Китабны жазыб жараштыргъан Отарланы - 6

фарызны, тышындан ол файгъамбар
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) этген намазланы этсе, Рамадан
оразаны тышында сууап оразала тутса,
закятыны тышында, садакъаны къолундан
келгенча чыгъарса, борчун
толтургъандан сора, хадж умра къылса,
адамланы диннге чакъырса, харамны не
ууагъындан да кесин тыйып, адамланы
анга чакъырса, дин къазауатха мюлкю
бла, жаны бла къатышса, дагъыда кёп ахшы
иш санаргъа боллукъду. Кысхасы - алай
бла муслийман, Аллахха жууукълукъну
излеп, борчларыны тышындан къуллукъ
этерге кюрешсе, аллай адам Аллахны эм
жууугъу болады эмда Аллахны
досларындан (аулия) кеси да билмей
тургъанлай болуп къалыргъа болады.
Аллах «къудс» хадисде айтады: «Мени
къулум Манга жу-уукълукъну излеп, ол
Мен анга борч этип, буюргъанны ты-нгылы
толтуруп, аны тышындан къуллукъ этип
кюрешсе, ол Манга жууукъ болур, сора Мен
аны сюерме, ызы бла Мен аны къарагъан
кёзю, эшитген къулагъы, сезген жюреги
болурма, тилине сёзлени Мен салырма,
Мен аны сермеген, тутхан къолу, жюрюген
аягъы болурма. Ол заманда Мени ол
къулум тилесе, Мен анга тилегенин
берирме, ол Менден: «Сакъла, букъдур», -
деп тилесе, Мен аны сакъларма эмда
букъдурурма».
Башда айтылгъан хадисден биз
ангыладыкъ: «Аллахны айтханын этип
эмда Аллахны ыразылыгъын излеген
адамны дууасын къабыл этерикме», - деп
Уллу Аллах кеси сёз береди. Унутмайыкъ
аны.
Аллахха жууукъ этген затладан бири - ол
Аллах харам этген затладан къачыу, кенг
туруу. Эсде тутайыкъ, Къуранда, Суннада
эм Ислам динни белгили алимлери
айтханнга кёре, гюняхдан кесин
тыймагъан адам Аллах бла ачыкъ урушха
киреди. Гюняхны не къадар сюрюп,
гюняхха адам не къадар терен кирсе, ол
къадар Аллахны бла ол адамны ортасында
ол урушну оту уллу жанады. Адамда не кюч
барды Аллах бла уруш этерге? Ол Аллах
уруш ачхан адамны уа Аллах гунч этеди.
Сакъ болайыкъ. Аллахыбыздан болушлукъ
излейик эм харамдан, гюняхдан
къачайыкъ.
Аллахха жууукъ этген эм кючлю
къуллукъладан бири - ол Къуран окъуу,
анга тынгылау, аны магъанасына сагъыш
этиу эм андан билим алыу. Аллахны
Келечиси (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) айтханды: «Ол
Аллахны Кесинден келген затдан бек
Аллахха бир зат да жууукъ этмейди».
Магъанасы: Къуран аятлары - Аллахны
сёзлериди, Къуран окъугъан Аллахны
Кеси бла сёлешеди. Аллахны сюйгеннге ол
сюйгенини сёзлеринден татлы бир зат да
жокъду. «Къуранны сюйген Аллахны эм аны
Келечисин сюеди», - дегенди Ибн Масгъуд
(Р.А.) - Келечини (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) белгили сахабы
эм Исламны эм сыйлы алимлеринден бири.
Аллахны аллында Аллахха эм жууукъ
этген эм уллу къуллукъ - ол Аллахны
эсгериу - зикирди. «Бакъара» сураны 152
аятында айтады уллу Аллах: «Эсгеригиз
Мени, Мен да эсгерирме сизни!» - башха
жерде: «Аллахны эсигизде тутугъуз».
Келечи (Аллахны ыразылыгъы бла саламы
аны бла болсун) айтханды: «Аллахны
эсгергенден тиллеригиз арымасын», -
башха жерде: «Аллахны эсгергенден
къалгъаны бу дунияда налады».
«Фуссилят» сураны 38 аятында Уллу Аллах
айтады: «Кече да, кюн да, арымай, талмай,
Аллахха махтау салып, Аллахны
эсгергенле Аллахны жууукъларындан
болурла».
«Аллахха ийнанып, ызы бла Ислам динни
къоюп,
ызы бла ийманнга къайтып, ызы бла (башха
дин излеп)
биягъы Ислам динден чыкъгъанла (бу хал
бла) къаты
кяфыр болгъанларын кёргюзтедиле.
Жокъду былагъа
Аллахдан кечгинлик...»
