Köki ja Kokka Ramat - 26

Süzlärneñ gomumi sanı 4221
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 882
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Wotta poolt topi rööska pima, ja 8 Loti maggusad Mandlid, mis puhtaks harritakse ja hästi penikesseks tougatakse. Segga need Mandlid pimaga ärra, ja wäna neid siis ni mitto korda ühhe ride läbbi, et keik Sahwt hästi seest wälja tulleb. Keeda siis se piim ülles, ja panne rasoke Sukrut senna sisse. Keeb se piim ülles, siis wispelda 10 munna rebbo ja üks näppo täis jahho senna sekka. Saab se paksuks kui üks pudder, siis wotta sedda tulle peält mahha, panne ni suur tük woid, kui üks kanna munna, senna sisse, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks saab. Te siis ühhe öhhukesse taigna, panne sedda ühhe maddala waagna sisse, ja kalla sedda munna-pudro senna peäle. Panne siis suuri wärskid Tikkelbäri marjo senna koki peäle, ripputa rohkeste Sukrut ülle, ja lasse sedda ahjo sees küpseda.


716. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)
Harri Tikkelbäri marjo puhtaks, ja panne neid keewa wee sisse. Kui naad üks ainus kord ülleskeewad, siis panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi nörjub peält ärra. La-uta ühhe taigna koki-Wormi sees wälja, ja wotta poolt topi neist keedetud marjust, ja panne neid rohke ossa Sukro, nattokesse tougatud Kanneli, ja katki leigatud Sitroni korega kordamissi senna sisse. Wispelda 12 munna rebbo nattokesse Sukro, ja poole korteri rösa korega ärra, walla need wispeldud munna rebbud senna koki ülle, ja küpseta sedda ahjus. Kui rööska koort ep olle, siis woib rööska pima wotta, agga siis peab üks hea lussika täis sullatud woid senna jure pantud sama.


717. Juusto kook. (Käsekuchen.)
Walla 3 kanno rööska pima ühhe paja ehk katla sisse, panne tullele, ja lasse sedda ni sojaks jäda, et sa waewalt woid kät sees piddada. Wotta siis pool korterit wet, mis sees hea libbesool ülle öö on seisnud, panne 6 munna ja 6 lussika täit nisso jahho senna sisse, wispelda hästi, ja walla sedda käega tassa ümberligutades, senna pima sekka. Lasse seista, kunni se lähhäb kokko, ja wotta siis se juust Turslagiga seest wälja, panne sedda ühhe Kastrulli sisse, ja lasse ni paljo juusto-wet senna sekka tulla, kui agga sisse mahhub. Panne siis ahjo sisse, ja lasse sedda omma ennese wee sees keeta, kunni ta klariks lähhäb. Kalla siis se kook ühhe kiwwi waagna peäle kummuli, mis woiga hästi on woitud. Kalla sedda wet peält ärra, ja pista pissikessi Sukro ja woi tükkid koki sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Saab se ühhe tunni aega seäl sees küpsenud, siis walla pool topi head rööska koort temma ülle, ja lasse siis ahjo sees seista, kunni ta parrajaste pruniks saab. Panne tähhele, et se ahhi peab hästi ködud ollema. Kui se libbesola wessi solane kül ep olle, siis peab sest ennam, kui poolt korterit wotma. Kui se kook on küpstud, siis peab se soost ka walmis ollema. Sedda tehhakse sedda wisi: Wotta poolt topi rööska pima, keeda sedda ühhe tükkikesse wärske woi, ja Sukroga ülles, te sedda 5 munna rebboga tummiks, nago üks Witmoos, agga wispelda essite nattoke jahho munnade sekka. Kui se kook saab üllesantud, siis peab sedda holega üllesandmisse waagna peäle pannema, nattoke Soosti ülles wallama, ja kannelit ning Sukrut peäle ripputama. Se Soost, mis järrele jääb, peab kausi sees laua peäle antama.


