Китабны жазыб жараштыргъан Отарланы - 1

Китабны жазыб жараштыргъан Отарланы
Хизир Шайбанны жашы
Сагъыш этейик, кеч болгъунчу...
Миллетге сёз
Намазны бек къысхасы
Ийман этерик
эдим, алай, гюняхларым кёпдюле да,
болурму манга кечгинлик?
Гюняхлагъа уллу кёллюлюкден къоркъуу
Таубаны шартлары
Эм уллу тауба
Кечерми мени Аллах?
Тауба-намаз
Аманлыкъны тутхан, гюняхчы нёгерлерим
къоймайдыла мени
Ала мени халек этерге
айтадыла
Дин эгечлериме
Таубагъа къайтханлагъа
бек керекли хукмула
Гюнях - таубаны
юсюнден сёзню бошай
Дууаны юсюнден сёз
Муслийман
адамны эм уллу кючю, эм уллу саууту -
дууады
Къаллай заманлада, къалла й жерледе
эмда не халда дууа къабыл болургъа
болады
Ийманны шартларындан бири
Ислам динден башханы излеген
таулулагъа
Ачыкъ жюрек бла къуллукъ эт уллу аллаха
Горча бла Абдуллах
Дин
назмула
Хурметли окъуучула!
Бюгюн хар бир сагъыш эткен адам
тегеректеги адам улуну къылыгъы,
орталарында низамы терсине айланыб,
осалгъа къалыб баргъанын эслерикти.
Миллетни ойгъан бузукълукъ биринчи
имансызлыкътан чыгъады. Аллахны
болушлугъу бла бу жазманы
жарыштырыргъа кюрешген Отарланы Хызыр
ангылагъанга кере тауулу миллет иман
жолгъа турмаса арталлыда тозураб, эриб
жокъну орнуна болуб къалыргъа
боллукъту. Ол акъылдан «Сагъыш этейик
кеч болгъунчу»- деген бу китапны
жараштырып миллетине жетдирирге ниет
эткенди. Адамны терен, елюм жукъудан
уятыргъа кюрешкенча, Хызыр бу китапта
биринчи сезле бла миллтин уятыргъа,
Аллахына чакъырыргъа кюрешеди,
къысхасы бла намазны кергюстеди.
Бюгюнде саулайда миллетибизни юсюнде
болгъан биттеу къыйынлыкъла ачыу -
жарсыуула барысыда бизни
гюняхларыбыздан, иман
къарыусузлугъубуздан чыкъкъанын эм да
биз аякъ юсге туруп айнап башлар ючюн
биринчиден «Таубагъа» къайтып Аллахны
оноуна сыйыныб жашаргъа керек
болгъаныны юсюнден къысхасы бла
ачыкътан айтады.
Кеп адам «дуа» деген сезню елген жерде
эштеди алай аны юсюнден кеп билмейди.
Аны себепли бу китаб дуаны магъанасын
эм низамын ачыкълайды.
Тюрлю-тюрлю етюрюк динлени жайгъан
санаусуз къурулушла бюгюнлюкдте уугъа
чыкъгъанча адамланы жанларын
марайдыла, алдаб кеслерине къошаргъа
умут этедиле. Бизни миллетни ичинде
алагъа алданганла тюбейдиле.
Тюрлю-тюрлю басмала тау тилге
кечюрюлюб жайыладыла. Ол затланы
эслегенлеге, алданыб терсине
кеткенлеге къысхасы бла бу китапта сез
айтылады. Ислам динни ачыкъ жюректен
тутаргъа керек болгъаныны юсюнден да
насихат этеди. Эм аламаты уа бу китапта
Мечиланы Кязимни бир къауум дин
назмуларын келтиреди.
Хызыр, Ислам дин ючюн,сюйген миллети
ючюн жюреги жанганын букътуралмай,
къамичи бла бетге ургъанлай кертини
ачыкъ жюректен айтады эм да «Абдуллах
бла Горча» деген къысха хапар бла
бюгюнгю кюнню халисин белгилейди.
------------------------
Бу китабны басмаларгъа:
Къабарты-Малкъарны муслиманларыны дин
идарасыны къадисы Атмурзаланы Тахир
болушханды.
Къабыл керюб, алгъышлаб: «Аллах бу
китапны хар бир таулу адамгъа окъургъа
насыб этсин. Окъугъангъа жашаунда бу
китапта айтылгъан бла жашаргъа насыб
берсин! Бу китапта айтылгъан затла
малкъар тилде биринчи кере
басмаланадыла. Мындан ары да Аллах онг
берсин, бу китапны жараштыргъанга,
миллетибизни тилинде кеп ахшы дин
китапланы басмаларгъа. Аллах ыразы
болсун бу китапны жараштырыргъа эм да
басмаларгъа, сезю бла да мюлкю бла да,
болушхан хар бир муслиманнга» - дегенни
айтханды.
© Х. Ш. Отаров, 2002
 
Унутма, сен ёлюмню унутханлыкъгъа, ёлюм
cени унутмайды. Ол кюнюнге иги хазырлан!
