Latin

Асмаран - 53

Total number of words is 3391
Total number of unique words is 2038
26.3 of words are in the 2000 most common words
40.1 of words are in the 5000 most common words
47.4 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
Къатына киши къондурмаз.
697. Ата-анасын сыйламагъан, башханы да онгдурмаз.
698. Кёп кёчюучю да онгмаз, асыры
эринчек да толмаз.
699. Къазан къатына барсанг, къарасына боялырса, аман адамгъа жанласанг,
алданыргъа болурса.
700. Къол тиймеген иште, жылан
барды.
701. Къулдан туугъан тюйюл, амандан
туугъанды къул.
702. Хорлукъ ёлюмден аманды.
703. Сыннган сау болур, чыкъкъан а
ёмюрде унутулмаз.
704. Не къаты бегитсенг да, къошулгъан жер сынар.
705. Тоюмсузну тонун кийсенг, тойда
бетингнги жояр.
439
706. Тойчугъа да ышанма, тал тыякъкъа да тыянма.
707. Тонгнгуз териден кийими бар эсе,
малы-мюлкю бек тарды.
708. Тойгъан тууар кенг кетер, аман
тойса, къайгъы этер.
709. Эртте тургъан - эрди.
710. Эринмей жюрюген ж ол къоратыр.
711. Аманны айтханы болмаса да, сандыраргъа сюеди.
712. Алтынлы аман болмаз, айтханын
къуру къоймаз.
713. Аманда алтын тохтамаз, къатыны
къоюнлу болмаз.
714. Алтын ушкокну къабы кийиз эсе
да, огъу атылмай къалмаз.
715. Темир, алтын къатында турса да,
сары болмаз.
716. Чабакъчы бла алтынлыны сёзлери
бир болмаз.
717. Дертли адам игиликке жолукъмаз.
718. Аман арба жолгъа сыйынмаз, аман
киши элине къууанмаз.
719. Ахшыгъа нёгер болсанг, атха къууат салырса, аман бла жолгъа чыкъсанг,
айыплыкъкъа къалырса.
720. Аман ажир анасына секирир,
асылсыз адам, къоншусуна къаст болур.
721. Аманлыкъны сынагъынчы, ах­
шы лыкъны багъасы билинмез.
722. Аманны кёрмеген, ахшыгъа терк
жанламаз.
723. Аман киши сёзю бла кюйдюрюр,
ахшы киши кёлю бла сюйдюрюр.
724. Тили ачыны кюню - къарангнгы,
юйюню башы - саламды.
725. Аманны тыягъы сегиз болса да,
къолгъа алыргъа бири жарамаз.
726. Асылсызны сегиз тыягъындан
бири сангнга тиер.
727. Ахшы азыкъ зыраф болгъан дан
эсе, аман къарын жыртылсын.
728. Тамагъынг татлыны сюйсе, къатынынг маймез киер.
729. Къарнын сюйген бай болмаз, бетинде адамлыкъ къалмаз.
730. Аман жанын аягъанча, бай малый
да аямайды.
731. Аманнга: «Ахшыса», - десенг,
тёбеси кёкке жетер.
732. Ахшыны къатында олтурсанг,
къатынга къуш къонар, аманны къатында
болсанг а, жюрегинг шор тарар.
733. Ахшы бла сёлеше эсенг, Аллаха
шукур эт, аман бла сёлеше эсенг, этегингнги кери эт.
734. Мыйыкълы киши къутсуз болмаз,
бошунагъа сёз сормаз.
735. Ахшы бла сёлешсенг, аузунг бал
татыу этер, аман бла сёлешсенг а - ийиси
ёмюрде да кетмез.
736. Учуз алгъанны кёре эсенг, къатындан кет да къал.
737. Ахшы берип бошагъынчы, аман
ашап бошар.
738. Ахшыгъа кюн жокъту, аманнга
ёлюм жокъча.
739. Ахшыны ары тюртме, аманны
къатынга тартма.
740. Аман да, ахшы да бир жол бла
жюрюйдюле, кёргенлери уа башха тюрлюдю.
741. Ахшыгъа да, аманнга да бирер
айтып, туураларындан иги къара.
742. Жангнгыз къарылгъач жаз башын
келтиралмаз.
743. Къаргъа къычыргъанлыкъкъа,
къыш болмаз, чыпчыкъчюйюлдегенликке
да, жаз келалмаз.
744. Къарангнгы кече ж улдузлу бо­
лур.
745. Ибакъбелгиденёткюнчю, «Малым
чыкъты», - деме.
746. Гюлтеле къысылгъанлыкъкъа да,
кюз келип къалгъан сунма.
747. Мартта макъа сиймесе да, майда
жауун тыйылмаз.
748. Танг атмай, кюн кёзю кёрюнмез.
749. Илкерле батмай, жер къатмаз.
