Köki ja Kokka Ramat - 19

Süzlärneñ gomumi sanı 4533
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Harri keik lehhed peält ärra, ja jätta ükspäinis se pea jälle. Kui pead on suured, siis leika neid parrajaks tükkiks löhki, kuppata neid ülleskeedetud wee sees ülles, et naad tümmaks sawad, ja panne neid Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajoseb. Panne siis woid Kastrulli sisse, lasse sedda ärrasullada, segga nattoke jahho senna sekka, ja lasse sedda läbbi keeta, walla rööska pima peäle, ja wispelda hästi, et ühtegi klimpi sisse ei jää. Kui ülleskeeb, siis panne need kapstad, nattoke Muskatplomi ja Piprat sisse, lasse nattoke keeta, ja panne mao järrel sola sisse, siis on ta walmis. Seddasamma wisi tuwitakse Ploom-kapstad wee, ehk hea lihha-suppiga, siis peab agga rohkeminne woid wotma, ja kui sa üllesannad, siis te neid 2 ehk 3 munnarebboga tummiks, riwi Muskati ülle, ja ehhita neid wälja, nenda kui sa isse tahhad.


499. Ploom-kapstad rösa kore, ja juustoga. (Blumkohl mit süßer Sahne und Käse.)
Harri need Ploom-kapstad seddasamma wisi puhtaks, kui praego enne näideti. Lasse neid ühhe riista sees keeta, mis tihheda kanega, ja kus nipaljo wet sees, on, et se nattoke kapsta ülle käib. Lasse neid nattokesse woi, Sukro, ja Muskatplomiga keeta, kunni need hästi tümmaks sawad, ja wotta siis ülles. Panne tükk woid sellesamma riista sisse, mis sees need kapstad keedeti, lasse sullada, panne nattoke jahho senna jure, ja keeda sedda nattoke läbbi. Walla se supp, mis sees kapstad keedeti, ja nattoke rööska koort senna sisse, ja lasse sedda ülleskeeta, wispelda agga hästi, et ühtegi klimpi sisse ei jää; panne siis kapstad, ja nattoke head riwitud juusto senna sisse, lasse sedda tassa keeta, rapputa agga saggeminne, ja panne sola mao järrel sisse. Kui sa üllesannad, siis riwi Muskati ülle, ja ehhita waagna ääred wälja, nenda kui sa isse tahhad.


500. Ploom-kapstad wähhi lakkadega. (Blumkohl mit Kräbßschwänzen.)
Harri need Ploom-kapstad puhtaks, ja tuwi neid lühhikese lihha-suppi, hea tükki woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ning solaga, kaas agga peäl. Tuwi need wähhi lakkad issepäinis, nenda kui prugitakse, rösa pimaga, te se Soost, mis lühhike peab ollema, wähhi woi, ja nissojahhoga tummiks. Kui sa annad ülles, siis panne kapstad, ja need wähhi lakkad, iggaüht issi Turslagi peäle. Walla siis mollemad kokko, ja te sedda ärraseggatud Soosti monne munna rebboga tummiks, ja panne sola mao järrel sisse. Panne kapstad kesk waagna sisse, walla Soost ülle, ja panne need wähhi lakkad waagna äärte ümber. Wähhi sörrad woib ka äärte ümber panna, agga need peawad jämmedamast otsast ärrakoritud sama.


501. Krenaad Ploom-kapstast. (Grenad von Blumkohl.)
Harri Ploom-kapstad puhtaks, ja leika neid sedda wisi katki, et igga tükk näitab wälja, kui üks pissike kapsta pea; need warred leika otsast lühhidelt ärra. Kuppata kapstad ülles, et naad ennamiste küpseks sawad. Woia üks Kastrull ehk Puppetongi Worm külma woiga, ja panne öhhukessed pekki wilokad pohja peäle. Panne siis need kapsta tükkid körwoti hästi tihti pekki peäle, seäa agga, et se kesk paik jääb öäneks. Siis peab sul üks Waars torest wassika lihhast ehk kallast walmis ollema, märi se Waars senna kesk paika kapsta peäle, ni pakso kui üks 5 Kopeki tükk, ja woia sedda wisplitud munnadega. Nüüd peab ka üks Ragu, mis katki leigatud kannast, linnust, ehk norest talle lihhast on tehtud, walmis ollema; kui agga se Ragu saab hallist räästast, kannapojast ehk norest tuist tehtud, siis woib neid terwelt jätta. Kui sesinnane Ragu on külmaks sanud, siis panne sedda omma Soostiga senna Waarsi peäle; märi kord Warsi jälle ülle, agga nattoke paksem kui sedda essimest, ja kinnita se peälminne Waars sellega hästi kinni, mis essite sai sissemäritud. Panne pärrast pekki wilokad, ehk kloppitud wassika lihha tükkid, ehk woitud Pabberit senna peäle, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kui se agga peält nattoke kangeks weab, siis pista ühhe auko senna sisse, et aur seest saab wäljakäima, kui se ahjus hakkab keema. Saab se küpseks, siis toppi se auk leiwa tükkikessega, mis wisplitud munna sisse on kastetud, jälle kinni. Kui se pärrast saab ahjus nattoke seisnud, siis kalla se Krenaad kummuli waagna peäle, wotta pekki wilokad ärra, hoia agga kowwaste, et se ei lähhä katki, ja et ühtegi Soosti ei sa wäljajooksma. Seddasamma wisi sünnib ka walge kapstast Krenaadi tehha, siis agga leigatakse kapsta pead tükkiks löhki, ja kuppatakse ülles. Agga se wessi peab essite ni hästi walge kui ka ploom-kapsta peält mahha jooksma, ennekui need tükkid Wormi sisse pannakse. Panne tähhele, et se Ragu mis senna tarwis prugitakse, peab wäggewa ja hea maoga ollema. Kui Ööstrid on, siis sünnib neid ka sissepanna.


