Ivan Iljitschi surm - 2

Süzlärneñ gomumi sanı 4271
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1736
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
italki
Esiteks püüdis Ivan Iljitsch ennast nendest halbtustest sellesama kerge ja viisaka tooni abil mööda pääseda, mis teda varemalt ikka oli aidanud — ta püüdis naise meeleolu tähelpanemata jätta, püüdis endiselt kergesti ja mõnusalt elada: kutsus oma juurde sõpru kaarta mängima, katsus ise klubisse sõita või sõprade juurde. Aga ükskord hakkas naine niisugusel jõul ja sedavõrd jämedate sõnadega sõimama, — ja ta sõimas igakord, kui mees tema nõudmisi ei täitnud, seda nähtavasti oli ta otsustanud mitte enne järele jätta kui mees alla annab, s. o. kuni ta koju istuma jääb ja tema viisil igavust tunneb — et Ivan Iljitschil hirm hakkas. Ta sai aru, et abielu — vähemalt tema naisega — alati elu mõnususi ja viisakusi ei suurenda, vaid sellevastu sagedasti seda rikub ja et sellepärast vaja on ennast nende rikkumiste eest kaitsta. Ja Ivan Iljitsch hakkas selleks abinõusid otsima. Teenistus oli ainuke asi, mis naises aukartust tekitas, ja teenistuse ning sellest järgnevate kohustuste abil hakkas Ivan Iljitsch naise vastu võitlema, ennast iseseisvusepiiriga varjates.

Lapse sündimisel, imetamise katsetel ja nurjaminekutel selle juures, tõelikkudel ja ettekujutatud ema ja lapse haigustel, kus Ivan Iljitschilt osavõtmist nõuti, kuna aga tema siin millegistki aru ei saanud, tundis ta veel tungivamat tarvidust oma ilma eraldamises perekonnast.

Sel määral, kuidas naine närvilisemaks ja nõudlikumaks muutus, asetas Ivan Iljitsch oma elu keskpunkti ikka enam teenistusesse. Ta hakkas oma teenistust rohkem armastama ja muutus auahnemaks kui varemalt.

|Õige ruttu, mitte hiljem kui aasta pärast naisevõtmist, sai Ivan Iljitsch aru, et kuigi abielu teatud mõnusused annab, on ta siiski tõepoolest väga keeruline ja raske asi, milles sa, nagu teenistuseski, teatud seisukoha pead võtma, kui sa oma kohust täita tahad, s. o. kui sa tahad viisakat, seltskonna poolt hääks kiidetud elu elada.

Ja sarnase seisukoha omandas Ivan Iljitsch abielus. Abielult nõudis ta ainult neid mõnususi, — kodust lõunat, perenaist, aset — mida ta anda võis ja mis pääasi — neid viisakusekombeid, mida avalik arvamine tarvilikuks pidas. Pääle selle otsis ta rõõmsat mõnusust ja kui ta seda leidis, oli ta väga tänulik; oldi aga tema vastu tõre ja riiakas, siis taganes ta oma eraldatud teenistuseilma ja leidis säält otsitud mõnususe.

Ivan Iljitschist peeti kui hääst ametnikust lugu ja kolme aasta pärast sai ta prokuröri abiliseks. Uued kohustused, nende tähtsus, võimalus igaühte kohtu ette nõuda ja igaühte istuma panna, avalikud kõned, tähelpanek, mis Ivan Iljitsch võitis — see kõik meelitas teda veel enam teenistusesse.

Sündisivad lapsed. Naine muutus ikka riiakamaks ja kurjemaks, kuid see vahekord, mis Ivan Iljitsch perekonnaelu asjus maksma oli pannud, tegi ta naise riiakusele peaaegu puutumatuks.

Pärast seitsmeaastast teenistust ühes linnas nimetati Ivan Iljitsch teise kubermangu prokuröriks. Nad sõitsivad uuele elukohale, raha oli vähe ja naisele ei meeldinud see koht, kuhu nad sõitsivad. Palk oli küll endisest suurem, aga elu oli kallim, päälegi suri veel kaks last ära ja sellepärast muutus perekonnaelu Ivan Iljitschi meelest veel vastikumaks.

