Latin

Маруся - 7

Total number of words is 3015
Total number of unique words is 672
29.6 of words are in the 2000 most common words
41.0 of words are in the 5000 most common words
49.7 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
    - Поздоровляю те­бе, Ма­ру­сенько, на но­во­сiл­лi… Бог пос­лав то­бi сей дом; по­чи­вай у нiм; не­хай нi один злий чо­ло­вiк не по­во­ру­шить твоїх кiс­то­чок нi ру­ка­ми, нi язи­ком; щоб так ти­хо, як те­пер ле­жиш, про­ле­жа­ла до страш­но­го су­ду i з ра­дiс­тю ус­та­ла з сим свя­тим хрес­том.
    Пiсля сього бо­яри й по­нес­ли з ха­ти тру­ну, а На­ум та­ки ще ус­лiд, хоч гiр­ко пла­че, i ще та­ки по­сил­ку­вав­ся ска­за­ти:
    - Прощай, Ма­ру­сю, з мо­го до­му! Не­дов­го ти в ме­не гос­ти­ла, та з то­бою усег­да ра­дiсть бу­ла… Ти не вер­неш­ся во­вi­ки, i я ра­дос­тi не ма­ти­му тож во­вi­ки!
    От i по­нес­ли: по­пе­ред усього хрест свя­тий з ко­рог­ва­ми, да­лi криш­ка з мар, сук­ном мерт­вим пок­ри­та, нес­ли чо­ти­ри хлоп­чи­ка, як ян­го­ли, i в них хус­точ­ки. За­тим кри­ша з тру­ни, ки­ли­мом пок­ри­та, а не­суть її чо­ти­ри бо­яри­на; за ни­ми по­пи з свiч­ка­ми i ди­якон з ка­ди­лом, а там дя­ки, та так пре­хо­ро­ше та жа­лiб­но спi­ва­ють, що хоч-не-хоч, так зап­ла­чеш. От тут пiш­ли дру­жеч­ки по пар­цi, усi в сви­тах, i тiльки са­мi чор­нi лен­ти пок­ла­де­нi на го­ло­вах, без уся­ко­го на­ря­ду, i у кож­ної у ру­ках зе­ле­на свi­чеч­ка па­ла. За дру­жеч­ка­ми iш­ла са­ма со­бi свi­ти­лоч­ка з ме­чем, за нею сваш­ки, да­лi друж­ко i пiд­друж­ний, а за ни­ми вже нес­ли тру­ну на ма­рах бо­яри; а Ва­силь, як, мо­ло­дий, iшов з пра­во­го бо­ку; на пре­ве­ли­ку си­лу iде i не­на­че й не вiн; нi до чо­го йо­му дi­ла не­ма, що йо­му ска­жуть, те й ро­бе i ту­ди йде, й очей не зве­де з своєї Ма­ру­сi… А во­на, моя сер­деш­на, ле­жить, мов го­лу­боч­ка, тим сер­пан­ком, що мав­ся її на ве­сiл­лi пок­ри­ва­ти, пок­ри­та уся, тiльки вид не­зак­ри­тий; i здається, що во­на, ле­жа­чи, зви­со­ка усю­ди пог­ля­да; та ще як во­на хо­ро­ше вми­ра­ла, то так i ус­мi­шеч­ка у неї на ви­ду зос­та­ла­ся, i во­на нi­би ус­мi­хається i по­тi­шається, що її так хо­ро­ше хо­ва­ють.
    Василь би то, мо­же б, i не зiй­шов би з мiс­ця, бо в нього i пам'ятi не бу­ло, так йо­го ве­ли два ста­рос­ти у руш­ни­ках пiд ру­ку.
