Prohwet Maltswet - 03

Süzlärneñ gomumi sanı 4192
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1974
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
„Leinbärk ja Thomson olid waremalt küll head tuttawad old, aga waimu poolest ei olla nad millasgi hästi kokku leppind. Nüid aga, kus Maltswet wennaste kogudust julges laita, kelle pea Aniste papa Madise kihelkonnas on, ja kus ta ka Thomsoni enesele tõtt julges suu sisse öelda, teda noomida ja mamuna-orjaks ja wariseeriks teha, — nüid oli woadil põhi wälja löödud! Endised sõbrad said weriwaenlasteks, Thomson ajas Maltsweti toast wälja ja Maltswet läks wihaselt oma teed… Kuda lugu praegu on, teate isegi. Wennaste kogudus ja tema palwemehed, kõigi tipus Aniste Thomson, kuulutawad Maltswetti waleprohwediks ja tema lugemiste kuulajaid waleusulisteks, ning Maltswet oma poolehoidjatega nimetawad jälle wennaste kogudust wariseeride koguduseks, kes, endid wagaks tehes, walet reagiwad ja kelle südametunnistus on kui rauamärgiga põletud, kes endid paremaks ja õndsamaks peawad, kui teised patused on, ja pühakoja rööwli-auguks teewad, kust Kristus müijad ja ostjad ja rahawahetajad piitsaga wälja ajas… Nõnna on see riid ja lõhe Maltsweti ja Thomsoni ja nende karjade wahel. Leinbärgi nimegi muutsid palwemehed Maltswetiks, mis nende meelest halwem on, sest enne hüiti Leinbärki enamisti õige priinimega.“

Lõhmuse Taaweti punetawad silmad läikisiwad. Ta pühkis suu õlle-wahust puhtaks ja ütles:

„No, woata, Tongi peremees! Ise tunnistad nüid üles, et need, kes meid tahawad noomida ja õpetada ja õigele teele juhatada, ise karwupidi koos on. Ja mispärast? Sellepärast, et nad isegi ei tea, mis õige, mis kõwer tee on. Üks ajab teise õpetuse waleks. Minu pärast noomigu nad üksteist wastastikku, kas wõi nahatükid ja karwatutid lendawad, aga niikaua kui nad üksteist noomiwad, ärgu tulgu mind noomima!“

„Alga nad ütlewad jo kõik, et nende õpetused pühakirja põhja peal seisawad,“ tähendas Tihane leti tagant wahele, kes nüid, kus waidlus tema käest ta külaliste kätte läinud, oma tulu pärast erapooletult suud pidas, wõi ainult mõne wärwita sõna wahele heitis, mis selgemalt ühegi partei poole ei kaldunud. „Ja nad näitawad kõik Piiblist, et seal nõnna seisab, nagu nemad õpetawad.“

Nüid ütles see pooljoobnud jumalakartmata inimene midagi, mis ühed naerma, teised wanduma ajas. Lõhmuse Taawet ütles:

„Kas teate, mehed! Pühakirja põhja peal wõib igaüks uue usu teha…“

„Sina koa?“

„Mina koa. Ja iga usk on õige, sest nõnna ja nõnna seisab Piiblis.“

Oh seda menu, mis nüid tõusis!

„Kuule aga, — kuule aga kuradit, — tema tahab uut usku teha! Lõhmuse Taawet tahab uut usku teha!… Lõhmuse Taawet lubab prohwediks hakata… aapostliks… uueks Kristuseks…!“

Hirnuw naermine ühelt, tige urisemine teiselt poolt. Ühed wabistasiwad kõhtu, teised sülitasiwad. Hüided kajasiwad:

„Uist, häbemata koer!“

„Kõtt, laua alla!“

„No nüid on Õnnistegija wäljas! Wiimaks hakkawad kõik lakekausid uut usku tegema…!“

„Ja lakalelled ja pikanäpumehed peale kauba!“

„Wisake lurjus uksest wälja!“

„Wälja jumalateotaja neh!“

Mitte need, kes seni leplikust waidlusest Maltsweti üle osa wõtnud, polnud wihasemad hurjutajad, waid need, kes wagusi pealt kuulanud wõi hiljem kõrtsi astunud, sest nende seas oli palwe-inimesi, kes praegu Madisest kahekordselt jumalateenistuselt tulnud, kui ka neid, kes lugeda ei mõistnud ja ainult kuulu järele teadsiwad, mis pühaskirjas seisab. Need oliwad need ristis kätega ohkajad ja ägajad ja silmawee-walajad, kes kirikus, iseäranis aga palwemajas, tegiwad, nagu tahaksiwad nad teiste, mitte oma, patukoorma all laiaks minna ja ära lämbuda. Kõige tüsedamad hüided tuliwad kahe naise suust, kes wäljast ree pealt oma meestele järgi tulnud, et nende jänu-kustutamise üle walwata.

