Latin

Пушкін Олександр. Вибране - 14

Total number of words is 2516
Total number of unique words is 1528
17.4 of words are in the 2000 most common words
27.6 of words are in the 5000 most common words
32.8 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
сластолюбивий (побачивши шамаханську
царицю, він «перед нею занімів» і забув
навіть про смерть своїх синів), і
брехливий (не дотримує слова, даного
старому звіздареві).
У народному дусі змальовує Пушкін і
позитивні образи: Балду, трудівника
діда, Царівну, Гвідона. Пушкінська
казка тісно пов’язана з народною, від
якої в ній зберігається сюжет, ідеї,
дуже вірні і яскраві картини
російського побуту, жива розмовна мова.
Тому письменник ближчий до таких
казкарів, як LLI. Перро і брати Грімм. Він,
як і німецькі брати-філо-логи, записує
казки в живих розповідачів казок.
Вірші О.С. Пушкіна
У надзвичайно багатій і різноманітній
творчості О. Пушкіна вірші займають
дуже велике і важливе місце. Ще на
шкільній лаві, в ліцеї, він замислює ряд
великих літературних творів: поему,
комедію, роман, — але всі ці задуми не
здійснюються і залишаються
незакінченими на тій або іншій стадії
роботи. Зате Пушкін-ліцеїст пише дуже
багато віршів. У них поет часто ще не
самостійний, наслідує французьких
поетів XVII і XVIII ст., якими зачитувався в
дитячі роки в бібліотеці батька; серед
його улюблених авторів Вольтер і
особливо Парні. У той же час Пушкін
розвиває традиції російських поетів,
своїх попередників і старших
сучасників — найбільшого поета XVIII ст.,
представника пізнього класицизму
Державша і особливо своїх
безпосередніх літературних вчителів,
поетів-новаторів — Батюш-кова і
засновника російського романтизму
початку століття Жуковського.
Починаючи з 1816 р. переважаючими в
ліцейній поезії Пушкіна стають
елегійні мотиви у дусі Жуковського.
Поет пише про муки неподільного
кохання, сумує про згаслу молодість. У
цих ранніх віршах ще багато
літературної умовності, поетичних
штампів, але крізь наслідувальне вже
пробивається самостійне.
Уже в цей час ще зовсім юний Пушкін
звертається до тем громадського,
всенародного значення. Такими є
«Спогади в Царському Селі» (1814),
підказані війною 1812 р. і пройняті
високим патріотичним пафосом,
захоплено прийняті не тільки
друзями-ліцеїстами, але навіть
Державіним, який вважався
найвизначнішим літературним
авторитетом того часу. Ще більше
значення має незабаром написаний
поетом яскравий вірш — послання
<Ліцинію» (1815), що сміливо змальовує в
традиційних образах давньоримської
античності широку сатиричну картину
російської суспільно-політичної
дійсності.
Після закінчення ліцею О. Пушкін
починає створювати вірші, які
відповідають думкам і почуттям
передових людей російського
суспільства в період наростання в
ньому революційних настроїв,
виникнення перших таємних політичних
товариств, що ставили своїм завданням
боротьбу проти самодержавства і
кріпацтва. У своїх, так званих «вольних
віршах» («Вольность», «Чаадаєву»,
«Село») поет стає виразником дум і
сподівань цих передових кіл,
«відлунням російського народу», яким
він уже в ту пору сам себе починає
відчувати.
Пушкінські вірші, пронизані пафосом
вільнолюбства, мали величезний
громадський резонанс, були свого роду
декабристськими поетичними
прокламаціями. Вони розповсюджувалися
в численних списках; окремі рядки
(«Тирани світу! тріпочіть!..») мали
характер прямих бунтівних закликів,
революційних гасел.
Про надзвичайно велике
суспільно-політичне значення «Вольних
віршів» Пушкіна свідчить сувора
урядова кара: шестирічне заслання.
Період південного посилання (травень
1820 — липень 1824 pp.) — новий етап шляху
Пушкіна-поета. Саме у ці роки зростає
прагнення Пушкіна до «народності» —
національної самобутної творчості.
Подібно до своїх передових сучасників,
поет у 1820-1823 pp. пристрасно захоплюється
волелюбною, бунтівною творчістю
Байрона (за власними словами, від нього
«божеволіє»). Перший же значний вірш,
написаний у засланні, елегію «Згасло
денне світило» (1820), поет скромно
називає в підзаголовку «Наслідуванням
Байрону».
