Latin

Иалкаау. Х-томкны. Актәи атом. Ажәеинраалақәа - 16

Süzlärneñ gomumi sanı 794
Unikal süzlärneñ gomumi sanı 632
0.0 süzlär 2000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 5000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
0.0 süzlär 8000 iñ yış oçrıy torgan süzlärgä kerä.
Härber sızık iñ yış oçrıy torgan 1000 süzlärneñ protsentnı kürsätä.
«Бара быда» (1983)
Аԥхьажәа
Аԥсуа лакәқуа
Москватәи аҵых
Аӡыхь
Ацәқәырԥа
«Иааиуан харантәи аҽыҩҷкәынцәа рашәа...»
«Еҳ, ишԥахаау амырхәага...»
Сымшын
Аҽырыҩраҿ
Бзиа избоит асы анлеиуа
Аԥсны
Ацәарҭа
Ан лгәырҩазы абаллада
Аҵых аԥсра
Ача
Аҩныҟа
Иаирҳәан апап аԥхьарца…
Алашарбага
«Маҷк бысхашҭыз џьыбшьеит...»
Аԥара-ҿырп
«Актәи аҵәца...»
Абзиабара абахҭа
«Сара сышықәсқәа...»
«Зны иааҭгылоит, зны ицәқәырԥоит...»
Сажәеинраала хәыҷ ҵәахыз
Абзиабара аҟазшьа
«Ирҳәоит, планетак кыдшәан, жәашықәса...»
Ашәҭқәа
«Быблақәа хазыноуп...»
Бара бызхәыцра
Амаӡа
Заҟантә
«Сара абзиабара аибашьра салоуп...»
Ахәшә
Амч ҷыда
Аԥшӡара
«Ашәҭкәа бреиԥшуп, ба бышәҭуп...»
Сырма
Ахәыҷқәа рашәа
Азхәыцха смаӡаӡеит схәыҷра
«Ииасуа аԥхынра» (1980)
Аԥсшәа здыруа
Апоет ииҭаху
«Ҳашҭа иқәын ашьыжь ажә хьаны...»
Икашәеит абҕьы
«Избеит ахра,»
«Аицәажәара...»
Сара исыгәхьаау
«Ажәеинраала даԥхьон...»
Ҭагалантәи ахәылԥаз
Ааԥын
Ашәақь
Алакә
Ал
Ашана
Бзиабаразаап
«Дыҟан аибашьҩы...»
«Аҭак...»
Бабакоу, сабаҟоу?
Ашәҭқәа рҭоурых
Бара быхьӡ
Сажәеинраалақәа џьабшьон
Аҵааҵла
Ақәа
Азар
«Зны ҳара ҳқыҭан...»
«Хаҵак саԥхьа днеиуан...»
«Иарбану шәзыршла...»
«Аԥошьҭамҩангаҩ иҽы...»
Ашьхыц
«Ажәҩан ду сааҭуп...»
«Сара сышьҭахь...»
«Москва – сара сгәаҵа иалнахызоуп...»
«Аԥсаӡ гылоуп ҳагәҭаны...»
Ҵыԥх уажәааны
«Аԥсра ныҟәон, уи еиқәыцәо, имлашьуа...»
Амра еиԥшын иччаԥшь…
«Абџьарт ҿеихак амам...»
«Саргьы срылан усҟан...»
«Ажәҩан агәы иаҵалан...»
Анцәа саҭоумҵан!
Имҩа дықәрҵон
Ан илзымҳәаз ажәа
Урҭ рыԥсқәа ҭалар
«Алабжыш аҿыҵыкәкәоит сцәашьы...»
«Мачӡак аԥсшьара иаргьы иаҭахызшәа...»
Аибашьҩы дхынҳәит аҩныҟа
Сқыҭа
Аамҭа
Аԥсуа иашҭа
«Арра ус далган...»
«Зегьы урызхәцуеит, Аԥсны...»
Адаԥазары – Аҟәа
Ари ашҭа
Аԥхыӡ аҿы ишыҟоу
Аӡыблара рҽаҭан
Алаҳәақәа
Ԥхыӡла
Аԥарԥалыкьқәа
Ашықәс аамҭақәа
Анҷа-кәынҷа
«Ажәеинраалақәеи апоемақәеи» (2000)
Макьанагь ушәарҭоуп…
Бааи,ҳабналап!
Аццышә
Ԥхыӡла акәын…
«Сара снеины ҭынч снеихагылеит...»
Ацҳа
Аибашьҩы иашәа