750. Жангнгы айгъа ёретинлей алгъыш
эт, жангнгы тойда сёз айтырса.
751. Ажирни кишнегенине кёре айыр,
жауунда этегингнги къайыр.
752. Тау-Артына аугъунчу: «Эбизеге
бардым», - деме.
753. Эбизеде къонакъ болсанг, эшик
артында олтурма.
754. Элден чыкъкъынчы, хапар башлама, къыркъ атламны жолгъа санама.
755. Баш болургъа сюе эсенг, атынгнгы
иерин алма, бай болургъа сюе эсенг, харам
малгъа алданма.
756. Тыякъ кессенг, узунуракъ ал,
жона кетсенг, къысхарыр; кийиз салсанг,
такъыр эт, тарта кетсенг, узайыр.
757. Ажашханнга айып жокъту, юйюне
къайтмаса, айыпты.
758. Кесинг алай сунмай эсенг, биреу
айтханлыкъкъа, ийнанма.
440
759.Къочхарны мюйюзлерине къара­
санг да, жюнюне кёре айыр.
760. Асылсыз аттан тай къойма, андан
чагъыдый бол алмаз, байны къызын жашынга алма, атха минерча эр туумаз.
761. Берир кюнюнгнгю эслемей, борч
алма, къайтыр кюнюнгнгю унутуп, къонакъкъа барма.
762. Алтын тыягъынг болмасын да,
алф жюрегинг болсун.
763. Атынгнгы иери алтынлы эсе да,
жауур эттирсе, ат та къой.
764. Къурмач ашап, суу иче тур, семирирмессе, наныкъ ашап, суу ичсенг,
седирерсе.
765. Келининг узакътан болса, арба
толу аш келир, жууукътан къатын алсанг,
кюнден тырман сёз берир.
766. Атасы махтагъанны алма, эли махтагъандан къалма.
767. Ат алсанг, къоншунга сор, мал
алсанг а, сюрюучюге сор.
768. Атлашына къарап, ат ал, тигишине кёре къатын ал.
769. Ачыу алда, акъыл артта келир,
тюйюшюп, нёгер билинир.
770. Ачыуунг келсе, суу уртла, берлигинг келсе, сагъышлан.
771. Журтунгдан кетерик болсанг да,
сабанынгнгы сюрюп къой.
772. Жокъну керек таптырыр, жюрекни сёз къаттырыр.
773. Бай бла барышма, батыр бла жыгъышма.
774. Сабанда сырлашмасанг, ындырда
хырылдарса.
775. Хунерге юйрен да, жиргенип бир
кёр.
776. Къулча къуллукъ эт да, бийча олтур.
777. Кесеую узунну къолу кюймез.
778. Тапкадагъы къашыкъны алыр
ючюн, къолунгнгу узат.
779. Сени кёкке кётюргенни, сен жерге
къаратма.
780. Биреуню къаргъагъандан эсе, кесинге алгъыш эттир.
781. Биреуге бёрек биширме да, кесинге
уумач хазырла.
782. Къышлыгъында сууукъ болса,
жазлыгъында къош сал.
783. Ушкок отунг къургъакъ эсе, жанынга къоркъуу жокъ.
784. Биреуню сёзюне ийнанып, кесингнгикин къуусанг - онгмазса, кесингнги-
килеге ышанып, жашау этсенг - тутулмазса.
785. Заманнга кёре - амалы.
786. Ашап тоймасанг, жалагъандан
хайыр жокъ.
787. Жылагъаннга сорма, жырлагъан
айтыр.
788. Заманнга кёре атламасанг, заман
сени сакъламаз.
789. Сёлешхеннге тынгнгыла, билгенден ангнгыла.
790. Къызгъанч семирмез, уучу байыкъмаз.
791. Суудасюелме, жаууннга ийнанма.
792. Сюймегенинг келсе, юй тюбюн
сыйпа.
793. Сюймегенинге жанлама, ушагъына тынгнгылама.
794. Шуёхунга да айтма сырынгнгы,
аны да болур шуёху.
795. Сыйласанг - сыйлы кёрюнюрсе.
796. Сыйлылыкъны кюч бла алалмайдыла.
797. Таугъа таш атма, жыларса.
798. Зынтхы сепсенг, бозанг да бо­
лур.
799. Татлы болса - балча, ачы болса тузча.
800. Къызмагъан темир созулмаз.
801. Терекни жемишин минг кере ашарса, тамырын къазсанг а - бир кюннге.
802. Къызынга тенгни тапсанг, къалынсызлай бер, жашынга тенгни тапсанг,
малынгнгы тергеп кёр.
803. Тиши чыкъкъан сабийге, чайнатып ашатхандан, хайыр жокъ.
804. Тийренгде сыйынг жокъ эсе, ёлгенингде киши жыламаз.
805. Тойгъа барсанг, эртте бар, эртте
барсанг - орун бар.
