Köki ja Kokka Ramat - 16

Süzlärneñ gomumi sanı 4461
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 992
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Kui Löhhi-kalla poegi solase wee sees tahhad keeta, siis keedetakse neid seddasamma wisi kui wärske löhhi-kalla; ja neid woib ka tükkiks aiaks hoida. Kui neid agga tahhetakse sojalt süa, siis woib munna-Soosti nende peäl prukida, mis kalla-Soostide seltsis öppetakse teggema.


408. Löhhi-kalla Pastet. (Lachs-Pastete.)
Leika solatud löhhi-kalla wiloka wisi katki, seddasamma wisi kui Numr. 403. näideti, ja leota sedda ühhe öö wee sees. Te üks kalla-Waars haugi-kallast, ja panne nattoke sest leotud löhhi-kallast senna sekka; pesse agga se woi, mis sa senna tarwis prugid, wägga hästi. Kasta siis igga leotud löhhi-kalla wilokas issiärranis keewa wee sisse, ja harri kohhe somuksed peält ärra. Panne siis needsinnatsed wilokad körwoti, agga mitte ni liggi, et need teine teisesse putuwad, ja lasse neid ärrajahtuda. Te siis sest Waarsist monningad pissikessed Klimpid, ja keeda neid lihha-suppi ehk wee sees, leika neid pärrast wähhikessiks kännaks tükkiks katki; määri üks wagen pohjast pestud woiga, ja kasta waagna ääred weega märjaks, ning panne üks woi-taigen nende äärte peäle. Seäa siis need löhhi-kalla wilokad risti waagna sisse, agga jätta pissikessed wahhed nende wahhel, ja, panne monni tükk pestud woid, Muskatplomi, riwi-leiwa, wärsked Ööstrid, kui neid on, ja need keedetud Klimpid kalla korrade wahhel. Walla nattoke maggussat jodawat wina, ja ni paljo sedda suppi, mis sees need Klimpid keedeti, senna jure, et se parrajast Soosti annab. Määri siis se Waars sedda wisi senna peäle, et ta sest taignast kinnihakkab, mis äärre peäle pandi, ja krusi sedda noaga wälja, woia sedda klaritud woiga, ja ripputa riwi-leiba peäle. Lasse siis ahjo sees küpseda, ja kui se peält nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse, ja kui se küpseks saab, siis anna sedda ülles.


409. Löhhi-kalla Sjeleega. (Lachs mit Gelée.)
Somusta üks wärske löhhi-kalla, wokka sissekonnad seest wälja, ja leika se kalla keskelt katki, ehk jätta tedda terwelt, nenda kui sa isse tahhad. Segga nattoke wet ja jodawat wina ärra, panne se löhhi-kalla senna sisse, sola, Loorbäri lehte, Tilli, ja terwe Pipraga; panne tullele, keeda sedda hästi, ja wotta wahto peält ärra. Wotta siis kalla seest wälja, ja lasse sedda külmaks jäda. Agga sedda suppi kurna ühhe puhta riista sisse, ja wotta keik raswa hästi peält ärra. Lasse sedda siis hirwe sarwega keeta, kunni se nattoke kangeks tommab, kaas ikke peäl. Kui saad katsnud, ja nääd sedda arro pärrast kange ollewad, nenda kui Sjelee peab ollema, siis kurna sedda ühhe Salwetti läbbi, ja walla jälle ühhe puhta riista sisse; panne senna jure 4 hästi wispeldud munna walget, panne jälle tullele, lasse äkkitselt ülleskeeta, ja walla siis ni paljo Kirsimarja Sahwti senna sisse, et se illusat kolläri saab. Lasse sedda ueste 3 ehk 4 korda äkkiselt ülleskeeta, tösta agga igga keedo korra wahhel tulle peält mahha, ja kurna sedda pärrast nenda kui teistki Sjelee kurnatakse. Pekki sedda aego se löhhi-kalla monne Neilikesse, ja Kanneliga, ja panne sedda ühhe parraja riista sisse, nenda et se ei jä wägga liggi wasto pohja, waid et se Sjelee temma alla jääb. Kui siis keik on hästi külmaks sanud, siis walla se Sjelee kalla peäle. Kui sa tahhad sedda üllesanda, siis te se riist sojaks, nenda et se Sjelee annab ennast lahti, ja lö siis se löhhi-kalla ühhe Plaati peale ümber, mis sa siis murtud Salwettiga pead waagna peäle pannema. Lattikast woib seddasamma wisi keeta, siis agga saab Sitroni Sahwti, Kirsimarja Sahwti assemel woetud.