502. Portulakid tuwida. (Portulack zu stuben.)
Harri semet otsast ärra, wotta keik lehhed ning penikessed warred, lopputa neid hästi, kuppata ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Panne woid ja jahho Kastrulli sisse, lasse nattoke läbbi keeta, walla wet ja nattoke jodawat wina senna jure, ning lasse sedda keeta. Panne need ülleskuppatud Portulagid, üks peo täis Korrintid, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke Sukrut ja sola senna sisse. Kui Portulagid on keedetud, ja peawad üllesantud sama, siis te neid 3 ehk 4 munna rebboga tummiks. Kes tahhab ehhitago neid wälja saia träämlidega, mis woi sees on praetud, Kortlettide, ehk lihha-kokidega. Nendega sünnib keik rohhilissed road wäljaehhitada.


503. Pinnatid tuwida. (Spenat zu stuben.)
Harri keik jämmedad warred Pinnatide peält ärra, lopputa siis Pinnatid puhtaks, kuppata ülles, panne Turslagi peäle, ja piggista sedda wet hästi seest wälja. Kui sawad külmaks, siis ripputa nisso jahho peäle, ja hakki neid nattoke. Panne woid ühhe panno ehk Kastrulli sisse, lasse sullada, panne Pinnatid senna sisse, lasse nattoke läbbikeeta, liguta agga hästi ümber, et need ärra ei körwe. Walla siis wet peäle, lasse nattokesse Pipra, ja Muskatplomiga keeta, ning panne sola mao järrel sisse. Kui se roog wägga wäddel on, siis te sedda munna rebbudega tummiks. Kes tahhab, pango lahti keedetud munnad peäle, kui Pinnatid jo waagna peäl üllespantud on. Kowwaks keedetud ja penikesseks hakkitud ehk wiloka wisi katkileigatud munne sünnib ka Pinnatide peäle panna. Leiwa träamlidega, mis woi sees on praetud, woib ka seddasinnast roga wäljaehhitada. Kes tahhab woib ka Pinnatid rösa pimaga tuwida, siis agga jääb wessi mahha. Pinnatid ehk happo oblikad sünnib ka Rööreiga wäljaehhitada.


504. Wüllitud Pinnatid. (Gefüllter Spenat.)
Wotta Pinnatid, harri keik jämmedad warred ärra, lopputa puhtaks, kupputa ülles, panne Turslagi peäle, ja mulju sedda wet hästi seest wälja. Hakki neid penikesseks, panne 3 ehk 4 munna, 2 lussika täis rööska koort ehk pima, 3 lussika täis sullatud woid, nattoke Sukrut, Muskatplomi, sola ja riwitud saia leiba senna sekka; segga sedda hästi ärra, et se saab ni kangeks, et sa arwad sedda ühhes seiswad; ommeti ei pea se mitte liig kowwaks sama. Wotta siis suuri kuppatamatta Pinnati lehti, kasta neid keewa wee sisse, et naad sitkeks sawad, panne sedda seggatud roga nende peäle, ja rulli neid kokko. Kui ni suuri lehti ei olle, siis panne 2 ehk 3 körwoti, panne se roog peäle, ja rulli kokko, et need nago pissikessed worstid näitwad wälja. Woia üks suur tinna wagen külma woiga, ja panne need rullid senna peäle. Kui sa keik olled kokkorullinud, ja se wagen on täide sanud, siis walla nattoke rööska koort ehk pima peäle, ja panne se wagen wüürpanno peäle, ja lasse tassa tuwida, kaas agga peäl. Kui on läbbikeedetud, siis panne neid ühhe laia noa ehk pannkoki labbidaga waagna peäle ülles, ja siis süakse neid sojalt.