Kõigi nende õnnetuste pärast uues elukohas süüdistas Praskovja Feodorovna meest. Suurem hulk kõneaineid mehe ja naise vahel, iseäranis laste kasvatus, viis küsimuste juurde, mis vanu riidusid meelde tuletasivad ja riid kippus iga silmapilk lõkkele lööma. Jäivad veel need harvad armastuse silmapilgud, mis mehe ja naise vahel ilmsiks tulivad, aga need ei kestnud kaua. Need olivad saarekesed, kus nad silmapilguks peatasivad, et siis jällegi varjatud vaenu meresse aerutada, mis teineteisest võõrdumises avaldus. See võõrdumine oleks võinud Ivan Iljitschi kurvastada, kui ta oleks arvanud, et see ei pea nõnda olema, aga nüüd ei pidanud ta olevat seisukorda mitte ainult harilikuks, vaid ta arvas päälegi oma kohuseks seda seisukorda edendada. Eesmärgiks oli ennast ikka enam ja enam nendest piinlikkudest asjadest vabastada ja neile kahjutuse ning viisakuse iseloomu anda; ja ta lähenes oma eesmärgile selle läbi, et ta ikka vähem ja vähem aega perekonnas mööda saatis, ja kuigi ta sunnitud oli seda tegema, siis kindlustas ta oma seisukorda kõrvaliste inimeste juuresolekuga. Pääasjaks jäi aga see, et Ivan Iljitschil oli teenistus. Terve eluhuvitus keskenes tal teenistuseilmas. Ja see huvitus võttis ta üle täiesti võimuse. Oma võimu teadvus, võimalus iga inimest hävitada, keda ta hävitada tahab, ka välimine tähtsus kohtukotta astudes või alamatega kokku puutudes, hää edasijõudmine alamate kui ka ülemate silmas ja mis pääasi meisterlik asjaajamine, mida ta ise tundis, — see kõik rõõmustas teda ja sai ühes kaaslaste jutuvestmisega, lõunasöökidega ja kaardimänguga elusisuks. Seega läks Ivan Iljitschi elu nõnda, nagu ta tema enese arvates minema pidi: mõnusalt ja viisakalt.

Nõnda elas ta veel seitse aastat. Vanem tütar sai juba kuueteistkümne aastaseks; veel suri üks laps ära ja järele jäi poiss, kes gümnasiumis õppis ja tüliõunaks oli. Ivan Iljitsch tahtis ta õiguseteadusekooli panna, aga Praskovja Feodorovna pani ta kiuste gümnasiumi. Tütar õppis kodus hästi ja kasvas ilusasti, ka poiss ei õppinud halvasti.


III.
Nõnda läks Ivan Iljitschi elu seitseteistkümmend aastat pärast naisevõtmist. Ta oli juba prokuröriks, kes mõnda kohavahetust vastu ei võtnud, sest et ta paremat silmapilku ootas, kui korraga midagi niisugust halba sündis, mis elu rahu ähvardas üsna ära rikkuda. Ivan Iljitsch ootas ülikoolilinnas eesistniku kohta, aga Hoppe jooksis temast kuidagi ette ja sai selle koha omale. Ivan Iljitsch sai äritatud, tegi temale etteheiteid ja läks niihästi temaga kui ka lähema ülemusega riidu; tema vastu saadi külmaks ja järgmisel nimetusel mindi temast jällegi mööda.

See oli aastal 1880. See oli kõige raskem aasta Ivan Iljitschi elus. Siin märkas ta, et esiteks palgast elamiseks ei jätku, ja teiseks, et kõik on tema unustanud, ning et see, mida tema oma kohta kõige suuremaks ja karedamaks ülekohtuks arvas, teistele täiesti hariliku asjana tundus. Isegi isa ei pidanud oma kohuseks teda aidata. Ta tundis, et kõik on tema maha jätnud, arvates, et tema seisukord 3.500-rublalise palgaga kõige harilikum ja õnnelikum on. Tema üksi teadis, et selle ülekohtu tundmisega, mis temale osaks sai, ja naise igavese saagimisega ning võlgadega, mis ta tegema hakkas, rohkem välja andes kui sisse võttes, — tema üksi teadis, et tema seisukord kaugeltki harilik pole.

Selle aasta suvel võttis ta enese ametist vabaks ja läks naisega, et vähem kulusid teha, külasse Praskovja Feodorovna venna juurde elama.

Külas ilma teenistuseta olles tundis Ivan Iljitsch esimest korda mitte ainult igavust, vaid ka väljakannatamata igatsust millegi järele, ja ta otsustas, et nõnda elada ei või ning et mingisugused mõjuvad abinõud tarvitusele peab võtma.

Terve uneta öö terrassil käies tuli Ivan Iljitsch otsusele Peterburisse sõita asja hääks sammusid astuma, ja et neid karistada, kes teda ei olnud mõistnud hinnata, tahtis ta teise ministeriumi üle minna.

Naise ja tema venna vastuseismise pääle vaatamata sõitis Ivan Iljitsch järgmisel päeval Peterburisse.

