kõla, kui ta seepeale juurde lisas:

„Aga ma sõin enne heameelega werileiba, ja mul oli wahel himu napsu wiina järele, ja ka piibust tundsin kord lõbu, aga kui ma kirjast lugesin ja ise oma waimus aru sain, et see mitte õige ei ole, mis ma teen, siis tegin ma enese neist himudest wägise lahti ja matsin nad maha, sest öeldud on, et kui sinu silm sind wihastab, siis kisu tema wälja ja heida enesest ära. See oli mul niisama raske, nagu igal inimesel, kes mõnest harjunud kombest lahti lööb. Aga usk annab jõudu ja usk teeb imet. Kes teitest usus kindel on, sellel pole ka raske armsaks saanud himusid maha jätta, kui Jumal seda käsib ja kui teie ära olete näinud, et nad kuradist on tulnud.“

Nüid ei wõtnud enam keegi sõna; palwemees pööras mingi ilmaliku küsimisega majaperemehe poole, ja rahwas hakkas pikkamisi suuremast ruumist wälja tungima.

Maltswetil oli aga pikemaks ajaks weel jumalagajätmisega tööd. Ta pidi mitmeid kümneid käsa pigistama. Need, kes tema lugemisest iseäranis waimustatud oliwad, need, kes arwasiwad tema käe puutumisest endale õnnistust kaasa saawat, need, kes enestele oma arwatawa tähtsuse järele kohuseks pidasiwad, kuulust meest ainult käeandmisega jumalaga jätta, ja lõppeks need, kes pärast teiste ees kiidelda tahtsiwad, et niisugune mees neile kätt andnud — kõik need käisiwad wooris Maltsweti eest läbi ja sirutasiwad talle ahnitsedes ja wõisteldes käed wastu.

Kui tuba juba weidi lahedamaks tühinenud, walgus rahwas ka kambrist wälja, ja sinna jäiwad peale Maltsweti ja pererahwa ainult weel wiimase lähemad omaksed, noor usumees Tõnu-Peetri Madis ja Tongi mölder, Kiisa Mihkli wana hea tuttaw. Pererahwa omakste seast oli aga wäimees Taawet praegu ka üle läwe lahkumas. Aadu Wikerpuur ootas teda toas.

„Sa lähed juba, Taawet?“ küsis noorik.

„Mis ma’s weel ootan? Ega mu kodu siin ole!“

Õige küll, ega tema mehe kodu siin ole, kus kõik ta peale wõeriti waataksiwad, kus tema pärast häbi tuntaks!… Ja Anu ise tundis südamekergendust teda minema nähes; ta sai kartusest lahti, et õnnetu mees uuesti kalli Jumala sulasega waidlema läheks, ja sai häbist lahti, selle jumalakartmata joodiku kõrwal prohwedi ees seista.

Nagu oleks patune tema mõtetest aru saanud, lisas Taawet üle õla juurde:

italki
„Sina jääd muidugi seie… No woata! Mis mina’s sulle ja teistele risuks jääksin!… Ole rõemus, et lähen.“

„Ma — ma aitan emal süia teha —“

„Jää aga emale abiks süia tegema,“ ütles Taawet juba teisel pool läwe, „ega mul selle wasta midagi ole, ja kui aega jätkub, siis paluge kõik koos koa minu waese hinge eest…“

Anu astus talle tuppa järele. Ilma tema pilkamist tähele panemata, sosistas ta kikiwarbul tema kõrwa poole:

„Eks sa’s jäta Maltsweti papaga koa jumalaga!… Muidu nii imelik ää minna… Ega te’s wihased ole!“…

Ja tema walju wastust kartes tõstis ta mõlemad käed paludes mehe suu ette ja sisistas suuga.

„Ei mina teda kumardama ega koapama lähe,“ wastas Lõhmus soowitud tasadusega, „neid halpisi oli siin ilma minuta juba küll, ja eks sina küiruta siis ta ees meie mõlemate eest… Üle ukse head õhtat wõin aga kõigile soowida, koa noore prohwedile…“

Ja kuna ta seda tegi, asus ta käega Wikerpuuri lühikese kaela ümbert kinni, ja mõlemad kobisiwad toast wälja. Anu kuulis Lõhmust weel wäljas naerwat:

„Tota mul nüid heategijat, keda hakka austama! Puistab sõnu, tühje sõnu, nagu teisedgi, muud kui natuke libedamini. Austa inimest, kes sulle head teeb! Tehku Maltswet mulle head, küll ma teda siis austan!“

Ja õnnetu naine kuulis läbi ukse-augu weel, kuda õues kaks warest raagus kase otsas kraaksuma hakkasiwad, ja ta meelest oli, kui kiidaksiwad need tiiwustatud kaabakad tema hukkaläinud mehe trotsiwaid sõnu taga.

