Köki ja Kokka Ramat - 30

Süzlärneñ gomumi sanı 4447
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 965
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Wotta ni mitto munna, kui sinnul Wormid on, keeda neid kowwaks, wotta siis rebbud seest wälja, ja sötku neid pu lussikaga hästi sitkeks. Panne nattoke riwitud Sitroni koort, ja ni paljo kaunist pakso Sukro-Sirupi senna sisse, et munnad parrajaste maggusaks sawad, ommeti mitte ni paljo, et naad liig wäddelaks lähtwad. Wormi siis neist ni suuri rebbusid jälle, kui need ennegi ollid, ja panne ühhe rebbo igga Wormi sisse. Panne siis mollemad Wormi pooled kokko, ja märi keik äred ümberringi selle jo enne nimmetud wahhaga kinni, agga jätta need ümmargused augud märimatta lahti. Siis peab sul röösk koor walmis ollema, mis Sukro, nattokesse Orransi wee, ja ühhe poole Tee lussika täie Kummi Raggantiga, igga munna peäle, on ühte wispeldud; agga sedda Kummi Ragganti peab essite wee sees hästi leotama, et se näitab wälja, nago üks Sjelee. Wülli need munna Wormid sellesinnatse wispeldud korrega ühhe trehtri läbbi, kunni naad täis sawad, ja märi need augud wahhaga hästi truiste kinni. Panne siis need Wormid ühhe pütti sisse, ja katki tougatud jääd ja rohket ossa sola alla ja peäle. Wi se püt keldri ehk teise hea külma hone, ja tiguta kolm werendeel tundi jääd ja Wormid tükkis pu kulbi ehk keppiga ühte puhko ümber. Kapi siis se wahha Wormide peält ärra, pista neid soja wee sisse, agga mitte ennam, waid et need andwad ennast lahti, ja kalla siis need külmetand munnad seest wälja, ning anna neid lauale.


851. Kirsi marja Sahwt a la Klaas. (Kirschensaft à la Glace.)
Mulju se Sahwt wärske Kirsi marjust wälja, ja kurna sedda jöhwi ride läbbi. Agga touka kiwwad katki, walla nattoke wet nende peäle, wäna keik rammo ühhe tihheda jöhwi ride läbbi nende seest wälja, nenda et se wessi tumedest head maggo saab. Segga siis seddasinnast wet Kirsi marja Sahwtiga ärra, panne Sukrut mao järrel senna jure, ja walla sedda klasi sisse; agga katta sedda Klasi sea-tinnaga hästi kinni, ja märi wahha peäle, nenda kui näideti Numr. 844. Panne siis se Klaas ühhe pütti sisse, ja katki tougatud jääd ja sola alla ja peäle, ja lasse sedda külmas kohtas ühhe tunni aega seista. Agga sedda pütti peab wahhest pörrotama, hoia agga et se Klaas ei lähhä katki. Kui sa tahhad üllesanda, siis kasta ühhe linnase ride soja wee sisse, mässi sedda Klaasi ümber, siis se warsi annab lahti. Wotta siis kaant peält ärra, ja kalla se a la Klaas ühhe Sallati talriko peäle ümber. Sedda samma wisi woib ka waarmarja Sahwti walmistada, agga tumed peab neist mahhajätma, ja se Sahwt saab ükspäinis Sukroga mao järrel ärraseggatud.

Monningad Munna Road.

852. Lahti keedetud munnad. (Verlohrne Eyer.)
Keeda wet Kastrulli sees ülles, lö munnad katki, ja panne neid senna sisse, agga mitte keik ühhel hobil, waid järrestikko, et need ei hakka teine teise külge kinni. Sa ei pea ka mitte wägga paljo sisse pannema, et need kitsaste seäl sees ei seisa, waid et neil kül rumi teine teise körwas on. Lasse tasse keeta, siis naad ei kauta omma modo ärra, ja ni pea kui se walge nattoke kangeks lähhäb, siis wotta lussikaga seest wälja, ja panne neid körwastikko waagna peäle. Saab ni paljo munne sedda wisi keedetud, kui tarwis lähhäb, siis leika ümbert ärra keik, mis nago löhki kärristud wälja näitab, panne neid siis wisi pärrast waagna peäle, ja walla wina Soosti peäle, mis nenda sammoti saab tehtud, kui Rosina puddingi tarwis. Sedda Soosti woib ka essite waagna sisse kallata, ja siis munna peäle panna. Kes agga Korintid Soosti sess tahhab, keetko neid essite wee sees, kunni need hästi paisuwad.