Kärnane oinas, kes waenliku tormi enese wastu wälja kutsunud, hoidis paksu nahaga lõuamehe julget rahu alal, rüipas toobist muigawa suuga õlut ja hakkas aeglaselt piipu toppima. Seejuures rändas ta terasekarwa silm rahwa seas ringi ja naksas nagu nõel nende nägudest kinni, kes teda sõimasiwad. Näis, nagu kirjutaks mees nende nimed salaja oma mäluraamatusse ülesse.

„Teie, Jumala lapsed, kuulake enne, mis ma reagin, ja siis hakake sülge ja sappi wälja ajama,“ ütles ta wiimaks, kui siuunawad healed wähe waikinud. „Teie olete ometi kuuld, et Maltswet uut usku õpetab. Praegu reagiti, kuda ta hukka mõistab, et wennaste kogudus kahte seltsi lugemisi peab — ilmalastele lahtiste ustega, oma karjale luku taga. See seisab wennaste koguduse usus, et ta nõnna teeb, Maltsweti usus ei seisa see aga mitte; Maltsweti usus seisab, et palwemaja uksed igaühele lahti peawad olema. Ja kui sa nende käest nüid lähed küsima, miks üks nõnna, teine nõnna teeb, siis toowad kohe Piibli wälja ja näitawad, et pühakiri nõnna õpetab wõi lubab teha. Saksa isand paneb sulle piiblisalmi nina alla, kus Jumala lapsi ilmalastest, ärawalitud rahwast paganatest kästakse lahus hoida, ja Maltswet lööb raamatu teisest kohast lahti ja loeb sulle ette, et Jumala koda ja Jumala sõna ühel wiisil ja ühel ajal kõigi päralt olla. Kas need põle kaks usku ja õpetust, mis mõlemad pühakirja põhja peal seisawad, ehk nad küll teineteise wasta reagiwad? Tehke nüid oma leiwaaugud lahti ja wastake, teie silmapööritajad!“

Lõhmuse Taawet oli sellel joobnud oleku järjel, mil alkohol aju möödaminewalt terasemale ja kiiremale tegewusele sunnib, rääkijale julgust jagab, kõnele ladusa woolu annab. Seda umbsemad oliwad tema wastaste keeled, ja kui kohmetuse pärast keegi ei kostnud, — peale ühe, kes nurgast hüidis: „Mis nüid sihukese seale maksab wastata!“ — kõneles patune inimene uue hooga edasi:

„Maltswet õpetab ja käsib uskuda, et wiina ei tohi juua, see olla pühakirja järele patt —“

„Jah, magusat wiina ei tohi juua, ja täis ei tohi ennast magusat wiina juua,“ ütles nokastanud Kriuka Mihkel, targalt näppu tõstes ja kulmusid kõrgele ajades.

„Nojah, sina jood jo kibedat, ega see patt ole,“ naeratas Taawet, „aga pane tähele, mis kirikherra teeb! Kirikherra ei keela wiina joomist ühtigi, ei magusa ega kibeda joomist, waid joob kodu ise ja annab armulaual teistele juua, ja igaüks teab, et ta muud ei tee, kui täidab pühakirja käsku.“

„Kas ta lõhwerdus peab kord lõuad!“ kuuldus jälle kõrtsiliste seast.

italki
„Ei pea,“ wastas Taawet… „Teie olete wist juba kuuld, et Maltswet wärwilisi riideid ei salli, need olla jälle patt. Ei tohi sul punast ega sinist ega kollast ihu peal olla, waid sinu riie olgu hall wõi must wõi walge. Tüdrukud ja naised tehku oma rätikutest ja seelikutest nüid krattisi ja ernehirmutusi. Ega Maltswet seda oma peast ei keela, juba ta Piiblis ikka mõnda kohta teab, kus niisuke keeld seisab… Ja naised ei tohi enam oma juukseid palmitseda, juuksed pidada selja peal lahti olema. Ta tuleb jo täna seie — minge ja küsige ta käest, miks naisterahwa juuksed lahti peawad olema! Küll ta teile Piiblist salmi ette loeb, kus seisab, et tal õigus on. Aga seda kõik ei keela kirikuõpetajad ja wennaste lugejad mitte, ja need on ometigi koa pühakirja lugejad ja tundjad…“

„Sina wist koa!“ torkas keegi pisike, rõugearmiline wanamees, kelle silmad kihwtiselt kiirgasiwad nagu salwawal madul.