410. Löhhi-kalla Kirsimarja Soostiga. (Lachs mit Kirschensauce.)
Keeda Kirsimarjo pisko wee sees, kunni need Moosiks katki lähtwad, ja hööru neid siis Turslagi läbbi. Lasse nattoke woid ja jahho ühhe Kastrulli sees läbbi keeta, ja kalla siis se Kirsimarja Moos senna sisse, panne ka nattoke jodawat wina, Sukrut, Kanelt, ja ühhe taugatud Neilikesse senna jure, te sest üks parrajaste paks Soost, ja kui ülleskeeb, siis panne se löhhi-kalla senna sisse, ning lasse sedda nattoke tuwida, ja anna sedda siis lauale. Panne agga tähhele, et se löhhi-kalla peab enne solase wee sees keedetud ollema. Seddasinnast Soosti pead sa ühhe kiwwi paja sees keetma, muido ka-ub se Kirsimarja kollär ärra. Kirsimarja lihha woib ka selle tarwis wotta.


411. Kuida kohha-kalla puhtaks harritud ja keedetud. (Wie der Sandat gereinigt und gekocht wird.)
Somusta se kohha-kalla, wotta sissekonned seest wälja, ja leika tedda poigeti parrajaks tükkiks katki, ning keeda neid solase wee sees, seddasamma wisi, kui haugidki keedetakse. Selle peäl prugitakse seddasinnast Soosti: Panne hea tükk woid ühhe panno sisse, ja jahwatud Sinnäpid senna jure, liguta sedda lussikaga tulle peäl ümber, kunni woi saab hästi sullanud, ja kui se kalla saab waagna peäle pandud, siis walla seddasinnast Soosti peäle. Seks woib ka seddasinnast woi-Soosti prukida, kui haugide ja ahwenatte peäl prugitakse.


412. Kohha-kalla juustoga tuwitud. (Sandat mit Käse gestubt.)
Somusta sedda kohha-kalla, serwi tedda wisi pärrast ärra, wereta nisso jahho sees, mis solaga on seggatud, ja prae sedda rösti peäl pool-küpseks, leika siis parrajaks tükkiks katki, ja tuwi sedda woi, jodawa wina, ja weega, mis pooleks woetakse, ning Muskatplomi, sola, riwi-leiba, ja nattokesse riwitud juustoga, mis agga mitte ei pea wihha ollema. Lasse kanega tassa keeta, ja siis anna tedda ülles.


413. Rootskärid walmistada. (Stockfisch zurecht zu machen.)
Kui need Rootskärid mitte ep olle walitud, siis ta-u neid kirwe pohjaga hästi, panne neid pärrast ühheks ööks ja päwaks merre-wee sisse, harri siis nahka peält ärra, ja wotta keik rood seest wälja. Panne neid ühhe tinnatud riista sisse, walla külma wett peäle, ja lasse neid tassa keeta, kunni sa nääd neid murredaks sawad, ja kui essite ülleskeewad, siis wotta wahto hästi peält ärra. Sa pead wägga holas ollema järrele waatma, millal naad murredaks sawad; sest kui need ennam keewad, kui agga tarwis on, siis lähtwad nemmad kowwaks. Panne neid siis warsi Turslagi peäle, ja lasse se Turslag paja peäl seista, et need selle soja wee auro peäl sojalt seiswad, kunni sa neid üllesannad. Kalla siis neid Rootskärid Turslagi seest kummuli waagna peäle, ja walla nattoke Soosti ülle, ripputa ka nattoke Piprat senna peäle, ning anna se Soost mis üllejääb kausiga lauale. Te agga sedda Soosti sedda wisi: lasse nattoke woid ja jahho läbbi keeta, walla nattoke wet senna jure, liguta hästi ümber, ja lasse sedda ülleskeeta, panne weel ennam woid senna jure, liguta sedda tulle peäl ümber, kunni woi saab ärrasullanud, ja riwi nattoke Muskati senna sisse, siis on ta walmis.


414. Rootskärid tuwida. (Stockfisch zu stuben.)
Kui middagi sest Rootskärist ülle peaks jäma, mis praego enne nimmetati, siis woid sa sedda nenda tuwida: Panne woid Kastrulli sisse, ja keeda sedda nattokesse nisso jahhoga pissut läbbi; walla ni paljo rööska piina senna jure, et sest parrajast Soosti saab, ja kui se ülleskeeb, siis panne se kalla nattokesse Pipra, ja Muskatplomiga senna sisse, lasse tuwida, ja kui sa üllesannad, siis panne sola mao järrel sisse. Kes tahhab, pango ka Porganid senna jure, neid peab agga essite keetma, ja pissikessiks würwliks katki leikama, ja siis ühtlase kallaga Kastrulli sisse pannema. Neid Porganid sünnib ka ümmargussiks wilokaks katki leigata, ja siis kalla ümber waagna peäle panna.


