Prohwet Maltswet - 06

Süzlärneñ gomumi sanı 4492
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
„Teie, kes te siia Issanda nimel kokku olete tulnud“ — ütles ta oma kõne lõpul, ja see oli ühtlasi tema tänase jutluse kordaw kokkuwõte — „teie kõik soowite ja palute, et Jumal teid ihulikus elus aitaks ja pärast oma riiki wastu wõtaks, et ta teid siinse ilma hädadest peastaks, neid wähendaks ja kergendaks, ja siis, kui ta teid maapealsest hädaorust ära on kutsunud, teile igawese õndsuse wärawad lahti teeks ja teid oma püha pale ette laseks, kus teie enam tööd ega waewa, nälga ega janu, waesust ega puudust, haigust ega surma ei tunne, waid kus teid igawene puhkus, igawene rõem ja õnn, alaline pühapäew ootaks. Aga mõtelge ometi järele, armsad wennad ja õed Kristuses, kas on taewasel isal wõimalik neid teie soowisid täita, kui teie oma senist elu patutuimuses edasi elate, kui ta mitte ei näe, et teie seisatama jäete, käe otsa ette lööte ja eneste käest küsite: Kas mu jalg siis ka sel kitsal kirikuteel kõnnib, mis taewa poole wiib, ja mitte sel laial kõrtsiteel, mis põrgu kuristiku kaldal lõpeb? kas ma siis ka wäärt olen, et Õnnistegija mulle paradiisiukse lahti teeb ja mulle oma aujärje ümber paiga annab? kas ma alalise pühapäewa, igawese rahu- ja rõemupõlwe taewases riigis ka ära olen teeninud? Ei, wennad ja õed, teie peate tunnistama, et wägede Jehowa teile weel mitte appi ei wõi tulla, ei teie maapealset elu kergendama, ei teile teise parema ilma uksi lahti tegema. Teie peate tunnistama, et teie oma majapidamisest aru pole teinud oma hinge ja oma Issanda ees, et teie kinniste silmadega, nagu peata kanad, pilkases pimedas patu-orus ümber hulgute, ja, mis weel kurwem, et teie tegusid tegude peale hunnikusse laote, mis Issanda meelest hirmsad on. Teie appi-hüidmisega ühes karjuwad teie patud taewa poole, ja nende wägew heal lämmatab teie nõrga palweheale ära. Teie teenite kuradit! Teie teenite kuradit — osalt meelega, oma kurjuse pärast, osalt rumalutasa, sest et teie paremat ei tea, sest et teile paremat pole õpetatud. Teie teenite kuradit iga popsuga, mis teie oma piipudest tõmmate, iga lonksu wiinaga, mis teie oma kurku kallate, iga hiilgawa asjaga, mis teie oma ihu külge panete, iga punawa ja sinawa wöödi ja triibuga, mis teie oma riiete sisse koote, iga põimitud juuksekarwaga, mis teie peas Jumala käsu wastu uhkuseks krussi on kõwerdatud! Et teie kuradit teenite weel iga muu teoga, mis Jumala kümne käsu wastu käib, seda teate isegi ja seda olen ma täna teile teie oma elu järele pikemalt seletanud. Mis teie aga ise mitte ei näi teadwat ega patuks pidawat, mida teie tarwilisteks ja lubatud asjadeks arwate ja mida teie usuõpetajad ja hingeäratajad teile mitte pole ära keelanud, sest et nad ise sedasama ees teewad, mis teie järele teete, see on tubaka, selle kihwtise pahareti-rohu, tossutamine, see on wiina, selle kuradi-lakke, pruukimine, ja see on lihaliku ja ilmaliku uhkuse tagaajamine, mis äraneetud mammona-orjusest wälja kaswab. Kõik seda mõistab kiri kas selge, otsekohese sõnaga hukka, wõi meile näitab kuri kahju, mis need asjad inimesele tema elus teewad, wäga selgesti, et nad ainult põrgust wõiwad pärit olla, et nad umbrohi on, mis kurat ise teie sekka on külwanud.