… „puistab sõnu, tühje sõnu…“

„Krrae! Krrae!“

… „tehku Maltswet mulle head…“

„Krrae! Krrae! Krrae!“…

Siis polnud enam midagi kuulda.

Pilkane pime, waikiw öö piilus nagu must hirmutus ukse-august sisse. Nagu waritsew waenlane, kes nisu sekka umbrohtu tahab külwata…


3.

Seeme.
Aga nõnda mõtlesiwad ja rääkisiwad ainult üleannetumad, ja neid ei olnud palju. Neid ei olnud rahwa seas, kes palwetunnist lahkus, palju rohkem kui need kaks, ehk olgu siis, et meie alt-sauna Tõnise nende juurde arwame, kelle armsam jutuaine oli, oma saatuse üle siunata, ja kes ka täna õhtu, lugemiselt koju minnes, oma näriwale kahtlemisele kõige hea kohta maad andis, kui ta last imetawa Wiiu wastu urises: „Ja ning ei… Nõnna wõi teisiti… … Eks soa näha, kui soab näha!“ Aga ta pidas suu, kui naine teda suud käskis pidada, sest ta oli sõnakuulelik naisemees… Ja lõppeks wõiksime üleannetumate kilda weel noore Pärtli perenaise arwata, kes koduteel mitu korda pead raputas ja endamisi imestas: „Wõi siis palmitsetud juuksed ja kirju riie ja weri ja sealiha! Wõi siis see ongi! Wõi siis patukoorm weelgi suurem!“… Ja ta naeratas endamisi, kuni ta mees nii sügawasti ohkas, et ta enam naeratada ei julenud…

Neid ei olnud palju.

Neist peale, kes Kiisa talus praegu suurele hingeäratajale ja usupuhastajale õhtusööki walmistasiwad, maitswamat, kui nad ise wast aastas korra suhu saiwad, kes aidast ja käsikambrist kõik tulele ja lauale kandsiwad, mis nad kallile Jumala mehele arwasiwad mokka mööda olewat; neist peale, kes Kiisal muidu weel prohwedi jalge ees täis usklikku joowastust koos oliwad, tema heale piima, tema sõnade mett maitstes — neist peale kuni kõigi nendeni, kes jala ja hobusega läbi pimeda öö, üle lumehangede ja teeaukude, läbi külma wihma ja rõske udu kodu poole tõttasiwad, täitis kõigil üks ja seesama tuksuw, elustaw tundmus rinda: nad oliwad uut jutlust, wägewat kõnet kuulnud; nad oliwad lootuse-puust mahla imenud, nende hinges oli usk ime sisse elule ärganud!

Neil oli nüid midagi oodata.

Nende halli taewa külge oli nagu siretaw täht ilmunud, mis teed näitas. Nende pärismaa ei olnud nüid mitte üksnes taewas, waid usk ime sisse tõotas neile paremat asupaika ja elupõlwe ka selle kindla pinna peal, mis nad endil jalge all tundsiwad olewat.

„Ärge unustage, et Jumal imet wõib teha, et Jumala käes midagi wõimata pole… Jumal tõstab, kui ta tahab, ka praegu weel mägesid paigast, tõmmab merest kuiwa wahe läbi, wiib oma ärawalitud hinged läbi õhu teise paremasse paika… Jumal wõib teid igast hädast, ka kõige suuremast, kohe aidata, wiibimata peasta… Ärge uskuge, et imetegusid enam ei sünni — neid wõib igapäew sündida, wäikeseid ja suuri…“

Need oliwad sõnad, inimese-sõnad, aga tühjad ja paljad ei olnud nad mustale hulgale, kes neid läbi pimeduse, läbi wihma ja udu kui kallist saaki koju kandis, mitte. Uppujatele oli midagi pihku ulatatud, ja nad kahmasiwad sellest kinni, ilma aru pidamata, kas see köis wõi õlekõrs wõi udusulg oli. Neid tõstis paljas teadmine, et neil midagi pihus, paljas usk, et neile midagi kätte ulatatud, silmapilguks wee peale. Ja nende hingest uhtus sel silmapilgul õnne- ja rõemutundmus läbi — suur, wägew, tänust ülewoolaw, nagu tundmus, mis peastmist märkawa uppuja hinge täidab.