505. Happo oblikast tuwida. (Sauerampfer zu stuben.)
Wotta happo oblikast, harri keik jämmedad warred hästi ärra, lopputa puhtaks, kuppata rohke ossa wee sees ülles, ja panne sedda Turslagi peäle. Kui se wägga happo on, siis lopputa sedda monni kord teise wee sees. Kui se wessi on peält mahhajoosnud, siis ripputa jahho peäle, hakki penikesseks, ja tuwi sedda nendasammoti kui Pinnatidki woi sees, ning walla wet peäle, ja lasse keeta nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja solaga. Sedda sünnib ka ühhe munna rebboga tummiks tehha, ning seddasamma wisi munna, ja leiwaga wäljaehhitada, kui Pinnatidgi. Agga rösa pimaga ei sünni se mitte tuwida. Wägga pissut jahho ei pea sa mitte happo oblika ehk Pinnatide peäle ripputama, sest muido se rohhi lahkub weest ärra. Sa ei pea ka woid wägga armatsema, sest keige rohhilisse roa jures lähhäb paljo woid tarwis.


506. Tuwitud happo oblikas munna- ja korega. (Sauerampfer mit Eyer und Sahne gestubt.)
Harri happo oblikast puhtaks, ja kuppata ülles, nenda kui jo öppetati, hakki nattoke, ripputa wähhä jahho peäle, ja lasse sedda woi sees hästi läbbikeeta. Te sedda tummiks rösa kore, ja munna rebboga, et se Soost saab parrajaste pitkaks ja tummiks, panne sola, Muskati ja Piprat sisse, ja kui sa olled tummiks teinud, siis anna sedda warsi ülles.


507. Rohhilisse herne-koune tuwida. (Grüne Erbsschoten zu stuben.)
Wotta ni paljo Sukro herne-koune, kui tarwis lähhäb ja harri neid wisi pärrast puhtaks. Panne wet tullele, ja kui se ülleskeeb, siis panne need kounad, nattoke penikesseks leigatud Petersilli lehti, wähhä woid, Piprat, nattake Meiramit, ja tükk Sukrut senna sisse. Lasse keeta, kunni need tümmaks sawad; kalla neid riista seest wälja, mis sees neid keedeti, ja panne tükk woid ja ni paljo jahho sellesamma riista sisse, et se Soost saab parrajast tummiks, lasse sedda nattoke läbbikeeta, kalla need kounad omma Soostiga jälle senna sisse, ja lasse neid tassa keeta. Rapputta sedda riista wahhest, ja panne sola sisse. Kui need herned isseenneses maggusad on, siis polle mitte Sukrut tarwis. Seddasamma wisi woib poetud hernid tuwida.


508. Poetud herned wähhi-lakkadega. (Ausgebulsterte Erbsen mit Krebsschwänzen.)
Wotta ni paljo poetud hernid, kui sa arwad tarwis ollewad, panne neid ühhe kimpokesse Petersilli lehtega, mis sisse üks oksoke Meiramit saab pistetud, ja tükki woiga keewa wee sisse, ja lasse keeta, kunni need tümmaks sawad. Kuppata 20 ehk 40 wähhi ülles, wotta kored lakkade ja suurematte sörrade peält ärra, ja koortest te wähhi-woid. Kui herned on keedetud, siis kalla neid riista seest wälja; panne se wähhi-woi, ja nattoke jahho senna sisse, lasse nattoke läbbikeeta, panne siis need herned omma Soostiga senna jure, wotta agga se Petersilli kimpoke ärra. Panne need wähhi-lakkad ja sörrad senna jure, lasse neid ühtlase hernedega tuwida, ja panne mao järrel sola sisse. Kui se kül ei olle raswane, siis panne nattoke wärsket woid jure, ja kui sa annad ülles, siis riwi Muskati peäle.
italki


509. Haljad herned pima korega. (Grüne Erbsen mit Sahne.)
Poeta need herned, ja panne neid hea tükki woiga tullele; kui need jo hästi pallawaks sawad, siis walla nattoke wet senna peäle. Kui naad pea kül sawad keedetud siis panne ülleskuppatud Murklid, penikesseks leigatud Petersilli lehti, ja wägga pissut Meiramit senna jure. Kui sa annad ülles, siis te neid rösa korega ja 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, ja panne sola sisse. Riwi Muskati peäle, ja panne waagna äärte ümber, mis sa tahhad.