718. Walge kapsta kook. (Weiskohlkuchen.)
Leika walget kapstast nenda kui Sallatikski katki, keeda wee sees, kunni se jo pea küpseks saab, ja panne sedda Turslagi peäle, et wessi nörjub peält ärra. Kui se külmaks saab, siis panne pool Loti riwi leiba ühhe korteri rösa pima sisse. Wispelda 6 munna hästi, kalla neid pima sekka, ja panne Sukrud, nattoke Muskatplomi, ja ühhe korteri täis sest kedetud kapstast senna jure. Tösta 3 lussika täit Sullatud woid 8 Loti riwi leiwa peäle, ja kui se leib woi sees hästi on ärraliggunud, siis segga keik hopis teine teisega ärra. Woia se Worm külma woiga, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda küpseda.


719. Pinati kook. (Spenatkuchen.)
Kuppata Pinatid ülles, piggista wet hästi seest wälja, hakki penikesseks, lasse neid wärske woi sees nattoke läbbikeeta, ripputa nattoke nisso jahho peäle, ja kui naad sawad nattoke läbbi-keenud, siis walla nattoke rööska pima ehk rööska kort peäle, ja panne nattoke Muskatplomi, sola ja Sukrut mao järrel senna jure. Lasse keik hopis keeta, kunni ta saab pakssuks kui pudder, liguta tihti ümber, ja pärrast lasse sedda külmaks jäda. Senni te pehmid öhhukessi pankokid, la-uta need tuwitud Pinatid nende peäle wälja, ja rulli neid kokko. Woia siis se koki-Worm woiga hästi, panne ni paljo neist kokko rullitud kokist Wormi sisse, kui sa tahhad. Wispelda 6 munna ühhe korteri rösa pima, nattokesse nisso jahho, Kanneli, ja Sukroga ärra, kalla sedda sinnast taignat kokide ülle Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Pinnati assemel woib ka sissetehtud pola-waar-kirsi-marjo, ja oune ehk pomerantsi lihha wotta, agga se marja Sirup peab mahhajäma.


720. Jahwatud Risi kook. (Gemahlen Reiskuchen.)
Keeda poolt topi rööska pima ülles, panne tük Kannelit, lussika täis sullatud woid ja Sukrut mao järrel senna jure, ja wispelda head jahwatud Risi senna sekka, ning lasse keeta, kunni ta saab kui üks parrajas jahho pudder. Lasse siis külmaks jäda, ja segga sedda ärrra 8 tükki riwitud wihha Mandli, nattokesse riwitud Sitroni kore, ja 6 munna rebboga. Wispelda pärrast need 6 munna walged wahtuks, panne neid tassa ümberligutades senna sekka, ja kalla se koki taigen ühhe woitud Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda.

721. Tärklis kook. (Stärkliskuchen.)
Wispelda 6 munna walget wahtuks, ja panne siis need 6 rebbo, üks hawal, tihti wispeldades, senna sekka. Siis peab sul 16 Loti penikesseks tougatud ja Wloorsoöla läbbi soölutud Sukrut walmis ollema. Nendasammoti peab ka 12 Loti Tärklist walmis harritud ollema; mötle nenda: se peab penikisseks tougatud ja soölutud ollema. Wispelda siis essite se Sukkur munnade sekka, ja panne pärrast se Tärklis ühtlase selle koldse korega, mis ühhe Sitroni peält riwi rauaga ärrariwitakse, lussikaga ümberligutades, senna jure. Woia siis se Worm klaritud woiga hästi, ja kalla se koki taigen senna sisse, agga se Worm peab ni suur ollema, et se üksnäs pool täide saab, kui se taigen sees on. Lasse sedda ahjo sees küpseda, mis parrajaste ködud on; ja kui se hakkab äärte ülle tousma, ja hästi pruniks sama, siis on ta walmis.


722. Krusitud Nuudli kook. (Ein krauser Nudelkuchen.)
Wotta ühhe munna peäle 2 lussika täit rööska pima, te hea nisso jahhoga sest üks kowwa taigen, ja rulli sedda ni öhhukesseks wälga, kui se ial sünnib. Leika siis se taigen kahheks ossaks katki, ja rulli kumbagi tükki issipäinis kokko, ripputa agga hästi jahho peäle, et need ei hakka kinni, ja leika neid siis otsekui kapsta Sallat katki leigatakse. Sawad need nuudlid leigatud, siis keeda neid klaritud woi sees pruun-koldseks, ja panne neid siis ühhe Turslagi peäle. Kui need külmaks sawad, siis wispelda üks korter rööska pima, 3 munna, nattoke penikesseks tougatud Sukrut ja tougatud Kannelit seggaminne. Woia siis ühhe waagna klaritud woiga hästi, ja walla se wispeldud piim Nuudliga tükkis senna sisse. Panne se wagen ahjo sisse, ehk ühhe keewa wee paja peäle, katta sedda kinni, ja panne sütte tuld kane peäle. Wata agga hästi järrel, et Nuudlid mitte ei körwe ärra; ja ni pea kui se piim lähhäb paksuks, kui üks pehme Pubbert, siis on ta walmis.