«Ан-Нисаа», 137
 
ИСЛАМ ДИНДЕН БАШХАНЫ ИЗЛЕГЕН
ТАУЛУЛАГЪА
Кертиди, хурметли къарындашым эм
эгечим, Аллахны аллында керти дин
жаланда Исламды. Ислам дин уллу, омакъ
къалагъа ушайды, аны къабакъ
эшиклерини киритлеринден бири -
таубады. Бюгюнлюкде бизни миллетде
Ислам динни къоюп, ажашып, бирси
динлеге кетгенле бардыла.
Аладан бир къаууму - билимсизликден,
бир къаууму - шайтаннга алданып, бир
къаууму уа - ачыкъдан дуния амалы ючюн.
Ол уллу къыйынлыкъды. Биринчиден, ол
адамны кесине, ызы бла жууугъуна,
ахлусуна. Эй ажашхан жан, кеч болгъунчу,
таубагъа къайт, ызынга ата-бабангы
динине къайт. Кертиди, Аллахны аллында
керти дин - Исламды. Билмей
тургъанынглай ёлюм желкенгден
тутхунчу, дининге къайт. Къара, сыйлы
Къуранда Аллах не айтады: «Я Мухаммад,
айт (адам улусуна): «Аллахны сюе эсегиз,
мени ызымдан келигиз», - де да, адамланы
жол ызынга чакъыр: «Мени ызымдан
келсегиз а, ол заманда сюер сизни Уллу
Аллах, сора кечер сизни битеу
гюняхларыгъызны. Кечген - Аллахды, жан
аурутхан - Аллахды» («Имран» сураны 31
аяты).
Башха жерде: «Эй адам улу, ол Аллахдан
келгенни ызындан барыгъыз. Аллахдан
башха, кесигизге оноучу излемегиз.
Ётген ёмюрледен бек аз дерс аласыз сиз»
(«Аль-Агъраф» сураны 3 аяты).
Башха жерде: «Бу китап - ол Мен сизге
берген огъурлу Къуранды. Муну бла
жашагъыз, Аллахдан къоркъугъуз, ол
заманда кечилирге болурсуз» («Ангъам»
сураны 155 аяты).
Башха жерде: «Кертиди, Аллахны аллында
керти дин - Ислам динди» («Имран» сураны
19 аяты).
Башха жерде: «Ислам динден башха динни
излеген билсин: Аллах аны къабыл этерик
тюйюлдю. Керти дунияда тюп
болгъанладан болур (башха динни
излеген)» («Имран» сураны 85 аяты).
Башха жерде: «Бюгюнлюкде Мен сизге
сизни динигизни (Исламны) толу толтуруп
бошадым, аны бла бирге Рахматымы сизге
толу кёргюзтдюм эмда сизге дин деп,
Ислам динни бердим» («Майда» сураны 3
аяты).
Башха жерде: «(Я Мухаммад, сен адамлагъа
бу затланы айтханлай) ала сени бла сен
айтханны алмаздан даулашып башласала,
сен былай айт: «Ол мени изымдан
келгенле бла мен Аллахха берилдим».
Сора ол китаплары болгъанладан
(чюйютлюледен бла христианладан),
китаплары болмагъанладан сен сор: «Сиз,
Аллахха берилип, Ислам динни
алдыгъызмы?» Ала, Аллахха берилип
(Ислам динни алгъан эселе), тюз жол бла
барадыла, алай, ала андан терсине
бурулгъан эселе (Ислам динни унамай
эселе), сени борчунг - айтыргъа, аланы
Аллахны аллында борчларын билдирирге,
Аллах а кёрюп турады Кесини къулларын».
Аллахны Келечиси - Мухаммад файгъамбар
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) кёп христиан, чюйют патчахлагъа
къагъыт жазып, Ислам диннге
чакъыргъанды. Башха диннге эркинлик
болса эди, Аллахны Келечиси (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
аны юсюнден айтырыкъ эди. Башха диннге
Аллах эркинлик берсе эди, Аны ахыр
Келечиси (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун), сыйлы
файгъамбарыбыз: «Жаланда Ислам динни
тутхан къутуллукъду (ёчюлмезлик
жаханим отдан)», - деген сёзлени
айтырыкъ тюйюл эди. Нек десенг Келечи
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) кесинден бир сёз да айтмай эди.
Диннге тийишли зат-ланы юсюнден аны
тилине сёзню Аллах сала эди. Келечи
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) кеси эмда аны сахабалары
(жёнгерлери), эм Таурат, Инжил бла
жашагъан чюйютлюлени, христианланы,
бир-бир неда жамауатларыны аллында
чыгъып, Ислам диннге чакъыргъандыла.