510. Haljad herned pekki ja Sallatiga. (Grüne Erbsen mit Speck und Sallade.)
Leika pekki pissokessiks würwliks katki, ja prae neid hästi pankoki panno sees. Kurna se rasw Kastrulli sisse, ja panne woid senna jure, ning lasse sedda nattoke läbbikeeta. Panne poetud haljad hernid senna sisse, ja walla ni paljo keewa wet jure, et se üllekäib. Lopputa üks Sallati pea puhtaks, leika penikesseks, ja panne sedda hernede jure; panne üks kimpoke Petersilli lehti, mis sisse Meirami oksoke on pistetud, senna jure, ning lasse keik ühtlase keeta. Kui herned on keedetud, siis panne sola sisse, ja wotta se lehte kimpoke seest wälja. Se Soost agga peab lühhike ollema, ja kui sa annad ülles, siis te sedda 3 ehk 4 lussika täie rösa kore, ja 3 munna rebboga tummiks. Waagna peäl riwitakse Muskati ülle.


511. Pea-Sallatit wüllida. (Kopfsallade zu füllen.)
Wotta ni mitto Sallati pead, kui sa tahhad, harri need peälmissed lehhed peält ärra, kuppata wee sees ülles, et need tümmaks sawad, agga se wessi ei pea mitte wägga waljust keema, et need pead ei lähhä katki. Panne neid Turslagi peäle, et wessi wäljanörriseb, kaewa need seespiddised lehhed wälja, hoia agga, et need wäljaspiddised ei lähhä katki. Hakki need wäljakaewatud lehhed hästi penikesseks, ja segga neid ärra nattokesse Muskatplomi, Sukro, 2 lussika täie rösa pima, 3 ehk 4 munna, riwi-leiwa, 2 ehk 3 lussika täie sullatud woi, ning solaga. Neid rohhusid woib ennam ehk wähhem wotta, sedda möda kui ennam ehk wähhem Sallatit woetakse. Wülli sedda seggatud roga nende wäljakaewatud Sallati peade sisse, ja se-u neid löngaga hästi kinni. Panne üks suur Kastrull weega tullele, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne need wüllitud pead sisse. Sedda wet ei pea ennam ollema, waid et se kassinaste ülleseisab, ja se Kastrul peab ni suur ollema, et need pead teine teise peäl ei seisa. Panne kaas peäle, ja kui Sallati pead on keedetud, siis te sedda Soosti woi, ja jahhoga tummiks, walla monni klaas Wransk wina senna jure, et se winast maggo saab, ja panne ka nattoke Sukrut, Muskatplomi ja sola sisse. Se supp ei pea mitte wägga pitk ollema, sa ei pea ka mitte lussika ehk kulbiga sedda ümberligutama, sest siis lähtwad need katki, kui agga rapputa Kastrulit wahhest. Kui sa annad ülles, siis wotta se löng ümbert ärra, walla parrajaste Soosti ülle, ja hoia et need pead ei lähhä katki.


512. Wüllitud Sallatid teist wisi (dito auf eine andere Art.)
Wotta suuri Sallati päid, lopputa hästi, kuppata wähhä wee sees ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Kui külmaks sawad, siis wotta need peälmissed lehhed peält ärra, ja wülli lihha-Waarsi nende teiste lehte wahhele. Se-u neid jämmeda löngaga kinni, et se Wülling ei tulle wälja. Panne need pead körwoti püsti ühhe laia Kastrulli sisse, ja walla ni paljo keewat lihha-suppi peäle, et se ennamist ülleseisab. Seäa nenda, et need warsi hakkawad tassa keema, ja panne nattoke Muskatplomi, riwi-leiba, sola, woid, ja nattoke jodawat wina sisse. Kui sa annad ülles, siis wotta se löng ümbert ärra, te Soosti munna rebboga tummiks, ja riwi Muskati peäle.


513. Sallatid tuwida. (Sallade zu stuben.)
Leika need rohhilissed lehhed Sallati peade küljest ärra, kuppata need pead wee sees hästi ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi wälja-nörriseb. Panne hea tükk woid, nattoke wet, Muskatplomi, riwi-leiba ja Sukrut ühhe Kastrulli sisse, kui se ülleskeeb, siis panne need ülleskuppatud Sallatid senna sisse. Lasse tassa keeta, kunni naad murredaks lähtwad, ja walla siis ni paljo Wransk wina sisse, et soost sest wähhä happo maggo saab, ning panne mao järrel sola sisse. Te, et se Soost sest riwi-leiwast saab seggaseks; liguta sedda mitte kulbiga wägga paljo, et Sallatid ei lähhä katki, waid rapputa sedda Kastrulli wahhest. Kui sa annad ülles, siis woib sedda Siiskidega, mis essite weega on keedetud, ja siis pannkoki panno sees pruniks tehtud, wäljaehhitada. Neid Siiskid sünnib ka tuwitud Pinnati, happo oblikatte ja halja hernede tarwis prukida. Seddasamma wisi saab sissesolatud pea-Sallat ka tuwitud, kui se essite hästi on wäljaleotud.