Бу китапны хазырларгъа эмда
басмаларгъа болушхан
къарындаш-эгечлерибиз ючюн дууа
этеригизни тилейбиз.
Аллах ыразы болсун!
Аллах сени тюз жолгьа салсын! Битеу
билим бир Аллахдады. Битеу махтау,
битеу сый Уллу Аллахха!
Салауат сыйлы файгъамбаргъа эмда аны
огъурлу юйюрюне, жёнгерлерине!
Ассаляму гъалейкум уа рахматуллахи уа
баракятух.
Аминь!
Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим
« Я Аллахым, Сен мени жюрегими ач,
Тилими эркин эт,
Бу адамла мени сёзлерими ангыларча эт!»
«Та Ха», 26-28
 
МИЛЛЕТГЕ СЁЗ
Аллахны сыйлы келечиси
Мухаммад-файгъамбар
(Аллахны саламы анга болсун):
«Аллах кимни сюйсе да, аны кёкюрегин
Ислам дин-нге ачады, жюрегине ийман
салады, дуниядан келген ауруулагъа
эмда палахлагъа кёзюн ачады, аладан
дарман береди, Кесинден кечгинлик
тилерге - тауба этерге, юйретеди. Эм
акъыллы - ёлюр кюнюн унутмагъан
адамды», - дегенни айтханды.
Бухари эмда Муслим келтиредиле.
Битеу махтау, битеу сый Уллу Аллахха!
Аны сыйлы келечисине салауат, салам аны
юйюрюне, сахабларына да!
Ассаляму гъалейкум уа рахматуллахи уа
баракятху!
Эй таулу, тохта, ашыкъма, сангады бу сёз!
Бу къагъытны бир окъу, сора сагъыш эт,
уллу кёллю болма! Нек?! Сёз сени
сабийлеринги, къарындаш-эгечлеринги,
жууукъ-ахлуларынгы, миллетинги юсюнден
барады, кёз ач, тирил, кертини тут деген
магъанада айтылады.
Эй таулу, билемисе сен кертини? Кертиси
уа алайды: неда биз, бюгюнлюкде тюз
жолгъа, керти жолгъа тохтап, айнып,
кётюрюлюп башлайбыз, неда, баргъаныбыз
бла барып, Аллахны аллында ол
къабыллыкъ къауумдан тергелип, эки
дунияда да уллу къыйынлыкъгъа
къаллыкъбыз. Сайла кесинг...
Эй таулу, кесинг сейир этесе, заман
асыры терк баргъандан, бир затха да
жетишалмагъанынга. Кертиди, сейир
этерчады. Заманны терклиги -
Ахырзаманны шартларындан бириди.
Эй таулу, кертиди, заман бек азды,
ашыгъыргъа керекди!
Къарап-къарагъынчы, адамла жашдан
къарт болуп барадыла, тюнене
тёгерегингде айланнганла - бюгюн жокъ -
къабырдадыла. Къутургъан ырхы жагъаны
сермеп элтгенча, заман да, бир кишини,
бир затны аямай, сюреди къайтмаз жолда.
Эй таулу, керти дуния жууукъдан-жууукъ
бола келеди! Жаханимни оту тёппенги
къыздырады, сени чурукъ бауларынг
къабыр чунгурунга салыннгандыла... Сен
а айланаса, ёлюр кюнюнгю унутуп,
жердеги борчунга уллу кёллю болуп.
Ийнан сен ол затха, сен ёллюгюнгю
унутханлыкъгъа, ёлюм сени унутмайды, ол
сени марап турады. Ол сени сакъламагъан
заманынгда тутарыкъды, сора сен
ычхыналмазса аны къолундан... Эй жарлы
жан, кесинге уллу кёллю болгъан жан! Сен
жолоучуса: узакъ жолгъа азыгъы-нгы,
башха кереклинги хазыр эт. Сени Аллах
бу дуниягъа деп жаратмагъанды - сен
ахыратны жашаучусуса! Андады сени
керти журтунг! Андады сени керти
юйюрюнг!
Ол керти дунияды - сен турлукъ жер! Алай
ары жол узакъды, сен а хазырланнганмыса
ол жолгъа? Аны юсюнден тынгылы билирге
сюе эсенг, межгитге бар.
Эй таулу, иймансызны жукъусу - ёлюр
жукъуду - уян. Жашауунгу зырафына
ётдюрюрге сенде заман къалмагъанды.
Кесинге жанынг аурумай эсе да,
балаларынга жан аурут. Болады санга
эндиге дери жахил жашауунгу гюняхы.
Тазаланыргъа заманынг болгъанды.
Эй таулу, сен адамса! Жаланда ашаргъа
бла ичергеми келгенсе сен бу дуниягъа?!
Сен хайыуан тюйюлсе!
Аллах, санга адам сыфат берип,
жюрегинге ийман салгъанды, сен а шукур
этмейсе Уллу Аллахха. Сени Аллахха
шукурунг, сени ийман ишлеринг - Аллах
сенден аны излейди.
Сен бу дуниягъа ийман этерге, Аллаху
Тагълягъа къуллукъ этерге келгенсе.
