Kırık Mızrak

Diriltici nefesin sonsuzluk bestesi.. Onda zaman geçip gitmez, mânâ pörsümez ve 
“bütün” yekpare sevgiyi bir iffet gibi muhafaza eder. O, her türlü mukayese ve
nispetlerin eridiği, aşk ve sevginin yıldızlı bir uykuya daldığı, sarahatlerin
serbest oyunlarını denediği ve ışığın gölgeler mahbesinde ölümsüzleştiği bir
vuzuhtur. Düşünce onda tecridin imbiğinden geçerken kristalleşir ve renkle,
ışıkla dolu bir âvize haline gelir. İdrak üstü bir incelikle zekâya ve onunla
uzvîleşen his ve duyguya ürperti veren bu sese Cibril kendi nefesinin rengini ve
kanat çırpıp duran ilhâmın soluklarını katar ve artık o ledün âleminin şeffaf
bir dalı, bir uzantısı olur. Zaten vuzuh da budur. “Neden?”, “Niçin?” ve
“Nasıl?”, iç ve dış âhenk bütünlüğü içinde ve “Hikmet”i kucaklayan bir üslûpla
onda cevap bulur. O kıvılcımlar ma’rekidir. Ancak dizginler iradenin elindedir.
Dâvâ şuuru, metafizik bir netlikle rüyâlaşır ve insan onda asil bir sükûnla
hedefe yaklaşan zirvedeki ruhların ayak seslerini duyar. Hülyaların özünü bahar
kokusu sarar ve ümit denen eller fecrin altın saçlarını okşar. Müjdenin lacivert
bakışlarındaki huzur veren renk cümbüşü “Kırık Mızrap”ta efsaneleşerek erir ve
bir sızıntı ve reşha haline gelir. Hiçlik ve yokluğu itirafta mayalanan varlık
şefkat ve tefekkür hatveleriyle zirveleşir ve bu zümrütten tepede insanın önüne
bir şehrah açılır. Bir yol ki parke taşı yıldızlardır. Sonunda ise Mutlak
Sevgili’ye kavuşmak vardır.
Cennet yolculuğuna çıkmış deha, zaman asimetrisindeki realiteleri kavrayarak
bizi elimizden tutar, ışıktan kollarıyla kucaklar ve kapalı fânustaki sırlar
menşûruna getirir. Orada mâzi hazân görmüş yaprak kadar ürkek, istikbal ise
yüzüne zift püskürtülmüş bir kara deliktir. Bir kaşık çalsan irfanının dibi
görünecek olanların yapacağı hiçbir şey yoktur. Şafaklar tüllenirken birden her
şey değişir. Ateşten sîneler güneşe fer verir. Bahar, geçmeyen bir iklim haline
gelir. İstikbalin yüzünde tebessüm goncası açar. Işık süvarileri şahlanır,
coşar. Ama hayat zıtların bayramıdır. Günler Rahmân elinde çevrilip durmaktadır.
Deha, sabrın altın bağında huzur sunmaktadır. Bu sırlar menşûrunda o, Hızır’la
kol koladır.
Sonsuzluk mesajı.. sancılı tecrübeler.. fânide bekâ arama cehdinin amansız
kavgası.. hakikatların çıplak dünyası.. ızdırabın tebessüm eden çehresi.. şişeyi
taşa çaldıran hayret kuşağı.. görülmeyene göz kırpma ve nağmeyi terennüm
edilmeden dinleme.. gizli bir el tarafından göze çekilen sürme veya nâtıkaya
vurulan düğümü çözme.. beynin her zerresine bir güneş yerleştirme ve tefekkürün
mahrem odasında meleklerle halvete girme.. tebliğ ve telkini aksiyonla
şekillendirme ve ölü gönüllere hayat üfleme... İşte şiir ve şiirde gâye!.
Kırık Mızrap bir sistem ve bir ekoldür. Müntesipleri, onun şiir dünyasında, daha
nice tekevvünler müşâhede edecektir. Ancak bu tekevvün, zaman aşımına uğramayan
her şiirin ortak yönüdür. Çünkü hakikî şiir her an ebed kadar yeni kalabilen
şiirdir. Her devrin insanı ona, “zengin bir madene döner gibi” dönecektir.
NİL YAYINLARI

DAR BİR AÇIDAN ŞİİR*

Şiir; gönül, his ve duyguların diliyle, insan gerçeği ve özünün; onun aşk,
heyecan, tasa, keder ve sevinçlerinin; varlık ve ötesini duyuş, seziş ve
değerlendirmelerinin açık-kapalı, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sesi,
sözü ve ifadesidir. Değişik bir zâviyeden ona, gönlün, eşya ve hadiseleri
kendince duyması; hissin, kendince yorumlaması; insan ve kâinatın, perde önü,
perde arkası itibariyle vicdanda husûsî değerlendirilmesi; şuur ve idrakin de,
kendi gerçek fonksiyonlarına rağmen, bu duyuş, seziş ve değerlendirmeleri, bazen
şöyle-böyle vâkı’a uygunluk içinde, bazen de hayal ve tasavvurların yedeğinde
yorumlayıp seslendirmesi de diyebiliriz. Herkesin vicdan ufku, gönül enginliği,
his zenginliği farklı farklı olduğundan, duygu, düşünce derinliği, varlık ve
hadiselere bakış zâviyesi, duyup hissettiklerini yorumlaması, üslûbu, sözü ve
nağmelerinin de farklı farklı olacağı tabiîdir.
Evet, eğer bazı kimseler varlığın perde arkasından habersiz, bazıları vicdanın
dilini anlamıyor, bazıları akılları gözlerine inmiş de maddeden başka bir şey
göremiyor, bazıları da kendi iç âlemlerinin cahili ise, anlamlı–anlamsız pek çok
sesin ve sözün olacağı açıktır. Zira, bu gruplardan herhangi birine dâhil olan
bir fert, kendi iç âlemindeki ihsaslarını söyleyecek.. vicdanında oluşup
tasavvur ve tahayyüllerine yayılan, sonra husûsî şekilde gelip onun duygularına
vuran –bu hususta değişik inanç, kanaat ve kültürlerin tesiri büyüktür– iç resim
ve tasarılarını dile getirecektir ki, bu da, tek bir nesne, tek bir mânâ, tek
bir mazmunun pek çok şekillerde resimlendirilmesi demektir.
Evet, eğer bir şâir, bile bile kendi inanç, kanaat, düşünce ve bakış zâviyesine
ters fanteziler peşinde koşmuyorsa o, bir şey yazmak, bir şey söylemek için her
ağzını açtığında kendi iç dünyasını ortaya koyar ve kendi duygularını, kendi
düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kanaatlerini söyler. Aslında, diğer
bütün san’at dalları adına da aynı şeyleri söylemek mümkündür. Bu itibarla da
diyebiliriz ki, şiirin esası ‘kelâm-ı nefsî’ye dayanır ve kendi sesiyle terennüm
edildiği yerde o, tamamen insanın gönlü ve duygularıdır; bundan dolayı, onun
dışarıya vuruşu da farklı farklıdır. Bu dışarıya vuruş bazen dizi dizi sözler,
bazen birkaç damla hikmet, bazen köpüren bir sevinç veya simsiyah bir keder,
bazen bir demet aşk u şevk, bazen doludizgin bir hamâset, bazen buruksu bir
gurbet, bazen pür neşe bir vuslat, bazen de bunların birkaçını birden aksettiren
çok renkli beyanlarla olabilir. Ne olursa olsun şiirde esas; mazmun, mânâ ve
mefhumların önce insanın iç derinliklerinde buğu buğu buharlaşıp ‘çiy’ noktasına
ulaşması, sonra da dupduru yağmur damlacıkları gibi sözcükler halinde sayfaların
bağrına dökülmesidir. Aksine, insanın gönlünde doğup bulutlar gibi yükselerek
semavîleşmeyen mazmun ve mefhumlardan meydana getirilmiş nazımlar şiir değil,
yapmacık sözlerdir ve her biri birer iç ‘çelişki’ ifadesidir. Evet, vicdanın
sesi olarak insanın ruhunda şekillenmeyen sesler, sözler, çok süslü ve san’atlı
da olsalar, hatta zâhirî derinlikleriyle başları da döndürseler, yine kof
sayılırlar.
Mükemmel bir şiirin mükemmeliyeti, dile-dudağa hatta dimağa bağlı yanlarıyla
değil; gönlün sesi, vicdanın nağmeleri ve şâirin inanç, kanaat, düşünce ufku ve
yorumlarının akisleri olması itibariyledir. İyi bir şâir, sözlerini dil ufku
itibariyle değil, iç duyuş, seziş, aşk, heyecan ve yorumlamalar olarak ortaya
koyar.. evet o, açık-kapalı kendi iç derinliklerine tercüman olabildiği ölçüde
samimî, duygu ve düşüncelerini ifadede de tenâkuzdan (çelişki) uzak ve
riyâsızdır. Her tasavvur ve tahayyülünü vicdânî tecessüs ve tefahhuslarına
bağlayan böyle biri, duygu, düşünce ve sezilerini seslendirmede –bazen kısmî
farklılaşmalar söz konusu olsa da– üslûbunda her zaman bir temâdî içindedir..
tizinde de pesinde de hemen her zaman aynı makamın kurallarına göre hareket eder
ve bir mânâda hep aynı notaya bağımlı kalır.
Aslında şiir, vicdanın takdir, tesvid ve tebyizlerinden çıkan bir sözdür, dil
değil; ama o, dil için önemli bir neşv ü nemâ zemini teşkil eder. Bazen ifade
açısından müphem, muğlâk bir hal aldığı da olabilir; ne var ki o söz olarak,
hemen her zaman açıklardan açıktır ve muhteva zenginliğiyle de zaman üstüdür.
Şiir; insan, kâinat ve Yaratıcı’dan bir kelâm, bir tasavvuf, bir felsefe gibi
bahsetmez; o, tıpkı rüyalarda olduğu gibi, mânâları, mazmunları berzahî levhalar
ve motifler şeklinde resimlendirir. Tâbirini de değişik takdirlerin
yorumlamalarındaki genişliğe bırakır. Bir şâirin herhangi bir nesne hakkındaki
tasavvur, tahayyül ve yorumları, başkalarının aynı varlık hakkındaki
mütalâalarına uysun–uymasın, referans çerçevesi onun kendi ihsaslarıdır ve o,
duygularını hep böyle bir ‘algılama’ya bağlı olarak diline ve kalemine fısıldar.
Bir şâir için söz konusu olan bu iç ihsas, değerlendirme ve ifade, şiirin
tahlilcisi ve yorumcusu için de bahis mevzûudur. Sözlerin enginlik ve esnekliği
yorumcunun düşünce, kanaat, kültür farklılığına bağlı esneticiliğiyle farklı bir
sese ve söze dönüşebilir; dönüşmüştür de. Pek çok insan ve düşüncenin, birbirine
zıt belli çevrelerce, farklı yorumlarla birer kudsî me’haz gibi
değerlendirilmesi bunun açık örneklerindendir. Bu itibarla da diyebiliriz ki,
yazdığı bir şiirde şâir kendini, kendi iç dünyasını ifade ettiği gibi, bir
mânâda, yorumcu ve tahlilcinin de önemli bir referansı, yine kendi düşüncesi,
kendi kanaatleri ve kendi kültürüdür. Bu, herkes için her zaman böyle olmasa da,
çoğunlukla böyle olduğunda şüphe yoktur.
Aslında bunun böyle olmasının da yadırganmaması lâzım gelir; yadırganması bir
yana, eğer sözün iffeti, ismeti, şerefi, gönlün sesi soluğu olmasıyla mebsûten
mütenasib (doğru orantılı) ise –ki öyledir– böyle olması makbul ve yararlı bile
görülebilir. Zira şiir; gönül, his ve duyguların diliyle insanın kendini,
varlığı, varlık ötesini ve ihsaslarını anlatmasının bir diğer ünvanıdır.. ve bu,
hakikî şiirin önemli bir yanını ifade eder. Onun en az bunun kadar ehemmiyetli
diğer yanına gelince, o da; gönül ve duygulardan kopup gelen bu seslerin,
insanı, aşk ve güzellik konularında nefsânî ve cismânî gayyalara çekmemesi;
hakikatleri ifade adına bâtılı tasvir ederek zihinleri kirletmemesi; fantezilere
girerek ya da hep garip şeyleri takip ederek ve ele aldığı konuları abartarak,
okuyucu, dinleyici avlamaya kalkışmaması; düşündürücü görünme mülâhazasıyla her
mevzûda sun’î iğlâk ve iphamlarla konuları anlaşılmaz hale getirmemesi.. gibi
hususlardır. İyi bir şiirde söz, güzellikte tecrid endamlı; aşk da bütün
güzelliklerin temel kaynağına duyulan iştiyak esintili olmalı; ayrıca, varlığın
yorumlanmasında da, her nesneyi harika bir san’at eseri olarak görüp, gerçek
sahibine bağlayıcı bir üslûp takip edilmelidir ki; bunları, şiirin iffet, ismet
ve husûsiyetinin ana unsurları kabul edebiliriz.
Dille münasebeti yalan, mübâlâğa, bâtılı tasvir; hayalle alâkası, fısk,
müstehcenlik tasviri ve şehevî hisleri şahlandıran resimler; şuur ve idrakle
irtibatı da çarpık ideolojilere zangoçluk yapmak olan bir şiir, şiir değildir.
Şiir adına böyle kirli bir üslûpla ortaya konan söz dizileri, ister hakikatin
sırf deneme ve gözleme yoluyla elde edilebileceğine inanan felsefî akımla
(pozitivizm) şöyle–böyle irtibatlandırılsın; ister, her şeyin akılla izah edilip
kavranabileceğini düşünen felsefî sisteme (rasyonalizm) bağlansın; ister, her
şeyi hayal ve hassasiyette gören san’at telâkkîsine (romantizm) dayandırılsın;
ister, bütün mülâhazaları koyu bir tabiatperestlik anlayışı (naturalizm) üzerine
temellendirsin; ister, aklın zâhirî nazarında eksik-gedik her şeyi olduğu gibi
tasvir etmeyi esas alan cereyan (realizm) üzerine oturtulsun; ister,
gerçeküstücülük (sürrealizm) gibi telâkkîlerle merak-âver bir yol izlensin;
ister, fikir dışında objektif hiçbir şey olmadığını ileri süren san’at akımının
(idealizm) sesi-soluğu olma yolu takip edilsin; ister, tabiat şekillerini olduğu
gibi tasvir yerine, her şeyde hendesî yaklaşımı esas alan düşünce (kübizm)
eksenine bağlı kalınsın ve isterse daha başka cereyanlar çizgisinde veya onların
yakınındaki farklı mülâhazaların güdümünde kalınsın.. gerçek şiir, insan
duygularının ihsası; gönüllerin kendilerine mahsus sesi; insan-kâinat-Allah
arasındaki münasebetin –açık, kapalı– güftesi, bestesi, mûsikîsi; serâdan
süreyyâya ihata edebildiğimiz hakikatlerin, onları ayrı ayrı işaretleyen birer
gölgesi; eşyanın duygularımıza, düşüncelerimize akseden izdüşümünün sözcük
çerçeveli bir fotoğrafı; aşklarımızın, heyecanlarımızın değişik tellerden kalbî
birer nağmesi; iman, ümit, azim, güzellik, aşk, vuslat ve iştiyaklarımızın da
bir güldestesidir.
Bu mülâhazalar, referansları sağlam olan şiire ait husûsiyetlerdir ve herhangi
bir abartı da söz konusu değildir. Kur’an, gerçek kaynağını bulup ona
bağlanamamış bir şâiri, dolayısıyla da böyle bir şâirin şiirini, "Şairlere
gelince, onların arkasına sadece sapkınlar ve çapkınlar takılırlar. Görmez
misin, onların değişik vadilerde –hakikî şiirin esasları üzerine
temellendirilememiş; yukarıda işaret edip geçtiğimiz farklı cereyanların
zâhirine takılıp kalma kastedilmiş olabilir. O dönemde bu cereyanların henüz
ortaya çıkmamış olması çok da önemli değildir– şaşkın şaşkın dolaşıp
durduklarını ve yapmadıkları şeyleri söyleyegeldiklerini.." diyerek yerer ve
kendi referans çerçevesine oturmamış bu kabil kopuk şiirde nefsânî duyguların,
hevâ ve heveslerin şahlandırıldığını, şahlandırılabileceğini vurgular ve
ardından da; "Ancak iman edip iyi amel işleyenler ve her vesileyi değerlendirip
Allah’ı çokça anan (şairleri)" müstesna tutarak, kendi referans çerçevesinde söz
söyleyen şiir üstadlarını âdeta takdir ve tebcil eder.

Evet, işte bu mânâda şiir, söz cevherlerinden tanzim edilmiş öyle bir beyan
atlası ve kalbin en hassas telleriyle seslendirilmiş öyle sihirli bir bestedir
ki; o beyana sahip olan biri kendini herkese dinletebilir ve o beste ile de
herkesi teshîr edebilir. Bu ölçüdeki bir şiir, tonunu tam bulup da yankılandığı
zaman, en muhteşem beyanlar ona el-pençe divan durur ve saygı murâkabesine
girerler.
Aşk lügatında en birinci makam şiire aittir. Şiirin kanatlarıyla, herkes
tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta
uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler.
Bugüne kadar nice parlak dimağlardan fışkırıp taşan beyan çağlayanları olmuştur
ki, zamanla renk atmış, matlaşmış birer silik tabloya ya da sığlaşan birer
akıntıya dönüşerek, seyircisi ve tâlibi olmayan ülfet mağdurları haline
gelmişlerdir. Kendi öz ve esasları üzerine oturmuş sağlam bir şiire gelince o;
her zaman tazeliğini, canlılığını korumuş ve söz sultanlığını hep sürdürmüştür.
Hele bir de bu şiir, ruh ve mânâ âlemlerine açıksa, o, sözler üstü bir seviyeye
yükselerek gidip, ruhânîlerin vird-i zebânı olmuştur.

Bazen, en iyi şiirler bile kendiliklerinden güzelliklerini tam
gösteremeyebilirler; bu, o beyan âbideleri için bir talihsizlik demektir. Ama
uzun zaman böyle bir talihsizliğin sürüp gitmesi de kat’iyen sözkonusu değildir;
zira bugün olmasa da yarın bir kısım söz sarrafları onları mutlaka duyacak,
tanıyacak ve ortaya çıkaracaktır. Evet, günümüzde olduğu gibi şiirin bazen,
kitlelerin alâka göstermediği değersiz bir metâ durumuna düştüğü çok olmuştur;
ne var ki, bu alâkasızlık hiçbir zaman uzun sürmemiş; cevâhir kadrini bilen söz
üstadlarınca hemen kendi özüyle yeniden taçlandırılıp beyan saltanatının tahtına
oturtularak, biat izhariyle bir tâzim kazası yapılmıştır.
Aslında şiir, hemen her zaman, toplumların duygu, düşünce, millî kimlik ve
kültürleri adına sürekli başvurageldikleri arşivleri olmuş ve tarihî değişik
dönemleri birbirine bağlamada bir "hayt-ı vuslat" vazifesi görmüştür.
Geçmişinden kopanlar, onda yeniden kendilerini bulmuş, kendilerini duymuş,
kendilerini yaşamış ve onunla tarihlerini bir bütünlük içinde görebilmişlerdir.
Şiir, bazen en beliğ hutbelerden daha beliğ bir beyan halini alır ve en keskin
kılıçlardan daha keskin bir silah gibi ürpertici olur ki; tam nağmesini bulup
gönlün heyecanlarına tercüman olabilmiş böyle bir şiir ne zaman sesini
yükseltse, söz kıyafetindeki bütün perişan ve savruk kelime yığınları saklanacak
kuytu yer aramaya başlar, hicap sessizliğine gömülür; ve şiir kılıcı ne zaman
kınından sıyrılsa, otağlarını boşluğa kurmuş bütün sahte söz sultanları halvete
çekilir ve inkisâr murâkabesi yaşarlar.
Muhtevalı, mânâlı ve güçlü şiiri, Söz Sultanı ve İnsanlığın İftihar Tablosu da
her zaman başvurulacak bir hikmet kaynağı olarak görür ve gösterir; görür ve
gösterir de, içinde mâlâyâni söz ve lakırdıya cevaz verilmeyen
"Cennetü’l-Firdevs"in izdüşümü diyebileceğimiz mescidinde, şiir irâd etmesi için
Hassan b. Sâbit’e kürsü kurdurur ve "Allahım, onu Mukaddes Ruh’la teyid eyle!"
der, ona duada bulunur. İsterseniz buna, kaba ilhad düşüncesine karşı şiirin
elmas kılıcıyla mücadelenin tesirini vurgulama da diyebilirsiniz.
Şiir, kendi rengini koruduğu sürece, ondan daha taze, daha canlı ve hiç
ihtiyarlamayan bir güzel göstermek mümkün değildir. Gerçi, şiirin özel bir rengi
yoktur ama; onun her renkten bazı çizgiler taşıdığı da bir gerçektir. Harfler,
kelimeler şiir mektebinde birer talebe, şiir kışlasında birer asker halini
alınca, sözün ulaşamadığı irfan ufku ve beyan leşkerinin fethetmediği hiçbir
kale kalmaz.
Varlık bir baştan bir başa tekvînî emirler çerçevesinde âdeta iç içe bir şiir
gibi nazmedilmiştir. Kendi dinamikleriyle sağlam bir ses ve söz haline gelmiş
şiire gelince o da, bu manzûmenin kelâm cihetiyle pek çok telden seslendirilmesi
demektir. Bu itibarla da şâirleri, varlık, varlık ötesi mânâ ve muhtevanın
bülbülleri sayabiliriz. Peygamber (s.a.s.), "Şiir O’na yaraşmaz" fermanı
gereğince, hissin, duyguların, ihsasların değil, saf ilâhî hakikatlerin
aksettiricisi ve tercümanıdır. Evet, O şair olmadığı gibi, Kur’ân da şiir
değildir; ancak o Beyan Sultanı, bütün söz erlerinin en güçlü üstadı; Kur’ân da,
"mülhemûn"dan olan şâirlerin en rengin, en zengin kaynaklarındandır. Nebîler,
insan kâinat-Allah’la alâkalı münasebetlerin özünü herkesin anlayabileceği bir
dille ifade eder ve Cenab-ı Hakk’a kullukta insanlara rehberlik yaparlar; dünya
ve âhiret saadeti adına bir rehberlik. Şâirler ise, kendi şuur, kendi idrak,
kendi ufuk, kendi mizaç ve meşreplerine göre, gönül, his ve duyguların diliyle
bu gerçekleri ya da onlara bağlı diğer tâlî hususları yeni bir üslûpla açar,
yorumlar ve seslendirirler.
Hakikî şiir, ilham ağaçlarının dallarında Cennet çiçekleri gibi gelişen öyle bir
meyvedir ki; meyveyi derenin niyet ve düşüncelerine göre, derilenlerin
yerlerinde benzerleri oluşur. Derken, hep bir farklılaşma ve temâdî içinde bu
büyü sürer gider. Öyle ki, şiir ağacına uzanan eller her defasında ondan bir
şeyler koparır; koparır ama, koparılanlar hep misliyet çerçevesinde kalır..
evet, ne duyulup hissedilenlerde, ne de yeni tomurcuklarda ayniyet kat’iyen söz
konusu değildir. Zira ona, gerçek rengini, tadını, şivesini duygular,
düşünceler, niyetler, bakış zâviyeleri ve kültürler kazandırır. Evet şiir, şuur
ve idrak potalarında kaynatılan bir düşünce ve dil enstrümanlarıyla
seslendirilen bir nağmedir ama, ona gerçek derinliğini kazandıran ve hakikî
rengini veren, şâirin inanç, kanaat, kültür ve düşünce ufkudur. Potasında
kaynaya kaynaya tam kıvama gelmiş bir söz; inanç, kanaat ve kültürle de
kanatlanmışsa, artık o aşkınlaşmış ve ruhânîlerin muhaverelerindeki derinliğe
ulaşarak bir hikmet çağlayanı haline gelmiştir ki, uğradığı her yerde bir büyü
tesiri icra eder.. ifade edeceği nükteyi yakalayıp da sesini yükselttiğinde,
sözden anlayanların ruhlarında sur sesi gibi yankılanır.
Gayesiz, ruhsuz, nesepsiz silik sözlerin bir zift gibi ufkumuzu kararttığı
günümüzde, hakikî şiire ne kadar susadığımız açıktır; ama ben, o susuzluğu bile
resmetmekten âciz olduğumu itiraf etmeliyim. Zaten böyle bir makaleciğin istiâb
haddi de o kadarını kaldırmaz.

ŞİİR

Şiir, kâinatın rûhunda saklı bulunan güzellik ve tenâsübün, varlığın
çehresindeki tebessüm ve dil-rübâ keyfiyetin şiire açık rûhlarda bir nağme
haline gelmesidir. Bu yüksek rûhlar arasında öyleleri vardır ki, onların
kalbleri âdeta birer hokka, Rûh-ul Kudüs’ün solukları da onun mürekkebidir.Şiir, öteleri kurcalama yolunda duyulan “hay-huy” veya bu uğurdaki cehdin
iniltilerin ondaki ses ve sözler ise, yaşanılan rûh hâleti ve iç derinliğin,
şairin düşünce ve istidadı ölçüsünde bir resmidir. Bu itibârla da, şiire ait her
ses ve söz, ancak dile geldiği andaki rûh hâletiyle tam kavranabilir.Şiir, şâirin bakış ve duyuşuna tesir edecek inanç, kültür ve düşünce tarzlarına
göre doğar ve şekillenir. Ne var ki, onu derinleştirip idrak üstü seviyeye
ulaştıran en güçlü kaynak da yalnız ilhamdır. İlhamla coşan bir gönülde zerre
güneş, damla da derya olur.Şiirde, akıl ve düşüncenin rolü ne kadar büyük olursa olsun, insan gönlünün o
konudaki tesiri her şeyin önündedir. Bir de akıl, mantık derken, gönülde yeşeren
bu düşünceler, hayalle kanatlanınca, gider Sonsuz’un kapılarını zorlar ve uhrevî
birer nağme haline gelir.

Şiir, hâl-i hazırı aydınlatan bir şule, ilerilere ışıklar salan bir projektör ve
öteler kaynaklı bir aşk ve heyecan bestesidir. Gerçek şiirin ikliminde gözler
aydınlığa erer, uzaklar yakın olur, rûhlar da sönmeyen bir azm ve şevke ulaşır.Şiir de, tıpkı yakarışlar gibi, insanın iç dünyasındaki iniş-çıkışları,
şevk-hüzün hallerini dile getirir ve ferdin yüce hakîkatle konsantre olması
ölçüsünde de, âdeta lahutileşir. Aslında her münâcat bir şiir, her şiir de bir
münâcatdır. Elverir ki o şiir sonsuza açık olabilsin.Sonsuzluk düşüncesinde yeşerip, kalbin kanatları ve rûhun gücüyle her zaman saf
düşüncenin semâlarını kollayan bir şiir, ilimler gibi pozitif düşünceye fazla
itibar etmez. O, müşahhasla, sadece bir vasıta olarak meşgul olur. Onun bütün
hedefi mücerredi bulup onun vesayetinde bitmeyen bir yolculuk
gerçekleştirmektir.Şiirde, her duyulup düşünülen şey tasavvur edilebiliyor, tasavvurlar firesiz
olarak muhâkemeden geçirilebiliyor; sonra da, şâirin iç dünyasında birer esinti
hâlinde beliren bu gizli unsurlar, kelime ve cümlelerle soluklanacakları âna
kadar mevcûdiyet ve canlılıklarını koruyabiliyorlarsa, o şiir taze ve canlı
kalmaya namzet sayılır. Aksine, şiir diye ortaya koyduğumuz şeylerin zebercet
taşlı birer bakır yüzük veya kömür kakmalı birer elmas gerdanlıktan farksızdır.
Şiir, “O Bilinmez Mevcûd”u aramayı hedef seçtiği için, düşüncede buğu buğu
esrar, geçilen yollarda alaca karanlık ve çok yönleriyle kapalı bir iklime ait
zor anlaşılır çok buudlu bir sestir. Bu itibarladır ki, gerçek şiirin her kelime
ve cümlesinde, esrarengiz bir şatoda, her ses ve görüntüyle irkilen fevkalâde
hassas bir seyyahın müşâhede ve duyuşları sezilir.Şiir, bir yürek hoplaması, bir rûh heyecanı ve bir gözyaşıdır. Aslında
gözyaşları da kelimelere baş kaldırmış saf birer şiir demektir.Şiiri, şâirlere ait bir kısım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye
saldıkları kokular şeklinde yorumlamak da mümkündür. Toprağı temiz, suyu duru,
tohumu da belli olduktan sonra bu çiçeklerin renk ve kokusuna doyulmaz..!Anlamadan söyleyen, söylemeyip de anlayan şâirlerin sayısı hiç de az değildir.
Birincilerin lâf u güzâfına bedel, ikincilerin şâirâne bakış ve düşünüşleri,
kelime ve cümlelere ihtiyaç duyulmadan dahi insana çok şey fısıldar.Şiiri, sadece mevzûn söz şeklinde anlamak yanlıştır. Rûhu cezbeden, mazmûnu ve
ifâdesi gönüllerde hayret ve hayranlık uyaran nice mensûr sözler vardır ki, her
biri başlı başına âdeta birer şiir âbidesidir.
Her san’at dalı gibi şiir de netice itibarıyla nâmütenâhiyle sarmaş dolaş
değilse kısır ve sönüktür. Sonsuz güzelliklere meftûn insan rûhu, sonsuza tutkun
insan gönlü, ebedden ve ebedîlikten başka hiçbir şeyle tatmin olmayan insan
vicdanı san’atkâra, hep öteleri kurcalamayı fısıldamaktadır. Kalb, rûh ve
vicdanından yükselen bu inilti ve iştiyakları hissetmeyen san’atkâr, bütün bir
hayat boyu eşyanın dış yüzünü taklitle uğraşır durur da, bir kerecik olsun bu
tenteneli perdenin ötesini görmeye muvaffak olamaz.Bir nazımda; şekil mânâya, mânâ da şekle fedâ edilmediği, aksine her iki cephe
de rûh ve ceset münasebeti içinde ele alınabildiği takdirde, her vicdânın sevip
tabiî bulacağı bir âhenge ulaşır o şiir. Ve artık böyle bir şiir hakkında
hayalin teklif edeceği herhangi bir yeni motif de söz konusu değildir.Şiirin bir dış yüzü vardır ki, orada daha ziyâde kelimeler, cümleler, ölçü, edâ
gibi hususlar hâkimdir. İç yüzüne gelince; orada rûh, iç âleminde mayaladığı
düşünceleri ifade için, yerinde çiçeklerin çehresi ve kelebeklerin kanatları
gibi en süslü ve zarif cümleleri, yerinde kıvılcımlar gibi düştüğü yerde yangın
çıkaran kelimeleri ve yerinde de neyin feryatlarına denk iniltiler meydana
getirecek sözcükleri arar, bulur ve yerli yerine yerleştirir ki buna şiirin
mûsikîleşmesi de diyebiliriz.Sırlar ve işaretler şiirin ana kaynaklarından birisi olması itibarıyla, sırra ve
işarete açık bir şiirde, olduğundan daha fazla bir genişlik ve ihata hissedilir.
Ama bu ihata yine de şiirin harîmi içinde ve onun surları ile çevrilidir. Şiir
tedâilerin kollarında buudlaşıp rengârenk mânâ iklimlerine doğru yayılıp
genişlerken dahi, yine kendidir.Şiire, esas itibarıyla düşünce ve duyuşun birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesinden
meydana gelen bir ton hâkimdir. Ancak, insan bünyesindeki hipofiz bezi gibi,
düşünce ve duygunun arkasında da onlara hükmeden ve her noktada kendilerini
hissettiren niyet ve nazar gibi iki mühim unsur vardır ki, bunlar bütün beyit ve
mısralara birer renk olarak akseder; fikrin ayağının kaydığı yerlerde onun
elinden tutar ve hissin önünde bir sihirli lâmba gibi hep onun geçeceği yollara
ışıklar saçarlar.Şiir, kinleri, nefretleri, heyecan ve ızdırapları, ümit ve inkisarlarıyla içinde
çimlenip geliştiği toplumun solukları; şâir de, yerinde bu toplumun nefes borusu
ve akciğeri; yerinde de dili dudağıdır. Her şiir, kendine malzeme teşkil edecek
olan,içinde yeşerip geliştiği cemiyetin hususiyetleriyle mütalâa edildiğinde bir
şeyler söylese de, ona dâyelik yapan toplumu nazar-ı itibara almadan, ondan bir
şeyler anlamak oldukça zordur.
IŞIK ORDUSU
IŞIK ORDUSU

Işık ordusu, aydın nâsiyelerinde nûr,
Sînelerinde kor çehrelerinde mutluluk.
Götürürler her tarafa kucak kucak huzûr;
Buğulanır gözlerinin içinde sonsuzluk..
Işık ordusu aydın nâsiyelerinde nûr.

Buhurdanlık gibi koku salarlar her yana,
Buhur buhurdur dolaşıp durdukları yerler;
Sunarlar öteye ait sırları cihana,
Ve düşüncelerinde renk atmayan değerler,
Buhurdanlık gibi koku salarlar her yana.

İrem ülkesine benzeyen bahçelerinde,
Somaki musluklarından hep kevserler akar.
Hiç hazan bilmeyen yemyeşil çevrelerinde,
Her gün nevbahar olur, her gün çiçekler açar,
İrem ülkesine benzeyen bahçelerinde.

Uçuşur ufuklarında her zaman melekler,
İç içe yaşarlar rûhânilerle gün boyu,
Kucak açar gökler, temennâ durur felekler,
Gönül dünyaları tıpkı birer cennet koyu,
Uçuşur ufuklarında her zaman melekler.

ATEŞTEN SÎNELER

Ateşten sîneleriz alev dokunmaz bize;
Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize...

Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden,
Dize gelmişti düşman murâdına ermeden.

Rûhlarına azâbız, onlar bilirler bizi,
Şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi.

Azgınların başında sindirici cezâyız;
Dostlara dost isek de, düşmanlara ezâyız!

Kulaklarda çağıltı mâzi gibi ırmaktan,
Dize geldi bayraklar ay-yıldızlı bayraktan.

Hasımlara tûfandık, nûr ettik çevremizi,
Hele bir sorunuz o şanlı mâzîye bizi...

Şimdi dinmiş olsa da rûhlarda heyecanlar,
Mutlaka tutuşacak, o eskiki akkorlar...
ŞEVK UFKU

Zevk, şevk, neş’e dünyamızda her şey gülkırmızı
Öyle mestleriz ki, bilmeyiz baharı, yazı...

İnancın sihirli şarkısı dillerimizde;
Mecnûnunkine denk aşk var gönüllerimizde.

Elmasa dönüp gider uğrayan bezmimize,
Nûrlar yağıyor nûrlar, her zaman semtimize!

“Biz” dedikse, Sonsuz’dan bütün bu armağanlar,
Hep Sonsuz’un bağındandır canlar ve cânânlar...

Çiçekler çevrilir gibi O’na bakan yüzler;
Bahara dönüşür O’na yönelince güzler.

Gül renkli, gümüş tenli olmalarında ne var!
Üstlerinde Sonsuz’un ezelî rengi pâr pâr..!

GENÇ ADAM

Genç adam! Düşün bir yığın dertti ki asırlık..
Sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık.

Toplumun her yanı ayrı bir illetle ma’lûl;
Beyinler sarsık, kalbler baygın, devâsı meçhûl..

Meydanlar inliyor; gâyesiz kalabalıklar..
Ve insanlar tıpkı “akvaryumdaki balıklar”:

Şaşkınlıkla gidip “kâh sağa tos, kâh sola tos”
Böylesi yığınlar içinde idrâka paydos!

Bunca fezâyîle cemiyet yaşar mı? Heyhât!
Göz görmez, kulak sağır, “kapkaranlık hissiyât”..

Şehirler tekmil çirkef, sokaklar zift kanalı;
Gençler serâzât, her şey hürriyet payandalı...

Hayâ yırtılıp gitmiş, iffet ayak altında,
Yalan som altın, aldatma sultanlık tahtında...

Kurt gövdenin içinde, yapraklar bir bir solmuş,
Millî rûh derbeder, milletse tekmil yorulmuş.

Genç adam; bu bâdirenin bahadırı sensin!
Yıllardır, hayallerde, düşlerde beklenensin...

Doğrul! Kendine gel! Bak tan yeri ağarıyor
Her yanda nûr karanlık ordusunu boğuyor.

Hiç durma koş tulumban elinde dört bir yana!
Göğüsle alevleri bu bir vazife sana!

Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun akyol...
Gel, “İslâm emânetin dönmez davacısı ol!”

Sensin asırlardan beri beklenen kahraman,
Gel ki, artık kalmadı dizlerimizde derman..!