Сёз ючюн, Анас ибн Малик (Р.А.) деген
сахаба былай билдиреди: «Мухаммад
файгъамбарны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) юйюнде чюйютлю
жашчыкъ къул болуп ишлегенди. Бир жол
ол, бек ауруп, ишине келалмай, юйюнде
тёшек болгъанды. Файгъамбар (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун),
бу жаш адамны сурай келип, ауругъанын
кёрюп, баш жанындан олтургъанды, сора:
«Ислам динни алып, муслийман бол», -
дегенни айтханды.
Жаш къатында сюелген атасына къарады.
Атасы: «Аллахны Келечиси айтханын эт», -
деди. Сора бу жаш, ийман-шагъадатны
айтып, муслийман болду. Ол юйден чыгъа,
файгъамбар: «Энтта да бир къулун мени
юсюм бла жаханим отдан къутултхан Уллу
Аллахха битеу махтау», - дегенни айтды.
Башха жерде. Бир жол Омар ибн аль-Хаттаб
(Р.А.) деген сахабы Келечиге (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
не Инжилни, неда Тауратны бир-эки
чапырагъын алып келди да, сора окъургъа
башлады. Келечи (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун), ачыуланып:
«Аллах бла къаргъанама, мен сизге
тамгъасы болмагъан, таза, сыйлы
Шариатны келтиргениме. Буюрама мен
сизге: бир заманда да ол китаплары
болгъан къауумлагъа (чюйют, христиан)
динни юсю бла жууап-фатыуа излеп
бармагъыз. Нек десегиз бир жол сиз
алагъа соруу берирсиз, ала уа анга
керти жууап къайтарырла, алай сиз аны
ётюрюкге санарсыз, башха сорууугъузгъа
уа ала ётюрюк айтырла, сиз а аны керти
сунарсыз. Ол мени жанымы къолунда
тутхан Уллу Аллах бла къаргъанама:
бюгюнлюкде Муса файгъамбар сау болса
эди, мен келтирген динни алып, мени
ызымдан келгенден башха, ол амал тапмаз
эди», - дегенни айды.
Алайды да, чюйютлюлеге, христианлагъа
Жаннет тилерге бизге Къуран бла Сунна
харам этеди, аны бла бирге ала бла
динибизни оноуун этген да бизге
харамды.
Бусагъатда ким да биледи Тауратны бла
Инжилни ким къалай бла
тюрлендиргенлерин. Ол китаплада
Аллахдан келгенден бек азы къалгъанды,
жокъду дерча алайды. Ол китапла бла
жашагъан къауумланы эфендилери
кеслерине, патчахларына табынлай ол
китапланы тюрлендиргендиле. Таурат бла
Инжилни Аллах адамлагъа аманат этип,
Кесини келечилери бла жиберген эди.
Алай, файгъамбарладан сора келген
тёлюле ол аманатны тутмадыла, Аллахха
боюсунмадыла.
Аны себепли уллу Аллах ахыр Келечи бла
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) бирге Ахыр китапны - Къуранны -
жиберип, аны Кеси Кесине аманат
этгенди. Себеби - минг бла жарым жылны
ичинде Къуранда харфы угъай, харакяты
да тюрленмегенди. Нек десенг Къуранны
Аллах Кеси сакълайды.
Аллах Ахыр Келечини - Мухаммад
файгъамбарны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун), аны бла бирге
Къуранны битеу дуниягъа, битеу адам
улусуна, битеу жин дуниягъа жибергенди
эмда: «Къуран бла жашагъыз», - деп
буюргъанды. Аллах айтды Къуранда: «Эй
Исраилни миллети (чюйютлюле), Мен
жибергеннге (Къураннга) ийнаныгъыз. Ол
сиз тюрлендирген Тауратдагъы кертини
ачыкъларгъа Жибергенме Мен бу
Къуранны. Ол Къураннга ийнанмагъанланы
ичинде биринчиледен болмагъыз. (Бу
Къуранда жазылгъан) Мени аятларымы
учуз багъагъа сатмагъыз. Жаланда
Менден къоркъугъуз» («Бакъара» сураны
41 аяты).
Былайда: «Мени аятларымы учуз багъагъа
сатмагъыз», - деген Аллахны сёзлери
чюйют миллет, къадалып, Аллахны китабын
- Тауратны - тюрлендиргенлерин ачыкъдан
кёргюзтеди. Чюйютлюлени патчахлары,
байлары эфендилерине харекет, байлыкъ
берип, Тауратны бир-бир жерлерин
тюрлендирип, кеслерине женгил этип,
бир-бир жерлерин а, къырып, жокъ
этгендиле.
Чюйютлюле да, христианла да кеслерини
китапларындан ахыр Келечини - Мухаммад
файгъамбарны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) - юсюнден
эрттеден окъуна биле эдиле. Аны
келгенин билгенлей, миллетлери аны
ызындан барлыкъларын, оноуну,
байлыкъны тас этериклерин ангылап,
чюйют, христиан эфендиле, къадалып,
Тауратны бла Инжилни арталлыда
тюрлендирип, бизни файгъамбарны
юсюнден айтылгъан жерлени къырып, жокъ
этерге кюрешгендиле.