Къуллугъунга кёре - саугъанг!
Эй таулу, ашыкъ Аллахынгы айтханын
этерге! Аллахны айтханын этсенг,
табарса Аны ыразылыгъын. Аллах санга
ыразы болса, кирирсе Жаннетге. Унутма,
эртте-кеч болса да, сен тохтарса Уллу
Аллахны аллында эмда тутарса жууап
жашауунг ючюн!
Эй таулу, сен бил, унутма: Уллу Аллах,
Ислам динден башха, бир динни да къабыл
этмейди! Ислам динни кереклисича
тутмай, муслийман болмай, бир адам да,
бир миллет да тапмаз Аллахдан ахшылыкъ.
Жаланда Ислам дин ачарыкъды сени
алынгда Жаннетни эшиклерин. Ислам
динни тышындагъын барысын да ёчюлмеген
от тенгиз жутарыкъды.
Алайды да, ахшы жан, биринчиден кесинги,
ызы бла юйюрюнгю, жууукъ-ахлунгу,
къоншунгу, миллетинги Ислам диннге
чакъыр, Жаханим отдан къутулургъа изле.
Сени сабийинг бармагъын ачытса, сени
жюрегинг аны кётюрмейди. Энди уа
кёзюнге бир кёргюзт, сени ол сюйген
адамынг сени кёзюнгде уллу къыйынлыкъ
сынап башласа...
Ишни алай боллугъун сюймей эсенг,
бюгюнлюкде, жанынг сауда, ийман
буюргъанча ишлерге керексе. Ислам дин
женгил динди, ол адам кётюралмагъанны
борч этмейди.
Эй таулу, Ислам дин - ол Аллахны ишиди,
Аллахны иши уа жаланда хорлагъан этеди.
Сен бу динни къаты тутсанг, жашауунгу
мутхуз этген битеу ачыу палахланы
хорларыкъса.
Ислам - эки дунияны насыбыды. Аны
тамыры, Жаннет эшикни ачхычы -
Ийман-шахадатды. Уллу Аллах не зат
жаратхан эсе да, жаны болгьан, жаны
болмагъан, битеу дунияла барысы да
Аллахны бирлигине шагъатлыкь этедиле.
Алайды да, сен аны жюрегинг-ден да,
тилингден да кетерме. Нек десенг - сен
адамса, санга ол энчи борчду. Ма бу
сёзледиле сени эки дунияда да насыбынг:
Ля иляха илля Ллах Мухаммадан
расулю Ллах.
Магъанасы: бир Аллахдан сора, башха
Аллах жокъду, Мухаммад файгъамбар Аны
къулуду эм келечисиди. Бу сёзлени
магъанасы: Бир Аллахдан сора, башха
Аллах жокъду. Аллахны шариатындан сора,
башха шариат жокъду. Аллахха
бойсунмагъаннга бойсунуу жокъду.
Жаланда бир Аллахха табыныу. Жаланда
бир Аллахдан тилеу. Жаланда бир
Аллахдан къоркъуу.
Ма бу сёзлени жюрегингде жазсанг,
жашауунгу байрагъында кётюрсенг, бу
сёзледен чыкъмай жашасанг, - болмаз
сенден насыплы, сенден бай, сенден
сыйлы эки дунияда да!
Эй таулу, сени муслийман болгъанынгы
шагъаты - намазды.
Муслийманны иймансыздан намаз айырады.
Сен намаз этерге керексе. Уллу Аллах
адам улугъа намазны къаты борч этгенди.
Намазгьа уллу кёллю болсанг неда
намазынгы къойсанг - эки дунияда да
келлик кюнню кёзюнге кёргюзт. Алты
тюрлю-тюрлю къыйынлыкъла сени
тёгерегингден алырла:
1-чи: болмаз санга жашауунгда насып эм
берекет;
2-чи: намазы болмагъанны бети - къара.
Динни тутхан адамны, кесини бети
ариулугъундан сора да, бетинде бир
башха ариулугъу барды ол - нюрдю, намаз
этмесенг, болмаз сени бетингде ол
къолайлыкъ;
3-чю: намазынг болмаса, бир ахшы ишинг
ючюн да болмаз санга Аллахдан ахшылыкъ.
Кече да, кюн да, садакъа юлешип,
адамланы ашатып, кийиндирип, ёксюзлени
кечиндирип турсанг да, тохтамай, Къуран
окъуп, башха не кёп иги ишле этип
турсанг да, тапмазса Уллу Аллахдан
букъу тенгли бир ыразылыкъ;
4-чю: намазы болмагъанны тилегин Аллах
къабыл этмейди;
5-чи: намаз этмесенг, хар бир жаны
болгъан сенден жийиргенеди эмда битеу
жаны болгъан, болмагъан да, жаныуар,
хайыуан, къурт-къумурсха, таш-агъач,
терек, кёкле, жерле, битеу санга
кече-кюн да къаргъыш этедиле. “Уллу
Аллах! Сен бизни бу аман адамдан бир
къутулт”, - деп, дууа этедиле.