«Амра ҿыхар – абаҳчарагь ҿыхап...»
Қәак ауан
«Қыҭак аҿы сасра ҳаҟан...»
Ахәышәтәҩы
«Амҩа абжараҿ сынхар...»
Ӡызлан-ӡаҳкәажә…
«Аб даныржуаз...»
«Издыруада апоетцәа рымаӡа?..»
Акьанџьа
Ҭагалантәи ақәа
Ашҭаҿ
Ан
Сгәы рахәӡам…
Ҩ-рахәыцк
Аҳамҭа
Аҽы цыҩ-цыҩ
«Ааԥынра ашәа» (2003)
Аԥсуара
Ашәа
Аиҩызара ашәа
«Мшәан, иуҳәозар, дарбан ҩыда...»
Ҭагалан гәхьаазгоит
Сукәыхшоуп!
«Амра адгьыл иаабын...»
«Амза аҵаҟа стәаны...»
Агәыӷра
Сахьа хәыҷык
«Икараха иҟан ахәышәтәырҭа...»
«Знымзар-зны, знымзар-зны...»
Дцон аԥҳәызба ԥшыхәра
Ашықәс ҿыц!
Аҽыуаҩ
Шәыгәқәа хәума, тәанбақәа?
Аҩар
Анцәа ида
Шьҭа издыруеит
Аҟәа
Ҳажәеинраала
«Сара сҵәыуаӡом...»
Раԥхьаӡа акәны
«Амра еиԥшын аҵәа-хаҳа...»
«Сара исымоуп сара сашҭа...»
«Амода ԥҳәызба...»
Аԥара
Апоет имонолог
Ааԥынра ашәа
«Ҭынч илеиуан қәаԥсатак...»
Аҵәа
Гәаныла
Анцәа иалихыз аԥсны
Амра
«Ажәҵыс-еиқәа...»
Быгәхьаазгоит
«Абзиабара ашәа...»
Аҩы рыжәтәуп
Аҵара аныҳәа
«Амра иснаҭом уи иамам...»
Артиллеристцәа рашәа
«Сара сашәақәа...»
Ҿыц каламла
«Ԥхызла ажәҩан салан...»
«Хәылԥы-еҵәа цәырҵит хәылԥазы...»
Ашьыжь
«Ан агараҿы днатәан...»
«Ада схәарҭам сыкьанџьа...»
Ҽа знык исызҳәа уи ашәа
«Абзиабара ахьыҟоу...»
Раԥхьатәи ашьаҿа
«Илахҿыхуп аԥсуа ԥацха...»
«Заҟа ҵуазеи, бсымбаӡац...»
«Ақәыԥшра» (2005)
Кыр шықәса нуҵуеит
Аимак
«Быԥшра схашҭуеит шьҭа сыԥсымзар...»
Иареи сареи
Ашәарыцаҩ
«Ааԥын шәоуп, аҵар ҷырҷыруеит...»
«Аԥша нҭасны маӡала...»
Ақәыԥшра
«Сара схагоуп ба санбыцу...»
Агәырӷьара
Рҿаԥхьа ҳхырхәап
Очамчыра
Аладатәи амра
Аԥшҩы
«Исыхьыз сыздырам, сгәы ҭынчӡам зынӡа...»
Актәи ажәеинраала
Уааи, нас, хаирыз ҭаҳарцәып
Амшыни ацәқәырԥеи
Маӡала
Абџьар сықәкуп
Аҭәҳәа
Ажәлар рԥа
«Бара бакәымзар, – сара...»
Хыда
«Ирҳәоит аԥсҭазаара мцоуп ҳәа изхылҵыз...»
Акәашарахь анаԥхьара
Уаҵәынӡа
«Апоетцәа рзы...»
«Аҵых ахыза насықәҵан...»
Схьаа
Сқәыԥшра агьама
Аҵла
«Ачарақәа раамҭа...»
Мықә
«Абзиабара мцоуп, уи уаламыхәмарын...»
Азә игра
«Ашьыжь иҵҟьаз ашьабысҭа сара сеиуан...»
«Исзыҟәшәа, Анжела...»
«Илеиҽырбон ачараҿ...»
«Ихы дацәажәон ихала...»
Ахаҵеи аԥҳәыси еилыҵуан
Аныҳәаҿа
Ааԥын еиӷьысшьоит иаҳа
Агәырҩа
Ауаара
Сара сыхьз
Ус ишоуп
Бара ибзыскыз ашәақәа
Аҽы
«Ицон иҩны сара ссааҭ ахыцқәа...»
Егьырҭ аизгақәа рҟынтә
Ааԥынра анааиуа
Ачабра
Сара с-Гәында
«Бхахәы салаԥсалон срыцҳа...»
Абри даара дыԥшӡоуп, рҳәеит
«Ҩ-ҳәаак рыда амам аламыс...»