723. Wähhi kook. (Krebskuchen.)
Wotta 40 wähki, lopputa neid hästi, ja harri holega keik ärra, mis ei kolwa. Touka neid torelt korega tükkis, hästi penikesseks. Walla siis poolt topi rööska pima nende peäle, ja hoöru neid ühhe arwa jöhwi ride sees, et ni paljo lihha, kui ial sünnib, ride läbbi käib. Panne 2 lussika täit tougatud Sukrut, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke sola, üht korterit sullatud woid, ja 8 munna rebbo selle läbbi hoörutud wähhi lihha sekka, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra; agga need munna walged peab issipäinis ühhe riista sisse pannema. Woia siis üks Kastrul ehk Koki Worm woiga hästi, ja hakka need munna walged wispeldama, nattoke enne kui sedda koki ahjo sisse peab pantama. On se ahhi walmis, siis panne need munna walged, ja 8 Loti penikesseks tougatud nisso webakkid selle teise seggatud roa sekka. Kalla siis se koki taigen Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Wotta sedda aego 20 wähki, te nende koortest wähhi woid, ja lasse sedda tehtud woid, pissikesse Kastrulli sees, wähhä nisso jahhoga nattoke läbbi keeta; walla üht korterit rööska pima senna peäle, ja lasse sedda nattokesse Sukro, ja Muskatplomiga keeta. Leika needsammad wähhi lakkad, kelle koorte peäl se wähhi woi tehti, träämli wisi katki, panne neid ka senna jure, lasse keik hopis nattoke keeta, ja panne sola sisse. Kui se kook antakse ülles, ja se Soost kaunist seggaseks on sanud, siis walla sedda koki ülle, ja pista need korimatta sörrad wäljaehhitamisseks ümberringi koki sisse.


724. Head Pankokid. (Gute Pfannkuchen.)
Wotta 7 munna, agga jätta 3 munna walget mahha, ja wispelda neid ni paljo jahhoga, kui sa arwad sedda parrajaste paksuks sawad. Walla ühhe korteri ossa sullatud woid, ja poolt topi rööska pima senna sekka, agga nattoke hawalt, et se ei lähhä klimpisseks. Saab se hästi wispeldud, siis te se pankoki pan hästi pallawaks, woia sedda ükspäinis essimest korda, ja siis mitte ennam, ja küpseta need kokid tassase tulle peäl, nenda kui se wiis on. Sedda wähhemat jahho seäl jures prugitakse, sedda parrem se on, ja neid kokid peab ni öhhukessiks tehtama, kui ial sünnib.


725. Walsk juusto kook. (Ein falscher Käsekuchen.)
Te pankokid 3 munnast, poolest tobist rösa pimast, ja 3 lussika täiest sullatud woist, ja wispelda ükspäinis ni paljo head nisso jahho senna sekka, et need kokid waewalt kannatawad panno sees ümber pöörda. Te neid agga mitte ni öhhukessiks, kui neid, mis praego enne öppetati teggema, ja lasse neid külmaks jäda. Keeda senna tarwis üks munna-piim 3 munnast, poolest tobist rösa pimast ja nattokesse jahhust, ja lasse sedda ka külmaks jäda. Woia siis se koki Worm woiga, mis wägga solane ep olle, ja tösta 3 lussika täit sedda munna-pima, ja üht lussika täit sullatud woid senna sisse, ning panne riwitud Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja Kardemomid senna jure. Panne üks pankook senna peäle, ja la-uta lussikaga 3 lussika täit munna-pima ülleültse ülle se koki, ja panne jälle üks lussika täis woid, Sukrut, Kannelit, ja Kardemomid senna jure, ja wiimselt senna peäle üks pankook. Ja sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni need pankokid otsa sawad, agga se wiimne kord peab munna-piim, woi, Sukkur, Kannel ja Kardemomid ollema. Panne siis koki ahjo sisse küpsema, wotta agga üks ehk kaks korda seest wälja, ja lahhuta need äred nattoke lahti, nenda et se munna-piim hästi saab koki ümber joosta. Saab se kook küpseks sanud, siis keeda üks tummi munna-piim, mis Soosti tarwis prugitakse; kalla se kook waagna peäle kummuli, walla muist munna-pima koki ülle, ja mis järrele jääb, peab sojalt hoitama, ja kausi sees laua peäle antama, et sedda koki jures woib süa. Agga Sukrut ja Kannelit peab koki peäle ripputama.