853. Lahti keedetud munnad waagna peäl. (Verlohrne Eyer aus der Schüßel.)
Woia ühhe waagna woiga hästi ärra, panne ni paljo katki lödud munne körwastikko senna sisse, kui tarwis lähhäb. Panne se wagen wüürpanno peäle, kunni munnad nattoke kangeks lähtwad, wotta siis waagnat tulle peält ärra, ja walla nisuggust Ansjowissi Soosti peäle, kui kalla-Soostide seltsis jo enne üllesnäidetud on.


854. Lahti keedetud munnad wähhidega. (Verlohrne Eyer mit Kräbse.)
Wotta wähhi lakko, Murklid ehk Sjampionid ja ülleskuppatud Kroon-Arsjokki nairid, leika keik penikesse träämli wisi katki, ja te neist Ragu sedda wisi; Lasse nattoke woid ja jahho Kastrulli sees nattoke läbbi keeta, walla kulbi tait lihha suppi ehk wet senna jure, liguta ümber, ja lasse sedda keeta. Jääb se Soost seggaseks, siis panne need katki leigatud träämlid, riwitud Muskati, hakkitud Petersilli lehte, sola ja ni paljo wähhi woid senna sekka, et se Soost parrajaste punnaseks saab. Lasse nüüd tassase tulle peäl tuwida, ja keeda sedda aego lahti keedetud munne, ning wotta keik narmad ümbert ärra. Kui sa üllesannad, siis kalla essite se Ragu waagna siisse, ja panne need munnad peäle, ehk kui sa tahhad, siis sünnib munnad essite sisse panna, ja siis Ragu nende peäle tösta.


855. Lahti keedetud munnad kanna poja Kuliiga. (Verlohrne Eyer mit Couli von jungen Hühnern.)
Wotta üht praetud kanna poega, tomma se pruun nahk rinna peält, leika siis keik lihha rinna peält ärra, hakki hästi penikesseks, ja touka sedda Mäösri sees, et se kauniste sitkeks lähhäb. Touka siis se konti-körre, tiwad, reied, ja se nahk, mis rinna peält ärratombati öiete russuks, ja lasse sedda ühhe pissikesse paja sees nattokesse woiga prunida, liguta agga hästi ümber. Saab se pruunkoldseks, siis walla 2 ehk 3 lussika täit lihha suppi ehk wet senna peäle, jä lasse sedda 2 ehk 3 Petersilli jure, ühhe kinki wiloka, ja ühhe Sibbulaga keeta, mis sisse kerwitud on. Saab se Kulii hästi rammokaks, ja temmal on head maggo, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi, panne se tougatud rinna-lihha sisse, liguta hästi ümber, ja wäna sedda ühhe jöhwi ride läbbi, et keik rammo lihha seest wälja tulleb. Tösta siis se Kulii waagna peäle, panne sola mao järrel sisse, panne sedda waagnat Müürpanno peäle, ja lö ni paljo munne körwastikko senna sisse katki, kui tarwis lähhäb, ja ni pea kui munnad nattoke kangeks lähtwad, siis anna sedda roga lauale. Seddasamma wisi woib ka metspüüd walmistada.


856. Lahti keedetud munnad Silleri juurtega. (Verlohrne Eyer mit Sillerie.)
Wotta 2 ehk 3 Silleri juurt, harri se koor peält ärra, leika kauniks pissikessiks tükkis katki, ja tuwi neid. Tösta neid siis waagna peäle, panne lahti keedetud munne peäle, ja ehhita neid kowwaks keedetud munnadega wälja, mis 4 ehk 6 tükkiks on katki leigatud, ja panne neid nende lahti keedetud munnade wahhel. Ehk kui sa tahhad, siis hakki need kowwaks keedetud munnad nattokesse Petersilli lehtega penikesseks, ripputa neid peäle, ja anna siis lauale.


857. Lahti keedetud munnad Sallati wisi. (Verlohrne Eyer en Sallade.)
Pesse üht ehk kaht Silleri juurt, keeda wee sees tümmaks, harri se koor peält ärra, leika wiloka wisi katki, ja panne neid kauniste wisi pärrast waagna sisse, ja panne ni mitto lahti keedetud munne senna peäle, kui tarwis lähhäb. Harri rood 6 ehk 7 Ansjowissi seest ärra, hakki neid ühhe lussika täie Kapridega hästi penikesseks, segga ölli ja Ädikaga ärra, tösta neid munnade peäle, siis woib neid laua peäle wia. Kes tahhab wotko Silleri juurte assemel sissetehtud Peetid, agga siis peab nattoke Peetid würwli wisi katki leikatama, ja Soosti sekka pantama. Lahti keedetud munne woib ka sedda samma wisi walmistada, kui keedetud munnad Sallati wisi walmistakse.