Бир юлгю: Келечи (Аллахны ыразылыгъы
бла саламы аны бла болсун) келген
заманда Меккада жашагъан чюйютлюлени
таматаларындан бири Ка’б Ибн Ашраф
чюйютлюлени дин усталарын жыйып, былай
соргъанды: «Ол файгъамбарма деген
Мухаммадны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) юсюнден не
дейсиз?» - «Кертиси бла ол Аллахны
Келечисиди», - деп жууап бердиле чюйют
эфендиле. Сора Ибн Ашраф: «Сиз манга
башха жууап берсегиз эди, мен сизге
тюрлю-тюрлю сау-гъала берир эдим», -
дегенни айтды.
Была, ахча, саугъа хапарны эшитгенлей:
«Сен ашыкъма, биз къалай эсе да сагъыш
этмей айтып къойдукъ. Сен бизге бир
заман бер да, биз Тауратха къарайыкъ,
сагъыш этейик», - дедиле.
Ызы бла бу чюйют алимле, барып, Тауратда
Аллахны ахыр Келечисини (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
атын, сыфатын, шартларын тюрлендирип,
къайтып келип Ашрафха окъудула.
Тарыхда белгиге кёре, Аллахны сёзлерин
тюрлендиргенлери ючюн, Ашраф быланы
хар бирине биришер машок арпа бла
тёртюшер метр кисей къумач берген эди.
Христианланы дин китаплары - Инжил -
Тауратдан эсе кыртыды. Биринчиден, къол
бла жазылгъан 4500 Инжил китап бюгюннге
дери сакъланнганды. 1892 жылда Америкада
«Библияны тинтиу комитет» къуралгъан
эди. Ол заманда комитетни къолунда
жаланда 1700 къолдан жазылгъан эски
Инжилле бар эдиле. Аланы бир бирине
келишдиребиз дегенде, бир бирлерине
келишмеген 150000 халат табылгъан эди. 1700
китапда аллай бир зат келишмеген, 4500
китапда уа къаллай бир терс зат
чыгъарыкъ болур эди?
Иса файгъамбар (Аллахны саламы аны бла
болсун) айтханды деп биринчи жазмала ол
бу дуниядан кетип, 400 жюз жылдан сора
жайылып башлагъандыла.
Иса файгъамбар (Аллахны саламы аны бла
болсун) келтирген сёзлени тюрлендирип,
кеслеринден къошуп, ётюрюк шагъатла
къурап, файгъамбарны къатында аланнган
адамла айтхандыла деп, къырал
башчылагъа жакъ басып, къарангы
миллетлерини аллында кеслерине сый
излеп, христиан бабасла бир бирлери бла
эришип бардыргъандыла жалгъан
жазмаланы. Асыры кёп ётюрюк Инжил
болгъандан, къайсына кертиди деп
сайларгъа билмей, христиан динни
башчылары, абызырап, не этерге
билмегендиле.
Тёртюнчю ёмюрде Византияны патчахы
Константин христиан динни алгъандан
сора, Никей шахарда 325-чи жылда
христианланы битеу таматалары жыйылып,
оноу этип, керти Инжил деп, тёртюсюн
айырадыла (Матвей, Лука, Иоан, Пётр).
Айыр-гъандада сейир айырадыла. Битеу да
ол жыйылыугъа керти Инжилледиле деп,
Ингилиз энциклопедия айтханнга кёре, 120
тюрлю-тюрлю Инжилле келтирген эдиле.
Къалай айыргъан эдиле ол къадар
китапдан тёртюсюн?
Ол китапланы барысы да кече килисада
жерге жайып къояргъа, эрттенликде,
къайсы Инжил стол юсюне секирип минсе,
аны айырыргъа деп оноулашхан эдиле.
Айтханларыча этип, эрттенлигинде ол
башда айтылгъан тёрт Инжилни стол
юсюнде табып, бу Аллахны оноууду деп,
анга келишген эдиле. Бир акъыллы адам
алай соргъан эди: «Кечеге килисаны
эшигин ким жапхан болур эди? Баям,
килисаны ачхычы хуржунунда болгъан
адам этген болур эди ол кече Инжиллени
оноуун».
Ол «Никей оноудан» 55 жыл озгъандан сор,
жангыдан оноу этип, ол 120 Инжилден
дагъыда 27 къабыл кёрюп ол китапла бла
хайырланыргъа эркинлик берген эдиле.
Алай бла бюгюнлюкде 27-чи Инжилге Жангы
заветни керти китаплары (канонические)
деп, къалгъанлагъа уа апокриф (ишекли)
деп, неда терс деп, христиан динни ара
оноучуларыны фатыуалары барды.