726. Puder Kook. (Puderkuchen.)
italki
Wotta 20 munna rebbo ja 10 munna walget; wispelda agga need rebbud ühhe tunni aega ühtlase 3 Loti puhtaks harritud ja penikesseks tougatud wihha Mandlittega. Panne siis pool naela riwitud ja söölutud Sukrut, 6 Loti kuiwatud Pudert, ja wiimselt need 10 munna walged, mis wahtuks on wispeldud, tassa ümberligutades, senna sekka. Kalla pärrast se koki taigen ühhe suure, ehk monne pissikesse Wormi sisse, ja lasse sedda küpseda. Pudri assemel woib ka head nisso jahho prukida.


727. Terne pima kook. (Kälberdanzkuchen.)
Wotta se pruun nahk peält ärra, ja hoöru siis se terne piim Turslagi läbbi, kui agga wet peäl on, siis kalla sedda peält ärra. Segga siis se läbbi-hoörutud terne piim 3 ehk 4 lussika täie rösa kore, poole lussika täie Oransi wee, Sukro, ühhe lussika täie klaritud woi, 4 ehk 5 munna rebbo, ja ühhe tougatud nisso webakkiga ärra. Woia ühhe waagna klaritud woiga, ja lasse sedda küpseda. Kui sinnul tinna waagnat on, siis panne taignat äre peäle ümberringi, siis ei sulla se mitte ärra.


728. Jodawa wina Munkid. (Wein-Munken.)
Wotta 6 munna, üks Pitsklaas sullatud woid, 5 Pitsklasi pehmet riwi-leiba, pool Pitsklaas wet, nattoke puhhastud, pestud ja ridega kuiwatud Korintid, ja üks näppo täis Muskatplomi, segga keik hopis hästi ärra, ja küpseta sedda Munkpanno sees. Essimest korda peab sedda panno hästi woidma, agga pärrast woib ilma woidmatta toime sada. Lasse neid hästi küpseda, ja mollemilt poolt pruunkoldseks sada. Pöra neid koki labbidaga ümber, ja panne neid ühhe ni suure waagna peäle, et need körwoti senna sisse mahtuwad. Te siis wet ja jodawat wina, kummagist pool, Sukroga maggusaks, walla sedda Munkide peäle, et need poolest sadik selle wina wee sees seiswad, lasse neid wüürpanno peäl nattoke keeta, et need hästi pallawaks sawad, ja keetes pöra neid ükskord ümber. Kui need hästi pallawaks sanud, siis riwi Sukrut peäle, ja anna neid ülles.


729. Sukro Wohwel kokid. (Zucker-Waffelkuchen.)
Lö 6 munna ühhe kausi sisse katki, panne 16 Loti riwitud Sukrut senna jure, ja peksa sedda pu lussikaga hästi. Wotta 16 Loti head nisso jahho, panne 8 Loti woid mis holega peab klaritama, ikke ümberligutades senna sekka, ja kalla sedda siis senna Sukro ja munnade sekka, ja segga keik hästi ärra. Panne se koki raud tulle peäle, et se hästi sojaks saab. Kalla siis se koki taigen roua sisse, et se äri tassa täis saab, mulju se raud tassa kinni, ja küpseta need kokid tassase tulle peäl, ning pöra sedda rauda wahhest ümber, et kokid mollemilt poolt ühhetassaseks küpseks sawad. Needsinnatsed kokid on parremad külmalt kui sojalt süa.


730. Happo kore Wohwel kokid. (Saure Schmant-Waffelkuchen.)
Wotta ühhe korteri happo kore peäle 2 korterit wet, pool korterit sullatud woid, ja 2 munna; wispelda sedda ni paljo hea nisso jahhoga, et se keritab ennast, kui sa wisplit seest üllestöstad. Küpseta neid siis, nenda kui se wiis on. Se koor peab hästi paks ja mitte wanna ollema, siis need kokid heaks sawad.