858. Keedetud munnad Sallati wisi. (Gekochte Eyer en Sallade.)
Keeda wärskid munne ni paljo, et se walge lähhäb kangeks, panne külma wee sisse, et need külmaks jäwad, ja wotta kored peält ärra, hoia agga et walged ei lähhä katki. Prae saia wilud rösti peäl, panne neid Sallati-talriko sisse, ja need munnad senna peäle. Harri rood Ansjowisside seest ärra, leika se lihha pitkiti penikessiks träämliks katki, panne neid ruti wisi igga munna peäle; segga siis Ädikast Ölliga ärra, ja walla sedda senna Sallati peäle. Sedda seggatud Ädikast peab ni paljo ollema et need leiwa wilud munnade al sest tümmaks lähtwad. Wiimselt anna sedda lauale.


859. Munna roog. (Röhrey.)
Lö ni mitto munna katki, kui tarwis lähhäb, wispelda neid hästi, ja panne penikesseks hakkitud Petersilli lehte ehk penikesseks leigatud murro laugud ja sola senna sisse. Panne nattoke woid Kastrulli ehk panno sisse, sullata sedda tulle peäl, kalla need wispeldud munnad sisse, agga panne üllesandmisse waagna pisi peäle, et ta sojaks jääb, ja panne sedda panno, mis sisse munnad kallati, hea sütte tulle peäle. Ni pea kui munnad pohja peäl nattoke paksuks lähtwad, siis wotta warsi seest wälja, ja panne neid waagna peäle, ja sedda wisi peab ikka tehtama, kunni alles middagi panno sees järrel on. Panne tähhele, et need munnad liig kowwaks ei pea jäma, ja kui sa lussikaga wottad pohja peält ärra, mis essite paksuks lähhäb, siis polle ka sest wigga, et nattoke wäddelat senna sekka tulleb. Anna sedda sojalt laua peäle.


860. Munna roog Asparrissiga. (Röhrey mit Aspargis.)
Leika need Asparrissid, nago suured herned katki, keeda neid nattokesse solaga lühhikesse wee sees, et naad parrajaste tümmaks lähtwad, ja panne neid siis Turslagi peäle. Saab se wessi peält ärranörrisenud,siis panne neid wispeldud munnade sisse, ja keeda siis munna roga, seddasamma wisi, kui praego öppetati, agga unnusta mitte sola ärra.


861. Munna Wrikassee. (Eyerfricassee.)
italki
Keeda ühhe munna, et se rebbo jääb kowwaks, wotta siis koor peält ärra, panne se rebbo Kastrulli sisse, ja mulju sedda pu lussikaga, kunni ta hästi sitkeks lähhäb. Wotta pool korterit rööska pima, ja walla sedda nattoke hawalt senna munna rebbo peäle, liguta agga hästi ümber, et se klimpilisseks ei jää. Panne siis tullele, ja lasse sedda penikesseks hakkitud Petersilli lehte, riwitud Muskati, ja ni suure tükki woiga nattoke keeta, kui pool kanna munna. Keeda sedda aego 6 ehk 8 munna ni kowwaks, kui needki, mis Sallati wisi keedetakse (Numr. 858.) ja kui naad on keedetud, ja külma wee sees seisnud, siis wotta kored peält ärra, leika neid 4 ehk 6 tükkiks katki, ja panne kauniste wisi pärrast waagna peäle. Te sedda aego sedda keewa pima 2 munna rebboga tummiks, ja panne nattoke Sitroni Sahwti, Sukrut ja sola mao järrel senna sekka. Kalla siis seddasinnast Soosti munnade peäle, ja anna neid lauale.


Monningad Pima-Suppid.

862. Missuguste riistade sees Pima-Suppid keigeparreminne sünnib keeta.
Et kül pima-roga nihästi kiwwi- kui wask- ja raudpajade sees sünnib keeta, siiski on wallatud raudpajad ehk pannud seks keigeparremad, sest et se pima-roog ennamiste tahhab pohjast kinni hakkata ja se läbbi need tinnatud wask riistad ikka sandiks jäwad, kui neid puhtaks küritakse. Agga raudpajad kannatawad parreminne sedda kürimist, ja tewad ka head walget roga, kui agga neid puhtaste petakse ja hoitakse.