KALK YİĞİDİM

Kalk ey yiğit uykudan!
Kalk ki bağrımda nâlân...
Sensiz geçen günlerde,
Dolaştım ben dünlerde..
Hep mahzûn ve kederli,
Sen bizi terk edeli.

Yiğidim görün artık!
Görün ki çok bunaldık.
Canlarımız gırtlakta,
Son kelime dudakta:
Gülümse milletine!

Susadık himmetine...
Kalmadı hiç gücümüz;
Bizler bir sürü öksüz
Hep itilip kakıldık;
Eşya gibi satıldık;
Hicran üstüne hicran,
Dahasına yok derman...

Her gece hayaldesin,
Sözlerde, dillerdesin,
Bir ömür boyu böyle..
Bir defa da sen söyle!
Ne olur acı bize!
Yıkılıp geldik dize...


ŞANLI SÜVARİ

Dopdolu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,
Geçtin mâniaları küheylân gibi bir bir...
Encâma ereceğin heyecanından belli;
Şahlan ki şanlı süvarim devran sana esir!

Bir ulu mefkûre uğruna neleri aştın,
Hayalinde tüllenen ötelerden renklerle..
Rûhların el salladığı zirveye ulaştın,
Yâd ediliyor ismin göklerde meleklerle...

Erdiğin her merhalede ayrı bir aydınlık,
Cedlerle atbaşı koşuyorsun dolu-dizgin
Artık hırıltıya düştü her yanda karanlık,
Yepyeni bir destan yazılıyor ki pek engin...

Yıllarca görüp duyduğumuz bu tatlı rüyâ,
Altın tahtlara kurulmuş kutlu erleriyle..
Dünü ışıktan deryâ, yarını farklı ziyâ,
Bir sır peşindeler mübârek seferleriyle.

Sonsuzluk aşkıyla yürüyorlar hep ileri,
Dillerinde ölümsüzlük türküsü öteden;
Açılıyor bir bir sır âlemin perdeleri,
Görüyorlar Cenneti bulundukları yerden.

Yürüyen yürüyor arkada koca dalgalar,
Şimdi tam visal kuşağında geçmiş-gelecek...
Bambaşka şeyler gösteriyor artık aynalar:
Bugün olmasa da bir gün mâzi dirilecek!


IŞIĞA GÖNÜL VERENLER

–“Mehlika Sultan” şâirine ithâf olunur–

Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Bir gece sonsuza yelken açtılar.
Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Geçerken her yere nûrlar saçtılar.

Rûhlarını sardığı günden beri,
Solmayan güzelliklerden akisler;
Her gece rüyâlarında bir peri,
Onlara öteden türküler söyler...

Yâr yâr deyip yandıkları her zaman,
Menendi olmayan bir eşsiz dilber,
İltifat eder diye bir gün cânan,
Gözetirler dört bir yanı beraber.

Aşk u şevkten kanatlarla günlerce,
Koştular hep ümitlerle dopdolu.
Ne visâl hülyâlarıyla her gece.!
Sevinseler de gözleri buğulu.

Dağlı, dereli bir uzun yolculuk,
Onlar harıl harıl; yollar öğünsün..
Allah kapısında ebedi kulluk;
Bilmeyen bahtsız âh edip dövünsün...

Dâvâmızın kara sevdâlıları,
Varacaklar dünyanın ötesine;
Bir “yâd-ı cemîl” olacak adları
Girecekler millî rûh bestesine...

Her biri bin gönülde yaşayacak,
Sîmâlarında ebediyet rengi..
Hâtıraları asla solmayacak,
Öte tarafdaki güllerin dengi...

Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Seyrettikçe çevreyi mest ü mahmûr,
Dirilip bir daha ölmek dilerler,
Ellerinde kevserler dolu fağfûr...

AKYOL

Gördüm nûrlu geleceği rüyâmda bir gece,
Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce...

Âhenkle işleyen bir saat gibiydi işler;
Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler...

İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu;
Somaki musluklardan kevserler akıyordu.

Tertemiz çehreleriyle geçerken kudsîler,
Ümitlerimize birer fer salıp geçtiler.

Yeni bir dünya kuruyorlardı; harıl harıl...
Her taraf gökle yarışır gibi; pırıl pırıl!

Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler,
Anladık, muştusu verilen zamanmış meğer.

Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi,
Hükmettim ki bunlar, o ilk kudsîlerin dengi.

Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden;
Ziyâ içenlere erdim bir ulu çeşmeden...

Şükranla gerilip gezenler vardı kolkola..
Sonra teker teker ulaştı herkes AKYOL’a...

ALTIN TENLER

Taptâze altın tenlere benzer bu yiğitler;
İnmekte çevrelerine ışıktan demetler...

Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar,
Hızır’la arkadaş olup sırlara dalmışlar...

Bir büyülü kevserle meğer hepsi de mest imiş,
Belli gözlerinden; her biri bir sırra ermiş.

Tûfanlar gibi heyecanları var hiç dinmez;
Polat gibi yürek taşırlar korkmaz ve sinmez...

Bilir cihân bunları, belli beldesi-köyü,
Çehrelerinde fethedici gizli bir büyü..!

İşte dehâlara denk bu parlak ferâsetler,
Horozu çoktan ötmüş bir kutlu şafak bekler...
DÂVÂ ADAMI

Kıvrım kıvrım Hakk’a uzanan ışıktan yolda,
Benlik adına her şeyini aşan kahraman...
Hilkata âit sırların anahtarı onda,
Büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman.

Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor,
Ermiş Hızır’la bir halvete önceden önce;
Gelip-geçene şafak mesajları sunuyor,
Bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece...

Elinde meş’ale, saçıyor nûr üstüne nûr,
Kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta;
Atlas ikliminde her dem üfül üfül huzûr,
Tütüyor amber kokusu, tüten her ocakta.

Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından,
Nâra atıyor ovalar, obalar, yamaçlar...
Rüzgâr bahar kokusuyla esiyor her yandan,
Artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar.

Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası,
Dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecân;
Gözlerinde rengârenk âhiret haritası,
Benliğinde nokta nokta ötelere iman...İDEAL RÛHLAR

İnsan yüksek ideallerle yaşar;
Çocukluk ufkunda tatlı rüyâlar,
Gençlikte ağaran zengin hülyâlar,
Sonra da belirir sırlı verâlar..
İnsan yüksek ideâllerle yaşar!

Bahar çağlar gözlerinin içinde,
Düşüncede dirildiği demlerde..
Hep âhû peşinde, ıssız çöllerde,
Ölüp ölüp dirildiği günlerde,
Bahar çağlar gözlerinin içinde...

Ufku engin dertlilerle iç içe,
Gözleri hüzünlü, sînesi gamlı,
Havâriler gibi ahd ü peymânlı,
Nâm u nişan bilmez, va’de vefalı;
Ufku engin dertlilerle iç içe...

İnandıran eda var çehresinde,
Ayrı bir beyân, ayrı bir ifâde..
Öteyle sermest ve elinde bâde,
Hep gönüller arar temiz ve sâde,
İnandıran bir mânâ çehresinde.

Kafdağından ağır yükleri çekmek,
Acı olsa da mukaddes bir azap;
Lâubâlîlerce bunlar bir serâp..
İdeal rûhlar için şevk ü târâp,
Kafdağından ağır yükleri çekmek.
AKINCI TÜRKÜSÜ

Atlastan cepkenli yiğit akıncı!
Dönmedin geriye bunca yıl oldu.
Gözlerim yollarda rûhumda sancı,
Elimde güllerim buruşup soldu.

Gezdiğim yerlerde hep seni sordum;
Şimdi gelir diye hayaller kurdum.
Günler geçti ben hep yerimde durdum,
Bin hafakan sînem boşalıp doldu...

Ger dizgini artık, şahlansın atın!
Ger ki, vadedilen günler pek yakın!
Ufukta bahar var, unutma sakın!
Zulmet silindi her taraf nûr oldu.DERTLİ SÎNELER

Sîneler dertli, rûhlar sıkılmışsa kederden,
Gözler buğulu, gamla inliyorsa geceler,
Bir de “diriliş”e emir gelmişse kaderden,
Her taraf canlanır, her şey “bahar”ı heceler.

Bak artık şahlanıyor bir bir dünkü garibân,
Yüreklerindeki kor ocaklardakine denk;
Ölesiye koşuyorlar bu yolda her zamân,
Koşacaklar hep ışığa ulaşıncaya dek...

Ufukta apaçık nûr, karanlıklarda hummâ,
Uçuşuyor yarasalar şaşkın ve elemli;
Gözsüzleri ürperten yepyeni bir muammâ,
Hicranlı rûhların şafağı olduğu belli.

Yılları gam üstüne gam geçenlere bayram!
Sarsılıyor eski meyhane tâ temelinden...
Geleceğe ta’zim gelenlere binler selâm!
Dönüyor şanlı akıncı artık seferinden...
MİLLET RÛHU

Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra...
Arkadan kefenini, gömleğini soydular.
“Aman kalkar!” deyip üstüne taşlar koydular,
Bir yiğit vardı; gömdüler şu karşı bayıra.

Yiğidim, hele anlatıver olup biteni!
Sen dertli, vatan dertli, oturup ağlayalım...
Ağlayıp da sînelerimizi dağlayalım,
Yiğidim, hele anlatıver olup biteni.

Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun!
Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum,
Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum...
Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun?!

Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebâli,
Ümitle ışıldayan gönlüm, seni bekliyor;
Kâh göklerde uçup, kâh yerlerde emekliyor.
Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebâli.

Her tarafta harâb eller, baykuşlara bayram,
Köprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz,
Gelip uğrayanı kalmamış çeşmeler, susuz..
Her tarafta harâb eller, baykuşlara bayram.

İrâdelerde çatırtı, rûhlarda müthiş şok,
Târihi yağmaladı bir düzine tâlihsiz;
Değerler altüst oldu, mukaddesât sâhipsiz,
İrâdelerde çatırdı, rûhlarda müthiş şok.

Tıpkı rüyâlarda olduğu gibi diril, gel!
Beyaz atının üzerinde bir sabah erken;
Gözlerim kapalı rûhumda seni süzerken
Tıpkı rüyâlarda olduğu gibi diril, gel!EBEDİYETE UYANANLAR

Yeni bir mevsim kızarıyor, günler şivekâr;
Rüyâlardaki o güneş çehreli nevhayâl,
Otağını kuracak bir âsûde yer arar..
İşveyle çağırıyor onu koylarda bahar,
Rûha hayat üfleyen tatlı mûsıkîsiyle,
İsrâfil’in sesi, seslerin en nefisiyle;
Ne hazan endişesi, ne de hüzünlü melâl...

Ümit iklimi her yanda sırça şadırvanlar,
Nûr akıyor musluklarından, içenler mahmûr..
Bu yerde bir bir ebediyete uyananlar,
Her lâhza ayrı bir vuslat hazzını duyanlar,
Artık sevdâya kanat açmışlardır şen-şakrak;
Ufuklarında ağaran pırıl pırıl şafak,
İçmekteler hayat suyu ellerinde fağfûr...

Bilmezler ne gurûb ânını, ne son baharı,
Kol gezer kehkeşanlar, gezdikleri her yerde..
Dört mevsim yaşarlar o güneş yüzlü çağları,
Cennetlerdekine denk tatlı hâtıraları;
Rûhları büyülenerek bir bilinmez hazla,
İki büklüm olup inlerken binbir niyazla;
Tüllenir solmayan güzellikler perde perde...

Ya o ömür boyu melalle yutkunan rûhlar,
Yıllarca yaşasalar da yine ömür kısa!
Stresler, hafakanlar ve bitmeyen “eyvâhlar,”
Yaşarken çeker, giderken inler ve ağlarlar..
Önlerinde dağ, dağın arkasında yine dağ,
Sel almış ovaları, her taraf bir viran bağ,
Gönüllerde ümitsizlik, dimağlarda tasa...IŞIK ADAM

Belirdi bir kır atlı;
Başı gözü polatlı;
Gözler buğulu, nemli,
Üveyk gibi kanatlı...

Geliyor dolu dizgin,
Yüreği dertle ezgin..
Izdırap çekmiş belli,
Duyguları pek engin.

Ululardan bir ulu,
Heyecanla dopdolu;
Dokunsan ağlayacak,
Allah’ın sâdık kulu.

Bir gariplik sesinde,
Yalan yok çehresinde..
Bakanlar anlayacak,
Işık var çevresinde.

Sür atını durmadan,
Kalmadı bende derman;
Ey metâı nûr adam!
Yok fevt edecek zaman.

Sakın geç kalma zinhâr!
İçim hasretle yanar;
Kalmadı başka sevdam,
Ağar ufkumda ağar..!

Artık bende’nim bende’n,
Ayrılmam asla senden!
Tutkunum irfanına,
Vazgeçtim cân u tenden...

Sorma kim olduğumu!
Düşüp-doğrulduğumu;
Eriştim ummanına,
Duydum boğulduğumu..
BÜYÜK ÇİLEKEŞ

Kan-ter içinde yaşadın kan-terdi pazarın;
Yoktu hiç vefâdârın...

Sînelere çarpıp geçiyordu âh u zârın..
O ateşten efkârın...

Mağmalar gibiydin yalnız kaldığın günlerde..
Âlâmın perde perde..

Hasretle geçip gitti hicrân dolu her anın;
Gâyet netti kararın:

Nûrlar yağıp karanlıkları boğuncaya dek,
Bu kavga hep sürecek..!

Aşk rehberin olmuştu, mefkûren de dildârın;
İçtendi ah u zârın.

İnleyip dolaştın çöllerde.. çöldü her yöre:
Ova, oba, dağ, dere..

Bahar müjdelemiştin, tüllenmeden baharın,
Masmavi gülizarın.

Göçüp gittin bir gece tan yeri ağarırken..
Ak horozlar öterken...

Hep anıp durmuştun, erdin vuslatına Yâr'ın..
... Ve gönüller mezarın...


KUDSÎLER

Gölgesine pervaneler koşar kudsîlerin,
Sîneleri güneşin taç tabakasına denk..
İnim inim ve güvercin kalbi gibi ürkek,
Cennetler kadar şirin, sonsuzluk kadar derin;
Gölgesine pervaneler koşar kudsîlerin.

Bir ayna gibi parıldayan çehrelerinde,
Öteden esip gelen nûr hüzmeleri çağlar.
Bin râyihayla eser iklimlerinde rüzgâr;
Sonsuz sükûna erer insan çevrelerinde..
Bir ayna gibi parıldayan çehrelerinde.

Hayat üfler geçerler geçtikleri her yere,
Avuçları içinde toprak altın kesilir..
Şeker-şerbete döner dudaklarında zehir.
Bir bir kapıları aralanmış sînelere,
Hayat üfler geçerler geçtikleri her yere.

Sözleri Sonsuz'un çerağları gibi pâr pâr,
Ufuklarında bulut, bulutlar da yüklüdür..
Sînelerinde mağma, mağmalar köpüklüdür,
Söyler, söz cevherinden çeşmeler akıtırlar,
Sözleri Sonsuz’un çerağları gibi pâr pâr.

Büyülü soluklarından gebe kalan zaman,
Bir kutlu doğum sancısıyla hep kıvrım kıvrım..
Bu kutlu vilâdet benim beklenen baharım!
Işığını, rengini öbür âlemden alan..
O büyülü soluklarla gebe kalan zaman.
MAVİ RÜYÂ

Renk renktir gurûp olduğundan beri,
Gök Kuşağına inat bütün semâ.
Tül tül büyüsüyle karanlık amâ,(1)
Rüyâdaki Cennetlerin benzeri...

Varlık sessiz mesaj o Bilinmez’den,
Ötesi hep masal üstüne masal..
Sînede azap başkasıyla visâl,
Koş vuslatına koşacaksan, tezden!

İnsan sayılır mı gafletle yatan!
Burası, yolculara bir ilk durak..
Eşyâ O’nun mührü ağaç, taş, toprak,
O’nu tanımazsan kendinden utan!

Uğradığın gibi çık git buradan,
Bak seni bekliyor ötede gözler..
Ayın ondördü gibi gökçek yüzler,
Hele yolunu gözlerse Yaradan...

(1) Amâ: Varlığın eter ötesi safhası veya semâların bir bulutsu görünümünde
olduğu ilk an... Tasavvufta vâhidiyyet tecellisi.
KARANLIK BOĞULURKEN


Şafak çoktan söktü, ufukta ışık cümbüşü,
Zulmetler hırıltıda, soluk soluğa nûrlar.

Çözülüyor bir bir ufkumdaki sis ve duman,
Her yanda zümrüt saçlarıyla bir yeni bahar...

Yollarda bir nesil var, sanki fetih ordusu,
İki büklüm olmuş rükûa varıyor surlar.

Tâlihime tebessüm ediyor arz u semâ,
Ve bir zafer tâkına doğru gidiyor yollar..

Namı-nişanıyla destanları aşan o gün,
Dostlar şahlanır, düşmanların yüreği hoplar.
CANLI İRADELER


Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader;
Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser...

Koca dağlar önünde toz-duman olur gider,
Ayakları baş, başları da yerle bir eder.

Zaman olur dertli sîneleri okşar geçer;
Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper...

Bir sırlı program ki, asla aklımız ermez,
Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez.

İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma!
Güzellere göz kapayıp çirkine takılma..!

Dağların güneşe baktığı gibi O’na bak!
Hep nûrunu kolla, zulmeti bir yana bırak!

Ârifler gibi dön-dur hâdiseler içinde!
İyi yanlarını gör zevkin de, kederin de..!

Gamı-tasayı bırak, iraden canlı ise!
Ümit kaynağı ol, olabilirsen herkese!

Bir âsûde bucak arayan hep sana koşsun..
Girenler iklimine şevk u târâbla coşsun...
ŞEVK YOLU

Arkadaşlar, arkadaşlar,
Şevk mezhebi yoldur bize!
İmana doymuş yoldaşlar,
Dikenler hep güldür bize!

Şükür, gördük Hak yüzünü,
Bulduk özlerin özünü,
Minhâc ettik her sözünü,
Beyânı burhandır bize.

Kuvvet O’nun biz güçlüyüz;
O’nun nâmıyla ünlüyüz..
Zirveler aşar yürürüz;
Zorluklar âsândır bize.

Malımız yok pek ganîyiz;
O’nun elinde bir neyiz.
Tefekkürdür mesleğimiz;
Yaş-kuru irfandır bize.

Ova-oba, bütün çöller,
Her yanda zikreden diller,
Rengârenk açılmış güller,
Her biri beyandır bize!

Şevkle hizmet şiârımız,
O’nu düşünmek kârımız,
Evvel-âhir kararımız,
Kitabı imamdır bize!

O’nu bilip O’nu bulduk,
Hüzn ü yeisten kurtulduk;
Affıyla yıkandık yunduk,
Rahmeti ummandır bize.


BU YİĞİTLER

Gurûbu seyretmek de bir tulû kadar tatlı,
Mânâya açık gönüller her mevsim kanatlı..

Her gurûp, bir tulûa emâre bu âlemde,
Karanlığı takip eder ışıktan bir perde.

Her gece gökler o pırıl pırıl çehresiyle,
Hep bir türkü söyler o müthiş hendesesiyle.

Sessiz, durgun ve dupduru iklimiyle semâ,
Bize göz kırpar.. arkasında ayrı bir dünyâ...

Hazan kış güftesiyle gelir, bestesi bahar,
Karın-buzun bağrında mayalanır çemenzar!

Gurûpta sırlı renklerle tüllenir yamaçlar,
Öteden gölgeler gibi salınır ağaçlar..

Bir başka âlemden gelip sarkmış gibi dal dal,
Her bir dalda ebediyeti seyreder hayâl...

Bir gizli pancur açılmış gibi ötelerden,
İnsan sıyrılabildiği sürece kendinden;

Uhrevî besteler duyar gönlünün sesinden;
Cennet nağmeleri dinler kendi nefesinden.

Coşar ve şahlanır her rûh vuslat hayaliyle,
Yârin ışıklarla süzülen yâl ü bâliyle...

Rûh bu rüyâ âleminden uyanmak istemez;
Bu âleme eren de asla geriye dönmez!

Gözleri süzgün, O’nu görür, O’nu sezerler,
Ellerinde aşk kâsesi hep mahmur gezerler.

Sonsuzluk şarabıyla sermest ebedî rindler,
Her zaman ışık türküsü söyler bu yiğitler...

HAZ ZEMZEMESİ

İmanla bakınca başka görünür ufuklar,
Yollara ışık yağar yolculuk bir zevk olur;
Üst üste birbirini takip eder şafaklar
İnsan kendini bir haz zemzemesinde bulur.

Yaşar en acı firkatte vuslat hülyâları,
Bu sihirli düşten asla uyanmak istemez.
Yâr ile hemdem olmaktır bütün rüyâları,
“Cennete gir” denilse, ihtimal ki dilemez.!SOLUKLAR


O’NUN YOLUNDA

Bulanlar Hakk’ı buldu, buldular can içinde.
Kalanlar yolda kaldı, kaldılar zan içinde.

Arayan bulur mutlak, miskine bulmak ırak,
Kuluna O son durak, gönülden han içinde...

O’nu dost bilmeyen rûh, yokluğa ermeyen rûh,
Uğrunda ölmeyen rûh, kaldı hüsran içinde.

Haydin dostlar varalım, Yâr eline erelim!
Gül cemâlin görelim, nûrlu bir an içinde.

Dünya gaddar ve yaman, etraf sisli ve duman,
Böylece kalmak ziyan, en az zaman içinde.

Bizler yolcu O gâye, O’na ermek ne pâye!
İman buna sermâye, tam bir “emân” içinde...
IZDIRAP

Izdırap, gece yarısında vuran gong gibi,
Tın tın öter yüreğimi hoplatır âniden.
Eski hülyâlarım ki, yok hiçbirinin dibi,
Bağı kopmuş inciler gibi dökülür birden...

Izdırap, yalnız kaldığım anlardaki dostum,
Rûhumu saran hafakan, kafamda yanan kor.
İnleyeyim derim; inleyemez yutkunurum;
Yanıp da dışa sızdırmamak doğrusu çok zor...

Izdırap, hep gecede kendini hissettirir;
Söyler ayrı bir telden söylediği her şeyi...
Her ızdırap bir kısım ilhamlar da getirir,
Hatırlatır bizlere insanlığı, sevgiyi.

Her gece bir sürü ilham, bir sürü de azap,
Ve, düşünce kuşağında bir doğum sancısı..
Azapsız dimağların görecekleri serap,
Ve sancı değil, sancı çekmemek en acısı...

Ey ızdırap; anladım ki her şey senin ile!
Sen Hakk’a giden yollarda vuslata vesile...
.................................................................
.................................................................ÖBÜR ÂLEM

Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer;
Her gün rûhlara çarpan kederli birkaç haber...

Öteye inanmayan sînelerde burkuntu;
Onlar için çılgınlık saklanacak tek kuytu.

Perişan dünyalarında her şey mâlihulyâ;
Rûhlarında “ebediyet” bir karanlık rüyâ..

Enselerinde hep sopsoğuk yokluğun eli,
Hayat-ölüm iç içe çehrelerinden belli...

Bilginler, “Gitmek tabiîdir!” tesellisinde,
Lâkayt olanlar, nefsin karanlık kafesinde:

Bir şey duymamak için “çakırkeyf” olmak gerek;
Zavallı! Bu hezeyanla eriyip gidecek...

Zaman bir sel gibi akıyor ve durmuyor çark,
Ne zaman sürpriz yapar belli değil son durak..!

İlmin o iddialı huzur tesellileri,
Avutamaz tımarhanedeki delileri...

Bize göre birdir ilk varoluş, son diriliş;
Bu kutlu yolculukta gâye, Sonsuz’a eriş.

Her şey bir başka, inancın pembe dünyasında,
Beklenen mutluluk bu dünyanın arkasında...

UHREVÎ ESİNTİLER

Hissediyorum yavaş yavaş ihtiyarlığı,
Çatladı artık hayat rüyâsının billûru;
Kirpiklerimin ucunda ötelerin nûru;
Bir başka aydınlık görüyorum yaşlılığı...

Gençlik tutkularından uzak, hep ötelerde,
Tülleniyor gözlerimde Sonsuz’un serhaddi;
Zaten bir zaman rûhumu saran hayalimdi,
Şimdi gönlümde ağaran şeyler perde perde...

Artık ne şafak arzusu, ne akşam tasası;
Yok düşüncemde hiçbirinin o eski yeri;
Aynı şey bence dünyanın lezzeti-kederi,
Meltemi-sabâsı, kasırgası-fırtınası.

Ne eski köşkler, ne de şimdiki gökdelenler,
Ne kırların lâlesi, zambağı, papatyası;
Ne yokluğun acısı, ne varlığın safâsı;
Ne de İrem Bağları gibi o mâmûreler..

Hiçbiri bana bir şey anlatmıyor kendince.
Felek devirdi hepsinin kâsesini bir bir..
Şimdi artık dalga dalga derûnumda tekbir:
“Allah bes bâki heves!” işte hayat bu, bence.

Geceler gündüzlerle içiçe ve aydınlık,
Yıllarca kaderden beklediğim buymuş meğer;
Uğrunda bin ömür fedâ edilmeye değer,
Bir dünya ki, yok hiçbir köşesinde karanlık...

Elvedâ gece gazelhanlığına, elvedâ..!
Ve yarasalar yarasalarla kalsın artık.
Işık dalgaları içinde yüzerken varlık,
Karanlığa türkü söylemek bir kuru sevdâ...
RÛHUN RÂBITALARI

Taptaze bir bahar tütüyor az ötelerde,
Şimdiden duyguları tentene gibi sarmış.
Güneşi hiç batmayan o sırlı tepelerde,
Meğer bir başka gündüzün şafağı ağarmış!

Ürperten manzarasıyla hassas sînelerde,
Birer doldurulmaz derinlik oyan geceler;
Aydınlığa açık gönüllerde, perde perde,
Gündüz gibi ağarır, hep Cenneti heceler...

Akşam olunca tüllenmeye başlar emeller,
Arzular tatlı rüyâlara dönüşür çağlar.
Rûh bu hülyâ içinde düşer, kalkar ve bekler;
Hep Sonsuz için inler, hep Sonsuz’a dil bağlar.

Ufuklar kararsa da onun ziyâsı sönmez.
Bir renk ve ışık dünyasına doğru şahlanır..
Erilmezlere yelken açar, geriye dönmez;
Hep rûhlarla uçuşur, ışıkla kanatlanır...

Burada, yer göğe, dünya ukbâya dönüşür;
Ve bu hisle varlık bitevî baygın görünür.
Rüzgâr kahkahalarla eser, renkler gülüşür,
Bu duyguyla insan ebedîliğe bürünür...

Artık ne hicranlı akşam, ne ağlayan hazan..
Rûhun râbıtalarıyla her yan masmavidir.
Her seste bir ölümsüzlük nağmesi nümâyân..
Bu iklimde her fâni âdeta semâvîdir...

Aşk ve vuslat ihtiyacıyla var olan insan,
Ömür boyu hep bu hislerle yoğrulur durur.
Gönlünde buğu buğu billûrlaşan mânâdan,
Öteleri duyar ki, bence murat da budur.


YAKÎN
GELİNCEYE DEK

Rûha açılan kapı,
Ötede sırlı yapı;
Çileli yolun sonu,
Yolların en uzunu..
Her yanda mavilikler,
Her köşede şenlikler,
Üstüste göğe doğru,
Yolda ışık ve buğu.

Şimşekler oynar yer yer,
Rüzgâr öfkeyle eser.
Nûrlar yağar ardından,
Nûrlandırır Yaradan.
Bulutlanır semâlar,

Zikzaklaşır düz yollar.
Kararında kalmaz hiç,
Ne keder ne de sevinç:
Elemler, zevklere denk,
Yakîn gelinceye dek.

Bedenin yüzü yerde,
Rûhun ki tâ göklerde..
O büyük gün ilerde,
Doğmakta perde perde...


İNANCIN ATLAS İKLİMİ

İnançsızlık yolunda bir gece garipliği,
Sarar bütün ufukları zulmet perde perde,
Bir zifirî karanlık ki rûh müptezelliği,
Kesmiştir yolu kara delikler az ilerde..
İmana hasret gidilen her yerde.

Hülyâ, âdeta karanlıkta dönen bir dolap,
Ne gelenden bir haber ne gidenden bir iz var...
Yeis bir derince kuyu ve ötesi serap,
Sam gibi eser o iklimde esince rüzgâr..
Bütün varlık kaos, eşya sitemkâr...
* *


İnananların ufku gökyüzü gibi parlak,
Hep bir sırlı derinleşmekte “ân”lar, saatler..
Yeryüzü güzellikler meşheri yaprak yaprak;
O iklimde her yol Cennete doğru ilerler.
Yollarda şahlanmış, gökçek yüzlüler...

Tül tül bulutlar altında bitmeyen bir bahar,
Salar kendini rûh uyanılmaz bir uykuya;
Gönül yaydan boşalan ok, şikârını arar;
Gittikçe tüllenir karşı ufukta bir ziyâ..
Daha ileride sırdan bir deryâ...

Sonsuza yelken açılır bu derin hülyâda,
Ne düşler yeşerir bin bir hâtıra zevkiyle;
Sonra vuslata ererler bu tatlı rüyâda,
Sînelerinde duyulan sonsuzluk şevkiyle..
Gâye O, diğer her şey bir vesile...


HÜLYÂLARDAKİ GERÇEK

Oturdum hayalimle o eski bahçelerde,
Bir devri şen-şakrak yaşadığımız yerlerde..
Ne tatlı rüyâlara açıldım perde perde,
Saadetlerle coştuğum kutlu tepelerde..
Hayalimle oturdum o eski bahçelerde...

Derken gözümde bütün eşyâ bir bir silindi,
Bin hâtıra zevkiyle gökten baharlar indi.
Cennet yamaçları gibi renkli ve derindi;
Sanki şafağın ağaran dağları gerindi,
Derken gözümde bütün eşyâ bir bir silindi..

Yollar parıldıyordu az ötede gümüşten,
Yolda ışık vardı geçmişteki tatlı düşten..
Düşler, mesajlar sunuyordu öze dönüşten;
Tam sînelerdeki med vakti bu köpürüşten,
Bir yol parıldıyordu az ötede gümüşten.

Saldım kendimi bir âleme ki, yok serhaddi,
Silinip gitti hayalimden ne varsa maddî..
Hummâlı gözlerimde yaz rüyâları şimdi,
Çocukluğumdan beri kurduğum emelimdi.
Saldım kendimi bir âleme ki, yok serhaddi...


GÜNEŞ DOĞACAK

Ey mâyesi nûrla yoğrulmuş millet!
Hele dişini sık az daha sabret!
Aman, sönmesin sînendeki himmet!
Son durağın “devlet-i ebed müddet”...

Hiç durma yürü ki, yollarda gözler!
Durmuş şehit baban yolunu gözler
Geril, koş! Seni bekliyor pürüzler
Yürü ki sevinsin kederli yüzler..!

Belli, dâvâ büyük yollar da uzun;
Ne gam! Yolcusu olmuşsun Sonsuz’un.
Kutlu Rehber bu yolda kılavuzun..
Lafı mı olur artık, karın-buzun..!

Nasıl olsa bir gün güneş doğacak;
Çevreye yeniden nûrlar yağacak;
Dağ-dere, ova-oba bucak bucak,
Işık gelip karanlığı boğacak...O’NUN DÜNYASINDA


EZELÎ NÛR

Nûrdan çehrendeki bu nikâp da ne?
Güneşlere taç giydiren ışıkken,
Hep hicranla bunca yıl bunca sene
Geçmiş gidiyor.. baharlar beklerken...

Doğ rûhlara arştan gelen burhanla!
İnlet dört bir yanı altın sadânla!
Hayat üfle sihirli râyihanla!
Hak adına üfül üfül eserken.

Konuş ki hatipler haddini bilsin!
İlâhi nefhanla rûhlar dirilsin..
Erilecek zirvelere erilsin
Başlamış gökler de bunu dilerken..

Ey mukaddes Kitap, ey ezelî nûr,
Ey iklimi ziyâ, etrafı huzûr;
Son demde bir kere daha ne olur,
Ağar, ışık karanlığı boğarken.!

Bahar olmasa da sonbahar olsun,
Cihanlar tekmil âvâzınla dolsun;
Yeniden nâmın her yanda duyulsun!
Şu fâni ömürlerimiz biterken...
GÖNÜLLER TAHTIN

Rahmet olarak doğdun zahmetlerle büyüdün,
İnâyet oldun bize, inâyettin Ezelden..
Bir uğraktı bu dünya, gelip O’na yürüdün,
Işık verdin âleme, ışık aldılar Senden.

Karanlıktı cihanlar vilâdetinden evvel,
Çehrenden akan nûrdan aydınlandı dört bucak..
Rûhlara saldığın irfan dünyalara bedel,
Uyandık sayende, insanlık da uyanacak!.

Bir kurtuluş sabahında kurtuldu insanlık tekmil,
Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu..
Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil,
Silindi kasvetler her taraf nûrlarla doldu.

Otağın bütün cihan gönüllerimiz tahtın,
Bir sultanlık kurdun ki Süleyman’dan ileri;
Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın,
Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri.

Sayende cennete dönen bu düşkünler bağı,
Şimdi dağınık zülüflerin gibi târumâr;
Toprak nemrut bitiriyor, çağ firavun çağı,
Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgâr.

Teşrifinle şevke gelmişti bütün felekler,
Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zâr zâr..
Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler,
Dudaklarının suyuna susamış yaz, bahar...

Bak kıyamet ışığı var aynalarda bugün;
İblis keyfinde; cehenneme körük çekiyor
Bu üstüste kasvetten göz nemli, gönül üzgün..
Kalk bunlara bir “dur” de, de ki zaman geçiyor.

Tanyeri ağaralı bir hayli zaman oldu,
Yolunu bekleyenlerin canları dudakta;
Bilmem yolda mısın, ışığın rûhlara doldu!
Ümitle çarpıyor sîneler, gözler ufukta...

BENİ YALNIZ BIRAKMA

Gönlüm gözüm Senin ile açılır,
Geçilmezler Senin ile geçilir,
Adın anılınca nûrlar saçılır;

Doğ rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Ben bir kapıkulu, Sen de Sultansın,
Yolda kalmışlara Hak’tan emansın,
Ben bir ceset isem, Sen onda cansın;

Doğ rûhuma beni hasretle yakma!
Dost aşkına kulun yalnız bırakma!

Âşıklar ararlar Seni her yerde,
Dudağın şerbeti dermandır derde..
Ben bir dertli isem dermanım nerde?

Doğ rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Bir yüzü karayım pek çok vebâlim,
Düşe-kalka, kalmadı hiç mecâlim..
Bilmem ki ötede ne olur hâlim..?

Doğ rûhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Bir zaman mevsimler bütün bahardı,
Korkarım o günler bir bir karardı..
Merhamet! Yollarım bir sarpa sardı..

Doğ rûhuma beni hasretle yakma!
Dost aşkına kulun yalnız bırakma!GÖNLÜMÜN GÜLÜ

Seni seven her rûh uludur Yâ Resûlallâh!
Gözü-gönlü her an doludur Yâ Resûlallâh!

Cemâlin pertevinden zerre şevk alan billâh,
Kapının ayrılmaz kuludur Yâ Resûlallâh!

Bekler mi başka iltifat bezmine erenler,
Semtinde gözler buğuludur Yâ Resûlallâh!

Çevrende uçup şem’ine pervâne dönenler,
Rûhların onlar bir koludur Yâ Resûlallâh!

Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar,
İklimin kuşların yoludur Yâ Resûlallâh!

Huzûrunda senin her zaman buruktur başlar,
Rûhları sana kuruludur Yâ Resûlallâh!

Seni görmek mü’minlerin büyülü rüyâsı,
Gören gönül hep huzurludur Yâ Resûlallâh!

Dîdârın bu garip kıtmirin tatlı hülyâsı,
O hülyâ gönlümün gülüdür Yâ Resûlallâh!


AY YÜZLÜ

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm rûhum Sana kurban;
Gönlüm Sana hayran!.

Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman!
Sultânım el-amân..!

Bak sînemde bir ok var, derûnumda bir acı,
Sendedir ilâcı...

Ey varlığı nûr, dünyası sürûr, sözü Kur’ân!
Her derdime derman...

Pür âteşim bırakma beni hicranda zinhâr!
Rûhumda âh u zâr...

Hem mahzûn, hem de perişan dertlerle kıvrandım;
Kapına dayandım!

Bilmem başka kor, başka ateş, ben Sana yandım;
Seninle uyandım.

Ey dünyaya arştan gelen nûr, ey meh-i tâbân!
Aydınlattı ziyân...

Baktım şemâiline hep dîdârını andım;
Aşkınla kıvrandım.

Ey taptaze gül, kâkülü amber, saçı reyhan!
Câziben ne yaman!

Görmemiştir cihanda gözler Sen gibi dilber...
Güneşlerden enver...