806. Толмазлыкъ адыргъа къуйма, тоймазлыкъкъа аш берме.
807. Тюрлю-тюрлю - заманы, Заманнга
кёре - амалы.
808. Уу ичкен бир ёледи, Антын ичкен
минг ёледи.
809. Уланынг ёссе - юлгюлю бол, къызынг ёссе - къылыкълы бол.
810. Урлагъан - бир гюнахлы, Урлатхан - минг гюнахлы.
811. Мал урлагъан - бир гюнах, Малы
урланнган - минг гюнах.
812. Тары сепсенг, будай ормазса.
813. Эштип, жангнгылыргъаболурса,
кёргенинг а керти боллукъту.
441
840. Жазындатырнакъласанг, кюзюнде жырлаялырса.
841. Олтургъан ийнекни башына, тур­
гъан ийнек чычар.
842. Олтуруп, кесин кёргюзталмагъан,
ёрге туруп кюрешмесин.
843. Ахш ы ат аман арбагъа буюрулду.
844. Аман къойчу къоюн да берир, тыякъ да табар.
845. Къутургъан суу ызына къайтмаз.
846. Иесине ушаш малы.
847. Бёрю бла къой ушакъ нёгер болалмазла.
848. Ит юреди, черек саркъады.
849. Узакъ болса да, жол ахшы,
Аман болса да, эр ахшы.
850. Жаным - от да, жаным - эр.
851. Уялгъанда къууат жокъ, Асылсыз
атта - туякъ жокъ.
852. Ахшы къатын кир сууун эшикке
тёкмез.
853. Ёлюр чибин кесин отха атханлай.
854. Къаргъа къазыкъкъа къоннганлай.
855.Къургъакъкыссада, жауар, Жауун бузгъанны къургъакъ къайтармаз.
856. «Мюйюзле салдырама», - деп,
къулакътан къурлай къалгъан.
857. Эшек орунда тургъан ат, андан бир
затха юйренир.
858. Эшектен эшек тууады.
859. Жюрегингнги ариулугъу МингнгиТауну къары кибикти.
860. Уллу суу бла уллу оттан кесингнги
сакъла.
861. Айыуну кёре тургъанлай, ызын
излерге кюрешхенлей.
862. «Кёзле бергенсе, къашла да бер
энди, Тейри!» - деп тилегенди къаргъа.
863. Жыр Къарачайда бичилир, Мал­
къарда тигилир.
864. Жыр, Къарачайда жырланса, Мал­
къарда эштилир.
865. Сёз сёзню айттырады, Айтыу кёлню къандырады.
866. Ауузунгда сёзюнг тургъанлай, аурууунг тас болсун.
867. Аз айт да, кёп эшт.
868. «Теркбаргъаннгамынеме», - деп,
тынчбаргъандан къуру къалма.
869. Жаз жукъласанг, къыш жыларса.
870. Жаз кюнюммю кесиме къой, къыш
кюнюммю сангнга берирме.
814. Сангнга биреу ню жаны ауру май
эсе, аны ючюн сени башынг хайран болмасын.
815. Атха мыне билген, аттан тюше да
билсин.
816. Атха минмеклик - муратынгды,
Андан тюше билгенинг а - насыпты.
817. Ахырат азабы къыйын эсе, дуния
намысы да кючлюдю.
818. Бёрюню къуйругъу кесилгенликге, ол ит болуп къалмайды.
819. Жел келмей, сууукъ жокъ, къар
болмаса, къыш жокъ.
820. Жел келмесе, къамиш башы къаймишмейди.
821. Аман агъачны къурт ашар.
822. Ж умуш акъ агъачны къурт тешер.
823. Татлы алманы къурт ашайды.
824. Жолда жолукъкъан нёгер болуп
бармайды.
825. Узакъта болса да, кюн къыздырады.
826. Къыстырыкълы адам, керек кюнюнде табады.
827. Сангнга керек таш - ауур тюйюл,
сангнга керек суу - сууукъ тюйюл.
828. - Насып, къайдаса?
- Излегеннге барама.
- Ёлюм, къайрыса?
- Кюсегеннге.
829. Олтургъан къыз жерин табар,
ашыкъкъан къыз тилин къабар.
830. Он жамауу болса да, тон ахшы,
тогъуз тешиги болса да, къапчыкъ
ахшы.
831. Онг къолунг бла берсенг, сол къолунг бла алырса.
832. Отну кёп чучхусанг - ёчюрюрсе,
Къонш унгнгу тынчайтмасанг - кёчюрюрсе.
833. Кесингнги танымасанг, ёгюзюнг
кесингнги урур.
834. Хунерлиге ёлюм жокъ, хунерсиз
а кюн кёрмез.
835. Хунерлини жолу - тёшхе, хунерсизни уа - кёрге.