Tal oli üksainus asi südame pääl: ta tahtis omale koha paluda, kus ta viis tuhat rubla palka saaks. Tal oli juba ükskõik, missuguses ministeriumis või tegevuseharus see oleks. Temale oli ainult kohta vaja, kohta viietuhandelise palgaga, ükskõik kas administratsionis, pankades, raudteedel, keisrinna Maria asutustes või ka tollimajas, kuid tingimata viis tuhat palka ning sellest ministeriumist välja, kus teda hinnata ei mõistetud.

italki
Ja see Ivan Iljitschi sõit läks imeliselt ja ootamatult hästi korda. Kurskis istus I. klassis tema juurde tuttav Th. C. Iljin ja teatas temale värskest telegrammist, mille Kurski kuberner saanud, et ministeriumis neil päevil pööre sündvat: Peeter Ivanovitschi asemele nimetatavat Ivan Semenovitsch.

Arvataval pöördel oli, pääle terve Venemaa, iseäraline tähendus Ivan Iljitschi kohta selle poolest, et nüüd, kus uus isik, Peeter Petrovitsch, silmapaistvale paigale tõuseb, vististi ka tema sõber, Sachar Ivanovitsch, edasi saab; viimane aga oli Ivan Iljitschi kaaslane ja sõber ja nõnda oli terve pööre temale väga meelt mööda.

Moskvas leidis teade kinnitust. Jõudis aga Ivan Iljitsch Peterburi ja sai ta Sachar Ivanovitschiga kokku, siis lubas see temale soovitud koha endises ministeriumis, kohtuministeriumis.

Nädala pärast telegrafeeris ta naisele:

Sachar Milleri koht esimesel esitusel nimetatakse mind.

Isikute muutuse varal sai Ivan Iljitsch nõnda endises ministeriumis koha, millega ta oma kaaslastest kaks järku kõrgemale tõusis: viis tuhat palka ja kolimiseks kolm tuhat viissada. Vimm endiste vaenlaste ja kogu ministeriumi vastu oli unustatud ja Ivan Iljitsch oli täiesti õnnelik.

Rõõmsana ja rahuldatuna, nagu ta seda juba ammu polnud, tuli Ivan Iljitsch päälinnast külasse tagasi. Praskovja Feodorovna sai ka rõõmsamaks ja nende vahele asus ajutine rahu. Ivan Iljitsch jutustas sellest, kuidas kõik teda Peterburis austasivad ja kuidas kõik need, kes enne tema vaenlased olivad, häbisse jäivad ja temale meeldida püüdsivad; iseäranis aga rääkis ta sellest, kuidas kõik teda Peterburis armastasivad.

Praskovja Feodorovna kuulas ja tegi näo, nagu usuks ta; ta ei rääkinud sõnagi vastu, vaid tegi ainult plaanisid, kuidas elu sisse seada uues kohas, kuhu nad nüüd asuma pidivad. Ja Ivan Iljitsch märkas rõõmuga, et naise plaanid ka tema omad olivad ja et tema soikunud elu jällegi ehtsa, rõõmsa mõnususe ja viisakuse iseloomu omandab.

Ivan Iljitsch sõitis külasse ainult lühikeseks ajaks. 10. septembril pidi ta ameti vastu võtma, ja päälegi oli vaja elujärg uues paigas sisse seada, provintsist asjad ära vedada, midagi juurde osta, mingisuguseid käskusid anda; ühesõnaga, oli vaja asja nõnda korraldada, nagu ta oma pääs plaanitsenud ja nagu see ka Praskovja Feodorovna meeles oli kujunenud.

Ja nüüd, kus kõik nii hästi korda läks, kus tema ja naise eesmärgid ühinesivad ja kus nad päälegi vähe koos asusivad, — nüüd hakkasivad nad nõnda sõbralikult elama, nagu nad seda abielu esimestest päevadest saadik polnud teinud. Ivan Iljitsch mõtles esiteks ühes perekonnaga ära sõita, kuid õe ja väimehe päälekäimise tagajärjel — korraga muutusivad kõik Ivan Iljitschiga ja tema perekonnaga iseäranis lahkeks ja sugulaseks — sõitis ta viimaks üksi.