Иса файгъамбар (Аллахны саламы аны бла
болсун), бирси файгъамбарлача, Аллахны
Келечисини - Мухаммад файгъамбарны
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) келлигини, халыны, жашау
мардасыны юсюнден айтханды. Алай, сиз
бюгюнде жюрюген христиан китапланы
ичинде аны юсюнден бир зат да табарыкъ
тюйюлсюз. Нек?
Биринчиден, Ислам динни душманлары ол
сёзлени, бир Инжилде да къоймай,
къыргъандыла.
Экинчиден, бюгюнлюкде «Жангы завет»
христиан динни дин китабыны
дегенликге, ол китапны ондан сегизи
апостол Павел деп, кесине христиан дин
алып, христиан ат атагъан Болюс деген
чюйютлюню сёзлеридиле. Павел Иса
айтхан сёзлеге къажау болгъанды эмда
биринчиден Исаны сёзлерин ол
тюрлендиргенди.
Алай болгъанлыкъгъа, бизни
файгъамбарны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) юсюнден бир-бир
Инжилледе, кёп болмаса да, бир
затчыкъла уа сакъланнгандыла. Исламны
душманлары аллай Инжиллени, не да этип,
жокъ этерге не заманда да бек къаты
кюрешгендиле, алай Аллахны иши не
заманда да жаланда хорлагъан этеди!
1709 жылда Германияда латин тилде
«Варнаваны Инжили» деп бир немисли
алим китап тапханды. Бюгюнлюкде ол
китап Венаны музейлерини бириндеди. 1907
жылда ол китапны, ингилиз тилге
кёчюрюп, Лондсвейл шахарда Лора Детт
деп биреу басмалагъанды. Бир къауум жыл
мындан алгъа тюрк тилде да чыкъгъанды.
Варнава Исаны (Аллахны саламы аны бла
болсун) тёгерегинде болгъан онеки
адамдан бири болгъанды (апостол).
Варнава Инжилде Иса (Алахны саламы аны
бла болсун) ахыр Келечи Мухаммад
файгъамбарны (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) юсюнден айтханы
жазылады: «Керти айтама мен сизге, -
дейди Иса (Аллахны саламы аны бла
болсун), - Аллахны Келечиси битеу Аллах
жаратхан затлагъа къууанч келтирлик
жарыкъды. Аны жаныны омакълыгъы: нени
да ангылагъаны, нени да оноу бла
этериги, акъылбалыкълыгъы,
къурч-кючлюгю, тёзюмлюгю эм сюймеклиги;
аны жан омакълыгъы: намыс, хурмет,
жумушакълыкъ, кертичилик, жан
аурутмакълыгъы, рахметлиги, тюзлюгю,
сабырлыгъы, ариу сёзлюлюгю. Быллай
омакълыкъны Аллах битеу жаратхан
жанладан эсе юч кере кёп анга бергенди.
Ол бу дуниягъа келлик аламат заман!
Ийнаныгъыз манга. Мен аны, бирси
файгъамбарлача, кёргенме. Мен аны
кёргенимде, жаным рахматлыкъдан
толгъан эди, сора мен айтдым: «Я
Мухаммад, Аллах аманаты бол, сени
чарыкъларынгы бауларын къысаргъа
Аллах мени тийишли этсин. Аллах манга
аллай даража Берсе эди, мен бек уллу,
огъурлу шыйых болур эдим», - деди Иса
(Аллахны саламы аны бла болсун).
«Бу сёзлени айтып, Иса Аллахха махтау
салды», - деп билдирди Варнава Инжилде.
Алайды да, хурметли къарындашла эм
эгечле, алданмагъыз, ажашмагъыз.
Аллахны аллында керти дин - Исламды. Иса
(Аллахны ыразылыгъы аны бла болсун) сау
болса эди, ол да Мухаммадны (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
ызындан барлыкъ эди, ол да Аллахны
Къураны бла, Келечини Суннасы бла
жашарыкъ эди.
Аллахны сёзлерин тюрлендирирге
кюрешгенлени юсюнден Аллах былай
айтады: «Къыйынлыкъ келсин ол,
кеслерини къоллары бла жазып аны, уа
учуз сатар ючюн: «Муну Аллах
жазгъанды», - дегенлеге. Къыйынлыкъ
келсин алагъа ол къоллары бла
жазгъанлары ючюн. Къыйынлыкъ келсин
алагъа бу (сатыудан) алгъанлары ючюн!»
(«Бакъара» сураны 79 аяты).
«Мен жангыз да мени жаратхан Аллахыма
табынама.
Жаланда Ол салады тюз жол-гъа».