„Kui teie seda ei teadnud, siis on see teie seniste waimulikkude teenäitajate ja hoolekandjate süi, keda Kõigewägewam selle eest karistamata ei jäta. Nemad ei pane kirjas neid käskusi tähele, mille alla neil endil iseäranis raske on endid paenutada, ja nad õpetawad teile üksnes seda, millest nad waikides mööda ei saa minna, sest et siis käskusid ei oleksgi ja käskudega ühes ka mitte usku. Teie waimulikud karjased orjawad ise ilma- ja liha-himusid, kumardawad ise uhkuse kuldwasikat, sellepärast ei wõi nad teile Jumala pühast sõnast kõiki õpetusi teada anda, mis teie silmad ka nende eneste pattude nägemiseks lahti teeksiwad, sest siis ei austaks teie neid enam, siis ei peaks teie neid kauemini õigeteks Jumala sulasteks. Nemad kardawad pühakirjast täit tõtt wälja lugeda ja teile kuulutada, sellepärast nopiwad nad teie seast ainult need wälja, kes poole tõega lepiwad, ja peawad nendele oma palwetunnid, aga kõik teised ajawad nad Issanda kojast wälja ja panewad uksed nende eest lukku. Mitte teie süi ei ole, et teie kõiki Jehowa käskusi ei tunne ja pimesi pattu teete, waid nende süi, kes Piibli üksnes sealt kohalt lahti lööwad, kust wariserid ta ka lahti lõiwad, ja teile ainult seda õpetawad, mis wariserid ka õpetasiwad. Ja ma wõin weel juurde lisada, et nad ka hooletumad ja oskamata sulased Issanda wiinamäel on: nende seas on paljuid, kes pühakirja õieti ei tunne, sest et nad waewaks ei wiitsi wõtta, seda läbi uurida ja kõiki käskusi ja keeldusi wälja otsida, mis prohwedid ja apostlid püha waimu juhil sinna üles on pannud, ja nende hulgas on ka neid, kes igast asjast meie kallis piibli-raamatus arugi ei saa, sest et taewas neile seks oma walgustust ja waimu pole annud.

„Aga patt jääb patuks, armsad hinged, ja igaüks peab oma patu eest wastama — niihästi nemad kui teie. Jah, ka teie! Keegi teist ei wõi ennast süist lahti mõista ja öelda: ma ei teadnud, et see patt on, sest Jumala käsud on selgesti kirja pandud, nii et neid igaüks wõib leida, ja Issand saadab, kui ta näeb, et tuimus ja wale maad wõtawad, ikka jälle mehi wälja, kes tema sõna neile, kes sellest ise jagu ei saa, täiesti õpetawad ja õieti seletawad. Siin seisan mina, Issanda sulane ja Jumala saadik, teie ees ja ütlen teile: Wõtke kuulda Jehowa sõna, nagu see kirjas täieliselt üles on pandud, ärge laske endid eksitada, ärge laske endid magama suigutada patu-unesse nende läbi, kes Issandale mitte ustawad teenijad ei ole. Ja tõesti, mina ütlen teile: kui teie soowite, et taewane isa teid peab aitama teie hingelises ja ihulises hädas, kui ta teid peab peastma kõigest, mis teie waimu ja liha üleliigselt koormab, siis peate teie uuesti sündima, teie peate uuteks inimesteks saama, teie peate wana Aadama endi küljest maha koorima, nagu loom kewadel wana karwa maha ajab; teie peate jalatallast pealaeni puhtaks saama wanast patukoorikust — teie peate kõiki Jumala käskusi ja õpetusi täitma ja teie peate lahku lööma neist, kes teile neid wõeriti seletawad ja poolikult õpetawad, ja kes ise sellegi järele ei tee, mis nad teile poolikult õpetawad! Wennad ja õed Siionis, kuulge minu hüidmist ja ärgake üles! Ärgake üles, sest tund on tulnud, kus Issand teid kutsub! Ta kutsub teid minu läbi ja laseb teile öelda, et aeg ligidal on, kus ta ise ilmub kõige oma wäe ja wõimuga, kõige oma au ja hiilgusega, ja siis wärise, lõdise, nuta ja karju, sa ärkamata, patust pöörmata hing, sest siis ootab sind põrgutuli ja igawene hukatus!“

Maltswet oli kõmisewal rinnal ja wälkuwal silmal rääkinud; ta pani, iseäranis wiimastes lausetes, oma heale sisse selle õhutawa, sütitawa, hinge sisse tungiwa tuhina, mis hulgad wägise kaasa kisub, kritikata, pimesi woolu sisse tõmmab. See mõju sai ka siin kohe märgatawaks. Iseäranis näis see pühalik-kindel, kõikumata usu peale rajatud iseteadwus imponeeriwat, millega Maltswet ennast Jumala käsutäitjaks ja saadikuks tunnistas. Ruumides walitsew waikus sai täieliseks healetuseks, liikumata, katkemata, kokkusurutud haua-waikuseks, rahwa ühiseks hinge-kinnipidamiseks. Siis, kui kõneleja peatas, järgnes nagu imestuse, hirmu, aukartuse ja tärkawa waimustusega segatud liikumine, millele naisterahwaste mahasurutud nutu- ja ohke-kahin nagu kuuldawa kaja andis.

