Latin

Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 36

Süzlärneñ gomumi sanı 1809
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1417
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
сыз­цаз аԥҳәысгьы дрыцҳауп, иара ахәыҷгьы изеиӷьуп, усгьы
дызгаргьы дахьызго ҳәа акгьы ыҟам, ибылхьоу, иццышәхьоу
қьаԥҭажәк ҳахылоит, саргьы исԥеиԥшу анцәа идырп, ма сыршьуеит, мамзаргьы Сибраҟа сахыргоит, длы­маз, длааӡааит
ахәыҷы, саангылап саргьы ҳәа. Абри сшазхәыцуаз, инықәҵааақәҵо ишысшәоз, ишыззоз ауп ауаҩы ишьра сшақәшәаз.
Ауаҩԥсы иԥсҭазаашьа ԥсҭазаарас исоузҭгьы, сар­гьы уаҩ­
ԥсык иԥшра-исахьа сымазар акәхарын. Ҷәҩа­хырлеи ауреиашәареи рзыҳәан сгәы нимырхеит, егьирахь адунеиаҿы гәыр­
ӷьарас иҟаз зегьы срылыхәдазтәыз, хыхь иқәтәоу ҳаб ан­цәаду.
Уи аԥҳәыс ԥшӡа, аԥҳәыс қәыԥш раԥхьаӡа лгәы ансыз­цазгьы
ибзианы исгәа­лашәоит, убасҟанҵәҟьагьы издырит. Ҿаҵақәак
анаҳ­фа, иаҳфаз ахәыҷы ҳарааԥсан, ҳнықәҳаны ҳа­цәеит
ахәыҷгьы саргьы ҳаннеиз ауха. Ахш ҳлыржәит адыр­ҩаҽны
ҳшышьҭаз. Шьыбжьышьҭахьшәа, сыблақәа ҭыгга, сҩагы­леит.
Лхаҵа идалақь сзылԥшаан, еимиаа­хьаз сԥаҵа ссеит. Сын­
ҭаланы сҽыкәабаны-сҽы­ҳәҳәа­ны, сыҽрыцқьаны, саргьы иаҳа
схы-сгәы ақәыбзиа­ханы лаԥхьа санаагыла, акраамҭа дсыхәаԥ­
шуан, сџьал­шьон.

Реиҳа дансеигәырӷьоз, реиҳа насыԥ лыманы лхы анылбоз
аамҭазы:
– Сара насыԥда, сара разҟыда,– лҳәон. Лцәа иалашәахьазар
акәхарын – аҳәса рцәалашәара иаҳа иӷәӷәоуп – ҳанасыԥ нҵра
шамоуаз.
Уара агәырҩа узаазго, уара ахәура уҭазцало, иара ихаҭагьы
гәырӷьара дақәшәом, хақәиҭра иманы қьаф уа адунеи
дзықәлом.
Ҩ-ажәак еихысҳәаалоит, сшьамхқәа аныӷәӷәаз, аԥсаса
гәарсхыртә саныҟаз, хьча лак сыман. Абга ыҵнарҟьан, аҭыҩра
иҭанацалеит. Абга аҭыҩра иҭатәаны иӷыӷуан, иԥшын, ала на­
ԥыр­ҵны ицар, сыҭҟьаны сыҩп ҳәа, алагьы аҭыҩра ашә ила­
т­­әан, уҭыҩра уҭасшьып ҳәа, аху-хуҳәа абга еишуа. Рыԥсқәа
цаны, ишынеидынҵәалара еидтәалан. Изхысҳәаауа, Кавказ
ажәларқәа рхырҵәара иалахәыз ҭырқә асқьарк диԥҳәысын
абри аԥҳәысеиба. Шьха уаҩык ихыкәалаа игәаҵа иҭашәоу,
дзықәтәаз ашхәа аурыс ир иҵаадырҟәрылоу,иԥсышьахазаалак,
иԥҳәыс деибаны адәы дықәирхеит, ҳара ҳрыцҳара иалачоз.