836. Гумух бычакъ къол кеседи, аман
къатын да тебеди.
837. Тер чыкъкъанын тин билмез, акъчаны тауусулгъанын эр сезмез.
838. Жолгъа жарашыргъа сюе эсенг,
эртте тур.
839. Айран ичкен - къутулур, чолпу
жалагъан тутулур.
442
871. Сюрюучю кёп болса, къой харам
ёлюр.
872. Жашлыгъынгда сакъламасанг,
къартлыгъынгда къакъламазса.
873. «Ишлерме», - деп турма да, этип
бир кёр.
874. Бай эсе, багъа билгенди, кёп эсе,
таба билгенди.
875. Эки кере ёлмейдиле, жанынгасакъ
бол.
876. Юйюнгнгю кёралмай эсенг, дуниядан сангнга хайыр жокъ.
877. Юйюнг темир къала эсе да, саулугъунг жокъ эсе, андан тюнгнгюл.
878. Акъылынг бар эсе, махтанма, аны
билгенле айтырла.
879. Балтагъа буу кел ген лей.
880. Аманлыкътан титиремегенлей,
ахшылыкъны магъанасын билмезсе.
881. Чабырынг къысса, жер къаты кёрюнюр.
882. Жерк агъач отун тюйюлдю.
883. Кюлюучю къатындан къууанма.
884. Жамычынг жокъ эсе, эттирирсе,
къатынынг жокъ эсе, алырса, акъылынг
болмаса уа, абынырса.
885. «Атам жокъту!» - деп, жылама,
ол болса, къалай къарарынгнгы сагъы­
шын эт.
886. Душманынгнгы оту да жылытмаз.
887. Хорлатхан юйсюз къалыр, кече
туруп, тамызыкъ алыр.
888. Ата юйюнгнгю босагъасын сакълаялмасанг, биреуню от кётюнден къарарса.
889. Эркек эсенг, отунгнгу ёчюлтме,
кюлюнгнгю желге элттирме.
890. Атангнгы къыбырына айдан бир
кел, алайыды сангнга жетерик жер.
891. Эринчекни кюню узун, кечеси
къысха болады.
892. Уручугъа бла эринчекке ырысхы
жокъ.
893. Эринчекни «тамбыласы» къартлыгъында да къурумаз.
894. Бармакъла тенг болмагъанлыкъкъа, кырдыкны бирден жулкъурла.
895. Башланмагъан иш, бошалгъан да
этмейди.
896. Намыслы эсенг - тилинге сор. Насыплы эсенг: «Аллахха шукур!» - де.
897. Жюз адам къаргъаса да, кесинг
кёрмегенлей, бокълама.
898. Учхан окъ къалайда тюшерин
билмейди, эсирген адам айтхан сёзюн эштмейди.
899. Алашалыгъынг ючюн жарсыма.
Алаша эсенг - ачыулуса.
900. Кесинг ашагъынчы, итингнги сыйларгъа унутма.
901. Тары - таргъа, бедене - турушха,
къурмач ыфчыкка жеттирирле.
902. Эринчек тары себер, эриккен тебер, кийими юсюнде кебер.
903. Эринчекни анасы - женгсиз кёлек,
азыгъы - къуру кебек.
904. Къоркъакъкъа къаура къурукъ
кёрюнюр, чабыр бауун аркъан орнуна жюрютюр.
905. Эринчек - бодуркъугъа къор, чыпчыкъланы ол да къоркъутур.
906. Жауундан къоркъуп, чалгъыны
атсанг, къызгъан кюн дырын жыймазса.
907. Эринчекни кёрген эшек кюлге
аунар.
908. Урлап алыннган эшекжер сыннганлыкъкъа, кишини жюреги аурумаз.
909. Этегинге мыркых жабышханлыкъкъа, бичен ишлеген сунма.
910. Ишлегеннге туз табылыр, эрин­
чекке жыйны арты къазылыр.
911. Таукел къуру къалмаз, къызгъанч
байыкъмаз.
912. Иш ёлгенликке - жылама, киши
ёлсе - сарна, ол бери къайтмаз.
913. Ж игитлигингнги, юйде угъай,
кюзде кёргюзт.
914. Келе билген - къонакъты, ашыралгъан а - къонакъбайды.
915. Адамгъа ахшылыкъ этеригинг
келе эсе, сормай эт.
916. Ариу сёз жыланнга да къыйын
тиймез.
917. Элинг сюймей эсе, кёчюп кет.
918. Жамауат бла бирге кёргенинг байдамлыкъ.
919. «Акъыллыма», - деп, махтанма,
адырынг бар эсе, кёргюзт.
920. Ит кючюкню аягъынг бла урсанг,
кесингнги сабийингнги эсинге тюшюр.
921. Ётюрюкчюню къатында эсенг, ти­
линге сакъ бол.