Ivan Iljitsch sõitis ära ja rõõmus meeleolu, mille kohasaamine ja kokkuleppimine naisega sünnitas, ei lahkunud temast silmapilgukski. Leidus kena korter, just niisugune, nagu mees ja naine olid unistanud. Laiad, kõrged, vanas stiilis vastuvõtmiseruumid, mõnus suurepärane kabinet, toad naise ja tütre tarvis, õpetuba pojale — kõik nagu just nende tarvis mõeldud. Ivan Iljitsch ise asus sisseseadmisele, valis tapetid, ostis mööblile lisa, iseäranis vanu mööblid, millele ta iseäraliku korralikkuse stiili andis, ja kõik kasvas, kasvas ning lähenes sellele paleusele, mis tal meeles mõlkus. Kui sissesead pooleldi valmis oli, sai ta aru, et see ilusam saab, kui ta oodata oli julenud. Ta märkas seda korralikkuse, peensuse ja ebalabasuse iseloomu, mis valminedes kõik omandas. Uinudes kujutas ta enesele saali ette, nagu ta valminult olema pidi. Poolvalmis võõrastetuba vaadates kerkis ta silma ette kolle, riiul ja laialipillatud toolid, vaagnad ja taldrikud seintel ning brongsasjad — kõik oma paikadele asunult. Teda rõõmustas mõte, kuidas ta kõige sellega üllatab Paschat ja Liisakest, sest ka neil on maitset. Nad ei oota midagi sellesarnast. Iseäranis õnnestas tal vanade asjade ostmine, mis kõigele iseäralise suurtsuguse iseloomu andsivad. Kirjades püüdis ta meelega asja halvemini kujutada kui see tõepoolest oli, et omakseid seda rohkem üllatada. See kõik huvitas teda sedavõrd, et isegi uus teenistus, mida ta armastas, teda vähem kaasa kiskus, kui ta ette oli arvanud. Istumistel olivad tal minutid, kus ta mõtted laiali läksivad: ta murdis pääd selle üle, missugused puud kardinatele hakkavad, kas sirged või moodustatud. Ta oli sellega sedavõrd ametis, et ajuti ise käed külge pani, mööblit ühest paigast teise liigutades ja kardinaid vahetades. Kord ronis ta redelile, et arusaamatule tapetseerijale näidata, kuidas ta volditama peaks, astus aga jalaga kõrvale ja kukkus maha; et ta aga tugev ja osav oli, siis haaras ta käega kinni ja müksas nõnda ainult küljega vastu aknaraami käerauda. Haige koht tegi valu, kuid see läks varsti mööda. Kõige selle aja tundis Ivan Iljitsch enese iseäranis rõõmsana ja tervena. Ta kirjutas: tunnen, et minu turjalt aastat viisteistkümmend maha on hüpanud. Ta mõtles kõigega septembris valmis saada, kuid see venis oktobri keskpaigani. Selle eest oli aga kena, — mitte ainult tema ise ei ütelnud seda, vaid ka kõik teised, kes aga nägivad.

Tõelikult oli aga see, mis kõigi mitte päris rikaste inimeste juures on, kes aga rikaste moodi olla tahavad ja sellepärast ainult teineteise sarnaseks saavad: riided, must puu, lilled, vaibad ja brongs, tume ning hiilgav, kõik see, mis teatud inimesed teevad, et kõigi teatud inimeste sarnaseks saada. Ka temal oli kõik sedavõrd sarnane, et võimata oli seda tähelegi panna; aga temale enesele paistis see kõik millegi iseäralikuna. Kui ta omakseid vaksalis vastu võttis, valgustatud korterisse tõi ja valget põlle kandev teener ukse avas, mis lilledega ehitud esisesse viis, ja kui nad pärast võõrastetuppa ja kabinetti läksivad ning lõbu pärast ahatasivad, — oli Ivan Iljitsch väga õnnelik, viis neid igale poole, imes nende kiitused enesesse ja hiilgas hääst meelest. Selsamal õhtul veel, kui Praskovja Feodorovna teelaual küsis, kuidas ta maha kukkus, hakkas Ivan Iljitsch naerma ja püüdis näidata, kuidas ta lendas ning tapetseerija hirmutas.

„Mitte asjata pole ma võimleja. Mõni oleks vast surnuks kukkunud, aga mina sain ainult müksu, näe siia; kui puutuda, siis on haige, aga on juba üle minemas; lihtsalt veri naha vahel.“

Ja nad hakkasivad uutes ruumides elama, kus nagu ikka, kui juba elamisega vilunud oldi, ainult üks tuba puudus; ka uute sissetulekutega oli lugu nagu ikka: puudus ainult pisut, nõnda öelda viissada rubla, aga ometi oli väga hää. Iseäranis hää oli alguses, kui veel kõik korras ei olnud ja kui vaja oli seadida: ühte osta, teist tellida, paigast paika nihutada, korraldada. Kuigi mees ja naine mõnikord arvamistes lahku läksivad, siis olivad mõlemad ometi sedavõrd rahul ja neile jätkus nii palju tegevust, et kõik ilma suurema riiuta lõppes. Kui enam midagi polnud seadida, siis hakkas küll pisut igav ja nagu puudus midagi, aga selleks ajaks soetati tutvused, harjumused ja elu omandas sisu.