ԥҳәыс бзиак, ԥҳәыс разык, ламыс бзиа змаз, цәанаа­лак лакәын.
Исыздыруам лыӡбахә аҳәара сахьынӡаԥ­соу. Сара убри аҵх
мыжда ауха, ахаҵарагьы аасырԥшит, ашәыргәындарагьы сыхьит. Дагьысыхьчеит, дагьы­сыԥсахит уи аԥҳәыс.
Аҵх агәы ааҩнашоны, аҟыгә-ҟыгәҳәа ашә днас-насит, зыԥ­
саҭа цәгьахаша уи ахаҵа. Ҳашьҭалахьан, ҳацәахьан. Сымч­
қәа ҭалан, унасыгәҭасыргьы сымуртә сшьара сықәлахьан.
Хымԥада полицаиуп иааз, сара сыԥсы ицәызгашт, аха ахәыҷы
данрымԥыхьашәа, аԥса наиӷырҳәаны дыршьуеит аасгәахәт.
Сцарауааз уаанӡа, аха умбои, улахь иану хырԥашьа амам. Аца­
рагьы, упату схы иқәуп, дад, маҷк исцәуадаҩханы сыҟан, избанзар сара уаанӡа ԥҳәыск лыбзиабара сымбацызт. Аԥсныҟа
аҭырқәа ԥҳәыс дсыманы аашьа сымамызт, уаҟа аангылара
сара сзыҳәан лахьыцә­гьаран, арахь лара, зашәа иуҭаху, исҭаху
иднагалаша аԥҳәыс. Ашьеи ахши еилаҭәоушәа иҭыԥхаауан
лӡамҩақәа, лыџьымшь еиқәаҵәақәа кыдыхәхәала, убриаҟара
деинаалан, убла дхызар дхухрымызт.

Ашә дасуеит, иаарты, снашьҭы ҳәа ибжьы иргоит ари ахаҵа.
Ҭаха лызымҭоз, илышьҭаз, цәыбзас дааи­хәарц зҭахыз аӡәы
иакәзаап. Сара акыр здыруама.
– Машәыр шәылибахыр ҳәа сшәоит. Сара сиацәажәоит, уара
уҽынаԥхьак, – лҳәеит лара, Маҳи­нур. Саргьы сҽынаԥхьаскын,
ашьқаԥ снавагылеит. Лара сымаҭәақәа ԥхьалкит, ахәыҷы усгьы
егьи ауада­ҿы дыцәан. Сара реиҳа сгәы раҳаҭны, сҽырҭынчны
саныцәазгьы, сыҭырқә ҳәызба сыхчы иаҵан. Уигьы ааҵысԥааит.
Аҭра иҭырҵәрааны, исымпыҵарӷәӷәа искуп. Ибжьы саҳауеит
дахьцәажәо. Дшьамх­ныш­гыланы аминауаҭра шьҭеиҵон, ԥҳәы­
сеибак лымацара дахьыҟоу аҩнаҿы аҵхыбжьон дахьааиз. Аиаша сҳәар ами, угәы даарыцҳанашьартә дцәажәон. Илеиҳәон
хаҵа дцаанӡагьы игәы шлызцахьаз, бзиа дшибоз, лара лыда
ԥсҭазаара шимам. Ларгьы даараӡа ирта­таны диацәажәон
азнык азыҳәан. Абарҭ сара сырԥырхагахазар ҟалап, иаашар
ахәы­ҷы дсыманы сцап, сылԥырҵып, усгьы еинасыԥхашьа ҳа­
мам лареи сареи ҳәа саахәыцуа аҟынӡа снеихьаны, сӡыр­
ҩызар, ицәажәашьа аҽаԥсахуа иалагеит аҭырқәа. Ацха
иа­ҩы­­заз иажәақәа ашҳам нарылалеит. Хаала инапаҿы дшымааиуаз, акгьы шалымҵуаз агәра игазар акәхап, ақәымчра,
ар­шәара, амақарра ашҟа диасит. Иара даныхааз ихааны
ицәа­­жәоз ларгьы, иаҳа-иаҳа лҽыл­рыцәгьо, дԥаԥашькха
днаи­­ҿагылеит. ԥҳәыс ласык лакәзаап, уахынла ацәыбзацәа
лзаауеит, уажәшьҭа ас данызба, хьаада дааныжьны сымҩахь
сцоит ҳәа сгәы иааҭашәаны, азнык сналызгәаазаргьы, уажәы
зынӡаск даҽакала дызбеит. Бара бзыҳәан амҽеирақәа схысгәы иахьҭашәаз азыҳәан саҭабымҵан ҳәа лас­ҳәароуп ҳәагьы
сыӡбеит, уаҩҵас аицәажәаха ҳалыхә­деитәит акәымзар уи
аҭырқәа рыԥҳа-гәаҵәа.