6-чы: Аллахны сюйген хар бир огъурлу,
ийманлы адам намаз этеди. Жаланда
аладыла Аллахны ыразылыгъын
табарыкъла, аны себепли аладан
болургъа ашыкъ. Алай болмаса уа, болмаз
санга муслийманланы дууаларындан юлюш.
Сен алайлай ёлюп кетсенг, окъулгъан
жаназыдан, дууаладан болмаз санга бир
тюрлю бир хайыр!
Уллу кёллю болуп, намаз этмегенни,
намазын къойгъан адамны, намаз этип,
алай намазларына уллу кёллю болуп,
сюйсе - этип, сюйсе - этмей, эте туруп,
тынгылы этмей, хырт-мырт этген адамланы
эки дунияда да онбеш къыйынлыкъ
сакълайды.
Аладан:
Алты тюрлю къыйынлыкъны адам бу
дунияда сынарыкъды;
Юч тюрлюсюн жан бере туруп кёрлюкдю;
Юч тюрлюсюн къабыр азапда
чегерикди;
Юч тюрлюсюнден Къыямат Кюн
къабырдан тириле туруп ачырыкъды;
Бу дунияда сынарыкъ алты тюрлю
къыйынлыкъ быладыла:
1. Берекети къуруйду.
2. Бетини нюрю, къолайлыгъы къорайды.
3. Аллах бир тюрлю бир иги аламат ишин
къабыл этмейди.
4. Дууалары кёкге жетмейдиле.
5. Хар бир жаны болгъан быллай адамны
кёрюп болмайды.
6. Не огъурлу, не ийманлы адамланы да бу
адам ючюн этген дууалары къабыл
болмайды.
Жан бере туруп, кёрлюк къыйынлыкълары
уа быладыла:
1. Бедишге къалып, налатлы болуп ёледи.
2. Ач болуп ёледи.
3. Битеу тенгизлени сууларын ичсе да,
къаналмазча, алай суусап болуп ёледи.
Къабырда сынарыкъ къыйынлыкълары уа
быладыла:
1. Къабыр бу адамны иегилери бир
бирлерине киргинчиге дери къысады.
2. Аллай тар къабырны ичи отдан толады
эм, мыдых болуп, ючюлмей турады. Аны
иссилигинден ташла эрийдиле. Ол отну
кюйдюргенин къабырдагъы толу сезип,
уллу азаб сынайды.
3. Къабыргъа Чыгыр Батыр деген жилян
киреди эм къыйнап башлайды. Эрттен
намазы болмагъанны тюш намазгъа дери,
тюш намазы болмагъанны экиндиге дери,
экинди намазы болмагъанны ашхамгъа
дери, жассы намазы болмагъанны тангнга
дери тохтамай тюйгенлей турады. Ол
жилян къуйругъу бла ургъан заманда,
адам жетмиш жингирикге дери жер тюбюне
кирир деп айтылады хадиследе.
Къыямат кюн къабырдан чыгъа туруп
сынарыкъ къыйынлыкълары быладыла:
1. Мёлекле, аякъларындан тутуп, бу
адамны бети бла къызгъан от мыдыхланы
юсю бла сюйреп элтирикдиле.
2. Уллу Аллах муну бетине ачыуланып
къарарыкъды, ол заманда адамны
бетинден эти кетип, бет сюеклери
ачыллыкъды.
3. Мынга этилген осал оноу бир кишиге
этилмез, ызы бла буйрукъ келир, сора
кирир бу жарлы Жаханимни ёчюлмеген
отуна, турур анда, не жашап жашаялмай,
не тёзюп тёзалмай, не ёлюп ёлалмай,
дуниясында жашаргъа термилгенча,
термилир, ёлюп, къара жер болургъа, алай
тапмаз кесине жан аурутхан нёгер,
къалыр ол халда санаусуз ёмюрлеге.
Аллахны сыйлы файгъамбары, огъурлу
Мухаммад, Аллахны саламы анга болсун,
былай айтханды:
“Эрттен намазны къойгъанны бетинден
нюрю кетер. Тюш намазны къойгъанны
ырысхы, ашы-сууундан берекети кетер.
Экинди намазны къойгъанны санындан
кючю кетер. Ашхам намазны къойгъанны
къыйыныны хайыры кетер. Кече намазын
къойгъанны жукъусуну ырахатлыгъы,
жюрегини тынчлыгъы, кечесини
къоркъуусузлугъу кетерле”, - деп,
Бухари кесини хадис китапларында
келтиреди.
Алайды да, багъалы къарындаш эм эгеч,
кеси кесигизге, жан аурутугъуз,
намазларыгъызгъа къаты болугъуз. Алай
эндиге дери намазгъа тохтамагъан
эсегиз - намаз этерге къыстау
ашыгъыгъыз.
Намаз женгилди, сен анга юйренсенг, сен
ансыз болалмазса. Ол дарманды, насыпды,
эки дунияны да жарыгъыды!
Эй таулу, кесинги алдама, жалгъан умут
бла намаз ючюн жу-уапдан къутулур акъыл
этме. Ол дунияда намазы болмагъан бла
сёлеширик тюйюлдюле, ёлгени бла отха
киргени тенг боллукъду.