415. Rootskäri Pastet. (Stockfisch-pastete.)
Ta-u Rootskärid hästi waljust, ja lasse neid kaks ööd wee sees ligguda, noppi siis sedda lihha nahha külgest ärra, keeda sedda nattokesse wee sees, ja panne pärrast Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Otsi siis keik rood seest wälja, ja hakki sedda kalia penikesseks tükkiks, nattoke wähhemad kisi herned. Wotta siis poolt topi sedda hakkitud kalla, üht korterid rööska pima, 8 loti kowwa nisso saia ehk webakkid, mis penikesseks tougatakse ja rösa pima sees leotakse, ning üht korterit sullatud woid, ja kui se leib pima sees hästi tümmaks on liggunud, siis segga keik hästi ärra nattokesse Muskatplomi, Pipra, sola, ning 6 munnaga, need munnad agga wispeldakse essite issiärranis, ja seggatakse siis selle teise roa sekka. Määri üks Worm ehk Kastrull woiga, kalla se seggatud roog senna sisse, ja küpseta sedda ahjus ehk piisi peäl, tuld agga peab all ja peäl ollema. Kui sul Ööstrid on senna jure panna, siis need andwad ka head maggo; neid woib ehk terwelt sissepanna, ehk katki hakkida. Kui agga Ööstride sees wet on, siis pead sa wähhem pima ehk ennam leiba wotma, et se wägga wäddelaks ei saa, waid et ta kous seisab, kui sa üllesannad ehk Wormi seest wälja kallad. Seddasamma wisi woib ka Kabilljo walmistada, kui sedda essite wee sees hästi leotakse, siis ülleskuppatakse, nahka peält ärrawoetakse, ja pärrast seddasamma wisi penikesseks hakkitakse.


416. Rootskäri Pastet teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)
Tuwi need Rootskärid seddasamma wisi, kui neid pimaga tuwitakse (wata Numr. 414 panne agga mitte Porganid senna sekka. Kui sul wärsked Ööstrid on, siis panne neid senna sisse, ja lasse sedda tuwitud kalla külmaks jäda. Woia siis üks Worm woiga ärra, ja panne ühhe tümma ja öhhukesse wäljarullitud woitaigna senna sisse. Määri sörme paksust kalla Waarsi korda pohja peäle ja ümberringi, ja panne sedda kalla senna sisse. Katta sedda Waarsiga jälle kinni, ja panne taignat senna peäle, et se hästi saab kinnikaetud, ja ühtegi Soosti ei saa wäljajoosma, ning küpseta sedda ahjus. Kui se agga nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monned aukud senna sisse, ja lasse sedda täisi küpseda. Kui sa pärrast üllesannad, siis määri need aukud munnadega kinni, kalla Pastetit kummuli waagna peäle, ja raspli tedda riwi rauaga.


417. Rootsi maa Kabilljo ueste sissesolata, et ta parreminne seisab. (Schwedischer Cabillau umzusalzen, daß er sich besser hält.)
Wotta se Kabilljo tündri seest wälja, lopputa need tükkid puhta wee sees, la-uta ühhe linna laua peäle, panne need Kabilljo tükkid senna peäle, ja katta linna nende ülle. Kui keik tükkid on kuiwaks sanud, siis panne neid jälle tündri sisse kuiwa ja jämmeda Spansk solaga, ja panne tähhele, et se Kabilljo tündri sees ikka kuiwa solaga ilma soolweeta seisab.


418. Kabilljo tuwida. (Cabillau zu stuben.)
Kui se Kabilljo hästi on leotud, siis leika sedda parrajaks tükkiks katki, panne külma wee sisse, ja lasse keeta. Saab se keedetud, siis harri nahka peält ärra, ja te senna tarwis üks Soost sedda wisi: Panne woid ja nattoke jahho kastrulli sisse, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis walla ni paljo pima senna jure, kui sa arwad Soosti pärrast tarwis ollewad, liguta sedda hästi ümber, ja kui ülleskeeb, siis panne se kalla nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja katki leigatud Petersilli lehtega senna sisse; lasse siis nattoke keeta, ja anna sedda pärrast ülles. Kes tahhab, woib ka Porganid senna sisse panna, agga neid peab essite wee sees tümmaks keedetud ja pärrast ärrakoritud sama. Kui sa neid terwelt prugid, siis leika neid pitkiti löhki, ja üllesandes panne ikka üks juur igga kalla tükki körwa. Seddasamma wisi woib ka lehhelisse sees leotud Längid walmistada, kui need agga essite wee sees on keedetud, ja waht peält ärrawoetud. Siin tulletakse mele, et keik solatud, ja lehhelisse sees leotud kalla peab külma wee sisse pantama, kui sedda keedetakse.