Hommiku saatis Ivan Iljitsch kohtus mööda, lõunaks tuli ta koju ja esiotsa oli tema meeleolu hää, ehk ta küll pisut eluruumide all kannatas. (Iga laik laudlinal või tapetil ja iga katkenud kardina nöör äritasivad teda: sisseseadesse oli ta nii palju vaeva matnud, et igasugune purustamine talle haiget tegi.) Üleüldiselt läks aga Ivan Iljitschi elu nõnda, nagu ta tema arvates minema pidi: kergelt, mõnusalt ja viisakalt. Üles tõusis ta kell üheksa, jõi kohvi, luges lehte, pärast pani mundri selga ja sõitis kohtusse. Sääl olivad juba need rangid valmis, milles tema töötama pidi, ja nõnda trehvas ta kohe soonele. Istumised, avalikud ja korraldavad, teated kantseleist, kantselei ise. Sellest kõigest pidi oskama toore, elulise ära eraldada, sest see rikub teenistuseasjade korralikku voolu: inimestega peab ainult ametlistesse vahekordadesse astuma ja vahekordade tekitajaks võib ainult ametline põhjus olla, nagu ka vahekorrad ise ainult ametlised on. Näituseks tuleb inimene ja tahab midagi teada saada. Ivan Iljitschil kui mitteametnikul ei või selle inimesega vähematki tegemist olla; on aga selle inimese asi sarnane, mida tembeldatud paberil ära võib tähendada, siis teeb Ivan Iljitsch ametlistes piirides kõik, täiesti kõik, mis võimalik, ja selle juures püüab ta välimiselt inimlikku sõbralist vahekorda alal hoida, ta püüab viisakas olla. Nii pea kui ametline vahekord lõpeb, on kõik lõppenud. Ivan Iljitsch oskas väga hästi elu ametlist külge päriseluga seganemise eest hoida; kauase praktikaga ja iseäralise andega omandas ta selle eraldamise sedavõrd hästi, et ta mõnikord kunstnikuna, nagu naljatades, inimliku ja ametlise vahekorra segamini laskis minna. Seda lubas ta ainult sellepärast, et ta eneses alati jõudu tundis tarvilikul korral ametlikku külge valitsevale paigale tõsta ja inimlikku kõrvale heita. See käis Ivan Iljitschi käes mitte ainult kergelt, mõnusalt ja viisakalt, vaid ka kunstilaadiliselt. Vaheaegadel suitsetas ta, jõi teed, ajas pisut juttu politikast, pisut üleüldistest asjadest, pisut kaartidest ja kõige rohkem nimetustest. Ja väsinult, kuid tundmusega, et ta kunstnikuna ühe esimese viiuli osa orkestris ära on mänginud, tuli ta koju tagasi. Ema ja tütar käisivad kellegil võõrusel või oli nende juures keegi külaliseks; poeg käis gümnasiumis, valmistas oma õpetükka järelaitajate juhatusel ja õppis korralikult kõike seda, mida gümnasiumis õpetatakse. Kõik oli hästi. Pärast lõunat, kui võõraid ei olnud, luges Ivan Iljitsch mõnikord raamatut, millest palju räägiti, ja õhtul asus ta kohtuasjade kallale, s. o. luges paberid, vaatas seadusi järele, võrdles tunnistusi ja otsis neile vastavaid seadusepunkta. Selles tegevuses ei tundnud ta ei igavust ega rõõmu. Oli igav, siis võis kaardilauda istuda, ei aga saanud ta kaarta mängida, siis oli ometi parem asju ajada kui üksi või ühes naisega istuda. Iseäralikku lõbu pakkusivad Ivan Iljitschile väiksed lõunasöögid, kuhu ta seltskondlise seisukorra poolest tähtsaid mehi ja naisi kutsus, ja nendega aja mööda saatmine, mis sarnane oleks nende inimeste hariliku aja mööda saatmisega, nagu ka tema võõrastetuba kõigi võõrastetubade sarnane oli.