Ол сени намаздан чакъыргъан адамладан
къач, ала адам _сыфатлы шайтанладыла.
Эй таулу, Аллах санга мюлкюнгден закят
чыгъарыргъа борч этгенди. Амалынг бар
эсе, аны тёлерге керексе. Бюгюнлюкде
бай муслийманла байлыкъларындан
закят-садакъа тёлеселе эдиле, жер
юсюнде жарлы муслийман болмаз эди. Ала
аны ючюн уллу жууап тутарыкъдыла, нек
дегенде байлыкъ - ол Аллахдан къадарды,
аны Аллах сынаугъа береди. Хар бир
байлыкъгъа Аллаху Тагъаля жарлыны,
къарыусузну юлюшюн салады, сора ол
юлюшню чыгъарып бер деп буюрады, - аны
бла алайда сени бойсунууунга къарайды,
алай эркинликни уа кесинге береди.
Тёлесенг - насыбынг, тёлемесенг -
ёмюрюнгде болмаз ашынг да, сууунг да -
берекетинг. Ёлсенг а - толур жаханим от
сенден, сора сен андан чыкъмазса бир
заманда да! Сагьыш эт!
Оразаны юсюнден сен билесе. Ораза
тутаргъа амалы, саулугъу болуп, аны
борчлугъун билип, ораза тутмагъанланы
Ислам дин бла бир тюрлю ишлери жокъду.
Ала къачадыла Уллу Аллахдан, кеслерин
къутуллукъ сунуп, алай Аллах аланы
эртте къойгъанды.
...Амал тапсанг, жашауунгда бир кере
хадж къылыргъа санга борчду. Унутма, ол
Аллах санга буюргъан беш борчдан
бириди. Хадж къылыргъа амалынг болуп,
алай, борчунгу этмей, ёлюп кетсенг,
Аллахны аллында не чюйютлю, не христиан
деп жазыллыкъса!
Унутма фарыз борчла ючюн жууап
тутарыгъынгы !
Сени амалынг, саулугъунг, билиминг
болуп тургьанлай, аладан бирин
этмесенг, кьалгъан къуллугъунг къабыл
болмайды. Фарызла бла бирда ойнаргъа
жарамайды.
Эй таулу, сен битеу бу борчларынгы
къаты тутуп, сора, харамны бла халалны
айырып, харамдан къачып, жашауунгу
халалдан этсенг, келир санга, сен
билмей тургъанынглай, ахшылыкъ,
байлыкь, берекет кёкден, жерден,
жюрегинг толур ырахатлыкъдан, юйюрюнг -
насыпдан!
Алыр сени Аллах кесини рахматына,
тамблагъы кюнню оноуун этерле сени
сабийлеринг.
Ислам динни таза шауданындан бир
ичсенг, нени да ангылар эдинг кесинг…
Аны излей эсенг, бар межгитге, ич ол
шаудандан. Ийнан, сен ол суудан
тоялмазса!
Эй ахшы жан, бу дуния сени алдайды, алай
сен ийнанма анга. Аны тышы -
жылтырауукъ, ичи уа - бош, къалтырауукъ.
Бу дунияны, Аллахны аллында
къумурсханы къанаты тенгли бир
ауурлугъу болса эди, Аллах ийман
этмегенлеге суу тамычы бермез эди.
Бу дуниядан хар бир жан юлюшюн ашайды,
алай ол керти - та-уусулмаз дунияда -
юлюш жаланда ийман этгенлегеди.
Алайды да, таулу, жанынг саулай, Аллахны
буйругъун толтурургъа ашыкъ,
борчларынгы этип башла, кесинги,
сабийлеринги да харамдан тый. Унутма,
сен кёрмегенликге, сени кёрюп турадыла,
сен унутханлыкъгъа, сени унутмайдыла.
Ол сен кёрмеген жазыучула, бир сёзюнгю
да, бир ишинги да къоймай, китаплагъа
къыстау жазадыла. Унутма, кюнлени
биринде ол китабынгы къолунга
тутдурлукъдула. Уялыргъа тюшмесин ол
заманда санга. Къыямат кюнде уялгъан,
ол бу дунияда уялгъанча тюйюлдю. Бу
дунияда бир аман иш этсенг, аны
адамладан букъдурургъа боласа. Ол
кюнде уа сени битеу ишлеринг ачыкъ
боллукъдула. Кёзюнге кёргюзт: битеу
адамла - сени битеу жууукъларынг,
танышларынг, нёгерлеринг, ата-ана,
сабийлеринг, битеу мёлекле, ала барысы
да сени ким болгъанынгы, не ишле
этгенинги, ол заманда кёрюп, санга уллу
налат этерикдиле. Сен а бир жары
кеталмазса, бир жерге бугъалмазса. Сен,
асыры уялгъандан, гумулжук оруннга
киралсанг, ары кирирча боллукъса.
Аллах сакъласын ол кюнде уялгъандан!
Аны себепли сен бюгюнлюкде Ислам динни
тутаргъа, аны бла жашаргъа керексе! Иги
муслийман болсанг, ол кюнде
къууаннганладан болурса! Инша Аллах!