514. Sallatid pimaga tuwida. (Sallade mit Milch zu stuben.)
Harri need rohhilissemad lehhed peält ärra, kuppata Sallatid wee sees hästi ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi wäljanörriseb. Panne woid ja nattoke jahho Kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbikeeta, ja walla ni paljo rööska pima jure, et se parrajast Soosti annab; Kui se hakkab keema, siis panne Sallatid ühtlase nattokesse Muskatplomi, ja Pipraga senna sisse. Lasse nüüd tuwida, ja kui sa annad ülles, siis panne sola mao järrel sisse.


515. Sallatid kinkiga. (Sallade mit Schinken.)
Harri ja lopputa Sallatid puhtaks, panne keewa wee sisse, ja kui ülleskeewad, siis panne Turslagi peäle, ja mulju keik wet hästi wälja. Walla siis lihha-suppi ehk wet peäle, ja panne tükk kinki, nattoke Muskatplomi ja woid senna sisse. Kui on keedetud, siis te sedda Soosti 3 ehk 4 munna rebboga tummiks. Seddasamma wisi woib ka Portulagid walmistada.


516. Klaseritud ounad. (Glaßirte Aepfel.)
Kori 18 ouna, ja leika neid sedda wisi wälja, et alla ja peäle üks wilokas, ja kesk nende wahhel üks penike wars jääb. Wotta ärraleigatud ouna-lihha seest seemne süddamed ärra, ja mis siis üllejääb, keeda sedda Moosiks rohke ossa Sukroga, et se hästi kowwaks saab. Wotta 2 peo täit maggusad ja 5 tükki wihha Mandlid, kori ja touka neid hästi penikesseks, segga se Moos ja need Mandlid ärra, ja panne seddasinnast seggatud roga illusaste nende wilokatte wahhel, et se näitab wälja kui terwe oun. Agga sedda panne tähhele, et warred peawad ounade külges ollema. Wispelda 5 munna walget hea nisso jahho, ja rohke ossa Sukroga hästi, ja woia sedda sullega ounade ümber, ning panne neid ahjo, mis parrajaste ködud on. Kui need tükk aega seäl sees on seisnud, siis wotta wälja, ja pekki neid katkileigatud Sukkati, ja Mandli träämlidega, woia neid jälle munna walgega, ning panne neid ahjo. Te sedda kolm korda järrestikko, ja lasse need ounad igga korra wahhel ahjo sees küpseda, ning anna neid pärrast ülles.


517. Kanderitud ounad. (Candirte Aepfel.)
Wotta ni mitto head ja terwet ouna, kui sa tahhad, kori neid, ja kaewa siiski-wormiga seemne süddamed seest wälja. Sullata rohket ossa woid, riwi ka hea ossa saia-leiba ja nattoke Sukrut, ning touka Kannelit penikesseks; segga se riwi-leib se riwitud Sukru, ja tougatud Kaneliga ärra. Kasta need koritud ounad sullatud woi sisse, ja wereta neid se seggatud riwi-leiwa sees ümber, kloppi sedda ounade külge kinni, et se nende ümber jääb seisma. Woia üks tinnatud wask- ehk pläk-wagen, panne ounad selle peäle, ja panne neid siis ahjo, mis parrajaste on ködud. Kui ounad sawad tümmaks, siis on naad walmis. Neid woib ni hästi sojalt kui külmalt süa.