Nad kõnelesiwad üksteisega sosistades, sest põnewus, mis neid jutluse ajal sidunud, oli nüid, kus ta järele andnud, nagu waimliseks wäsimuseks, sisemiseks halwatuseks muutunud. Ka arwas igaüks nagu püha saladust põues peitwat, millest walju healega ei kõlba rääkida.

„… See oli lugemine!!…“

„… Jah, see oli lugemine!!…“

„… Iga sõna täis wäge!…“

„… Nagu õiskamine… hüidmine…’’

„… Nagu suure kella helin…“

„… Ja mis ta ütleb — hoopis teine kui kirikus…“

„… Hoopis teine koa kui palwemajas…“

„… Taewas põle mitte nii kõrgel kui nemad ütlewad…“

„… Ja Jumal mitte nii kaugel…“

„… Sest ta wõib ka meie päiwil weel imet teha…“

„… Ja lihalikku inimest hädast aidata…“

„… Aidaku ihu, hinge üle pidagu pärast kohut…“

„… See on koa õige, sest mis tarwis siis ihu ennast peab talitsema, mis tarwis ta oma himudest peab lahti lööma, kui tal sest midagi kasu ei ole!… Taewasse teda jo sisse ei lasta…“

„… Tasu ihule, tasu hingele — nõnna on korras… Sest kus seisab, et Jumal ihu aina waewanägemiseks lõi?…“

„… Seda ta ei wõindgi, sest Jumal on armastus. Ega temale ometi rõemu tee waewa ja piina pealt woadata!…“

„… Ma usun Maltsweti sisse!“ hüidis keegi tänawa pimedusest walju healega, ja see kostis nagu karjatus kokkupigistatud ning äkitselt wallali puhkewast südamest.

„… Maltswet on prohwet!“ wastas teine heal niisama waljult, ja mõlemad hüided, mõlemad hinge-karjatused jätkusiwad kokku ühiseks lootuse-kisaks, mis läbi wihma ja udu ja pilkase pimeduse üle mustawa küla heljus ning ühe rinna teise järele meeleheitlisele usule awas, usule üleloomulise ime sisse…

Ja nad rühkisiwad edasi üle hangede ja aukude, komistades, kukkudes ja jälle üles tõustes, ning wahetasiwad oma mõtteid edasi suure sündmuse üle, mis neile uut elurõemu ja elujulgust ärakuiwanud soontesse tilgutanud.

„… Ja kui nüid õige kätte wõtta ja paluma hakata… kõigest hingest paluma hakata… Maltswetiga ühes… iga pühapäe… wõi koa iga päe… ühtelugu… kas wõi ööd ja päewad… siis — siis ometi peaks midagi tulema… midagi antama…“

„… Peaks ime sündima…“

„… Mõni uus seadus…“

„… Mõni kergendus…“

„… Jumal tuletaks keisrile hädalisi meele… unes wõi ilmsi… käsiks teda talurahwa peale mõelda…“

„… Annaks talle armulikku meelt…“

„… Teeks ta südame heldeks…“

„… Aga saksad!!“

See ohke-hüie täis hirmunud kahtlemist, see hingest suhu tõusnud karjatus täis ehmatanud umbusaldust pani usu ime sisse sedamaid kahwatama, tõukas lootuse palwe wõimu sisse kohe kõikuma.

Jumal wõis wägew olla, keiser wõis wägew olla, aga kõige wägewam oli saks.

Jumal wõis armulik olla, keiser wõis helde olla, aga saks oli wali.

Jumala wägewust ja keisri wägewust talupoeg ei näinud, aga saksa wägewust nägi ta igapäew. Ta oli seda näinud, niikaugele kui ta tagasi suutis mõtelda, ta oli seda maitsta saanud põlwest põlweni.