– Удәылҵны уца! Сара даҽаӡәы бзиа дызбоит, – дныҩ­
ныҵәааны ашә ааимылԥааит, наҟ ддәы­ллырԥарц. Еибырҳәаз
зегьы абасгәалашәо, уаргьы иабоуҭаху. Акраамҭа еиҿыхон.
Иуцәызӡар акгьы иаԥсам, аҟәараҳәа сеиҵасуа сахьгылаз,
ашыӡ сыхьыз­шәа, иҭыҵны ицон сгәы. Сшәыргәындоуп ҳәа
схы сазаӷьуан, насгьы лара лзынгьы, сара сзынгьы иаҳа еиӷьуп

исычҳар ҳәа схаԥыцқәа аҿҿа рыҵго сыҽныс­кылон. Снап­
сыргәыҵа иалалазар ҟалап ахәы, убасҟак исымпыҵарӷәӷәа
искын сыҭырқә ҳәызба.
Баша ирҳәоит, аԥсуаа ҳачҳара маҷушәа, ҳуаа цыхцых­
қәоушәа. Саӡәыкны, шаҟа ачҳара сымаз ауха иԥысшәеит. Сара
бзиа избоз, аԥҳәыс ҿҭыӡәӡәаа­ла,мақаррала длацәажәоит
ил­ҭахӡам хаҵак, сара аб­га иаршәаз ажьеиԥш, сыԥсы ӡаны
ашь­қаԥ савагы­лоуп… Уи зегьы схы ишысзанамыжьуаз, зын­
ӡаск иахьеицәаз скылимгар имуит, иабиԥс алақәагьы аҳәа­
қәагьы…
Иҟалаз, ишыҟалаз акакала сазхәыцны схаҿы иаазгеит
адырҩаҽны, ахәыҷы дсыманы абнаршәыра санылаз.
– Соушьҭ! Соушьҭ! – ҳәа лыҵәаабжь саҳаит. Ашьқаԥ снавуааит саргьы. Схы схашҭуа аҟынӡа сеила­ганы иара ишҟа, абжьас
саҩызаха сшынаҭрысыз­гьы, сгәы иқәҩу, ииашаҵәҟьаны иб­жьы
иргоу сыз­дыруам, аха арҵәааҳәа ибжьы саҳаит Кьынта. Сара
санишь, аҳәса рымгәарҭа ахшара ҭазшьуаз аҭырқәа, аҳәызба
наилҳәаны ахәыҷгьы дишьуан. Ихәдаџьал данкны сҩаихан,
узцәымӷу, ӷашақә иушьҭоу зашәа игәаҵәахы иалалаша, сы­
ҭырқә ҳәызба ахәҵәаҿынӡа игәаҵәахы иҩаласыршьшьит.