„Jah, Tõnu-Mardi Joagup, mina oskan lugeda, ja hea oleks, kui sina koa lugema õpiksid, muidu jääd wanaks, ennegu tähed selgeks soad… Aga mu jutt põle weel otsas. Keegi teadis reakida, Maltsweti Juhan olla Koerus wõi Joanis hiljuti jutlust pidand, kus ta käkki söömise kõwasti ära keeland — olla jälle raske patt…“

„Oh sina igawene waleworst!“

„Õige küll — tuletad mulle worsti meelde: Maltswet ei lubada koa weriworsti süia — ei käkkit ega weriworsti! Seista jällegi pühakirjas!“

„Häbemata lori! Joonud inimese rumal möga!“

„Küsige Wisusti möldri käest järele! Seal olla lugemist pidades nõnna õpetand. Aga weel enam. Maltswet hakkab meid juutideks tegema. Ka sealiha ei tohi enam keegi süia, kes õndsaks tahab soada. Kes werd ja sealiha sööb, läheb põrgu, kui ta ka muidu wiisakas inimene on… Mis muud, kui ajage oma sead nüid järwe, wõi tapke ää ja wisake koertele ette!“…

Uued wiha- ja wandehüided kajasiwad. Päris maru peasis aga alles lahti, kui hukkaläinud inimene oma harutuse sõnadega lõpetas:

„Kell teist nüid wähegi tolku peas on, peab aru soama, et mul õigus on. Igaüks wõib uue usu walmis teha, kes raamatut oskab lugeda. Kui minul rohkem aega oleks, ma teeks teile paar tosinat uusi uskusi walmis, üks niisama õige kui teine!“

Silmapilguks walitses waikus, sest selle inimese piirita häbematus mõjus halwawalt. Siis aga järgnes uputaw sõimuwaling, iseäranis mõlema waga naise suust, ning siin ja seal nähti silmi wälkuwat ja rusikaid tõuswat, ja üks mees astus juba paari ähwardawat sammu usuteotajale lähemale…

Seal korraga sündis midagi, mis kõik liikumise seisma pani, keeled ja käed kinni köitis, kõrwad aga kohmetult kuulama sundis.

Nagu lae pealt, wõi ahju otselt, wõi ukse tagant, wõi koguni wäljast pilwest kostis tume, õõnes, saladusline heal, ja see heal ütles pikkamisi ja selgesti:

„Poo risti! Poo risti!“

Tumm, tardunud waheaeg järgnes. Iga silm oli ülespoole tõstetud, iga silm wahtis ise-nurka ja kõrtsmiku kõõrdsilmad kahte nurka korraga. Ja uuesti hüidis heal:

„Poo risti! Poo risti!“

Ainus inimene, kes julges healitseda ja kes suutis rääkida, oli see wäike küirakas mehike, kes Lõhmuse Taaweti seltsis kõrtsi tulnud. Tema tõstis oma kongus kullinina ja terased nirgisilmad üles kõrtsi lae poole ja küsis aukartuse pärast wärisewa healega:

„Kes seal kõneleb?“

„Mina, suur prohwet Maltswet!“ wastas heal.

„Ja mis sa soowid, püha mees?“

Kõrtsis walitses niisugune waikus, et udusulge oleks kuuldud maha kukkuwat.

„Ma soowin, et teie selle joodiku mehe, kes minu usuõpetust teotab, risti poote! Ja kui teil risti käepärast põle, siis andke talle haagrehi keretäis!… Aga selle weikese küiraka rättsepale leti ees ostke kortel wiina, tema on waga mees ja usub minu sisse, aga tal ei ole raha!“…

Surnud, tardunud waikus kestis weel silmapilgu edasi, ebausklik ehmatus seisis weel natuke aega paljudel nägudel, siis aga peasis Lõhmuse Taaweti ja wana Tihase suust lagin lahti, ja sellele järgnes warsti üleüldine naerumürin, mis toobid ja trehtlid leti peal põrisema pani…

See puhastas õhku. Waenu-pilwed kadusiwad. Wäike küirakas rättsepp, kelle kõhurääkimise-kunsti, nagu teda ennastgi, peale Taaweti ja Tihase ainult paar siinset inimest tundsiwad, piirati ümber ning nuruti naerdes, et ta oma osawust, mille ta kellegi Juudi ametiwenna käest õppinud, weelgi näitaks. Wõeras kunstnik, kelle nimi Aadu Wikerpuur oli ja keda Lõhmuse peremees oma juurde õmblema oli wiimas, ei täitnud aga enne uudishimuliste kõrtsiliste soowi, kui talle kokkupandud raha eest kortel wiina oli ostetud. Siis laskis ta prohwet Maltswetti, Aniste papad ja Madise kirikuõpetajat üksteisega usu-asjade üle waielda ja riidu minna, kus juures ühe heal ahju-keriselt, teise oma laua alt ja kolmanda kõne koguni Tihase õllewaadist kostis.

See nali kestis nii kaua, kui keegi poiss kõrtsi-ukse wahelt järsku sisse hüidis:

„Maltswet tuleb!“

Nüid pistsiwad nooremad kõrtsist rüsinal wälja, ja aeglasemalt järgnesiwad neile ka wanad, et wälise ukse pealt waadata, kuda kuulus palwemees Kiisa peremehega mööda sõidab. Isegi wana Tihane tuli leti tagant ja puges wälja teiste sekka. Kõrtsi jäiwad ainult Lõhmuse Taawet ja meister Wikerpuur, kes Maltswetti mõlemad juba mõne korra ühes ja teises kohas näinud.