Juhan Leinberg, näost kahwatu ja sügaw-tõsine, pidas wäikese waheaja, kus juures ta läikiw silm tumma rahwahulga seas nähtawale tulnud elu nagu janunedes sisse imes. Edasi kõneledes muutis ta oma healt ja rääkis nüid nii soojalt, rõemsalt, lootust-jagawalt, et ta sõnad nagu naeratawat päikese-paistet tumeda kogu peale heitsiwad:

„Jumal on armastus. Jumal tahab meid aidata. Meid kõiki — kõige suuremaid patuseid meie seas. Meid kõiki, kes meie wähegi tahtmist näitame, endid uuendada. Jumal wõib meid igast hädast, ka kõige suuremast, aidata, hädast, millest meie ise arwame wõimata olema peaseda. Jumal wõib meid kohe aidata, wiibimata. Jumal wõib imet teha! Ärge unustage, et Jumal imet wõib teha, et Jumala käes midagi wõimata pole! Ärge uskuge, et imetegusid enam ei sünni — neid wõib igapäew sündida, wäikeseid ja suuri. Jumal tõstab, kui ta tahab, ka praegu weel mägesid paigast, tõmmab merest kuiwa wahe läbi, muudab päewa ööks ja öö päewaks, häwitab riikisi ja loob uusi, äratab surnuid üles ja teeb haigeid terweks, wiib oma ärawalitud hinged, oma ärawalitud rahwad Egiptuse pimedusest tõotatud maa walgusele. Wennad ja õed, Jumal wõib kõik ja teeb kõik, kui meie tema wägewuse sisse usume, kui meie oma hinged, täis leegitsewat usutuld, temale anname, kui meie siin tema ette põlwili langeme, oma käed tema poole sirutame ja kõigest jõust kisendame, nõnda kisendame, nagu surmahädas kisendatakse: Isa, aita, aita meid!… Kui meie seda teeme, siis sünnib ime! Wennad, õed, Siioni lapsed — kuulge, siis sünnib ime! Kas tahate imet näha saada? Kas soowite, et see maja, kus meie koos oleme, üles õhku tõuseb, taewalaotust mööda edasi lendab ja teise paremasse paika maha langeb? Kui teie seda tahate, siis ärgake üles, sündige uuesti, põletage oma hinged usuleekidega puhtaks ja kuulake minu suust, mis maa ja taewa kuningas teile ütleb: heitke põlwili tema ette ja paluge! Ja kui Jehowa näeb, et teie uued ja ärkwad olete, siis sünnib ime, mida teie soowite, siis tuleb teile abi ja peastmine. Seepärast põlwili, patused, — käed risti, magajad, — suud palwele, pimedad! Tund on tulnud, kus Issand meie sekka on astunud. Ta seisab meie hulgas ja laotab õnnistades käed meie üle wälja… Põlwili! Põlwili!“…

Sündis tume müdin, nagu oleks äkiline tuulepöörang wana, mädanenud maja ümber lükanud, nagu oleks kuhi raskeid kotta ära lagunenud ja murdu maha langenud. Terwe rahwakogu wajus ühel hoobil põlwili, otsekui oleks mingi nägemata wõim ta maha rusunud, just kui oleks igaüks tundnud, et peastja abitõotaw käsi tema üle wälja sirgus, ja nagu oleks sellest käest woolaw jumalik wägewus abipaluwad patused tolmu sisse põrutanud.

Ka Maltswet ise heitis põlwili.

Ja põlwili heitsiwad ka need, kes wäljas ukse ja aknaaukude taga seisiwad.

Ning põlwili kisti Lõhmuse Taawetgi, see poole usuga patune, ja ta laskis enese tõrkumata põlwili kiskuda, sest üks kiskuja oli see, keda ta nii wäga armastas, ning teine selle haruldase palwemehe sõnawõim, mida ta esimest korda enda kohta — pooldi wastu tahtmist — mõjuda lasknud.

Ja põlwili heitis lõppeks weel Aadu Wikerpuur, see kõhurääkija ja kõrtsi-weiderdaja, see lorakapukas ja kõige-hirwitaja, kelle meelest maailmas midagi tõsine ega püha ei olnud, kelle suus ja südames Jumal ja kurat wennalikult kõrwu elasiwad. Aadu Wikerpuur heitis põlwili, sest et Taawet Lõhmus põlwili heitis. Ta ei tahtnud, et ta sõber pärast häbeneks…

Maltswet palwetas.

Maltswet ei mõistnud mitte ainult jutlust öelda, kõnet pidada, ta oskas ka palwet teha. Tema palwel oli murdwat jõudu, sulatawat palawust. Ta pani palwe sisse oma kirgusulise hinge ja oma kõnemehelise ande, ja nõnda tõmmas ta kõik enesega tuhinal kaasa ujuwa ärduse, talitsemata ihkamise, põrmuni ulatawa alanduse sisse.

Maltswet palwetas, ja terwe rahwakogu palwetas kaasa nagu üksainus hing.