    За до­мо­ви­ною iш­ли або ве­ли су­сi­ди й при­яте­лi На­ума i Нас­тю, що так i роз­ли­ва­ються, як тая рiч­ка. А дзво­ни? так гос­по­ди! не пе­рес­та­ють i усе дзво­нять. А на­ро­ду, на­ро­ду! I за до­мо­ви­ною, i по­бi­ля до­мо­ви­ни, i по ву­ли­цi на­пе­ре­дi, i по во­ро­тям, i по пло­там… що то i ска­зать не мож­на, скiльки їх там бу­ло. По­ки до­нес­ли до церк­ви, то аж два­над­цять ра­зiв зос­та­нов­ля­ли­ся чи­та­ти єван­ге­лiя i уся­кий раз пiдс­ти­ла­ли бу­маж­ний пла­ток. Який пiп про­чи­та, то­му й пла­ток.
    Вiдслуживши у церк­вi i служ­бу бо­жу i по­хо­ро­ни, як слi­дує, по­нес­ли тим же чи­ном i на кла­до­ви­ще. Як ста­ли опус­каїи тру­ну у яму, то вiд Нас­тi по­да­ли двад­цять ар­ши­нiв не­роз­рi­за­них руш­ни­кiв та на них i впус­ти­ли до­мо­ви­ну… i що то! Увесь на­род так i го­ло­сить! А На­ум ки­нувсь нав­ко­лiш­ки, пiд­няв ру­ки до­го­ри та й мо­литься: "Гос­по­ди пра­вед­ний! Твоєю во­лею оси­ро­тiв я, ста­рець не­мощ­ний! Тi­ло моєї до­чеч­ки вiд­даю ма­те­рi на­шiй зем­лi; а ду­шу прий­ми у царст­во своє… i не ос­тав ме­не, грiш­но­го!"
    Далi став чи­та­ти от­че­наш, аж по­ки зов­сiм опус­ти­ли тру­ну i по­пи мо­лит­вою за­пе­ча­та­ли яму. Тут На­ум ус­тав, узяв зем­лi у жме­ню… тру­ситься, сер­деш­ний, та пла­че, пла­че! Ки­нув зем­лю i ка­же:
    - Дай нам, гос­по­ди, ув од­нiм царст­вi бу­ти з нею!.. Про­щай, Ма­ру­сю, у в ос­тан­нiй раз! Не­хай над то­бою зем­ля пе­ром!
    Тож i Нас­тя так зро­би­ла. Як же прий­шлось Ва­си­ле­вi ки­да­ти, схва­тив зем­лi у жме­ню, як за­ри­да… зат­ру­ситься, пальцi йо­му зве­ло, i ру­ки не мо­же розп­ра­ви­ти, щоб сип­ну­ти зем­лю у яму… тряс­ся-тряс­ся - так i впав не­чувст­вен­ний…
    Тут увесь на­род, кож­ний хоч по жменьцi, ки­да­ли зем­лю у яму, щоб бу­ти з нею ув од­нiм царст­вi, а да­лi бо­яри за­си­па­ли ло­па­та­ми, i зов­сiм до­кiн­чи­ли, i верх ви­ве­ли, i у го­ло­вах пос­та­ви­ли хрест ви­со­кий та товс­тий i зе­ле­ною крас­кою об­мальова­ний…
    От i уся Ма­ру­сi пам'ять!..
    Пришедши до­до­му, i по­пи, i увесь на­род, i тру­дя­щi ста­ли ла­го­ди­ти­ся обi­да­ти. Нас­тя пер­ша ки­ну­лась:
    - Де ж наш Ва­силь? Не­хай мiй го­луб­чик, мiй же­них-удо­вець не­хай сi­да на по­сад сам со­бi.
    Василя не­ма! Сю­ди-ту­ди, де Ва­силь?.. Не­ма нiг­де…
    Ськали-ськали… не­ма! Та вже один ста­рий роз­ка­зу­вав, що ще на кла­до­ви­щi пiд­няв йо­го, i тру­сив, i во­дою бриз­кав; нi на пре­ве­ли­ку си­лу вiн очу­няв i, вiд­дих­нув­ши тро­хи, ска­зав, що пi­де про­хо­ди­тись. Чо­ло­вiк пус­тив йо­го i пi­шов до гур­ту, а де вже вiн дiв­ся, - вiн не вгля­дiв.