Aç lütufla bağrını aç ki kıtmir kulundur!
Dergâhın uludur...

Deryâlara denk kereminden bir katre ihsân,
Ey gönlüme Sultân!

Lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok!
Derdim herkesten çok.

SEN

Bakıp seni gören âşık,
Başka cemâli neylesin?
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin?

Kulaklar duymuşsa sesin,
Duyar mı ağyâr nefesin!
Gönüllere Sultan Sensin,
Gayri âmâli neylesin?

Ağızlara şerbet-şeker,
Sînelerde adın eser,
Sevgini tatmışsa eğer,
Kaymağı-balı neylesin?

Gönül Seni sevmiş ise,
Varıp Sana ermiş ise,
Harimine girmiş ise,
Mâl u menâli neylesin?

Fakirler Seninle ganî,
Âcizlerin tek güveni,
Şevk ile ananlar Seni,
Derd ü melâli neylesin?YASLI DUDAKLARDA
TEBESSÜM

Her an ayrı bir bahar yaşar gönül Seninle,
Yüzüne nûr saçtığın gökkubbenin altında..
Güneşlere taç giydiren o Kutlu Elinle,
Araladın sır kapılarını Hak katında..

Şimdi yeryüzü bir Cennet varlık harmanıyla;
Tekmil bezmine ermişlerin başları tutkun.
Dünkü şu köhne cihan dahi dört bir yanıyla,
Sunduğu kadehin sermesti olmuş Sonsuz’un...

Yaslı dudaklarda beliren tebessümlerden,
Artık göklerin dünyaya yöneldiği belli..
Meltemler esiyor amber kokulu günlerden;
Ay kadehini toprağın bağrına dökeli.

Gece çengilerinin işi darmadağınık,
Aklın dizginleri semânın eline geçti..
Sözü Başbuğlar Başbuğu söylüyor uyandık,
Sevinin; kasvet dolu bir devir daha geçti!

Çözülüp gitti bir bir önü-sonu olanlar;
Sonsuz’un boyasıyla boyananlarda huzûr..
Ölüm diyarında ölümsüzlüğü bulanlar,
İçlerinde aydınlık, çevrelerinde hep nûr.

Onların hiç solmayan baharları yanında,
Sönük bir masaldan farksızdır İrem Bağları..
Ve gidip sonsuzla bütünleşen rûhlarında,
Tekmil duyar ve yaşarlar aydınlık çağları.

Eskiyen eskiyip gitti söz eskimeyende,
Ölenlere merasim, kalanlara tâziye..
Kaptırdı artık ilhad boynunu bir kemende,
Muştular geleceğe, selâm şanlı mâziye!

MÜNÂCÂT (*)

Yâreli dilim zahmine bir çâre İlâhi!.
Aç kapını lütfet bu günahkâre İlâhi!

Yüzler süreyim eşiğine kovma ne olur!
Yeter artık dolaştığım âvâre İlâhi!

Yıllarca bâb-ı kereminde inleyip durdum;
Âh u efgânım hicrâna emâre İlâhi!Gerçi isyanla âlûde yaşadım çok zaman,
Kıl keremler ne olur bu nâçâre İlâhi!

Yakma nâr-ı ağyâre yanayım ocağında,
Püryân-ı aşk olup erem şikâre İlâhi!

Dağlar kadar isyanla son kez geldi kapına,
Arza hâcet mi var tam bir bîçâre İlâhi!

Kıtmire lütfet dursun artık efgân u zârı;
Varsın her cilvesi binşevk Settâr’e İlâhi!..


(*) Çocukluk dönemine ait hüzünlü bir hâtıra ile yazılmıştı...EY NEBÎ – 1

Hicranla yandı gönlüm hâlimi sormaz mısın?
Dil ucuyla olsun melâlimi sormaz mısın?
Bilmem ki yoksa, dost vefâsından şüphen mi var..!
Lütfedip bir kere hayâlimi sormaz mısın?

Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu?
Kebap oldu sînem âhıma itimat yok mu?
Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyâm.!
Yoksa bende Senin sevgine istidat yok mu..?

RAVZA

Gördüğüm günden beri ey gül-i rânâ seni,
Gözlerim yollarda ol gözleri elâ seni..
İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu,
Ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni.

Sarmıştı rûhumu köyünün amber kokusu,
Dolaştığım her yerde duymuştum cânâ seni..
Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla,
Gördüm güzeller arasında müstesnâ seni...

EY NEBÎ – 2

Gözlerim yolunu sînemdeki tepelerde,
Gönlümde belirdin de daldım kaldığım yerde;
Hayalin ağarırken rûhumda perde perde,
Gözlerim yolunu sînemdeki tepelerde...

Sen, o ışıktan ikliminle en tatlı rüyâ,
Sen, mor, pembe renklerle rûhumu saran hülyâ..
Kararır, Seni duyup Seni görmezsem dünyâ,
Dostlarınla elele gezdiğin tepelerde...


ZÜMRÜT TEPELER

ZÜMRÜTTEN TEPELER

Yeryüzünü temâşâ mevsimi tam,
Zümrüt tepelere yaslanmış bahar.
Her yörede şenlik, her yanda bayram,
Buhur buhur sihirli râyihalar...

Canlılık taşıyor akan sulardan,
Nağmeler yükseliyor kuğulardan,
Vuslat arzusuyla yüksek dağlardan,
Çağıl çağıl denizlere ırmaklar...

Haliçeler gibi her yan rengârenk,
Âdeta bir hülyâ âlemi âhenk!
Ve rüyâlardaki Cennetlere denk,
Ovalar, obalar, altın çayırlar.

Göğe ser çekmiş ağaçlarda bin naz,
“Hû hû” nağmeleriyle âvâz âvâz;
Her saati ayrı bir telden niyaz,
Hür maviliğiyle mahmur sabahlar.

Hayatla tülleniyor su ve toprak,
Çiçeklerde tebessüm yaprak yaprak;
Neş’eyle dönüyor devreden bu çark,
Gamze çakıyor sevdâlı ufuklar.

Aşk u şevkin kaynaştığı bu yerde,
Vuslata açılır rûh perde perde;
Ayrı bir hazza erer her emelde,
Vicdanında her an Hakk’ı duyanlar.
BAHAR TÜRKÜSÜ

Mevsim gelince bir bakarsın nevbâhar olur;
“Gül açar, bülbül öter” her yer lâlezâr olur.

Binbir râyiha ile soluklanır çiçekler,
Sermest dolaşır bu iklimde kuşlar, böcekler...

Ağaçlar semâa kalkar, hep üfülder rüzgâr,
Rüzgâr nağmeleriyle her şey rakseder-oynar.

Ölümün ümitle gülümsediği bu yerde,
Bahar, Cennetin çehresinde ince bir perde.

Bu perdeyi aşan rûh Sonsuz’la bütünleşir,
Burada insan bütünüyle uhrevîleşir.

Artık çok sarp görünse de yollar ötelere,
Ne gam! Uçup giden rûhlar için Cennetlere...

Ufuklar daralsa, dünya sıksa da insanı,
Bambaşka genişlikler verir ona imanı.

Arayanlar bulur burada sonsuz sükûnu,
Anlar ancak inançla gerilen rûhlar bunu...

Bir başka türlü bâdeyle mahmurlaşan gözler,
Baharı seyreder hep Cennetlerde gezerler.

Ölürken de bunlar tohumlar gibi ölürler..
Sonra öteki baharda bir bir dirilirler...


BİZLER DE
DİRİLECEĞİZ

Bu ülke ki gâziler, şehitler diyârıdır,
Bütünüyle bize cedlerin armağanıdır.
Cennetleri andıran bağ ve bahçeleriyle,
Ovası, obası zümrütten tepeleriyle;
Muhteşem geçmişin değerli yâdigârıdır.

Nice firûze sütunlar üstünde kubbeler,
Dört bir yanda şâha kalkmış gibi minâreler;
Hiç eskimeyen bir mânâ ile hâlâ süzgün,
Gökte yıldızlarla mahyalaşan o şanlı dün
Ki sönük bir rüyâdır yanında efsâneler...

Ne şarklı İsfendiyâr, ne garbın İskender’i,
Hayal edememişti bu dünyayı hiçbiri...
Âlem henüz karanlıklar içinde yüzerken,
Ermiştik uhrevî aydınlıklara çok erken;
Seyrediyorduk hep bu dünyadan öteleri...

Şimdi hazana yenilmiş bu lâlezârda biz,
Ümit ve inkisârla yutkunuyoruz sessiz..
Hülyâlarımızda bir yeni şafaklar çağı,
Her gün bir kitap gibi okuyarak varlığı;
İhtimal ki bir gün bizler de dirileceğiz...

ÖTELER ÜZERİNDEKİ
KANAVİÇE

Zümrüt gibi yemyeşil tepelerin üstünde,
Neş’elerimizi gıcıklayan ses ve soluk;
Dört bir yanda Cennet çeşmeleri oluk oluk..
Sarıyor her an rûhları ayrı bir mutluluk
Ebedî vuslata açılan kapı önünde...

En sihirli renkleriyle gül, papatya, zambak,
Menekşe, yâsemin ve yapraklarda jâleler;
Mahmur bakışlarıyla sümbüller ve lâleler;
Renk-ışık arası gelip giden pervâneler,
Uçuşup cilveler çakıyorlar yaprak yaprak.

Güzelliklerin akıp gönlümü sarışında,
Pusular kurup bekleyen yanılmaz rehberim:
Duygular. Onlarla sezer onlarla severim;
Onlarla apayrı bir kâinat hissederim
Temâşâ ettiğim âlemin her karışında.

Rûhun sıçrayıp sonsuza açıldığı yerde,
Belirir hayalimde mânâlardan birer iz,
Gâipten gönlüme bir şeyler fısıldar sessiz,
Anlaşılmaz bir dille ki harfsiz, kelimesiz,
Sanki gök kapıları gıcırdar az ilerde...

Bu noktada durup varlığı dinlerken insan,
Gönlünde hep Sonsuz’un nağmelerini duyar;
Ovalar, obalar ve sahillerde her bahar,
Bir zamanlar yitirdiği Cennetleri arar;
Duygularında yan yana ümit ve de hicran...

Mecnun gibi rastgeldiği her şeyi kucaklar;
Otu, ağacı, taşı, toprağı, canlıları..
Ve hülyâlarındaki renkli hâtıraları,
Sonra bir bir aralanan tatlı rüyâları,
Bir ömür boyu teselli der onlarla yaşar.


GEÇMİŞİN ŞEVK
AKŞAMLARI

Yeni bir mevsim tülleniyor az ötelerde;
Geçmişin şevk akşamları gibi perde perde.
Her yanda üfül üfül amber kokulu rüzgâr
Kış ortasında âdeta sımsıcak bir bahar,
Bayıltan soluklarıyla karşı tepelerde...

Şanlı mâzinin o muhteşem günlerine denk,
Füsunlu Cennet güzellikleri hevenk hevenk.
Her çizgisinde rûhları büyüleyen mânâ;
Her bucakta güzellikler birbirinden rânâ
Zambaklar, papatyalar, karanfiller rengârenk.

Üst üste doğuşlarla her taraf ağarırken,
Ağardı rûhlarda değişik mânâlar derken,
Canlandıran bir büyü duyuldu kulaklarda,
Şevkin o sihirli şarkısıyla dudaklarda;
Açıldık kendi dünyamıza bir sabah erken.

Önümüzde sır âleminin en tenhâ koyu,
Hülyâ gibi gezinenlerle bir ömür boyu..
Süzülüp göklerin semâvî dalgıçlarıyla,
Soluk soluğa sonsuzun kırlangıçlarıyla,
Zevk ettik -bitmesin- bitmeyen derin tutkuyu...

Bir bu kadar hazza ömürler verilse değer,
Bilmemişiz imandaki Cennetleri meğer..!
Tutsak gibi, hicranlı tahayyüllerle gamlı,
Yaşamışız her günü birbirinden buhranlı..
Artık bir Cennet bahçesi gördüğümüz her yer.
ALTIN SAÇLI
BAHAR

Bu mevsim o kadar coşkun ki sular,
Çığlık çığlık vadi, dere inliyor.
Sular gibi köpürüyor duygular,
“Gel Sonsuz’a yelken açalım” diyor.

Nûr yağıyor, ışık sarmış her yanı,
Zaman artık sevinç, neş’e zamanı..
Beklemiştik mevsimlerce bu ânı,
Bir bir ölenler bir bir diriliyor...

Her yanda güzellik, her yanda âhenk,
Geçmişteki muhteşem günlere denk..
Ve bahçelerimizde hevenk hevenk,
Bir başka tatta meyveler eriyor...

Duygularla dolu esiyor rüzgâr,
Kabarıyor denizlerde dalgalar;
Enginlerde o altın saçlı bahar,
Bin bir renk ve desenle tülleniyor.

Ve yarınlar daha aydın olacak;
Dünya yeniden ışıkla dolacak..
Yıllanmış karanlıklar boğulacak,
Muştusu ULU DÎVÂN’dan geliyor.
BEKLENEN NEVBAHAR

Mevsim döndü birdenbire bahar oldu hazan,
Gül kokularıyla esiyor esince rüzgâr.
Sonsuzluğa doğru akıyor tül pembe zaman,
Az ötede muhteşem günün şehrâyini var...

Pas tutmuş gündüzler artık bir bir çözülüyor;
Kara-buza inat ufukta sımsıcak bir yaz..
Her yörede murat üveykleri süzülüyor,
Rüyâları masmavi, ufukları bembeyaz...

Keşke güneş batmasa, asla gece olmasa!.
Yollar eklense uç uca ötelere kadar!.
Karanlıklar bassa da, renklerimiz solmasa!
Bir daha yalnız kalmasa asırlık yalnızlar..!

Doğan renk renk sabah sürsün de asırlar boyu,
Yaşayalım hülyâlarımızı doya doya.!
Ve hazır ısınmışken karanlıkların suyu,
Dalmasın iradeler o öldüren uykuya...

Kızıllık yaslandı gurûba gayri zor işi,
Diyalektik içi külle dolu mangal gibi..
Devriliyor peş peşe bâtılın dördü beşi,
Nihayet göründü yalancı hülyânın dibi...


ŞAFAKLAR TÜLLENİRKEN

Gafletle gezen her rûh hicranla yanar-ağlar,
Bir bir göçerken dostlar hiç arkaya bakmadan;
Ölüm şarkılarıyla eser esince rüzgâr
Ve söndürür geçer, tek meş'ale bırakmadan...

Ne yoldaş ne dost var, yapayalnızdır yollarda,
Zulmet zulmet üstüne ufukları kararmış;
Hazanla dökülen yapraklar gibi ard arda,
Düşenler uçup gitmiş, kalanlar da sararmış.

Rikkatle bakınca hasreti sîneme doldu;
Dalgındı durduğu yerde, bakışları ürkek..
Bugünü-yarını andı, andı ve burkuldu;
Yaşamak bu ise tam kabir azabına denk...

Korkuyla kıvranır, telaşla etrafı gözler,
Zihni allak-bullak, kalbi hüzünle burkulu;
Doğduğuna bin pişman, ölüp gitmeyi özler,
Dokunsan ağlayacak, bahtsız, o kadar dolu.
* *


.. Ve uyanıyor artık yıllardır uyuyanlar,
Dünyaları tıpkı Cennetler gibi sımsıcak..
Sînelerinde göklerin sesini duyanlar,
Rûhları huzur içinde, ufukları apak.

Gel imanla kanatlan ve süzül enginlere;
Sakın rûhuna dar gelen eb'âda takılma!
Sendedir sığmayan sır göklere ve yerlere,
Yaraşmaz sana; göğe, yere sıkışıp kalma!.

Şahlan daha coşkun, daha canlı, daha gergin;
Bir hayat üfle etrafa rûhunun sesinden!
Artık meydanlar senin, dem senin, devran senin,
Haykır ve anlat mâzinin altın nefesinden...

Panjurlar açılmışken zümrütten tepelere,
Şafaklar pırıl pırıl ufukta tüllenirken;
Kalk ömrün ikbâlini duyur, duyur her yere!
En erken kalktığın gecelerden daha erken...


EL DEĞMEMİŞ

BAHAR

Göründü ufku şûh tepelerin, mor dağların,
Yüzerken uyuyanlar en derin uykularda;
Mor, pembe şafaklar tülleniyordu ard arda..
Kuğuların süzülüp gittiği gün sularda,
Duyduk ürperten soluklarını nevbaharın.

Bir mavi sükûn sarmıştı hülyâlarımızı,
Gökyüzü ümitle göz kırpıyordu uzaktan..
Tam yapayalnız kaldığımız an dayanaktan;
İnâyet, azimle bütünleştiği kuşaktan,
Mesajlar morartıyordu rüyâlarımızı.

Suyu gürül gürül çeşme coşmuştu yeniden,
Esiyordu her yörede ikbâl meltemleri.
Bir nûrlu neş'e sarıyordu hemen her yeri..
Ve ömrün gönlümce geçen en mutlu günleri,
Yaşanıyordu bir kere daha en derinden.

O zümrüt rengiyle el değmemiş taze bahar,
Tıpkı mâzinin deseni ve mâzinin rengi..
Bulmuştu millet yitirdiği eski mihengi,
Hasretle aradığı büyük kaybın tam dengi;
Firdevsî tepeler üstünde mor erguvanlar...

Şimdi rüzgâr esiyor, çemenler ürperiyor,
Hazana uğrayan yerlerde dipdiri güller.
Sûr sesi duymuş gibi diriliyor ölüler;
Bu hülyâlı mavilikte onlarla beraber,
Hicranla yanan sîneler vuslata eriyor..
KAMP GÜNLERİ

O hülyâlı günleri bizlerle yaşayanlar,
Cennet kokularının esip geldiği yerde.
Duydular Sonsuz’un bestelerini duyanlar,
Çelikten sadâlarla o sırlı tepelerde...

İnler hâlâ o yerler bir ulu velveleyle,
Tıpkı hasretmiş gibi o günkü gül yüzlere..
Şu ağaçlar, şu taşlar geliverseler dile,
Ne büyülü şeyler anlatacaklar bizlere...

Kuş cıvıltısı, yaprak sesi, insan âvâzı,
Geceleri yıldızlarla söyleşen sîneler..
Her yanda ayrı bir kalbi kırığın niyâzı;
O yeşil vâdi hâlâ bu nağmelerle inler...

Duâyla doğrulurdu başlar sabahlara dek,
Uyumamış gözlerde billûr billûr mânâlar..
Buradaki yakarış semâlardakine denk;
Yıllar geçse de gönlüm hep o günleri arar...

Akan çaya bakmış olsan ürperir ve dersin:
O şen bakışlar hâlâ gülümsüyor dibinde..
Hiç vakit fevt etmeden koşup sen de gidersin;
Gidersin, hemen olmasa da günün birinde...


GÖNÜLLERDE YEŞEREN
BAHAR

Gün dönüp her ufukta Sûr sesi duyulunca,
Fecrin ışık ordusu dört bir yana ulaştı.
Bin bir tedâiyle eski günleri anınca;
Hülyâlarım coştu, coştu ve bendini aştı.

Bir nûr tûfanıyla her yer ışığa büründü;
Ayrıldı birbirinden hak-bâtıl ve kara-ak.
Ağardı ufuk, altın saçlı bahar göründü,
Bütün yamaçlar gül, nergis, papatya ve zambak...

Yaslı dudaklar, lâle yanaklarına döndü..
Coştu bülbüller, nağmeleri her yanı sardı.
Hasretle yanan sînelerin hasreti söndü..
Bu bahar, gönüllerde yeşeren bir bahardı.

Gelin odasına benzeyen gül yuvasından,
Gözlerimize sihirli sürmeler çekildi.
Bu zebercet iklimin, suyundan, havasından,
Duygularımız coştu, gönüller deme geldi.

Aşkla yanan dudaklarda kevser kadehleri,
Cibril’in dolaşıp durduğu altın yollarda..
Varıp Cennete erenler ve daha ileri,
Sürprizler gördüler o Görünmez'den ard arda.

Kelebek kanadından renk almış ağaçlarda,
Çiçekler Cennet ıtırlarıyla burcu burcu.
Ebetle büyülü bu sihirli yamaçlarda,
Sonsuzla bütünleşir her şeyin diğer ucu...

Burada eşyâ bir başka nazla yatar-kalkar,
Burada bahar çemenleri selâmlar gezer;
Burada ırmaklar köpürür "Hû" deyip akar;
Burada Firdevsî renklerle tüllenir her yer.

Burada her gün bülbüller öter, güller açar,
Gonca gamzeler çakar, gamze yürekler deler..
Renkler dalga dalga gözlere güzellik saçar,
Bir gün burada Hızır seccâde sermiş meğer...
GÖK KUŞAĞI

Gök mavi, yer yeşil, bambaşka renkler,
Her ufukta ayrı bir gök kuşağı;
Renk-ışık içinde duruyor insan...

Takdirle bakıyor ona melekler,
Yüzü yerde gönlü Hakk’ın otağı;
Ona gökler dâvetiyesi iman...

Topraktan-balçıktan bir yüce cevher,
Sonsuzu gösteren o eşsiz ayna;
Verâlara dönük derin ve parlak...

Haydi gayret et, sen de özüne er!
Bütünleş rûhunla, rûhunla kayna!
Biraz inleyip biraz ağlayarak...

Tıpkı filizler gibi yavaş yavaş,
Hep onu takip et erinceye dek..
Kök toprakta ama, gözler ışıkta...

Gökte başlamıştı bu sırlı savaş,
Kıyamete kadar devam edecek..
Hiç durma! Geril, koş zafer ufukta..!
MÜŞÂHEDE

Şimşekler çakıyor hep ve damla damla semâ,
Çiçeklerin gözlerinde sihirli jâleler.
Bir hülyâ maviliğinde dağ-taş, ova-oba,
Renk, ışık arası gelip giden pervâneler.

Her yanda bir büyüyle süzülüp uçan kuşlar..
Coştum bir esrarlı melodiyle O’nu andım;
Üstte gök kuşağı, altında sevdâlı başlar,
Gözlerim kamaştı kendimi Cennette sandım.

Bir şevk u târâb içindeydi baktım hilkate,
Yâ Rab çoklar hâlâ bu muammâdan habersiz.!
Dost’la baş başayken salmış kendini firkate,
Tut beni sımsıkı Dost; tut ki, edemem Sensiz..!GÖLGELER

DÜNYA

Burada hiç kimse durucu değil,
Hepimiz dünyadan göçmeye geldik.
Kör olan bu işi görücü değil,
İyiyi kötüden seçmeye geldik.

Pazarcılar gibi alış-verişle,
Hem bağ tımarı hem meyve derişle,
Az bir sıkıntı, biraz bekleyişle,
Bir çetin köprüyü geçmeye geldik.

Gelmedik buraya boş dâvâ için,
Encâmı karanlık bir kavga için,
Dünyalara ait bir sevdâ için,
Bizler âb-ı hayat içmeye geldik.

Kehf ashâbı gibi mağaralarda,
O en Kutlu ile mübârek GÂR'da,
Henüz ölüp gömülmeden mezarda,
Bitmeyen çileyi çekmeye geldik.

Niceler düştüler dünya ağına,
Vuruldular bahçesine-bağına,
Anlarlar varınca son durağına,
Bizler bu dünyayı ekmeye geldik...
HİÇ
–Yûnus'un rûhuna–

Gönül Seni bulmuş ise,
Başkasını anar mı hiç!
Ateşine yanmış ise,
Başka nâra yanar mı hiç!

Seni bulanlar bulmuştur,
Akıp akıp durulmuştur,
Ârif Seninle doymuştur,
Başkasıyla kanar mı hiç!

Var eden Sensin cihânı,
Varlığın canların cânı;
Bulanlar Sende ummânı,
Başka göle dalar mı hiç!

Adı her yanda okunan,
Sînede dertlere derman,
Gönülden O'na inanan,
Başkasın Rab sanar mı hiç!

Cemâline hayran kalan,
O’na rûhun fedâ kılan,
Her zaman O’nunla olan,
Başka bala banar mı hiç!

O'nu görüp O'nu bilmiş,
Koşup koşup O’na ermiş,
Kapısında göğüs germiş,
Başkasını sorar mı hiç!
GÜMÜŞ TENLİ DÜNYA

Gördümdü o gümüş tenli dünyâyı,
Kapı kapı hakîkatı ararken;
Sonunda ötesindeki mânâyı,
Buldum bulanlarla bir sabah erken...

Artık gözlerimde tüllenen eşyâ,
Tıpkı bir kitaptı ışıktan, renkten;
Bu bildiğim arz, o göz kırpan semâ,
Bir güzel endamla belirdi yekten;

Nergis gibi o mahmur bakışıyla,
Gönlüme sihirli kementler saldı..
Durup durup gamzeler çakışıyla,
Bir anda aklımı başımdan aldı.

Üslûbunda büyüleyen bir edâ,
Kulaklara çarpan, Cennet şarkısı;
Nağmelerinde sihirli bir sadâ,
Rûhlara ninni kevser çağıltısı...

Sevdâyla yatar, sevdâyla kalkarlar,
Bu iklimde hayata uyananlar;
Yüzlerinde sönmeyen ışık pâr pâr,
Yaz-kış, onlara her zaman nevbahar..

Nağmeler salarlar gelip geçerken,
Zümrüt hülyâların altın sesinden;
Şevk ü târâbla coşarlar ve derken,
İlhamlar duyarlar Hak nefesinden...

Her yanı Cennet kesilmiş sanırlar,
Haz duyarlar ebetler kadar derin;
Binlerce yıl ve binlerce asırlar..
Bu talihli bendeleri kaderin..!

Tenezzühe çıktıkları her yerde,
Mahmurdurlar varlığın büyüsüyle,
Mûsıkîler dinlerler perde perde,
Bestesiz, güftesiz Itrî sesiyle...VAR OLMA SEVİNCİ

Var olmayı duymak bizce en büyük mutluluk,
Ölmezliğe, solmazlığa erdik bu imanla...
Hasretle yanan sînelerin hasreti yokluk,
Geçmiş gidiyor en mesut anları hicranla...

Bin bir kaosun kol gezdiği iklimlerinde,
Ne bir şafak ağarır ne de bir güneş doğar.
Üst üste kaos yaşanır hemen her perdede,
Yeis nâralar atar, zulmet ışığı boğar...

Varlık acı bir hülyâ, ölüm korkulu rüyâ;
Bütün bir hayat boyu düşer, kalkar, sürünür..
Ve dört bir yanıyla cehennem kesilen dünya,
Ölüm soluklar ve gayyâlar gibi görünür.

Ötelere açık bizim sînelerimizde,
Ne tipi-boran duyulur, ne de hazan ağlar.
Zamanın kesiksizleştiği uhrevî yüzde,
Her an ayrı bir bahar olur neş'eler çağlar...

Gurûplar, vuslat perdesini aralar geçer;
Şafaklar toyla-düğünle ağarır her gece..
Rûh bu hülyâlarla en sezilmezleri sezer;
Çözülür, çözülmeyen o bir yığın bilmece...

Duygular köpürdükçe yollar inişe döner,
İnsan kanatlanır yürür tepelere inat;
Her dönemeçte pırıl pırıl ayrı bir fener,
Sönmeyen ışık kaynağından ki, odur murat...
YOLLARI VE
YOLUMUZ

Pür heyecan yollarda
Ümit, korku ard arda
Koşuyoruz durmadan
Bir lâhza ayrılmadan
Rengârenk hülyâlarla
Billûrdan rüyâlarla...

İnançla gerilerek
Kabre girinceye dek
Azmettik dönmemeye
Dönmektense ölmeye!
Dünyayı terk ederek
Ukbâdan vazgeçerek
Acz u fakr kanadıyla
Cana can Hak yâdıyla
Şevke açık sîneler
Bizler o talihliler...
* *

Yığınlar sürünüyor
Düşe-kalka yürüyor
Başsız gövdeler hepsi
Ne fikri var ne hissi
Şeytanı çok, meleksiz
İlhamları nesepsiz
Düşünce, düşürüyor
Hep boşluğa sürüyor
Sînesinde yok iman
Bilgisi sırf bir gümân
Akla takılıp kalmış
Mantığıyla aldanmış...

İç âlemi sis-duman
Zannınca koca umman
Bir damlada boğulmuş
Yürümeden yorulmuş...
* *

Senin hâlin bir ihsan
Yolun hak yolu inan
Eğil rûhunu dinle
Yer-gök bütün seninle
İftiharda beraber
Haber veren peygamber...
Bak şu aydınlık yola
Nûrlularla kol kola
Hep kendi kendimize
Yollar uzuyor öze...

Yer yer tozuyor yollar
Yollarda sâdık kullar
Korksalar da azıcık
Ümit kapısı açık
Düşer yine kalkarlar
Kalkar O'nu ararlar...
Bir yerde karışıklık
Olsa, gelir bir ışık
Karanlığı delerek
Teessüs eder âhenk...


TATLI

RÜYÂLAR

Bir akşam üstüydü geçmişteki bahçelerde,
Vedâ ediyordu hasretle güller hayata..
Küskündü çemenler ve çemenzâr kâinata;
Kapanıyordu her yanda ziyâ perde perde..
Serince bir poyraz esiyordu bahçelerde...

Tasa bürümüştü bütünüyle çiçekleri,
Tülleniyordu bayrak gibi kasvetin tülü;
Kışa dâvetiyeler vardı, bahar örtülü;
Sihirli türküleriyle aldatan bir peri,
Aldatmıştı birer birer bütün çiçekleri...Uğulduyordu acı acı her yanda rüzgâr,
Hazanla buruktu papatyalar, karanfiller..
İrem Bağlarına denk o sihirli bahçeler;
Kalmamıştı bahçelerde tılsımlı lâleler,
Hep kâbus gibi esiyordu esince rüzgâr...

Kuğular, yaslı yaslı yüzüyordu sularda,
Çaylar sisle örtülmüş ve sis de dinmiyordu;
Kıyıda altın sesli kuşlar gezinmiyordu..
Hüzünlü ağıtlar “tın, tın” inlerken koylarda,
Bir ürperten yankı yükseliyordu sularda.

Geceler başıboş ve derinleşen saatler,
Çılgıncaydı o esnada karanlığın hızı,
Bitevî yarasaların keyfi gül kırmızı..
Ve derin hicranlarla kıvranıyordum yer yer,
Aczimize göklerin açıldığı saatler.
* *Derken sabâ esmeye başladı bir aralık,
Diriliş kokusu geliyordu ötelerden:
Bir zaman güneşlerin kol gezdiği yerlerden;
Yırtılıyordu artık perde perde karanlık..
Ve gök kapılarında mübârek bir aralık...

Aralıktan rûhlarımıza doğan rüyâlar,
Mesajlarla rengârenkti mutlu gelecekten..
Neler bekledikse şimdiye kadar felekten,
Yoldaydı.. bir bir gerçekleşiyordu hülyâlar
Hicran dönemimizdeki en tatlı rüyâlar...
BENİM RABB’İM

Benim Rabb’im benim Rabb’im;
Senden başka yoktur Rabb’im!
Dostluğunda vefa gördüm;
Senin vefan çoktur Rabb’im!

Kapında bendeler Senin,
Muradı Sensin cümlenin;
Aradan kaldır hicâbı,
Görsünler cemâlin Rabb’im.

Mârûfsun, bilinmez Zât’ın,
Her şeyi kaplamış tahtın;
Görenler görmüştür Seni,
Gözsüzlere pinhân Rabb’im!

Bildim diyenler aldandı,
Bilmeyenler nâra yandı;
Gönlümde kenzen bilindin;
Âşıklara Sübhân Rabb’im!

Rûhlara ışıktır adın,
Meclislere huzûr yâdın,
Âriflerin son durağı,
Dertlilere derman Rabb’im!

Cürmüm pek çok, yok tâatim,
Belki yaklaştı saatim,
Etmezsen inâyet eğer,
Kimden ola gufran Rabb’im!..


FENÂ

VE

BEKÂ

Dünyayı bir Cennet saydı sayanlar,
Düştü arkasına hep aldananlar;
Dahası takılıp yolda kalanlar..

Ziyan olup, heder olup gittiler.
Tasa olup, keder olup gittiler.

Bir uzun yol, menzile zor erilir,
Erenler hep gerildikçe gerilir..
Bilmez herkes yola nasıl girilir?.

Dere olur, yokuş olur, zâr olur,
Tipi olur, boran olur, kar olur.

Emeller âdeta kuyu içinde,
Erilmez vâdinin suyu içinde;
Varılmaz sâhilin koyu içinde...

Hem hicran hem yeis, her şey çok hissiz,
Yol uzun, mesafeler merhametsiz.

Dünya bir fırıldak pek çok köşeli,
Her yanında inci-mercan döşeli,
İnsanoğlu bu tuzağa düşeli;

Dermansız ve alil, mahkûm ve sefil,
Şeytanın ağında, şeytanlar delil.

Duruş aldatıcı, görünüş yalan,
Gelen çok ise de yok hiçbir kalan.
Gafillere plân üstüne plân..

Sezip aldanmayan kullar nerede..?
Ve, Hakk'a götüren yollar nerede..?
* *

İzler var yollarda, izler silinmez,
Nûrla yürümüş bir Ulu bilinmez;
Herkes elenip gider O elenmez;

Sonsuzluk yolunda tek kudsî rehber,
Zirvelere ermiş Yüce Peygamber.

Işık ordusunun biricik nûru,
Garip rûhların neş’esi, sürûru,
Sığınanların aşılmayan sûru..

O’na dayananlar şâd olur-gider,
Ebetlere kadar yâd olur-gider.

Kulluğunla fahre erdik Sultanım!
Işığınla yola girdik Sultanım!
Sayende sevdik, sevildik Sultanım!

Sensiz yol aşılmaz, kervan yürümez!
Sensiz mahşer olmaz, kimse dirilmez!
VUSLAT

Anlar hayatın zevkini Dost’la yaşayanlar,
Her an ayrı bir derinlikle O’nu duyanlar.

Tüllenir rüyâlarında sihirli bir sükûn,
Bilmezler geceyi-gündüzü sanki hep meftûn.

Her mevsim bir bahar, her ses bülbül nağmesidir,
Bu tatlı rüyâda her yer Cennet bahçesidir.

Yamaçları kar-kış bilmez, rengârenk çiçekler,
Yapraklarda cilve çakar ötüşür böcekler.

Bu bitmeyen koroda başka şey işitilmez;
Burada güller solmaz, bu bahçe hazan bilmez.

Gökler pırıl pırıl, o sonsuz ilmin hecesi,
Sevdâlı hülyâların büyülü bilmecesi.

İnsan bir kez bu ışık ikliminde yaşasa,
Ve Sonsuz’un meltemleri de rûhunu sarsa;

Sermest olur, o bilinmezin râyihasiyle,
Coşar ve nâra atar elinde kâsesiyle.

Hiç kanmayan meykeşler gibi içtikçe içer,
Rûhunu saran mânâ ile kendinden geçer...

Duyduğu her yeni hazla bir başka hâl alır;
Kalırsa insan bu zevk için dünyada kalır.

Şevk onu coşturduğu demlerle tâ öteden,
Cennetlere erer başı bulunduğu yerden.HİCRAN


UYANDIĞIM ŞAFAK

Uyandığımda ilk şafak, kar-kış başımdaydı,
Derken sabâ etrafa bahar muştusu yaydı.

Hicran demine denk bir lezzet çağı açıldı,
Ümit dünyama rengârenk ışıklar saçıldı.

Gönlüm şahlanıp, rûhum büyülendi bu hazla,
Eğildim benliğimi saran hiss-i niyazla. (1)

Fecir karanlığın önünde ilerliyordu,
Yâkûb’a Yûsuf’unun kokusu geliyordu...

Bir başka çark ediyordu talihime felek,
Ufkumda Leylâ ümidi Mecnûn’unkine denk...

Hayat fışkırıyordu, hava, su ve topraktan;
Kurtuluyorduk artık milletçe yok olmaktan...

Sımsıcak günlerin râyihasıyla yeniden,
Şahlandı vatan ve vatan evlâdı derinden.

Artık güller, çiçekler, çemenlerle beraber,
Vardı o kutlu doğuştan bir sihirli haber...

Bu lâtif bahar örtüsü altında ölüler,
Şâd oldu.. şâd oldu gökler, yerler ve öteler.

(1) Cenâb-ı Hakk’a duâ arzusuyla.

RÛHUMUN EMELİ

Ufkum açılıp da düşüncem çıkınca düze,
Neler hissettim âhenkle gelince yüz yüze.!

Rengârenk her yan, tüllenen mânâ buğu buğu,
Bir tomurcuk açar gibi var olmaya doğru...

Her perdede ayrı bir visal, ayrı bir huzûr;
Vicdandaki irfanla bakınca her taraf nûr...

İç içe güzellik her köşe, iç içe mânâ,
Duruyor karşımda tabiat bir gül-i ranâ,

Sesler, renkler, buutlar.. bu ne müthiş hendese!
Vuruldum kâinat mûsıkîsindeki sese...