Волелюбним духом пройнята й інтимна
лірика Пушкіна цих років, одними з
основних мотивів якої є мотиви
вигнання і жадання свободи: нове
послання до Чаадаєва (1821), «До Овідія»
(1821), «В’язень» (1822), що став популярною
народною піснею, «Пташка» (1823).
Творчість поета в Михайлівському —
один із найбільш насичених, плідних і в
той же час значних етапів літературної
біографії Пушкіна. В цю пору розцвітає
пушкінська лірика. Менше ніж за півтора
року поет написав близько ста віршів і
віршованих нарисів, тобто майже вдвічі
більше, ніж за попередні два з
половиною роки (1822 — перша половина 1824
p.), і ненабагато менше, ніж за весь час
заслання на півдні.
Новий період у пушкінській творчості
починається після повернення поета у
вересні 1826 р. із заслання. Настав період
суворої урядової реакції, яка
прикривалася лицемірно «ліберальними»
словами і жестами нового царя. У поезії
Пушкіна починають займати все більше
місце вірші загаль-нофілософського
характеру — роздуми про людське
існування, його сенс
і мету («Три ключі», «Спогад»), думки про
смерть («Дорожні скарги»).
Болдінською осінню 1830 р. у творчості
Пушкіна відбувся корінний перелом —
остаточна відмова від романтичних
уявлень та ілюзій про дійсність, і у
зв’язку з цим перехід від
«пустухи-рими» до «суворої прози».
Як і в 1824-1825 pp. у Михайлівському, Пушкін
знову опинився в глухому російському
селі, на ще повнішій самотності, далеко
від столичної неволі, від Бенкендорфа і
його жандармів, від продажних
журналістів. І поет, кажучи його
власними словами, стрепенувся, «як
орел, який прокинувся». У цей час
з’явилися «Елегія», «Прощання»,
«Заклинання» та ін.
У створеному незадовго до останніх
ліцейних роковин вірші «Я пам’ятник
собі воздвиг нерукотворний...» О.С.
Пушкін підвів підсумок і всьому своєму
творчому життю.
Роман О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»
У творчому доробку О. Пушкіна роман
займає чільне місце. За твердженням
літературознавців, «Євгенієм
Онєгіним» починається процес
блискучого розквіту російської
класичної літератури, який вивів її в
кінці XIX — на початку XX ст. на визнано
провідне місце серед усіх інших
європейських літератур».
«Євгеній Онєгін» — перший
реалістичний роман не тільки в
російській, але і в світовій
літературі. Російський критик В.Г.
Бєлінський, який назвав цей твір
Пушкіна «енциклопедією російського
життя», першим відзначив сміливість
пушкінського задуму, який полягав у
тому, що поет змалював сучасне життя,
«яким воно і є, не відволікаючи від
нього тільки поетичну мить, узяв його
зі всім холодом, з усією прозою і
вульгарністю», що Пушкін написав роман
віршами, а писати такий роман у віршах в
той час, коли російською мовою не було
жодного порядного роману і в прозі, —
така сміливість, виправдана величезним
успіхом, була свідченням того, що поет
геніальний.
Роман був початий поетом у молоді роки,
а закінчений у зрілі: чимало було
пережито, і життя принесло досить утрат
і розчарувань. Усе це відбилося в творі,
який був для автора — плодом «розуму
холодного спостережень і серця гірких
помічань».
М. Рильський почав перекладати цей твір
наприкінці 1935 р. (перші уривки
з’явилися друком 12 травня 1936 p.). У
статті «Творча радість» (1936)
український митець зазначає: «Я не
перший рік перекладаю Пушкіна... Але
тільки працюючи над «Онєгіним», я
побачив у ньому таке гармонійне
поєднання логіки, образу, звуку... ні
один переклад не давав мені такої
радості і такої муки».
Рильський М. Мистецтво перекладу.
Статті. Виступи. Нотатки. — К., 1975. - С. 140.
ПРИМІТКИ
1 Зевс — у давньогрецькій міфології
верховний бог греків, цар і батько
людей. Йдеться про те, що Євгеній Онєгін
має всі спадкові права на власність,
яку залишив йому рідний дядько.