518. Oouna Kompott. (Aepfel-Compott.)
Wotta Porstorpi ehk teisi pissikesse oune, mis head on keeta, wotta koor pitkiti peält ärra, siis ei lähhä naad mitte katki, wotta seemne süddamed ühhe tröhtri pibo ehk penikesse noaga seest wälja, nenda et keik ouna läbbi auk jääb, ja kui sa ounad järrestikko korid ja harrid, siis wiska neid warsi wee sisse. Saad sa sedda wisi ni paljo oune harrinud, kui tarwis on, siis keeda weest ja Sukrust ühhe pakso Sirupi, et se nago löng annab wännitada, kui sa sedda sörme wahhel wottad; sedda agga keetes, wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup on kangeks ja klariks läinud, siis panne need ounad senna sisse, ja lasse neid tassa keeta, kunni naad klariks sawad. Seks peab üks suur ja lai Kastrull prugitama, et need teine teise peäl ei seisa. Ni pea kui need alt poolt klariks on sanud siis pöra neid ühhe höbbe lussikaga tassa ümber, ja mis ülleültse klariks saab, sedda pead sa warsi seest wäljawotma. Kui keik ounad klariks on läinud, siis panne neid waagna peäle, misga neid lauale antakse, ja walla sedda Sirupi ülle. Kui sa neid punnaseks tahhad tehha, siis walla nattoke Parberitsi ehk Kirsimarja Sahwti Sirupi sisse, mis sees ounad keewad. Kui pool ossa saab punnaseks tehtud, ja teine pool ossa jääb walgeks, siis woib üht suggu ühhe waagna külje peäle pantama, ehk ümberringi waagna sisse üllesantama, ehk nenda kui iggaüks sedda tahhab seäda. Panne tähhele, et se Sirup ei pea ounade peäle wallatama, enne kui need ounad on külmaks sanud, ja siis peab se otsego üks Sjelee ollema. Kui sa neid tahhad wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada, siis näitab se ka kännast wälja. Kui Kirsimarja Sahwti prugitakse, siis ei pea neid mitte tinnatud waid walge wask riista sees, ehk weel enneminne ühhe kiwwi riista sees keetma, sest tinna rikkub sedda Kölari ärra.


519. Poombäri Kompott. (Birn-Compott.)
Wotta ni mitto Poombäri, kui arwad tarwis ollewad, panne külma wee sisse, keeda neid ühhe wask-riista sees, kunni need tümmaks sawad ja kori neid. Keeda sedda aego nattoke weest, Sukrust ja Parberitsi Sahwtist Sirupi, mis kaunis paks peab ollema, ja wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup ni paksuks sanud, et se sörme wahbel pitkaks wannib nago löng, siis panne need Poombärid senna sisse. Ni pea kui nemmad alt küljest klariks sawa, siis pöra neid ümber, mis agga ülleültse klariks sawad, neid wotta järrestikko seest wälja. Kui se Sipup ni wäddel olleks, et se Poombäride ümber kinni ei hakka, siis keeda sedda nattoke kokko. Panne need Poombärid waagna sisse, ja kalla se Sirup, mis siis külm, ja otsego üks maks peab ollema, Poombäride ülle. Tahhad sa need Poombärid walgeks sada, siis polle Parberitsi Sahwti tarwis. Neid sünnib ka wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada.


520. Pomm Kuwäär. (Pommes Couverts.)
Kori need ounad, ja kaewa prits-biboga seemne süddamed seest wälja, hoia agga, et need ei lähhä katki, ja kui sa neid olled harrinud, siis panne neid warsi wee sisse. Keeda neid siis wähhä wee sees nattokesse Sukro, 2 tükkikesse terwe Kanneli, ja selle öhhukesse koldse korega, mis ühhe Sitroni peält saab ärrawoetud. Kui ounad tümmaks on sanud, ja keik supp sissekeenud, sis panne neid waagna peäle, misga neid lauale wiakse, ja kui külmaks sawad, siis wotta 4 ehk 6 munna walged, wispelda neid hästi, kunni need kowwaks wahtuks lähtwad, ja kui se waht hästi kowwa on, siis panne 2 ehk 3 lussika täis riwitud Sukrut senna sisse, ja wispelda jälle nattoke. Märi siis ussinaste se waht ounade ümber, ja ripputa nattoke riwitud Sukrut ülle, panne warsi ahjo, ja kui need koldse karwasseks lähtwad, siis on se roog walmis.


521. Penjä dö Pomm. (Beignets des Pommes.)
Wotta suuri Porstorpi oune ehk Reinetti, kori ja leika neid löhki, ja wotta seemne süddamed seest wälja. Panne neid monne tükkikesse terwe Kanneliga kahheks tunniks pölletud Wransk wina sisse; pöra nissojahho sees ümber, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni need pruun-koldseks sawad, wotta siis seest wälja, ripputa penikest Sukrut peäle, ja klaseri neid ühhe kuma sütte-labbidaga. Neid sünnib ka klaserimatta prukida.


522. Ounad teist wisi. (Aepfel auf eine andere Art.)
Kori need ounad, wotta seemne-süddamed prits-piboga seest wälja, ja panne neid warsi wee sisse. Panne neid pärrast Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Segga Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja riwi-leiba, mis Turslagi läbbi on söölutud, ühte. Kasta need ounad 2 hästi wisplitud munna sisse, ja wereta neid siis se ärraseggatud riwi-leiwa sees. Siis peab üks tinnatud ja hästi woitud pläk- ehk wask-wagen ollema, panne ounad senna peäle, ja lasse neid ahjo sees ehk piisi peäl sütte-tullega all ning peäl küpseda, kunni need tümmaks sawad, hoia agga, et need ärra ei körwe. Kui sa tahhad, siis sünnib neid ka nendasammoti klaserida, kui neidki, mis praego enne öppetati teggema.