Gökler ayrı bir kanaviçe.. ve ötesinde,
Kudret; inse, cinne bir şey anlatma kasdinde.

Yer cıvıl cıvıl; insan, hayvan, ağaç ve toprak..
Semâ başlar üstünde bir kitap; yaprak yaprak...

Yüz yüze iki levha birbirine bakıyor,
Yıldızlar bizlere dâvet gamzesi çakıyor.

O’na dâvet, sonsuza dâvet bütün soluklar,
Her köşeye nûrlar taşıyor nûrdan oluklar.

Senden ey Yüce Mevlâ, Senden bütün bu işler!
Senden, ey bencil nefsim, senden bütün teşvişler!

Ey Rab! Seni bilmemek hasret, yakınlık ateş;
Sînelerde yanan kor ocaklardakine eş...

Hele aşkın, hele aşkın.. aşkın tam bir Cennet!
Aşkınla dirilmeme ne olur inâyet et!

Esmâ ve sıfâtın her biri sır üstüne sır,
Sırların da ancak kapıkullarına hazır...

Sultanlık işim mi! Ben bir kulağı küpeli,
Kabul et, budur İlâhi rûhumun emeli..!
BÜLBÜLÜN ÇIĞLIĞI

Bülbül hep kuytu bahçelerde öter,
Çiçeklerin raksettiği demlerde...
Her nağmesi bir poyraz olur eser,
Gariplerin dolaştığı yerlerde..

Feryâdı sînemdeki âhlara denk..
Ve bayırlarda çığlık çığlık sesi;
Dövünür tâ güneş doğuncaya dek,
Alevden demetler tıpkı nefesi...

El değmedik ağaçların başında,
Bir ömür boyu hiç durmadan inler;
Hüzün çağlar gözlerinin yaşında,
Kim görür, kim anlar ve kimler dinler!?
ÖTELER İŞTİYÂKI

Esip sarınca rûhları dört bir yandan hazan,
Yalnızlık ayrı bir dert, ülfet ayrı bir çile..
Göçmeye hazırlık var, sînelerde hafakan;
Vedâlaşma zamanı bundan böyle hepsiyle...

Dünya denen bu ise, tam ifritten bir azap,
Gönüllerde burkuntu, dimağlarda bir sancı.
Artık yaşamak dert, onu duymaksa ızdırap,
Bilmem nasıl geçecek hiç dinmeyen bu acı..?

Yetiş ey Ebedî Dost, yetiş ki pek bunaldım!
Kılıcım kesmez oldu, terkeşimde tek ok var;
Aşılmaz bu tepeler Sen olmadan, inandım..
Ve inanç kuşağında yâr oldu bana ağyâr...

En tatlı hülyâlarla koşayım yollarında,
Anladım Senden gayri her şey aldatan serab!
Noktalansın bu hayat ölümün kollarında,
Değil mi ki Seni buldum.. buldum Seni ey Râb!

Yaşayıp doydum artık, doyulmayan dünyadan,
İsterse hemen bitsin şu bitmeyen sonbahar;
Fırlasın bu son okum, fırlayıp çıksın yaydan,
Kanıma bedel olsun bakışı şehlâ şikâr...
GÖZLERİMDE KAN

İçimde ızdırap, gözümde damla damla kan,
Sultânım el-amân!

Ey rûhumu saran gizli dertlere nigehbân,
Lütfeyle bir derman!

Hakkım diyemem ama, affıma ferman yok mu?
Yoksa cürmüm çok mu..?

Boynu tasmalı bir kulum kapında her zaman,
Rûhum Sana kurban..!

Bir kere nazar kılmaz mısın ciğerim kebâp?
Yıllardır bu azap...

Sen ehl-i keremsin, sun ihsan üstüne ihsan!
Ey derdime derman!

Tabîbim, derde dermanımsın; perişan hâlim..!
Kalmadı mecâlim...

Bırakma ne olur, âteş-i hasrette nâlân!
Gözlerim çağlayan...

KIŞ GECELERİ

Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum,
Ard arda inanç ve ümit, sarsıntı ve kaos.
Kış gecelerinde terliyor ve üşüyorum,
Hülyâlarda sallantı ve rüyâlarda kâbus...

Bülbüllerde sessizlik, çiçeklerde bekleyiş,
Sevinç-hüzün iç içe; gönlümün itiyâdı...
Ekseriya tetikte, ara sıra tekleyiş;
Bahar nâraları yanında, hazan feryâdı.

Bazen mûsıkî gibi tatlı esiyor rüzgâr,
Fıkırdıyor her şey; kuş, böcek, ağaç ve yaprak;
Bazen serin bir poyrazla sarsılıyor bahar,
Yeisle geriniyor dere, tepe, taş, toprak...

Soluyor gül çehrelerinde güzellik renk renk,
Azmin şakaklarında eski günlerin teri;
Gurbet tütüyor her yanda, sarsılıyor âhenk,
Bir ürperten belirsizlik kaplıyor her yeri!

Zirvelerde sis ve duman, ovalarda güneş,
İç içe esiyor her yerde bora ve meltem;
Düşen rahmet damlaları, çılgın sellere eş,
Zıtların bayramı, zifafta sevinç ve mâtem...
IZDIRAP İNSANI

Mumlar gibi titrer ve sızlar sînesi zâr zâr,
Gezinir şafakların ağardığı dağlarda.
Kendi Cennette olsa da rûhunda mağmalar,
Hep hülyâlarıyla dolaşır mutlu çağlarda...

Ufku tıpkı ormansız dağlar gibi simsiyah,
Simsiyahtır bütün mor tepeler, şûh adalar,
Hazanlarla sarsılırken sînesi her sabah..
Rûhunu döve döve hep delinir havanlar.

Kalbi kuşlar gibi ürkek, gözleri hummâlı;
Tokmak sedâsı verir rûhunda hâdiseler.
Her gece saatle savaşır, her gün hülyâlı,
Her zaman ızdırap türküleri söyler-gezer.

Yer yer ümitle coşar, içinde sırlı bir haz,
Başı fânileri Sonsuz’dan ayıran yerde;
Haykırınca polattan sesiyle âvâz âvâz,
Ra'şeler uyarır gönüllerde perde perde...

Sevdâyla sızlar sızlarken en kuytu yerlerde,
İnler-dolaşır dâim, inler onunla yollar;
Her gün bir şikâr peşinde, her gün bir siperde,
Ufukların ağaracağı mevsimi kollar...

Bazen vefâ hiç ses vermez, her şey lâl kesilir..
Ve rûhuna saplanır kan kırmızı tırnaklar;
Bazen burcu burcu bahar kokuları gelir;
Bakarsın bin râyihayla ninni söyler rüzgâr...HİCRAN VE ÜMİT

Yine hicran dolu günleri andım,
Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş.
Ürperdim ve yerimde kalakaldım,
Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş.

Yüzerken millet derin uykularda,
Kaybolup gitti değerler ard arda...

Kan-ter var mâzinin şakaklarında,
Demir bukağılar ayaklarında;
Acı bir tebessüm dudaklarında;
Ne kızıl bir rûhla çarpışıp gitmiş...

Ufukta hâlâ yer yer karanlıklar;
Gecenin arkasında gündüzler var...

Hazan esmiş, bütün bağlar bozulmuş,
Sararmış yapraklar, çiçekler solmuş,
Yiğit ölmüş, küheylânı yorulmuş,
Koca bir ifritle savaşıp gitmiş.

Şimdi dolaşsa da çok uzaklarda,
Bekliyoruz hülyâlı şafaklarda...

Bir zamanlar parıldayan o tâçlar,
Tâcdârlara sîne açan yamaçlar;
Altın yamaçlarda zümrüt ağaçlar,
Hicran kervanına ulaşıp gitmiş.

Kıvılcım var, o ürperten sönüşten,
Kıvılcımda mesajlar var dönüşten...

BÜLBÜL ÖTMESİN

Yok artık işim güller, çemenler, lâlelerle,
Aynı görüyorum karanfili yâseminle...

Duyduğumdan beri râyihasını sonsuzun,
Bir dünya ki, ölümle sona ermez; upuzun...

Kalmadı gözümde ne renk ne ziyâ sevdâsı,
Yeryüzünün ak zambakları, mor papatyası.

İsterse hiç açmasın tepelerde çiçekler,
Uçuşup, çiçeklerle oynaşmasın böcekler..

Ötmesin hiç bülbüller, uçmasın kelebekler,
Şimdi rûhum renkler ötesi bir şeyler bekler.

Gönlümde ağaran o kutlu günün sabahı,
O benim hissettiğim bütün günlerin şâhı...

HİCRANLI YILLAR

Hazanla geçti yıllar, aylar Muharrem gibi,
Yollara dökülüp bekleyen gözler pek yorgun.
Girdapla iç içeydiler, girdap ki yok dibi,
Rûh sarsık, gönül hafakanlı, düşünce durgun...

Yasla buruk dudaklarda kederli besteler,
Sînelerde sessiz çığlık, dimağlarda hummâ..
Ve her gün poyrazla gelen hüzünlü bir haber,
Biz bize hasm olmuştuk; yaygındı bu muammâ...

Çözülüş çok kadim.. sanıldığından da erken;
Bu kara günleri sezmiştik gün ortasında.
Ay uykuya dalıp güneş ufukta sönerken,
Uyanmıştık ama, iki ateş arasında...

Şimdi yeni iklimlere açılan yelkenler,
Bir uzun sefere azmetmiş gibi yürekten;
Bu hülyâlı maviliklerde tüllenen günler,
Mutluluk bestesi söylüyor ışıktan, renkten.

Bir kasvetli rüyâdayız şu anda; bu gerçek;
Önümüzde aydınlıklara açık bir çağ var.!
Gece koyulaşsa da birgün şafak sökecek..
Ve dalgalanacak rüzgâr bekleyen bayraklar.

Azmet, azmet ki göründü yer-gök sultanlığı,
Yılma uçurumlar gibi görünen boşluktan;
Yakala çağlar arasında o Altın Çağ’ı!
Peygamber safına gir, kurtul uyuşukluktan..!

GURBET - 1

Gurbet rûhumda poyraz gibi esdiydi bir gün,
Hazan, türküler söylüyordu; yerlerde yaprak..
Sînemde iniltili hâlâ o hicranlı dün,
Gönlüm, hafakanlarıyla dalgalanan bayrak...

Daldım eski günlerdeki derin melâlime,
Kandan bir lücceydi âdeta gördüğüm yerler.
Ürperdim; bir kere daha acıdım hâlime,
Geçince birer birer hayalimden o günler...

Gerçi yine bir gurbet hüznü var sînelerde,
Poyraz biraz serince okşuyor çiçekleri;
Perde perde neş’enin çağladığı her yerde,
Bir gamlı melodi susturuyor böcekleri.

Ama, o hep kasvetle esip gelen hicranlar,
Artık göç edip gittiler bir başka diyara...
Asırlardan beri gerçeği saran dumanlar,
Birer birer eriyip yol verdiler bahara...

Şimdi dertli sînemin o eski huysuzluğu,
Yalnızlık, gecelerimde vefâlı arkadaş..
Ve çöllerdekine denk gönlümün susuzluğu;
“Az ağrı, âsân ölüm” ve iman ola yoldaş..!SİTEMLER
AŞILMAZ

Âh edip ağlamadan,
Sîneler dağlamadan,
Su gibi çağlamadan,
Koca dağlar aşılmaz!

Cânı cânânı vermeden,
Fakr ile fahre ermeden,
Yokluğa kanat germeden,
Ne mümkün yollar aşılmaz!

Rûhunda aşk u şevk, sînende iman,
Elinde Kur’ân, tam tekmil heyecan,
Ve bin bir ızdırap, bin bir hafakan,
İçini sarmadan çöller aşılmaz!

Doğru görüp gönül gözün açmadan,
Pervaz edip dost eline uçmadan,
Benliğine kıvılcımlar saçmadan,
Yolu kesen karakollar aşılmaz!

Ölüp ölüp dirilmeden,
Her gün bin kez gerilmeden,
Canda öze erilmeden,
Rûhta hicranlar aşılmaz!

Sîne kebap olmadan,
Vakit-mîat dolmadan,
Sen, senden kurtulmadan
Asla zanlar aşılmaz!

Yolcu buruk baş gerek,
Gözde dâim yaş gerek,
Huy biraz yavaş gerek,
Yoksa yollar aşılmaz!İNKİSÂR

Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir?
Her biri şikâyet makâlin nedir?
Küskünsün, bilmem ki melâlin nedir?
Acaba o gizli âmâlin nedir?..

Söylediğin Hak için söylemiştin;
Neyledinse O’nunçün eylemiştin;
Rûhun ile Cenneti peylemiştin;
Şimdi bu öfke ne, celâlin nedir?.

Hizmet deyip, hak deyip koştu isen,
Kanlı-dere, sarp-yokuş aştı isen,
Önce ham idin şimdi pişti isen,
Söyle bugünkü kîl u kâlin nedir?

Düşüncen milletse, nazlanmak kimden?
Hasbîlik der isen şikâyet neden?
Beklediğini beklerlerse senden,
Verebilir misin, mecâlin nedir?!

SEBÂT

Çarkedip durma öyle, maksûda eremezsin;
Yerinde kalmayınca, meyveyi deremezsin!

Varan sebâtla vardı, gidip menzile erdi,
Sen sebât etmeyince, Dostunu göremezsin!

Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman,
İnançla gerilmezsen, Cennete giremezsin.

Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok,
Hakk’a gönül vermezsen o yana geçemezsin!

Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş,
Hak’la hemhâl olmazsan yayını geremezsin!

Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi “yok”tan,
Yok olmayınca sen, huzûra yüz süremezsin..!


SIKILSIN

Sen çalış; olmazsa âlem sıkılsın!
Yardıma koşmayan kalem sıkılsın!

Kanatlan üveykim hele kanatlan;
Sana yol vermeyen rüzgâr sıkılsın!

Akıncımız akıp gitti dönmedi,
Gitmeyip de kalan firar sıkılsın!

Koca millet sarsılıp da devrildi,
İmdada koşmayan kollar sıkılsın!

Mimarlar çekilip gittiler çoktan,
Çıraklık bilmeyen kullar sıkılsın!

Var olup boy attı “bâtıl” bir yoktan,
Şimdi revaç gören yalan sıkılsın!

Ey canını fedâya and içmiş baş!
Sen çek git yoluna kalan sıkılsın!


ŞAFAK GARİPLİĞİ

Gecelerin ardından bir şafak garipliği,
Sisli ufuk ve biz,

Durmuş gözlerken huzûru, neş’eyi, sevgiyi,
Hâlimizce sessiz.

Bora gibi zorlu esmeye başladı kader,
Yürekler temelsiz...

Kuluçkadaymış bütünüyle kin, nefret meğer,
Sîneler pek hissiz...

Deldiler zamanı, şu delik bir lehim ister,
Sapasağlam eksiksiz..

Yüreğimde sancı, şakaklarımda kanlı ter,
Hislerim direksiz.

Bir baştan bir başa ufku şafaklar tutmuşken,
Dupduru lekesiz;

Zulmet yırtılmış, aydınlık geceyi boğmuşken..
Ve yollar hendeksiz...

Yürüyorduk, hülyâlı baharlara ard arda,
Mânisiz, engelsiz..

Her yanda kızaran erguvanlar arasında,
Pür-şevk, gösterişsiz..

Gök bir yanda, yıldızlar bir yanda, biz bir yanda,
Nûrefşân tertemiz;

Zaman “vefâ, vefâ” diye inledi bir anda,
Acıklı, mecalsiz...

Yeniden gün denizde söner gibi olmuştu,
Ölgün ve bedelsiz..

Yeniden bu hasta gönlüm hasretle dolmuştu,
Hicranlı-talisiz.


YANANLAR

Yananlar yanar durur, tıpkı ocaklar gibi,
Âteşi rûha vurur, her dalgası bir tipi...

Muzdarip olan ağlar, çağlayanlar utansın;
Dertli sînesin dağlar, rûhsuz ne sanar sansın!

Bahis açma gamsızdan, içime sis saçılır;
Nefes et kardan-buzdan, gözüm-gönlüm açılır...

Çoğunda yürek paslı, ölmeden ölüp gitmiş..
Bedende rûhlar yaslı, sanki işleri bitmiş.

İnâyet ola Hak’tan, nabızda teklemeler;
Şapa oturmuş çoktan, rûhta emeklemeler.

Azme kement vurulmuş, yiğitlikten yok eser;
Yorulmazlar yorulmuş, diri ölüden beter.

Başını yere koyup, inlesin inananlar;
Ağlasın hakkı duyup gönlünde uyananlar..!ÇERAĞ PERİŞAN

Susup bir kulak ver arzdaki sese,
Bir baştan bir başa dünyâ perişan.
Sarmalanıp konmuş inanç kafese,
Gözü damla damla semâ perişan...

Nesiller arası korkunç uçurum,
Ölülere azap yerde bu durum..
Fiyakalı bir iş, her gün oturum,
Dertlere dermanda edâ perişan.

Cemiyet derbeder, dünyâ sahipsiz,
Bilmeyen bilmiyor, bilenler hissiz;
Kalmamıştık böylesine kimsesiz!
Düşünceler sisli, dimağ perişan.
* *
Dertli sîneler var sır tutar demez,
Alev alev ama, şikâyet bilmez.
Bunlar da olmasa hiçbir dert dinmez,
Duman duman yanan çerağ perişan...İNLEYEN BİR NÂYIM

Derd-i isyana müptelâyım Yâ Resûlallâh!
Kapında bir bahtı karayım Yâ Resûlallâh!

Umardım hep cemâl-i pâkinden tecelliler,
Bak şimdi; firâka sezâyım Yâ Resûlallâh!

İnlerken bu kalbim ümîd–i feyzinle dâim,
Cürmümle o demde cüdâyım Yâ Resûlallâh!

Saçılır iklim-i pâkinden âleme rahmet,
Ben neden kuruyup solayım Yâ Resûlallâh!

Ne şevkti tüterken bûyun her dem seherlerde,
Ya şimdi, inleyen bir nâyım Yâ Resûlallâh!

Kabul kıl mücrimi, kovma kapından ne olur!
Kovarsan kime sızlanayım Yâ Resûlallâh!

Yanmışım isyanla, yakma hicranla Ey Nebî!
Her yanı onulmaz yarayım Yâ Resûlallâh!

Günah bana yaraşmaz, doğru... Af senin şânın,
Sen varken kime dert yanayım Yâ Resûlallâh!MÜTEFERRİKMAHZUN DAĞ

Tarih gibi çok eski, kendin gibi de sanlı,
Bir ulu kavgadan muzaffer çıktın ki şanlı;
Birkaç düzine canlı, üç beş fert de imanlı;
Gelip konmuştular bağrına mahzun, hicranlı...
Sendin dağlar arasında o biricik namlı,
Lutf u gazabı birleştiren yüce unvanlı!
Şimdi binbir ızdırapla sessiz ve de gamlı;
Az ötedeki bir hercümerçten ki çok kanlı..
Tûfanla yok olan milletten daha buhranlı;
Kaldıkça baş ucundakiler hep hafakanlı;
O aşılmaz zirven kalacak dâim dumanlı..!ZAMAN ASİMETRİSİ

Zaman gelip geçmiş hissizlere ne!
Tulûu, gurûbu gözsüz ne bilir!
Körler üzerinden geçse de sene,
Zaman der inler, zaman der esirir..

Zaman kaynayan bir güğüm,
Zaman iç içe bir düğüm.

Geçen günler defterlerde hâtıra,
Defterler hesaplaşma kefesinde..
Sıkıştırılmış bir-iki satıra,
Hüzünlü melodi ölgün sesinde.

Ve, hazan vurmuş bir yaprak,
Yerlerde sürünen bayrak...


Zaman fıkır fıkır her yanı işve,
Çapkınlara tuzak bir karadelik;
Farkedinceye dek hep tatlı neşve,
Beylik sayılan bir sefil kölelik..

Aydınlık rûhlar öğünsün,
Gafletli başlar döğünsün...

Onda sonsuzluğa uzanan yollar,
Onda meknî ebediyet şuuru;
Bizi kucaklayan ışıktan kollar,
Kapalı fânusta sırlar menşuru...

O “Ben O’yum” dediği sır,
Darda kalmışlara Hızır...
ÇEKİŞEN DÜNYALAR

Acıyan O, gözeten O, gerisi hep hissiz,
Yaratan merhametli, gerisi merhametsiz.

Kalbler derin bir şevkle O’nu hecelemekte..
İnançsız dimağlarsa, ömür boyu hayrette:

Yapayalnızlar, beşikten tâ mezara kadar,
Bilsen bu kara yalnızlıkta ne ızdırap var..?

Dünyası derin kuyu, sonu ölüm çukuru,
Yollar zaman tüneli, boru içinde boru.

Önde karadelik, arkada ölüm ejderi,
Ne bir adım ileri, ne de bir adım geri...

Ufku şafak bilmez, hazan sarmış baharını,
Bedbinlik, ümitsizlik karartmış her yanını.
* *
Bizim dünyamız tül pembe: Mavi, kırmızı, mor,
Her yerde renkten cümbüşler O’nu heceliyor.

Çevremiz pırıl pırıl nûr, buğu buğu huzûr,
Yer-gök tam armoni, her yanda ayrı bir sürûr!..

Kevserler çağlıyor, kevserler etrafında biz,
Suyu kesilmez çeşme akıyor sessiz sessiz...

Hiç durma sen de yürü bu iklime ve kurtul..!
Kulluklardan sıyrıl, sadece Allah’a kul ol!

Her şeyde bir ölgünleşme, her şeyde tükeniş,
Tek çare; koş ölümsüzler kervanına yetiş!İNANCIN AK İKLİMİNDE

Kuşlar gibi pervâz etmekte sonsuzluğa rûh;
Gönlündeki o iç içe sırlı menfezlerden.
Her taraf aydınlık, her yanda ayrı bir vuzûh;
Bin bir çeşit ışık dalgasıyla ötelerden.

Önünde sonsuzluk, ilerde nûrdan ırmaklar;
Burada rûhânîler ebedî sükûna dalmış.
Asla hazan görmeyen zümrüt gibi yapraklar;
Bu ölümsüz ülkede olduğu gibi kalmış...

Hiçbir karanlığın uğramadığı bu yerde,
Ukbâya uzayıp gidiyor apaydınlık yollar;
Dostun cemâline erildikçe perde perde,
Vuslat şevkiyle yaylar gibi gerilen kullar..

Dalgalanır ve denizler gibi köpürürler;
Binlerce mevce kovalar binlerce mevceyi.
Yok olarak gelenler varlığa bürünürler,
Çözülmüş bulurlar o çözülmez bilmeceyi...

Yıldızlarla diz dize.. rûhsa o Bilinmez’le,
Başlar; hayal edilen âlemler belirmeye.
İç içe girer artık “sezilen” “sezilmez”le;
Rûhlar ezelden teşne bu menzile ermeye.

Hülyâ bu âlemlerin altın kanatlı kuşu,
Engelleyemez onu ne deniz ne de kara;
Kanat çırpar yükselir ve sürdürür uçuşu,
Gün gelir sığmaz olur o sonsuz ufuklara...


HAYALLERDEKİ MÂNÂLAR

Şevkle şahlanmış rûhların gezdiği yerlerde,
Gördümdü yıldızlar arası taht kuranları.
Her gece bir başka visal ile perde perde,
Girip Dost harîminde mahrem dolaşanları.

Aşkın “hay-hûy”uyla inleyen sînelerinde,
Bir ebedî sükûnun nağmeleri duyulur;
Bin bir güneşin kol gezdiği iklimlerinde,
Her gün yıldızlardan ayrı bir otağ kurulur.

Bu mavilik içinde uzayıp gider yollar..
Ve ışığın ilk kaynağı, herkesin maksadı,
Her lâhza vuslat arzusuyla gerilen kullar,
“Hayret”e ermekti hemen hepsinin muradı.

Şimdi üstûre sayılan o renkli levhalar,
Tarihsiz nesillere göre birer ham hayal..
Ey hayallerde hâlâ parıldayan mânâlar;
Yetişir, gelin! Gelin, artık bitsin bu melâl!

BİR KAŞIK İRFAN

Haberi yok çoğunun bu yaşanan dünyadan,
Hezeyanla geçiyor sabahlar ve akşamlar.
Seyrediyor varlığı sisli-paslı bir camdan,
Dolaba bağlı yolda, yolunu kesmiş yollar...

Birşey gördüm sanıyor, gördüğü sis ve duman,
Zannınca yol alıyor, mesafeler ayarsız;
Bir ömür boyu alıp satıyor hiç durmadan;
Ama, kantarlar vefâsız, kıstaslar vefâsız...

Hakikata kapalı, rüyâlarla avunur,
Büyüklüğü sadece ikindi gölgesinde;
Çukur yanında, düz yerdeki çalım ve gurur,
Sanıyor kendini zirvelerin zirvesinde...

Âlemi hor görme, bencillik, kibir ve caka,
Küçüklüğe emâre ne varsa hepsi onda.
Ne halka yararlı bir işi var ne de Hakk’a;
Bir pesbayağı rûh ki görünme sevdâsında.

Çehresine bakarsan kömür elenmiş gibi,
Mânâsız bakışlarında mecnûnca gülüşler;
Bir kaşık çalsan irfanına görünür dibi,
Sırf bir aldatmaca o aydınca görünüşler.GENÇLİĞİM

Dalmıştım rengârenk hülyâlara bir dönemde,
Dinleyerek rûhumda sonsuzluk mûsıkîsi;
Coşmuş ve haykırmıştım çelikten sadâ ile..
Bir sürü düşünce tüllenirken benliğimde;
Ama bilmem ki kaçının duyulmuştu sesi,
Hâlâ bir sır yumağı sanki o günkü çile.Görmüştü o günleri bir bir idrak edenler,
Hayalin kollarında şimdiyi kucaklarken;
Doğrusu o gün bir rüyâ sanıyordu bunu,
İnsiyaklarına bağlı hareket edenler.
Henüz âlem uykudayken; hatta daha erken,
Göremezdik onlar ve ben bu rengârenk sonu.

Kutlu horoz ötüyordu bir ezan sesiyle
Ve sadâsı çarpıyordu mezar taşlarına;
Bir karanlıklar yumağı içindeydi eşyâ,
Hayat üflüyordu ilham kokan nefesiyle;
Işık ordusundan nûrlu arkadaşlarına.
Artık diriliş solukluyordu bütün dünyâ...


DÜŞÜNCE TOKMAĞI

Düşünce bir tokmak, dövülen rûhum,
Tıpkı mercanlar gibi sînemde kan..
Yutkunup yutkunup hep inliyorum,
Dudağım buruk, rûhumda heyecan.

İçimde tasa, şakaklarımda ter,
Bir çıldırtan dert ki her dertten beter:
Bunu anlamak için idrak ister..
Ve ızdıraptan şerha şerha vicdan...

Gamsıza hâl anlatmak zorlardan zor,
Bedenin kulları bitevî mahmur..
Çakırkeyf, serâzat, gamsız ve mağrur,
Gülüp geçiyorlar sana arkadan.

Çileyle başbaşa sonsuza kadar,
Kal ki “ateş düştüğü yeri yakar”
Varsın anlamasın derdini ağyâr,
Meydanlar er ister, erler de meydan.SOYUMUN ŞARKISI
SOYUMUN ŞARKISI

Soyumun gezdiği bahçede güller açarmış,
Dudağında kıpkızıl kan, yanağında jâle;
Sabâyla salınan zülüfler koku saçarmış,
Alev alev yanan sînelerdeki âmâle...

Yaprak sesleri arasında bülbül nağmesi,
Gelip kulaklara çarpan mâhûr âhengiyle;
Âdetâ Cennetin akseden latif ma’kesi,
Ölümsüz güzelliği ve solmayan rengiyle...

Her yanı “Bağ-ı İrem” bu bahar ülkesinde,
Tıpkı buhurdan gibi tütüp-durdu sîneler,
Solukladıkları ölümsüzlük bestesinde,
Hep huzûr mırıldandılar aylar ve seneler.


Güneş bir başka duyulurdu onun bağrında;
Goncalarla baş başa çiçekler arasında,
Her gün bir başka fasıl bahçesinde, bağında,
Renk atmayan ovası, obası ve dağında...

Böyle bir dünya bugün hayal sayılsa bile,
Ölümsüz sesler duymuştuk o altın günlerden,
Geçerken evlâd-ı fâtihân debdebesiyle,
Tarih ürpererek ayağa kalkmıştı birden.

Harıl harıl at üstünde bir karanlık gece,
Uçmuştuk üveyk gibi ışıktan kanatlarla..
Işığımızla aydınlanmıştı her bilmece,
Yıllarca savaşmıştık köhne kanaatlarla...
HÂTIRALAR

Yine kendimi eski hatıralara saldım;
Bir tatlı çağıltıyla yerimde kalakaldım.

Her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şan,
Bir hamlede dünyayı saran ışıktan tûfan...

Birkaç düzine çadırken devrinde Osman’ın;
“Devlet-i âliye oldu” elinde Orhan’ın.

Yürüdü garbın karanlık âfâkına emîn,
Gürledi gülbanklarla her yanda “feth-i mübîn”...

Derken her yerde tek yürek evlâd-ı fâtihân,
Yürüdü dört yana önünde Yavuz Selim Hân...


Çağlar ve çağlar boyu böyle kükreyip durduk,
Dünyada tıpkı bir uhrevî saltanat kurduk.

Hülyâm hâlâ meshûr cedlerin velvelesiyle,
Ve meydanları dolduran at kişnemesiyle...

Her taraf Bağ-ı İrem’di o kutlu devirde,
Âdeta Cennetler tüllenirdi perde perde.

Meğer kadrini bilmişler zamanın çok erken,
Henüz hiçbir yerde onun sırrı bilinmezken.

Nûrdan ırmaklar gibi akmışlar çağlar boyu,
Çağıltılarla her yanda; Cennetlerden suyu...

ESKİ GÜNLER

Hep eski yamaçlarda yeni güller,
Arayıp durmuştun bir ömür boyu..
Çiçeklerde geçmiş günlerin bûyu,
Mâziden renkleri, mâziden suyu,
Gelir sanmıştın o masmavi dünler...

Mecnun gibi hep bir âhû peşinde,
Çölden çöle koştun tâ doğuşundan,
Çıkmadı asla hayalinden cânân;
Hayatın bir nişan, ölümün bin şan,
Varı atıp hep yoku seçişinde...

Sessizdi rûhun derinliklerinde,
Hayalindeki o mavi dünyalar,
Yol gösteriyordu sana semalar,
Ya o rûhunu haykıran sadalar,
Ne ra’şeler vardı akislerinde..!

Sen coşkun, mevsim de tam müsaitti,
Çiçek koklamak için her bucakta..
Ve ak horoz ötüyordu şafakta,
Yankılandı nağmesi her dudakta,
Gökler de bu armoniye şâhitti...

Bilmedin hayatta baharı-güzü,
Zevk u safâ bir yanda, sen bir yanda,
Herkes serâzâd olduğu zamanda,
Âdeta esir yaşadın cihanda,
Gece gibi geçirmiştin gündüzü...

ŞİMŞEKLER GİBİ

Şimşekler gibi zuhur etmiştik bir devirde,
Her yanda karanlığı delerek perde perde...
Işıktan dünyalar kurmuştuk çok ötelerde,
Tuna boylarında ve daha bir sürü yerde.

Her bucakta bir zafer tâkı, bizler de şendik,
Yıldırımlar gibi dünyanın bağrına indik..
Allah’a tevekkül olup hep O’na güvendik..
Zâlimleri te’dip için gönderilen bizdik...
MÂZİ

Gittiğin yollarda yıllarca bekleyip durdum,
Bir muştu ümidiyle herkese seni sordum;
Mutlaka bir gün dönüp gelecektir diyordum:
Hülyâlarımdaki gül yüzlü kâmet-i bâlâ...

Hicranla yanıyor sînem hayli zaman oldu,
Çevremi hazan sardı, güllerim bir bir soldu;
Elimde ümit kâsem kıpkızıl kanla doldu,
Mevsimler geçiyor gelmeyecek misin hâlâ..!

Bir ben değilim herkes yollarda seni bekler
Bu serin yolculukta düşer-kalkar-emekler..
Ayyûka ulaştı âhlar ve dilde dilekler:
“Gel” diyoruz mâzi denilen gözleri şehlâ..!


MİLLET RÛHU – 1

Beklerim onu her sabah erken,
Ak hülyâlara yelken açarken;
Dönmüş geliyor kolunda cepken,
Beklerim onu her sabah erken...

Gözlerim yoruluncaya kadar,
Rûhum yollarda hep onu arar..
Şu hüzünlü mavilikte zâr zâr,
Beklerim onu her sabah erken...

MİLLET RÛHU – 2

Gönlüm hasretinle yanar, derdime derman gel!
Tabibim Sen ol yine, ey canıma cânan gel!
Sönmeye yüz tuttu, ümit meş’alem, aman gel!
Feryâdıma rahmeyleyip efendim heman gel!

Gül açıp bülbül öteli hayli zaman oldu,
Her yanda ağaran hayalin rûhuma doldu;
Rahmetler indi, sular akıp akıp duruldu,
Bekletme bu mevsim, tam mevsim-i âşiyan.. gel!


ORTA FASIL


BİLİR

İddiadır görmemişin haberi,
Her şeyi rûhuyla görenler bilir.
Ermemişte yoktur ilim eseri,
Hakk'ın sırlarını erenler bilir.

Hakikat semtine varmayan bilmez,
Sırr-ı “allemnâ”(*)yı görmeyen bilmez,
Mârifet güllerin dermeyen bilmez,
O’nun has bağına girenler bilir.


(*) Kehf sûresinin 65. âyetinde geçen “Nezdimizden, ona bir ilim öğretmiştik”
âyetiyle işaret edilen ilm-i ledün..

Dünyayı dolaşan seyyahlar değil,
Alev alev yanan Emrahlar değil,
Mihrab değiştiren ham rûhlar değil,
“Yâr yâr” deyip canın verenler bilir.

Aşk yolunda hep itilip kakılan,
Görülmedik belâlara takılan,
Horlanıp hep hor gözlerle bakılan,
Gün gelince gâra (**) girenler bilir.


(**) Kehf ashabına atıf yapılıyor.


KARANLIKLAR BOZGUNDA

Bir gün yine hüzünle dolup taştım ard arda;
Mecnûnun hasret ve yalnızlığıyla sahrâda..

Dolaştığı gibi dolaştım gamlı, derbeder,
Her yer bitevî simsiyahtı ben de mükedder...

Bir ümitsiz tablo ki, yer demir, gökler bakır,
Çevredeki kasvetten rûh sağır, gönül sağır.

Eğildim imanıma baktım; o ne tecellâ !
Sînemde yanan ışık pırıl pırıldı hâlâ..


Karanlığa meydan okuyan bir edâ ile,
Haykırıyordu “tın tın” çelikten sadâ ile..

Sarsılıyordu zulmetler yorgun ve bitkin;
Her an daha coşkundu aydınlık, daha gergin...

İrademe fer geldi ışıktan buğularla,
Beraberim sandım, sulardaki kuğularla.

Derken bu sessiz şölen bütün varlığı aştı,
Bir büyüyle gidip tâ âsumâna ulaştı.

Rûhum bu renk ve sesler içinde dirilirken,
Düşündüm ki duymuştum bu cümbüşü çok erken.


Madem ki, öteler sır verdi kendi sesinden,
Kurtulmaya koştum benliğin dar kafesinden.

Sıçradım son bir azimle ummana ulaştım;
Sırtımda taşıdığım “ten” lâşesini aştım.

Yıllarca süzgün bakışlarla rûhumu emen.
O insafsız kirpikleriyle gönlümü delen;

Bir fettân ki, her anışımda kalbim ürperir..
Yeter! Ey ihânet bakışlı cevrin elverir!

Sonsuza ulaşıyor artık beklediğim yol,
Gel artık sen de yollar yoluna gir ve kurtul!
HİLÂFET (*)

Gel ey, gül yüzlü, gümüş tenli, gözleri elâ!
Gel ey, gül bahçemde salınan kâmet-i bâlâ!
Uçup gittiğin günden beri hiç göz yummadan,
Hayalinle söyleşiyorum gurûpta hâlâ...

Dönüp geleceksin diye hep bekleyip durdum,
Uçup gittiğin yolda herkese seni sordum,
Bilsen rûhumda senin’çün neler neler kurdum..!
Hayalinle söyleşiyorum ey gül-i rânâ...

(*) Allah’ın ilk insanın şahsında insanoğluna lütfettiği mânevi pâye.
ESKİ ŞARKI

Rûhlarımızı saran mânâlarda,
Şanlı mâzimizden bin râyiha var..
Güzelliklere açık koylarda,
Başka türlü esiyor şimdi rüzgâr,
Rûhlarımızı saran mânâlarda...