2 Названо головних персонажів поеми
«Руслан і Людмила» О. Пушкіна.
3 Літній сад—парк у Санкт-Петербурзі,
закладений у 1704 р. Його прикрашають
мармурові статуї, бюсти.
4 Денді (англ.) — франт; чепурун.
5 Педант — особа з надмірною
акуратністю і точністю, яка вперто, до
дрібниць додержується формального,
зовнішнього порядку.
6 Ювенал Децім Юній (бл. 60 — бл. 127 pp.) —
римський поет-сати-рик. Збереглося 16
його сатир, у яких він таврував занепад
моралі римського суспільства,
розробляв морально-філософські теми.
7 Вергілій Марон Публій (70—19 pp. до н. е.)
— римський поет, автор збірки
«Буколіки» (42-39 pp. до н. е.), дидактичної
поеми «Георгіки» (37 або 36-29 pp. до н. е.),
епічної поеми «Енеїда» (29-19 pp. до н. е.) та
ін. творів.
8 Ромул — легендарний засновник м.
Рима і перший цар (8 ст. до н. е.)
Стародавнього Риму.
9 Хорей — віршувальний розмір
(двоскладова стопа з наголосом на
першому складі). Ямб — у
силабо-тонічному віршуванні
двоскладова стопа з наголосом на
другому складі.
10 Сміт Адам (1723—1790) — шотландський
економіст і філософ, один із визначних
представників класичної
політекономії. У своєму основному
творі «Дослідження про природу і
причини багатства народів» (1776) уперше
виклав систематизовану розробку
питань політекономії.
11 Назон (Публш Овідій Назон, 43 р. до н.
е. — бл. 18 р. н. е.) — римський поет, автор
збірок любовної лірики, міфологічного
епосу «Метаморфози». В останні роки
життя, перебуваючи у вигнанні (Північне
Причорномор’я), написав
автобіографічні збірки «Скорботні
елегії» та «Понтійські послання».
Перебуваючи у засланні (на півдні
сучасних України і Молдови), О. Пушкін
порівнював свою долю з долею римського
поета.
12 Фоблас — герой однойменного роману,
а також ряду інших творів французького
письменника Луве де К/вре (1760-1797), символ
розбещеного юнака.
13 Болівар — крислатий капелюх, що був
у моді в 20-х pp. XIX ст. Назва цього
головного убору походить від прізвища
вождя руху за незалежність іспанських
колоній з Америці 1810-1826 pp., згодом
президента новопосталої держави
Велика Колумбія (1819-1830 pp.) — Симона
Болівара (1783-1830).
14 Талон — відомий ресторатор (власник
ресторану) у Петербурзі (пояснення О.
Пушкіна).
15 Каверін П.П. (1794-1855) — офіцер
лейб-гусарського полку, приятель поета
з часів навчання у Царськосельському
ліцеї.
16 Федра — героїня опери на сюжет
однойменної трагедії французького
драматурга Жана Расіна (1639-1699).
Клеопатра — точно не встановлено, про
героїню якого твору згадується в
романі. Моїна — героїня трагедії
«Фінгал» російського драматурга В.О.
Озерова (1769-1816).
17 Фонвізін Денис Іванович (1744 або
1745—1792) — російський письменник,
зачинатель російської соціальної
комедії. Найвідоміший його твір —
комедія «Недоросток» (1781) — гостра
сатира на поміщиків-кріпо-сників,
систему дворянського виховання й
освіти.
18 Княжнін Яків Борисович (1740 або
1742—1791) — російський письменник,
представник російського класицизму.
Автор трагедій «Дідона» (1769), «Росслав»
(1784), «Вадим Новгородський» (1789), комедій
«Хвалько» (1784-85), «Диваки» (1790), лібрето
низки комічних опер.
19 Семенова Катерина Семенівна (1786—1849)
— російська актриса, мистецтво якої
високо цінував О. Пушкін.
20 Катенін Павло Олександрович (1792—1853)
— російський письменник, перекладач,
критик, учасник декабристського руху.
Автор низки віршів, балад, трагедії
«Андромаха» (1809-1819), комедії «Студент»
(1817).
21 Корнель П’єр (1606-1684) — французький
драматург, один із засновників
класицизму.