863. Piim Risi klimpidega. (Milch mit Reisklimpen.)
Panne üht korterit rööska Pima nattokesse riwitud Sitroni kore ja Sukroga ühhe pissikesse raud-panno sees tullele. Kui agga se piim ülleskeeb, siis wispelda ni paljo jahwatud Risi senna sekka et se lähhäb öiete paksuks, nago hea kowwa pudder, keetes agga sötku sedda taignat pu lussikaga hästi, kunni ta panno küljest lahti annab, ja wotta siis tulle peält mahha, ning sötku warsi 5 munna, agga üht hawalt, senna sisse, ja peksa sedda taignat hästi, et se kauniste sitkeks lähhäb. Panne siis üks padda ühhe kanno rösa pimaga tullele, kui ülleskeeb, siis kasta ühhe pu lussika senna sisse, wotta selle lussikaga pissikessed Klimpid sest taignast wälja, ja panne neid senna keewa pima sisse, agga jätta nattoke taignat järrele, ja walla kulbi täit seddasamma pima senna jure, wispelda hästi, ja tösta sedda ka paja sisse. Lasse tassa keeta, kunni klimpid küpseks sawad, anna siis ülles, ja ripputa ühteseggatud Sukrut ja Kannelit, mis penikesseks on tougatud, senna peäle. Sedda sünnib keigesugguse pima-roa peäle ripputada.


864. Piim Mandli klimpidega. (Milch mit Mandelklimpen.)
Wotta 8 Loti Mandlid, seäl seas agga peab 10 tükki wihha Mandli ollema, aja nahhad soja weega peält ärra, ja touka neid monne pima tilkokessega hästi penikesseks, et need omma Ölli ei aja wälja. Kui Mandlid on penikesseks tougatud, siis segga neid 4 munna, 5 Loti riwi leiwa, 2 lussika täie Sukro, ja 2 lussika täie sullatud woiga hästi ärra. Keeda sedda aego üht kanno rööska pima ülles, kasta ühhe pu lussika senna keewa pima sisse, wotta selle lussikaga pissikessed klimpid sest Mandli taignast wälja, panne neid pima sisse, ja sedda wisi pead sa ikka teggema, kunni keik taigen saab ärralöppend. Agga se piim peab tassa ja hiljokste keema, et klimpid ei lähhä katki, panne ka nattoke riwi leiba senna sisse, ni paljo agga, et se piim sest jääb seggaseks, ja kui klimpid ühhe werendeli tunni aega on keenud, siis naad jo ennasmiste küpseks sawad, ja siis woib sedda suppi üllesanda.


865. Nuudli piim. (Nudelmilch.)
Wispelda 2 munna 2 lussika täie rösa pima, nattokesse Sukro, ja ni paljo hea nisso jahhoga, et ta rönga wisi keritab, kui sa wisplit seest üllestöstad. Keeda ühhe kanno rösa pima ülles, kasta se wispel senna taigna sisse, tösta ülles, ja kera sedda selle keewa pima ülle ümber, et se taigen wispli seest senna pima sisse tilkub, ja sest siis nago pissikessed klimpid ehk nuudlid sündiwad. Ja kui keik taigen wispli seest pima sisse tilkunud, siis kasta wisplit ueste taigna sisse, ja lasse sedda nenda sammoti pima sisse tilkuda, kunni keik taigen otsa saab. Agga liguta sedda pima kulbiga tassa ümber, ja wotta wiimselt nattoke sestsammast pimast, tösta sedda senna riista sisse, kus se taigen sees olli, liguta wispliga hästi ümber, ja kalla ka sedda senna teise pima sekka. Lasse siis keeta, kunni se piim seggaseks, ja need Klimpid küpseks sawad, ja anna siis sedda suppi ülles.


866. Sokladi piim. (Chocolademilch.)
Keeda rööska pima ülles, ja panne ni paljo riwitud Sokladi senna sekka, et se parrajaste tumme karwale lähhäb, lasse siis ühhe tükki terwe Kanneli, ja Sukroga mao jättel nattoke keeta, te sedda 4 ehk 5 munnaga tummiks, et se parrajaste paksuks jääb, panne siis praetud saia wilokad waagna sisse, ja tösta sedda pima senna peäle. Kui Sokladi ep olle, siis wotta head nisso jahho, pruni sedda ühhe wägga puhta pankoki panno sees üsna pruniks, agga liguta sagedaste ümber, et se ei körwe ärra. Kui se piim ülleskeeb, siis wispelda seddasinnast jahho ni paljo senna sisse, kui Koläri pärrast tarwis lähhäb; lasse siis ühhe tükki terwe Kanneli, 3 ehk 4 terwe Neilikesse, ja Sukroga nattoke keeta, te sedda ni mitto munnaga tummiks, kui tarwis on, et se parrajaste paksuks lähhäb, ja anna siis praetud saia wilokattega ülles, agga need terwed Neilikessed ja Kanneli tükkid pead sa seest ärrawotma.