italki

419. Kabilljo Pastet. (Cabillau Pastet.)
Tuwi Kabilljo seddasamma wisi kui seddagi, mis praego enne öppetati teggema, agga ilma Porganitta. Panne keedetud Wrikadellid, wähhi lakkad, keedetud haugi maksad ja Ööstrid ehk lattika keeled senna sisse. Kui se Kebilljo sellega tükkis on tuwitud, siis lasse sedda külmaks jäda. Määri siis üks Puppetongi Worm ehk Kastrull külma woiga, ja ripputa katkihöörutud Makroni tangud senna sisse. Panne poik sörme paksust tore kalla-Waarsi korda Kastrulli sisse, pohja peäle ja ümberringi ja siis se tuwitud kalla senna peäle, katta sedda sellesamma Waarsiga kinni, panne agga tähhele, et se peälminne Waars peab selle Waarsiga, mis ümberringi sai pantud, hästi ühtekinnitatud sama. Küpseta pärrast Pastetit ahjus, kalla Wormi seest kummuli waagna peäle, ja anna tedda sojalt ülles.


420. Kuida Längid lehhelisse sees leotakse. (Länge eine Art von Stockfisch in Lauge zu legen.)
Wotta 5 korterit head söölutud kasse-tuhka, ja üht korterit walget lubbja ühhe kuiwatud Längi-kalla peäle. Raiu se kalla pea otsast ärra, ja leika se kehha kolmeks tükkiks katki. Ripputa essite lubbja ja siis tuhka pohja peäle ühhe riista sisse, panne siis se kalla senna sisse, pöra agga se nahha-külg alla. Ripputa jälle tuhka, ning pärrast lubbja senna peäle, ja nenda panne ikke kordamissi, senni kui sul weel kalla on sissepanna; panne agga tähhele, et mitte lubbja, waid tuhka kalla wasto pannakse. Walla siis ni paljo merre-wet senna peäle, et se jääb ülle kalla seisma, ja lasse tedda ligutamatta 4 päwa ja ööd seista. Wotta pärrast kalla seest wälja, agga lopputa sedda tuhka sellesamma lehhelissega hästi peält ärra. Panne siis se kalla ühhe teise pu-riista sisse, walla ni paljo wet senna peäle, et se ülle käib, ja lasse sedda ühhe öö ja päwa seäl sees olla. Sedda wisi peab ikka uut wet peäle pantama, kunni se kuus ööd ja päwa on seisnud, ja siis woib sedda prukida. Kui sa agga hakkad sedda roaks walmistama, siis polle ennam tarwis, kui ikke päwa järrel uut wet peäle panna, kunni sedda kalla weel on üllejämas. Kui hea külm talwe on, siis sa woid sedda kalla keigeparreminne hoida, kui sa sedda hästi leotad, siis wee seest wäljawottad, ja pärrast lassed külmetada. Sest kui se wägga kaua wee sees liggub, siis lähhäb ta kowwaks. Panne tähhele: et keige lehhelisse-kalla tarwis saab merre-wet prugitud, ja kui sa sedda keedad, siis panne sedda ilma solata külma wee sisse. Leika se längi-kalla parrajaks tükkiks katki, ja kui se on keedetud, siis panne Turslagi peäle, ja anna sedda ülles sullatud woi, ehk tummiks tehtud woi-Soostiga, ning ripputa penikesseks tougatud Piprat senna peäle. Sa woid ka seddasamma lehhelist, mis sees se kuiwatud läng leotati, haugide ja solatud längi-kalla tarwis prukida. Need solatud längid agga peawad essite 2 ööd ja päwa wee sees ligguma, siis seiswad naad 6 ööd ja päwa lehhelisse sees, ja nenda sammoti ka haugid, ja pärrast leotakse neid wee sees, seddasamma wisi, kui kuiwatud längid.