22 Шаховський Олександр Олександрович
(1777-1846) — російський письменник,
театральний діяч, автор понад 100 п’єс і
водевілів.
23 Дідло Шарль Луї (1767—1837) —
французький артист балету,
балетмейстер, педагог, один із
провідних представників
хореографічного мистецтва кінця XVIII —
початку XIX ст. У 1801—1829 pp. (з перервами)
працював у Санкт-Петербурзі, де
поставив два балети за творами О.
Пушкіна: «Кавказький бранець» (1823) та
«Руслан і Людмила» (1824).
24 Терпсіхора — у давньогрецькій
міфології дочка Зевса, мати сирен
(сирени — морські істоти, які
уособлювали чарівну,.але оманливу
морську гладінь). Переносно: балерина;
балет; муза танців і хорового співу.
25 Райок — тут (театральне, застаріле):
верхній ярус театральної зали.
26 Істоміна Євдокія (1799-1848) — російська
артистка балету (Санкт-Петербург).
27 Дідло...
28 Руссо Жан-Жак (1712-1778) — французький
письменник, філо-соф-просвітитель, один
із авторів «Енциклопедії, або
Тлумачного словника наук, мистецтв і
ремесел».
29 Грімм Фредерік Мельхіор (1723-1807) —
німецький письменник, дипломат, барон,
літературний кореспондент
європейських монархів, у т. ч.
російської імператриці Катерини II.
30 Чадаєв — Чаадаєв Петро Якович. Тут
ідеться про вибагливість П. Чаадаєва у
доборі одягу, оскільки «мистецтво
одягатися Чаадаєв звів майже до
ступеня історичного значення» («Вісник
Європи», 1871, № 7, с. 183).
31 Франт — модно вдягнений чоловік;
чепурун.
32 Пафоська — один із епітетів
Афродіти, пов’язаний із назвою міста
Пафос на Кіпрі, де богиня нібито вийшла
з морської піни.
33 Кавалергард — у царській армії
солдат або офіцер спеціального полку
гвардійської важкої кавалерії.
34 Лорнет — окуляри, що складаються, з
ручкою.
35 Ланіти (застаріле, поетичне) — щоки.
36 Охтенка — молочниця.
37 Васісдас — тут: спотворене німецьке
словосполучення «Що це?».
38 Чайльд Гарольд — персонаж поеми
англійського поета Дж. Байро-на
«Паломництво Чайльд Гарольда» (1812-1818).
39 Сей Жан Батіст (1767—1832) —
французький економіст, автор «Трактату
політичної економії» (1803). Бентам
Ієремія (1748—1832) — англійський філософ
і правознавець. Вважав, що основою
діяльності суспільних інститутів,
держави є «користь і щастя людини». Ці
автори користувалися популярністю
серед декабристів.
40 Вериги — важкі залізні ланцюги,
пута або інші предмети, які носили
релігійні фанатики на руках або тілі
для приборкання гріховної плоті.
41 Тафта — цупка глянсувата шовкова чи
бавовняна тканина.
42 Фортуна — у римській міфології
богиня випадку, долі, таланту, успіху.
Переносно: доля, щасливий випадок
43 Піїт —поет.
44 Мільйонна — вулиця у
Санкт-Петербурзі (нині вулиця
Халтуріна).
45 Вірші з написаної 8-стопними
строфами (октавами) поеми «Визволений
Єрусалим» італійського поета Торквато
Тассо співали венеціанські гондольєри.
46 Брента — річка в Італії, впадає в
Адріатичне море поблизу Венеції.
47 Петрарка Франческо (1304-1374) —
італійський поет і вченйй,
родоначальник гуманістичної культури
епохи Відродження. Автор сонетів,
балад, мадригалів, що ввійшли до збірки
«Канцоньєре» («Книга пісень», 1327-1358) —
про кохання до Лаури, її життя і смерть,
про сутність людського буття.
48 Діва гір — черкеска з поеми
«Кавказький бранець» О. Пушкіна.
Полонянки — йдеться про Зарему і Марію,
персонажів поеми «Бахчисарайський
фонтан» О. Пушкіна.
Салгир — річка в Криму, починається у
Кримських горах, впадає в затоку Сиваш
(Чорне море).
49 Штоф — тут: цупка, важка шовкова або
шерстяна тканина, яку використовують
для оббивання меблів, з декоративною
метою тощо.