867. Piskui Piim. (Biscuitmilch.)
Keeda üht kanno rööska pima ülles, panne 22 penikesseks tougatud Piskui senna sisse, ja lasse sedda tassa keeta, kunni se seggaseks lähhäb, ja anna siis saia wilokattega ülles, mis rösti peäl on praetud. Kes Piskui ei tahha kullutada, wotko riwitud nisso leiba selle assemel, agga siis se piim ei sa ni maggusaks. Needsinnatsed Piskuid on Koläri polest prunid, ja neid woib Sukro-pekri jures sada.


868. Piim leiwaga. (Milch mit Brod.)
Wotta üht saia kakko, ehk tükki nisso leiba, leika ruti wisi süggawad kriipsud senna sisse, agga hoia, et se leib ei lähhä katki; walla ni paljo sullatud woid senna sisse, et se leib hästi niiskeks saab, panne sedda siis rösti peäle, ehk ühhe leige ahjo sisse, ja lasse seista, kunni se woi hästi tommab leiwa sisse, hoia agga et se ei körwe ärra. Keeda sedda aego üht kanno pima ülles, ehk ennam ja wähhem, sedda möda, kui sinnul leiba on. Lasse sedda terwe Kanneli, ja Sitroni korega keeta, kunni se neist maggo saab, ja nattoke enne, kui sa annad ülles, sis panne se leib essite pima sisse, agga wotta jälle warsi seest wälja, ja panne sedda waagna sisse, walla pissut pima peäle, ja lasse nattoke seista, et se leib hästi paisub, tösta siis keik se piim senna peäle, agga wotta Kannelit ja Sitroni koort seest ärra, ja ripputa wiimselt ärraseggatud Kannelit ja Sukrut peäle, ning anna sedda lauale. Unnusta mitte ärra, sola sisse panne.


869. Munna piim. (Eyermilch.)
Wotta 4 ehk 5 munna, wispelda neid 2 lussika täie hea nisso jahhoga, ja keeda üht kanno rööska pima ülles. Kui se piim ülleskeeb, siis tösta sest nattoke munnade peäle, wispelda hästi, ja kalla neid paja sisse pima sekka ja lasse sedda allati wispeldades keeta, kunni se nattoke paksuks lähhäb. Tösta siis tulle peält mahha, wispelda weel nattoke, ja panne sola mao järrel sisse. Anna siis praetud leiwa wilokatega ülles, ja ripputa wiimselt Sukrut ja Kannelit peäle.


870. Nuudlid tehha. (Nudeln zu machen.)
Te nisso jahhust ja munnadest ühhe ni kowwa taigna, kui sedda woib sada, rulli siis Taarti rulliga laua peäl hästi öhhukesseks wälja, ja leika sedda kahhe poiksorme laiussiks träämliks katki, ripputa nisso jahho nende peäle, ja seäa siis monningad teine teise peäle. Leika need laiad träämlid, mis teine teise peäle pandi, poigiti wägga penikessiks träämliks katki, panne Pabberi peäle, ja kuiwata neid ühhe leige potti- ehk petsahjo peäl, siis woib neid ülle aasta pläk-Toside sees hoida. Pu riistade sees sünni neid mitte piddada, sest siis sawad naad pahha maggo. Neid woib ka ükspäinis munna walgettest tehha, kui neid rebbusid teiste roade tarwis prugitakse. Nago Matroon tangudki sünnib neid pima-roa ja lihha-suppi sees prukida.


871. Munna Tangud. (Eyergrütz.)
Lö 3 ehk 4 munna katki, ja peksa ni paljo head nisso jahho senna sekka, kui ial sünnib. Sötku siis se taigen jahhoga laua peäl, et se öiete kowwaks lähhäb, ja rulli sedda wägga öhhukesseks wälja. Lasse siis 2 tundi laua peäl seista, et se nago nattoke kowwaks lähhäb, ja hakki sedda kapsta rauaga hästi penikesseks katki, soölu siis need tangud tango-soöla ehk Turslagi läbbi, ning hoia neid sedda samma wisi kui Nuudlidki. Neid sünnib siis pimaga keeta, ja kui tahhetakse, siis woib neid ka lihha-suppide sisse panna.