Bir düzine zafer tâkı önünde,
At koşturuyoruz soluk soluğa..
Hızır’la arkadaş, Musa yanında;
Vardık “âb-ı hayat” akan musluğa,
Bir düzine zafer tâkı önünde.

İç içeyiz soyumuzla, pür-neş’e!.
Coşturan gülbankların gölgesinde;
Rûhlara ilham iniyor peş peşe,
Tıpkı eski şarkılar güftesinde..
İç içeyiz soyumuzla pür-neş’e...GELİR

Ne gelirse bize dâhilden gelir,
Haddini bilmeyen câhilden gelir.

Mefsedet taşıp alınca her yanı,
Hem dağ-tepe hem de sâhilden gelir.

Dudağına geldi milletin canı,
Çıkacak canlar Azrâil’den gelir.

Millet perişan, ahâli derbeder,
İdâre bilmez nâehilden gelir.Nesiller adına yaşanan keder,
Bazen gençten bazen kâhilden gelir.

Aldatma, hıyânet bir mergûb metâ,
Kimi soysuz, kimi asilden gelir.

Hayâ ve edebe artık elvedâ,
Öteler bilmeyen gâfilden gelir.

Deliler bitevî tımarhânede,
Delilik bize hep âkilden gelir.

Küfre yollar açık hemen her yerde,
Kimi câhil, kimi âlimden gelir.


VEFÂYA ELVEDÂ

Artık vefâya eyledik vedâ,
Sızlıyor içim her şeyden cüdâ,
Çehrelerde yalancı bir edâ..

Bir zamanlar canlı ve ataktık,
Çaylar gibi sonsuzluğa aktık;
Her tarafta bir meş’ale yaktık.

Biz neş’eliyken herkes de şendi,
Derken bir şeâmet iniverdi
Ve rûhlara uğursuzluk sindi..

Kalmadı eski günlerin tadı,
Bilinmez nedir Hakk’ın murâdı..
Her yanı bir belirsizlik sardı...

BATI HAYRANLIĞI

Batı hayranlığı sis gibi rûhları sardı,
Tıpkı bir ölüm şoku insanımızın hâli;
Ülkenin geleceği karardıkça karardı,
Sorulmaz kime ait bu yanlışın vebâli?
Batı illizyonu bitevî rûhları sardı.

Mesafelere takılmış iddialı rûhlar,
Hep yanıyor görünen yalancı mumlara denk.
Bir oraya bir buraya bu şaşkın gürûhlar;
Hedefe varamayacaklar ölünceye dek,
Mesafelere takılmış iddialı rûhlar...

Yüce Yaradan’a karşı küstahça bir yarış,
Tarıyla, “her şeyi yarattım” iddiasında;
İlim adına aldığı yol henüz bir karış,
Zavallı aşılmaz bir tepenin cefâsında:
Yüce Yaradan’a karşı küstahça bir yarış...Fezâda milyonlarca ışık yılı her yana,
Görüp sezdiklerin nedir bu müthiş boşlukta.!
Bildiklerinle Hakk’ı ilân düşüyor sana;
Yoksa boğulacaksın bu ürperten çoklukta.!
Fezâda milyonlarca ışık yılı yan yana...

Seni Yaradan’a ulaştırmayan mârifet,
Rûhuna şaşılık verir ilimler adına;
Öğrenip ışığa ermektir en büyük hikmet..
Sanmam insanoğlunu erdirsin murâdına,
Onu Yaradan’a ulaştırmayan mârifet...

Gözlerini kapayıp gerçeği görmeyenler,
Asırlarca koştular bir serap arkasında.
Bugün kalplerindeki ışığı söndürenler,
Anlayacaklar dünyanın öbür yakasında,
Gözlerini kapayıp gerçeği görmeyenler..!ÇARKIMIZ

Durur her sistem miâdı dolunca,
Bizim dünya sürer-gider âhenkle..
Döner hep çarkımız yollu yolunca,
Işık zulmetleri geçer âhenkle.

Bir gün yollar gelip çıkınca düze,
Hicran olur, hasret olur köksüze..
Hasımlar gelince bitevî dize,
Nûrlar karanlığı siler âhenkle.

Günü gelince silinecek inan,
Tarihe savrulan o büyük yalan!
Şafak ortalığı sardığı zaman,
Ünümüz göklere erer âhenkle.

Ülke evlatları bir bir dönecek,
Asırlık mahzunlar o gün gülecek.
Hızır, Musa bir araya gelecek,
İşte o gün devran döner âhenkle...HER ŞEY SENDEN

Her şey Senden, Sen ganîsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!
Hem evvelsin hem âhirsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Bulduğumu Sende buldum,
Bâtıl şeylerden kurtuldum;
Gelip kapında kul oldum;
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Ayân ışığın her yerde,
Gözsüzlere eşyâ perde;
Huzûrun dermân her derde,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Dünyalar Seninle Cennet,
Nimet Senden kime minnet?
Gel kuluna merhamet et!
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Gönüllere hayat iman,
Mü’minlerde tam itminan;
Gâfillerin hali yaman,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Işığınla aydın her yan,
Şaşkınlar arıyor burhan,
Tecellin her yerde ayân,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Âlem kitap eşyâ ap-ak
Otlar ağaçlar ve toprak,
Seni söyler yaprak yaprak,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Ârif gönlün bağlayarak;
Aşık her dem ağlayarak,
Kulun bağrın dağlayarak,
Rabb'im Sana döndüm yüzüm!
SOKAKLAR
–Anarşiye pey çekildiği dönem–


Sokaklar gördüm, sokaklar tıpkı bir karnaval,
Yığınlar üst üste, yığınlar sersem ve aval...

Toplum hezeyan içinde ve her yanı titrek,
Bu illetli bünyeye sağlam bir neşter gerek!

Yoksa buhranlarla inleyip duracak her rûh,
Buhranlara doğru yelken açacak her gürûh...

Baktım bir an onun şimdiki hazin hâline,
Burkuldu yüreğim o bitmeyen melâline...

Izdıraplı yok; ızdırapsız soluklar, sesler,
Bize yazık! Sessiz kalanlara da esefler..!

Gamsız dolaşıyorlar yangının çevresinde,
Dolaşıyorlar; her biri bir âhû peşinde...

Parça parça sîne ister dert mûsıkîsine,
Yepyeni bir ses katsın ızdırap bestesine...GÖK KUŞAĞINDAN TÂKLAR

Işıktan gelmiş nizam beğenmeyen beğenmez,
Herkes yıkılsa da o tahtından asla inmez.

Gelip geçti her fikir, geçenleri kaldır at!
Çıkmazlarda tek menfez Allah yolu hakikat...

Yençerice düşünce dikiş tutmaz sökülür,
Kulaktan dolma irfan öte uçtan dökülür.

Millete rağmen her şey bir akılsızlık dengi,
Yollar içinde yolumuz doğruluk mehengi.

Sönmez ışık kaynağı, peygamber yedeğinde,
"Ballar balı" denilen hep O’nun peteğinde...


Ondan bize vasiyet sahip çıkın cihana!
Tutun irfanı elde hükmeyleyin zamana!

Çıksın öne artık, dünü-bugünü bilenler,
Savulup gitsin, hepsi bir baskınla gelenler..!

Gariplere bayram; belki bugün belki yarın!
Hele şu hamuru, bir miktarcık daha karın!

İlhat çöküyor gayrı, ona gerek bir mezar.
Siz kazmasanız dahi, zaman bir çukur kazar..

Çoktan yolları doldurdu ışıktan atlılar,
Gök kuşağından tâklar, bayramınızı kutlar...
DELİ SANIR

Dost ile dost olmak gâyem,
Başka şey istemez gönlüm!
Aşk u şevk olsun sermâyem,
Tambur-ney istemez gönlüm.

Tek O’nunla dost olayım,
Kadehler gibi dolayım,
Gül bahçesinde kalayım,
Nam almak istemez gönlüm.

Şöhret ü şandan geçeyim,
O’nun yolunu seçeyim,
Kulu olup hep sekeyim,
Şah olmak istemez gönlüm.
Hem yazımı hem kışımı,
Bırakayım meâşımı (1)
Koyam yoluna başımı,
Can u ten istemez gönlüm.

Sezmesin dostlar hâlimi,
O'na bağlı âmâlimi,
Duymasınlar melâlimi,
Bilinmek istemez gönlüm.

Zaten bir bahtı karayım
İçi-dışı hep yarayım,
Derdim dildâra varayım,
"Kîl u kâl" istemez gönlüm.

Kimi beni deli sanar;
Dertli kalbim O’nu anar ..
Şeker-şerbetlere banar,
Başka bal istemez gönlüm.

(1) Dünyaca yaşamak

ZİYÂ VE ZULMET

Sanki toplum bir girdap etrafında dönüyor,
Şaşkın, kararsız, bitkin bir yok olma göçünde;
Her lâhza biraz daha ümit mumu sönüyor,
Ufkunu saran perde perde kaos içinde.

Çatırtılar geliyor sürekli tepemizden,
Her yanımızda âdeta ateşten bir tûfan;
Çevre alev alev yanıyor, kibriti bizden;
Şimdi bu kapkara yangından titriyor âsmân.

Toplumda hakikatler tepetaklak bitevî,
Bir sisli gurbet içinde genci, ihtiyarı;
Hezeyan içinde çarşısı, pazarı, evi,
Çılgınlık zinde güçlerin en bâriz şiârı,

Evler, birbirinden kopmuş fertlere aşhâne,
Baba yamak bu gamhânede, anne de aşçı..
Sokaklarda gaseyân, her köşede meyhâne,
Şanlı bir millet için bu âkıbet ne acı!

Geçtik çılgınlıkta Roma'yı, Bizans'ı çoktan,
Zamanın çiğneyip attığı talihsizleri..
Bizim bahtsızlığımız bir düzine kopuktan,
Nesepsiz düşünceleri, nesepsiz özleri...

Peylendi ahlâksızlık bir mergûb metâ gibi,
Sefilleşti düşünce faziletlere inâd.!
Horlanıp hor görüldü yurdun asıl sahibi,
Şimdi millî rûh hakîr, kozmopolitlik âbâd...

Tıkalı bize yollar, hiçbir yana geçit yok,
Farelere şehrâyîn, yollar onlara göre..
Kalkıp kış uykusuna yatmış ararsan pek çok;
Bir zamanlar hak fikri, şimdiyse sükût töre...

Âlimler hissiz, ilim yuvaları desteksiz,
Yaşasın pâyeler nişanı! Şiltler, formalar;
Mektepler “Hayd Parkı” talebe ilme isteksiz..
Ve "Batı uygarlığı" diye hayal kurmalar...Öğretenler silme dilsiz, öğrenenler sağır,
Kime ne anlatırsın düşünceler karanlık..
Toprak simsiyah çorak, gökler demir, yer bakır
Yetişin yurdun sahipleri, yetişir artık!..

Emâreler var tüllenen şafağın bağrında,
Nâralar duyuluyor dağların ötesinden.
Karanlık şimdi derdest tam ışığın ağında,
Sürpriz nağmeler tın tın zamanın bestesinden.

Artık her bucak bu neslin rüyâlarıyla şâd,
Ve herkesin elinde bahardan bir demet gül..
Âbâd ol ey Nûr adam; bizleri ettin âbâd..!
Şimdi zirvelerde bir başka ötüyor bülbül...DOSTLA HALVET

Hakk’a kul olanlar kula kul olmaz;
Kulluğa erenler yollarda kalmaz.
Rûhlarında vuslat, rûhlarında haz,
Âlem aldansa da onlar aldanmaz.

Hak eşiğine baş koyup bekleyen,
Dost düşünüp, dost deyip, dost söyleyen;
Şevklerle şahlanıp aşkla inleyen,
Yüz hazan görse de sararıp solmaz.

Bir üveyk gibi şahlanmış rûhuyla,
Pür neş’e ve meleklerle kolkola,
Uzayıp Sonsuza ulaşan yola,
Girip yol alanlar asla yorulmaz...

Rûhâniler gibi kanat çırparak,
Akıl ermez ufuklarda uçarak;
Gidip sır kapılarını açarak,
Hak’la halvet olur; olur ayrılmaz.ZULMET ÇÖZÜLÜYOR

Her tarafta bir ışık, karanlık çözülüyor,
İzbelerde uğultu, yarasalarda telaş...
Yalan balonları büzüldükçe büzülüyor,
İlhat kayıyor ölüm ufkuna yavaş yavaş,
Her tarafta bir ışık, karanlık çözülüyor.

Milyonlarca yıldızdan, milyonlarca gizli nûr,
İniyor sessiz sessiz zulmetlerin bağrına..
Ve inançla ışıldayan çehrelerde huzûr,
Koşup ebediyet üflüyorlar dört bir yana,
Milyonlarca yıldızdan milyonlarca gizli nûr...

Her gün daha da enginleşiyor mavi ümit,
Baykuşlar her yanda ölüm marşları söylüyor..
Ve işte ufukta levent boylu "Nesl-i cedît"!
Gecelerde hırıltı, geceler boğuluyor;
Her gün daha da enginleşiyor mavi ümit...

Ürpertiyor karanlıkları esen rüzgârlar,
Toprak rahmete döndü çölün enginlerinde..
Kabarıyor denizlerde masmavi dalgalar;
Renkli baharlar müjdesiyle günün birinde..
Ürpertiyor karanlıkları esen rüzgârlar.

EMEKLİYORUZ

Kaç mevsim oldu yollarda zelil ve derbeder,
Gökte uçanlara inat hep emekliyoruz.
Hâlimiz mezardakilerin hâlinden beter,
Sırlı bir nûr kapısı açılsın bekliyoruz...

Ayaklarımızda zincir, boynumuzda kement,
Sürüm sürümüz, sürüm sürüm bütün insanlık.
Yazık! Süründürülüyor bu koskoca millet,
Mukaddesler târumâr, düşünceler karanlık.


Yollarda bekleyenler de var süzülmüş gözler,
Sînelerinde sızı, çehrelerinde hasret..
Yürüyorlar arkalarında ışıktan izler;
Yürüyorlar ve Cennet kevserleriyle sermest.

"Âb-ı hayat" içip ölümsüzlüğe ermişler,
Hülyâları pırıl pırıl, ufuklarında nûr
Daha şimdiden varıp Cennetlere girmişler,
Esiyor çevrelerinde üfül üfül huzûr.

Dört bir yanları hazan bilmez bahçeler-bağlar,
Neş'eyle güler semâ, vuslatla coşar zemin..
Bu dünyada her mevsim, ayrı bir bahar çağlar,
Burada âdeta her şey gökler kadar derin...IŞIK İNSAN

Işıktan bir insan
Rûhum ona kurban
Nûrlandırdı bizi
Tekmil hepimizi
Menendi olmayan
O eşsiz kahraman

O’nunçün var oldu
Nûruyla yoğruldu
Yerler ve âsumân
Varlık ona hayran
Duyuldu bir anda
Tâ arşın altında

Ulu mesaj Furkan
Şimdi O’nun meydan
Işık saçan Kitap
Benzersiz bir hitap
Her tarafı nûrdan

O’nda top ve çevkân
Nûrla yere indi
Ah u efgân dindi
Arz oldu âsumân
Gönüllerde Sübhân
Ondan evvel dünyâ
İfritten bir gayyâ

O denli perişan
Fesat dolu mekân
O’nunla dirildik
Sonsuzluğa erdik
Rûhlarda heyecan
Sînelerde iman

Nûrdan ikliminde
Bal akan dilinde
Dertlilere derman
Ümitsize iman
Sultanlar Sultanı
Gönüllerin cânı
Herkes Sana hayran
Kıtmir Sana kurban.

DEVLET-İ EBED MÜDDET

Battı deseler de o bir gün yine doğacak,
Er-geç ışık gelip karanlıkları boğacak..
Nûr üstüne nûr saracak arzı dört bir yandan,
Kurtulacak insanlık şu binbir hafakandan;
Gözyaşından rahmet bulutları çevik-çalak,
Her yana inci gibi damlalar yağdıracak.

Haşr u neşir fışkıracak bu sessiz mezardan,
Ellerinde demet demet gül yeni bahardan..
Sonra da herkes ölüm çukurunu geçecek,
Varıp Hızır’la bir sırlı halvete erecek;
Dudaklarında pırıl pırıl kâseler nûrdan,
İçecekler "âb-ı hayat" fışkıran pınardan.

İmanı, aşkı, ümidiyle tam şahlanarak,
Bendine sığmayan seller gibi çağlayarak,
Bir yepyeni dirilişe doğru bütün millet..
Dillerde kudsî türkü "Devlet-i ebed müddet"
Kasvet dolu son bir devreyi daha aşacak
Rûhların beklediği zirveye ulaşacak...

Hiç durma yürü gönlünde nûr, dilinde hikmet
Yolun sonuna az kaldı; hele biraz gayret!.
Kıvran daha bir süre düşünce azabıyla!
Ve rûhunda duyduklarının ızdırabıyla,
Yüksel Sonsuz’a doğru ve milleti de yükselt!
Yükselt ki, biraz ilerde tarih-i şehâmet...
......................................................................
......................................................................TEN BİR KADAVRADIR

Ten bir kadavradır, içinde can olmayınca,
Gönül bir havradır, özde irfan olmayınca.

Dünya iç içe kuyu ve karanlık bir zindan,
Sînelere ışık saçan iman olmayınca.

Dimağlar buruktur ve yüreklerde hafakan,
Esip “üns” yelleri derde derman olmayınca.

Huzûrsuzluğa düştü beşer huzûr ararken,
Elinde Rab’den gelmiş bir Furkan olmayınca.


Yitirdi her şeyini kazanacağım derken,
Yolunu aydınlatacak burhan olmayınca.

Yıllar var ki aynı şaşkınlık sürüp gitmekte,
Düşüncelere hükmeden vicdan olmayınca.

Zâhire bakılırsa ümit mumu sönmekte,
“Neylesin Mahmutlar” Hak’tan ihsan olmayınca.

Asırlar var ki hep su dövüp durduk havanda,
Mârifetimiz imanla harman olmayınca...

......................................................................
......................................................................HIZIR ÇEŞMESİ

Ufukta ard arda şafaklar ve göklerde nûr,
Sarıyor her yanı, boğuyor karanlıkları;
Hırıltıda artık câhiliye artıkları..
Ve üfül üfül esiyor her tarafta huzûr...

Sanki bağrına ışıklar yağıyor gibi Tûr,
Göründü toplumun asırlık aradıkları;
Hızır çeşmesi şimdi başına vardıkları
Çehrelerinde ışıl ışıl parlayan sürûr.

Işık hep karanlığı takip etmiştir meşhûr;
Bütünleşiyor zamanın parçaladıkları,
Bir bir çıkıyor Hak dostunun anlattıkları;
Bizlere zaferler, gülbanklar; soysuza kubûr...
ÖLÜMÜN ÖTESİ

Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer,
Öteye inanmayan sînelerde burkuntu.
Her gün rûhları sarsan kederli birkaç haber,
Bunlar için hezeyan saklanacak tek kuytu.

Derbeder dünyalarında her şey mâlihulyâ,
Her lâhza nâsiyelerinde yokluğun eli..
Onlar için "Ebediyet" erişilmez sevdâ,
Yaşamak bin ızdırap; çektiklerinden belli...

Kimiler: "Gidecek her gelen!" tesellisinde,
Öyle ya bu hayatta çakırkeyf olmak gerek.!
Kimiler nefis ağında, gençlik pençesinde,
Zavallı hep bu hezeyanla tükenecek.Âheste öğütüyor zaman ve dinmiyor çark,
Ne işe yarar çağın huzûr tesellileri.!
Bir meçhul an karşımıza çıkacak son durak,
Avutmaz bu yâveler zil zurna delileri...

Tıpkı varoluş gibi bir gerçektir diriliş,
Yolunu bulmuş gönüllerin ak dünyasında.
Bu kutlu yolculukta gâye Sonsuz’a eriş,
Ve beklenen mutluluk ölümün verâsında...
BAYRAM SEVİNCİ

Ölüm ayrılık ama, bize bayram sevinci,
Hoşnut ise Yaradan yolda bulunmuş inci.

Gözsüzlere bu dünya nefsânîlik meşheri,
Germiş ağını bekler her bucakta bir peri...

Bu büyülü iklime kendini salan insan,
Serâzâd arzularla yaşar hemen her zaman.

Rûhunu sarar simsiyah perdesiyle yokluk,
Akar gönlüne tasa ve keder oluk oluk.

Ölüm bize dümdüz yol, onlara bir sarp yokuş;
Hakk’a varan yollarda yokuşlar bile pek hoş..!
İnançsızın murâdı her zaman Kâfdağında,
Dünya İrem olsa da onunki sel ağında...

Bizse, yatar kalkarız ama ekinler gibi..
Onlara göre ölüm bir çukur ki yok dibi.
* *
Doğrulun kör yığınlar, doğrulun O’na dönün!
Gelmeden akın-karanın ayrılacağı gün...

Yaradan bağışlar, rahmeti kahrından artık,
Biraz döğünün kapısında ağlayın artık!

Ceyhun olan göz yaşı eritir dağı-taşı,
Gönülde hüzün ağı her ibâdetin başı...

Gerilin yay gibi uçun semâviliklere,
Eğilmesin başınız yerdeki gölgelere..!

Yolda ölüm olsa da, bize bayram sevinci,
Hoşnut ise Yaradan yolda bulunmuş inci...

HER YERDE
SENİ ARARIM

Duyur rûhuma sevgini,
Kalmasın Sensiz kararım.
Mest et ki bezminle beni,
Her yerde Seni ararım.

Dört bir yanda izler ile,
Ufuklarda gözler ile,
En yürekten sözler ile,
Hem inler hem de yanarım.

Sular gibi çağlayarak,
Sana gönül bağlayarak,
Hiç durmadan ağlayarak,
Seni herkesten sorarım.

Arzum, kendimden geçeyim,
Vuslat şarabın içeyim,
Ak yolunu yol seçeyim,
Artık yollardan bîzârım.GEÇER

İnanıp Hakk’a eren geçilmez yoldan geçer;
Hak halkasına giren, deryadan-çaydan geçer.

Düşmüşse yâr yoluna "Ona Bağdat sorulmaz",
Yağma eder varını, servetten-maldan geçer.

Girince Dost hayale başka mâşûk aramaz,
O’nu özünde bulan inci-mercandan geçer.

Kiminin kasdı cemâl, kiminin kaş ile göz,
O’nu mahbûb bilenler, kirpikten-kaştan geçer.

Çay gibi akar varlık, akana meyl edilmez!
Âkıbeti görenler, her şeyden-baştan geçer.

Aşka yelken açanlar yol almıştır muhakkak,
Tadanlar aşk şarabın kaymaktan-baldan geçer.

Nefsini bilmeyenler bilmezler O’nu asla!
O’nu bilen ârifler ipekten-şaldan geçer.

Benlik ateşten atlas, gurur karanlık dâvâ,
Gidip O'nu bulanlar benlikten-candan geçer.

SABIR

Sabır bir büyülü derman, arkasında iman,
Sabretmeyenin hâli hicran üstüne hicran!

Her şeyde var bir usûl, sabır da zafere yol,
Sık dişini azıcık, dolabildiğince dol!

Sabırla pişen insan, kemâle erer inan!
Acelecinin işi harmanda sapsız saman.

Teennî eden erer, acele etme sakın!
Vurulup dövünsen de ıraklar olmaz yakın...

Örümcek bekleyerek, ağa ağ ekleyerek,
Gider hedefe varır nice emekleyerek.

Sırattan ince bir iş, koş geçenlere yetiş,
Geçen sabırla geçti, aksi bir sürü teşviş...
ÇOCUK

Sînelerde koklanıp okşanacak tomurcuk,
Üfül üfül esen tertemiz râyihasıyla;
Yaradan’ın en büyük armağanıdır çocuk,
Masmavi dünyası, neş’e tüten havasıyla...

Millet ulu bir çınar, çocuksa bir çekirdek,
Sürgünler gibi kök salar toprağın bağrına;
İşlediği iş, fâtih ordularınkine denk,
Her gün yepyeni bir iklimi alır ağına...

Çocuk bir neş’e kaynağıdır yuvada inan!
En tatlı nağmeler gibidir soluğu-sesi..
Çocuksuz yuva eksik, onsuz mutluluk yalan,
Cennet meltemleri gibidir onun nefesi...Goncalar gibi tebessüm eden çehresinde,
Her zaman ayrı bir güzellik tüllenir durur..
Çocukla seslendirilen hayat bestesinde,
Ebediyet âleminden şarkılar duyulur.

Yuva bir çöldür o filizleninceye kadar,
Çocuk cıvıltısıyla yuva Cennet’e döner..
Rahmet her yerde yaşlıyı ve çocuğu arar.
Çocuksuz yuvaya ne lütuf ne rahmet iner.

ÖTELER

Açılsın bir bir kapılar,
Bu dünyanın ötesinden..
Duyulsun altın şarkılar,
Ölümsüzlük bestesinden.

Yaşayan yaşadı bilin!
Ölüler siz de dirilin!
Melekler gibi gerilin!
Rûhunuzda Hak sesinden.Uyanık sîneler bilir,
Gönül insanı dirilir,
Rûhlarına eser gelir,
Bilinmez’in nefesinden.

Ağlayan gözler açılır,
Gözlere ışık saçılır,
Ak-kara her şey seçilir,
Işık yayar hâlesinden.

İHTİLÂL

İnkılâp rûhtan fışkıran bir ışık,
İhtilâl cesette dolaşan bir bit,
İnkılâp vahyi gölgesinde tesbit,
İhtilâl cemiyet bitmiştir artık..!

İnkılâp ufukta nûrlu bir şafak,
İnsanca özlenen hayata erme..
İhtilâl milleti yerlere serme,
Ve dalgalanan çatık kaşlı bayrak...SARSINTI

Evlerdi, yurtlardı gözümün nûru,
Görmeden baharı hazanı geldi.
Yapılanlar sînelerin sürûru,
Yapan yaptı şimdi bozanı geldi.

Gül bahçesinde bir muson rüzgârı,
Kırağı korkusu bülbülün zârı,
Izdıraptan hiç kalmamış karârı,
Bu işin de artık mîzanı geldi...


Saksıda güllerim buruşup gitmiş
Hızır-İlyas bir dem buluşup gitmiş;
Bahar yamaçlarla konuşup gitmiş,
Bize Azrâil’in ezanı geldi.

Kapımın önünde sanki bir son gün
Simsiyah örtüler, ışıklar ölgün..
Enbiyâ, evliyâ yurduna sürgün,
Göç edip gitmenin zamanı geldi.

Bana ne arkada kalan dünyadan!
Gözlerime büyü yalan dünyadan;
Benim’çün her zaman nâlân dünyadan,
Bir gerçek âlemin fizânı geldi.


BU ÜLKE

Bu ülkede “han sarhoş hancı sarhoş”,
Yanıp gitmiş başakları biçilmez.
Sular akar isli-paslı ve nâhoş,
Yosun tutmuş pınarları içilmez.

Çoklarında heyecandan eser yok,
İsyan içinde aç, nankörlükte tok..
Ölmeden gömülmüş ararsan pek çok,
Hortlaklar diyarı yollar geçilmez.

Ak geçmişten kalmamış nâm u nişan,
Yıkılmış köprüler, yollar perişan;
Acı bir rüyâ bizlere ulaşan,
Yalan–gerçek birbirinden seçilmez.

Tarih bir koyda yanıp sönen fener,
Birkaç harâbe, bir-iki de kemer;
Üst üste devrilen bütün değerler,
Bir daha ya dikilir ya dikilmez.

YÜZÜ YERDE

Yüzü yerde görünür kimde kemâl var ise;
Sürüm sürüm sürünür, bir kimse cebbâr ise.

Haddini bilmez azar, kendi kuyusun kazar,
Dış yüze “Durmaz sızar” içte gurur var ise.

Nefsi herkesten hakir, yaşlanıp olmuş bir pîr,
Eli, alnı bütün kir yârânı ağyâr ise...

Başını almış gezer, ne anlar ne de sezer,
Hayale inci dizer şeytanlara yâr ise.
* *
Gönül bir tahtırevan muhabbet onda sultan,
Cennete girer insan hep sevgi arar ise.

Hak kullarını sever, kullar Cennete iver,
Kimi dizini döver, eğer bir gaddar ise..


UYAN!
–Karanlık günlerin vâveylâsı..–

Her yerde sanki hazan!
Bağ bozuk, bağbân gamlı!
İnâyet Rabb’im aman..!
Dağ sisli, ova yaslı,
Etrafı sarmış duman...
Paslı gönül, sefil rûh,
Amanın buna derman!
Azgınlaşmış her gürûh,
İnsan değil, bir azman.
Böylesi görülmedi,
Baş yaba, ayak saman.
Görenler gerilmedi,
Bu ne müthiş bir zaman.
Kırık-dökük cemiyet,

Durum duman mı duman;
Zillet üstüne zillet,
Bekliyoruz kahraman...
Herkes başka şey söyler,
Gerekli bir tercüman;
Sağa-sola tökezler,
Görüş ufku toz-duman...
Hırsız evlere girmiş,
Adam yaman mı yaman.
Sevgili uçup gitmiş,
Avdetine yok güman.
Herkes uykuda hâlâ,
Gaflet derin bir umman;
İşleri serap, hülyâ,
Ne nâdim ne de pişman.
Uyan ve kendine gel!
Akıp gidiyor zaman,
Saati meçhul ecel!
Geliverir sormadan...UFUK

İnsana, insan denmez kendini bulmayınca,
Gönül bir virânedir sevgiyle dolmayınca.

Öze dön bırak teni, sever isen kendini,
Yolda kalırsın inan Allah’la olmayınca.

Nefsine uymuşsan tam, işin câm üstüne câm,
Bir yere varamazsın Hakk’a bağlanmayınca.

Allah mâşûk, Allah yâr, gayrısı sînede bâr.
Eremezsin huzûra aşkıyla yanmayınca.TOPLUM
VE
TEESSÜR

Ne yürekte heyecan ne kafada bir karar,
İradede can yoksa yaşamak neye yarar.
Yığınlar iflasta ve zarar üstüne zarar;
İnan gözlerim şimdi eski günleri arar.
Düşüncede sefâlet, mukaddesler târumar,
Cemiyet bir yığın; cemiyet kendinden firar;
Yaşamak zillet oldu, yaşamak insana âr,
Hayat denen bu ise, rûhum her şeyden bîzâr...NEREDE O YEMİNLER?

Kadrim bilinmedi deyip darılma!
Bilinmeden göçüp gitti büyükler.
Darılıp cepheden sakın ayrılma!
Himmet bekler taşınacak bu yükler.

Sen azmedip yürü, bilenler bilsin!
Yürü ki zirveler rükûa gelsin,
Zorluklar karşında bir bir eğilsin,
Yolunu bekliyor yerler ve gökler.

Makam arzusu, mansıp düşüncesi,
Pusuda bekleyen menfaat hissi.
Yoktu önce bunların hiçbirisi,
İhlâs tütüyordu bütün emekler.

Bir yangın görürsen söndürecektin,
Koşup hemen içine girecektin,
And içmiştin canını verecektin
Nerde o yeminler ve o dilekler..?

AK VE KARA

Apaydınlık bir dönem, kol kol gezen güneşler,
Semâda yüzüp giden kehkeşânlara inâd.

Her bucağı İrem Bağları’na denk o günler,
Gök kuşağı gibi zafer tâklarıyla âbâd...

Sonra bir kâbuslu devir ve aranan dünler
Çoklar firavunlaştı firavundan da berbâd.

Harâb oldu her taraf, soldu çiçekler, güller,
Bülbülün dilinde dinmeyen yeisli feryâd.

Gökler gamlı, bulutlar küskün, kurudu göller,
Virânelere döndü her yan, simsiyah eb’âd.

Yine rüyâlarda kor, tütüyor eski günler
Mışıl mışıl döl yatağında o millî murâd...


EFENDİM

Hasret Sana bu gözler, gönlüm yolunu gözler,
Huzûra ersem bir kez, bahara döner güzler.

Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım,
“Sen Sen” deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler...

Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi;
Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler.

Gelenler erer nûra, her biri bir sürura,
Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler...

Toprağından tozundan, o mübârek izinden
Zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler...

Ölgün ne desem Sana, medhin düşmezdi bana;
Bir şey diyeyim dedim, vefâ etmedi sözler.

O derin şefkatinden ve engin himmetinden,
Dönüp bir teveccüh kıl; rûhum lütfunu özler!
HAK ERLERİ

Koç yiğitler var gönül dünyasında,
Aramızda cefâsına dururlar.
Rûhlarıyla göklerin verâsında,
Bizimle tenezzülen bulunurlar...

Ay gibidir vicdanları, yüzleri;
Gönüllere taht gibi kurulurlar.
Bir an vefâsızlık etse gözleri,
Ömür boyu dövünür, vurunurlar.

Bir inhirâfa uğrasa özleri,
Hazan vurmuş güller gibi kururlar.
Şeker-şerbettir onların sözleri,
İşitenleri gönülden vururlar.

SULTANIM

Başım fedâ olsun nûrlu yoluna,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!
Bir kez merhamet kıl kıtmir kuluna,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Kapına baş koymuş kulların bekler,
Her birinden yığın yığın dilekler,
Teveccüh etmezsen boştur emekler,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!


Senin olmadığın her bucak ıssız,
Gönüller kararır inan ki Sensiz!
Gel rûhuma bir nazar eyle sessiz;
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Din yolunu açıp şehrâh eyleyen,
Pinhân-ayân her gerçeği söyleyen;
Gökte, yerde ümmetini dileyen,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Hakk’a varılamaz Senden amansız,
Seni tanımayan gider imansız...
Kulunu mahşerde bırakma yalnız!.
Gönlümü fetheden Sultanım benim!


BAŞKASINI

Bir göz ki görmüş O’nu arar mı başkasını!
Bir can ki duymuş O’nu, anar mı başkasını!

Aşk ile yanan insan, sînesi kebap olan,
Pişmiş, ermiş bulunan duyar mı başkasını!

Aşktır gönül üstâdı; yetiştirir rûhları,
Aşka âşık olanlar tutar mı başkasını!

Gönül tahtların tahtı, Süleyman’ı muhabbet,
Hak sevgisini bulan, duyar mı başkasını!

Her işi başka safâ bu mâşûk u pür-vefâ,
O’nunla vuslat olan sarar mı başkasını!

Kullar O’na kul oldu, kulluğu cihan değer,
Kullukta fahir bulan anar mı başkasını!

Bulanlar o bulunmazı, eşi olmayan Sultan,
Güzelliği nümâyân, arar mı başkasını!


GÖNLÜMÜN VİRDİ

Yıllarca boşalıp doldum,
Her şeyi özümde buldum.
Karanlıktan hep korkardım,
Işığa erdim kurtuldum.

Ya şimdi neden korkayım,
Çelikten gerilmiş yayım,
Hem bugün hem de ferdâyım,
“Hû” deyip O’nunla doldum...

Ayrı düşen titrer elbet,
Şundan-bundan bekler himmet.
Kulluk boynumda bir kement,
O’na dayandım doğruldum.

Azrâil kiminin derdi,
Korkar ölümden en merdi..
O benim gönlümün virdi,
Şimdi onunla yâr oldum.


Korktuğum olmuştu önce,
Dünya gönlüme düşünce,
O’nu yokluğa gömünce,
Kendimde kendimi buldum.

Özünden geçmeyen bilmez,
Beden insanı dirilmez,
Ölmeden ölenler ölmez!
Ölüm yolunda yoruldum.

Kâh düşerek, kâh kalkarak,
Yürüdüm hep ağlayarak,
Çaylar gibi çağlayarak,
Umarım Hak’tan duruldum..!


KIRIK MIZRAP_2

RÛH UFKUBEN GELDİM

Kulluğum başımda billûrdan bir taç,
Kullukla erilmez pâyeye erdim.!
Kapında bu benden hep Sana muhtaç;
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Duydum büyünü en engin bir hazla,
Koşarken koşanlar Sana bin nazla;
Bense, işte bu perişan niyâzla,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Kalmadı korkum yakından-ıraktan,
Her şeyi çözen, çürüten topraktan;
Tek endişem var, o da son duraktan;
Aç kapını, tut elimden ben geldim!


Fikirler bomboş ve hudutsuz fezâ,
Duyulan ürperti rûhlara ezâ..
Kapıkulların durunca niyâza,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Ses ver, öteden nağmeler duyulsun!
Ünsün akıp akıp rûhuma dolsun..
Kaybedenler yitirdiğini bulsun,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Üst üste şafaklar söksün çöllerde,
Açsın bahtımın ikbali her yerde;
Tıpkı bir tulû gibi perde perde,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!