Kord oli neil isegi piduõhtu, tantsiti. Ja Ivan Iljitsch oli rõõmus ning kõik oli hää, ainult naisega sattusid nad suhkrukookide ja kompvekkide pärast ägedasse riidu; Praskovja Feodorovnal oli oma plaan, kuna aga Ivan Iljitsch nõudis, et koogid kalli suhkrupagari juurest võetaks; ja ta võttiski palju suhkrukooka ning riid tõusis sellest, et koogid järel jäivad, kuid suhkrupagarile pidi nelikümmend viis rubla maksma. Riid oli suur ja vastik, nii et Praskovja Feodorovna mehele ütles: „lollpää“. Tema aga haaras omal pääst kätega kinni ja tuletas kuidagi lahutamist meelde. Õhtu ise oli aga rõõmus. Oli parem seltskond ja Ivan Iljitsch tantsis vürstinna Trufonovaga, selle õega, kes tuntuks sai seltsi asutamisega — „Vii minu mure ära“. Ametirõõmud olivad enesearmastuse-rõõmud, seltskondlised rõõmud olivad auahnuse-rõõmud Ivan Iljitschi pärisrõõmud olivad aga kaardimängu-rõõmud. Ta tunnistas ise, et — pärast kõike, pärast ükskõik missuguseid kurbi elu sündmusi — ainukeseks rõõmuks, mis küünlana kõikide teiste rõõmude ees põleb, võimalus on vindilauda istuda hääde mängijatega ja vaiksete kaaslastega ning tingimata neljakesi (viiekesi on väga valus välja käia, ehk sa küll näo teed, nagu armastaksid sa seda väga), ja targalt ning tõsiselt mängida (kui hääd kaardid on), pärast õhtust süüa ja klaas viina juua. Magama heitis Ivan Iljitsch pärast kaardimängu ikka hääs meeleolus, iseäranis kui ta pisut oli võitnud (suur võit ei pakkunud lõbu).

Nõnda elasivad nad. Neil liikus kõige parem seltskond, käisid tähtsad inimesed, käisid ka noored inimesed.

Oma tutvuse-ringkonna kohta olivad mees, naine ja tüiar täiesti ühel arvamisel ja ilma et nad kokku oleksivad rääkinud, tõrjusivad nad eemale ja vabastasivad endid kõiksugustest vastumeelsetest sõpradest ja sugulastest, kes õrnustega nende juurde tormasivad võõrastetuppa, mille seintel Jaapani vaagnad asenesivad. Varsti jäivad need sõbrad ära ja Golovinide juures käis ainult kõige parem seltskond. Nooredmehed lipitsesivad Liisakese ümber, ja Petrischtschev, Dimitri Ivanovitsch Petrischtschevi poeg ja tema ainuke pärija, kohtu-uurija, hakkas Liisa ümber lipitsema, nii et Ivan Iljitsch selle üle juba Praskovja Feodorovnaga rääkima hakkas: kas neid vast troikaga sõitma ei peaks viima või näitemängu toime panema? Nõnda elasivad nad. Kõik läks nõnda muutmatult edasi ja kõik oli väga hää.IV.
Kõik olivad terved. Ei võinud ometi seda haiguseks nimetada, et Ivan Iljitsch mõnikord rääkis, temal olevat suus iseäralik maik ja pahemal pool kõhus midagi imelikku.

Kuid juhtus nõnda, et see imelik suurenema hakkas ja kuigi ta veel valu ei teinud, siiski sünnitas ta teatud raskuse tundmuse küljes ja tegi meeleolu halvaks. See alatasa suurenev meeleolu halbtus kippus hariliku kerge ja viisaka elu mõnusust Golovinide perekonnas rikkuma. Mees ja naine hakkasivad ikka sagedamini riidlema, nõnda et peagi kergus ja mõnusus ära kadusivad ja ainult suure vaevaga viisakus alal hoiti. Kokkupõrkamised läksivad sagedamaks. Jällegi jäivad ainult saarekesed, kus mees ja naine ühineda võisivad ilma riiuplahvatuseta. Ja nüüd ei rääkinud Praskovja Feodorovna põhjendamata, tema mehel olevat raske iseloom. Ning et tal viisiks oli kõike suurendada, siis tõendas ta, et mehel ikka sarnane hirmus iseloom on olnud, et ainult tema häädus selleks ulatab, kakskümmend aastat niisugust elu välja kannatada. Tõsi, nüüd sai riid ikka mehe poolt alguse. Norimised algasivad otse lõuna eel ja sagedasti just sel silmapilgul, kus ta suppi sööma hakkas. Kord pani ta tähele, et mõni riist ära on rikutud, kord oli toit halb, kord toetas poeg küünarnuki lauale, kord andis tütre juustekorraldus põhjust. Ja kõiges süüdistas ta Praskovja Feodorovnat. Praskovja Feodorovna püüdis esiteks vastu rääkida, kuid mees sattus paar korda sarnasesse hullustusesse, et naine aru sai, see on haiglane seisukord, mida toiduvõtmine sünnitab, ja sellepärast püüdis ta alandlikuks jääda; ta ei rääkinud enam vastu, püüdis ainult võimalikult ruttu lõunasöögiga valmis saada. Oma alandlikkust pidas Praskovja Feodorovna suureks teenuseks. Otsusele tulles, et tema mehel hirmus iseloom on ja et ta tema elu õnnetuks on teinud, hakkas ta ennast halatsema. Ja mida rohkem ta iseennast halatses, seda rohkem põlgas ta oma meest. Ta hakkas soovima, et mees ära sureks, aga ta ei võinud seda soovida, sest siis poleks enam palka. See asjaolu ajas teda mehe vastu veel enam vihale. Ta pidas ennast iseäranis sellepärast õnnetuks, et isegi mehe surm ei võinud teda päästa; ja ta vihastas ning varjas, ja see varjatud viha suurendas ta viha enam.