50 Фармазон — перекручене, викривлене
слово «франкмасон» (член масонської
ложі).
51 Геттінгенський — від назви міста
Геттінгена. О. Пушкін акцентує увагу на
соціально-політичних настроях
Ленського, набутих ним під час навчання
в університеті німецького міста
Геттінгена, який закінчило чимало
росіян, відомих своїми
ліберально-демократичними поглядами.
52 Кант Іммануїл (1724—1804) — німецький
філософ, один із зачинателів класичної
німецької філософії.
53 Шиллер Йоганн Крістоф Фрідріх
(1759-1805) — німецький драматург, поет,
теоретик мистецтва, історик. Автор драм
«Розбійники» (1781), «Змова Фієско в
Генуї» (1783), «Підступність і кохання»
(1784), трагедій «Дон Карлос» (1787),
«Валленштейн» (трилогія, 1798-1799), драми
«Віль-гельм Телль» (1804), низки віршів,
балад, творів з естетики та ін. Гете
Йоганн Вольфганг — німецький поет і
мислитель.
54 Річардсон Семюель (1689-1761) —
англійський письменник, засновник
європейського сімейно-побутового
роману. Автор романів «Па-мела, або
Винагороджена доброчесність» (1740—1741),
«Клариса, або Історія юної леді» (1747-1748),
«Історія сера Чарлза Грандісона» (1754)
та ін.
55 Згадано доброчесного і порочного
героїв романів С. Річардсона.
56 Шлафор — домашній халат.
57 Вигук Гамлета (з однойменної
шекспірівської трагедії*) над черепом
королівського блазня на кладовищі.
О. Пушкін у своїх примітках до роману
посилається і на твір «Сентиментальна
подорож Францією та Італією» (1768)
англійського письменника Лоренса
Стерна (1713-1768), де головного героя
(пастора) теж звуть Йоріком.
58 Аоніди — за давньогрецькою
міфологією, так називали доньок Зев-са,
богинь поезії, мистецтв і наук.
Спочатку кількість муз була
невизначе-на: вони вважалися
покровительками пісень і танців. У
пізніші часи муз стало дев’ятеро і
кожній із них доручили певне мистецтво:
Кліо — покровителька історії, Талія —
комедії, Мельпомена — трагедії, Ерато
— любовної лірики, Уранія — астрономії
та ін.
Переносно: аоніди — натхнення,
творчість.
59 Філліда — усталене ім’я героїнь в
античних еклогах.
60 Світлана — героїня однойменної
балади російського поета, одного
із засновників російського романтизму
В.А. Жуковського (1783-1852).
61 Вірогідно, йдеться про картину
«Мадонна з куріпками» фламандського
художника Антоніса ван Дейка (1599-1641), що
знаходиться в Ермітажі
(Санкт-Петербург).
62 Згадується бідний учитель Сен-Пре —
коханець багатої героїні роману «Юлія,
або Нова Елоїза» французького
просвітителя-енциклопедис-та,
письменника Ж.-Ж. Руссо.
Малек-Адель — герой «посереднього», за
О. Пушкіним, роману «Ма-тільда, або
Хрестові походи» французької
письменниці Марі Софі Рісто Коттель
(1770-1807).
Де Лінар — герой «чудової», за О.
Пушкіним, повісті «Валерія, або Листи
Густаваде Лінарадо Ернести де Г.»
баронеси Крюднер (1764-1824).
Вертер — герой роману «Страждання
молодого Вертера» Й.В. Гете.
63 Названо героїнь роману «Юлія, або
Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо і твору
«Дельфіна» французької письменниці
Анни Луїзи Жермени де Сталь (1766-1817).
64 Ідеться про повість «Вампір», яка,
за О. Пушкіним, «помилково приписана
лорду Байрону». Справжнім автором є
лікар Полідорі, який, мандруючи з Дж.
Байроном по Швейцарії, записав і
опублікував його усні оповіді.
Мельмот — «геніальний твір Матюріна»
(за словами О. Пушкіна). Йдеться про
головного героя роману «Мельмот
Блукач» («Мельмот Ски-талець», 1820)
англійського письменника Чарлза
Роберта Метьюріна (1780-1824).