Doğup esince nûrun tepelerden,
Duyulduğunda nâmın kubbelerden;
Taşarken celâlin minarelerden,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Hep uzak olsam da Sen yanımdaydın,
Bütün benliğime nûrunu yaydın;
Seninle olunca günlerim aydın,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Rûhumda hafakan, boynumda kement,
Hatırımı yakîninle mâmûr et!
Hâlim sana ayân, eyle inâyet!
Aç kapını, tut elimden ben geldim!
FÜSUNLU IŞIK

Söyler Seni yüz bin dil ile dağlar, dereler,
Her yanda tül tül esmâ ve sıfâtın görünür..
Duyunca adını her gönül ürperir-inler,
Çehreler büyülü bir mehâbete bürünür...

Vücudun aynasıdır varlık bunda şüphe yok;
Her varlıkta Cemâlinden bin bir edâ gizli..
Münkirlere olmasa da mü’mine şahit çok:
Gördüğümüz her şey âdeta lâhut benizli...

Füsunlu ışığın gerçi her simada ayân,
Ancak güzelliğine âşinâ olan görür.
Renkler, şekiller, sûretler Seni anar her an;
Anar ve çağıltılarla ummanına yürür.


Tesbih etmeyen var mı Zâtını bu cihanda?
Bütün eşyâ Senin şem’ine pervane döner;
Vuslat duygusu her sînede bir kara sevda,
Kara sevdalı olmak bile pâyeymiş meğer..

Bırakma hicranlara açık tahtımla beni!
Lütfedip vuslatınla rûhumu âbâd eyle!
Yakma ikbal bilmeyen kara bahtımla beni!
Bir nîm-i nigâhla olsun gönlümü şâd eyle!

Gönder ışığından rûhuma sönmeyen bir nûr!
Zuhûl etmeyeyim gayrı varlığından asla;
Ne olur insin artık mahzun gönlüme huzûr,
Kalmasın vadinin is’âfı bir başka fasla..!
AÇ KAPINI

İltifat et aç kapını bendeni sevindir.!
Nağmeler sun rûhuma ötelerin dilinden;
Sun, gönlümü saran hafakanlarımı dindir.!
Sunduğun gibi nâçârlara kendi elinden.

Sensin o tek merhametli, bana da bir ihsan,
Lütfeyleyip yolumu otağına eriştir,
Yol boyu her dönemeçte nezdinden bir burhan;
Sal gönlüme, ihsanını fakrıma yetiştir!

İç içe gurbetteyim, yok gurbetlerin dibi,
Ağarsın ak günler, gelsin zulmetin eceli.!
Sensin bu gamnâk gönlümün Biricik Sahibi,
Herkes gibi ne olur bana da bir tecelli.!

Bekliyorum yeni bir vuslat heyecanıyla,
Gönlüme o derin sevginin zevkleri insin.!
Ve kanatlansın rûhum aşkının tûfanıyla.
Hicran eksenli ızdıraplarım bir bir dinsin!

Duyayım kalbimde tecelli ettiğin ânı..
Ve bakışlarım sonsuzun rengine boyansın!.
Göreyim şevkin vuslata döndüğü zamanı;
İsterse artık her yanım ateşlere yansın...

O öyle bir hâl ki, orda güneş bir bengisu,
Madde çözülüp mânânın bağrında erimiş;
Rûh tecelli avında, gönülde kurmuş pusu..
Herkes bir büyülü temâşâ ufkuna ermiş.

O yerde, O’ndan başka hiçbir şey işitilmez,
Kulaklara çarpan ses duyguların bestesi;
Saatler "tik-tak", günler de doğup-batmak bilmez,
Orada bir sihirli meltem sarar herkesi...

MÂBET VE İNSAN

Duyanlar rûhlarında imanın neşvesini,
Duyarlar ezanlarda ötenin şivesini,

Yürürler durmadan mâbette Hakk’a niyâza,
Ererler vicdanlarında en büyülü hazza.

Kulaklarda tın tın sonsuzluk mûsıkîsi,
Dolup taşar rûhlarına Kur’ân zemzemesi..

Dinlerler hep uhrevî işvesiyle zamânı,
Bilmezler gün bitiminde gün bittiği ânı.

Gözlerinde tül tüldür Cennet’ten bir nevhayâl,
Dudaklarında kâseler, kâselerde zülâl.

Gönüllerinde güm güm ebediyet bestesi
Ve dillerinde âvaz âvaz sonsuzun sesi..
Gergin boyunları nâzenin kuğular gibi,
Hislerinde derinlik, derinlikse yok dibi.

Revâka ilk adımla mâbet duygusu başlar,
Orada kuşlar kanat çırpar, şadırvan ağlar;

Orada rükûa varmış gibidir kubbeler,
Şehâdetle kükremiş sanırsın minareler.

Sütunlar el bağlamış duran kullara benzer,
Her köşede heybete bürünmüş rûhlar gezer.

Bu büyü ile insan âdeta lâl kesilir,
Burada kimbilir daha ne sırlar sezilir:

Her yanda his köpürür, her yana mânâ iner,
Mânâlar buğu buğu gelip rûhlara siner.

Dünya silinir gider, güneş ufukta söner,
Başlar meleklerin gezdiği iklime erer.
Bu masmavi âlemde bir sürü kalbi kırık,
Ve bir sürü de sîneleri delen hıçkırık..

Değişip her şeyin başkalaştığı bu yerde,
Ukbâ şafakları sökün eder perde perde.

Kalblerde solmayan renk renk duygular yeşerir,
Rûh huzûra erer, benlik bütünüyle erir.

Her ânı gülkırmızı bu ışıktan zamanda,
Sanır insan kendini bir lâhutî ummanda.

Rûh bu derinliği bir kere duyup tatmışsa,
Duyguları Allah’la, gönlünde de O varsa,

Geçmişse kendinden sonsuzun râyihasiyle,
Duyar en duyulmazı o füsunlu sesiyle,

Ta ötelerle selâmlaşır olduğu yerden,
Ve selâmlar alır ötedeki bahçelerden...İÇİMDEKİ EZAN SESİ

Elimde ışığın, dilimde sözün,
Bir ezan sesisin her an içimde.
Nakış nakış hayâlimde gül yüzün,
Sana düşmüş ayna olmak seçimde...

Bütün varlık Yaradan’ın güftesi,
Peygamberlik bu mânânın bestesi;
Mesajların ötelerin saf sesi,
Çağlar durur Ulu Furkan içinde.

Hep kevserler içtik bülbül dilinden,
Hep safâlar gördük kutlu elinden;
Geçmez gönül Sen gibi emelinden,
Yok bir başka peygamber bu biçimde.

Gel gürle, nâyın hep sızlayıp dursun.!
Kalbim sözlerinin sesiyle vursun;
İsterse bütün düşmanlar kudursun,
Hutben okundukça Çin’de-Maçin’de...
İNSAN VE UFUK

Ömrün hazzı da ikbali de bitmeyen rüyâ,
Ufku ümide açık gönüller tasa bilmez.
Şevkin ezelî bahçeleri bir mavi hülyâ,
Bahar çağlar orada, hazan gelse eğlenmez.

Duymuşsa eğer eşyâdaki füsûnu insan,
Meykeşler gibi bakar çevresine ve coşar;
Bitevî çözülüp, oldukça gizliler ayân,
Bir belirsiz hisle, hep O Bilinmez’i duyar...

Dolaşırken artık, O’nun sihriyle dolaşır,
Gezer, her yerde ebedin âhengini dinler..
Her lâhza bir kere daha sonsuza ulaşır..
Ve aşkın hülyâlı havuzlarında serinler.

Elinde kâsesi, içer ama hep susuzdur,
"Su" der koşar çöllerde her zaman doludizgin,
İçi mağmalar gibi, çevresi kardır-buzdur,
Ufku engin, iradesi de yay gibi gergin..

Gönlünün her yanı güllerin tutuştuğu yer,
Şevkle gürler, endişeyle sarsılır derinden;
Oturur-kalkar, sürekli ufkunda öteler,
Duyar sonsuzu, duyduğu her şeyin içinden.

Denizler gibi buharlaşıp yağmura koşar,
Bulutlar gibi boşalıp toprakta demlenir;
Sînesi kıpkızıl kan, mercanlar gibi zâr zâr..
O engin ufuk önünde renklerle tüllenir...HER YERDE CEMÂLİN

Her yerde cemâlin neye baksam neyi görsem,
Sevdayla salınıyor her yanda bütün eşyâ;
Vuslata koşuyor pervaneler gibi dünya,
Ah ne olur bir kere de ben vaslına ersem!

Doğsa yıllardır beklediğim ümit mehtâbı,
Ellerinle okşasan keder tüten çehremi;
Açsan bana da nezdindeki kudsî haremi,
Bitiverse bu hicranlı günlerin itâbı.

Aşkının ezelî feyzini gönlüme salsan,
Hiç bitmeyen asırlık hafakanlarım dinse;
Sînem mızrap yemiş bamteli gibi inlese,
Kalbimdeki sırrını dudaklara duyursan!

Gel, gamla tüten gecemin rengini siliver
Ve şu mahzun sîneme iltifatını duyur!
Boşlukta dönen benliğimi aşkınla doyur!
Tecelli et gönlüme, "bu da beytim" deyiver...

O’NDAN SANATINA

Rûh, renklerle tüllenen çevresine bir baksa,
Kendini bu rüyâlar denizine bıraksa;

Sarar ufkunu pembe, mavi, yeşil, erguvan;
Her biri âdeta birer dil, birer gazelhan..

Nağmelerle gürlerler sabah-akşam sonsuzdan,
O müstağnî tavırlarıyla sesten ve sazdan:

Yerde nizam, gökte nizam, âhenk perde perde,
Varlık O’nun güzelliğini söyler her yerde.

Ufuklarda her zaman hülyâlı bir mavilik,
Uhrevîlikle tüten koylar yol yol selvilik..

Sırlı derinlikleriyle ovalar, obalar,
Yemyeşil fistanıyla gülüp oynayan bahar;

Sımsıcak vâdiler, şûh adalar ve mor dağlar;
Hiç durmadan işveyle ninni söyleyen rüzgâr.

Her dönemeçte yollar, köprüler var sevdâdan,
Sonsuzluk görünür her yerdeki bu edâdan.

Her yanı, her rengi, her şi’ri ayrı bir hazdan,
Duygular köpürür her lâhza nazdan, niyazdan...

Meltemler gibi bir yumuşaklıkla öteden,
Melekler uçup geliyor sanırsın göklerden.!

Geziniriz her an daha coşkun, daha gergin,
Semâvî senfoniler dinleriz ki, pek zengin...

Yer yer öteler ses verir kendi nefesinden,
Kurtulur rûhumuz varlığın dar kafesinden.

Ve sıçrar, cennetleri aşar duygular artık,
Her yanda O duyulur, duyulandan da açık..

Sur sesi almış gibi bütün rûhlar dirilir,
Sonra bir bilinmez yerde halvete erilir...

Güneşi Cennet’ten, çiçekleri de Firdevs’ten,
Gönlün zümrüt tepelerinde bin fecir birden;

Sökün eder bu âlemde ard arda her gece..
Ve yaşama zevkine erer insan gönlünce...
UKBÂ MÜLÂHAZASI

Ölüm bir derin uyku, uyku ölüme tam eş;
Biri dünya, öbürü ukbâ buudlu kardeş.

Ölüm hareketsiz bir saat, durgun bir ırmak;
Uyku akrep-yelkovan arasındaki tik-tak...

Birinin nabzı ölüm hissiyle atar-durur,
Birinden taşan endişe, tâ rûhlara vurur.

Ölüm sırlı yolculuk, mezar tıpkı bir konak;
Her yanda sereserpe insanlar yaprak yaprak...

Hepsinde ukbâ ciddiyeti, uhrevî vakar..
Ve bir diriliş ümidiyle beklerler bahar...

Sessiz bir çağlayan içinde yüzerler gamlı;
Sevinç ve endişeyle yutkunurlar devamlı..

Kiminin rengi apak, kiminin ki sapsarı,
Kimi de hazan ortasında bekler baharı.

Kiminin çehresine âdeta ziftler akar,
Kiminin sîmasında sanki şimşekler çakar..

Bîhuzûr bakışlar.. huzûrla tüllenen yüzler..
Kapkaranlık geceler.. pırıl pırıl gündüzler..

Kan-irin içenler.. ve ziyâ yudumlayanlar..
Sürüm sürüm olanlar.. her dem O’nu duyanlar...

O’na uyanmış gözlerde sevinç damlaları,
Cennetlere denktir onların hâtıraları.

Görür gibi olurlar Firdevs’i az ötede..
Ve hûri besteleri dinlerler perde perde...

Ayak basıyor gibi bir gelin odasına,
Yürürler aşkla dopdolu vuslat adasına.

Menzilin, mesafenin olmadığı o dünyâ,
Uğrunda canların fedâ edildiği rüyâ...

Daha ötede ise sessiz bir sürü hayran;
Ne zaman var, ne de mekân, bir O, bir de insan...

ALLAH VE İNSAN

Tekmil insanlık her an Allah duygusuna aç,
Zihinler şirâzesiz, zihinler O’na muhtaç.!

Sezer her zaman apak vicdanlar bu duyguyu,
Düşünce çıkmazları Rabb’e ulaşma koyu...

İlmin o engin ufku, mantıkın hünerleri,
Dolduramıyor imandan boşalan yerleri.

Bir sürü ulemâ ve bir sürü de filozof,
Nazariyeleri çarpık, düşünceleri kof.

Ne fikirlerinde sadra şifa veren beyan,
Ne de madde ötesini olduğunca duyan:

Anlayışlar kısır; her şeyin mebdei meçhûl,
Tüm yığınlar faraziyeler ağında mâlûl.
* *

Oysa, her renkte ve her seste O’ndan bir mânâ,
Rûh ve hikmet ufkunda her şey insandan yana:

Varlık O’nun nûru, o Nûr’un dalgalanışı,
O, hem varlığın hem de hâdiselerin başı...

Bu sırrı kavrasa gönüller oturaklaşır;
Ancak oturaklaşan rûhlar O’na ulaşır.

Gözsüz görmese de, her yanı O kaplamakta,
Kalbe hep bu ilâhî münasebet akmakta..

Bütün hisler O’na uyanmakta perde perde,
Bir vuslat istikametinde ki, az ilerde...

Her tarafta kevserden gürül gürül çeşmeler,
Her yanda insan-Allah bestesinden nağmeler.

Fikir bu ufka erip gönülle birleşince,
Ayrı bir visal kapısı açılır her gece.

Bu eşiği aşan rûh kendi özüne erer,
Gerçek insan olmaktan gâye de buymuş meğer...


SON UFUK

Sevmek ve sevilmekten gâye O’yumuş meğer,
İç içe aşk ve hicran;
Seven gönül tıpkı buhurdanlık gibi tüter,
Aşk ateşiyle her ân.
Uzat elini Ey Dost rûhum sevgine muhtaç!
Sensin derdime derman!
Hasretle yananlara vuslat yollarını aç!
Kalksın perde aradan!
Lütfunla her an gönlümde ayrı bir nevbahâr,
Canım yoluna kurban!
Her yerde ağın âşikâr, rûhum sana şikâr;
Olsun katlime ferman!
Gerçi cürmüm çok ama, gönlüm de tutkun Sana;
Ben bir muhtâc-ı ihsan..
İnayetinle al kalbimi kendinden yana!
Ey kulunu Yaratan!

Nefsim mavi, mor, pembe renklerle geceliyor,
Her hâlim Sana ayân..
Buruk vicdanım her zaman Seni heceliyor,
Yoktur ilmine pinhân...
Görsem şayet göreceğimi aklım dağılır,
Işığın mâh-ı tâbân..
Hülyâlarım rengini sırlı ufkundan alır,
Çağlar rûhumda ziyân.
Hep kara yalnızlık soluklar Sensiz sîneler,
Hicranla yanar vicdan..
Nûrunun lem’asına cihan verilse değer,
Işığın bize burhan..
Seninle güneş gibi parlar hayatın sonu,
Damlalar olur umman...
Duyarlar ufuk ötesi yaşayanlar bunu,
Bu ne yüce bir irfan!ÖLÜMLE ARALANAN KAPI

Ne hülyâlarla gelir gelenler bu dünyaya,
Her gelen tıpkı bir bayram sihriyle duyulur;
Oysa ilk adımla yolculuk başlar ukbâya,
Birer birer gelenler bir bir yola koyulur...

Bahar kokuları tüterken doğum evinde,
Esiverir kapı komşuda acı bir hazan..
Ve ötelere yol görünür günün birinde,
Kimsesiz rûhları sarar kapkara bir hicran:

Kararır aklın boşluğunda sınırsız gökler..
Ve kalb ufkuna üst üste yıldırımlar iner;
Bir meçhule doğru insan, sürünür, emekler,
Ürperir duyduklarıyla ve çılgına döner.

Yaşadığı dünkü sahillerden açıldıkça,
Hayat içindeki elemleri duya duya;
Kör-topal rûhundaki boşluklara daldıkça,
Sürüklendiğini sanır bir karanlık koya...

Sonunda deliniverir o lezzetli uyku,
Görünür hayat dedikleri yalanın dibi,
Rüyâ biter, ağarır gerçek âlemin ufku,
Salar hislere ürpertiler sûr sesi gibi...

Durmaz yürür bakarak bir ileri, bir geri,
Eski dünyası yıkık, yenisi de belirsiz;
Aralar ölüm duygusu bir bir perdeleri,
Ufuktaki ayın göründüğünden de sessiz...

Hayrette kalır rûh, dehşetle irkilir insan,
Sürüklenir yığınlar takılmadan engele.
Hazanla sararmış yapraklar gibidir her yan,
Savrulur kapılmışçasına bir deli yele...

Koşarlar gözleri mıhlanmış gibi ileriye,
Orda kopkoyudur zaman, ses vermez saatler;
İsteseler de artık dönemezler geriye,
Değişmiştir yer-gök, yağar her yana âyetler...

İnanan rûhlara ibadet bir burak olur,
Ererler meleklerin uçuştuğu iklime.
Kalb huzûrla dolar, rûh aradığını bulur,
Duyar Hak iltifatını kelime kelime.

Neş’e şimşekleri çakar mü’min çehrelerde,
Köpürür geçerken ışıktan yollarda hisler;
Vuslat cümbüşleri duyulur biraz ilerde,
Hûri besteleriyle yükselir tın tın sesler...

Bu yerde çiçekler, nergisler gibi göz kırpar,
Nabızlar başka atar, kalbler bir başka vurur;
Burada sürekli gözlerden tebessüm yağar,
Durması mukadder olsa, kalb sevinçten durur.

Kâh gönüller firdevslerde tenezzühe koşar,
Renk, desen, âhenk bir büyüyle gözlere siner;
Kâh güzellikler Cennet sınırlarını aşar,
Bu şehrâyine mevkiblerle melekler iner...
RÛH

Rûh şuurlu kanun, özü, rengi meleklerden,
Bir sırlı görüntüyle duyarız gölgesini;
İnsanî ufka büyük armağandır göklerden;
Rûh ufkuyla dinleriz semâların sesini.

Melek kanadından tüyler almış gibi atak,
Rûhânîlerle iki parmaktan daha yakın;
Pervâz eder ilerler, hedefi o son durak,
Her menzilde duyar iltifatlarını Hakk'ın...

Birbirinin peşinde akrep-yelkovan gibi,
Sonsuzun nûruna doğru ve soluk soluğa;
Bir derinliğe açılır ki, görünmez dibi,
Yollar akar-gider bir ebedî mutluluğa.

Bu iklimde, ağlayanlar bile sevinç ağlar,
Her bucakta doğum neşîdeleri duyulur;
Rûhlardan taşan neş’e ırmaklar gibi çağlar,
Bu ufka ulaşan kendini bir başka bulur.

O büyülü âlemi Dost’uyla paylaşanlar,
Aşarlar bir hamlede mekânı ve zamanı;
Kendi rûhlarında gidip O’na ulaşanlar,
Duymazlar Sûr’u ve kıyamet koptuğu ânı...

Onlar öteleri, öteler onları dinler,
Işık olur, kitap olur, binek olur varlık;
Aşkları ve hicranları vuslatla serinler,
Açılır Hakk'ı temâşâ için bin aralık...

Görürler ömrün ikbal yollarını hep birden,
Bir el iner, hicranla akan yaşları siler;
Duyarlar ebediyeti oldukları yerden..
Ve rûh da, arayıp durduğu vuslata erer.NEFİS

Nefis insanın özü, ifadesi ve hızı,
Hep değişik havalar çalar elinde sazı..

Ona takılan er-geç sürüklenir zevâle,
Bir bilinmez yolla ki, gelmemiştir hayâle.

Nefsiyle insanlar hem diridir hem de ölü,
Ölüp gidenler benlik mezarına gömülü..

İnsanî duygular birer za’f, nefis bir avcı,
Onun ağına düşmek acılardan da acı...

İnsan bu serkeş ata gem vurup bağlamalı,
Ona her takılışında bin yıl ağlamalı..!
* *

Nefisle rıza ufkuna ulaşanlar da var,
Savaşır onunla ve her yerde Hakk'ı arar.

Şölene gider gibi yıldızlar arasında,
Rûhlara komşu olur göklerin verâsında.

İlerler nûrdan tâklar altında zaferlerle,
Buluşur bu ışıktan iklimde meleklerle..

Nûrlar köpürür durur, bozgun yaşar karanlık,
Bu mavilikte, nefis de rûh gibidir artık.

Uçar sürekli melek kanatları altında,
Erer göz görmemiş sürprizlere Hak katında.

Hep renk ve ses yağar bu atmosferden içeri,
Göklerde kudsîlere yağar onun benzeri...

Mekânlar silinir-gider, zaman mevhumlaşır,
Bu ufka eren nefis, gider Hakk'a ulaşır...VARLIĞIN DİLİ

Gördüğün bütün eşyâ Hakk'a burhandır bize,
Sayfa sayfa bu varlık ayn-ı Furkandır bize.

Seyreden hayran olur kâinat meşherini;
Sunduğu her mânâ apaçık irfandır bize.

Mest ü mahmurdur ey Rab görenler cemâlini,
Tek bir şuâı O’nun bütün cihandır bize.

Sensin bütün eşyâyı kendine şâhit kılan;
Şâhitler doğru söyler, sözler ayândır bize.

Bildiğimiz ne varsa, tek zerredir irfandan,
Zerresi o irfanın tıpkı ummandır bize.

Rengârenk bu atlasa saçılan engin mânâ,
Sözlere taç giydiren sessiz beyandır bize.

İbretle bakanlara her varlık fasih lisan,
Duymayan bu lisanı gizli düşmandır bize.BİR IŞIK SUN

Bir ışık sun ya Rab bize!
Gönlümüze nûrlar dolsun.
Yollarımız çıksın düze,
Her arayan Seni bulsun.

Gökler yere rahmet döksün;
Ufuklarda şafak söksün;
Zulmetler yıkılıp çöksün;
Her yanda Nâmın duyulsun..

Gözler bunu gözlerimiz,
Yorgun ve bitkin hepimiz,
Evvel-âhir emelimiz,
Her gün bir şehrâyin olsun...

Can kat cana ışığından!
Kuvvet gönder otağından!
Sun bir ziyâ nûr çağından!
Çarkın yeniden kurulsun.RÛH UFKU

Çevre kararınca gönüller uhrevîleşir,
Nazla belirir ufukta halvet geceleri;
Zâid-nâkıs gelir aynı noktada birleşir,
Yağar sessiz sesiz her yana nûr hüzmeleri.

Aydınlanır gözler, çarpar sîneler yekpâre,
Sezilir ne bilinmezler iç içe derinden;
Billûrlaşır öteler rûhlarda kare kare,
Rengi ve çizgisi yıldızların deseninden...

Dolunay gibi yüzler ve ışıktan sîmâlar,
Dolaşır durur her vâdide O’nu ararlar;
Bir meşhere dönüşür hem arz hem de semâlar,
Ukbâ "buyur" eder onlara kapı aralar.

Nuh, tûfanıyla gelir; Musa Kelîm de sözle,
"Tûr-i Sînâ", "Mekke" ile buluşur bu düşte;
Rûhla iner İsa, Varlığın Özü de özle,
Sidre, Kâbe ile aynîleşir görünüşte...

Tüllenir her tarafta ömrün neş’e günleri,
Bir çağlayan gibi hep öteye akar zaman;
İnsan unutur gamı, kederi, hüzünleri
Ve bir başka hisseder artık varlığı her an.

Vicdan öz dünyasını bulmuş gibi şahlanır,
Dost elinden esintilerle her zaman mahmûr;
Hep kendini ukbâ derinliklerinde sanır,
Duyar Cennet râyihalarını buhûr buhûr...

Her yanda görünür vuslat yolları derinden,
Her renk, her ses, her desen bir nağme olur inler;
Bütün koylar halvet rengiyle tüllenir birden,
Kendini Cennet’te sanır bu ufka erenler.

Varsın artık gün batsın, ufuklar da kararsın,
Değil mi ki ikbal gelip idbarları aştı;
Varsın artık yaz geçsin ve zemin de sararsın,
Değil mi ki arza hayat ırmağı ulaştı...


YÂ RAB

Ey Rab, varlığın evvelden evvel,
Nezdinde bu mânânın adı "ezel"…

Yok nihayetin, olmaz Sana hitam,
Halk eden Sensin, Seninledir devam..

Tekmil varlık, nezdindeki bir nûrdan,
"Ol" dedin, oldu bir ışık billûrdan.

Her şey o baş döndüren âhengiyle,
Göz kamaştıran nûru ve rengiyle;

Dellâldır varlığına şüphemiz yok,
Her yanda akan nûrlar oluk oluk.

Sendendir her çehrede parlayan nûr,
Sendendir rûhlarda duyulan huzûr.

Yeryüzü Senin ihsanlarınla var,
Tek bir lem’asıdır Cemâlin bahar.

Bir cilvesi de onun sımsıcak yaz,
Haykırır varlığını avaz avaz.

Söyler Seni nûruyla ay ve güneş,
Sözleri melek şehâdetine eş...

Dalga dalga denizler "Hû" der coşar,
Irmaklar durmadan hep Sana koşar.

Ormanlar uğuldar durur derinden,
Mûsıkîler yükselir her birinden.

Nağmelerle inler bahçeler, bağlar,
El kaldırır Sana tepeler, dağlar..

İsmini yâd eder burçlar, felekler,
Yâd ettiği gibi gökte melekler…

Rikkatle uçan kuşlar Seni anar,
Bir hür mavilikte sonsuza kadar.

* *
Bilen bilir; onların önü açık,
Bilmeyene de lütfeyle azıcık..!

Pervâne gibi ışığa koşanlar,
Her an bir korla yanıp tutuşanlar;

Başları dönmüştür Senin şevkinden,
Mahmûr gezinirler Senin zevkinden.

Senden gayrı her şey onlara ağyâr,
Sensin bu kudsîlere biricik yâr.

Duymuşsa Seni bir rûh candan geçer,
Nâm u şandan, inci mercandan geçer.

* *
Sensin her şeyi var eyleyen kudret,
Sun, hep sunduğun gibi bir inâyet!

Aç ardına kadar kapını bize,
Göster teveccühünü hepimize.

Kalmasın nûruna ermedik gönül,
Kalmadı pek çoğumuzda tahammül..

Bizler Senin elinde birer ‘ney’iz,
Her zaman Seni söyleyen nağmeyiz.

Sal gönüllerimize bir inşirah,
Gelsin artık va’deylediğin sabah.

Yıllar var ki, gönüllerimiz kebap,
Rûhlarımızda acı bir ızdırap.

Boynumuz tasmalı birer bendeyiz,
İltifatını umacak ‘sin’deyiz.

Gerçi bazen sarsık, bazen zindeyiz,
Ancak, her dem Peygamber izindeyiz.

Doğsun ey Rab beklediğimiz felâh,
Ve dinsin artık her türlü âh u vâh!

Gelsin o nûrefşân günlerden haber,
El açıp inlediğimiz bir seher…

Arza ne hâcet, hâlimiz ayândır,
Nûr bekliyoruz bir hayli zamandır…

NEYLESİN

Sana gönül veren âşık,
Başka cemâli neylesin!
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin!

Duyar mı ağyâr nefesin,
Duymuşsa bir vicdan sesin;
Bilmişse tende can Sensin,
Malı-menâli neylesin!

Seni bilmek gerçek irfan,
Mârifetin canlara can;
Doymuşsa seninle insan,
Mâ-i zülâli neylesin!

Nâmın hep dillerde gezer,
Gönüllere şerbet-şeker;
Tatmışsa bunu rûh eğer,
Kaymağı-balı neylesin!

Fakirler Seninle gani,
Sensin âcizin güveni;
Nûrunla duyanlar Seni
Şems ü hilâli neylesin!

GÖNLÜMÜZÜ ÂBÂD ET

Yollardayız Allah’ım, Senden ola bir himmet;
Lütfunla kullarına bir kez daha imdad et!

Olmalı bir mîâdı bu teklemenin elbet;
Kurtar bendelerini, gönüllerini şâd et...

Gözlerimiz ufukta sürekli tulû bekler,
Mihnetkeş garipleri bir de ünsünle yâd et!

Bahçelerde, bağlarda her zaman güller açsın.!
Gül günlerini artık bizlere de mûtâd et!

Bilmem kaç asır oldu ırmaklar kuruyalı,
Nezdinde hapsettiğin rahmetini âzâd et!

Uçmak için sonsuza güçlü kanat ver bize,
Son arzumuzdur ya Rab, gönlümüzü âbâd et!


MEDİNE’NİN GÜLÜ
MEDİNE’NİN GÜLÜ

Andım yine Seni her şey yâdımdan silindi,
Hayâlin gönlümün tepelerinde gezindi;
Bu bir serâp olsa da hafakanlarım dindi..
Andım yine Seni her şey yâdımdan silindi.

Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam,
Rûhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam;
Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam..
Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam.

Anlasam vuslata ne zaman ferman gelecek?.
Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek;
İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek..
Anlasam vuslata ne zaman ferman gelecek?.

Kalbim bir güvercin gibi titrerken adından,
Ne olur Sana ulaşmam için kanadından;
Bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından..
Kalbim bir güvercin gibi titrerken adından.

Ey kupkuru çölleri Cennet’e çeviren Gül;
Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül!
Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül!.
Ey kupkuru çölleri Cennet’e çeviren Gül!

Mecnûn gibi arkanda koşan kulun olayım,
Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım;
Sensiz geçen bu acı rüyâdan kurtulayım..
Mecnûn gibi arkanda koşan kulun olayım..

Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta,
Rûhuma sisli-dumanlı bir kasvet yaymakta;
Göster çehreni ki, güneş gurûba kaymakta..
Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta...

Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun,
Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun;
Her yanda tamburlar çalınsın; neyler duyulsun..
Ne olur, hiç olmazsa gurûbum tulû olsun..!GÖNÜL SULTANIM

Gönül sultanım ve her zaman dilimde virdim,
Başımın zümrütten tâcı sultânım Efendim.
Ayrılmaz bendenim, sâyende kulluğa erdim,
Bir mücrim olsam da, Sana hayrânım Efendim.

Kime baksam, kimi görsem gönlüm hep Sendedir,
Kulun boynundaki tasmasıyla bir bendedir;
Onu almak, onu satmak Senin elindedir,
Işığım, ziyam, rehberim, burhânım Efendim.

Ne dizimde tâkat ne irademde fer kaldı,
Şu biten hayatımdan bir sürü keder kaldı;
Sermâyem yok, ümmetin olduğum eser kaldı,
Bir de kapında nâlân u giryânım Efendim.

Sen sahip çıkmazsan bu sîne virâne olur,
Bu bağı tımar edecek de bir tâne olur.
Keremkânım bir de bana lütfetsen ne olur.!
Gözde nûrum, tende cânım, cânânım Efendim.

DOĞ GÖNLÜMÜN İÇİNE

Sevdirdi Seni bana her şeyden artık felek,
Varsın kebap olsun sînem tâ subh-i haşre dek;
Meftûn-u hüsnün gibi, belki de bilmeyerek,
Yüzüm izinde, dolaşıyorum inleyerek...

Açıp sîneme bak, ateşi emelindendir,
Gözlerimden akan yaş, gönlümün rengindendir;
Derdim hadden efzûn olsa da, derman Sendendir;
Ne olur tut elimden, “bu da benden” diyerek..!

Yıllar var ki yoldayım, hiç rahatım kalmadı,
Düşe-kalka artık seyre tâkatim kalmadı;
Perişan hâlim, ümid-i vuslatım kalmadı,
İltifat et ki, bana sırf iltifatın gerek..

Doğ gönlümün içine, onu ney gibi inlet.!
Duyduklarının esrârını bana da dinlet.!
Yârâna güller sunarken Kıtmir’i de yâd et.!
Ak ufkuna uymayan her hâlini bilerek...
İNSANLIĞIN EFENDİSİ

Yine hicranla seni andı gönül,
Tende cânım, rûh-u revânım Cânân.
Andıkça hasretlere yandı gönül;
Ne olur kıl artık vuslata şâyân.!

Seven ve ağlayan bir bîçâreyim,
Kararsız, derbeder hep âvâreyim,
Yıkılıp dökülmüş bir virâneyim;
Hâl-i hazînim tam mevsim-i hazan..

Güller gülse de ağlıyor hep bülbül,
Bir dert küpü sanki şimdi şu gönül;
Bilmem mümkün mü bu hâle tahammül?
Rûhumda âh u zâr, dilimde figân.

Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma!
İtâb et, ama, ağyâra bırakma!
Vefâsız bir kulum cürmüme bakma!
Tavsîfe ne gerek, her şeyim ayân...

Bilirsin gayri imdat edecek yok;
Gönlümü dertten âzâd edecek yok;
Kıtmîr’i başka âbâd edecek yok,
Hatırım virâne, gözlerim giryân...

Gel vur mızrabını kalbimi söylet!
Vur rûhûma nağmelerini dinlet!
Bu gönlüme geleceğini vâdet!
Vâdet ki, kalmadı dizimde dermân..!


HÜZÜN İKLİMİ
ANNE

Anne inleyen bir ney, anne hicrandan yumak,
Gözleri buğulu, nemli ve her zaman zâr zâr..
Kaderidir annenin ocaklar gibi yanmak,
Hep hüzünle eser onun ikliminde rüzgâr.

Kuşlar gibi titrer hep o ay yüzlü nevhayâl,
Çehresinde belirsiz yarınlar endişesi..
Her mevsim ayrı bir ızdırap, ayrı bir melâl;
Nağmeleri hep hasret ve iştiyak bestesi...

Sînesi sımsıcak, çehresi de îmâlıdır,
Semtinde her dem büyülü râyihalar eser.
Duyguyla süzülmüş gözleri hep hummâlıdır,
Altın şakaklarında sarı güller gibi ter...

Rahmet-zahmet iç içe.. bilmez geçen zamanı:
Fark etmez yazı, kışı, o rengârenk bahârı,
Tül tül gurûbu ve şafağın söktüğü ânı;
Her zaman duman dumandır o nazlı efkârı..

Bir kuluçka gibi sancılı gecelerinde,
Hep şefkatle çarpan kanat sesleri duyulur.
Hislerin öldüren amansız pençelerinde,
Matkaplar salınmış gibi yüreği oyulur.

Çok olsa da elemi, şekvâsı işitilmez,
Bir Eyyûb sabrıyla göğüsler hiç-olmazları..
Onda ızdırap bitmez, acılar dinmek bilmez,
Sönmeyen bir azimle aşar aşılmazları.

Kanmaz aslâ sevmeye, o sevgiye susuzdur,
Şâire "su" dedirten hisle "evlât" der inler.
Herkes derin uykularda, o hep uykusuzdur,
El açar Yaradan’a kim bilir neler diler..!

Ufku her zaman bir hummâ ile buğuludur,
Durmaz, bir süvâri gibi koşar doludizgin..
O, yeryüzünde en ululardan da uludur,
Sînesi, meleklerin sînesi kadar engin...
................................................
................................................
................................................
................................................

Zambaklar gibi sihirli çehrende,
Varlığımı saran sihirli ışık;
Duydum ne duyulmazları sînende!.
Sen bir rüyâsın benim için artık...

Nûru öteden pırıl pırıl sîmân,
Ukbâ derinlikleriyle büyülü;
Tülleniyor hülyâlarımda her an,
Ölümsüz rûhunun bembeyaz tülü.

Bir yâd-ı cemilsin, kabrin sîneler,
Hep hazan yaşadın; ölüm bahârın..
Duâyla gerilmiş bütün gönüller,
Berzah yamaçlarında bestekârın...
AŞK

Aşk gönüllerde ateş, rûhlarımızda ışık,
Hicranla yanar âşık, ümitlerinde bahar..
Sînesinde gam, hüzün; ufku vuslata açık,
Gezer çölden çöle âvâre her zaman zâr zâr...

Feryadı sırrının sesi, sırrı kıpkızıl kor,
Dolaşır, dolaştığı gibi âhû peşinde..
Mest u mahmurdur dudağında bir kızıl fağfur,
Her gece bir visal yaşar Cânân’la düşünde.

Hayâletler gibi sarar rûhunu kuşkular,
Sîmasında fecir sevinci, akşam tasası;
Yer yer meçhullere tâlih bir kapı aralar,
Firdevs’ten rengi ve Firdevs’ten suyu, havası.