Аҳәара иаҳа садхалеит, ари арыцҳара шаҟа ирласны иҟалаз
аҵкыс. Арыцҳара ҳәа азысҳәоит, дад, избан акәзар изҭахыда,
егьа дуаӷазаргьы, аҳәызба наилҳәаны ауаҩԥсы ишьра. Зхы
ақды инықәкны ихырҵәаз акәты иаҳа бжьык ахылҵып, уаҳа
ҟыт изымҳәаӡакәа, иҿы ааираҳан, иблақәа ааҳәит, уи акәхеит,
иԥсы ааихыҵит.
Сеилаганы сыҟамыз, иҟалаз еилыскаартә сшьара санықәла,
иҟасҵара сзымдыруа, сгьежьы-гьежьуа сихахеит, нас ашә ахь
сҿынасхеит. Саҳәызба шыскыц искуп. Убасҟан аҭырқәа иа­
ничарцәа жәаҩык сықә­шәаргьы, ирхны ишьҭасҵарын, убас­
ҟак ахы зықәшәаз аҳәагыла саҩызан.
Маҳинур еимаҭәаны дҵәыуон, сара схы ҩ-напыкла икны
ашә аҿы стәан. Маҷ-маҷ сшьара санықәла, схы сазаӷьуа салагеит, иарбан гәыԥшқароу исыз­цәырҵыз, сара сыжәлар рыб­
жаҩык нзырҵәахьоу руаӡәк дахьысшьыз хьӡымзар хьымӡӷы

ацым, нас изгәнызгозеи сҳәан, аԥсы ишьҭыхра салагеит. Ларгьы дсыцхраарц лҽазылкит, аха исымукәа, сҟәаҟәа дны­қәжь­
ны дызган, хараӡа далагаланы, хаҳәык наиц­раҳәаны, амшын
даласыжьит.
Зегь реиҳа иџьоушьаша, дад, шықәса хынҩажәа дырҭы­
саанӡа, шәарҭ, ԥшӡала изызҳаша, имаҭацәагьы, шәины
ишәыз­ҳаанӡа, инарцәы мҩа днықәлаанӡа, сгәаҵәахы дад­
ҳәала­ны, сара дсыхшазшәа дсыман уабду ԥсаҭа шкәакәа, ак­
раам­ҭа ҳахьынҿасуаз уи аҭырқәа ԥҳәысгьы дигәалашәаны
шаҟантә лыӡбахә иҳәахьаз, аха, изыхҟьаз сыздыруам, иара
дшыцәаз сара исхызгаз, сзықәшәаз ауаҩы ишьра, уаҳа иаа­
иасымҳәаӡакәа, иҵаскыз маӡаны ишсымаз, аа, уажәы иҳаҭгәын
ашьац нықәиааит.
Иҳаиԥырҵшьахаз уасҳәарц уазԥшызар акәхап.
– Баала, Маҳинур, сахьԥсуа ҳаицыԥсып, баргьы араҟа аангылашьа бымам, – сҳәеит. Илымуит.
– Уара ахәыҷы думаны амҩа уқәла, уахаҵәҟьа. Сара, –
исгәалашәом, қыҭак аӡбахә лҳәеит, – убраҟа сани саби нхоит,
уахь сцоит, сықәҵуеит, ухы уахәа, араҟа урбар, гәҩарас уҟар­
ҵоит, – лҳәеит. – Иушьыз слаԥшықәҵан сышимаз, дышсышьҭаз
здыруа рацәаҩуп. Дабаҟоу ҳәа исмазҵаар ҟалом. Уца, ҳара
еинасыԥхашьа уеизгьы иҳамам.
Еимаҭәаны убас дҵәыуон, ажәытәан ишырҳәоз еиԥш,
аҭаҭар игәы ҭылшьаарын. Сара сыԥсы ахьеиқә­лырхаша
дашьҭалеит. Илымуит. Иҟалап, изӡар акгьы иаԥсам, саргьы
цқьа лыдцалашьа сақәым­шәазар, бсыцаала ҳәа сҳәашьаҿы
алакҩакра алыжжуа илба­заргьы. Сара иуасҳәеит уажәраанӡа,
хаҵаҵас аԥҳәыс лыпату ахьчарагьы, чарҳәара лзуны,
шәыргәын­даҵас дкажьны абналарагьы, уахык иалаг­ӡаны еицысхызгеит ҳәа.