    Кинулись бо­яри, хто по­мо­тор­нi­ший, ськать йо­го: шу­ка­ли i на кла­до­ви­щi, i по бо­ру, i де то вже йо­го не шу­ка­ли… не­ма та й не­ма! Нi­чо­го ро­бить, без нього по­обi­да­ли.
    Пiсля обiд, як усi, дя­ку­ючи На­ума i Нас­тю i по­ми­на­ючи Ма­ру­сю, по­ро­зi­хо­ди­лись i як уже до­ма усе поп­ри­би­ра­ли, пос­лав На­ум у го­род до Ва­си­ле­во­го ха­зяїна, чи не там вiн? Не бу­ло й не­ма! Пос­лав до ро­ди­чiв - не чу­ли i не ба­чи­ли!
    Справляли На­ум i Нас­тя вп'ять i тре­ти­ни, i дев'яни­ни, i по­лу­со­ро­чи­ни, i со­ро­чи­ни як тре­ба по-хрис­ти­янськи… I що то за обi­ди бу­ли! На усе се­ло. Ба­га­то i стар­цям ми­лос­ти­нi по­да­ва­ли. Ва­си­ля же не бу­ло та й не бу­ло! I слух об нiм за­пав! Най­бiльш жу­рив­ся за ним На­ум, бо­ячись, щоб вiн сам со­бi не за­по­дi­яв смер­тi. Су­му­ючи об сiм, час­тенько пла­кав, а ра­но i ве­чiр мо­ливсь за нього бо­гу, щоб йо­го сох­ра­нив i на ро­зум на­вiв, i при­вiв би йо­го до нього, щоб бу­ло ко­му їх дог­ля­дi­ти.
    Вже й год ми­нув пiс­ля Ма­ру­сi. Ста­рi вiд­по­ми­на­ли її як тре­ба i по­пам зап­ла­ти­ли за со­ро­ко­вус­ти, що наньма­ли аж у трьох церк­вах, а у чет­вер­тiм мо­нас­ти­рi - i дя­кам за псал­тир, що шiсть не­дiль, по­ки Ма­ру­си­на ду­ша лi­та­ла круг її гро­ба, чи­та­ли над ним. Ста­ра Нас­тя жу­риться, не­на­че сьогод­нi по­хо­ва­ла доч­ку, а Нцум усе тiльки її роз­ва­жа i ка­же:
    - Що ж ро­бить? Мо­лись бо­гу! Пе­ре­тер­пи­мо тут, бу­де доб­ре там! Йо­го свя­та во­ля! От Ва­си­ля ме­нi жал­чiш, що - не дай бо­же!- чи не про­пав вiн i з тi­лом, i з ду­шею.
    А сам усiм ха­зяй­ст­вом роз­по­ряд­жав i усе дбав, а що змiг, то й сам ро­бив не лi­ну­ючись. А що тiльки збе­ре хоч тро­хи чо­го, так i роз­дає бiд­ним та не­iму­щим. Усiх об­дi­ля.
    Стане бу­ло Нас­тя ка­за­ти:
    - Та чо­го ти так кло­по­чеш? На­що нам се? Чи во­но є, чи не­ма - усе рав­но. Наш вiк - день!
    - Та хоч би й час, - ка­же На­ум, - не со­бi я роб­лю, не для се­бе дбаю. Усе у ру­ках бо­га ми­ло­серд­но­го, усе йо­го, а я тiльки ро­бiт­ник йо­го. Пе­ре­даю че­рез стар­цiв бо­жих у йо­го свя­тi ру­ки. Грiх ле­жа­чи хлiб їсти; по­ки зду­жаю, дов­жон i ро­би­ти, i бiд­ним по­да­ва­ти. По­ве­лить iти до Ма­ру­сi, пi­ду, хва­ля­чи бо­га, а ко­му се зос­та­неться, той i спа­си­бi ска­же, i вiд­по­ми­на нас, ко­ли схо­че, а не схо­че - як хо­че; я своє дi­ло роб­лю, по­ки є си­ла.