„Tulge kõik minu juurde, kes teie waewatud ja koormatud olete, mina tahan teile hingamist saata!“

Ja et nad kõik nii waewatud ja koormatud oliwad, et nad kõik kokku oliwad sulanud üheksainumaks rusutud, puretud, mahatallatud rahwahingeks, siis läksiwad nad tema juurde ja temaga kaasa seda wõimu otsima, mis neile tema juhatusel hingamist tõotas saata, lähenesiwad põlwede peal roomates sellele nägemata wägimehele, kes, nagu tema sulane ja saadik kuulutas, imet wõis teha, isegi nii suurt imet, et ta neid waewatud ja koormatud hingesid, kes siin tema ees põlwili oliwad, nende hädast wõis peasta.

Missugusest hädast?

Ihu- wõi hinge-hädast?

Kui neile keegi selle küsimuse ette oleks pannud ja kui nad õiglaselt, oma südame-heale järele, oleksiwad kostnud, siis oleks nende wastus olnud: ihu-hädast.

Sest see oli ainus häda, mida nad tundsiwad, mida nad mõistsiwad, mis tõesti olemas oli. Keegi neist ei wõinud öelda, et nende hing kuidagi hädas oleks. Ja kui see hädas oli, kui see walu ja piina tundis, siis ainult sellepärast, et ihu hädas oli, et ihu kannatas. Mis on üleüldse hingehäda? oleks igaüks neist oma südame-healega küsinud. Sest see wastus, mis nad endile mõne kätteõpetatud usulise sõnakõlksuga ise oleksiwad wõinud anda, ei olnud arusaadaw ega tõenäoline; nad ei uskunud seda; nad tundsiwad, et see õige ei ole.

Nad mõistsiwad seda ainult sinnamaani, et inimene, kes midagi palub, alandlik peab olema. Et inimene, kes soowib, et temale head tehtaks, selle tingimisi peab täitma, kes temale head peab tegema. Maltswet ütles, et Jumal aitab ja peastab, kui see, kes abi ja peastmist ihkab, põlewa usuga Jumala poole pöörab, patu-tuimusest kahetsemisele ja meeleparandamisele ärkab. Need oliwad Jumala tingimised, mille täitmise eest ta abi ja peastmist wõis anda. Abi ja peastmist millest? Ometi ikka hädast, mida inimene tundis, mida ta tõeste kannatas, ja mitte hädast, mida tal polnud, millest ta midagi ei teadnud. Sest palwemeeste sõnad teisest ilmast, igawesest elust, hingelisest õndsusest, mida inimesel patustpöörmise waral waja olla katte püida, on tegelise eluga wõitlewale, töö ja murega koormatud inimesele ainult sõnad, ja neile iseäranis tühjad sõnad; nad on mõisted, mis liig kõrgel õhus ripuwad, kui et praktilise mõistusega terwe inimene nendega tegemist wõiks teha. Niisugune inimene ütleb enesele õigusega: Kui teist ilma on ja kui teised sinna sisse saawad, miks siis mitte mina ka? Ma pole pahem ega parem kui nemad. Taewasse tahan kord saada, aga häda mu hing ei tunne. Häda tunneb ainult mu ihu. Ja sellest hädast tahan peaseda.

Ning kurnatud Eesti talupoeg, kes Maltsweti jutlust kuulis, lisas juurde: Jumal tahab mind hädast aidata, kui ma oma hinge temale pühendan. Wõtku mu hing — siin ta on! Mul ju muud ei olegi kui see hing, ja ma annan ta heameelega hädast peastmise hinnaks ära. Wõta, armuline peastja, wõta see waewatud ja koormatud hing, kui sa teda nii wäga ihaldad ja kui ta juba muidugi sinu päralt peab olema!…

Rahwahulk, kes siin põlwitas, oli wõidetud — Maltswetil wõidetud. Kes seda jutluse ajal weel ei märganud, wõis seda palwe ajal selgesti näha. Siin usuti selle ime sisse, mida osaw kõnemees kuulutanud, ja et selle sisse usuti, siis oli igaüks walmis oma hinge imetegewale peastjale ohwerdama. Igaüks palwetas niisuguse õhinaga, et näis, nagu tahaks ta lunastaja tingimisi korraga, sellesama ühe palwega, täita, nii et tõotatud ime kohe ja siinsamas wõiks sündida, — et maja, kust palweheal kostis, sedamaid õhku tõuseks ja teise paremasse paika maha langeks…

Usk selle ime sisse wõitis rahwahulga Maltsweti poole. Maltswet teadis, mis ta tegi, kui ta rahwa hinges usku ime sisse uuendas ja kõwendas, kui ta rahwa peasemise igast hädast, ka ihulikust, niisugusele imele tuumaks andis. Maltsweti wõidurõemus silm wõis näha, kui kirgliselt nende waewatud ja koormatud hingede huuled tema palwesõnu kordasiwad, kui kuumalt nende käed ristis oliwad, kui ärdalt nende rinnad õhkasiwad, ja ta kõrw wõis kuulda, kuda naiste nutmine iga uue erutawa lausega kramplikumaks läks, kuda sisemine ärewus nende põuest sõnadeks sidumata healesid wälja pigistas.