Jumala armust ja keisri heldusest polnud talupojal tunnistusi, mitte kõige wähemaid, sest need, millest papp kirikus rääkis, tundis ta süda waled olewat, niisama waled, nagu papi sõnad saksa armust ja heldusest. Aga saksa waljusest oli talupojal tunnistusi, ta kandis neid oma ihu peal, ta terwe elu kaugest minewikust kõige uuema olewikuni oli üksainus kaebaw, appi karjuw, halastamist paluw tunnistus…

Aga oma kohkunud kahtlemises, oma hirmunud umbusalduses otsisiwad nad ruttu jälle tuge ja tröösti selle mehe sõnadest, keda nad oma prohwediks tunnistasiwad. Nad asusiwad uuesti õlekõrre ümbert kinni, mis neile pihku ulatatud ja mida nad köieks pidasiwad.

„… Jumal wõib kõik ja teeb kõik… Jumal tahab meid aidata — meid kõiki, kõige suuremaid patuseid meie seas, kui meie tema wägewuse sisse usume, kui meie oma hinged, täis leegitsewat usutuld, temale anname…“

„… Maltswet ütleb, et Jumal ometi kõigist wägewam on, koa sakstest. Seda tahame uskuda. Aga kui Jumal sakstele koa muud ei wõi teha, nende südameid wõib ta siisgi pehmemaks muuta, neile armuheitmist ja halastamist õpetada. Ja rohkem meie jo ei tahagi. Meie oleme rahul, kui sakste waljus wäheneb, kui nad aru soawad, et meil puudus ja kitsikus ja liig ränk töö on, ja kui nad meie orjust sugugi kahandawad ja meie leiwapalukest natukegi rohkendawad…“

„… Ja seda teeb Jumal, sest ta tahab meid jo aidata…“

„… Seda ta teeb, sest meie usume jo nüid tema wägewuse sisse…“

„… Ja meie anname oma hinged temale…“

Kui kerge oli seda hinda nii suure wara eest lubada, nagu ihulikust hädast peasemine! Aga seal torkas neile korraga meelde, et hing ihu külles kinni on, et hinge ilma ihuta ei ole, sest see, mis Maltswet Jumalale käskis anda, polnud ju muud midagi kui tükk parandatud, puhastatud, senistest kombedest eemale hoitud ihu! Himud, mida prohwet maha käskis jätta, ei olnud mitte hinge, waid ihu himud. Ja liha öeldi nõder olewat. Suutis nõder liha taewase abimehe peastmise-tingimist täita?

Kes nende kohmetanud mõttewahetust selle sügelewa punkti üle kainel meeleolul pealt oleks kuulanud, oleks naeratanud ja ühtlasi pisaraid põselt pühkinud. Lapselikus harutuses, mis nende waesed, mõttewarast ilma jäetud pead wälja haudusiwad, oli niipalju tragikalist nalja, et see iga ärakuiwanudgi hinge oleks liigutanud.

„… Jaan, kas sa siis jäksad piipu maha jätta?“

Jaanil piip parajasti suus. Kohe, kui lugemise-toast wälja astus, oli piibu tossama pannud. Ehmatades kahmab teise nüid pihku — oleks peaaegu hammaste wahelt maha kukkunud…

„Eks pea katsuma!“

Ohkab mehike ise.

„Wõi katsuma! Otsekohe maha peaksid jätma! Nüid kohe!… Wiska teine siinsamas, kus tühi!“

Jaan pigistab piibu kramplikult pihu sisse.

„Eks siis wiska, kui tubakas otsas…“

„Miks mitte kohe? Kas siis parem on?“

„No, oota nüid homseni!… Suu hakkab muidu wett jooksma…“

„Kas homme ei hakka?“

„Naisel hea reakida!… Homme, — homme on jälle teine asi… Kas tead, mis homme on?“

„Noh?“

Jaan sülitab, sest ta suu jookseb juba praegu wett.

„Homme toon aida lakast wihalehti — hakkan neid põletama… nii ärawõõrutamiseks… Ega see patt ole…“

Naine kahewahel.