Bazen kırılır yeisle, onulmaz kırığı,
Bazen ufku ışık, râyiha, renkle tüllenir;
Bazen tâ ötelerde duyulur hıçkırığı,
Yapraklar gibi sararır, mumlar gibi erir.

Hep hazan yaşasa da hiç solmaz çiçekleri,
Dilinde her zaman hasret ü hicran bestesi;
Kederi çoktur ama, köpürür sevinçleri,
Hep aşk heyecanıyla tınlar çelikten sesi.

Gözlerinin içinde bir uhrevî enginlik,
Süzer çevresini, hemen herkese gülümser..
Duygularında sonsuzluk gibi bir zenginlik,
Kâh çaylar gibi coşar, kâh yeller gibi eser.

Ey aşk, artık anladım meğer sen her şeymişsin,
Hem öldüren bir zehir, hem dirilten bir iksir;
Allah’a götüren yollarda altından sesin,
Diriliş üflemekte ölü rûhlara bir bir...


AŞK VE VUSLAT

Şahlanırken doludizgin mavi hülyâlarla,
Duyar Cânân’ı rûh sihirli râyihalarla.

Sardıkça her yanı o füsunlu hâtıralar,
Köpürür dalga dalga vuslat tüten duygular..

Uzaklaştıkça kendine âit sahillerden,
Ağarır az ötede ufuk, ağarır birden..

Derken sarar her yanı Mâşuk’un câzibesi,
Duyulur tasavvurlar üstü sihirli sesi..

Varlık aşkla gürleyen bir mûsıkî kesilir,
Gittikçe düğüm düğüm bir âleme erilir.

Artık her yerde o sırla gezer ki, büyülü,
Her manzarayla tüllenir Cânân’ın kâkülü...

Hislerde işveyle tüten bir üslûp duyulur
Ve insan uhrevîliğe sırlı bir yol bulur.

Düşünceleriyle hummâlı, rûhu pür neş’e,
Ziyâ püskürür, fecrin tepeleri peş peşe...

Rüyâ gibi bir iklime erilir ki; eşsiz,
Füsûnuyla kuşatır bir haz, her yanı sessiz.

Donakalır, sarı güller gibi alnında ter,
Sonra da bir ışığa erer ve her şey biter...

Solar bütün renkler; yeşil, mavi, pembe ve mor,
Mekân "lâ mekân" olur, zamanın nabzı durur.

Dökülür karanfil, yasemin, erguvan, zambak,
Menekşe, papatya, lâle ve gül yaprak yaprak.

Görülen bu rüyâ bitince her yan ağarır,
Rûh da, vuslata ereceği rıhtıma varır..

Anlar o zaman gâyenin Allah olduğunu;
Duyar, var olmanın zevkini duyanlar bunu...GECE

Güneş varıp gurûba kapanınca,
Kakmalı bir taç gibi gül kırmızı..
Ve füsunlu mağrib ufku sarınca,
Artar hummâlı gönüllerin hızı.

Gece, sevdalı rûhların otağı,
Gece, âşıkların sırlı durağı..

Salınır reftâre mavi geceler,
Sînelere neler fısıldar neler.!
Coşar duygular, uyanır sevgiler,
Duyulur her yanda gönül âvâzı..

Gönül, gecenin sunduğuyla mahmûr,
Gece, O’nun ıtrıyla buhûr buhûr.

Kurtulanlar uzaklığın ağından,
Mesajlar alırlar yâr otağından,
Ererler sırlara ebet çağından;
Duyuverirler o en duyulmaz hazzı...

Hep amber sürünür gezer meltemler,
Sihirli rüyâ gibidir geceler.

En büyülü tellerle ötelerden,
Nağmeler işitiriz çok derinden;
Şarkılar dinleriz gönlün içinden,
Öteden sözleri, öteden sazı..

Duyulur cennetlerin akisleri,
Gök kapılarının sırlı sesleri...

Gecede yalnız düşünenler kalır,
Maddî âlem daraldıkça daralır;
Rûh mesafe üstü mesafe alır,
Aşılır cismin aşılmaz çıkmazı.

Sessizleşir sevdalılar, sevdalar;
Her sînede âdeta bahar çağlar.

İner gönüllere bir mavi sükun,
Parıldar her yanı insânî ufkun..
Gece bir halvet mevsimidir O’nun,
Çığlık çığlıktır âşıkların nazı...

Duyarak ötelerin lezzetini,
Cennetleri, Firdevs hayâletini.
GURBET UFUKLARI

İnsan bir gurbet çocuğu, gurbet ürperten bir deryâ,
Yüzer dalgalar arasında, titrer bir ömür boyu..
Her durak bir ümit fecri, her menzil bir yıkık rüyâ,
Sabahlar hicran rıhtımı, akşamlarsa vuslat koyu.

Ara sıra fânilik rüzgârları eser, eser serince,
Yetim nevhaları gibi sesler duyulur her yerde..
Yer yer semâvî korolar dinlenir sırlı ve ince,
Vicdanların sesinden, rûhların derinliklerinde.

Bazen coşar insan köpürdüğü gibi dalgaların,
Sonsuza ulaşmak ister, gelir sahile mıhlanır;
Tutsağıdır âdeta zincirlerin, prangaların,
Kükrer, şahlanır ama, yine kendi havzında kalır.

Ufuksuz rûh, ömür boyu bu ferahfezâ dünyada,
Maddenin dar hendesesinde esirler gibi yaşar..
Gönlünün kuytularında hep hazan çağlar ard arda,
Dolaşır ye’sin fecir bilmez tepelerinde zâr zâr...

İdeal rûhlarda gurbet bir balayıdır her gece,
Bin bir temâşâ zevkiyle, heyecanlı ve pürneş’e;
Süzerler her zaman varlığı, gönülden ve derince,
Duyarlar âdeta ötelerin sesini peş peşe...

Sırtında alevden gömlek, yollarda bin bir ızdırap,
En acı günlerin sahilsiz deryâlarında bile;
İnancın engin hazzıyla dili âdeta bir mızrap,
Rûhlara neler dinletir gönlünün altın sesiyle!

Her gün yunar-yıkanır bir muhabbet çağlayanında;
Duyar O’nu, meleklerin duyduğu gibi derince,
En yapayalnız olduğu zamanlarda hep yanında;
Bin aşk zevkiyle erer en tatlı halvete kendince...DUYUŞLAR

Yollardayız her zaman, iman, azim iç içe,
Yürüyoruz durmadan önümüzde tepeler..
Masmavi ümitler fecrinde her gün, her gece,
Sisli bir şafak gibi tülleniyor öteler...

Gül kırmızı ufuklar, apaçık nûra gebe,
Zirveleri kolluyor güneşin hüzmeleri..
Aşıldı ve aşılıyor bir bir her engebe;
Bahar var az ötede ilkinden de ileri.

Yolcusuyuz sahilsiz enginlerin tâ dünden,
Gözlerimiz pâr pâr, gönüllerimizde huzûr;
Hep uhrevî neşveler duyuyoruz derinden..
Ve Cennet kokuları geliyor buhûr buhûr...

İçimize hüzme hüzme ışıklar yağıyor,
Görüyor gibiyiz o ak çağları şimdiden;
Geceler hırıltıda tan yeri ağarıyor..
Ve derken geçmişle buluşuyoruz âniden.

Baharlar çağlıyor hazan estiği yerlerde,
Meltemle fısıldaşıyor her yanda yapraklar;
Ukbâ nağmeleri duyuluyor perde perde,
Şimdi başka türlü dalgalanıyor bayraklar...

Yürüyelim durmadan az ilerde son nokta,
Hayat bir sırlı rüyâ, iman da bir tatlı ses;
Yaşanan şu ömrümüz bir ezelî plâkta..
Var olmak ne güzel, âkıbet ondan da enfes.!HÜZÜN

Hayatın sonbaharı, güneş ufukta mosmor,
Dünya âdeta bir hayâlet gibi sopsoğuk..
Hüzünle tülleniyor akşam olunca ufuk;
Altın saçlı sabahlar artık gülümsemiyor..
Günler-geceler hep ukbâ türküsü söylüyor.

Tıpkı hazan serinliğinde yaprak sesleri,
Buğulu bir edâ var varlığın çehresinde..
Gönlüm her an değişen renklerin pençesinde,
Daha açık duyuyorum uhrevî hisleri;
Yaşlandıkça gönlümde yıkılan hevesleri...

Ömrün baharında duyduğum her neş’e sönmüş,
Dolaşıyorum ötelere açık koylarda;
Bir boşluk yaşıyorum düğünlerde-toylarda..
Sanki bütün eşya uhrevîliğe bürünmüş..
Ve gençlikle kızaran günler hasrete dönmüş.

Geçmişe bakıp yarınları heceliyorum,
Hissiyâtım lime lime, duygularım yırtık;
Gönlümden kopup gelen bir hüzünlü hıçkırık,
Her gün bir ayrı hafakanla geceliyorum..
"Çölden çöle geziyor", "Yâr" deyip inliyorum!

Vuslat eli perdeyi aralayıncaya dek,
Sakın ayrılma ey tasa, sen bana lâzımsın!
Gök kuşağı gibi hep ufkumda kalmalısın!
Tâkatime eş, rahmetin enginliğine denk..
Sen, ey gerçek çilekeşin çilesine mihenk!GÖZYAŞLARI

Gözyaşları damla damla mısralaşan şiir,
Sevincin-kederin, ümidin-ye’sin nağmesi.
Bazen hicranla yanar insan, mum gibi erir..
Ve gözyaşlarına dönüşür soluğu, sesi.

Bazen çocuklar gibi coşar, sevinçle ağlar,
Görünce dört bir yanda tüllenen şafakları..
Bazen ocak gibi yanar ciğerini dağlar,
Kaplayınca karanlık kederler ufukları.

Gözyaşları ateşleri söndüren bir iksir,
Cehennemlere karşı yırtılmayan bir sera..
Ve gönüldeki mânâlar onlarla yeşerir,
Onlarla cennetlere döner bütün bir verâ...

Yaş döken bir göz, cephedeki gözlere denktir;
Görmez gayyâları Allah için ağlayanlar.
İçten ağlama kalb sadakatine mihenktir,
Anlar bunu ancak gönlünde Hakk’ı duyanlar...

* *

Gönlüm her zaman bir gamlı haberle buğulu,
Uçup gidiyor sevdiklerimiz birer birer..
Hislerim buruk, gözlerim yaşlarla dopdolu,
Bir bir gelmeler, bir bir gitmek içinmiş meğer..!

Hayat hep zahmet ve yaş varınca elli beşe,
Sararıyor arzu ve emeller yaprak yaprak;
Sistemler açılıyor birden meçhul inişe,
Ve az ötede hislere çarpıyor son durak...

Ufukta hem bir kanlı şafak hem de sonsuz nûr,
Mü’minler durmadan yürürler hep O’na doğru;
Sonra, ak-kara, eder vadolunanlar zuhûr,
Bazıları zift gibi, bazıları dupduru...

Ve ben, pürmelâl ellerim arasında başım,
Ümit çiçeklerimde kırağı endişesi;
"Son"un, bilmem ne kadar yakınına varmışım
Azrail’le söyleşir gibi rûhûmun sesi...

Herkesle beraber yürüyoruz öbek öbek,
Salmışız kendimizi ebet mûsıkîsine;
Rûh sonsuza doğru pervaz eden bir kelebek,
Kaptırmış kendini zevâlin en nefisine..

Tıpkı bir ney gibi bütün ömür boyu zâr zâr,
Ne gurbeti biter, ne gurûbu hiçbir zaman.
Mecnûn gibi hep ağlar dolaşır O’nu arar,
Gözleri hicranla dolu, gönlünde hafakan...

* *
Ağla gözlerim ağla, ırmaklarda gün dönsün!
Ağla, vâdiler Nil, dağlar "Tûr-i Sînâ" olsun!
Ağla ki, İbrahim’i saran ateşler sönsün!.
Ve yeşeren asâ ile sihirler bozulsun.!

Şak şak olsun "Kafdağı", hayat suyu fışkırsın!
Dirilsin ölüler gözyaşı kurnalarında;
İradenin kollarındaki zincir kırılsın..
Ve görünsün fecir süvarileri ard arda..!

YAĞMUR MÛSIKÎSİ

Ötelerin gülücükleri gibi damlalar,
Dolaşır, ayrı düştüğü deryaları arar.

Ses verir ud telleri gibi inceden ince,
Yerin solukları duyulur yağmur deyince..

Bir şiiri meşk ediyor gibi fasıl fasıl,
Süzülür beyaz kelebekler gibi muttasıl...

Hep bir mûsıkî ritmiyle kulaklarda çağlar,
Sanırsın gökler coşmuş da çemenlere ağlar.

Her damla vedâ eder semâvî hayatına,
Sonra döner ummanla coşan kâinatına.

Toz-toprak lâl kesilir ve durup onu dinler;
Sarı, yeşil, pembe çiçekleriyle bahçeler.

Yağmur mûsıkîsiyle dirilir birer birer,
Her damlayla yere âdeta bir melek iner.

Gözlere gelip çarpan nakış nakış damlalar,
Bu sihirli armonide tüllenir verâlar.

Gökler güler ve tebessümler yağar her yana,
Duyar bu semâvî şi’ri herkes kana kana..

Yükselir bazen dağlar cesâmetinde buhar,
Yerde yeşili, maviyi, turuncuyu arar...

Her zaman hususî bir lezzetle iner yağmur,
Cennet kokusu gibi duyulur buhûr buhûr.

Siner her yana rûhları saran bin râyiha,
Toprak hayatla tüter, çiçekler kalkar şaha...

Erer bir tatlı rahata bütünüyle varlık,
Ve sezilir öteye açılan bir aralık...HAZAN

Yorgun gözlerle yaşanan bir solgun macera,
her yanda yaprak sesi..
Çarpar kulaklara poyraz gibi ara ara,
bir hazan mûsıkîsi.

Ağlar bütünüyle bahar şi’rinin gülleri,
renklere tasa yağar.
Sessiz bir melâl sarsar koylarda bülbülleri,
mâtem söyler notalar.

Hüzünle buğu buğudur artık şadırvanlar,
sular rikkatle damlar.
Ve kısar nâzenin boyunlarını kuğular,
gezer baharı arar.

Ovalar yasla inler, dağlar hicranla ağlar;
her ses bir ölüm şi’ri..
Mavi, yeşil, pembe, turuncu karalar bağlar;
inim inim her biri..


Biten ömürlerin son dakikaları gibi,
her çığlık bir elvedâ.
Derince bakılsa görünür dünyanın dibi,
o ne ürperten edâ.!

Sonra yaz-bahar füsûnlu bir hâtıra olur,
gömülür hülyâlara;
Hülyâlar ümitleşir, vicdanlarda duyulur,
yol olur verâlara...

Bekâ, bu fânilik hissi içinde gelişir
ve gider sonsuzlaşır;
Mantık bu büyüyle âdeta uhrevîleşir,
ilhamlara ulaşır.

Duyar insan ölümün sihirli sükûtunu,
çözülür problemler;
Görünür herkese yürüdüğü yolun sonu,
irkilir ve emekler...
* *


Gömülse de hisler yok olmanın melâline,
iman ufuklar açar;
Ve yutkunup ağlasa da kendi zevâline,
bekâ ışıklar saçar...

Düşünce tıpkı tohum gibi düşer toprağa,
hazırlanır bahara..
Sonra koşar Firdevs’e ulaştıran durağa,
Cennet içinde Yâr’a...

Hissetmeden asla ne bir acı ne bir sızı,
gelinler gibi aziz;
Köpürür duygularında ötelerin hazzı,
sonsuzluk gibi leziz.

Sonbahar bir ak doğuşun şafak emaresi,
arkasında gündüz var;
O hazan boşluğunda tın tın ümidin sesi:
ve az ileride bahar..!

HÜLYÂLI MAVİLİKLERİYLE
GECELER

Her zaman ayrı bir ışıkla tüter geceler,
Rûh o sessizlik içinde Sonsuz’u heceler..

Aşanlar, kendi serhaddini gecede aşar..
Ve insan bu ufkuyla hep ötelerde yaşar.

Gecede sessizlik huzûru besleyen şarkı,
Budur bence karanlıkların ışıktan farkı.

Her gece kudret gök kapılarını aralar,
Bu büyülü mavilikte tüllenir verâlar..

Renk, şekil, koku bütünüyle silinir gider;
Gecede iç içedir havf-recâ, sevinç-keder.

Yer yer her yanda visal esintisi duyulur
Ve duygular matkap salınmış gibi oyulur..

Anlar anlayan, O her yerde Hâzır ve Nâzır,
Bir araya gelmiş gibidir Musa ve Hızır.

Lâhûtun sînelere çarpan akislerinden,
Duyulur kul olmanın neş’esi tâ derinden..

Leylîler mest ü mahmur, dudaklarında kevser,
Geceleri rüzgâr vuslat kokusuyla eser.

Sıyrılır gönül varlığın dar hendesesinden,
Ne nefis besteleri sunar kendi sesinden.!

Her yana büyüleyen bir uhrevîlik siner,
Sonra rûhlara dalga dalga vâridât iner..

Denizler gibi coşar ve köpürür duygular,
Rûhlar iç dökecekleri tenha bir koy arar:

Baş-ayak aynı yerde, öper alnı seccade,
Budur insanı yakınlığa taşıyan cadde..!

HASBIHÂL

İclâlinin âhengi her bucakta nümâyân!
Gönüllerde o tecellinin bir gölgesi var..
Bunu duyan rûh gezer her yerde Seni arar,
Gözlerinde tüllenir en tatlı hâtıralar;
Her ses, her renk ve her desende varlığın ayân...

Hep yollardayım, bak yüzümün rengi sararmış!
İçimde buğu buğu hüzün, gözlerim nemli,
Neyimden yükselen ses hüznümden de elemli,
Tarife ne hâcet, içim belli, dışım belli!
Ama duydum ki, mücrimlere affın da varmış...

Gönlümde derin bir acı, rûhumda hafakan,
Ağlar gezerim her gün bu biten mecâlimle,
Kaddimi büken o bağrımdaki melâlimle;
Hep düşe-kalkayım şu iki büklüm hâlimle
Bir gün şâd olsam da, her gün ayrı bir heyecan...

Anar Seni bu dertli sînem her seherinde,
Gel gönlümde konakla, ızdırâbımla konuş!
Enîsim ol ki, derûnum yalnızlıkla dolmuş;
His ufkunda güllerim bir bir sararıp solmuş,
Hazan nağmeleri duyulur bestelerinde.

Tattır rûhuma aşkının ilâhî tadını!
Ferhat gibi hep hıçkırsın, Mecnûn gibi yansın;
İkliminin zümrütten renklerine uyansın,
Tüllenen güzelliklerinin şi’rine kansın,
Bu kırık kalbime armağan et muradını..!

Sende buldu bulanlar vuslatın neş’esini,
Yıllardır yollardayım hâlim Sana emanet;
Senin yolunda olmak bence en büyük devlet,
Ey Yüce Sevgili, sevginle beni de şâd et!
Göreyim rûhumda hep Cemâlin gölgesini...

SU

Dupduru bir derinlikle yollardadır sular,
İçinde varlığa erdiği yerden duygular..

Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar,
Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar...

Vuslat şevkiyle çağlar, çağlarken de tüllenir,
Bir tatlı mûsıkî ki, duyanlar neş’elenir.

Köpüren dalgacıkları okşar-geçer rüzgâr..
Bir ivme neşvesiyle soluklanır dalgalar.

Vurur başını taştan taşa hicranla yanar,
Süzülüp göğe yükseldiği günleri arar...

Bir tül gibi yırtılır her aşılmaz tümsekte,
Akseder çığlıkları etrafa perde perde..

Koşar binlerce defa arınarak havzına,
Ses katar çevre onun hüzünlü âvâzına.

Ermek için deryaya hiç durmaz çağlar-coşar,
Bu coşkun sevdayla ne aşılmazları aşar..!

Şevkle şiirler sunar sesten, sözden âzâde,
Çevreye büyüler salar aktığı her yerde!

Su ufkunda her zaman bir teselli duyulur,
Gönül bu tesellide aradığını bulur...

Hisler su çağıltılarıyla sükuna erer;
Toprak ufkunda su, insan ufkunda peygamber..

Cennet gibi yeşerir uğradıkları her yer,
Hem vuslatı hem aşkı suymuş, meşkeden meğer...HÜZÜNLÜ GURBET

Beynim tıpkı bir sorular harmanı,
Kafamda istifham, cevabı sisli;
Gezer dururum yorgun ve âvâre..

Sarmış buğulu hüzün dört bir yanı,
Kalbim annemin kalbi gibi hisli;
Her hâlim garipliğime emâre...

Kulaklarımda bir gurbet şiiri,
Nağmelerimde poyraz serinliği..
Düşüncem "vedâ" diyor bu yerlere.

Yuvadan ayrıldığım günden beri,
Gömdüm sîneme sevinci, neş’eyi;
Hasretim şimdi o mavi günlere...

Gurbet yağıyor ufkuma muttasıl..
Ve semâda hiçbir şimşek çakmıyor;
Aysbergler gibi sopsoğuk sokaklar..

İnsan, eşyâ ve varlık fasıl fasıl,
Irmaklar bizdeki gibi akmıyor..
İhtilâç içinde kalabalıklar.

Bu yerde kalbe ilhamlar inmiyor,
Âdeta kapısız gökler ve yerler..
Bir madde katılığında her biri...

Burda rûha güzellikler sinmiyor,
Tüter gözümde o bizim bahçeler;
Nerde o yemyeşil bahar günleri?.

Doğ ey ışık, doğ gönlümün içinden!
Tasayla dolaştığım bu yerlerde,
Bana rûhumun sırlarını duyur.!

Bir ses sun o eski bestelerinden,
Şu hüzünlü şafakta perde perde..
Açlıkla kıvranan rûhumu doyur..!SİSLİ UFUKLAR

Her yanda ürperten bir sükût, vicdanlar buruk,
Bu kasvetli iklimde yaşamak zorlardan zor..
Gelenler yeis içinde, gidenler bîhuzûr;
Buhranlar sıra sıra, iradelerde fer yok.

Gezdiğin yerlerde rûhunu zulmet sarıyor,
Herkes bir kapalı sınırı zorluyor gibi;
İç içe bunalımlar ki, görünmüyor dibi,
Toplum hiçlik vâdilerinde hiçi arıyor...

Her dönemeçte kıpkızıl bir şeytan tuzağı,
Rûhun yürüdüğü yollar kurumuş bir ırmak..
Ve savruluyor hazanla eşya yaprak yaprak,
En emin yerlerde tül pembe bir iblis ağı.

Rüyâlardaki gibi haykırsan sesin çıkmaz,
Yaşanan hayat bitevî yokluğa emanet..
Baharı kıyamet, yazı ayrı bir felâket,
Bu açmazlar içinde kimse kimseye bakmaz.

“Yaşam” ye’sin gözbebeğinde, duygular harap,
Her yıldız yalancı bir ziyâ, simsiyah varlık,
Yok rûh için nefes alacağı bir aralık;
Ölüm korkulu rüyâ, hayat öldüren azap...

Varılan her yer âdetâ kapkaranlık zindan,
Dolaşılan sokaklar yarasaların yolu;
Yollar bir uçtan bir uca yolsuzlarla dolu,
Bilmem uyanırlar mı bu kâbuslu uykudan.?

* *
Uyandırdı uyaran O’na rûhumuz fedâ.!
Gösteriyor görenlere O’nu bütün varlık,
Belirdi öteden pırıl pırıl bir aralık;
Artık fâniye de fâniliğe de elvedâ..!
ÜMİT VE ENDİŞE

Sırtımda müthiş bir dağ, ufkumda taze bahar,
Gözlerimde sevinç, sînemde ürperten acı;
Her lâhza yudumladığım bir zakkum ağacı,
Hicranla inliyorum, inliyorum hep zâr zâr…

Dertten anlayan pek az, onun da gönlü harap,
Kıvrım kıvrım zavallı cismaniyet ağında;
Kalmamış ne fitil ne kıvılcım çerağında;
Hissedip yaşayana kalıyor her ızdırap.

Cız cız ediyor içim, hep o hüzünlü melâl,
Ancak her zaman nabzım da ümitle atıyor.
Ve imanım bütün ufkumu aydınlatıyor,
Şimdilerde bir tüy gibiyim, önümde visal…RÜYÂLAR

Karardıkça realite, ağarır rüyâlar,
Rûh gezer menfez arar bütün bir gece boyu;
Hülyâlara açık her menfez bir vuslat koyu,
Dolaşır bucak bucak yitik cenneti arar..
Karardıkça realite, ağarır rüyâlar.

Bir soğuk savaş yaşar gerçek-hayâl her gece,
Hep gel-gitler duyulur akıl-gönül arası,
Grileşir hâdiselerin akı-karası..
Ümitler üzerinde sert poyrazlar esince,
Bir soğuk savaş yaşar gerçek-hayâl her gece.

Geniştir hayâl ufku, süzülür semâlarda,
Nûrdan kanatlarıyla meleklerin peşinden;
Süzülür geri kalmış bir kuş gibi eşinden,
Açılır önünde binlerce kapı ard arda;
Geniştir hayâl ufku, süzülür semâlarda.

Rüyâlar her zaman renklerle dolar-boşalır,
Temâşâ eder insan sahilsiz enginleri;
Dünü, dünküleri; yarını ve gelenleri.
Eskiyenin yerini bir bir yeniler alır,
Rüyâlar her zaman renklerle dolar-boşalır.

Geceleri yapayalnız kıvranırken insan,
Renk ölü, ses ölü, her yan ölümle örülü;
Her ağızda fermuar, fermuar da mühürlü;
Kanatlanmak ister ötelere zaman zaman,
Geceleri yapayalnız kıvranırken insan...YOLA DÜŞEN ÖTELERİN
GÖLGESİ

Hem gurbet hem de yolculuktur insana ömür,
Koşar bir sınırsız çölde hep nefes nefese.
İnananlarda bir sevinçli telâş köpürür;
Kulak vermişlerse ötelerden gelen sese,
Bir temâşâ zevki olur yolculuk herkese.

Kimiler yol boyu tökezler durur ard arda,
Bin yeis akseder yüzüne, dudaklarına;
Kimi de imanla, ümitle yürür bu yolda,
Yüz sürer yürüdüğü yollar ayaklarına..
Ve selâm durur rûhânîler bayraklarına...

Rengiyle, ziyâsıyla sonsuzluk güneşinden,
Yağar her tarafa yağdığı gibi maytaplar,
Yürür hiç aldatmayan rehberlerin peşinden,
Yürür ve yollarda yitirdiklerini toplar...
Her yanda işaret, işaretler ise pâr pâr...

Salıverir kendini kaderin rüzgârına,
Netleşiverir zaman nabzındaki tik-taklar;
Yürür öteye, yürüdüğü gibi yarına
Kim bilir öte, bağrında ne sürprizler saklar.?
Oturur-kalkar Hak otağlarında konaklar.

Çıksa önüne ölüm, ona terhis töreni,
Dâyeler gibidir içinde yattığı toprak;
Birkaç adım ötede ölümsüzlük şöleni,
Bir bir canlanır hazanla savrulan her yaprak;
Yeni bir fecir tulû eder ufukta apak...

Işık her yanı sarar ve zulmetler boğulur,
Sûr sesi duyulur âdeta, herkes uyanır.
Bir bir devrilenler günü gelince doğrulur;
Yollar gider, yitirilen cennete dayanır
İnsan, kendini bir nûr helezonda sanır...

ÂVÂRE GÖNÜL

Gel artık aldanma divâne gönül;
Pişman olup yoksa ağlayacaksın.
Oldun bir hayâle pervâne gönül,
Bir gün bu hülyâ ile yanacaksın..!

Bildim bileli her dem âvâresin,
Yolların yoldaşı tam bîçâresin,
Dertleri pek çok bir baht-ı kâresin;
Bir bilsem ne zaman anlayacaksın..!

Her gün ömrün mumlar gibi eriyor,
Bak, feryâdına kimse ses vermiyor!
Hasretlerin, hicranların bitmiyor,
Acaba ne zaman uyanacaksın!

Arzuların hep rûhunu kanattı,
Günahların her ufkunu kararttı;
Gelen günler geçenleri arattı,
Bilmem buna nasıl dayanacaksın?
DÂÜSSILA

Dinliyorum rûhumu gurbetten usanmışım,
Bunca "dâüssıla"ya dayanırım sanmıştım..
Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım,
Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım...

Bir yüce mefkûreye koşarken nefes nefes,
Ülkemde yaşayıp orda ölmek hayâlimdi;
Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses,
Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdâdan bıktığını,
Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi;
Kim görmüş Mecnun’un Leyla’yı bıraktığını,
Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi.

Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş,
Kâbuslar gibi çöküyor çökünce her gece;
Gündüzler burada kabir karanlığına eş,
İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir bilmece..

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri,
Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler;
Duygular derbeder, düşüncelerse serseri,
Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler.

Düz günler monoton, bayramlarsa bir karnaval,
Âdeta bir çöl gibi bana bu koca diyar;
Izdırap tam ızdırap, neş’enin rengi melâl,
Hazanla inim inim duyduğum yaz ve bahar.

Vermiyor bencesini zevk u safanın hayat,
Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler;
Hep ümide koşsam da, sarsılıyor hissiyat,
Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler.

Yok yaşamanın bu diyarda ölümden farkı,
Sisli-dumanlı geçiyor inadına zaman;
Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı,
Tın tın nabızlarımda rûhumdaki hafakan...

İç murakabe deyip kendimi dinliyorum,
Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkârım;
Bir mum macerası; yanıyor ve eriyorum,
Olsaydı aydınlatmak bari yanarken kârım!.AZAP


Bağ bozuk, bağban yaslı, güllere hazan azap;
Yaz günü yaprakları solduran hicran azap.

Düşmanlar düşman tamam, ona bir şey diyemem;
Can azap, cânan azap, her günkü yâran azap.

Yıllar var yollardayız, mesafeler amansız,
Yol âsi, hedef uzak, bel veren zaman azap.

Yakmak için tek bir mum, çekilenler besbelli,
Söndürüyor rüzgârlar, savrulan harman azap.

Muzdarip bütün toplum, ilacı bunun iman,
İmana aç rûhlara başka bir derman azap.

Sarsılmış başta akıl, bakış bulanık hepten,
Bir acı imtihan bu, bize imtihan azap.

Himmete muhtaç herkes, kupkuru dağ ve bayır,
Çöllere dönmüş arza boşalan bâran azap.

İnsanlara el açmak, hep gîran geldi bize,
Mihrabı Hak olana bu türden gîran azap.

Tatmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan,
Vicdanı hür olana minnetli ihsan azap.HAZAN ŞÖLENİ

Bahar geçer, yaz gider, hazan olur;
Döner her şey bir anda vîrân olur.

Esen rüzgâr hüzünle eser gelir..
Ve rûhlarda garip hisler belirir.

Çiçekler vedâ rengine bürünür,
Ne varsa dallarda yerde sürünür.

Mâtemlenir her şey, karalar bağlar;
Sararan renkler geçen yaza ağlar..

Yeşili kasvetli bir hüzün boğar;
Hazanla her yana yapraklar yağar.

Neye baksan göçe hazır görünür;
Bir mevsim ki, sırf ölüme yürünür…

Yağar her tarafa gam üstüne gam,
Bahara karşı sanki bir intikam...

Ne gül kalır, ne çiçek, ne de lâle,
Gömülür her şey derin bir melâle.

Hüzünle doğar doğarken güneş, ay;
Duyulur her yanda mâtemli bir nây.

Belirir kış ufku daha derince,
Kırağılaşır çiğler ince ince.

Girip saklanır canlılar inine;
Vedâ eder gül-bülbül birbirine.

Uğuldar gurbetle dağlar, dereler;
Târumâr olur o şen şakrak yerler.

* *
Bütün varlık olurken hazana râm,
Belirir renklerde son bir ihtişâm.

Ağaç yaprakları renklerle güler,
Her şey bir kez daha baharı diler..!

Sarı, mor, kırmızı, pembe rengiyle,
Gülümser her taraf yaz âhengiyle.

Duyanlar duyar bahar huzûrunu,
Nakış nakıştır bu mevsimin sonu.

Mâtemlenirken yazın zevâliyle,
Sevinçler duyarız bu son hâliyle.

Ufukta yeniden nûrlar belirir..
Ve hazanla gelen her şey silinir.

Işığa ereriz gizli bir nûrdan,
Işık yudumlarız nûrlu fağfûrdan.

Tüter her yerde ayrı bir inşirah
Ne keder kalır ne de bir âh u vah..

Duyar rûh her şeyi olduğu yerden,
Rüyâda duyduğu gibi derinden.

Hazan susar, duygular da durulur,
Rûhlarda yepyeni bir bahar olur…HAZ VE SIZI

Duyduk sînelerimizde derince bir sızı,
Sanki rûhlarımızda hep alev alev ateş;
Ürpertti bir kere daha belâların hızı,
Mahvolmuş milletlerin ürpertilerine eş...

Bir sarsıldık ki, korkunç ve her yanda âh u zâr,
Çağladı gözyaşları yeniden oluk oluk;
Viran olan her şey gibi rûhlar da târumâr,
Yankılanıyor her bucakta müthiş bir boşluk.

Duyguları kuşatmış koskoyu bir karanlık,
Sapsarı şimdi ümitler ve solgun rüyâlar..
Sanki zulmetler kalıcı, ışıksa bir anlık;
Üst üste devrilmiş âdeta bütün hülyâlar.

* *


Manzara müthiş.. ama gel, bir de gönlünle bak.!
Enkaz üzerinde imar nûrları parlıyor;
Teslim ol kadere ve kendini Hakk’a bırak.!
Dikkat etsen, gökler yeni ışıklar salıyor.

Kudret yeniliyor sararmış, solmuş eskiyi,
Bir baharla ki, gelin edâsıyla ufukta;
Rahmete çeviriyor karı buzu tipiyi,
Kim bilir, ne sürprizler var bu gelen şafakta..?

Yok olan mevsim ebedî hendese ağında,
Bir dantela gibi örülüyor sessiz sessiz..
Âb-ı hayat yudumluyor Hızır kucağında,
Annelerimizin sütü gibi ak ve temiz.

Hassas rûhlar şimdiden Firdevs’e ermiş gibi,
Mârifet ufku ölçüsünde derin ve zengin;
Haz çağlayanlarındaki, baş döndüren debi,
Allah dostlarının duydukları kadar engin...


ZAMAN HELEZONUYOLLARDAYIZ

Yollardayız gün battığından beri,
Söyleşerek yıldızlarla yarını...
Bir yalvarma koyu her gece bize;
Sızlanıyor sîneler kederinden.
Bekliyoruz, ümitle ve dipdiri,
Hep bu ifritten kışın baharını..
Renkli hülyâlarımızla biz bize,
Âtînin düşleriyle tâ derinden..!

Ard arda gece peçe aralıyor;
Az ötelerde bir sihirli şölen..
Tekmil sevdalılar ve sevgililer,
Yüz yüzeler bu ümit şafağında.
Dalga dalga ufku ışık sarıyor;
Hiç de hayâl değil şimdi görülen;
Bir bir diriliyor artık ölüler,
Söz yeninin, eski ölüm ağında.

Muştuyla esiyor seher yelleri;
Bülbül, güle karşı soluk soluğa...
Sis ve duman artık yol azığında..
Her yana sessizce rahmet yağıyor!
Geçtik geçiyoruz eski günleri;
Elvedâ gayrı o uzun boşluğa.!
Gün döndü, mevsim tomurcuk çağında;
Bir bilsen, ne mavi günler doğuyor!?

GEÇMİŞ VE GELECEK

Arkada kalmış bir yaz gibidir geçen yıllar,
Sîneler mahrumsa sonsuza açık ufuktan.
Hicrana varır o şen-şakrak yürünen yollar,
Habersiz akıp giden ömürler için Hak’tan...

Hüzünle inler durur şen vâdiler, şûh dağlar,
Güllerin çehresinde damla damla soğuk ter..
Mâtemle tüter her yer, her yanda hazan çağlar.
Kederle yaşanan bu ömür, kederle biter.

Yeis esirir durur bu kıpkızıl dünyada..
Ve kasvetle kararır ufuklar perde perde..
Her mevsim kış gibi geçer, kışlar da ard arda,
Cehennem’e denktir günler bu uğursuz yerde.