Warsti tuligi Kiisa Mihkli walge mära kõrtsi nurga tagant nähtawale. Ree peal, mille istmekohta tuli-uus punasekirju waip kattis, istusiwad kaks suure koguga meest, kelle nägusid pimediku pärast selgemalt näha ei olnud. Kui regi kõrtsi eest mööda libises, pööras teine sõitjatest oma habemiku näo rahwa poole ja kergitas kübarat. Sedamaid läksiwad ka meeste pead paljaks ja aupaklik „tere, tere“ sai külalisele wastuseks.

Inimeste olekust oli märgata, et nad haruldasest mehest lugu peawad, räägitagu temast mis tahtes. Näis, nagu paneksiwad nemad tema peale lootusi, nagu ootaksiwad nad tema poolt midagi. Mis see „midagi“ oli, seda ei teadnud küll üksgi selgemalt; see liikus ainult tumeda tundena, sala aimdusena, äraseletamata ihkamisena nende hinges.

Nad teadsiwad ainult, et neil midagi waja on, ja et keegi peaks ilmuma, kes neile seda annab, mis neil waja on.

Seal ilmus Juhan Maltswet.

Hirschhausen.


2.

Maltswet.
Weel ei olnud Maltswetil Järwamaal kindlat, tema õpetuse ja tema isiku külge liitunud kogudust. See tekkis aega mööda hiljem. Aga tal oli nende paljude seas, kes tema lugemist käisiwad kuulamas, juba hea hulgake poolehoidjaid, ja nende arw näis jõudsasti kaswawat.

Juba tema paljas nimi oli wõimsaks tõmbejõuks. Selle kõla ei mõjunud mitte ainult palwelise rahwa, waid ka nõndanimetatud ilmalaste kohta, kelleks inimesi loeti, kes usu-asjadest leigemalt, ilma iseäralise ärduse ja agaruseta, osa wõtsiwad, inimesi, kes iga pühapäew kirikus ei käinud, wõi, kui nad kirikus käisiwad, mitte igakord ka wendade koguduse palwemajas ei käinud. Maltsweti nimi mõjus nõnda, et palwe- kui ka ilmarahwa seast needgi, kes tema kõneosawust ja tema sõna wõimu weel ei tundnud, hulgana tema lugemistele woolasiwad — nagu iseäralisel sisemisel sunnil.

Selle sunni kohta ei olnud nad, nagu tähendatud, ise sugugi selgusel. Keegi neist ei oleks teadnud öelda, et see sund ja tung walitsewatest oludest tekkis, kõige pealt nende ihulisest hädast. Nad oliwad inimesed, kes peastjat ootasiwad, õiget peastjat, ja seal ilmus keegi, keda nad peastjaks arwasiwad pidada wõiwat, sest et ta teisem oli kui need, kes endid seni peastjateks tunnistanud, ilma et nad kedagi oleksiwad peastnud. Nad otsisiwad ihkamisi ja aimamisi inimest peastjaks, kes nende häda mõistab, kes nende wiletsust tunneb, — nad otsisiwad oma meest. Ja Maltsweti Juhan oli oma mees. Ta pidi oma mees olema, sest et ta neile peastjatele wastu hakkas, kes peastmist tõotasiwad, aga toetust täide ei saatnud, neile, kes rahwa suuremale osale wõeraks jäiwad.

Rahwas waewles teo-orjuse halastamata ikke all. Ta pidi oma wiimase ihujõu kokku wõtma, et mõisa nõudeid täita, ja see, mis talle enesele järele jäi, oli haganane leib ja hall mure. Alaline näriw, hinge ja ihu kurnaw mure tulewiku eest, hirm ja kartus selle eest, kuda oma kohuseid mõisa wastu täita ja selle kõrwal iseennast wee peal hoida, aastast aastasse üle elatada. Ja see purew enesepitsitamine, see wiimase rammu hingetu pingule-tõmmamine, mille taga ähwardawalt surmaw nõrkus waritses, ei pidanud mitte ainult edasi kestma, waid koguni kaswama, sest mõisa nõuded ei alanenud, waid kerkisiwad. Kus mõisa silm weel midagi märkas, mis tööjõu, puhkuse, waralise kosumise nägu oli, sinna pandi uus wajutis uue kohustuse kujul peale, ja talupojale jäi meeleheitmine waruks. Ta wõis teha, mis mõistis ja suutis — edasi ta ei saanud, haljamale oksale ta ei jõudnud. Kõige suurem usinus, kõige raudsem hool ja mure ei wiinud teda kaugemale, kui et mõis temaga rahul oli ja et ta ise nälga ei surnud.