„Ega tea, ehk on siisgi…“

„Aga Maltswet reakis tubaka põletamisest — selge sõnaga tubaka põletamisest… wihalehtedest mitte sõna… mitte poolt sõna…“

„Aga piip! Ta reakis piibust koa!“

„Ega’s piip ilma tubakata patt wõi olla!… Niipalju aru peaks naisterahwalgi olema!… Piip — mis on piip? Piip ilma tubakata on nagu ihu ilma hingeta… tükk puud, ei muud midagi…“

„Aga tubakas põle koa muud kedagi kui rohulehed.“

„No, aga missuguse rohu lehed! Eks Maltswet öeld: lehed kuradi taime-lawast — kihtine rohi põrgu rabast — ohakad saadana rohuaiast! Woata, see on ometi wahe!…“

„Aga wihalehed… kes teab, kuda wihalehed…“

„Jäta nüid wihalehed rahule! Wihalehed on kaselehed. Ja kaselehti pole Jumal kusagil ära keeland — neid wõid põletada, ehk kas wõi süia…“

„Peaksime ikke Maltsweti käest järele küsima…“

„Wõime jo teine kord küsida… Aga seda ütlen sulle, Krõõt, homsest soadik põletan aina wihalehti…“

See mees kauples piibu pärast Jumalaga, teine wiina pärast.

„… Ega seda wa wiina tarwis ole — see on õige, aga mis sa wennike teed, kui süda muret täis on — wiska üks ää — tunned enese nagu kergema olewat…“

„Aga kui kauaks!“

„Õige küll — mitte kauaks… Aga ega’s meiesugune teda tihti pruugi… Kui Jumal helde mees on, siis ta meile seda ei keelaks… See on jo kõik, mis meie meele rõemsaks teeb, olgu pooleks tunniksgi!“

„Aga sa kuulsid, et see patt on! Eks sa tea, et Jumal meid üksi siis aitab, kui meie pattu enam ei tee!“

Tõnis jääb mõtlema.

Ta teadis seda ju — ta teadis, et aitaja tingimisi waja on täita, aga ta tundis ka oma nõrkust.

„Hea küll — lihawõttest saadik!“

„Tõnis! Parem kohe!“

„Ei!“

„Tõnis!“

Mees wõitleb iseenesega. Wiimaks, pikema arupidamise järele, pitsitab raske otsuse luust wälja:

„Kui just tahad — minugi pärast!“

„Kas pead sõna, Tõnis?“

„Pean!“

Naine ei usu, aga püiab uskuda.

Kuid nüid korraga pöörab mees lehe ümber.

„Oma juukseid ei tohi sa enam palmitseda, Ellu! Nüid pead neid ikka lahtiselt selja peal kandma!… See on koa Jumala püha käsk…“

„… Mina wana inimene!“

„… Kas mina wanem ei ole?“

Ellu on kitsikuses. Aga ta otsus on mõne aja pärast ometi walmis.

„Prohwedi tahtmine sündigu, kui sina tema tahtmist koa täidad! Nii pea kui ma näen, et sa enam wiina ei joo, näed mul palmitsemata juukseid selja peal rippuwat…“

Jumala saadiku teiste nõuete üle ei peetud palju aru, sest nende täitmine oli suuremale hulgale kaunis kerge. Sealiha ja werd sõi talupoeg arwasti, ja kui see ka pühapäewadel, iseäranis suurtel pühadel, maitsew maius oli — ilma selleta wõidi ka läbi saada, need toidud ei mänginud talupoja elus tähtsamat osa.

„Ma olen kuuskümmend oastat wana, ja ma ei tea mitte, kas ma eluaja kohta kuuskümmend naela sealiha ära olen söönd!“ hüidis saunamees Niine Mats, kui naine talle Maltsweti õpetust meelde tuletas.

Naine leidis selle küll nagu liialduse olewat, ei wõinud aga wanamehele arwude najal ära seletada, kui palju tema ja ta ise eluaja kohta sealiha ära tarwitanud. Palju seda tõesti ei olnud.

„… Tema õpetused on õiged ja nende järele tahame teha!“

„… Nende järele tahame elada!“

Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Prohwet Maltswet - 08
 • Büleklär
 • Prohwet Maltswet - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4172
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4479
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1864
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4192
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1974
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4291
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1970
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3819
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2043
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4492
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4436
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1870
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4367
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4419
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1963
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4426
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1858
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2079
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4467
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4448
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2023
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4660
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1815
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4116
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4354
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4409
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2186
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4218
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2234
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4232
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4289
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1988
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4450
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2040
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3960
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1951
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4183
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2027
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4139
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4416
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2054
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4445
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1968
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4228
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2122
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4046
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2101
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4246
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2182
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 4372
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2175
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4082
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2112
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4057
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 4081
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2183
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 4150
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2091
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 4193
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2110
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 4021
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2071
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 4171
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2152
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 4202
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2166
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 4128
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2138
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 4090
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 4233
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 4122
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2017
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 4110
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 4060
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 1890
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1113
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.