Мухаммат файгъамбарны джашау джолу - 12

Эки мёлек келликдиле.
2409
Мункар, Накир мёлекле,
Ёлюкню джанын ызына салыб,
Кесин да ёрге тургьузтуб,
Соруула соруб тебрейдиле.
2410
Сорууладан тазаланса уа,
Аль-Каутер къулакъдан суу ичириб,
Джандетге кийирликди Рушван мёлек
Эшиклерин кенг ачыб.
2411
Мухаммат Вахшха Хамзатны
Къалай ёлтюргенинги айт дегенинде,
Хамзатны джюрегин алыб,
Хиндагьа элтгенин айтханды.
489
2412
«Къораб кет!», — дегенди Вахшагьа
Файгъамбар ачыуун тыя.
«Мен энди сени аямазма,
Кёзюме сен чыртда кёрюнме!»
2413
Алтыджюз отуз экинчи джыл
Мухаммат билмей тургьанлай,
Джашчыгъы Ибрагим ёлгенди,
Кеси да энди сёлеше башлагъанлай.
2414
Ауруу джокълаб къоймаса да,
Къара ташны аллында да
Мухаммат Меккада «Умра къылгьанды,
Намаз этиб да табыннганды.
2415
A c -Сафа бла аль-Марваны
Араларында чабар къарыуу
Болмагъанында, файгъамбар
Тюесине миниб айланнганды.
2416
«Аль-Касба» акъ тюесине
Миниб, Каабаны тёгерегине,
Къара ташха таягъын тийире,
Файгъамбар джети кере айланнганды.
490
2417
Уллу Хаджиликни ол заманлада
«Кюн байрамы», деб ол кюннге,
Джаз бла кюн айырылгъан кюн
Этерге кюрешиб тургьандыла.
2418
Мухаммат бир кюн хаджилеге
Хасан бла Хусейни
Аталары Алийни
Ариу кёрюгюз, дегенди.
2419
Тиреу болуб файгьамбаргьа,
Айшатны юйюне аны
Аббасны джашы Фадле бла
Алий алыб баргьандыла.
2420
Айшатны юйюню эшиклерин ачыб,
Ала кирирге излегенлеринде,
Аны да баш ауруу бек тутуб,
Инджилиб тургьанын кёргендиле.
2421
Сора Айшат аладан:
«Къаллайда меннге бир дарман
«Беригиз» деб тилегенинде,
Сеннге дарман керек тюлдю.
491
2422
Хадижат ёлгенден сора
Айшат болгъанды къызлай алгьаны.
Бийчелерини адамлары да
Ёсдюргендиле муслиманланы санларын.
2423
Умарны не да Убаины
Халифге айырайыкъ, дегенлеринде,
Хар тукъум кеслеринден адамны
Айырыргъа излегенди.
2424
Тиширыула эмда эркишиле
Айшатны юйюнде файгьамбарны
Ёлюгюне къараб, кёз алмай,
Джанындан этгендиле.
2425
Файгъамбардан сора халифле
Абу-Бакр аууруб ёлгенди.
Умар, Осман, Алий душман
Къолладан ёлгендиле.
2426
Осман халиф ол джазманы
Джашырыб бермегенлени
Кюч бла къоркъутуб,
Онеки джылны ичинде джыйгъанды.
492
2427
Аллахны сыйлы китабын —
Кёлден чыкъгъан джазмаланы
Барын да табыб, аланы
Бир джерге джыйышдыргъандыла.
2428
«Сыйлы келечиси Уллу Аллахны
Мухаммат файгъамбарды» деген
Бармагьында тутханды
Джазмасыы бла кюмюш джюзюгюн.
2429
Таба терекни тюбюнде —
Салкъынында солурукъду.
Мелекле да, джашил кырдыкъда
Олтуруб, къууанч этерикдиле.
2430
Къобхан суугьа кёкюрегин тиреб,
Алдыртмаз ючюн иманлыланы,
Къарны да ачдан тоймагъанды,
Разы этер ючюн муслиманланы.
2431
Файгъамбарым алай эте,
Джерленнген атха миннген эсе,
Нал чюйлери атыны аны
Джерни тешиб баргьан эсе,
493
2432
Ол тешиклеге меджюсле тюше,
Артлары алай болгьан эсе,
Файгьамбарым да муратына джетиб,
Дуниягъа белгили болгьан эсе,
2433
Файгьамбарны ол ёмюрюне да
Эсин бёлюб окъугъанлагьа,
Аллахны Ррахматы айлансын
Керти муслиман джанлагъа.
2434
Уллу Аллахым къазауатны кёргюзтмесин,
Сампал таууш эшитдирмесин.
Ач азабны эсгертмесин,
Ананы баласына термилтмесин.
2435
Абаза, орус айыртмасын,
Къарачай, черкес, ногъайлыланы
Бир-бирине къарнашлача,
Бек сюйдюртюб ышартсын.
АМИН