Et talupoeg sellest meeleheitlisest seisukorrast wälja ihkas saada, et ta wähemalt kergenduste järele igatses, on mõistetaw. Kuid seks puudus tal iga põhjendatud lootus. Nimelt ilmalikkude wõimude kohta. Wiimasteks pidas ta peaaegu üksnes mõisnikka. Ta oli aastasadade jooksul harjunud nägema ja tundma, et mõisnik tema maal kõik oli ja kõik tegi. Mõisnik oli walitsus, kohus, politsei, tööandja. Mida tema määras ja käskis, see oli seadus. Ja talupoeg nägi, et ka riigiwalitsus, mida ta ainult nimepidi tundis, ainult seda tegi, mis mõisnik soowis ja soowitas, kui ta ülepea midagi tegi. Ja et mõisnik midagi ei soowiks ja soowitaks, midagi seaduseks ei teeks, mis talupojale tuluks ja seega talle enesele kahjuks oleks, see oli ka harimata talupojale selge kui päike.

Sealt poolt ei olnud siis midagi loota. Mõisniku ja riigiwalitsuse poolt haigutas talupojale trööstita öö wastu. Aga elamiseks on lootust waja, kannatamiseks tröösti tarwis. Hädalise silm otsib pilkase öögi seest helendawat lootuse-kiirt, ta käsi sirgub kauguses walgendawa õlekõrregi järele wälja. Ja et lootust ja tröösti maa pealt, loomulikkude, nähtawate wõimude poolt, leida ei olnud, siis tõstis talupoeg silmad taewa poole üles, selle nägemata wõimukoha poole, mis talle üksi weel järele jäänud ja millest talle öeldi, et see kõigist walitsustest üle käib, isegi mõisniku walitsusest, ja et selle ees ka talupoega kuulda wõetakse, jah, et see weel ainus wõimukoht on, kus ka talupoega kuulda wõetakse.

Talupoeg pani oma lootuse taewase isa peale. See pidi ometi kord abi saatma. Ta oli ainus, kes abi wõis saata. Ja et talupoja lootus tema peale ta ainus oli, siis oli see lootus suur, wägew, selle sees peitus meeleheitliste inimeste terwe inimlik-egoistline peasemise-mõte, nende terwe parem tulewik. Ja nimelt ootas talupoeg salaja oma hinge põhjas loomulikku, ilmalikku, ihulikku, isiklikku abi — abi oma praeguses maapealses elus, abi olewiku kitsikuses, ja wõimalikult warstist abi, sest häda oli wäljakannatamata.

Nüid mõistsiwad aga need, kes talupoega taewa poole õpetanud waatama, kes tema lootused maa pealt, loomulikust ilmast, nägemata ilmasse juhtinud ja kes tema hinge waimliselt toitsiwad, asja hoopis teisiti kui ihulikus hädas waewlew talupoeg. Nemad ei rääkinud ilmalikust ja ihulikust abist, nende arwamise järele põhjenes talupoja maapealne häda ja kannatamine Jumala seaduse peal, see pidi nii olema, ja nad tõotasiwad talupojale selle eest alles teises ilmas tasu, pealegi ainult sel tingimisel, et ta karwa pealt nende õpetusi täidab, et ta oma ihulikus wiletsuses ka weel aega peab leidma, oma hinge eest lugemata käskude järele hoolt kanda. Alles taewas pidi talupoeg parema põlwe saama, siin aga oma saatust alandlikult, kaebamata ja nurisemata, kandma. Maa peal ei olnud talupojal midagi nõuda. Ja nad õpetasiwad talupojale seda, ehk wiimane küll oma silmaga nägi, et paljudel juba maa peal see paradiis oli, mis neile alles taewas osaks pidi saama, kõige pealt mõisnikkudel ja kirikuõpetajatel, neil, kes talupoega teise ilma õnnega trööstisiwad.

Nagu kirikherra kirikus, nõnda rääkisiwad ka wendade koguduse jutlustajad palwemajas. Õpetaja noomis iga pühapäew rahwast, rahulolemist kõige suuremaks wooruseks pidada, ilmaliku wara püidmist maha jätta, ülemate wastu alandlik ja sõnakuulelik olla, orjuse üle mitte nuriseda ja leiwawanemate wastu rohkem usinust üles näidata; kaebtus talurahwa laiskuse üle oli õpetajatel alati suus. Nõnda siis kuulis talupoeg kirikus, et ta õiguse pärast weel rohkem tööd peaks tegema, mõisale weel rohkem jõudu peaks ohwerdama, ja et see, mis tema oma hädaks pidas ja millest ta wälja püidis saada, õiguse pärast weel suuremaks pidada minema! Ja ometi otsis ta juba sellestgi peasemist, pidas juba sedagi liiaks!… Kirikust läks talupoeg palwemajasse. Wast teewad sealsed lihtsamad waimuwalgustajad, kes rahwa enese rüpest pärit, hädalisele õigust. Ei midagi. Ka seal kõneldi ainult hingehädast, — ihu-hädast mindi kas waikides mööda, wõi korrutati õpetaja noomimist südame-rahust, leplikust meelest ning sõnakuulelikust allaheitmisest ja käsutäitmisest edasi. Ka seal tehti, nagu poleks maapealne ilm ja ajalik elu kõige oma wiletsusega kõnelemise wäärtgi, nagu ei tähendaks ihulik kannatamine midagi, nagu teeksiwad need, kes walu pärast ägawad, seega ainult pattu. Alles nägemata tulewiku-ilm olla ilm ja sealne elu elu, ja selle ilma asju seletati nii põhjalikult, nagu oleks seletajad ise seal mõne hea aasta elanud.