Кесинг кёресе бюгюнлюкде
адамларыбызны жашауун. Бир жерден бир
болушлукь тапмай, аман кюн башларын
къысып, жашау этерге кюрешедиле.
Миллетибизни не заманда да къаты этген
дин, намыс, огъурлу адетле, ариу
къылыкъ, эрип, жокъ болуп барадыла. Аны
орунуна уа, кёкню къара булут басханча,
адамны жашауун басхан, адамны терсине
айландыргъан, алдап, башын
къатышдыргъан, ёмюрде миллетибизге
тийишли болмагъан мыжыкъ къылыкъланы
адет этген, адамны тынчлыгъын бузгъан,
жашауун ойгъан санаусуз теле-радио
бериуле, кинола, видео, зийналыкъны бла
жутлукъну жай-гъан журналла, тохтаусуз
ётюрюк айтхан газетле, китапла,
сабийлерибизни бузгьан школла - Шайтан
аскер - кертиди, Аллахын унутхан шайтан
азыгъы болады.
Эй таулу, эс жый! Болушлукъ бир
Аллахданды! Биз Аллахны айтханын этcек,
Аллах бизге болушур. Не да Аны
къолундады.
Аллах, Субханаху уа Тагъаля, алай
айтады: “Эй адам, Мени керти къулум,
Мени айтханымы кереклисича этип, ол Мен
бергенни къаты тутса, жети кёк битеу
жашаучулары_бла, жети жер битеу
жашаучулары бла, бир болуп, битеу
кючлерин салып, Мени къулума заран
этебиз деселе, Мен аны алайдан зарансыз
чыгъарырма.”
Алайды да, къолунгдан келгенича, Ислам
динни тутаргъа кюреш. Аллахдан къоркъ.
Аллахны аллына барлыгъынгы унутма! Эй
таулу, бу къагъыт санга Аллахдан
келечиди. Муну окъуп, намазгъа
тохтасанг, жашауунгда эм уллу ишни
этдинг, насыбынг тутду!
Кюлюп, хыликкя этип, бир жанына атсанг
... - ол а сени ишинг-ди. Кесинги
жашауунгу кесинг ишлейсе, къабырынгда
кесинг жатарыкъса. Гюняхларынгы
кесинги сыртынга жюклерикдиле эмда
кесинг элтириксе. Бизни борчубуз санга
билдириргеди.
Сени ишинг: сюйсенг, ийнанаса, сюйсенг,
ийнанмайса. Былайда санга Аллах
эркинлик бергенди. Хайт де. Насыбынг
кесинги къолунгдады. Сора Жабраил
мёлекни (гъалейхи ссалям)
файгъамбаргъа (С.А.С.) айтхан сёзлерин
эсинге тюшюрейим:
“Эй Мухаммад, не кёп сюйсенг да, жаша,
алай сен ёлюрсе. Кимни сюйсенг да, сюй,
алай сен аладан айырылырса. Не сюйсенг
да, аны эт, алай сен ишлеринг ючюн жууап
тутарса”.
УНУТМА, СЕН ЁЛЮМНЮ УНУТХАНЛЫКЪГЪА,
ЁЛЮМ CЕНИ УНУТМАЙДЫ. ОЛ КЮНЮНГЕ ИГИ
ХАЗЫРЛАН!
НАМАЗНЫ БЕК КЪЫСХАСЫ
"...Гюняхларыгъызгъа сокъу-ранып,
Аллахдан кечгинлик тилегиз,
таубагъа къайтмасагъыз а,
келир сизге Аллахдан уллу къыйынлыкъ,
ол заманда табалмазсыз сиз
бир жерден да болушлукъ!"
«Аз-Зумар» сурасы, 54
 
ИЙМАН ЭТЕРИК ЭДИМ, АЛАЙ, ГЮНЯХЛАРЫМ
КЁПДЮЛЕ ДА, БОЛУРМУ МАНГА КЕЧГИНЛИК?
Кертиди, битеу махтау, битеу кюч, битеу
билим Аллахныкъыды. Биз а, къолубуздан
келгенича, Аллахыбызны махтайбыз эмда
Аллахыбыздан болушлукъ тилейбиз.
Кертиди, Аллах тюзетген ажашмаз, алай
Аллах кимни терсине айландыргъан эсе,
бир Аллахдан сора, бир киши тюз эталмаз
аны.
Аллах кертичиди. Хар кимге излегенин
береди.
Аллахны ыразылыгъын излеген кирир
ыразы болгъан Аллахны рахматына, сора
барыр, ажашмай, ийман жарыкъда Аллахны
тюз жолунда.
Аллахны билирге излемеген эмда
Аллахдан къачхан айланады сокъур
болуп, ажашып. Сора тюбер чамланнган
Аллахына, сора къайтмаз жол бла кирир
уллу азап чегерге жаханим отха. Къалай
осалды аллай юлюш! Я Аллах! Сен хар бир
жанны сакъла аллай къыйынлыкъдан! Я
Аллах! Сен хар бир жанны тюз жолгъа сал!