872. Sago tangud pima sees keedetud. (Sagogrütz in Milch gekocht.)
Pesse Sago tangud soja weega hästi, et neil ühtegi pahha maggo ep olle, ja keeda neid essite wee sees. Agga kui sa neid wee sisse panned, siis wispelda hästi, muido jäwad naad klimpilisseks. Saab se wessi ärrakeenund, siis walla pima paja sisse, ja lasse sedda tassa sütte tulle peäl keeta, kunni se supp seggaseks lähhäb. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne pissut woid ja Sukrut mao järrel sisse. Needsinnatsed tangud peawad kül 2 tundi keema, ja neist saab üks werendeli korteri moöt kuhjaga ühhe kanno rösa pima peäl woetud. Tangud peawad essite ühhe poole tobi wee sees keema.

Kui tangud, olgo missuggused tangud need ial on, essite wee sees keedetakse, siis ikka wähhema pimaga woib toime sada, ja se roog saab segipärrast ni samma heaks, kui siis, kui tangud warsi pima sisse pannakse.


873. Makroon tangud pima sees. (Macronengrütz in Milch gekocht.)
Wotta 4 Loti rohkeste wagitud Makroni tango ühhe kanno rösa pima peäle, ja keeda neid essite ühhe poole tobi wee sees. Walla siis se piim senna peäle, ja keeda sedda kunni se seggaseks lähhäb, agga liguta saggedaste ümber. Kui se 2 tundi on keenud, ja nattoke enne kui sa üllesannad, siis panne nattoke woid ja Sukrut mao järrel senna sisse.


874. Risi tangud pima sees. (Reis in Milch.)
Wotta üks kuhjaga werendeli korter ehk 8 Loti Risi tangud, ühhe kanno rösa pima peäle. Harri tangud puhtaks ja pesse neid hästi, keeda neid essite ühhe poole tobi wee sees, walla siis pima peäle, ja lasse 2 tundi tassa sütte tulle peäl keeta, agga liguta saggedaste ümber. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne nattoke woid ja Sukrut mao järrel sisse.


875. Pärlkrupid pima sees keedetud. (Perlgrupen in Milch gekocht.)
Wotta üht topi wet, ja 10 korterit rööska pima pool teist werendeli korteri Pärlkrupide peäle. Pesse krupid hästi puhtaks, keeda neid essite wee sees, ja saab se wessi ärrakeenud, siis kalla se piim senna jure, ja lasse sedda 3 tundi tassase sütte tulle peäl keeta, agga liguta saggedaste ümber, ja nattoke enne, kui sa annad ülles, siis panne woid ja Sukrut mao järrel sisse. Sellesinnatse pima-suppi ni hästi kui Sago tangude sekka, mis pima sees keedetakse, sünnib Korintid panna, agga neid peab essite puhtaks harrima, hästi pessema, ja ridega kuiwatama. Siis keedetakse neid issipäinis ühhe tinnatud wask panno sees, kunni need hästi paisuwad, ja saab se wessi ennamiste ärrakeenud, siis panne neid pima sisse, nattoke enne kui sa sedda suppi annad lauale. Siis ei pea ennam wet nende Korintide peäl ollema, kuid et sedda ka sünnib senna piina sekka wallada. Kui 24 Loti Korintid sellesinnatse pima-suppi peäle woetakse, siis on kül, agga Sago tangude peäl, mis nattoke enne öppetati keetma, ep olle ennam tarwis, kui 16 Loti.


876. Woi-pudder. (Butterbrey.)
Wotta ni suurt tükki woid, kui 2 hanne munna, ühhe kanno rösa pima peäle, keeda se piim ülles, ja panne sedda woid ühhe teise panno sisse. Saab se woi sullanud, ja hakkab keema, siis wispelda ni paljo head nisso jahho senna sisse, kui ial sünnib. Lasse sedda ni kaua, wispliga allati ümberligutades, tulle peäl seista, kunni sa arwad sedda jahho küpseks sawad, hoia agga kowwaste, et se pruniks ei lähhä, ja tösta siis üht kulbi täit hawalt sest keewast pimast senna jure, agga wispelda hästi, et se ei jä klimpilisseks, ja kui siis ni paljo pima sees on, et pudder parrajaste paksuks läinud, siis panne sola mao järrel sisse, ja anna sedda warsi lauale. Seddasamma wisi woib ka weest ja pilitud rukki jahhust woi-pudro keeta.