Maltswet lõpetas.

Tema pühalik aamen oli juba üle koguduse heljunud, aga weel põlwitasiwad kõik. Maltswet ise oli juba üles tõusuud, aga tema wõidetud hinged oliwad weel põrmu sees maas. Peastja nägemata käsi näis weel nende peade peal lasuwat, usk ime sisse sundis neid weel ja ikka weel oma alandust tunnistama.

italki
Nad tõusiwad alles aegamööda üles, siis, kui nende wõitja palwelauast lahkus ja wabalt nende sekka astus, kui ta Jumala saadiku ja waga usumehe pühaliku näo igapäewase inimese lahke ja sõbralise näo wastu ära wahetas.

Sedamaid oli Maltswet hiilgawate silmadega, waimustatud inimestest ümber piiratud, kes tema käsa surusiwad ja temale tänusõnu kogeldasiwad. Oli ka ärdaid hingesid, kes pühaliku aukartusega temale lähenesiwad, et wargsi tema kuue-palistust puutuda. Ja isegi need, kes eelarwamistega, kahtlemistega, pool pilgates täna Kiisa talusse ilmunud, astusiwad ligemale, et mehele, kes nende sisemise inimese liikwele äratanud, kes nende põues lootuseheali helisema pannud, sügawamalt silma waadata.

Kõige kauemini hoidis Kiisa peremees suure palwemehe kätt oma pihus. Ta waatas oma hallide, rohkesti ärdust ja alandust, aga wähe waimuerkust awaldawate silmadega aineti Maltsweti otsa ja ütles pikkamisi, kus juures ta suunurgad nutuselt tuksusiwad ja silma-ääred wesiseks läksiwad:

„See oli magus hingeroog, magusam kui kärjemesi, misukest warsti jälle tahaks kuulda soada. Jumala sulane, tule meile tagasi, niipea kui wähegi wõid! Tee minu kojale jälle au, aja saadan meie külast wälja, ja — ja — Jumal õnnistagu sind selle eest!…“

Mihkel oleks hea meelega weel midagi öelnud, aga ta oli nõrk kõnemees, mille suust ainult usuline waimustus need tema kohta kaunis ladusad sõnad wälja oli litsunud. Ta pikk, suure kondiga, lahja kogu seisis weidi otseti, nagu wiltu wajunud werstapost, Maltsweti ees, ja kui ta wiimase käe lahti laskis, äigas ta paar korda, nagu midagi meelde tuletades, oma kõhna, kortsurikka näo üle, mida lõua- ja põse-alune hallakas habe nagu karune pärg ümbritses.

Maltswet oli tema kätt tugewasti wastu pigistanud.

„Ja, armas wend, ma tulen siia warsti tagasi, sest ma näen, et siin põld on, mille peale julgesti ja suure lootusega Issanda seemet wõib külwata. Püidke aga, teie ärksamad usuwennad, selle eest hoolt kanda, et waenlane öösel liig palju umbrohtu wilja hulka ei saaks külwata.“

Seejuures waatas palwemees Kiisa peremehe otsa, aga sõna „ärksamatest usuwendadest“ kuuldes nihkus Tõnu-Peetri Madis Maltswetile nii lähedale, et selle silm ka tema peale pidi langema. Noor peremees punastas rõemu pärast, kui nägi, et kuulus lugeja ta ära tundis ja talle käe wastu sirutas. Madis oli Maltswetiga kord Jaani ja teine kord Koeru kihelkonnas lugemistel koos olnud ja temaga kumbagil puhul pärast palwetundi usuasjade üle mõtteid wahetanud.

„Näe, weel üks agar sõber, kes pahareti külwi wõib takistada ja ohakaid wilja seest wälja kitkuda, kui ta aga Issandale õige ukse oma südames lahti teeb… Tere, Tõnu-Peetri peremees!“ Ja kuna Maltswet noore usumehe kätt kinni pidas ja talle oma läbitungiwa silmaga lahkesti, pool manitsedes, pool meelitades, näosse wahtis, lisas ta kergelt, ilma mingisuguse tuntawa okkata juurde: „Ikke weel wennaste kirjas ülewal?“

„Ja.“

„Wahest juba hoolekandjate aupingis?“

„Ei.“

„Wõi mitte? Wõi weel mitte?… See on nagu ülekohus… Nii minu meelest… Mis sa ise arwad, Madis?“

Madis lõi silmad maha, esiteks pahemale, siis paremale poole, ja kuna uus kerge punahoog ta jumekat nägu wärwis, tähendas ta tasa ja litsutult:

„Peawad wist weel nooreks.“

„Kui noor siis oled?“

„Kolmkümmendkolm.“

Juhan Leinberg naeratas.