Шагъатлыкъ этеме Аллахны бирлигине.
Шагъатлыкъ этеме Мухаммад файгъамбар
(Аллахны ыразылыгъы бла саламы аны бла
болсун) Аллахны къулу эмда Келечиси
болгъанына! Биринчиден кесими, ызы бла
бу сёзлени окъугъан хар бир адамны
чакъырама Аллахдан къоркъургъа,
Аллахны бирлигине шагъатлыкъ этерге
эмда жаланда Аллахны ыразылыгъын
излеп, дин-Исламны къаты тутуп, Аллахны
сёзюн битеу сёзледен эм бийик, эм сыйлы
сёз этерге, эмда Аллахны жолунда
мюлкюбюз бла, жаныбыз бла, билимибиз
бла, ишлерибиз бла арымай, талмай
къазауат этерге.
Аллах болушсун бизге ийман жолда, ийман
къатылыкъ берсин Уллу Аллах бизге.
Жаныбызны ала туруп, жаланда ийман бла
алсын. Кертиди, ийманны эм кючлю этген
затладан бири ол таубады. Тауба деген
Аллахдан кечгинлик тилегенликди. Аллах
буюргъанды хар бир муслийманнга
Аллахдан кечгинлик тилерге. Аллах
айтады ''Нур" деген сурасыны 31 аятында:
"Тауба этигиз Аллахны аллында. Ийман
этгенле, уллу насып табаргъа болурсуз
сиз аны бла".
Аллахны къуллары эки къауум боладыла.
Бир къауум - тауба этгенле, башха къауум
- кюйсюзле, уллу кёллюле. Бу экисинден
башха, жокъду къауум.
Уллу Аллах "Худжурат" сурасыны 11
аятында айтады: "Ол тауба этмегенле -
зулмучуладыла".
Бюгюнлюкде кёп адамла динден кенг
болгъандыла, кёп адамла Аллахны
айтханын этерге унамайдыла, кеcлери да
бузулуп, тёгерекге да бузукълукъ
жаядыла. Ол Аллах сакълагъанладан
башха, бир киши да къалмагъанды, аман
ишле бла боялмай.
Аллах Ислам динни жарыгъыны ёчюлюрюн
сюймейди. Аллах кёп адамны уллу
кёллюлюкден, жукъудан уятады, сора ол
адамла, кеслерин ангылап, таубагъа
къайтышадыла эмда дин борчларын
толтуруп башлайдыла… Башхала уа,
кертини билгенден сора да, дуниягъа
алданып, жан излегеннге берилип,
таубаны билмей, гюняхдан чыкъмай, динни
ауур кёрюп, жарыкъдан къачып,
къарангыда айланадыла. Аны себепли
араплы алим Мухаммад Салих
аль-Мунаджид, Аллахны буйругъун
ангылатып, Ибилисни умутун бузар
ниетде, бу китапчыкъны жазгъанды. Бу
китапчыкъда таубаны, Аллахдан
кечгинликни къалай, не заманда, не ючюн
тилерге керек болгъанны юсюнден,
Къуранда эмда суннада не айтыла эсе да,
эмда аны юсюнден не фатыуала бар эсе да,
эмда Исламны алимлери не зат айта эселе
да, аланы юсюнден къысха, женгил тилде
билдиреди. Шейх Мунаджид Уллу Аллахдан
бу китапдан муслийманлагъа хайыр
тилейди. Аллах тилегин къабыл этсин,
эмда ыразы болсун бу китапны
жазгъаннга, эмда, басмалап, жаяргъа
къатышханлагъа.
Амин.
 
Гюняхлагъа уллу кёллюлюкден къоркъуу
Эй окъуучу, Уллу Аллах санга да, манга
да ыразы болсун. Сен бил, Аллах фарыз -
борч - этгенди Аллахны аллында таза
жюрекден керти тауба этерге. Уллу Аллах
"Ат-Тахрим" сураны 8 аятында айтады: "Эй
ийман этгенле! Ачыкъ жюрекден Аллахдан
кечгинлик тилегиз".
Биз гюнях этсек, сыйлы мёлекле
гюняхланы жазардан алгъа, Аллах бизге
таубагъа къайтыргъа заман береди.
Аллахны Келечиси (Аллахны ыразылыгъы
бла саламы аны бла болсун) айтханды:
"Муслийман гюнях этсе, сол жанындагъы
мёлек сол китапха ол гюняхны жазаргъа
къаламны кётюреди. Алай, жазардан
алгъа, алты сагъат сакълайды. Сора адам,
этгенине керти сокъуранып, кечгинлик
тилесе, мёлек ол гюняхны бир жанына
атады, алай болмаса уа, ол китапха бир
аман иш деп жазады''.
Бюгюнлюкде кёп адамны насыпсызлыгъы
недеди десегиз, ала Аллахны кючюнден
къоркъмайдыла, себеби уа - кече да, кюн
да гюнях этедиле. Аланы ичинде бир
къауумуну аурууу - ала гюняхны бир
затха да санамайдыла. Ала кеси
кеслерине алай айтадыла: "Биз сыфаты
тап болгъан тиширыугъа
къарагъанлыкъгъа, къолун
тутханлыкъгъа, не гюнях барды?'' Ала
эрикгенлерин харам журналлагъа,
киногъа, видеогъа карап кетередиле.