877. Kirsi marja supp, mis suppide seas on unnustud üllespanna. (Kirschensuppe, so bey den Suppen vergessen worden ist.)
Pesse kuiwi Kirsi marjo, ja rudjusta neid nattoke ühhe kiwwi- ehk pu-Möösri sees; keeda neid siis ni paljo weega tümmaks, kui suppi pärrast tarwis lähhäb. Kurna neid pärrast jöhwi-soöla läbbi, mulju keik Sahwti ja rammo marjust wälja, keeda siis sedda kurnatud suppi nattoke, te temmale jodawa wina, ja Sukroga head maggo, anna röstitud saia wiludega ülles, ja ripputa ühteseggatud Sukrut ja Kannelit peäle. Seddasinnast suppi woib ka Kirsimarja lihhast ehk Sahwtist keeta, ja siis ep olle jodawat wina tarwis, et se agga marjust head maggo saab. Se saab sedda wisi keedetud: Keeda essite wee sees keik rammo kirsimarja lihhast ärra, kurna siis, nenda kui jo öppetati, ja panne Sukrut mao järrel sisse. Sedda suppi peab ennamiste kiwwi riista sees keedetama, kus ta ei kauta omma kännat Koläri ärra. Kui 10 waimo on sömas, siis üks korter kuiwi Kirsimarjo jo ennamiste kül on.
Keiksuggused Sjeleed.

878. Sitroni Sjelee. (Sitron-Gelée.)
Kui sul 10 munna rebbo on, siis riwi se koldne öhhuke koor 6 Sitroni peält ärra, ja piggista se Sahwt 12 Sitroni seest wälja. Kurna sedda Sahwti, ja segga sedda munna rebbudega ärra, ja panne siis 3 lussika täit Rein ehk Wransk wina ühtlase selle ärrariwitud koldse Sitroni korega senna jure. Seäa sütte tullele, ja liguta lussikaga ühte puhko ümber, kunni se hästi touseb ülles, ja kui ta paksuks lähhäb, siis on ta walmis. Sedda woib siis ni hästi waagna peäl, kui ka Klaside sees lauale üllesanda.


879. Hirwe-sarwe Sjelee. (Hirschhorn-Gelée.)
Wotta 3 poolt topi kaewo wet 3 werendeli naela hirwe-sarwe peäle, walla keik tükkis ühhe kiwwi krusi sisse, ja panne korgiga hästi tihti kinni, ja lasse sedda weega ühhe katla sees 6 tundi keeta. Wotta siis tulle peält ärra, ja kurna sedda Salwetti läbbi ühhe tinnatud wask katla sisse, mis agga hästi puhhas on. Panne 2 Loti Kannelit, se koor 4 Sitroni peält, 20 Loti penikest Sukrut, ja 8 hästi wispeldud munna walget senna jure; seäa sedda riista järso tullele, et se äkkitselt ülleskeeb, wotta siis tulle peält ärra, et ta ennam ei kee; seäa jälle tullele, ja sedda wisi pead sa kolm korda teggema. Agga kui sa kolmat korda saad tedda tulle peält mahha wotnud, siis walla poolt topi maggusat ja poolt topi Rein ehk Wransk wina, ja üht korterit Sitroni Sahwti senna sekka, ja keeda sedda ueste nenda kui ennegi kolm korda ülles. Senni pöra üks pu tool kummuliste ümber, wotta ühhe Salwetti, se-u keik otsad toli jalge külge kinni, panne üks Porslini ehk höbbe kaus Salwetti alla, ja walla keik hopis senna Salwetti sisse, et se kaunist noppeste löbbinörjub kausi sisse. Agga wotta keik, mis klaar ep olle, peält ärra, walla sedda taggasi Salwetti sisse, ja siis woib sedda waagna peäl ehk klaside sees prukida. Kes muist tahhab punnaseks tehha, ostko Aptekist punnased nartsud, ja pango neid kausi sisse, et se soe Sjelee nende peäle joseb. Kui ühtegi krusi ep olle, mis korgiga woib kinni tehha, siis sünnib ka tedda tinnatud katla sees keeta, mis hea kaas peäl on. Agga kui se monni tund on keenud, siis peab katsma, kas ta parrajaste paksuks sanud, ja kui se wessi wottaks wägga paljo ärrakahhaneda, siis peab ennam wet jure wallama, ja ueste keetma, kunni se parrajaste kowwaks lähhäb. Kui maggusat wina ep olle, siis peab ühhe naela Sukrut wotma. Kui se Sjelee krusi sees keedetakse, sedda wisi kui praego ööldi, siis ta jääb kauniste wäddelaks, agga kes sedda kowwemaks tahhab sada, peab sedda 8 tundi keetma.