„Ma tunnen hoolekandjaid ja ettelugejaid, kellele sa oma wanadusest paar aastat wõiksid ära kinkida. Muidugi peaksid nemad sinule natuke wa mamunat wasta andma ja sulle mõne kõrgema ameti kätte juhatama.“

Madis mõistis. Ta ülemine mokk walkja habeme all wärises tasakesti. Kaheksa aastat wennaste koguduse liige, üks agaramatest lugemisel-käijatest, palwemaja igapühapäewane kahekordne külaline, kirjamees ja kirjatundja, eeskujuliste elukombedega arukas inimene, diakoniga mitme seakintsu kaudu hästi tuttaw — ja weel ikka mitte aupingis! Tõesti, see oli ülekohus, see pidi ülekohus olema! Madis ei olnud auahne, see on, ta ei tahtnud auahne olla, ei teiste ega iseenese ees, ja ta uskus, et ta auahne ei ole, ning sellepärast ütles ta teistele ja iseenesele, et ta hoolekandjaks ja ettelugejaks saada ei tahagi, et talle sellest küllalt on, wennaste koguduse lihtliige olla. Aga nüid korraga, kui Maltswet seda ütles, tundis ta, et talle ülekohut on tehtud. Ta tundis seda äkitselt niisuguse ägeduse ja niisuguse mõrudusega, et ta käsi, mille Maltswet lahti laskis, rusikasse läks. Ning ühtlasi sähwis, kui ta nõnda häbi tundes suure palwemehe ees seisis, ta ajust walgusejuga läbi, mis talle uut teed näitas, teed, mis ka sihile wiis. Missugusele sihile? Et Madis auahne polnud — olla ei tahtnud —, siis ei teadnud ta, mis sihti ta mõtles, küll aga teadis ta, mis tal praegu teha on, ja ta waatas Maltswetile kindla, läikiwa pilguga silma ja ütles kähku:

„Ma astun wennaste kogudusest wälja.“

„Miks nõnda?“ küsis Juhan Leinberg. „Millal see nõu sulle tuli?“

„Juba — juba ennemalt,“ wastas Madis. „Ma ei taha seal enam olla.“ Ja ta lõi pilgu jälle maha.

„Miks?“

„Ma näen, et nende usk õige ei ole.“

„Näed, Madis, näed?“

„Näen, ja tahan sinu järelkäija olla.“

Maltsweti pilk, millega ta uut järelkäijat mõetis, awaldas rahulolemist, rõemsat lahkust, aga mitte enamat. Ta waikis suure rahuga, nii et Madis küsima pidi:

„Kas wõtad mind wasta?“

Tummalt sirutas Maltswet talle käe pihku.

„Ja lubad, et ma — et ma — —“ Madisele tuli äkitselt meelde, et uus jünger alandlik peab olema, seepärast lõpetas ta oma küsimise weidi teisiti: „… ja lubad, et ma sinu juures käin sinu usku õppimas ja tallele panemas…?“

Maltswet nokutas peaga ja pigistas ta kätt.

„Ja… ja…“ Madisele näis piinlik olewat, et usumees tema wastuwõtmist kiidu- ja õnnistuse-sõnadega ei teretanud, seepärast tuli järgnew lause komistades wälja: „… ja kui ma sinu usus kindel olen ja kõik tean, siis lubad, et — et ma seda — seda koa teistele kuulutan…?“

Maltswet pani käe raskelt tema õla peale. Ta sõbralik lahkus muutus lahkeks tõsiduseks, kuna ta kulmude wahele, tugewa, õige nina peale, peenike, aga sügaw korts ilmus. Nagu oleks ta Madise suust niisugust soowi oodanud, ütles ta ilma mõtlemata:

„Kulla wend, minu luba pole sul waja. Õnnistegija ise walib meie seast need wälja, kes teistele tema elusõna peawad kuulutama, ja jagab nendele oma waimu. Palu tema käest luba, ja kui ta su palwet täidab, ja kui sa tunned, et sul teistele midagi on kuulutada, siis hakka aga julgesti peale!… Mis sa minu käest tahad õppida, seda õpetan sulle, kallis sõber, hea meelega.“

Kuna Madis teiste ligitungijate eest tagasi astus, jäi Kiisa Mihkel, kes Maltsweti ja Tõnu-Peetri peremehe juttu norus peaga pealt kuulanud, palwemehe ligidale paigale. Korraga üttes ta särawal pilgul:

„Ka mina astun kogudusest wälja!“

Ligiolejad waatasiwad üksteise otsa. Lõhmuse Taawet, Kiisa peremehe jumalakartmata wäimees, ei suutnud üleannetumat naeratamist tagasi hoida ja tõukas Wikerpuurile küiru külge, ning Elts, edew plika, tõmmas isa kuuest ja ütles poole healega:

„Sa polegi jo weel koguduses! Nad põle sind jo ikke weel wasta wõt’!“

„Sellepärast just astun wälja,“ hüidis wanamees nagu wihase waimustusega. „Kas mul neid nüid weel waja on! Mis kurja ma olen teind, et nad mind wasta ei wõit! Kas mina ja mu koda ei teeni Jumalat, kas ma ei ela kristlikku elu, kas mu käed põle puhtad wargusest, mu suu ja kurgulagi walest, mu niuded kõigest kurjast… Ja nemad ei wõta mind wasta! Lasewad oodata, igawesti oodata… Wariserid — silmateendrid — pilkajad, kes te olete!… Mul põle teid tarwis! Minu usuisa, minu prohwet, minu lunastaja ja mu ingel seisab siin — ta nimi on Maltswet!… Ma tahan tema sisse uskuda, nagu tema talle sisse usub… Wariseridele hüian aga juba tulewa pühapäe suu sisse: „Taganege minust, sest teie olete waleprohwedid!“

Kiisa Mihkel oli muidu aeglane, külma rahuga talupoeg, kes naljalt ärewusesse ei sattunud; Maltsweti jutlus ja palwe oliwad ta aga niisuguse joowastuseni ulatawa tuju sisse ajanud, et ta nagu iseennast enam ei tundnud ja korraga — oma wäimehe ja meister Wikerpuuri sala lõbuks — pooleks kõnemeheks edenes.

Maltswet mõistis ka selle poolehoidjaga, kelle wõitmise kohta ta kohe kindel olnud, nõnda rääkida ja ümber käia, et kudagi wälja ei paistnud, kui koguks ta omale meelega jüngrid, kui asutaks ta omale ahwatlemistega kogudust. Ainult sulataw-soe lahkus tema pilgus, ainult ta käepigistamine ütles: Tule! Ta suust ei tulnud seda sõna otsekohesel mõttel mitte. Ja just seeläbi täiendas ta oma jutlusega saadud wõitu.

Muude seas lähenesiwad Maltswetile rahwa seast nüid ka need, kes tema lahk-õpetuste kohta lähemat seletust soowisiwad saada. Neid oli kaunis rohkesti, ning nende tipus seisiwad need, kes Kugli kõrtsis Lõhmuse Taaweti juttu Maltsweti iseäralistest õpemäärustest wihaselt waleks ajanud, iseäranis sealiha- ja were-söömise kohta käiwaid keelusid. Oma kõrwaga oliwad nad täna kuulnud, et püha mees wiina-joomise ja tubaka-suitsetamise kõrwal naiste juukste palmitamise, wärwiliste riiete kandmise ja ihu ehtimise läikiwate asjadega hukka mõistis; kas ta aga tõesti nii kaugele läheks ja ka sealiha, weriworsti ja käkki wande alla paneks, see on, talupoja maiused suurtel pühadel, seda ilmuskumata asja tahtis igaüks tema enese suust kuulda saada, ja mõned rõemustasiwad juba joodiku lõuamehe häbi üle, kes targast Jumala saadikust niisugust rumalust kõnelenud.

Esimene, kes sõna wõttis, oli Kadaka Mari, wanadlane, haigete silmadega naine, üks neist, kes kõrtsis kõige wihasemalt Lõhmuse Taaweti kallale kippunud, kui see Maltsweti uutest õpetustest rääkinud. Mari näis praegugi weel äritatud olekus olewat, seepärast tõi ta oma küsimised kogeldades, ilma hakatuse ja otsata, ette ning wadistas midagi waleworstist ja weriworstist, käkist ja sealihast läbisegi, nii et mitmete ümberseisjate nägudele hoopis pühadusewastane naeratamine ilmus, kuna rättsepp Wikerpuur, kitse kombel mökitades, üsna kuuldawalt naerma hakkas. Lõhmus, kui kaebealune, astus arusaadawa huwitusega ka lähemale, ehk küll noorik Anu, tema patust suud kartes, teda kätt-pidi tagasi püidis hoida.

Kadaka Mari segasest jutust hoolimata mõistis Maltswet kohe, mis naisel südame peal oli. Ta näis nagu oodanud olewat, et temale niisuguseid pärimisi ette pandaks.