Алай, сен алагъа аллай затлагъа
къараргъа жарамагъанын билдирсенг,
ала, хыликкя эте: «Ол уллу гюняхмыды
огъесе гитче гюняхмыды», - деп, масхара
этедиле.
Тёгерекде аллай уллу кёллюлюкню кёрюп,
аллай затлагъа биринчи муслийманла
къалай къарагъанларыны юсюнден эки сёз
айтайыкъ.
Келечини (Аллахны ыразылыгъы бла
саламы аны бла болсун) жолдашы Анас
(Р.А.) айтханды: "Сизни кёзюгюзде гитче
гюняхларыгъыз чачдан иничкедиле, алай
файгъамбарны заманында (Аллахны
ыразылыгъы бла саламы аны бла болсун)
биз аланы ёлюм гюняхлагъа санагъанбыз".
Башха жолдашы ибн Масгъуд (Р.А.)
айтханды: "Муслийман адам гюняхына,
юсюне оюлуп кетерик къаягъа
къарагъанча, къоркъуп къарайды. Осал
адам а гюняхына бурунуну аллында учхан
чибиннгеча къарайды".
Гюняхха уллу кёллюлюкню осаллыгъын
ангыларламы адамла, бу хадисни
окъусала: "Гитче гюняхладан сакъ
болугъуз. Ала аш хазырларгъа отха ууакъ
отунла жыйгъан адамлагъа ушайдыла.
Ууакъ отун бир жерде кёп жыйылса, уллу
от къабындырыргъа болады. Алай, адамны
кёп ууакъ гюняхлары жыйылсала, ол адам
аман кюннге къалыргъа болады". Башха
хадисде: "Сакъ болугъуз ууакъ
гюняхладан. Ала кёп жыйылсала, адам
къыйынлыкъгъа къалады".
Ислам алимле айтханнга кёре, ууакъ
гюняхланы жыйылгъаныны себеби - адам
бетсиз болса, Аллахдан уялмаса,
къоркъмаса. Адам ууакъ гюняхны бош
затха санаса, ызы бла уллу гюняхлагъа
да уллу кёллю болады. Алайды да, адам
гитче гюняхлагъа уллу кёллю болса, ол
гитче гюняхла гитчеден уллу боладыла.
Алай тауба этген адамны юсюнде уа уллу
гюнях къалмайды.
Аны себепли сен гюняхны гитчелигине
къарама, сен аны этген адамгъа къара.
Аллах а кечерге сюеди. "Аль-Хиджра"
сураны 49 аятында айтады: «Билдир Мени
къулларыма: Мен - Кечиучюме,
Рахматлыма». Ол сурада 50 аятда айтады
Аллах: «Мени азабым къаты, уллу,
къыйынлыкъ чекдирген азапды».
 
Таубаны шартлары
«Тауба» деген сёз уллу сёздю, аны
магъанасы бирда бек теренди, алай,
кёпле аны алай суна болмазла. Таубаны
адам тили бла этеди. Тауба этген адам
гюнях этгенине сокъуранады, аны
юсюнден сагъыш этеди. Сыйлы Къуранда
«Худ» сураны 3 аятында Уллу Аллах
айтады: «Аллахдан кечгинлик тилегиз,
сора Аллахны аллында этген
гюняхыгъызгъа сокъураныгъыз». Тауба
этген бек уллу ишди. Адамны жашауунда
эм уллу ишледен бириди десек, ётюрюк
айтмакъ. Хар бир уллу, деменгили ишнича,
таубаны да шартлары барды. Дин алимле
Къурандан бла Суннадан аллай шартланы
бир къауумун чыгъаргъандыла. Ала
быллайладыла:
1. Гюнях этип, ызы бла таубагъа къайтхан
адам, таубасы къабыл болур ючюн,
биринчиден, терк окъуна ол гюняхдан
кенг болургъа керекди.
2. Ол гюняхны этгенине таза да ачыкъ
жюрекден сокъураныргъа керекди.
3. Сора ол гюняхха къайтмазгъа къаты
ниет этерге керекди.
4. Гюняхны биреуну юсюнде этсенг, ол
адамдан кечгинлик тилеп, аны
кечмеклигин табаргъа керекди.
Таубагъа къайтхан, гюняхына кертиси
бла жюрекден сокъураннган адам таубаны
жаланда Аллахны ыразылыгъы ючюн этерге
керекди. Этген гюняхына жаланда
Аллахны ыразылыгъы ючюн сокъураныргъа
керекди.
Сёз ючюн, адам, гюняхдан, башха
адамладан уялып, къор-къуп неда ол
гюняхны этерге кючю жетмеген ючюн,
кесин тыя эсе, аллай адам таубагъа
къайтханнга, аман ишине
сокъураннганнга саналмайды.
Адам, саулугъуна неда ырысхысына
зарандан къоркъуп, къойса гюняхны, ол
да таубагъа къайтханнга саналмайды.