Ҳныгәнысуа, арсҟак мши-ҵхи неиԥшьуа амҩа ҳахьықәыз
Кьынта хәыҷы шаҟа иасҳәахьаз, шаҟарыла дсыжьжьахьаз
зегьы злоугәалашәозеи. Агаҿаҿы акам­феҭ ршоит ҳәа ахәы­ҷ­­
қәа ианреиҳәа, ахәыҷқәа ҩаҵибарҟьаны ианыҩ, ҳаи, ииа­
шаҵәҟьаны акамфеҭ ршозаап иҳәан, имц агәра ганы, иар­

гьы длаҵҟьаны дыҩит, иҳәеит, Хәаџьа Шьардын. Убри
иеиԥш, Аԥсны зыхьӡу изакә тәылоу, уаҟа ашьхақәа зеиԥшроу
гәарԥ-цыԥхьаӡа уахьынҭало унартәаны акрышуҿарҵо, ахш
уҭаххар, аҩны рахә ракәым, абна илоу аҽацәҵә­ҟьагьы ааины ахш шунаржәуа, ацәгьамыцәгьара ааҟазҵо ауаҩы аҭа­
кәажә рупап лҟамчала днаисны, дҳашҳатәараха дшаалыргыло, ахьҭа уакыр, аеҵәа кыдԥааны амца шузеиқәиҵо Нарҭ
Сасрыҟәа ҳәа, исаҳахьазгьы, исмаҳацызгьы схала иӡбаны,
мци ҵабырги неиԥшьуа, лакә ссирс иҟоу зегьы ахәыҷы
ишиас­ҳәоз, егьиашаҵәҟьоуп, убраҟа, сшысабииз сзылхәдаз
атәылаҿы, убас егьыҟаҵә­ҟьоуп, аиашеи аламыси аҳра руеит
ҳәа амц зҳәоз схаҭагьы агәра зго сҟалахьан. Дынцәыҵаххуа,
ишьап хәыҷқәа, ажә­цәеимаа еидҩалақәа ианцәырҟьалак,
ашьа рыл­хь­хьуа, амҩа дахьықәызгьы, ԥсык диҩызаха ацәа
датҟәаны, ҵлак ашьапаҿы данкаршәыз уахынлагьы, ахәыҷы
ихәыцреи иԥхыӡи ирылан уи алакә ссир атәыла. Аҵхыбжьон
дурҿыхаргьы:
– Ҳанбацои? Ҳабанеиуеи? – ҳәа акәын ииҳәоз. Уиадагьы, иҭиреи, ҵхыбжьон ииарҭа днылԥааны иӷьычреи уеизгьы
дыдсыршьцылахьан, ҵхыбжьон ахлымӡаах слақәшәаны, уаҳа
аангылашьа ыҟамкәа, амҩа сықәымлар анаму, дахьышьҭаз
аҿаԥараҿы сныҩнаххын, снаицәхасны даасырԥшит Кьынта.
Али-ԥси рыла ижәцәеимаақәа наишьхаирԥан, сынхьаԥ­шаанӡа
аҵх иҽалак, ашҭа ааҩҵәаны агәашә дыҭҟьа­хьан.
Ҩ-ажәак еихысҳәаалоит. Сынтәа зны сыҷкәын иҟны снеит
Аҟәа. Еибашьроума, ареволиуциа иах­ҳәааноума кинок ддырбон телехәаԥшрала. Убраҟа аса цырцыруа икны, иаӷацәа рхы
хыссо дрылан ҷкәынак. Убри даниба акәхап, смаҭа Дамеи:
– Саргьы исымоуп аса, ҳаӷацәа рхы алахы­ссалоит, – иҳәан,
еиқәжьакца асак аацәыригеит.