731. Pärmi Wohwel kokid. (Gäst-Waffelkuchen.)
Wotta 8 munna, ja wispelda neid hea nisso jahhoga hästi, et need paksuks, kui üks hea tummi Witmoos lähtwad. Kalla üks korter sullatud woid senna jure, liguta wispliga ümber, ja panne jälle nattoke ennam jahho senna sekka. Wotta poolt topi rööska pima, te sedda agga pallawaks, agga ärra lasse keeta; walla nattoke hawalt, ühtepuhko ümberligutades munnade sekka. Panne jälle ennam jahho senna jure, et se saab kui üks parrajas Witmoos, mis wägga tummi ei olle. Panne pärrast 2 lussika täit pärmi senna sisse, lasse kärida, ja küpseta siis need kokid.


732. Tatra Munkid. (Buchweitzen-Munken.)
Wotta poolt topi kowwaks keedetud tatra tango pudro, mis külmaks on sanud; panne 6 munna, poolt korterit sullatud woid, ja nattoke sola senna jure. Segga hästi ärra, ja küpseta sedda Munkpanno sees. Essimenne kord saab se pan woitud, agga pärrast polle se mitte ennam tarwis.


733. Mandli Muslid (Mandel-Muscheln.)
Wotta 8 Loti woid, pesse hästi, et keik sool seest wälja tulleb, 12 Loti maggusad Mandlid ja monningad wihha Mandlid, harri kored peält ärra, ja touka neid nattokesse weega, et need ei lähhä ölliseks. Wotta siis 12 Loti jahho ja 12 Loti Sukrut, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra. Woia need Musli Wormid woiga illusast ärra, ja märi ühhe pissikese lussikaga sedda taignat öhhukeste Wormide sisse, et keik Wormi Krusid ehk wahhed täide sawad. Küpseta neid pärrast ahjo ehk Taarti panno sees, tullega all ja peäl. Sawad need Muslid küpseks sanud, siis kalla neid warsi omma Wormide seest wälja, ja kui need alles sojad on, siis pöra need Wormid ümber, ja panne Muslid teise külje peäle seisma, kunni need ärrajahtuwad, siis need piddawad omma modo ehk tehti. Seddasinnast taignat sünnib ka Taarti rulliga öhhukeseks wäljarullida, ja wäljaleigata nenda kui kegi tahhab, ja siis küpsetada; agga kui need alles sojad on, siis peab neid Taarti rulli ümber pantama, et need köwweraks weddawad. Seddasinnast taignat woib ka Munkpanno sees küpsetada.


734. Praetud Mandli Muslid. (Gebratene Mandelmuscheln.)
Hakki pool naela koritud Mandlid penikesseks, ja segga neid poole naela riwitud Sukroga ärra. Panne woid tullele, ja klari sedda illusast, ja lahhuta keik sola temmast ärra, walla siis üks ossa sedda klaritud woid ühhe teise panno sisse, seäa sedda tullele, ja panne need Mandlid mis Sukroga ärraseggatud on senna sisse, lasse sedda hästi prunida, ja kui se woi ärrakahheneb, siis walla ennam woid senna jure. Kas sedda woid jo kül sees on, sedda woib sest tunda, kui woi lahkub ärra, ja se Mandli taigen lähhäb öiete sitkeks. Panne siis sedda taignat äkkiselt Musli Wormide sisse, mis enne peab klaritud woiga woitud ollema, ja wa-uta need Muslid sedda wisi kokko, et üks Worm ikka saab teise peäle pandud, siis on nemmad walmis.