„Sa oled, armas õde, kellegi käest kuulnud, et ma igasugu were ja ka sealiha söömist patuks pean ja hukka mõistan,“ ütles ta pehme, õpetawa tooniga, „ja sa arwad, et inimene, kes sulle seda rääkis, waletas. Aga ei, kulla perenaine. Kurjad keeled tõstawad minu peale küll palju walet ja laimu, nad mustawad mind, kus iganes saawad, ja püiawad minu sõnu naeruks teha; aga see, mis sa siin praegu waleks pead, on õige, kui seda ka sõnadega, nagu „weriworst“ ja „käkk“ püitakse pilgata… Sa kuulsid, armas risti-õde, minu tänasest lugemisest, et kirjas mitmedgi õpetused on, mida meie ei täida, mille järele meie ei ela, sest et meie usu tegijad ja puhastajad neid tähele pole pannud ja meile seaduseks pole teinud. Ühest niisugusest seadusest, mis ülesse on pandud apostel Peetruse raamatu 3. peatükki, kõnelesin ma täna pikemalt. Seal seisab — ma kordan sulle pühakirja sõnu — 1. kuni 4. salmini naiste kohta sõna-sõnalt:

‚Nõndasamuti teie naised, kuulge oma meeste sõna, et kui mõningad on, kes seda sõna ei usu, naiste elu läbi wõiksid saada ilma sõnata õige usu poole, kui nemad teie puhast elu Jumala kartuses tähele panewad; kelle ehte ei pea wäljaspool olema ei juuste palmitamises, ei kulla ümberpanemises, ega riiete ehitamises; waid südame salaja inimene, hukka minemata tasase ja waikse waimu kombes; see on kallis Jumala ees.‘

„Meie kuuleme siin, et püha Peetrus naistele igasuguse wälispidise ihu-ehtimise selge sõnaga ära keelab; muidugi käib see keeld ka nende kohta, kes naisteks tahawad saada, see on, tüdrukute kohta, sest eks ka nemad pea „puhta eluga, tasase ja waikse waimu kombega“ meestele, kellega nad kord abielusse heidawad, eeskujuks olema, et mehed „wõiksid saada ilma sõnata õige usu poole“. Ja kui ihu-ehtimine ja riiete-uhkus naisterahwale ära on keelatud ja patuks loetud — miks siis mitte ka mehele, kes naisega üks ihu ja üks hing peab olema?

„Nõnda siis rääkisin ma teile täna ühest uuest õpetusest, ühest õpetusest, mis meie waimulikud mehed meile õpetama on jätnud, ja ometi seisab see õpetus kirjas ülewal, ja meie teame, et mis kiri õpetab, meile käsuks ja seaduseks peab olema.

„Just niisama seisab aga kirjas ülewal, et inimene werd ei pea sööma, sest weri on looma hing. Ma tahan sulle, kallis õde, kes sa jänu tunned jumaliku tõe järele, mitu ja mitu salmi Piiblist ette ütelda, kus were maitsmine kindla sõnaga ära keelatakse, ja mitte üksnes wanas, waid ka uues seaduses. Kui sina wõi keegi muu teitest järel tahab waadata, kas ma õigust räägin, see löögu pühakiri — seal ta seisab laua peal — järgmistest kohtadest lahti:

„Esimeses Moosese raamatus, 9. peatükis, 3. ja 4. salmis ütleb Jehowa Noale ja tema poegadele: ‚Kõik, mis liigub, mis elus on, olgu teile roaks, kõik annan mina teile nõnda kui haljast rohtu. Kummategi ei pea teie mitte liha sööma tema hingega, see on, tema werega!‘

„Ja Moosese 3. raamatu 7. peatükis, 26. ja 27. salmis on lugeda: ‚Ja teie ei pea ühtegi werd sööma kõige oma elumajade sees, olgu see linnust ehk lojuksest. Iga hing, mis mingisugust werd sööb, seda hinge peab ärakaotama rahwa seast!‘

„Seesama keeld seisab weel wiies salmis järjestikku Moosese 3. raamatu 17. peatükis, 10. kuni 14. salmini — aga kas siis keegi ei tahaks raamatust järele waadata, kas ma pühakirja sõnu õieti kordan, kas ma neid meelega wõi kogemata kuidagi ei muuda? Ma soowiksin, et teitest keegi etteöeldud salmid piiblist weel kord walju healega üle loeks, nii et üksgi, kes tõtt otsib, kahewahele ei jääks. Kes tahab nii lahke olla ja minu palwet täita?“

Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Prohwet Maltswet - 07
 • Büleklär
 • Prohwet Maltswet - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4172
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4479
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1864
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4192
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1974
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4291
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1970
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3819
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2043
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4492
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4436
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1870
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4367
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4419
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1963
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4426
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1858
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2079
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4467
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4448
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2023
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4660
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1815
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4116
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4354
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4409
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2186
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4218
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2234
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4232
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4289
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1988
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4450
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2040
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3960
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1951
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4183
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2027
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4139
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4416
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2054
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4445
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1968
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4228
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2122
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4046
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2101
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4246
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2182
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 4372
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2175
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4082
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2112
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4057
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 4081
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2183
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 4150
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2091
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 4193
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2110
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 4021
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2071
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 4171
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2152
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 4202
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2166
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 4128
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2138
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 4090
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 4233
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 4122
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2017
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 4110
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 4060
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 1890
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1113
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.