922. Байлыкъ келмез сунма, келсе,
жюрютюрге хазырлан.
923. Ётюрюк чюйге тагъылмаз, суугъа
сенек бла жазылмаз.
924. Ойна, алай тойдуруп къойма.
925. Махтау - эртте тургъан жашынг,
жибин ханста къалдырмаз.
443
954. Кёзюнг кёрмеген затха: «Бара­
ды »,- деме.
955. Биченде олтургъан ийнесин излейди.
956. Жылагъан киши да этеди.
957. Артыгъынгнгы артынга ат, ол сеники тюйюлдю.
958. Кёк кюкюрегинчи, анасын эсхермеди, ач болгъунчу, азыгъын эслемеди.
959. Сен ичерик суу алкъын тауусулмагъанды.
960. Къоркъакълыкъ - ырысхыгъа
жарым.
961. Эки телини къатында, акъылны
сартындан сёлешме.
962. Тюзлюкчюню къанын, акъыл
сакълар.
963. Бешиксиз ёсхен сабийден, тюзлюкню излеме.
964. Мен сюйген, мени танымайды,
мени сюйгенни уа, мен танымайма.
965. Сени шиндигине олтуртхан сёзюн­
гнгю этмез.
966. Ариу эсенг да, насыптан юлюшлю
болургъа кюреш.
967. Насыпха жол тапхан эсенг, ананг
къатынгдады!
968. Аягъынг кирмез жерге, башынгнгы сукъма.
969. Атынгнгы кишенин ким тешхен
эсе да, ол урлагъанды.
970. Сен кирмеген суу, тазады.
971. Ат ичхен сууну къой да, эшекни
гимхоту жеткен сууну ич.
972. Аманны эштирге юйренсенг, ах­
шыны ангнгыламай башларса.
973. Къаллай эсе да, бёркюнгнгю тю­
бюнде сен барлыкъса.
974. Ачыу тийсе да, сени сёккенде, сен
къачма.
975.Бир сёз минг къулакъкъа кирсе
да, тюрлю-тюрлю эштилир.
976. Эртте тургъанны аты тай табар.
977. Кёркёмню кёмюрю кёрюкню да
иги къыздырыр.
978. Кёп къачхан, кёрюп къачмаса,
жардан кетер.
979. «Келеме», - дегенликке, хата
узакъкъа кетмейди, тапсыз кюнюнгнгю
марап турады.
980. Бийчени сёзю буз эритмей эсе да,
къолу кёкюрегингнги жылытады.
981. Ахш ы ёлсе, агъырлыкъта жау
бузлар.
926. Махтаугъа барма, ол кеси келир
сангнга.
927. Атанга айталмасанг, къоншугъа
ышанма.
928. Сёзден уялмагъан, кёзден да
къоркъмаз.
929. Босагъадан ёткюнчю сёлешме,
биргенге ырысхы келеди.
930. Дауурлу юйню, эшеги жауур бо­
лур.
931. Дуниясындасыйланмагъан, ёлген
кюнюнде багъаланмаз.
932. Акъылы болса, эл аныкъы.
933. Чыдамлы эсе - кёргенди, серге
бёрек бергенди.
934. Табылмады эсе да, анангдагъы
тас тюйюл.
935. Ананг ёге эсе - жарлыса, аны, сен
букътурсанг да, бёркюнг айтыр.
936. Тиширыу болмагъан жерде, жылыу жокъ, босагъасында къар эримез.
937. Къызгъанч къатынны эмчеклерине сют келмез.
938. Огъурсуз къатынны эри, хар за­
манда отунда болур.
939. Акъылсыз къыз эрге барса, къоллары тылыдан чыкъмазла.
940. Къатынынгдан айырылалмай
эсенг, сёгюп кюрешме.
941. Ананг сёзюнгнгю да этмез, ач да
къоймаз.
942. Къаратон къатынны ашы тузсуз
болур.
943. Кёккъол къатынны халысы узун
болур.
944. Ж юрегин ачалмасанг, кёлю да
ачылмаз.
945. Къонакъбайны ити къапса да,
ачытмаз.
946. Батып баргъан адамгъа, сууну толкъуну эштилмез.
947. Базаргъа барсанг, халкъ сангнга
къарагъан сунма.
948. Нёгерингнги телиге санай эсенг,
ит къуйругъун туттурчу.
949. Ач - аман киши, жукъу жастыкъ
излетмез.
950. Къонакътан аягъанынг - шайтан ныкъыды.
951.Чапыракъ тюбюнден ынчхагъан,
терек къатына барса, жылагъан этеди.
952. «Уллусун алама», - д е п , гитчесинден къурулай къалма.
953. Огъурсузлукъну унут - ол къарын
аурууду.
444
982. Жети тонунгдан бирин нёгеринге
берирге къызгъанмасанг, сени ангнгыларла.