421. Längid tuwida. (Länge zu stuben.)
Längid tuwitakse seddasamma wisi kui Kabilljo.


422. Spurtid, kamliad ja walget kalla lehhelisse sisse panna. (Spurten, Butten und Witlinge in Lauge zu legen.)
Wotta pool teist topi head söölutud kasse-tuhka 4 kanno wee peäle, lasse sedda ühhe werendeli tundi keeta, ja walla siis ühhe pu-riista sisse, ning lasse sedda teise päwani seista. Wotta sedda aego kamliade peält nahka ärra, ja leika oimuksed ka ärra. Panne neid siis wee sisse ühtlase Spurtide, ja walge kallaga. Wotta teisel päwal kallad wee seest wälja, ja panne neid ühhe pu riista sisse, ning walla ni paljo sedda külma lehhelist senna peäle, et se ülle käib. Kalla agga sedda lehhelist tassa peält ärra, et ühtegi tuhka senna sekka ei tulle. Lasse se walge kalla ühhe öö ja päwa seäl sees seista, agga need teised kallad jäätakse kahheks ööks ja päwaks senna sisse, ehk ennam ja wähhem, sedda möda, kui sa nääd neid üllespaisuwad. Panne neid pärrast puhta wee sisse, ja walla igga pääw uut wet peäle; kunni se lehhelinne kalla seest hästi on wäljaliggunud. Kui ni kange külm peaks ollema, siis woib neid ka lasta külmetada. Neidsinnatsi kallo keedetakse seddasamma wisi, kui kuiwatud längid. Agga kamliade tarwis sünnib ka kuiwatud ja tuwitud haljad herned ehk tuwitud Porganid prukida, kui sa ei tahha woi-Soosti senna jure tehha.


423. Marriniritud Häring. (Marinirter Hering.)
Wotta ni mitto häringi kui sa tahhad, leota neid wee sees wägga hästi, ripputa siis ülles, ja lasse neid ühhe päwa kuiwada, ning prae neid siis rösti peäl, hea sütte tulle peäl. Kui need külmaks sawad, siis panne neid kordamissi Loorbäri lehte, terwe Pipra, ja Neilikestega ühhe krusi sisse, ja walla siis head Ädikast senna jure, et se nende ülle seisma jääb.


424 Häringi Pastet. (Heringspastet.)
Panne ni mitto niisaga häringi wee sisse, kui sa tahhad, keika neid agga keskelt katki. Wotta ühhest Kabilljost sedda öhhukest köhho-lihha, leika sedda penikesseks träämliks katki, ja lasse need häringid ni hästi kui need Kabilljo träämlidki kolm ööd wee sees seista, panne agga saggeminne uut weet peäle, et naad hästi sawad wäljaleotud. Motta siis need niisad häringide seest wälja, ja hakki neid hästi penikesseks. Segga neid ärra riwi-leiwa, Pipra, penikesseks hakkitud sibbula ja nattokesse Muskatplomiga. Panne tükk woid ühhe Kastrulli sisse, ja kui se saab sullanud, siis panne need ärraseggatud häringi niisad senna jure, lasse läbbi keeta, ja walla nattoke lihha-suppi ehk wet senna peäle, panne need leotud Kabilljo träämlid senna jure, ja lasse sedda keik nattoke tuwida, kunni se Soost seggaseks saab, ja panne siis jahtuma. Kuiwata need häringid ühhe linnase rättikoga, ja panne neid waagna sisse kordamissi nende tuwitud Kabilljo träämlitte, Soosti ja monninga keedetud kalla-Wrikadelliga, mis agga illusaste peab katki leigatama. Katta siis se Pastet Taarti taignaga, kasta agga need ääred märjaks, siis hakkab se taigen parreminne kinni, ning küpseta ahjus. Kui se nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse, ja lasse tedda küpseda. Kui sa üllesannad, siis wotta Pasteti lahti, ja kui sa nääd wägga kassinaste Soosti seäl sees ollewad, siis te sedda Soosti sojaks, mis sees se Kabilljo sai tuwitud, ja walla sedda senna sisse.


425. Köwweraks keertud häring. (Krumm gemachter Hering.)
Pesse häringid hästi, panne neid ühheks päwaks ja ööks wee sisse, leika neid seljast löhki, pista ühhe auko sabba läbbi, ja aja se pea sealt läbbi, ning panne neid ühhe suure kiwwi waagna sisse, ja walla ni paljo kewat wet senna jure, et se hästi ülleseisab, ja häringid seäl sees ujuwad. Katta sedda kohhe ühhe teist waagnaga kinni, ja panne ühhe mitme kordse rättiko senna peäle, et ühtegi auro wälja ei tulle, ja lasse need härringid kaks tundi sedda wisi seista. Kalla pärrast sedda wet peält ärra, anna need häringid ülles, ripputa penikesseks hakkitud Petersilli lehti ja nattoke tougatud Piprat peäle; ja siis süakse neid ölli- ja Ädikaga.


426. Keedetud Häring. (Gekochter Hering.)
Leota se häring ühhe öö ja päwa wee sees, panne agga 2 ehk 3 korda uut wet peäle, leika sedda siis keskelt katki, panne sedda külma wee sisse, lasse keeta, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ning tösta tedda tulle peält mahha. Rösteta siis tümma rukki leiwa wilokad rösti peäl koldse-pruniks, kasta neid selle häringi suppi sisse, ning panne neid waagna peäle. Kalla siis se supp häringi peält ärra, panne sedda waagna sisse leiwa wilokatte peäle, ja walla sullatud woid senna ülle.