See kõik ei seisnud kannatawa talupoja abi-lootustega kokkukõlal. See kõik ei suutnud teda trööstida. Ta tundis enese petetud, mahajäetud, ilma õigete nõuandjateta ja trööstijateta olewat. Ta kaotas usalduse niisuguste nõuandjate ja trööstijate wastu ja hakkas uusi, paremaid ootama. Neid, kes ka tema ihulikku häda mõistaksiwad, kes seda mitte tühiseks ei peaks, kes mitte selle suurenemist ei soowitaks, kes mitte ainult mõistatuslisest tasust teises ilmas ei räägiks, waid kes abitulekust, warstisest abitulekust, juba maa peal midagi wõiksiwad ilmutada.

Talupoja umbusaldust tema hariliste trööstijate wastu aitasiwad mitmesugused wälised olud toetada. Wahe nende ja tema wahel oli liig lai ja liig lõdew, nende olek tema wastu ilma sõpruslise sidemeta, ilma wennalise soojuseta, ilma ühendawa kaastundmuseta. Need trööstijad seisiwad temast kõrgemal, ta pidi nende poole üles waatama. Nad seisiwad temast seltskondliselt ja waraliselt, meele ja waimu poolest ülemal, ilma et nad waewaks oleksiwad wõtnud, tema juurde alla tulla. Talupoeg märkas kõrkust, käskiwat olekut, nuusutas ülemust, ja mis tema usaldusele täielise lõpu tegi, oli see, et ta oma trööstijaid nende wõimudega tundis ühenduses olewat, mis temale head ei soowinud, millede poolt kõik häda tuli. Isegi need rahwalikumad trööstijad ja tõotajad, kes tema külle all töötasiwad, tema rüpest pärit oliwad, eraldasiwad endid läbistikusest talupojast, talurahwa mustast paljusest, seda wõrt, et ta neid enam omadeks ei wõinud pidada, ning ka see eraldamine põhjenes osalt waralise, osalt waimlise ja meelelise lahk-oleku peal, ja niisugune wahe on alati wastastikuse usalduse haud. Kus ühisel waimuwäljal liikisid luuakse, kihtisid ehitatakse, klassisid soetatakse, seal ei kaswa ühenduse-wili, seal mühab umbusalduse lämmataw umbrohi.

Need isikud, kes endid rahwa hingekarjaseks kutsusiwad, ei olnud seda mitte. Karjane seisab karja juures ja karja seas, kirikherra aga troonis rahwast kaugel, kogudusest küinimata kõrgel. Karjase esimene kohus on, oma karja hea käekäigu eest hoolt kanda; kirikherra mõtles kõige pealt, ja enamisti ainult, iseenese tulude peale. Õige karjane püiab karja hädas aidata, teda waenlaste wastu kaitsta; kirikherra aitas häda edasi kesta, sest et ta talupoja wastaste poole hoidis, nende kasude eest seisis. Karjane ei olnud mitte lihtlabane karjane, waid uhke herra. Ta polnud mitte kaastundlik, heldemeelne sõber, waid kõrk ja wali peremees. Talupoeg ei leidnud mõisniku ja kirikuõpetaja wahel muud wahet, kui et esimene teda witsadega, teine sõnadega nuhtles. Esimene peksis, teine noomis. Muidu oliwad mõlemad mõisnikud, mõlemad suuremaa-omanikud, orjade pidajad, suur-peremehed ja suur-herrad. Ja kui niisuguseid nägi talupoeg neid alati käsi-käes kõndiwat ja ikka teedel, mis talupoja omadele ristamisi ja otsekohe wastu käisiwad. Mõisnik ja kirikherra mõistsiwad teineteist, aga kumbgi ei mõistnud talupoega. Nagu mõisnik, nii jäi ka kirikuõpetaja, talupoja hingekarjane, temale wõeraks. Ja see wõerus oli seda suurem, et kirikherra, nagu Saksa mõisnikgi, talupojale juba rahwuse poolest wõeras oli. Karjane ei saanud hingega, hing karjasega sel keelel rääkida, mis mõlematele ühine, omane, kodune oli — nad ei saanud hinge-helisid, südame-heali wahetada, kui nad ka seda oleksiwad wõinud ja tahtnud. Nende wahel ei tekkinud seegi olukord, mis sulase ja hea peremehe, alama ja hea ülema wahel walitseb. Selleks puudus kirikherral liig sagedasti see ligitõmmaw, lepitaw, teed tasandaw, wahesid warjaw omadus, mida lihtsaks inimese-sõpruseks, inimlikuks lahkuseks nimetatakse. Talupoeg läks õpetaja juurde niisama kartlikult tuksuwa südamega, niisama roomates ja küirutades nagu mõisasaksagi juurde, ja teda lasti kirikumõisa niisamati taga-ukse ja taga-trepi kaudu sisse nagu rüitlimõisagi. Ja kui kirikherra enesel asja arwas olewat, siis kärkis ta talupoja peale niisama kurjalt ja käskiwalt, nagu mõisaherra kärkis, kui ta enesel asja arwas olewat. Ning mõlemad arwasiwad endil selleks ikka asja olewat, sest et nad niisugust ümberkäimist talupojaga tema kaswatamiseks ja õpetamiseks pidasiwad. Ilma waljuseta pidi talupoeg nende arwamise järele hukka minema — weel enam, kui ta — nende arwamise järele — juba oligi…