735. Risi Munkid pima sees. (Reismunken in Milch.)
Wotta 8 Loti Risi tango, pesse hästi, ja panne neid ülle öö wee sisse, keeda neid siis teise weega, et need lähtwad katki, ja sawad nago üks kowwa Moos, ja lasse neid külmaks jäda. Panne 5 munna, neljas ossa korter sullatud woid, pool lussika täis Roosi wet, tougatud Kannelit, nattoke penikesseks leigatud Sitroni koort, ja hea lussika täis riwitud Sukrut senna jure, ja kloppi sedda keik hästi läbbi. Woia siis se Munkpan woiga ärra, ja küpseta need Munkid pruunkoldseks. Wotta siis poolt topi rööska pima, ja hea peo täit maggusad Mandlid, ja touka neid hästi penikesseks. Lasse se piim ühhe tükki Kanneli, ja nattokesse Sukroga keeta, ja panne siis need Mandlid senna sisse. On need Munkid küpsetud, siis panne neid, nattoke enne, kui neid üllesantakse senna pima sisse, et nemmad läbbi ja läbbi pallawaks sawad. Kui se piim 2 korda äre tassa ülleskeeb, siis on need Munkid walmis. Anna neid pärrast ülles, ja walla sedda pima peäle.


736. Käks. (Der so genante Käks.)
Wotta pool naela woid, pesse se sool hästi seest wälja, ja peksa sedda kulbiga ühhe süggawa kiwwi waagna sees, et se nago wahto lähhäb; panne siis senna jure üht naela riwitud Sukrut, 14 munna, agga 6 munna seest peab se walge mahha jäma, 12 Loti head nisso jahho, üht Loti Kannelit, nattoke Muskatplomi, poolt Loti Kardemomid, nattoke Sukkati, mis würwliks on leigatud, ja üht lussika täit Kannari säkk wina. Segga keik teine teisega hästi ärra, ja küpseta sedda siis pissikeste Pasteti Wormide sees ahjus. Agga neid Wormid peab hästi woidma, enne kui se taigen nende sisse pannakse. Neid woib ka Pabberi peäl küpsetada, ja köwweraks, nago woi-Munkid muljuda.


737. Wee Munkid. (Wassermunken.)
Seäa poolt topi wet tullele, panne pool naela woid senna sisse, liguta ümber, kunni se ülleskeeb, ja wispelda siis pool naela head nisso jahho senna sekka, ja lasse sedda keeta, kunni se panno küljest lahti annab. Lasse sedda külmaks jäda, ja sötku 6 munna, üks ikka hawalt, senna sisse. Saab se tehtud, ja se taigen hästi on pekstud, siis tösta lussikaga ni suured Munkid Pabberi peäle, kui sa tahhad, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Et agga need kaua salliwad ahjo sees seista, siis ei pea se ahhi mitte wägga pallaw ollema. Kes sestsinnatsest taignast ühhe koki tahhab tehha, jaggago sedda taignat kahheks ossaks, tehko kummagist ühhe koki, küpsetago neid Pabberi peäl ahjo sees, ja pango siis sissetehtud pola- ehk kirsimarjo, ehk Pomerantsi lihha senna kokide wahhel.


738. Nero leib. (Nierenbrodt.)
Wotta nerud raswaga tükkis ühhest wassika praest, hakki hästi penikesseks, ja segga neid 5 munna, nattokesse sola, Ingwäri, ja ni paljo riwitud nisso saiaga ärra, et se nattoke kinnitust saab. Leika Raspli saia wiloka wisi poigiti katki, ja märi need ärraseggatud nerud, kummagil küljel nattoke paksult nende saia wilokatte peäle. Kui nerud raswased ei olle, siis panne nattoke sullatud woid senna sekka, ja kui sa arwad tarwis ollewad, siis wotta ka praest nattoke lihha senna jure. Kui se Wülling wilude peäle on märitud, siis ripputa penikest riwi-leiba senna peäle, ja küpseta neid mollemilt poolt nattokesse woiga pankoki panno sees. Tahhad sa nendel kassinamat näggo anda, siis wotta 3 munna, ja üht korterit rööska pima, ja wispelda nattoke nisso jahho senna sekka, et se saab kui üks tummi Witmoos, kasta siis need küpsetud wilokad senna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees. Seddasamma wisi woib ka ühhe wärske härja kele walmistada, kui se essite on keedetud, nahk peält ärrawoetud ja penikesseks hakkitud. Se sünnib keigeparreminne sojalt süa.


739. Nero leib teist wisi. (dito auf eine andere Art.)
Hakki praetud wassika nerud raswaga tükkis penikesseks, ja segga neid nattokesse Ingwäri, penikesse sola, 3 munna, ja 2 lussika täie rösa korega ärra. Leika siis Raspli saia poigiti wiloka wisi katki, kasta need wilokad rösa pima ehk rösa kore sisse, ja märi need ärraseggatud nerud saia wilokatte mollematte küljede peäle. Küpseta siis woiga pankoki panno sees, ja anna neid sojalt laua peäle ülles.