– Наҟ иҵәахы, еиҭацәыругахма уи! – лҳәан, днаиқәҵәҟьеит
иан, сҭаца.
– Исырбеишь, дад, дукәыхшоуп, – сҳәан, иаа­имхны сна­
хәаԥшит. Аа, абар, ҳабацәа, рабацәа жәытә-натә аахыс рыдгьыл ахьчаразы излеибашьуаз аса.

– Амшын ӷәӷәала еисуан уажәаааигәа, аҟәара саваланы
сышнеиуаз, ацәқәырԥа иқәнажьзаарын, аԥслымӡра ишылажьыз збеит, – иҳәеит, иабду дикәых­шааит смаҭа.
Изхысҳәаауа, аса сшахәаԥшуаз, насыԥ шкәакәа змоу сыҷ­
кәын, анџьныр аҩныргылаҩ, сҭаца, арҵаҩ ԥҳәыс, смаҭа аҷҷаҳәа
аԥсышәала даԥхьо ашкол иҭоу, сышрызхәыцуаз, унацәа
узыҩнамкуа, еилаар­цыруа аҳәаанхыҵтәи аҩнымаҭәала ирхиаз ауада, ателербага, ателефон уҳәа сышрыхәаԥшуаз, иахьаа­
нага сзымдырӡо, даасгәалашәеит Кьынта ԥсаҭа шкәакәа. Уара
узхаану иакәым, дысгәалашәеит имаҭәа хәыҷқәа игәыҵаҳә­
ҳәа, ауаҩы дызшьыз иара иакәу џьушьап, аҵх иҽалак, аҭырқәа
ԥҳәыс лашҭа дыҭҟьаны даннеиуаз.
Инарҳәы-аарҳәуа сахәаԥшуан аса жьакца.
– Наҟ иганы амузеи ахь ирыҭ сҳәан, иуам, – иҳәеит сыҷ­
кәын.
– Ирысҭарцгьы сгәы иҭаӡам, – иҳәеит смаҭа.
– Иҵәахы, дад, иҵәахы, уҩеидасыр еилукаап иаҭоурыху
ари, уабацәа рҟәых, – сҳәан, инаисыркит.
Ауха сахьнышьҭалаз, аҵх агәы еиҩнашаанӡа сыз­мыцәаӡеит.
Агәеизҳара сызҭоз смаҭа саниз­хәыцлак, деихьыжә-еикәыжә,
бызшәеи ԥсадгьыли, шҭеи хәышҭаареи иара дрылхәдатәны,
ишьапқәа ашьа рылхьхьуа амҩа дықәны сыбла даахгылон
Кьынта даныхәыҷыз. Сыбла ихгылон, аҿажәкреи азҩа чыма­
зареи рызхымгакәа аӷбаҿы иԥсуаз, Трабзан аҟәара иқәыԥ­саз
ахәыҷқәа. Исгәалашәон, уажәтәи аибашь­раан, Аҟәа иӡыхгы­
ларц егьагымкәа, асқьала иазааи­гәахахьаны, аеҭымцәа хәыҷ­
қәа аазгоз аӷба афашист­цәа абомба анақәрыжь, иԥсы-ԥсны
амшын иӡыхнагоз асабицәа.