Вічний жид — згадується Агасфер,
персонаж християнської легенди, який
нібито не дав Христові перепочити, коли
Того вели розпинати. За це був
приречений Богом вічно блукати по
світу; звідси його прізвисько «вічний
жид». Один із вічних образів, символ
парадоксальної помсти — прокляття
безсмертям. Корсар — герой поеми
«Корсар» Дж. Байрона, морський
розбійник Сбогар — головний персонаж
(«благородний розбійник») роману «Жан
Сбогар» французького
письменника-романтика Шарля Но-дьє
(1780-1844).
65 Рішенець — вирок суду, рішення,
ухвала. Облада (застаріле) — володіння;
влада.
66 Офірує — жертвує.
67 «Благонамеренньїй» — журнал, який
свого часу випускав російський
письменник, видавець О.Ю. Ізмайлов
(1779-1831).
68 Мається на увазі віршована повість
«Душенька» російського поета
І.Ф. Богдановича (1744-1803).
69 Парні Еварист Дезире де Форш (1753—1814)
— французький поет, автор збірок
«Еротичні вірші» (1778), «Поетичні
дрібнички» (1779), поеми «Битва старих і
нових богів» (1799) та ін.
70 Ідеться про російського поета Є.А.
Баратинського (1800-1844), автора низки
елегій, поеми «Бенкети» та ін. творів.
71 Згадується опера «Фрейшюц»
(«Вільний стрілець») німецького
композитора Карла Марія фон Вебера
(1786-1826).
ЗМІСТ
Видавництво
«ШКОЛА»
Літературно-художнє видання
Серія «Бібліотека шкільної класики»
заснована 2005 року
Пушкін Олександр Сергійович ВИБРАНЕ
Для середнього та старшого шкільного
віку
Обкладинка Тетяни Василівни Кущ
Редактор М. О. Луговська Художній
редактор Т. В.Кущ Технічний редактор Н.
Ю. Якушко Коректор Ю. М. Мєзєнцева
Комп’ютерна верстка О. Ю. Кабаченко
Підписано до друку 24.10.08. Формат 84x108 'Д2.
Папір друкар. Гарнітура Ньютон. Друк
високий. Ум. друк. арк. 16,8. Обл.-вид. арк.
18,574. Наклад 2500 прим. Зам. № 8-296.
Видавництво ТОВ «Школа». 03148, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 3. Свідоцтво про
внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи ДК № 6 від
15.02.2000.
Видано за участю 3AT «Національний
книжковий проект»
Віддруковано з готових позитивів у ВАТ
«Харківська книжкова фабрика ім. М. В.
Фрунзе» 61057, м. Харків, вул.
Донець-Захаржевського, 6/8.
You have read 1 text from Ukrainian literature.
 • Parts
 • Пушкін Олександр. Вибране - 01
  Total number of words is 3891
  Total number of unique words is 2224
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 02
  Total number of words is 3935
  Total number of unique words is 2200
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  42.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 03
  Total number of words is 3943
  Total number of unique words is 2030
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  43.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 04
  Total number of words is 3853
  Total number of unique words is 1960
  25.1 of words are in the 2000 most common words
  36.8 of words are in the 5000 most common words
  43.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 05
  Total number of words is 3928
  Total number of unique words is 2300
  20.9 of words are in the 2000 most common words
  31.4 of words are in the 5000 most common words
  37.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 06
  Total number of words is 3986
  Total number of unique words is 2340
  21.5 of words are in the 2000 most common words
  32.0 of words are in the 5000 most common words
  38.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 07
  Total number of words is 3894
  Total number of unique words is 2291
  21.5 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 08
  Total number of words is 3881
  Total number of unique words is 2234
  23.0 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  40.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 09
  Total number of words is 3956
  Total number of unique words is 2158
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 10
  Total number of words is 3867
  Total number of unique words is 2287
  22.8 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  41.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 11
  Total number of words is 3858
  Total number of unique words is 2210
  24.2 of words are in the 2000 most common words
  35.0 of words are in the 5000 most common words
  41.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 12
  Total number of words is 3929
  Total number of unique words is 2200
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.5 of words are in the 5000 most common words
  41.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 13
  Total number of words is 3802
  Total number of unique words is 2029
  22.1 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Пушкін Олександр. Вибране - 14
  Total number of words is 2516
  Total number of unique words is 1528
  17.4 of words are in the 2000 most common words
  27.6 of words are in the 5000 most common words
  32.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.