983. Жангнгыз тонунгнгу этегин жарлы
къатынны тюбюне жайсанг, атынг къууанып кишнер.
984. Жаз башында кёк тешик болады,
биченни юсюн ачыкъ къойма.
985. Къарт макъагъа тиш чыкъкъынчы
жаша!
986. «Жылы суу болса, къышта да жырлар эдим», - дегенди макъа.
987. Къарангнгы бауда кёзлеримми
байлап жиберсенг да, сюйген къызыммы
тургъан юйюн табарма.
988. Гёдей эчки суугъа къарап къууаннганлай.
989. Кезлеу чыкъкъан жеринде сыйлыды.
990. Къойну ашагъан бёрю, тамгъасына
къарамаз.
991. Кие билмегенни, бёрютон да жылытмаз.
992. Шимир шыякыда, журун къал­
гъан лай.
993. Итин кёрсенг, иесине кюлюп
къара.
994. Къаргъаныкъы, къара жерден
чыкъса да, ийис этер.
995. Къаргъа къуйругъун кётюргенликке, кесингнги таныгъан сунма.
996. Жамычынг къаргъа къанатыллай
эсе да, кесинге ушар.
997. Жамычынг жокъ эсе, къатынынгнгы танырла.
998. Жамычы кишиге юйлюк этер.
999. Жамычынгнгы кийип, атынга
мынсенг, къатынынг тёрден къарар.
1000. Жамычыгъа сукъланма, иесиндеди магъана.
1001. Жалчылыкъта эсенг да, жамы­
чынг биргенгнге болсун.
1002. Нёгеринг жокъ эсе, жамычынга
окъуна сор.
1003. Ит аунаса да, тюшер тюгю.
1004. Ит итлигин этер, кесинге да бир
къара.
1005. Багушну татыуун, бакъчанга
сепсенг билирсе.
1006. Къуру къалгъандан эсе, къаймакъ да игиди.
1007. Уллу къазаннга къарагъан, ашамаса да, тояр.
1008. Отха тюшхен къубаллек, къанатларына жарсыгъанлай.
1009. Эшекке къышхыр берсенг, ке­
синге нартюк тюшер.
1010. Эшегине кёре, иесин таныйдыла.
1011. Эриген къар бла, эсирик адам
тенгдиле.
1012. Иери жылтыраса, ат да къууаныр.
1013. Ат ауузлугъун чайнагъанлыкъкъа, чапхынчы чагъыдыйлыгъы билинмез.
1014. Атлашына кёре - артыгъы.
1015. Бара-келе турса, жюрюшюн да
кёргюзтюр.
1016. Чабырым чюйде къалды, ансы
киер эдим.
1017. Шимир шыякыда да жашагъан­
дыла адамла.
1018. Шыякыдан чыкъкъан кибик.
1019. Эл таматасыз болмаз, тон жагъасыз жарамаз.
1020. Туугъан жеринде эр жюрюсе, ит
да анда юреди.
1021. Аяз - сууутур, булут - жылытыр.
1022. Эли бай эсе, жери барды.
1023. Эл нёгерге алмаса, жюрегинге
тынчлыкъ келмез, къатынынг онг бермез.
1024. Элни иши алтын бешикте жатады.
1025. Элден озалмасса, эрден а озаргъа
кюреш.
1026. Эр эсенг да, элекни къолунга
ал.
1027. Элни итлери къоланла болсала
да, бёрюню кёрселе, биригирле.
1028. Элден къысталгъанны айыу
элтир, атасындан бёлюннгенни бёрю таныр.
1029. Кемедегилени тилеклери бирди ёталыбызмы?
1030. Жангнгызны айтхан сёзюн кёпчюлюк къулакъламаз.
1031. Кёпню ауазы биреуню тауушун
жуталыр.
1032. Кёпчюлюкке не уллу ёр да къый­
ын кёрюнмез.
1033. Жангнгызны аты тас болса, табылмаз, кёпню кёгюрчюню уа ажашмаз.
1034. Ат арыса, шошайыр, эр арыса,
бошайыр.
1035. Къодана халыны тюйюмчеги
къаты болур, эр кишини сёзюнден тайдыралмазса.
445
1036. Батыр ёлсе да, ангнга салыннган
махтау унутулмаз.
1037. Жыртыкъ тонда эр ёседи.
1038. Жигитни акъылы халкъны хатадан сакълар, малый, мюлкюн энчи эт­
мез.
1039. Жигит эсенг, элинг биледи, керек
болсанг, ол чакъырыр.
1040. Кишиликни бир белгиси - бурнуду, ат эрни аслылыгъын кёргюзтюр.
1041. Эрни кёлюн кётюрсенг, экеу орнуна ишлер.
1042. Къадар сагъындырмаса, эр ётюрюк айтмаз.
1043. Эрлигин кёргюзтмеген байыкъмаз.