«Аз-Зухруф», 27
 
АЧЫКЪ ЖЮРЕК БЛА КЪУЛЛУКЪ ЭТ УЛЛУ
АЛЛАХХА
Аллахны ыразылыгъын излеп, Аллахны
керти, тюз жолунда баргъан хурметли
шуёхларым! Ислам диннге къуллукъ
этигиз. Динибиз жашаса - намысыбыз,
сыйыбыз сакъланыр, жашауубуз да
къоркъуусуз болур.
Динибизни къойсакъ неда андан бир
жанына тартсакъ - адам бетибизни тас
этербиз эмда эм осал хайыуандан учуз
болурбуз. Къуранда айтылгъаны, битеу
Аллах къурагъан жанланы ичинде эм
аманы - иймансызды.
Биз адам болургъа керекбиз ич
магъанабыз бла. Тыш къабугъубуз адам
сыфатлы болуп, ичибизде уа адамлыкъ
болмаса, биз адам болаллыкъ тюйюлбюз.
Динибизни къалай сакъларыкъ эсек да,
анга къалай даража берсек да, жашауубуз
анга кёре боллукъду. Керти ийман этген
адам дини ючюн, кёз къакъмай, сагъыш
этмей, жанын берликди. Аллах сыйлы
Къуранда буюрады: «Мюлкюгюз бла да,
жаныгъыз бла да Аллахны жолунда
къазауат этигиз» («Тауба» сураны 41
аяты).
Аллахха керти ийнаннган адамгъа кесин
Аллах ючюн къурман этмезге бир зат да
жокъду. Файгъамбарланы - Аллахны
келечилерини - жашауларына
къарачыгъыз. Огъурлу Келечини -
Мухаммад файгъамбарны (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун) -
жашаууна, аны асхапларыны жашауларына,
бизни ийманлы ата-бабаларыбызны
жашауларына къарачыгъыз. Ала Аллах
ючюн бир затларын аямагъандыла, ала
жашауларын саулай да диннге кёре
къурашдыргъандыла. Аланы жашау
магъаналары Аллахны жолунда Аллахха
къуллукъ этиу болгъанды. Ала динлери
ючюн кюнлени, айланы, жылланы
къазауатлада ётдюргендиле. Келигиз биз
а бир сагъыш этейик. Биз Аллах
ыразылыгъы ючюн не зат этебиз, динибиз
ючюн не зат этебиз? Кертисин айтсакъ,
бизни динде къуллугъубуз, кёп-аз да
болмай, толу жокъму болур деп
айтырчады. Ислам дин ючюн биз не этебиз?
Бу затлагъа къарап, жашауубузгъа къаты
сагъыш этейик.
Бусагъатда кёп адам: «Мен ийман этеме»,
- дегенликге, ала жюреклери бла
дуниядадыла. Ала дунияны адамларыдыла.
Дунияны адамы болур ючюн, адам, кеси бай
болмаса да, жюреги бла дунияны излегени
жетеди. Аллах бизни Ахыратха
жаратханды эмда Ахырат ючюн къаты
кюреширге буюргъанды. Алайды да, ол
дуниябызгъа ишлегенибизге кёре, бу
дунияда бизге берекет келеди. Иш алай
болгъаны себепли, берекет, ырысхы,
бизге жетмей, къатыбыз бла озады.
Хурметли къарындаш эм эгеч! Келигиз,
таубагъа къайтайыкъ эмда Аллахыбызгъа
айланайыкъ. Адамны буюрулгъан ашы,
ырысхысы ауана кибикди. Сен аны
къойсанг да, ол сени къоймаз. Сен аны
къуусанг, сен аны жеталмазса эмда
ангыламазса. Алай сен, ашыкъмай, чапмай,
тап барсанг, ол, ауананг кибик, сенден
айырылмай, ызынгдан барыр. Ниетинг бла
жаланда бир Аллах ючюн деп ишлесенг,
сени ишинг женгил болур. Ырысхы-нга,
ашынга, сууунга къошулур. Жарсыула,
къыйынлыкъла кенг болурла.
Бизни динибизден бийик, сыйлы дин
жокъду дейбиз биз соргъаннга. Биз ийман
жолгъа уллу махтау салабыз. Кертиди,
алай болургъа керекди. Алай кесигиз,
тёгерекге къарап, бир сагъыш этигиз.
Сёз ючюн, ол иймансыз, бай, кючлю
западны къыралларына къарагъыз. Ала
кеси кеслерине дин этип алгъан затлары
ючюн, Христиан дин ючюн къалай
кюрешедиле. Искусство, технология,
миллетлерини жашаулары, экономика, аны
къой да, урушну окъуна динлери ючюн, ол
кимге табына эселе да - аны ючюн
бардырадыла. Ала тутханларын къаты
тутадыла, ачыкъ жюрекден тутадыла.