Pärast ühte kokkupõrkamist, milles Ivan Iljitsch iseäranis ülekohtune oli ja mille seletusel ta ise tunnistas, et tema väga kergesti äritatud saab, sest see tulevat haigusest, ütles talle naine, et kui ta haige on, siis peab abi otsima, ning ta nõudis mehelt, et see kuulsa arsti juurde sõidaks.

Ta sõitis. Kõik oli nagu ta ootas; kõik oli nõnda nagu see ikka on. Ootamine, tehtud doktorlik tähtsus, seesama tuttav tähtsus, mida ta kohtu istumistest tundis, koputamised, kuulamised, küsimised, mis nähtavasti kasuta ja ettekavatsetuid vastasid nõuavad, tähtis nägu, mis ütlevat näis, teie heitke ainult meie nõudmiste alla, küllap meie juba kõik toimetame, — meie teame kõik ja kahtlemata, kuidas asja korraldada; kõigi inimeste kohta käib see ühte moodi, ükskõik kes ta on. Kõik oli niisama nagu kohtuski. Nagu tema kohtus kaebtusealuste ees teatud näo tegi, niisama tegi ka arst tema ees näo.

Doktor rääkis: see ja see näitab, et teil sees see ja see on; kui aga see uurimistes kinnitust ei leia, siis peab arvama, et teil see ja see on. Kui aga oletada, et see on, siis ... jne. Ivan Iljitschile oli ainult üks küsimus tähtis: kas ta seisukord hädaohtlik on või mitte? Kuid arst ei pannud seda kohatut küsimist tähelegi. Arsti vaatepunktilt oli see asjata küsimus ja sellepärast polnud teda tarvis arutada; oli ainult võimaluste kaalumine — kas rändav neer või kroonikalik põletik ja haigus umbsoolikas. Küsimus ei seisnud mitte Ivan Iljitschi elus, vaid oli vaidlus rändava neeru ja umbsoolika vahel. Ja Ivan Iljitschi silma ees otsustas arst selle vaidluse umbsoolika kasuks, kuid lisas juurde, et kuse uurimine võib uued tõeasjad ilmsiks tuua ning siis tuleb terve asi uuesti läbi vaadata. See oli kõik seesama, mida Ivan Iljitsch ise tuhat korda kaebealustega nii hiilgavalt oli teinud. Niisama hiilgavalt andis oma lõpuotsuse ka arst ja võidurõõmsalt, isegi rõõmsalt vaatas ta üle prillide kaebealuse pääle. Arsti lõpuotsusest sai Ivan Iljitsch nii palju aru, et asi halb on, kuna aga see arstile ja kõigile teistele ükskõik on, kuid temal on halb. Ja see lõpuotsus tabas Ivan Iljitschi valusalt, tekitas temas halatsusetundmuse iseenese ja suure pahameele arsti vastu, kes niisuguses tähtsas küsimuses sedavõrd osavõtmata on.

Aga ta ei öelnud midagi, tõusis ainult üles, pani raha lauale ja ütles ohates: „Meie, haiged, paneme teile vististi sagedasti kohatuid küsimisi ette. Üleüldse, on see hädaohtlik haigus või mitte? ..“

Arst vaatas karedal pilgul ühe silmaga üle prillide tema pääle, nagu tahaks ta öelda: kaebealune, kui te teile ettepandud küsimiste piiridesse ei jää, olen ma sunnitud käskima, et teid kohtusaalist kõrvaldataks.

„Ma juba ütlesin teile, mis ma tarvilikuks ja kohaseks pidasin,“ ütles arst. „Mis üle selle, seda näitab uurimine.“ Ja arst kumardas jumalagajätmiseks.

Ivan Iljitsch tuli pikkamisi välja, istus kurvalt saani ja sõitis koju. Kogu tee mõtles ta vahetpidamata kõige üle järele, mis arst oli rääkinud, ja püüdis segased, tumedad teadusesõnad lihtsasse keelde ümber tõlkida, et nendes vastust lugeda küsimise pääle: kas on halb — on ehk väga halb või pole veel viga? Ja talle näis, et arsti sõnade kogumõte see on — asi on väga halb. Uulitsatel näis Ivan Iljitschile kõik kurvana. Kurvad olid voorimehed, majad, möödaminejad, poed. Valu aga, tume, tuksuv valu, mis silmapilgukski järele ei annud, näis arsti tumedate sõnade mõjul tõsisema tähenduse omandavat. Ivan Iljitsch pani teda nüüd uuel raskel tundmusel tähele.