Ja alamat, lihtsamat liiki hingekarjused? „Armuõpetuse“ kuulutajad rahwa oma rüpest? Kristliku wennause ja wennastuse õpetajad?

Nah, need tegiwad, nagu nende kõrgemad ametiosalised eel. Wahe oli ainult graadiline. Nad tegiwad, nagu kõik waimulikud mehed, kõik kiriklased teewad: nad muretsesiwad ahnuse ja kadedusega oma ühisuse, Herrnhuti ususeltsi, ja oma isiku wõimu, tugewuse ja suuruse eest. Nad töötasiwad iseenese, mitte rahwa heaks. Nad eraldasiwad endid rahwast seega, et nad tema waraliselt ja waimliselt liikidesse jaotasiwad — paremateks ja pahemateks, kõrgemateks ja madalamateks. Nad tõukasiwad rahwa enesest eemale, sest et nad isiklikule auahnusele ja kasupüidele oma koguduses uksed ja aknad awasiwad. Rahwa salajane, instinktiline umbusaldus ka nende wastu imbis sellest aigutawast lõhest, mis nende sõna ja nende teo wahel oli. Nad nimetasiwad endid wendadeks ja õpetasiwad wennastust, aga nende olek musta hulga wastu tegi neid wõerateks, nende tegelik elu õhkus wahetegemist, isiklist ja seisuslist wahet, wälja. Ja mis weel tähtsam: Herrnhuti ususeltsi terwel organisatsionil puudus wennause-alus ja wennause-kuju; ta ei tundnud poolegi seda ühtsust, ilma milleta wennaus mõeldaw pole; ta põhjenes otsekohe liigitamise ja lahutamise peal.

Wennaste kogudus, kes aastal 1817 keiser Aleksander I. käest wormilise luba sai, Baltimaal palwemajasid ehitada ja eestlaste ning lätlaste seas kiriklikku tööd teha, ning kes Lutheruse kiriku wastu wõimsalt wõistles, oli kinnine ususelts, kelle rüppe mitte igaühte wastu ei wõetud, kes tema liikmeks soowis saada. Wastuwõtmine sündis liisu ehk loosi läbi. Inimene, kes „wennaks“ wõi „õeks“ soowis saada, andis enese nõndanimetatud hoolekandjatele, keda igal koguduse-osal mitu oli, üles, ning need paniwad kandidadid koguduse ülemale ehk diakonile ette. Mõne aja pärast saiwad need siis teada, kas neid wastu on wõetud wõi mitte. Juba see wastuwõtmise-wiis ühes kiriklikus ühisuses, mis ewangeliumi mõttel kõigile, iseäranis aga „patustele“, pidi lahti olema, näitas, mis tõugu wennalik ühtsus Herrnhuti koguduses walitses. Kuid wastuwõtmisel ei waadatud mitte ainult walitawa liikme „pattude“, mitte nii wäga tema kombelise elu, tema hingelise kõlbluse peale, waid ka — ja sagedasti ainuüksi — tema waralise seisukorra ja lahtise käe peale. Harilik nähtus oli, et mõned liikmeks-soowijad üsna pea wastu wõeti, kuna teised aastate kaupa pidiwad ootama ning paljud wastu wõtmata jäiwadgi. Ning wiimaste seas oli ikka rohkesti waeseid ja kehwasid wõi neid, kelle anni-lahkuse ja ohwri-meele kohta head ei kuuldud, keda ihnsate sekka loeti.