    - Минув вже i дру­гий год. На третьому прий­шов до них чо­ло­вiк з го­ро­да, а вiн то­го лi­та хо­див у Київ, та й ка­же:
    - Кланявся вам ваш Ва­силь! На­ум так i скрик­нув вiд ра­дос­тi.
    - Де ти йо­го ба­чив? - Та й гук­нув на Нас­тю (бо вже со­бi на ста­рос­тi ста­ла глу­хенька), щоб iш­ла ближ­че слу­ха­ти про Ва­си­ля.
    Зрадувалась i Нас­тя, бо й во­на ду­же жал­ку­ва­ла, що не бу­ло об ньому нi­якої чут­ки, пiд­сi­ла до то­го чо­ло­вi­ка i про­си­ла, щоб роз­ка­зав, де вiн йо­го ба­чив i як йо­му по­во­диться.
    От чо­ло­вiк i ка­же:
    - Бачив йо­го у Києвi, i вже вiн не Ва­силь, а… отець Ве­не­дихт…
    - Як се так? - зак­ри­ча­ли обоє ста­рi.
    - А так, - ка­же чо­ло­вiк, - що вiн там пi­шов у чен­цi.
    - У чен­цi? - ска­за­ли вп'ять обоє та й ста­ли бо­гу мо­ли­тись i дя­ку­ва­ти, що до­вiв йо­го до спа­сен­но­го пут­тя.
    - Вiн у Пе­чорсько­му мо­нас­ти­рi i вже ди­яко­ном, i при ме­нi, - так-то роз­ка­зу­вав той чо­ло­вiк, - слу­жив служ­бу бо­жу. А як роз­пи­тав ме­не, що я з сих мiст i вас знаю, так зак­ли­кав до се­бе i ка­зав: "Кла­няй­ся їм, я їх, - ка­же, - як от­ця i ма­тiр по­чи­тую i щод­ня, як слу­жу, то i їх, i вмер­шу доч­ку їх на бо­жiй служ­бi по­ми­наю, i, скiльки дасть бог вi­ку про­жить, щод­ня бу­ду їх по­ми­на­ти. Че­рез їх мо­лит­ви бог ме­не спас i вир­вав з рук ди­яво­ла: як вмер­ла Ма­ру­ся, то я, грiш­ний, бi­ля неї зак­ляв­ся са­мо­му со­бi смерть по­дi­ять, i як по­хо­ва­ли Ма­ру­сю, я ти­хенько вiд них, щоб ме­не не спи­ни­ли, пi­шов свiт за очи­ма, узяв­ши тiльки у жме­ню зем­лi з Ма­ру­си­но­го гро­ба, щоб хоч з од­ною зем­лею, - що її пок­ри­ва, уку­пi ле­жа­ти. Як я iшов i ку­ди iшов че­рез цi­лi­сiнький день i нiч i вп'ять день, - я нi­чо­го не тям­лю. Сха­ме­нув­ся вже над рiч­кою: стою на кру­чi, а якiїсь два чен­ця ме­не схре­щу­ють i свя­тою во­дою обк­роп­лю­ють та го­во­рять ме­нi пре­муд­рiї ре­чi. Дов­го то­го бу­ло, по­ки я у ро­зум, - ка­же Ва­силь, - прий­шов, а за­тим тi чен­цi при­ве­ли ме­не у Київ, у Пе­чорський мо­нас­тир. От ме­не тут прий­ня­ли i дов­го роз­ва­жа­ли, а да­лi, як прий­шло вiд об­щест­ва моє увольне­нiє, то й пост­риг­ли у чен­цi, а за го­лос i ди­яко­ном нас­та­но­ви­ли. Кла­няй­ся, - ка­же, - моїм ро­ди­те­лям: от їм i прос­ку­ра свя­та, i не­хай до ме­не при­бу­дуть, ко­ли ще про­жи­ву на свi­тi, бо тiльки моєї i дум­ки, тiльки й по­миш­ле­нiя, щоб швид­ше бу­ти уку­пi з Ма­ру­сею".