740. Panno leib. (Pfannenbrodt.)
Leika Wransk leiba kassinaste sörme paksuseks ja ni pitkaks wilokaks katki, kui sa tahhad, agga wotta se koor ümberringi ärra, ja kasta need wilokad rösa pima sisse, nina panne neid kohhe ühhe kiwwi waagna peäle. Wispelda siis monningad munnad hästi, sullata nattoke woid pankoki panno sees, ja kui se woi ülleskeeb, siis kasta need leotud saia wilud järrestikko munnade sisse, ja lasse neid panno sees nago teisedki Munkid küpseda, ja anna neid sojalt ülles.


741. Wüllitud leiwa Munkid. (Gefüllte Brodt-Munken.)
Harri se koor hea nisso saia peält ärra, ja leika sedda kahhe poik sorme paksuseks ja nisamma laiaks ning ühhe sorme pitkuseks tükkiks katki. Leika siis üht pissikest kaant igga tükki peäle, ja oönesta neid otsekui pissikessed laekad, ja wülli neid siis sissetehtud marjade, ehk Pomerantsi lihhaga. Panne need ärraleigatud kaned tükkide peäle, ja leppita igga üht omma kohha peäle illusaste kinni. Wispelda 6 munna rebbo ühhe näppo täie nisso jahhoga, kasta leiwad senna sisse, ja wereta neid siis ühteseggatud riwi-leiwa ja Sukro sees, ja küpseta neid mollemil küljel klaritud woiga pankoki panno sees.


742. Happo kore Munkid. (Sauer Schmant-Munken.)
Wotta 5 munna ühhe korteri happo kore peäle, agga wispelda need walged issepäinis kowwaks wahtuks. Wispelda siis se koor ja need munnad ni paljo nisso jahhoga ärra; et se taigen parrajaks saab, ja panne Sukrut, Kannelit, Kardemomid, ja wiimselt need munna walged, tassa ümberligutades senna sekka. Küpseta neid siis woiga kui teisedki Munkid pankoki panno sees. Panne agga tähhele, et se taigen ei pea mitte kaua seisma, waid sedda peab warsi küpsetama, pärrast kui need munna walged on sissepantud, se pärrast on se parrem, et kaht panno ühtlase prugitakse.


743. Omelet dö Sjambong. (Omelete de Jambon.)
Wotta ükspäinis sedda lahja lihha ühhest suitsetud ehk solasest kinkist, ja hakki sedda penikesseks. Wispelda 10 munna 4 lussika täie lihha-suppi, ehk weega, ja panne nattoke riwitud Muskati, Piprat, ja hakkitud Petersilli lehti senna sekka. Panne üks peo täis sest hakkitud kinkist senna jure, segga hästi ärra, ja küpseta sedda siis ühhest küljest rohke ossa woiga, pankoki panno sees, sedda agga küpsetades wotta need äred ümberringi lahti, et se wäddel, mis peäle on jänud, alla saab joosta ja rapputa sedda panno saggedaste, et se kook ei pölle ärra. Ni pea kui se peäl poolne külg weab ennast kangeks, siis kalla koki üllesandmisse waagna peäle kummuli, ja panne ümberringi äre üks kord sestsammast hakkitud kinkist senna koki peäle, ning ehhita sedda peäle pantud kinki korda wälja, nenda kui sa ial tahhad, ja anna sedda koki sojalt ülles.


744. Näkk kokid. (Schneckkuchen.)
Wotta üht korterit wet, 3 munna, poolt korterit klaritud woid, ja nattoke riwitud Sukrut; segga keik sedda hästi ärra, ja panne head nisso jahho senna sekka, ning peksa sedda lussikaga hästi. Panne siis se taigen, mis ni pehme peab ollema, kui ial sünnib, laua peäle, rulli sedda Taarti rulliga öiete öhhukesseks wälja, ja leika siis koki rattaga ni suuri ümmargussi koki wälja, kui pissikessed pu talrikkud, ning küpseta neid ahjus ehk Taarti panno sees. Agga ripputa riwitud Sukrut ja penikesseks tougatud Kannelit peäle, enne kui sa neid ahjo sisse panned. Alt poolt salliwad nemmad ennam pallawust, kui peält.