880. Wassika Sjelee Mandlittega. (Kalbs-Gelée mit Mandeln.)
Panne se wassika pea ja keik 4 jalga wee sisse, et werri hästi tommab seest wälja, aja siis karwad pallawa weega peält ärra, panne jälle külma wee sisse, et need hästi walgeks lähtwad. Keeda neid siis, kunni se Sjelee kangeks lähhäb, mis sest tunnukse, kui sa ühhe tilka katseks panned lussika sisse, ja lassed sedda jahtuda. Saab se Sjelee kangeks läinud, siis kurna sedda, wotta raswa peält ärra, ja lasse sedda ülle öö külmaks jäda. Wotta siis se peälminne nahk tassa peält ärra, ja wotta kolmat ossa sestsammast Sjeleest, ja nattoke rööska pima, ning keeda sedda monninga tükki terwe Kanneli, 3 ehk 4 pissikese Kardemomi, Sukro, ja selle peälmisse koldse korega, mis ühhe Sitroni peält saab ärrawoetud, ja panne 2 peo täit puhtaks harritud, ja penikesseks tougatud maggusad ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandlid senna sekka. Kui se nattoke on keenud, et se neist rohtudest ja Mandlittest maggo sanud, siis kurna sedda Salwetti läbbi, agga wäna keik rammo Mandlittest hästi wälja, walla sedda missugguse Wormi sisse sa tahhad, ja lasse sedda külmaks jäda. Kui sa kallad Wormi seest wälja, ja se ei tahha mitte lahti anda, siis te sedda nattoke sojaks. Saab se üllesantud, siis ehhita tedda lumme Mosi, ehk sissetehtud Pomerantsi korega wälja, ja siis süakse sedda rösa korega, mis Sukroga maggusaks tehtud on.


881. Punnane wassika Sjelee. (Rother Gelée vom Kalb.)
Wotta teine ossa sestsammast Sjeleest, mis praego enne öppetati, kui ta alles seggamatta on. Panne sedda ühhe tinnatud Kastrulli sisse, panne nattoke terwet Kannelit, se koldne koor ühhe Sitroni peält, hea tük Sukrut, ja 4 munna walget, mis kowwaks wahtuks on wispeldud, senna jure, ja seäa sedda järso tullele, et se äkkitselt ülleskeeb. Tösta siis warsi tulle peält mahha, et se keeminnne järrel jääb, ja nenda sammoti peab kolm korda järrestikko tehtama. Saab se kolmat korda tulle peält mahha woetud, siis walla ni paljo Parberitsi Sahwti senna sekka, et se kaunist Koläri saab. Seäa jälle tullele, ja lasse sedda nenda sammoti kui ennegi 3 ehk 4 korda ülleskeeta. Senni wotta üks Salwet, ja se-u keik otsad ühhe pu toli jalgest kinni, mis kummuliste on ümberpöördud, panne üks puhhas kaus Salwetti alla, tösta se Sjelee Salwetti sisse, et se kausi sisse läbbi joseb, ja te sedda pärrast walmis, et tedda lauale woib anda, nenda kui praego enne ööldi.


882. Soklad Sjelee Wassikast. (Chocolade-Gelée vom Kalb.)
Wotta nüüd kolmas ossa sestsammast seggamatta Sjeleest, mis järrele jänud, et ta kül wahhest pohjas nattoke paks on, ja seäa sedda Kastrulli sees tullele, terwe Kanneli, Sukro, Sitroni kore ja ni paljo riwitud Sokladiga, et se tumme pruniks jääb. Lasse sedda keeta, kunni need sissepandud rohhud temmale maggo andwad, ja wotta siis se Kannel Sitroni korega seest ärra, ning kalla sedda missugguse Wormi sisse sa isse tahhad. Tahhad sa mitte ennam, kui üht ainust suggu neistsinnatsist 3 wassika Sjeleest tehha, mis nüüd praego järrestikko on üllesnimmetud, siis ep olle tarwis sedda seggamatta Sjelee sedda wisi jaggada, kui öppetud on, kui se wahhest ei juhtu, et sind kästakse ni suggust kinki Sjelee tehha, mis nüüd warsi peab öppetadama.


883. Sjelee mis näitab wälja, kui üks katki leigatud kink. (Gelée so einem geschnittenen Schinken gleichet.)
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Köki ja Kokka Ramat - 31
 • Büleklär
 • Köki ja Kokka Ramat - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4602
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1044
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 920
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4657
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1169
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4410
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 981
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4540
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1052
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4423
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4532
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1001
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4443
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4547
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 984
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4585
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1038
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4588
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 946
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4596
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4773
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1057
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4587
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1012
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4584
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4461
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 992
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4545
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 883
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4451
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 973
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4539
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4619
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4531
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 966
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4534
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 897
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4221
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4616
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 999
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4603
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 872
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4417
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 911
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 965
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4672
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 903
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 847
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4466
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1008
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4161
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1099
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.