427. Praetud Häring. (Gebratener Hering.)
Leota se häring kaks ööd ja päwa wee sees, panne agga igga pääw uut wet peäle. Kaks ehk kolm tundi enne kui sa tedda praed, siis pista üks pilbas silmade läbbi, ja ripputa need härringid ülles, et naad nattoke kuiwaks lähtwad. Leika siis üks pissike serw igga häringi selja sisse, ja pista tükk sibbulast senna serwi sisse. Wereta neid nisso jahho sees ümber, te se röst pallawaks, panne häringid senna peäle, ja lasse neid hea sütte tulle peäl kummagil külgel pruun-koldseks sada. Te selle tarwis üks Soost sedda wisi: panne nattoke woid ja sibbulast panno sisse, lasse sedda ühhe neppo täie nisso jahhoga prunida, walla nattoke Ädikast senna jure, ja lasse sedda keeta. Kui sa need häringid waagna peäle üllesannad, siis kurna sedda Soosti Turslagi läbbi senna ülle.


428. Häring ang Roob. (Hering en Robe.)
Kui sa need häringid wee sees olled leotanud, ning seddasamma wisi kuiwatanud kui praego enne näideti, ja sibbulad ka selja sisse pannud, siis wotta ni suured Pabberi tükkid, kui sa arwad iggaühhe häringi ümber ullatawad, märi need Pabberid külma woiga, ja mähhi neid illusaste igga häringi, ümber, ja mulju neid ühhest küljest kokko, et naad hästi kinni seiswad. Prae siis need häringid rösti peäl, pöra neid mollemil wahhest ümber, ja anna neid Pabberittega tükkis ülles. Kes Soosti senna jure tahhab, tehko sedda nisammoti, kui Num. 427. öppetati, ja andko sedda kausi sees lauale.


429. Reimi sissesolata. (Strömlinge einzusalzen.)
Harri need reimed hästi puhtaks, wotta sissekonnad seest wälja, lopputa ja panne neid siis korwide ehk söölade sisse, et wessi hästi peält mahha jooseb. Panne neid siis hästi tihti ühhe tündri ehk werendeli sisse, ja höörutud sola igga korra wahhele. Wimaks panne üks pohhi kiwwiga senna peäle, et need hästi kokko wa-uwad.


430. Marrineritud reimed. (Marinirte Strömlinge.)
Kui sa wärskid reimi olled puhtaks harrinud, siis leika pool pea ja pool sabba otsast ärra, lopputa ja serwi neid wisi pärrast ärra, ja pista neid nisso jahho sisse, mis nattokesse solaga on seggatud. Prae neid siis pannkoki panno sees woiga hästi koldse-pruniks. Kui need reimed külmaks sanud, siis panne neid kordamissi Loorbäri lehte ja terwe Pipraga ühhe Kruusi sisse, ja walla head Ädikast senna ülle. Sedda wisi sünnib ka solatud reimed sissetehha, agga neid peab essite hästi wäljaleotama, ja siis sawad naad hea ölli- ehk klaritud woiga praetud. Need peawad agga head raswased silkud ollema.


431. Wärsked reimed sissetehha. (Frische Strömlinge einzulegen.)
Harri need reimed hästi puhtaks, leika pool pea ärra, ja serwi neid kännast. Panne neid siis kordamissi terwe Pipra, Loorbäri lehhe, sola, ja monninga Tilli oksaga ühhe kruusi sisse. Walla ni paljo Wiin-ädikast senna jure, et se ülle käib, ja panne se kruus ühhe wee-paja sisse, ja lasse sedda 6 tundi keeta. Panne üks talrik kiwwiga kruusi peäle, et ta mahha wajub, hoia agga et ühtegi wet kruusi sisse ei tulle. Saab se kalla sedda wisi keedetud, siis woib sedda, sellesamma Soostiga, mis temma peäl on, ni hästi sojalt kui külmaltki süa.