523. Pomm ang Roob. (Pommes en Robe.)
Kori need ounad, leika üks jämme wilokas alt otsast, kus se wars on, peält ärra, ja kaewa seemne-süddamed illusaste wälja, et ounad katki ei lähhä. Wülli neid siis penikesseks leigatud Sukkati, ja sissetehtud Pomerantsi koortega, mis nattokesse riwitud Sukroga on ärraseggatud, ja panne se ärraleigatud wilokas jälle peale. Segga üks munna-walge ja 3 lussika täis rööska pima ühhe lussika täie nisso jahhoga, ning kasta need ounad sellesinnatse seggadusse sisse. Woia üks tinnatud wask- ehk pläkwagen klaritud woiga, ja panne neid kohhe senna sisse. Prae neid ahjo sees, hoia agga, et need ei lähhä katki, egga omma tehti ehk näggo ärra ei ka-uta, ja kui tümmaks sawad, siis lasse neid ärrajahtuda. Wispelda sedda aego munna-walged kowwaks wahtuks, ja kui need ounad jo külmad on, siis märi sedda wahto iggaühhe ouna peäle. Alt poolt ei saa need mitte märitud, polle ka tarwis sedda wahto sillitada; se on kül, et need ounad sawad kinnikaetud. Ripputa tougatud nisso webakkid sellesamma waagna sisse, panne ounad jälle senna sisse, ja ripputa riwitud ning söölutud Sukrut nende ülle, ja lasse neid ahjo sees seista, kunni se munnawalge kuiwab, ja hakkab koldse-karwaseks löma, siis on need walmis, ja neid woib ni hästi külmalt kui sojaltki süa. Panne tähhele, kui sa ounad teist korda ahjo panned, siis ei pea ahhi mitte wägga soe ollema.


524. Wüllitud wiin-ounad. (Gefüllte Wein-Aepfel.)
Wotta 8 Loti woid, klari ja segga sedda 2 lussika täie riwi-leiwaga ärra. Panne senna jure 2 lussika täis rööska koort, 4 hästi wisplitud munna, üks peo täis koritud ja penikesseks tougatud Mandlid, 2 suurt koritud ja riwitud ouna, nattoke penikesseks leigatud Sukkati, wähhä tougatud Kannelit, nattoke Kardemomid, üks lussika täis spansk ehk teist maggusat jodawat wina, ja ni paljo Sukrut ja riwi-leiba, et se parrajast maggusaks ja paksuks saab. Wotta suuri oune, kori neid, ja leika peälmissest otsast üks wilokas peält ärra, mis kane assemel tulleb prukida; Kaewa neid seest öneks, hoia agga et naad katki ei lähhä, ja märi neid seest ühhe sullega, mis wisplitud munnade sisse on kastetud. Wülli sedda seggatud roga nende öne ounade sisse, panne se ärraleikatud wilokas nago kaas peäle, ja keeda neid terwe Kanneli, ja Sukroga, maggusa jodawa wina ja wee sees, mis kummagist pooleks on woetud. Agga seks on ni suur riist tarwis et ounad teine teise peäl ei seisa, ja se wiin peab nende ülle käima. Sawad need tümmaks, siis peab neid kohhe waagna peäle üllespantmna. Kui jo keik on üllespandud, siis walla sedda suppi ülle, sedda terwet Kannelit agga wotta seest ärra. Kes tahhab, tehko sedda suppi 2 munna rebboga tummiks, ennekui sedda ounade ülle wallatakse.


525. Wüllitud ounad keigesugguse sissetehtud marjadega. (Aepfel mit allerley eingemachten Früchten gefüllt.)
Wotta pissokessi oune, kori neid, ja wotta ühhe noa, ehk Pritsi piboga seemne-süddamed seest wälja, agga hoia, et naad ei lähhä katki. Te head Taarti taignast, rulli sedda ni öhhukesseks, kui üks 5 kopeki tükk wälja, ja leika ni suured neljakantlikkud tükkid sest taignast wälja, et need ouna ümber ullatawad mähkida. Wülli need ounad Pomerantsi sisso ehk Kirsimarja lihhaga, mis Sukroga öiete maggusaks on tehtud, ehk sissetehtud waarmarjade ehk Korintidega, mis Sukro, ja Kanneliga on ärraseggatud. Panne ühhe ouna igga taigna tükki sisse, katta taignaga hästi kinni, ja lasse neid ahjo sees küpseda, siis on naad walmis.