Ta tuli koju ja hakkas naisele jutustama. Naine kuulas, kuid jutu keskpaigas astus tütar, kübar pääs, sisse: ta tahtis ühes emaga kusagile sõila. Ka tema sundis ennast istuma ja seda igavat juttu kuulama, aga ta ei jõudnud kuigi kaua välja kannatada; ka ema ei kuulanud lõpuni.

„Noh, ma olen väga rõõmus,“ ülles naine; „pea sa nüüd silmas, et arstirohud korralikult sisse võtad. Anna sedel siia, ma saadan Gerassimi apteki.“ Ja ta läks riidesse panema.

Ivan Iljitsch ei saanud hinge tagasi, kuni naine toas oli; niipea kui ta aga välja läks, ohkas ta raskesti.

„Noh, mis siis,“ ütles ta. „Võib olla, pole tõepoolest asi veel nii halb.“

Ta hakkas rohtu võtma ja arsti käskusid täitma, mis kuse uurimise tagajärjel muutusid. Kuid siin juhtus nõnda, et selles uurimises ja selles, mis temale pidi järgnema, sündis mingisugune segadus. Arsti eneseni ta ei pääsenud, aga tuli ilmsiks, et midagi muud tehti, kui arst temale oli ütelnud, — kas unustas arst ära, valetas ta või varjas ta midagi.

Aga Ivan Iljitsch hakkas siiski punktipäält arsti käskusid täitma ja selles käsutäitmises leidis ta esiotsa tröösti.

Pärast arsti juures käimist sai Ivan Iljitschi päätegevuseks arsti käskude punktipäälne täitmine tervisehoidmises, arstirohtude sissevõtmine, oma valu tähelepanemine ja terve oma organismuse tegevuse silmaspidamine. Ivan Iljitschi päähuviks saivad inimeste haigused ja inimeste tervis. Kui tema juuresolekul räägiti haigetest, surnutest, tervekssaanutest, iseäranis aga sarnasest haigusest, mis tema oma meelde tuletas, kuulatas ta hoolega, äritust varjata püüdes, küsis lähemalt järele ja võrdles oma haigusega.

Valu ei vähenenud; aga Ivan Iljitsch püüdis enesest võitu saada ja ennast mõtlema panna, et tal parem on. Ja ta võis ennast seni petta, kuni midagi ei olnud, mis teda oleks äritanud. Aga niipea kui naisega mingisugune sekeldus tuli, teenistuses nurjaminek juhtus või vindimängul halvad kaardid kätte anti, kohe tundis ta oma haiguse tervet mõju: varemalt oli kordi, kus ta need halbtused ära kannatas, oodates, et ta nad hääks teeb, nendest võitu saab; nüüd riisus aga iga nurjaminek temalt jõu ja ajas ta meeleheitmisele. Ta ütles enesele: juba hakkasin ma paranema ja arstirohi hakkas oma mõju avaldama ja nüüd see neetud õnnetus või halbtus ... Ja ta oli kuri õnnetuse või inimeste pääle, kes temale halba tegivad ja teda surma ajasivad, ja ta tundis, kuidas see kurjus teda tapab; aga ta ei suutnud ennast tema eest hoida. Tal oleks pidanud ju selge olema, et see kurjus olude ja inimeste vastu tema haigust suurendab ja et ta sellepärast halbade juhtumiste pääle tähelepanemist ei peaks pöörama, kuid tema arutas just vastuoksi: ta ütles, temale olevat rahu vaja, pani koike tähele, mis tema rahu võis rikkuda ja iga vähemagi korratuse juures sattus ta äritusesse. Tema seisukorda halvendas see, et ta arstiteaduslisi raamatuid luges ja arstidega nõu pidas. Haiguse halvenemine edenes nõnda ühtlaselt, et ta ennast petta võis, kui ta ühte päeva teisega võrdles, — vahet oli vähe. Pidas ta aga arstidega nõu, siis näis talle, et haigus halvemaks läheb ja päälegi veel ruttu. Siiski pidas ta arstidega alatasa nõu.

Sez Eston ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
Çirattagı - Ivan Iljitschi surm - 3
 • Büleklär
 • Ivan Iljitschi surm - 1
  Süzlärneñ gomumi sanı 4095
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1814
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ivan Iljitschi surm - 2
  Süzlärneñ gomumi sanı 4271
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1736
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ivan Iljitschi surm - 3
  Süzlärneñ gomumi sanı 4502
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1624
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ivan Iljitschi surm - 4
  Süzlärneñ gomumi sanı 4447
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1586
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Ivan Iljitschi surm - 5
  Süzlärneñ gomumi sanı 184
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 117
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.