Санажә, дадхеит, сгәы ҵаӷахазар акәхап, сшаҳә-шаҳәуа ауха
сыҷкәын иҟны сахьышьҭаз, исхызгази сызхаанхази шеидыскылоз, схы сшазхәыцуаз, сылаб­жышқәа ҭыҩрны рҿаархеит. Ала
ишәаз аеҵәа еишуан ҳәа, сшәахьеит, дад, сара. Сзыхӡыӡаауа
рацәоуп. Ирҭихьеит, ирӷьычхьеит, ирбылхьеит аԥсуаа ҳад­гьыл
ҿаца хәыҷы, аха алакә аҟны адау ихы анхырҵәалак, еиҭах
ишахылҿиаауа еиԥш, даҽа милаҭк ҳармыцх­раазар, рхәыш­

ҭаара аӡы ахьықәҳамҭәац аума, ҳқьиара иахҟьама, имԥсша
аџьма амаҵә азылаҟәуеит ҳәа, атыҟә аҟны ҳнеины ҳшыҟаз, аурыс имҵәыжәҩа ҳахьныҵеикыз иабзоураны, анцәа иџьшьоуп,
Аԥсни аԥсуааи еицәмыӡкәа иааигәышьоит.
Иуасҳәарц уҭахызар акәхап, аҭырқәа ԥҳәыс лашҭа ҳаҭ­
ҟьаны ҳаныбнала, иаҳԥеиԥшхаз Кьынта хәыҷи сареи. Убринахыс ҳзыниақәаз мацарагьы изхоит аӡәы иԥсҭазаараҿы.
«ьара аӡбаара ҳҭанагалан, ҳахәаҽырц егьҳагымхазт, ҵлак
аԥашә сахьынҳаланы, ергьафора ҳәа ҳаԥсы еиқәхеит. «Џьа­
ра, амши ҵхи еиԥшьуа абна тоура ҳшылаз, алашәага ҳры­
лашәеит. Иу­цәыз­ӡом, аҳәаа ахыҵреи, амҩан ҟарулк ҳаи­кыри
ҳәа шаҟа сшәоз аҵкысгьы еицәаны срыцәшәон ақәыџь­
мақәа. Рыблақәа цымцымуа, рыцқәа еихакшо, ижьышо ҵаҟа
иҳаҵагылан. Сызнапык ала дыс­гәы­ҵарӷәӷәа ахәыҷы дык­
ны, аҵла ҳақәтәан. Снапқәа дысуа ианалага, смаҟа аасым­
ӷысхын, аҵла амахә дад­ҿасҳәалеит. Лацәааихшь уеиз­гьы
иҟазҵодаз, еибафо, еибарууа абгақәа шҳаҵагылаз иаа­
ҳаршеит. Исгәалашәоит, усхыччаргьы, ашьжьымҭан ианааша,
ақәыџьмақәа ҳаҵыҵны ианца, ахәыҷы дылбаазгарц сҭахуп,
аҵла амахә дахьадҿалсҳәалаз дысзамхуам, убасҟак сымахашьаха дысит, имчыдахеит.
Даҽаџьарах, Аԥсны ҳазааигәахахьаны, аурыс ҳәынҭ­қар
ир ҳаркит, ҳдырбаандаҩит, шәанаџьалбеит, динкоуп шәаргьы
ҳаргьы иҳамоу, шәара ишәабашьуа аҭырқәа ҳаицәыбналаны
ҳаауеит сҳәан, сышгәаҟыз анырба, агәра анырга акәхап,
шәца рҳәан, ҳаурыжьит. Саргьы исылшоз ахәыҷала, бзиарала
срызныҟәар сҭахгәышьан. Изхысҳәаауа, ашьҭахь ашықәсқәа
аабжьысхьаны, аурыс ианицхраатәха, жәиԥшь рзы­ҳәан (ус­
ҟан сара ҩынҩажәи акы шықәса сырҭагылан, аха сықәра
еиҵа­тәны ирасҳәеит) дабрауолецра сцеит. Уаҟа сшырхәыз,
аҳамҭа шсоуз, изсоуз уҳәа, урҭқәа зегьы уара иабоуҭаху, умҩа
уаԥсырҟьеит, ԥшӡала ихынҳәлаша, уҩныҟа уццакуеит, дад, Арсен, уца. Амала, аҭаҳмада хшыҩцажә иуасҳәаз ухоумыршҭыр,
иудыруазеи, зеиԥш ҟамло егьыҟам, шәарҭак уақәшәар, мамзаргьы мҩақәак ахьеихагалоу унаганы, мҩас реиҳа иалыс-

хрызеи ҳәа угәы аабжьажьар, ушымгәыӷӡо иухәар ҟалоит. Уца,
дад, уца умҩахь…
Дааԥышәырччан инациҵеит:
– Ирҭихьоу, ирӷьычхьоу Кьынта ԥсаҭа шкәакәа имаҭа.