1044. Эрге чыкъкъынчы, эрни танымасанг, кеч болур, кёзюнг жыламукътан
толур.
1045. Жангнгылмазлыкъ эр, абынмазлыкъ ат болурламы?
1046. Эр жангнгылса да, тюзелир,
эринчек, кюн сайын жангнгылса да, туралмаз.
1047. Эт къансыз болмаз, жигит жансыз къалмаз.
1048. Эрни кёзлери бар эселе, ангнга
чыракъ керекмейди.
1049. Эр жангнгылса, къолгъа тюшер,
къуш жангылса, тузакъгъа тюшер.
1050. Тузакъкъа тюшхен къушну жиберсенг, кёлюнг кётюрюлюр.
1051. Эр жангнгылыр, ат да жыгъылмазлыкъ тюйюл, сюрюнмезлик Тейриди.
1052. Ахшылыкъны, игилик бла къайсыбыз да къайтарыргъа боллукъбуз, огъурсузлукъну ахшылыкъкъа бургъанды керти
алан!
1053. Къан ючюн къан ал май, къан
ючюн сют берирге жарамазмы?
1054. Къуру къауурсун экеуленни
къоркъута.
1055. Къоркъкъан экили кёрюр, амалсыздан дау берир.
1056. Къоркъакъны ёлгени сейир тюй­
юлдю, батырны ёлюмю сарынды.
1057. Малынг къорагъанлыкъкъа,
жарсыма, санынг къораса, ёкюнюрсе.
1058. Таукелге нюр келир, тюшюнде
жазны кёрюр.
1059. Жатып букъкъандан эсе, атып
хорла.
1060. Къоншунг ким эсе да, тууушханлыкъ ол этерикти.
1061. Къарындашынгнгы сыйын, жан­
гнгыз къалсанг билирсе, ата-ананы багъасын а, балалы болсанг сезерсе.
1062. Къарындашлататыулу турсала,
жылкъы кёбейир, келинле татыулашсала
уа, юйге берекет келир.
1063. Ал чарх къалайтын ётсе, арт дингнгили да алайтын тёнгнгерер.
1064. Ашсыз аштан къаттырыр, тынгнгылауукъ ачыудан аттырыр.
1065. Къол аязымдагъын жаларма,
анамдагъын а алырма.
1066. Къызым барлыкъ юйню Аллах
палахтан сакъласын, жашым къызын аллыкъ юйге уа кесим къарарма.
1067. Балалы къаргъа ач къалыр.
1068. Эрсиз бийчеге ханлыкъ жетер.
1069. Сабий туугъанлай, келинни юйретип башла.
1070. Кюн деш лени от л ары, суулары
да кюндештиле, къылыкълары - Жаханим.
1071. Кёркемсиз къызынгнгы къызыл
кийиндирсенг, кёзге тюшер.
1072. Магъаналы той таркъаймаз, ашсуу да азаймазла.
1073. Ожакъны башы оккагъа жетсе
да, олтургъан жери кюлде болур.
1074. Жол ортасында арбанг сынмасын,
къатынынг къартлыгъынгда ёлмесин.
1075. Огъурлуну эки шуёху да бир кюн
келирле, огъурсузну уа эки дауу бир кюн
жетерле.
1076. Тауда туугъан сабийни эки кёзю
ташта, ёксюз ёсген сабийни кёзлери - жыламукъта.
1077. Тауда ёссе, туягъы къат ар,
Бёлек ёссе, баууру къатар.
1078. Хан тёкемесин махтар,
Жигит желпегейин къаплар.
1079. Тирнекли адам тёрени кесине
къул этер, тирнексиз - башын палахха
атар.
1080. Улан тууса, къууанырса, аман
тууса, сарнарса.
1081. Къатын ахшысы къара суудан
къаймакъ алыр, аманы у а кёз жыламукъларынгнгы агъызыр.
1082. Элде айтханынг - жайылыр,
къоншугъа айтсанг - жашырыр.
1083. Азны билмеген, кёпню эслемез.
1084. Тууар аласы - тышында, адам
баласы - кёлюнде.
1085. Ала-бере билмеген, берсе - кёзюне жукъу кирмеген.
446
1086. Жюрюте билмесенг - атынг ёлюр,
сёлеше юйренмесенг - сыныкълыкъ ке­
лир.
1087. Ашыкъкъан къыз эр тапмаз, тапса да - онгмаз.
1088. Харамчыны бети - къара, хуржуну ётюрюктен толу болур.
1089. Аркъасы ауурлукъ сынагъан,
жюкленнген эшекни кёрсе, жазыкъсыныр.
1090. Арыкъ адам ойдан ёлюр, ауур
адам майдан ёлюр.
1091. Атанг от тамызса, кесинг къаурасын жонарса, эгечинг чепкен согъа эсе,
ананг къатында турур.