Bilinmez bizim iklimde ne tasa ne hüzün,
Her sabahı, her kuşluğu, her akşamı hazdan..
Tadı, neş’esi, ışığı, büyüsüyle her gün,
Ümit fısıldar geçer Cennet gibi bir yazdan...HİCRET EKSENİ

Hicret nedir bilmez ki onu, hicret etmeyen,
Bir gurûbdur ümidi, inkisarı bitmeyen..
Kan damlar gibi damlar sînelere her zaman,
Bir başka hasret, başka tasa ve başka hicran.
Günlerin aylar, ayların yıllar uzunluğu..
Ve rûhların ahbab, sıla, vuslat susuzluğu,
Duyulur gönlün derinliklerinde sessizce;
Ne melâl türküleri dinler insan her gece!.
* *
Kederi gibi sevinci de boldur hicretin,
Hakk’a götüren yollar arasında en metin..
Büyüklüğe yürüyenler için o bir köprü,
Herkes ona uğramalıydı bundan ötürü.!
Asırlar önceydi; âdet-i ilâhi bu ya;
Tıpkı kabir gecesi gibiydi bütün dünya:

Işığa kapalı sînelerde bir homurtu,
Tıpkı yarasalar şehrâyiniydi her kuytu.
Güneş doğacak diye zulmet çıldırıyordu,
İblis, gönlünce renkli bir hayat sürüyordu.
Yağmura gebe atmosfer sıkışması gibi,
Üst üste bulutlar ki, görünmüyordu dibi.
Kâbe kuluçka gibi inim inim hâliyle,
Yutkunup duruyordu suskun heyecaniyle.
İnanan dudaklarda sımsıkı bir fermuar,
Ezilen rûhlar ümitsizlik içinde zâr zâr...
Bu bin bir gürültü içinde müthiş hissizlik,
Mekân şirke emanet, zamanın dibi delik.
Nebî muzdarip, çevreyse ezâ ile sarsık,
Canlar dudakta fecir bekleniyordu artık...
Tam bu esnada hâdiselerin en garibi,
Bir sepette Musa’nın Nil yolculuğu gibi;
Işıktan adama "Git!” deniyordu şimdilik,
Bir kutlu beldeye ki, yolları hep selvilik...

Arkada O, az önde kudsiler dörder-beşer,
Dirilişe yürüyordu bütünüyle beşer.
Bir sırlı seyahat ki semâvî, fakat yerde,
İçinde dönüş muştusuyla biraz ilerde...
Yürüdüler, Allah’a güvenerek kol kola,
Ve bir gün ulaştılar devlete giden yola.
Mekke’de gurûb tasası, Medine’de şafak,
Dünya yeni bir çağın kapısında ki, apak!
Zamanda hareket, gönüllerde kıpırdanış,
Duyanlar duydu, duymayanınki bir aldanış..
Eridi kardan adamlar O’nun nefesiyle..
Ve dirildi ölü gönüller altın sesiyle.
Artık çark O’na râm ve önünde iki büklüm,
Gündüzler, alnının ziyasından bir tebessüm.
Gönüller "taht-ı revân", O ise bir Süleyman,
Her ululuk bir damla, O ise tam bir umman...
Yürüdü iki cihan atının terkisinde,
Yürüdü, son noktanın bir adım berisinde...

* *
Şimdi sırada tekmil çağın garipleri var,
"Hicret" deyip dökülmüş yollara O’nu arar.
Dolaşıp dururlar her koyda ayrı bir bahar.
Onların bağına dikenler eken gül toplar.
Onların hamurunu Kudret Eli yoğurur,
Onların bağında saksağan tâvus doğurur!
Onlar, varlığın gâye ölçüsünde nüktesi,
Dillerinde ötelerin güftesiz bestesi...
Felek, onların ikbaline boyun eğmekte,
Kader, geçecekleri yollara su serpmekte.
Allah tutkusuyla her zaman başları mahmûr,
İklimleri Cennet kokusuyla buhûr buhûr...
CİHAD RÛHU

Bir aşktı, bir tutkuydu rûhlarımızda cihad,
Sevdâyla kanatlandık çağlar ve çağlar boyu..
Duygularımız coşkun, gönüllerimiz âbâd,
Koştuk serhatlere her serhat bir ahret koyu...

Kur’ân yeminli gürül gürül atlarımızla,
Geçtik en aşılmaz tepeleri dolu dizgin;
Hülyâlardakine denk erişilmez bir hızla,
Vardık vuslat kapısına rûhlarımız gergin.

Yağdık yağmur gibi toprağı bâkir her yere,
Duygu duygu yeşerdik en münbit tepelerde;
Şehrâynler gibi tüllendi bizimle her yöre,
Tünerken dünya henüz karanlık gecelerde.

Yiğit nârası, at kişnemesi, nal sesiyle,
İnledi yer-gök, inledi yıllar ve asırlar;
Yüce mefkûremizin ışıktan bestesiyle,
Yankılandı dağlar, taşlar ve altın çayırlar...

Girmeden başka arzu, başka hayal araya,
Sînelerimizde şevk, şakaklarımızda ter;
Yolların açıldığı noktalarda ukbâya,
Erdik bir ölümsüzlüğe rûhlarla beraber.

Şimdi bu çerçevede bir gece kasveti var,
Bir hayli serince esiyor poyraz her yerde..
Ne çıkar, az ileride altın saçlı bahar,
Sarmış bütün ufku, tülleniyor perde perde.
IŞIK YOL

Dinmeyen his, sönmeyen heyecanla dopdolu,
Dolaşıp her yerde O’nu soluklamalısın!
Her zaman bir semâvî seyahate kurulu;
Aşıp mesafeleri O’na ulaşmalısın!

Ufuklar “gel gel” diyor, yıldızlar göz kırpıyor,
Ve panjurlar aralanıyor gibi öteden;
Dalga dalga gözlere güzellikler çarpıyor,
Bütün eşyâ bir büyüyle parıldıyor birden..

Işık yağıyor her yana, rûh nûrla boyanmış,
Hülyâ ebedin sihirli kemendinde tutsak;
Cezbin dirilten iksiriyle Hakk’a uyanmış,
Her lâhza ayrı bir vuslat neşvesi duyarak..

Nûrdan duyguları ve nûrdan kanatlarıyla,
Göğün sonsuzluğunda öteleri süzüyor;
Pişe pişe olgunlaşmış kanaatlarıyla,
Rûhların uçuştuğu iklimlerde geziyor.

Aklın gözlerinde tüllenen ışıkta O var;
Hisseder, en erilmezleri olduğu yerden..
Dolaşır vâdi vâdi her yerde O’nu arar,
Tıpkı ocaklar gibi tüter, yanar derinden.

Hiç durma koş süvarim, koş bu nûrlu ufukta!
Dolmuşken hazır gönlün ebedin sevdâsıyla..
Bu yolda ömür tüketenlere O son nokta,
Bırak oyalanmayı eşyânın rüyâsıyla..!

HÂTIRA

Nûrlu bir geceydi o eski zaman;
Hülyâlarımda füsunlu hâtıra,
Yağmur nağmeleriyle ara ara,
Boşalıyor gönlümdeki bahara
Uyaran yıldırımlarıyla her an.

Sînemde hep geçmişin mûsıkîsi,
Gürül gürül ve oldukça derinden;
Dalga dalga esen akislerinden,
Şehrâyinler gibi şen günlerinden
Rûhumda tınlayan Cennet bestesi.

Hâlâ taptaze o şi’rin gülleri,
Gülümseyen bir resim kadar sıcak;
Menekşeler gibi hep salkım saçak..
Ve düşlerdeki bahardan daha ak,
Her lâhzası ayrı bir haz günleri...

Güneşi asla batmayan bu dünyâ,
Her yerde ışıktan bir sürü izler..
İzlere yüz süren aydınlık yüzler,
Gerçi şimdilik sâkin ve sessizler,
Ama her rûhta hep o eski rüyâ..

Her ses huzûrla gürleyen bir şarkı,
Neş’eler tülleniyor hülyâlarda;
Yeniden gün döndüğü şu zamanda,
Devran gülde, lâlede, erguvanda,
Tıpkı mâzi gibi.. fark, sırf çağ farkı...

Dört bir yanda dünün soluğu, sesi,
Geceler bir sırlı doğumla gergin;
Duyup sezdiklerimizden de engin,
Geçmişin baharları gibi rengin,
Ufukta tül tül onun emâresi...HAK DOSTU

Hak dostu ezelin komşusu, ebet yolcusu,
Azığı, asâsı, yolu Allah’a emanet.
Hep tecelli avlar, gönlünde ışıktan pusu,
Kemankeşi, yayı, oltası, ağı muhabbet...

Gözleri nergis gibi süzgün, çehresi apak,
Gönlünün kanatları meleklerinkine eş;
Sanki bir miraç şehsuvarı altında burak,
Nazarı ufuk ötesinde, rûhunda ateş.

Tıpkı bir mangal gibi derinliklerinde kor,
Duyguları bahar bulutları gibi yüklü;
Toprak kadar mahviyet içinde, ama vakur,
İçi dalga dalga ummanlardan da köpüklü...

Işıktan dünyasında madde-mânâ iç içe,
Beyan çeşmesinden "ledün" kevserleri akar;
Sûreti, uhrevîliğine ince bir peçe,
Bir gözü dünyaya, öbürü ukbâya bakar..

Hep bir çevgâna benzeyen boynunun halkası,
Sonsuza ulaşma azmiyle yay gibi gergin;
Kaynaya kaynaya buharlaşmadır sevdası,
Kendince zerre gönlü, semâlardan da engin...

Nazarı, meleklerin dolaştığı noktada,
İklimi, dudağı kurumuşların durağı..
Ve her zaman kervanlar konar-kalkar ard arda,
Hızır çeşmesine benzer büyülü otağı.

Gözlerinin içinde sihirli seslenişler,
Çevresinde âdeta bir uhrevî tenhalık;
Bu uhrevî koyda hep ümitli bekleyişler,
Burası Hakk’a bir kapı, kapı da aralık...

Gel sen de kır elindeki benlik kâsesini!
Yürü O’na açılan yolda son hadde kadar!
Duyacaksın her bucakta ezelin sesini..
Hep tüllensin ufkunda solmayan bin bir bahar...YEŞEREN ÜMİTLER

Tül pembe artık o ümit dolu bekleyişler,
Perde araladı fecir, ufukta sabah var..
Bir ses ırmağı şimdi o içli seslenişler,
Tülleniyor sînelerde rengârenk bir bahar.

Sanki bir başka çerçeve gördüğümüz her yan,
Efsanelere denk köpürüyor güzellikler;
O Bilinmez’den tebessümler yağıyor ayân,
Zarif tepelerin belinde çiçekten kemer...

Hızır-İlyas yan yana ve yer göklere ufuk,
Çemenler rengini tâvus tüylerinden almış.
Şimdi sadece yarasaların boynu buruk..
Ve gece mahlûkları hayrette kalakalmış...

Gezdiğimiz yerlerde gizli hâtif sesleri,
Her taraf lâle dudağı gibi tebessümde.
Sarmış Cennet tutkusu hisleri, hevesleri,
Artık geceler geçmişe denk ayrı bir demde...

Kumru ve bülbül aynı koronun hânendesi,
Mesih’in diliyle Musa’nın eli yan yana;
Zirvelerde duyulan Sonsuz Nûr’un nefesi,
Irmaklar kavuşma çağında bir bir ummana...

Üstümüzde bulutlar, önümüzde selvilik..
Ve göklerin sırları kudsîlerle beraber.
Sonsuza uzayan yollarda hep bir mavilik,
Çekilen çile bu şehrâyin içinmiş meğer..!
IŞIK BELDE

Rengi, deseni, ışığı mâzi kıt’asından,
Tarih enginliğinde süren bir sırlı dünya;
Güneş gibi doğar karanlıklar arasından,
Büyülü maviliğiyle o füsûnkâr rüyâ...

Ufuklar şimdiden göklerle sarmaşır gibi,
Yol boyu yeşillik, ilerde sihirli bir yaz;
Belirir birdenbire o rûh ufku sır gibi,
Duyulur şanlı geçmişin sesi âvâz âvâz...

Geceler ne bilinmezlere kapı aralar,
Öteler duygulara açılır perde perde;
Gökler kandillerle köpürür ve pâr pâr parlar,
Duyulmazlar duyulur bu ışıklı şehirde.

Güneş sabaha yürür, doğar sihirli akşam,
Neş’e ve sevinçle tüllenir halvet demleri;
Yükselir ukbâ râyihaları buram buram,
Şimdiye kadar yükseldiğinden de ileri..

Bu şehirde renk, desen, nakış asla eskimez,
Mevsimler değişse de çiçekler hep salınır;
Burada renkler kış günü bile hazan bilmez,
Bu iklimde rûh kendini cennetlerde sanır..

İrem Bağları bu şehri görse utanç duyar,
Çiçeklerine öteden hep şebnemler iner..
Nergisi, yasemini etrafa koku yayar,
Saksağan bülbüle, dikenler de güle döner.

Her yanda buğu buğu ne güzellikler tüter!
Tıpkı şehrâyin gibi geçer her gün, her gece;
Dört bir yanda en taze sesli kumrular öter,
Yaşarsa insan, bu iklimde yaşar gönlünce...İKBAL YILDIZI

Ufukta ikbal yıldızı ve ardında ışık,
Tomurcuklar üzerinde taptaze jâleler..
Dün başka, bugün başka, zaman buna alışık,
Bir bir umranlaşıyor o eski virâneler...

Tik-takı kesilmiş bir saat gibiydi zaman,
Ölüm sessizliğine tutsak olmuştu beşer;
Buzullara dönmüştü âdeta bütün cihan,
Gün döndü, diriliyoruz artık dörder-beşer.

Tepeler mor, yeşil, sarı, bütün renkleriyle,
Birer mesaj âdeta o mutlu gelecekten;
Tüllenen şafaklar sırlı güzellikleriyle,
Hep ışık besteleri sunuyorlar felekten...

Ufuklar masmavi, göklerinki kadar derin,
Üfül üfül yılların sararttığı yaylalar..
Ve meltemleşiyor kasırgaları kaderin,
Her yerde bir başka türlü köpürüyor bahar.

Yeis cadısının gayri büyüsü bozuldu,
Zulmet delik-deşik, her yana nûrlar yağıyor..
Yollar, metâı ışık süvarilerle doldu,
Şimdi her ufukta ayrı bir güneş doğuyor.

Diriliyor yeniden tarih, yüzünde peçe,
Geçmişteki bütün ihtişamıyla rengârenk..
Şanlı mâziler, mutlu yarınlarla iç içe,
Göklerin yerle ilk buluştuğu günlere denk...

Bir "olma" hummâsı yaşanıyor için için
Herkes yöneliyor kendi iç aydınlığına;
Germiş kanatlarını âdeta uçmak için,
Varlığı canlara can O Dost yakınlığına.

Ömrün en tatlı rüyâsıyla sürekli mahmûr,
Yol azığı ihlâs ve sermayesi muhabbet;
Hisleri nûr, fikirleri nûr, simâları nûr,
Işık alıp ışık vermedeler ebet-müddet...SÜRPRİZ VEDÂ
– Hacı Kemal Erimez’e... –

Ölüm kapımız önünde bir davetsiz konuk,
Kimine muştuyla, kimine hasretle gelir;
Hiç beklenmedik bir yerde ansızın belirir..
Ötesi ya bir Cennet bağı, ya da bir kovuk...

Rûh, artık dünyadan kaçmak için heyecanda,
Soluklar ard arda ve nefesler boğuk boğuk;
Herkeste hafakan, mevtâ ortada sopsoğuk,
Duyulur Azrail’in solukları her yanda.

Yalnız yaşayanlar yalnızlık içinde ölür,
Bu kapkara vahşetle düşer-kalkar-emekler,
Ufku, onun korkusuna ne korkular ekler!.
En son, gider rûhundaki yokluğa gömülür...

Mü’mine öteler ses verir kendi sesinden,
Düşse de bir damla gibi ummana ulaşır,
Aşar kendi çerçevesini ve sonsuzlaşır,
Kurtulur fâni varlığın dar hendesesinden.

Erer rûhânîlerin gezindiği bahçeye
Hep gök kuşağı gibi tâklar altında yürür;
Yol boyu neş’eler yağar, sevinçler köpürür;
Anlar neymiş bu uzun yoldaki sırlı gâye...
YOBAZ

Masum duygularımızın korkulu rüyâsı,
Her baskınında zulmü bir başka kan kırmızı..
Kaba kuvvetin mazlum vicdanlara cezası;
Din’le, düşünceyle savaşmada bütün hızı...

Her zaman aynı "yâ leyl" tekmil mırıltıları,
Rûhu da ufkuna benzeyen sisle örtülü,
Vahşi sesleri andırmada hırıltıları..
Duyguları, düşünceleri kinle örülü.

Zulme programlı ondaki hayâller, düşler,
Kurmuş her köşe başında ürperten bir pusu;
Kimini ezer, kimini de sürekli fişler..
Herkesin ense kökünde korkunun korkusu...

Zulmün en sağlam bir sütunu gibidir yobaz,
Ona göre "yaşam", bir başka yıldızda hayat!
Onun ikliminde eser hummâlı bir poyraz..
Ona benzemiyorsa kafan, onu kaldır at!

O bir yana, ya ona çengilik yapan zümre,
Bilgileri gibi doğruları da mevsimlik..
Bitirdiler millî rûhu kemire kemire;
Ufukları karanlık, fikirleri gündelik.

Ey zâlim, hiç durma mahmuzla atını ve sür!
Kim bilir ezip geçeceğin daha kimler var.?
Senin ettiklerin küfürden de öte küfür,
Sabit sende kinler, nefretler ve hafakanlar...
HİÇ ESKİMEYEN

Ezelden ebede uzayan ibrişim atlas,
Bulutlar gibi serin, yağmurlar gibi berrak;
Rengi, deseni, şivesiyle dünyamıza has,
Tıpkı Cennet’teki süt ırmağı gibi apak...

O bir anlık ümit değil, sürüp giden bir nûr,
Rûhları semâlara taşıyan her yol O’nda..
O’nu bilmek kuvvet, O’na sığınmaksa huzûr,
İklimine girenlere sürprizler ard arda..

Taptaze mesajlarıyla hep ilgi odağı,
Cebrail’in ağız suyu var mürekkebinde;
Zümrüt tepeleri sonsuzla halvet otağı;
Atmosferi şeytana künde üstüne künde...

Varlıkla Yaratan arasında yepyeni sır,
En canlı beyan O’nun sesi, O’nun soluğu;
Bu sırra teşne gönüller elpençe ve hâzır,
Ufuklarında uhrevîlik hep buğu buğu.

Bahar patlayışı var vâdettiği günlerde..
Ve ebedî var oluş hedefteki emeli;
Yollar sonsuza açılır O’nunla her yerde;
Duyulur yol boyu dost bahçelerinin yeli...

Yıllar hiçlik içinde damla damla erirken,
O’nda ne bilinmez bir zevke dönüşür zaman.
O en sürpriz mesajlarla gelmişti gelirken,
Altın nefesi en onulmaz dertlere derman.

O’nun ikliminde rûhtan feryat işitilmez,
Aşkla yananlar vuslat ümidiyle serinler.
Her mevsim kış olsa da, onda hazan bilinmez..
Ölümsüzleşirler o çerçeveye girenler..

Yürürler hep sonsuza ellerinde beratlar,
Vuslata erer ve halvet umarlar her yerde;
Hiç yorulmadan hep uçar bu ışık kanatlar,
Aşarlar, aşılmaz meçhulleri perde perde...
ZITLIKLAR UFKU

Bahar bir amansız kar-buz içinde,
Her ufukta masmavi bir aydınlık.
Hülyâlarımız var Çin’de, Maçin’de,
Gözde uzaklık, gönülde yakınlık.

Hedefler tâ Kafdağı’nın ardında,
Ama vâdi şâhikaya yol olmuş;
Yolda şafak şölenleri ard arda,
Işık atakta, zulmetse yorulmuş...

Aşılmaz rampalar iniş ufuklu,
İnişlerse geçit vermez sarp yokuş;
Boş sandığın, umman gibi dopdolu,
Umman görünenlerse sığ ve bomboş.

Saf yağmurla kara çamur iç içe,
Kuru balçık bir dirilişe gebe;
Karanlık nûrların alnında peçe,
Işıklar yağıyor açık her kalbe.

Gerçi poyraz az serince esiyor,
Tülleniyor sık sık acı bir melâl;
Ama sürprizler de nefes kesiyor,
Yeniden iç içe yıldız ve hilâl...

Zaman bir altın çağ gongu vuruyor,
Her ses âdeta bir ikbal bestesi;
Devran gerçek eksenine yürüyor
Her bucakta Hızır, İlyas nefesi.

Arkada kırık kalbler var hüzünlü,
Bahar gelsin, güller açsın dilerler.
Aşkla gerilmiş, hizmete gönüllü,
Oturup kalkar, "Allah" der inlerler...UZAYAN BİR
ŞAFAK SONRASI

Ufuklar sisli, yıldızlar süzgün, ay buğulu,
Ölgün bakıyor muhteşem kehkeşan öteden.
Gözlerim birkaç asırlık hicranla dopdolu,
Kulaklarımda hasret nağmeleri her telden.

Her gece bin bir duyguyla etrafı süzerken,
Ümit-inkisar arası ve hep yapayalnız;
Ne çığlıklar duyarım böyle yalnız gezerken,
Çevre alaca karanlık, dört bir yan ıpıssız...

Düşer gönlümün enginliklerine hep hüzün,
İçerim bazen gözyaşlarımı sessiz sessiz;
Peltekleşir hislerim, dili tutulur sözün,
Sesler dinlerim rûhumdan güftesiz, bestesiz.

Bir de kalbimin ritmi inkisarla vurunca,
Salarım kendimi en uzun ağlamalara..
Ve ne hafakanlar yaşarım gece boyunca,
Dökerken içimi kapkaranlık kuytulara.

Söyleyin güneş ne zaman doğacak acaba!.
Gece sürüp gidemez şafak söktükten sonra.!
Bir deyin, yağmur ne zaman yağacak acaba!.
Kar-buz böyle kalamaz cemre düştükten sonra..!


ÜSTAD*

Andı yine gönlüm seni bir sabah,
Karanlık gecemin şafağı üstad!
Duydum sînemde bir tatlı inşirah,
Gönüller sevginin otağı üstad!

Her yanda ışık aradığım zaman;
Rûhun gelip ufkuma indi üstad!
Dilindeki Cennet çağrısı iman,
Melek sesi kadar derindi üstad!*) Eski bir nazım

YARINLARIN MEŞKİ

Her yerde bahar ve çiçeklerde naz,
Bülbül seslerinde sırlı bir niyaz;
Tül tül emârelerle apak bir yaz,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Her yanda İsrafil’in gür sadâsı,
Her ufukta bir diriliş edâsı..
Her gönülde geleceğin sevdâsı,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Gerçi tasa hep bizleri seçiyor;
Ne gam, her şey bir bir gelip geçiyor;
Kader bizi bir ikbale çekiyor,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Başladı, rûhlara ilham iniyor,
Sînelerde hafakanlar diniyor;
Her yanda sanki Hızır geziniyor,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Şimdi artık her şeyde bir neş’e var,
Güller açmış, bülbül sesini arar;
Masmavi bir vuslat çağıyla bahar,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

ÜMİDİN
SOLUKLARI

Tüllenirken tam bir dirilişle hayat arşı..
Ve çözülüyorken karanlıklar dilim dilim;
Az ötelerde mâzi gibi apak bir iklim,
Esiyordu sert bir poyraz çiçeklere karşı,
Tüllenirken tam bir dirilişle hayat arşı.

Bir düzine o eski düşünce artıkları,
Gayretleri güneşi devirmek; bu apaçık..
İlhad ölüp gitti, ölüler dirilmez artık!.
Ama anlamaz ki, bunu fikir yırtıkları,
Bir düzine o eski düşünce artıkları.

Anlamadı, baharın bağrına kurşun sıktı,
Her yerde çığlık çığlık tomurcukların âhı..
Ve allak-bullak renklerin beyazı-siyahı;
Şeytan bir kez daha fitne ateşini yaktı,
Yürüdü ve baharın bağrına kurşun sıktı.

Her fitne gibi o da er-geç bir gün sönecek,
Hep zulmetin ışığa yenik düştüğü gibi..
Şimdiden göründü o koca yalanın dibi,
Belki yarın ona da "İnnâ lillâh" denecek;
Her fitne gibi o da er-geç bir gün sönecek.

Başladı sıra sıra yollar iniyor düze,
Yamaçlarda her tonuyla bizim renklerimiz;
Özüne yürüyor köylerimiz-kentlerimiz..
Ve bahar bulutları akıyor üstümüze,
Başladı sıra sıra yollar iniyor düze.

Hâl biraz gri, ahvâl görülse de alaca,
Yine de sen gamı-kederi bir yana bırak.!
Hakk’ın vâdettiği o aydınlık günlere bak!
Bahar patlayışlarını gelecekte ara.!
Hâl biraz gri, ahvâl görülse de alaca.

Mefkûren için gerilebildiğince geril.!
Kalk kendine değil de, ölüme mezarlar kaz.!
Varlığını haykır dört bir yana âvâz âvâz.!
O âriye rûhu kaldır at, özünle diril.!
Mefkûren için gerilebildiğince geril.!

Kanatlan, uçarak geç bütün uçurumları.!
Hiç durma yürü ardından kutlu rehberlerin.!
Boşalsın ötelerde boşalacak terlerin,
Ateşinle kışı erit, tutuştur baharı.!
Kanatlan, uçarak geç bütün uçurumları.!

Bile, her zaman azmini ve yolundan dönme.!
Dirilişle çağla ölüm akan derelerde.!
Koşsun sana dirilmek isteyenler her yerde,
Gün gelip güneşler sönse de, sen sakın sönme!
Bile, her zaman azmini ve yolundan dönme.!

Almadan ver vereceğini bütün çevrene.!
En yeni nağmelerle bir ses ol dört bir yanda.!
Hep söyle hakkı, söylendiği gibi Kur’ân’da,
Duyur ilhamlarını, semtine her erene.!
Almadan ver vereceğini bütün çevrene.!

Haykır her yerde kendini çelikten sesinle.!
Hızır gibi seccâdeni ser, her yan yeşersin;
Hayat solukla, ölülere diriliş insin.!
İkbâlimizi söyle o altın nefesinle.!
Haykır her yerde kendini çelikten sesinle.!ÜSLÛBUMUZ

Üslûbumuz sevgi, aşka adanmış canımız,
Karşılıksız çarpar sînelerimiz, çarpınca.
Herkese şefkatle ulaşmak heyecanımız;
Hele içimizi Muhammedî Rûh sarınca.

Son neferi olarak kalsak da bu cephenin,
Beklemeye kararlıyız tâ subh-i haşre dek,
Ümidiyle herkesi sevip Hakk’a ermenin,
Çöllerde Mecnûn’un Leylâ’ya tutkusuna denk...

Yönelip gönüllerimizin derinliğine,
Hep ötelerden varlığa bir maya katarak;
Koşacağız rahmet arşının serinliğine,
Rûhlarımızdaki kini, nefreti atarak.

Yürüyeceğimiz mihverde bir başka ışık,
Aşacağız gayzla oyulan uçurumları;
Öbür tarafta herkes birbiriyle barışık,
Duyuyoruz az ilerde yeşeren baharı...


UFUK GÖRÜNDÜ

Yolculuk son bulmak üzere, ufuk göründü,
Sapsarı neyi varsa o yemyeşil baharın.
Rûh uçup gitmeye âmâde bir yaprak gibi,
Son noktayı koyacak kaleme kalmış karar.
Birden renk renk her şey uhrevîliğe büründü,
Meltemleri duyuluyor öteki diyarın;
Bir bir göründü yalancı hülyâların dibi,
Sırtımda koskoca dağ, ümitlerimde bahar...

Titriyor ağaç yaprakları gibi her yanım,
Âdeta bir ızdırap terazisiyim şu an;
Bir kefede endişe, öbüründe tam güven,
Sevinçleri sarıyor dalga dalga kederler;
Bazen tam mesrûr, bazen de nâlân u giryanım,
Gördüğüm ihsanlara denk her günkü imtihan..
Tıpkı kar karışımı yağmur, ufkuma inen;
Her gün bir başka türde kapanmakta perdeler...

Mîad tamam gibi ufukta yeni bir şafak,
Her zaman başucumda ötelerin gölgesi;
Görmüştüm o tulûu gönlümde perde perde,
İlk günümün ışıklarından daha da rengin,
Hizmet varsa şayet değer az daha yaşamak;
Şimdilerde göz ağrım sırf O'nun bilinmesi.
Bir şey diyemem, belki birkaç adım ilerde,
Tam biliniverir beklediğimden de engin...


BU GELEN BAHAR

Hem bahtıma hem ikbalime ışık yağıyor,
Bir yerde gurûb, bir yerde de güneş doğuyor.

Hız kesiyor o eski gurbetler yavaş yavaş,
Sulh çizgisinde kalb ve kafa arası savaş...

Aşk ve sevgi, kinleri, nefretleri aşıyor,
Herkes yitirdiği eski cennete koşuyor.

Ufukta şafak, artık gece gerilemede,
Yırtılıyor zulmetler her yerde perde perde.

Tülleniyor rûhlarımızda sevdalı bir yaz,
Ne çıkar sanki biraz sertçe esmişse poyraz.

Güller açıyor, her yanda bülbül nağmesi var,
Dünkü renkleriyle geliyor bu gelen bahar...
HÜLYÂLARIMDAKİ DÜNYA

Söyleyin nerde rûhumun dünyası o diyâr,
Ferhat gibi dağları yarıp yarıp gideyim..
Eşiğine baş koyup da ağlayayım zâr zâr,
"Ne olur gel, gel artık" diye feryât edeyim!

Yıllar var onun hayaliyle avunuyorum,
Kanayan şu gönlümde en onulmaz yaralar;
Kimse bilmez nasıl bir hicranla yanıyorum,
Gözlerimden akan gönlümdeki hâtıralar...

Ey tatlı hülyâ, bir şifâ sun kendi dilinden,
Âteş-i hicranımı onunla söndüreyim.
Vur mızrabını, nağmeler duyur bam telinden,
Duyur ki, onunla efgânımı dindireyim.

ÇİÇEKLERDE BAHAR
NEŞVESİ

Bahara koşuyor bütün insanlık,
Sanki her tarafta Hızır gezinmiş;
Bozgunlar yaşıyor artık karanlık,
Öteden dünyaya ışıklar inmiş,
Akıllar da kalb rengiyle bezenmiş...

Semâîleşmiş köy, kent, ova, oba,
Eski üstûreler dönmüş serâba;
Elvedâ elvedâ son ızdırâba.!
Başlamış mâziden âtîye geçiş,
İlhada ikbal, beyhûde bekleyiş.

Dün gezip her yerde göz boyayanlar,
Dolaşıp her gün şeâmet yayanlar,
Kalkıp yoka merdiven dayayanlar,
Onlar me’yûs, merdiven de devrilmiş..
Asırlık yalanlar yere serilmiş...

Bülbüller ötüyor şimdi her yerde,
Bir bahar neşvesi var çiçeklerde;
O masmavi gelecek az ilerde,
Her çağlayan âb-ı hayat kesilmiş,
Ermek için bütün rûhlar gerilmiş.GÖNÜL GÖZÜYLE
YARINLAR

Farklı dönüyor çark, zamanda bir fısıltı var,
Dağ-bayır, ova-oba her yanda gizli şölen..
Mevsim değişiyor artık ufukta nevbahar,
Tıpkı ilk Işık Çağı, az ilerde görülen.

Yeryüzü bitevî yağmur duasına durmuş,
Yasla kıvranan o kupkuru çölde inşirah;
Âdeta dünyaya ötelerin rengi vurmuş,
Bin büyüyle ağarıyor ağarınca sabah…

Tıpkı eşref saate bağlanmış gibi zaman,
Her yanda ışık meş’alesi o Sonsuz Nûr’dan
Tülleniyor bir bir O’nun inayeti, ayan..
Çarpıyor rûhlarımıza bir sırlı fağfurdan.

Bir bayram sevinci içinde bütün gariban,
Yol hazırlığıyla meşgul o meş’um ızdırap;
Tekmil değişiyor bir baştan bir başa cihan,
Nûr Çağı’ndan renklerle doğuyor doğan mehtap…


SÜRPRİZLER ŞÖLENİ

Günler yağmur öncesi kasvetli havaya eş,
Aniden üst üste geldi sis, duman ve güneş;

İç içe giriyordu ışık ve zulmet birden,
Dehşetle gürledi gökler, gürledi derinden.

Bahçelerde zambaklar, papatyalar, lâleler,
Uyandı bülbüle, uyandığı gibi güller.

Narin yapraklar üstünde kırağı telaşı,
Sanki yeni bir şölen için yeni bir aşı.

Gamlanma öyleyse, zira mevsim hazan değil;
"Kader" de ve eğilebildiğin kadar eğil!

Gidecektir bu son gaileler de ard arda,
Kim bilir, nasıl bir lütuf var şimdi sırada.!

Bunlar birer bahar çağrısı hazan içinde,
Yankılanıyor o ulu ses Çin’de-Maçin’de...

Duyuluyor rûh ufkunda geçmişin öyküsü,
Duyulsa da ara-sıra bir nefret türküsü.

Göklerde emâre, yerde alâmet iç içe,
Gurûb tulûun çehresinde ince bir peçe.

Fesatçı kendi ağında tutsak, kıvranıyor,
Büyüsü bozulan fitne hep homurdanıyor.

İlimler metafizik diyor, düşünce âzât,
Gün döndü; zamanla savaşsa da birkaç inat.

Âtiye açılan koyda sürprizler şöleni,
Sürprizler arkasında O Bilinmez’in Eli.

Gönüllere ilham iniyor sırlı bir sesle
Ve dirildi ölüler bu ilâhi nefesle.

Cemrenin kardelenle buluştuğu çağ geldi;
Karanlık çağlara öteden bir çerağ geldi..

Zekeriya’nın biçildiği yerde lâleler,
Sevr’e giden dikenli yollarda taze güller.

Hira’da bir sessizlik bestesi için için,
Bütün yanıp-yakılmalar gül bitirmek için.

Kilitlendi gönüller sonsuzluğa yeniden,
Gökler bahar muştusuyla gürlüyor derinden.

Bir kez daha semâ-arz buluşma ikliminde,
Son bir "şeb-i arûs" ki, meleklerin dilinde.

Cihanlar bütünüyle mânâya teslim gibi,
Söz metafizikte, göründü fiziğin dibi.

Ve madde bitevî târumâr, maddeci şaşkın,
Şimdi devran bir mânâda ki, aşkın mı aşkın..!

Her şey Hak’tan, bunu son bir kere daha duyduk,
Son bir kere daha uhrevîliklerle doyduk.

Hak isterse, kar da dolu da yağmura döner,
Kış gününde dahi her yana rahmetler iner.

Gayri baharı durduramaz kapkara inat,
Hep hezeyan peşindeki o şaşkın irtidat...

Artık kalb ve kafa fikir alış verişinde,
Rûh yitirdiği mâmûr dünyaların peşinde.

Âyin başlamak üzere tam fecir rengiyle,
Muştusu Peygamber’den göklerin âhengiyle.

Şimdi, yalvarıp ağlamak düşer hepimize,
Tıpkı ağladığı gibi göğün üstümüze.

Kazarak hiç durmadan kuyu üstüne kuyu,
Ve bulmalıyız o "âb-ı hayat" denen suyu...


SIR BURCU

El ele bayramın gölgesindeyiz,
Yüzlerde ziyâ, ufuklarda ışık;
Saflarımız sımsık.
Milletçe Hakk’a vuslat peşindeyiz,
Besbelli artık kimler O’na âşık;
Hissizlere yazık!

İnce bir remiz gökyüzünde hilâl,
Arkasında eşref saatler apak;
Sırla dönüyor çark..
Bir bilsen neler resmediyor hayâl.?
Zulmetlere inat ard arda şafak,
İnsanlarda merak...

Rûhlara âdeta Cebrail inmiş,
İlhamlarında buğu buğu mânâ;
Kalb buna âşinâ..
Her yörede sanki Hızır gezinmiş,
Renkler akıyor bahardan hazana;
Dillerde hep senâ...

Güm güm şimdi bütün gök kapıları,
İns, cin ve rûhânî sesi karışık;
Bozgunda karanlık..
El açmış her yanda Hakk’ın kulları,
Tekmil yer-gök birbiriyle barışık;
Mevsim buna açık.

Kalblerimiz ızdırapla buruktu,
Coştuk bir kez daha tekbir sesiyle;
Itrî bestesiyle..
Her taraf kardı, kıştı ve soğuktu,
Duyduk baharı bayram nağmesiyle;
Mâzi neşvesiyle...

Sarmıştı hicranlı gam hepimizi,
Yoktu gönlümüzde sevinçten eser;
Simsiyahtı her yer..
Bükmüştü bin bir keder belimizi,
Sıyrıldık hepsinden bir nûrlu seher..
Milletçe beraber.

Kalbimiz neş’eyle çarpıyor artık,
Herkes tam tekmil O’na doğru yolcu;
Bekliyor sonucu..
Yolculara rahmet kapısı açık,
Arş gölgesi bu yolun öbür ucu..
Sonrası sır burcu...