Слак-ҩакуа сгылан. Хьааны исзынхеит, убасҟан, сымшын
хылԥа гьежь насыхԥаа, иҿаԥхьа сшьамхы нарс, игәышԥы
сахьамгәӡыз, иара изыҳәан сгәы иаана­гақәахьаз ажәа цәыԥ­
ҽыгақәа рзыҳәан сминауа­ҭуп ҳәа ахьиасымҳәаз, абри ажәабжь
ансеиҳәа ашьҭахь, шықәсык аҟара ааҵхьаны, данычмазаҩха,
сахьнеиуа Кьынта иасҳәақәаша ҳәа алаф шиҳәоз, зынарцә
мҩа иқәлаз аҭаҳмада Кәыҿ Ҟамлаҭ.
1976
Sez Abhaz-Abaza ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.
 • Büleklär
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 01
  Süzlärneñ gomumi sanı 3495
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2322
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 02
  Süzlärneñ gomumi sanı 3505
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2506
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 03
  Süzlärneñ gomumi sanı 3493
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2477
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 04
  Süzlärneñ gomumi sanı 3480
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2436
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 05
  Süzlärneñ gomumi sanı 3565
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2471
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 06
  Süzlärneñ gomumi sanı 3484
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2432
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 07
  Süzlärneñ gomumi sanı 3485
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2376
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 08
  Süzlärneñ gomumi sanı 3488
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2491
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 09
  Süzlärneñ gomumi sanı 3501
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2411
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 10
  Süzlärneñ gomumi sanı 3504
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2388
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 11
  Süzlärneñ gomumi sanı 3492
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2378
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 12
  Süzlärneñ gomumi sanı 3499
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2422
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 13
  Süzlärneñ gomumi sanı 3507
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2414
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 14
  Süzlärneñ gomumi sanı 3496
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2533
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 15
  Süzlärneñ gomumi sanı 3520
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2485
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 16
  Süzlärneñ gomumi sanı 3462
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2499
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 17
  Süzlärneñ gomumi sanı 3496
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2393
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 18
  Süzlärneñ gomumi sanı 3488
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2468
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 19
  Süzlärneñ gomumi sanı 3504
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2443
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 20
  Süzlärneñ gomumi sanı 3556
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2487
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 21
  Süzlärneñ gomumi sanı 3469
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2466
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 22
  Süzlärneñ gomumi sanı 3467
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2410
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 23
  Süzlärneñ gomumi sanı 3529
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2449
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 24
  Süzlärneñ gomumi sanı 3460
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2402
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 25
  Süzlärneñ gomumi sanı 3491
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2475
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 26
  Süzlärneñ gomumi sanı 3497
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2411
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 27
  Süzlärneñ gomumi sanı 3434
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2445
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 28
  Süzlärneñ gomumi sanı 3446
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2398
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 29
  Süzlärneñ gomumi sanı 3506
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2414
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 30
  Süzlärneñ gomumi sanı 3435
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2452
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 31
  Süzlärneñ gomumi sanı 3475
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2560
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 32
  Süzlärneñ gomumi sanı 3521
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2499
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 33
  Süzlärneñ gomumi sanı 3597
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2317
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 34
  Süzlärneñ gomumi sanı 3586
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2452
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 35
  Süzlärneñ gomumi sanı 3555
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 2563
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
 • Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом - 36
  Süzlärneñ gomumi sanı 1809
  Unikal süzlärneñ gomumi sanı 1417
  0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
  Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.