«Хшыҩла иулшоит...»
Ампыл
Џьит
Аԥшқа
Ааԥын цеит…
Ирҳәоит аԥсуара џьабаауп…
Сасра
Аӡӷаб ашоура лыман
«Атыҩарҩар ҳаст, издыруеит...»
Арҵаҩы
Ирбылуан ақырҭқәа ха ҳаҩны
«Игәхьааумган умал ыӡыр
«Аԥсҭазаара агьама...»
«Ихьанҭоуп аӡы-рҩаш...»
«Уҩыза иакәу, уашьа иакәу...»
Ажьакцеи ашьыцреи
Абри арԥыс дҭамхакәа
Амҩахәасҭа ианылан…
Уахыкала
Ҭагалан
«Сгәы сҽанӡамкәан ҭынч ицеит аԥхара...»
«Ашәҭ ангәылҵуа иԥшӡаӡоуп...»
Ҭабуп
Аҟәазы ашәа
Аԥсынтәыла – уи ԥхьарцоуп…
Ушьа зықәҭәоу адгьыл
Аламыс
«Сыдгьыл, сара сныха...»
«Ашәҭқәа нсыжьит бара бҿы…»
Ари адгьыл
Даҽа хәмаршьак
Ажәазаҵәык
Ҳаҩџьагь ҳабжьы
Аԥсуа быргцәа
Кәтол
«Аамҭа сымам, сеилахоуп анысҳәо...»
«Уи споетуп ҳәа ҳахҭеикын...»
«Аӡә игәы иахәо уалс имшьа...»
Ҳара ҳаиҳа
Кәыдры
Астудентра амшкәа
Сара ушықәсаҿ сыҟан иацы
Ашәарыцара
Анаскьагара
«Амра неихьан...»
«Ари ашҭа ԥшӡан, илакәын...»
Ажәеинраала бзызкуада?
Аԥсни Урыстәылеи
Аԥша
«Раԥхьаӡатәи амацәыс...»
Бареи сареи акаҳуа аажәып
Аҩыжәҩы имонолог
Аӡӷаб хәыҷы лашәа
Аиԥылара
Аӡәгьы дахьыԥшым
Агәыла
Пицунданӡа
Кировтәи аҵх
Уахьынаԥшлак
Аума ҵуеит
Аелегиа
Схала
Аимак
Агьама
Ажәҩанаҿ снаӡаанӡа
Амала
Агәхьаагара
Дыздыруеит уи ауаҩ
Агәы умаз, ахы умаз
«-Угәы бзиоума, ушԥаҟоу...»
Ашта еиқәхазар лыԥхала
«Ахш аҽыҭқәа ажәҩан иаҵакнаҳауп...»
Сгәы сазыӡырҩуан
Ааԥын амшқәа
Хаз-хазы
Инымҵәо азҵаарақәа
«Изырканӡеи, сымыш, сышәҭқәа...»
«Ашәыта...»
Ахьӡ-аԥша абаҳча
Аимаа ҿыцқәа
Аԥышәҭрықь
Ашьыҵәрақәа кны
Аҵәа
Аҳа
Ахарҵәы
Уԥры, сара сашәа
Ажәҩан ашҟа
«Ажәҩан иалшәан икәеицеиуа...»
Арбаӷь абжьы
Ари аҵх
Актәи ахы
Ашьыжь ааит
Адгьыл агәаҿы
Амацәыс
«Абзиабара – хагароуп, гәаҟроуп...»
Иаҳа иҿыцу
Ихәу ардәына
Лаӷырӡымзар
Уаамҭа цеит
Ҳазхылҵыз иныҳәа
«Амца снаҵхеит аҩнаҿы...»
Дгәырӷьон лара лыла
Бзанҵы имааԥсо
Аибашьра еилгеит
Амза аҟынӡа
Агәалашәара
Ашәҭқәа рҵыхәан
Аҿар рашәа
Азҵаара
Аеҵәақәа рылыԥхала
Сымыш, бқәыԥшуп
Уареи сареи
Аха сеидру уи иахырҳәааз
Сара сҵәыуон, уа уччон
Смаҭа
Акәатәи авокзал
Аеҵәақәа ус рҳәеит…
Уанцалакгьы
«Ажәҩан, идыруп, ирыԥхуп иаҵәала...»

Терент Михаил-иԥа Ҷаниа

ИАЛКААУ
Х-томкны
Актәи атом
Ажәеинраалақәа

Аредактор М. Тәанба
Акорректор И. Џьениа
Асахьаҭыхҩы Р. Габлиа
Компиутерла еиқәдыршәеит
Н. Картозиа, А. Аџьынџьал

Аформат 84х108/32. Атираж 300.
Иҟаҵә. акь. бӷь. 17,5. Инықә. акь. бӷь. 29.
Аҿаҵаԥҟа №
Sez Abhaz-Abaza ädäbiyättän 1 tekst ukıdıgız.