526. Ouna Pastet. (Aepfel-Pastete.)
Wotta 12 Loti woid, pesse sola hästi seest wälja, sötku ni paljo head nisso jahho senna sisse, et se murreneb, panne siis 3 munna ja 3 lussika täis wet senna sisse, ja sötku sedda pu lussikaga hästi, et ühtegi klimpi senna sisse ei jää; sötku weel ni paljo jahho sisse, et sedda taignast sünnib laua peäl hästi rullida, ja te sedda ni öhhukesseks, kui üks 2 koppeki tükk. Panne se wäljarullitud taigen illusast ühhetassa ühhe Kastrulli ehk krusitud Puppetongi Wormi sisse, nenda et ühtegi kortso temmal ei jää, panne siis koritud ja löhki leigatud oune, mis seest seemne-süddamed wäljawoetud on, kaunist tihti kordamissi senna sisse, ühtlase hea ossa Sukro, nattokesse penikesseks tougatud Kanneli, ja wähhä penikesseks leigatud Sitroni korega. Panne agga tähhele, et ounade ümmargune külg saab allatsi pöördud, ja kui naad sedda wisi on sissepandud, siis katta neid taignaga kinni. Agga se taigen, mis kaneks saab tehtud, peab nattoke paksem ollema kui se, mis essite sai Kastrulli sisse pandud, ja peälegi pead sa mollemid äri möda teine teisega hästi kokko liitma, et se Pastet hästi tihhedaks saab, ja ühtegi wahhet senna sisse ei jää, ei peäle egga alla. Lasse sedda siis ahjo sees 2 tundi küpseda. Kui peab üllesantama, siis kalla se Pastet kummuli waagna peäle, leika ühhe auko nago kaas taigna sisse, ja walla seddasinnast Soosti senna sisse: Wotta pissike tükk wäljapestud woid, sullata sedda, panne üks neppo täis jahho senna jure, liguta ümber, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis panne neljas ossa korteri wet, ja nisamma paljo Wransk wina, ning Sukrut mao järrel senna sisse, lasse keeta, liguta ümber, et se saab seggaseks, ja te sedda ühhe munna rebboga tummiks. Kui se nüüd on keenud, siis wotta tulle peält mahha, liguta ümber, et se suurem pallaw nattoke ärrajahtub, ja kalla siis seddasinnast Soosti Pasteti sisse,


527. Poomberi Pastet. (Birn-Pastete.)
Se saab seddasamma wisi tehtud, kui ouna-Pastet. Agga Soosti tarwis sünnib üks lussika täis Parberitsi Sahwti Wransk wina assemel wotta, nattoke ennam wet peab ka woetama. Muido agga saab se Soost seddasamma wisi keedetud ja munna rebboga tummiks tehtud, kui ouna Pasteti pärrast praego enne ööldi.


528. Oune waagna peäl pradida. (Aepfel in der Schüssel zu braten.)
Pista kahwliga monned arwad pissikessed aukud ounade sisse, panne neid körwoti höbbe-waagna peäle, ja kalla nattoke Sukro-Sirupi nende ülle. Panne neid ahjo sisse pradima, ja siis woib neid sellesamma waagnaga lauale üllesanda. New woib ka seddasamma wisi pankoki panno sees piisi peäl pradida, agga siis peab süssi all ja peäl ollema; neid peab ka ümber pöörma, et need keikipiddi ühhe tassa sawad praetud. Kui Sukro-Sirupi ei olle, siis panne head ossa Sukrut ühhe pool korteri wee sisse, ja kui se Sukkur on sullanud, siis walla sedda ounade ülle. Kui ounad raud-panno sees sawad praetud, siis peab neid warsi üllesandma; sest kui need kaua panno sees seiswad, siis naad pahha maggo sawad.


529. Praetud ounad paja sees. (Gebratene Aepfel im Grapen.)
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Köki ja Kokka Ramat - 20
 • Büleklär
 • Köki ja Kokka Ramat - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4602
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1044
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 920
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4657
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1169
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4410
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 981
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4540
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1052
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4423
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4532
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1001
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4443
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4547
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 984
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4585
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1038
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4588
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 946
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4596
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4773
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1057
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4587
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1012
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4584
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4461
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 992
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4545
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 883
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4451
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 973
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4539
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4619
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4531
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 966
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4534
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 897
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4221
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4616
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 999
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4603
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 872
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4417
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 911
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 965
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4672
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 903
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 847
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4466
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1008
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4161
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1099
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.