    Узяв На­ум прос­ку­ру, по­цi­лу­вав та й за­ду­мавсь, а да­лi й ка­же до Ва­си­ля, не­на­че вiн ту­теч­ка пе­ред ним стоїть: "Адже ти вже те­пер отець Ве­не­дихт… ти слу­жиш служ­бу бо­жу… чо­го ж ти спо­ти­каєшся? Ей, мо­лись, щи­ро мо­лись! Пам'ятуй, що у от­че­на­шi чи­таєш: да бу­деть во­ля твоя, iз­ба­ви нас од лу­ка­во­го!.."
    На тiм же мiс­цi i у той же час обi­щав­ся На­ум iз ста­рою у Київ їха­ти. Бог їх ту­ди й при­нiс. Пiш­ли по мо­нас­ти­рям, за­раз у Пе­чорсько­му спи­та­ли­ся про ди­яко­на з та­ких i та­ких мiсць, про от­ця Ве­не­дих­та. От їм чер­нець i ка­же:
    - I вже пом'янi­те йо­го за впо­кой! Вiн i прий­шов не­мощ­ний, та та­ки се­бе не по­бе­рi­гав: не слу­хав нi­ко­го, ськав уся­кої бо­лiс­тi i за­мо­рив се­бе зов­сiм. Да­лi чах-чах та от не­дiль зо двi як i по­мер. Та ще та­ки вiд суєти не зба­вивсь: вми­ра­ючи, про­сив яко­мо­га, щоб йо­му у тру­ну по­ло­жи­ли якоїсь зем­лi, що у нього у плат­ку бу­ла зав'яза­на, а пла­ток шов­ко­вий, крас­ний, хо­ро­ший пла­ток, про­сив по­ло­жи­ти йо­му пiд го­ло­ви. Та як за­кон зап­ре­ща мо­на­хо­вi та­кi прим­хи, то йо­го не пос­лу­ха­ли.
    Тяжко здох­нув На­ум, да­лi доськав­ся йо­го гро­ба, i, при­шед­ши з Нас­тею, най­ня­ли тут по нiм па­на­хи­ду i у гра­мат­ку свою за­пи­са­ли.
    Довго, дов­го сто­яв На­ум над гро­бом йо­го… Да­лi здих­нув, пе­рех­рес­тив­ся i ка­же:
    - Дай, гос­по­ди ми­ло­серд­ний, щоб ти там знай­шов свою Ма­ру­сю!
You have read 1 text from Ukrainian literature.
 • Parts
 • Маруся - 1
  Total number of words is 8119
  Total number of unique words is 1224
  20.1 of words are in the 2000 most common words
  29.7 of words are in the 5000 most common words
  36.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 2
  Total number of words is 8227
  Total number of unique words is 1058
  22.9 of words are in the 2000 most common words
  33.1 of words are in the 5000 most common words
  39.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 3
  Total number of words is 8141
  Total number of unique words is 1097
  21.8 of words are in the 2000 most common words
  31.9 of words are in the 5000 most common words
  38.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 4
  Total number of words is 8148
  Total number of unique words is 1146
  21.4 of words are in the 2000 most common words
  31.1 of words are in the 5000 most common words
  38.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 5
  Total number of words is 7916
  Total number of unique words is 1191
  21.3 of words are in the 2000 most common words
  29.8 of words are in the 5000 most common words
  37.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 6
  Total number of words is 8126
  Total number of unique words is 1122
  22.4 of words are in the 2000 most common words
  31.5 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Маруся - 7
  Total number of words is 3015
  Total number of unique words is 672
  29.6 of words are in the 2000 most common words
  41.0 of words are in the 5000 most common words
  49.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.