432. Reimed nago Pudding. (Strömling in Façon von Pudding.)
Wotta wärsked reimed, leika pead ja sabbad otsast ärra, leika neid seljast löhki, wotta keik rood seest wälja, ja harri neid hästi puhtaks. Määri pannkoki panno woiga kaunist paksust, panne need reimed kordamissi senna sisse, pöra agga nahha-küljed allaspiddi, ripputa igga korra wahhel nattoke riwi-leiba (mis peäle agga essite nattoke jodawat wina priitsitakse) nink Muskatplomi, penikest sola, penikesseks leigatud Sitroni koort, ja monningad pissikessed woi wilokad; selle wiimse korra peäle peab ka riwi-leiba pantama, ja monningad öhhukessed woi wilokad. Sawad need reimed sedda wisi sissepandud, siis panne üks hea tihhe kaas panno peäle, lasse neid tassa tullega alt ning peält pradida, ja kui sa üllesannad, siis wotta se Pudding ühhe laia koki labbidaga seest wälja, et se ei lähhä katki. Panne siis riwi-leiba selle woi sisse, mis panno sisse ülle jääb, ning kaks penikesseks hakkitud Ansjowissi, lasse sedda hea tulle peäl äkkitselt ülleskeeta, walla kulbi täis wet senna jure, lasse nattoke keeta, ja liguta sedda hästi ümber, et se Soost lähhäb seggaseks. Walla siis sedda Soosti Puddingi ülle, ja wa-uta nattoke Sitroni Sahwti peäle, ning anna lauale.


433. Tuwitud reimed. (Gestubte Strömlinge.)
Kui sul wärsked reimed on, siis leika pool pea otsast ärra, harri puhtaks ja serwi neid illusaste. Määri üks Kastrull woiga, panne need reimed riwi-leiwa, sola, nattokesse Muskatplomi, Pipra, woi ning monni Sinoui wilokaga kordamissi senna sisse. Walla nattoke jodawat wina ja wet peäle, et se parrajast Soosti annab, ja lasse neid nödra tulle peäl kanega tuwida, rapputa agga Kastrulli üks ehk kaks korda, ja anna neid ülles praetud reimedega äärte ümber.


434. Siiga-kalla sissesolata. (Sick einzusalzen.)
Sola siiga-kalla sisse, seddasamma wisi kui angriast. Süggise agga wotta sedda ülles, ja panne ueste sisse, sedda wisi: kalla sedda wanna sool-wet peält ärra, panne nattoke sola korrade wahhel, wajuta jälle mahha, ja hoia sedda kelri ehk ühhe teise külma hone sees. Kui sa tahhad prukida, siis keeda sedda wee sees, ja anna sedda sibbula-Soosti, ehk nairidega ülles.


435. Wärsket siiga-kalla keeta. (Frischen Sick zu kochen.)
Siiga-kalla keedetakse solase wee sees nendasammoti kui teisedki kallad, ja selle tarwis saab munna-Soosti prugitud.


436. Suitsetud siiga-kalla pradida. (Geräucherten Sick zu braten.)
Kasta suitsetad siiga-kalla nödra ölle sisse, ja prae sedda rösti peäl tassase sütte tullega. Te senna tarwis üks Soost sedda wisi: wotta woid ja üks neppo täis jahho, walla nattoke wet senna jure, liguta hästi ümber, kunni se ülleskeeb, ja panne pärrast ädikast ja nattoke Sukrut senna sisse. Panne agga tähhele: Soostil peab ennam happo kui maggus ollema. Kui se kalla on praetud, ja sa tedda üllesannad, siis walla essite sedda Soosti waagna sisse, ning panne pärrast kalla senna peäle. Seddasinnast kalla woib ka Ädikaga ilma Soostita süa. Suitsetud reimed sawad seddasamma wisi praetud, ja neid antakse ilma Soostita ülles.


437. Tasko-wähhid walmistada. (Taschenkrebse zuzubereiten.)
Murra need wähhid katki, agga lasse need suured kored terweks jäda, ja wotta keik jallad ärra. Wotta siis keik lihha raswa ja marjaga tükkis seest wälja, wauta sedda pu lussikaga katki, ning segga sedda ärra riwi-leiwa, sullatud woi, nattokesse jodawa wina, Pipra, ja nattokesse Muskatplomiga. Wülli seddasinnast rooga nende suure koorte sisse, ja lasse need wähhid pankoki pannode sees ahjus küpseda, kunni naad pruun-koldseks sawab. Neid sünnib ka sütte tullega alt ja peält piisi peäl küpsetada. Panne tähhele, et need wähhid essite peawad solase wee sees ülleskuppatud sama.


438. Wähhid rösa pima sees tuwitud. (Gestubte Kräbse in süßer Milch.)
Kuppata wähhid ülles, ja harri neid sedda wisi puhtaks: wotta se suur peälminne koor peält ärra, leika sabbade peält üks penike trämel koort ka ärra, ja wotta sedda soolt, mis seäl sees on, seest ärra, ja leika need pissikessed jallad ka kummagist küljest ärra. Leika need sörra otsad ärra, ja wotta kored sörrade peält ärra, panne agga tähhele, et se lihha peab terwelt jäma. Sullata siis woid Kastrulli sees, panne nisso jahho senna jure, lasse nattoke läbbi keeta, walla rööska pima senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need wähhid ja nattoke Muskatplomi, Piprat ning Sukrut senna sisse. Liguta ümber, ja lasse keeta, kunni se seggaseks saab, panne siis sola sisse, ja te sedda Soosti wähhi woi, ehk wähhi pulwriga punnaseks.