Sest kirik ja tema teenijad ja toed tarwitsewad wara. Wara on wõim. Ja wõimu on kirikul ja tema kandjatel waja, et ennast alal hoida ja edeneda. Kirik ilma waralise wõimuta ei suuda ennast wälja laotada, ei suuda wõistlejate wastu wõidelda. Wõitlemine ja enda wäljalaotamine nõuab aga kulusid, nõuab kogumise-paikade juurde-ehitamist, jutlustajate ning muude tegelaste ülewalpidamist, nende arwu rohkendamist, kirjanduse wäljaandmist jne. Aga ka oma lähema isiklise tulu peale oliwad Herrnhuti waimulikud mehed terased waatama, niisama terased, nagu kohalised kirikuõpetajadgi. Nende taskud oliwad kõiksugu andidele ja kingitustele alatasa kutsuwalt lahti, ja kes nende silmas tahtis armu leida, tõusta, lugupidamisele jõuda, see teadis, mis tal teha oli.

Iga aasta pärtli-päewa ajal pidas kohaline diakon ehk „Saksa isand“, kes Paunkülas, Harjumaal, elas, oma aasta-püha. Seda pidustati peaasjalikult annetamise ja ohwerdamisega. Suures wooris sõitsiwad hoolekandjad ja muud jõukamad koguduse-liikmed Paunküla poole oma peameest austama ja teda kingitustega rõemustama. Küll sinna wiidi raha, küll weeti hulga kaupa rahawäärilist tarbewara. Sinna rändas wõi- ja meepütta, seakintsusi ja püilijahu, willu ja linu ning kõike, mis kodust paremat leiti. Muidugi oli teataw osa andeid ka rahwa laiema hulga käest korjatud, ja kes ise pidule ei läinud, saatis oma kingitused teistega pärale. Nii mõnigi annetas ohwrimeelselt Saksa isandale, mida ta kodusel perel, lastel ja teenijatel, oleks tarwis olnud; nii mõnigi maius rändas waimuliku mehe lauale, millest annetaja töötegijad aasta otsa, isegi suurtel pühadel, ilma pidiwad olema.

Ametid wendade koguduses oliwad au- ja ühtlasi auahnuse-ametid. Nende kättesaamine oli waranduse, seisuse ja sugu tingimiste külge köidetud. Hoolekandjaks ja ettelugejaks ei wõinud tegeliku pruugi järele mitte iga aus, usklik ja kirjatundja „wend“ saada, ja „õde“ ammugi mitte. Wennause põhjusmõttest ei hoitud ka selles kunagi kinni. Hoolekandjateks oliwad ainult jõukad ja liht-talupojast ülemal seiswad mehesoost isikud — koolmeistrid, mõisa sundijad, kaupmehed, kõrtsmikud, möldrid, käsitöölised, wallawanemad jne.; kui arwasti mõni liht-talupoeg nende seas istus, siis oli ta tingimata lahtise käega jõukas peremees, ei kunagi waene wabadik ega sulane. Asjata sirutas kehw külamees käe niisuguse ameti järele wälja, kui teda ka õnne-kaupa koguduse liikmeks wastu oli wõetud, ja asjata tegi seda iga isik, kellel madala seisuse kõrwal wast küll rahalist jõudu, aga kinnine käsi oli. „Wälispidiste heategude“ peale pandi nimelt suurt rõhku, ning sellega mõeldi kõige pealt ohwriheldust ususeltsi enese ja tema kõrgemate juhtijate wastu.

Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Prohwet Maltswet - 04
 • Büleklär
 • Prohwet Maltswet - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4172
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4479
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1864
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4192
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1974
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4291
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1970
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3819
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2043
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4492
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4436
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1870
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4367
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1982
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4419
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1963
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4426
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1858
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2079
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4467
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2013
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4448
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2023
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4660
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1815
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4116
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2028
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4354
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4409
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2186
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4218
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2234
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4232
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2033
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4289
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1988
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4450
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2040
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3960
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1951
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4183
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2027
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4139
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4416
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2108
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4472
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2054
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4445
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1968
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4300
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4228
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2122
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4046
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2101
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4246
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2182
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 4372
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2175
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4082
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2112
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4057
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2065
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 4081
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2183
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 4150
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2091
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 37
  Süzlärneñ gomumi sanı 4193
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2110
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 38
  Süzlärneñ gomumi sanı 4021
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2071
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 39
  Süzlärneñ gomumi sanı 4171
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2152
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 40
  Süzlärneñ gomumi sanı 4202
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2166
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 41
  Süzlärneñ gomumi sanı 4128
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2138
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 42
  Süzlärneñ gomumi sanı 4090
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 43
  Süzlärneñ gomumi sanı 4233
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 44
  Süzlärneñ gomumi sanı 4122
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2017
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 45
  Süzlärneñ gomumi sanı 4110
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 46
  Süzlärneñ gomumi sanı 4060
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Prohwet Maltswet - 47
  Süzlärneñ gomumi sanı 1890
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1113
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.