Динлерин тутхан чюйютлюлеге бир
къарагъыз. Ала битеу кючлерин да,
ишлерин да динлерине бередиле. Ала
кеслерини жашауларын кеслери
тюрлендирген Таурат бла ишлейдиле.
Бизни, муслийманланы, къолларыбызда уа
тюрленмей, Аллах бла сакъланнган сыйлы
Къуран. Аллыбызда уа Аллах жашау юлгю
этип салгъан, огъурлу адам улуну ичинде
эм сыйлы адам, Аллахны Келечиси
Мухаммад файгъамбар (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун),
аны Суннасы. Алайды да, хурметли
муслийманла, не зат да бизни кесибизден
къалып турады.
Энди уа сор кеси кесингден! Кертиси бла
ачыкъ жюреклимисе сен Ислам динде,
Аллахны аллында?
Сен бил: Аллах жерни Адамгъа (А.С.) эм аны
туудукъларына жашау тёре этерге деп
къурагъанды. Адам файгъамбар (А.С.)
муслийман болгъанды, бир Аллахха
табыннганды, аны биринчи туудукълары
да муслийманла болгъандыла, битеу
файгъамбарла муслийманла болгъандыла.
Бу дунияны оноуун Аллах файгъамбарланы
ызлары бла баргъанлагъа тутдургъанды.
Эм ахыр келечи - Мухаммад (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун).
Эм ахыр китап - Къуран. Къыямат Кюннге
дери башха келечи, башха китап боллукъ
тюйюлдю. Аны себепли, Къуран бла жашап,
Мухаммад файгъамбарны (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
жол ызы бла таймай баргъанла керти дин
ахлула, керти ийман этген
муслийманладыла. Аллахны буйругъу бла,
аны Рахматы бла муслийманла, динни
кереклисича тутуп, Аллахны аллында
кертичи болсала, минг жыл оноу этгенча,
мындан ары да дуниягъа оноу этерикдиле.
Муслийманланы бир китаплары барды,
битеу файгъамбарланы да бир жол ызлары
барды. Ол китап бла къалай жашаргъа
керек болгъанын, ол жол ызы бла къалай
барыргъа керек болгъанын Аллах
Мухаммад файгъамбаргъа (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
юлгю этип салгъанды.
Алайды да, муслийманла бир Къуран бла,
бир Сунна бла жашасала, орталарында
бузукълукъ болмай, бирлик боллукъду.
Бир болсала уа, тамблагъы кюнлерине
кеслери оноу этерикдиле. Аллах терс
затланы юсюнде бир заманда да
муслийманлагъа бирликни бермегенди,
берлик да тюйюлдю. Ислам дунияны
бирлиги тюз жолдады, кертидеди,
халалдады. Бугюн а муслийманла, кёп
болгъанлыкъгъа, заядыла,
къарыусуздула, аякъ тюпдедиле. Жол
букъусу кибик, эринмеген муслийманны
малтайды, чёкдюреди, учуз этеди. Кимди
терс? Муслийманла кеслери. Нек?
Динлерин къойгъандыла, Аллахны аллында
борчларын этмейдиле, терсине
айланнгандыла. Иймансыз дунияны Аллах
жаланда муслийманланы сынаргъа деп
къурагъанды. Муслийманла не къадар
динлерин къаты тутсала, ол къадар дин
душманы, Ибилис къулу къарыусуз болады.
Муслийманла бир бирлери бла кюрешип
башласала уа, орталары бузулады,
суукълукъ киреди, ызы бла
муслийманлагъа къарыусузлукъ келеди.
Муслийманла не къадар бу дуниягъа
берилселе, ол къадар динлеринде
билимсиз боладыла, билимсиз болсала -
ахыратларын унутадыла, ахыратларын
унутсала - къоркъакъ, амалсыз боладыла,
къоркъакъ болсала - душманнга
боюнсунадыла, сора аланы ыразылыгъын
излейдиле, ала уа жаланда муслийман
динин къойса ыразы боллукъдула. Динин
къойгъан муслийманны Аллах къояды.
Аллах къойгъанны уа жокъду эки дунияда
да болушлугъу. Бу дуниясы - къыйынлыкъ,
ол дуниясы уа - ёчюлмеген от. Алайды да,
бизни насыбыбыз жаланда Ислам диндеди.
Хурметли къарындашла эм эгечле!
Унутмагъыз Аллахны, Аллах унутмаз
сизни. Тойгъан заманыгъызда Аллахны
унутмасагъыз, ач болсагъыз, Аллаз
унутмаз сизни. Аллахны аллында
борчугъузну толтуругъуз, гюняхдан
къачыгъыз. Аллахны ыразылыгъын
излегиз. Кесигиз ючюн, ата, ана ючюн, сау
эм ёлген ючюн, Ислам дин ючюн,
миллетигиз ючюн дууа этегиз.