439. Wähhid wüllida ja tuwida. (Kräbse zu füllen und zu stuben.)
Kui sa need wähhid olled ülleskuppatanud, siis kori ja harri neid puhtaks seddasamma wisi kui praego enne Numr. 438. öppetati. Wotta keik lihha lakkade seest wälja, agga se alluminne nahk lakkade peäl, js se koor mollemil poolel, peab kehha külge kinni jäma. Wotta pissikeste wähhide seest ennam lihha senna jure, hakki siis keik wähhi lihha penikesseks, ja segga sedda ärra riwi-leiwa, nattokesse rösa pima, 3 ehk 4 munna, wähhä sullatud woi, nattokesse Muskati, Pipra, nattokesse penikesseks leigatud Petersilli lehte, Sukro, ja solaga. Segga keik hästi ärra, ja wülli siis sedda seggatud rooga senna kehha ja lakka-kore ning selle suure kore sisse. Ni pea agga kui sa jouad neid wüllida, siis kasta ühhe sulle wispeldud munna walge sisse, ja woia neid sellega. Panne siis pima Sukro ja woiga tullele, ja kui ülleskeeb, siis panne need wähhid senna sisse, ja lasse neid keeta. Sedda pima peab rohkest ollema, ja neid peab keedetama, kunni se Soost saab parrajaks. Kui sa need wähhid üllesannad, siis panne neid waagna peäle, hoia neid sojalt, te sedda Soosti monne munna rebboga tummiks, panne sola sisse, ja walla sedda wähhide ülle.


440. Wähhi-woi. (Kräbsenbutter.)
Touka need kored ühtlase ühhe tükki woiga hästi penikesseks, ja panne neid ühhe raudpaja sisse, mis sees tükk woid on sullatud. Lasse nattoke läbbikeeta, liguta hästi ümber, walla siis ni paljo wet senna jure, et se ülle koorte seisab, ja lasse tassa keeta. Tösta siis se padda tulle peält mahha, lasse sedda seista, kunni keik pohja wa-ub, ja se punnane woi peäle jääb angetama. Wotta siis sedda woid peält ärra, ja pruki sedda punnase Soostide tarwis. Merre-wähhi korest woib ka seddasamma wisi woid tehha.


441. Pissikessed wähhi-Pastetid. (Petits Patées von Kräbsen.)
Kuppata 40 wähhi solase wee sees ülles, ja wotta keik lihha koorte seest wälja. Te koortest wähhi-woid, ja hakki sedda lihha hästi penikesseks. Wispelda 3 munna wägga hästi Kastrulli sees tulle peäl, ja kui naad sawad nago üks wäddel pudro, siis tösta Kastrulli tulle peält mahha. Panne keik wähhi-woid, mis sa koortest said, kaks munna rebbo, se hakkitud wähhilihha, nattoke penikesseks hakkitud Petersilli lehti, riwitud Muskati, sola ja nattoke riwi-leiba, mis agga rösa pima sees peab leotud ollema, senna sekka. Segga keik sedda hästi ärra, ja panne sedda pissikeste Wormide sisse, Taarti taignaga peäl ja alla. Küpseta neid pärrast ahjo sees, siis sünnib neid sojalt süa.


442. Pissikessed Wähhi-Puppetongid. (Kleine Pouppetons von Kräbsen.)
Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Köki ja Kokka Ramat - 17
 • Büleklär
 • Köki ja Kokka Ramat - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 4602
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1044
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 4535
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 920
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 4657
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1169
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 4410
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 981
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 4540
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1052
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 4423
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 4532
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1001
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 4443
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1041
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 4547
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 984
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 4585
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1038
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 4588
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 946
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 4596
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 4773
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1057
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 4587
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1012
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 4584
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 950
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 4461
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 992
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 4572
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1021
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 4545
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 883
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 960
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 4451
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 973
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 4539
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1004
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 4533
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1119
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 4619
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 967
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 4531
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 966
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 4534
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 897
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 4221
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 882
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 4616
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 999
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 4603
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 872
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 4417
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 911
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 4447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 965
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 4672
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 903
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3684
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 847
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 4466
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1008
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 4161
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1099
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Köki ja Kokka Ramat - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 243
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 159
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.