745. Koorani kokid. (Goranskuchen.)
Wotta 10 munna rebbo, üks Pitsklasi täis riwitud ja soölutud Sukrut, 1½ Pitsklasi täis klaritud woid ja nattoke riwitud Sitroni koort; segga keik hästi ärra, ja panne ni paljo head penikest nisso jahho senna sekka, et sedda Taarti rulliga sünnib laua peäl wäljarullida. Agga sedda pehmem se taigen jääb, sedda parrem se on. Saab se laua peäl wäljarullitud, siis panne sedda Musli ehk teiste pissikeste Wormide sisse, ja küpseta need kookid ahjo sees. Kes tahhab pango sissetehtud marjo ehk Krääm (Creme) nende sisse, kui neid üllesantakse. Nemmad woiwad ka ilma olla, agga siis peab sedda krusitud külge üllespiddi pöörma.


746. Pansk Munkid. (Echaudées d’Espagne.)
Wispelda 15 munna walged öiete kowwaks wahtuks. Se sünnib agga keigeparreminne sedda wisi tehha: Kalla need munna walged ühhe kiwwi krusi sisse, istu siis isse ühte nisugguse kohta, et tuul ja külm krusi sisse käib, ja wispelda ühte puhko ühhe käe pärrast, kunni se waht öiete kowwaks lähhäb, et se keik hopis wispli külge kinni hakkab; agga sedda wisplit peab hästi tihti äre wasto surruma, siis saad keigeparreminne sellega toime. Panne siis riwitud ja soölutud Sukrut ja nattoke tougatud Anisi ehk sedda riwitud kollast koort ühhe Sitroni peält senna wahho sekka. Saab se tehtud, siis wotta hobilt üks lussika täis sedda wahto äkkiselt krusi seest wälja, panne Pabberi peäle, ripputa soölutud Sukrut igga Munki peäle, ja lasse neid ahjo sees küpsta. Agga se ahhi ei pea mitte pallawam ollema, kuid et need 3 tundi ehk ennamgi aega seäl sees woiwad seista, et need läbbi ja läbbi kuiwaks sawad, ja siis woib neid noaga Pabberi peält lahti wotta. Needsinnatsed Munkid seiswad kül mönne päwa, kui neid agga ühhe hone sees hoitakse, mis hästi soe on.


747. Mandli leib. (Mandelschnitt.)
Harri pool naela maggusad Mandlid ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandli koortest puhtaks, ja touka neid hästi penikesseks; panne siis 6 Loti riwitud Sukrut, ja 2 hästi wispeldud munna senna jure, ja segga sedda kaunist ärra. Leika sedda aego Raspli leiba wiloka wisi katki, panne need wilud rösti peäle, ja lasse neid ühhest küljest prunida, agga mitte ärrakörweda. Märi siis need ärraseggatud Mandlid sörme paksuste selle pruni külje peäle, panne need märitud wilokad Pabberi peäle, ja küpseta neid ahjus ehk Taarti panno sees pruunkoldseks. Panne neid pärrast Kastrulli sisse, walla poolt topi rööska koort ehk pima senna peäle, panne Sukrut, tük terwet Kannelit, ja terwet Sitroni koort senna jure, ja lasse neid sellega nattoke keeta, ning panne neid pärrast üllesandmisse waagna peäle. Te sedda Soosti 2 munna rebboga tummiks, wotta se Kannel ja se Sitroni koor seest ärra, ja walla sedda ülle. Kui koort ep olle, siis walla 2 lussika täit klaritud woid pima sisse, kui sa sedda tullele seäad. Sedda roga woib külmalt ja soalt süa.


748. Prae warda kook. (Spieskuchen.)
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Köki ja Kokka Ramat - 27
 • Büleklär
 • Köki ja Kokka Ramat - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4602
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1044
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 920
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4657
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1169
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4410
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 981
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4540
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1052
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4423
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4532
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1001
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4443
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4547
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 984
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4585
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1038
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4588
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 946
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4596
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4773
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1057
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4587
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1012
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4584
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4461
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 992
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4545
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 883
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4451
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 973
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4539
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4619
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4531
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 966
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4534
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 897
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4221
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4616
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 999
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4603
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 872
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4417
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 911
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 965
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4672
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 903
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 847
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4466
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1008
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4161
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1099
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.