Дууаларыгъызда бу жазманы Аллахны
оноуу бла сизге жетдирирге кюрешген
Аллахны жарлы къулларын унутмагъыз.
Бу жазмада хар бир керти сёз
Аллахданды. Терс зат бар эсе уа -
кесибизденди.
Кертини уа жаланда Аллах биледи. Аллах
ыразы болсун хар бир керти къулуна, хар
бир жанны Аллах тюз жолгъа салсын!
Хайырын кёрюгюз. Альхамдулилляхи
раббиль гъаламин уа ссаляту уа ссаляму
уа ля расулина Мухаммад.
Ассаляму гъалейкум уа рахматуллахи уа
баракятух!
«Сёз айтса, Аллахха чакъырып, огъурлу
ишле этип,
''Мен муслийманладанма!'' - деген адамдан
иги ким болур?»
«Фуссилят», 33
 
ГОРЧА БЛА АБДУЛЛАХ
Орта ёсюмлю, базыкъ сюекли,
къымылдагъаны, къол узатыуу гёжеф
кючюн белгилеген Абдуллах, нюр жаннган
ариу бетин омакъ этген, кёкюрегине
жатхан къалын къара сакъалын сылай,
эски нёгери Горчаны диннге чакъыра эди.
Абдуллах:
- Алайды да, къарындашым, болады санга
эндиге дери жашауунгу зыраф этип,
заманынгы зая этип айланнганынг. Кел,
ийман жолуна тур, гюняхларынг ючюн
Аллахдан кечгинлик тиле, Аллахны
айтханын этгенледен бол. Ийман этмей,
Аллахны аллында бир тюрлю бир борчунгу
толтурмай, бир намазынг болмай, ёлюп
къалыргъа къоркъ! - дегенни айта эди.
Горча:
- Къой, къой, Борис, ёлмезлик ким барды?!
Ай юйюнге бу аламат саулугъум,
жылтырауукъ жашлыгъым бла бюгюннгю
жашаудан татыуун алмай ёлюп къалырма
деп къоркъама ансы, мени башха
къоркъууум жокъду. Намазны уа, жашай
келген дунияда къарт болсакъ, этербиз
оноуун, - деп кюлдю. Сора ызы бла: - Борис,
бир зат сорайым, биягъында, межгитден
келе, ол сакъаллы жашла сени бла
саламлашханда, Абдуллах деген эдиле
санга, сен да кесинге арап атмы
алгъанса? Алгъа эшитилмеген бир сейир
затла чыгъарасыз кесигизге! - дегенни
айтып кюле эди Горча.
Абдуллах:
- Муслийман адамны аты, ариу, муслийман
ат болургъа керекди. Абдуллах - Аллахны
къулу деген магъанада айтылады эмда
адамгъа бек ариу, бек сыйлы атладан
бириди. Къыямат Кюн биринчи ариу
муслийман атлары болгъан
муслийманланы атларын айтып
чакъырлыкъдыла. Алай муслийман адамны
жангыз аты муслийман ат болмай, ишлери
да, жашауу да Ислам дин бла болургъа
керекди. Алайды да, къачан тохтайса
намазгъа? Къачан кёреме мен сени
межгитде?
Горча:
- Башлагъанса биягъы сен. Сен хар
заманда да намазгъа чакъыраса,
межгитге кел дейсе, мен намазгъа
тохтасам, межгитден чыкъмай турсам,
сабийлерими уа ким кечиндирликди?
Абдуллах:
- Ислам дин санга сабийлеринги къой да,
межгитден чыкъмай тур дегенни
айтмайды, алай этгенлеге бютюн осал
кёзден къарайды. Ислам дин санга
сабийлеринге бютюн иги къара дейди.
Сени сабийлеринг санга Аллахдан
аманатдыла. Биз санга айтханыбыз: сен,
биринчиден, ол санга сабийлени берген
Аллахны аллында борчунгу толтур
дейбиз. Ол сен жийиргеннген, чархдан
чыкъгъан тамычыдан сени адам этип, уллу
киши этип сюеген Аллах, сени
сабийлеринги да къоймаз. Юлюшюн ашамай,
бир жан да кетмейди бу дуниядан! Динни
кереклисича тутсанг, бютюн ырысхынг
берекетли, жашауунг магъаналы
боллукду, - дегенни айтып, Абдуллах
Горчаны инбашына къолун салды.
Горча (ышара-ышара):
-Да Абдуллах, мен, намазгъа тохтап, толу
дин бла жашайма десем, сиз айтханнга
кёре, кёп затны этмезге керекме. Сизге
тынгыласам, тёгерегими от алгъан
сунама. Межгитге жюрюген жашла,
межгитден чыкъсала, башларын энишге
ийип, харамгъа къараргъа жарамайды,
Аллах сюймейди аны деп, къарт аппала
кибик, дуния бла бир аламат зауукъ