1092. Атасына кёре - чалман эшер,
анасына къарай, тон бичер.
1093. Жашы атасына, къызы анасына
ушап да бармайдыла.
1094. Атын сюйген: «Чагъыдыйым!» дер, къатынын сюйген: «Чырагъым!» Дер.
1095. Адам - адамгъа къонакъ, жанынг - санынга къонакъ.
1096. Баланг, ныгъышта ёссе, киши
болур, къызынг турушта акъыл алыр.
1097. Адам кёзю таш жарыр, жаралмаса да, къаш жарыр.
1098. Жюрегинг сокъур эсе, аркъангда
бокъур бар.
1099. Къолунгнгу жюрегинге салсанг,
ананг эсинге тюшер, къойнунгда къурмач
бишер.
1100. Бакъкъанны билмеген, багъылгъанны да эслемез.
1101. Ёксюзге жетеу аталыкъ этсе да,
кёзю жарымаз.
1102. Болумсуз, болмазлыкъ затны
къуууп жюрюр.
1103. Хар адам кёлюнде батырлыкъ
жюрютеди, элталгъан а мингден бири эте­
ди.
1104. Адам кёркеми - кийимде, терек
айбатлыгъы - чапыракъларында.
1105. Ит аманы жер къазар, бийче аманыны кюню орамда озар.
1106. Итча къапхан, къадырча табанлагъан, ётмекни багъаламаз.
1107. Жигитни кёрсенг, асыллыгъын
сорма, этгенине къарап къой.
1108. Къазанны башы ачыкъ болгъанлыкъгъа, итке да намыс керек.
1109. Къазанны башы ачыкъ болса,
итке уят жокъ.
1110. Къошта - къазаны, от жагъасында жингк табылыр.
1111. Кёркемлиге эски да жарашыр,
жангнгы кёркемсизни жарытыр.
1112. Жюрегингде болгъанлыкъгъа,
къолунг къуру.
1113. Къулатюзню суубассада, къазны
кёкюрегине жетмез.
1114. Къыз къылыгъы бла сюйдюрюр.
1115. Болумсуз киши, ташлы жерде
журт салыр.
1116. Осал киши аягъына къарап жю­
рюр, махтанчакъ ит кёкге къарап юрюр.
1117. Кеси айтып, кеси кюлген - алайыракъ, айтханы халкъны кюлдюрген байракъ.
1118.Сирке тай да ат болур, бурун суу
бала да, жигитлеге къошулур.
1119. Сюйгенингнги ашын душманча
аша.
1120. Сют бла кирген, сюек бла чыгъ­
ар.
1121. Аман тирмен иги ун да тартыр,
аман атадан, ахшы улан да тууар.
1122. Эки ийнекни сютю кёп, эки къа­
тынны къыраны сыйыннгысыз.
1123. Элчи кечиккенликке, хата
жокъ.
1124. Тири болуп, сандажокъ, ёлю бо­
луп, къабыргъа салынмагъан.
1125. Туугъанына, туура айтып жарашмаса, душманны къучагъындан да хайыр
жокъ.
1126. Бёдене жауун жылгъа жеттирген,
къатынланы арасында бир болур, ёгюз
этин айгъа болдурмагъан да, къатынланы
арасындады.
1127. Къолу на тигиу жарашмагъан,
ийнесинден кёрюр.
1128. Эшекни жюгюн къысалмагъан,
жибинден ёпкелер.
1129. Эпсизни элчиликке жиберсенг,
сорукътурмай, хапар айтмаз.
ИЗО. Илинишиу элчиден чыгъар, душ­
ман а, къажаулугъун кёргюзтюр.
1131. Къыркъма тоннга чёргелсем да,
дунияда жашайым.
1132. Шуёхунгнгу кезлиги бла мюйюз
кес, душманынгнгы бычагъын а кийизге
тарт.
1133. Дослукъкъа шуёх керек, эсеби къызыл терек.
1134. Тос юйюнде олтуруп сёлеш, душ­
манынгнгы юйюнде уа олтурма.
1135. Душманынг аягъынга къарар,
досунг башынга къарар.
447
1162. Ётюрюкню тюбю жокъ, акъыл сыз къызгъа жууукъ жокъ.
1163. Сёзню башы тюк кибикти, ызы
къучакъкъа да сыйынмаз.
1164. Сёзюнг сау эсе, башынг таугъа
жетер, аны ызы элге кетер.
1165. Тауну, ташны да жел бузар, адам
улун тил бузар.
1166. Терен суу тауушсуз агъар, ахшы
адам жаухар табар.
1167. Тил таш жарыр, жаралмаса да баш жарыр.
1168. Тилден чыкъкъан, тилге тиер,
аман чыкъса, эрин кюер.
1169. Ахшы сёз - азыгъынг, аман сёз оба къазыгъынг.
1170. Ауругъан жерден къолунг кет­
мез.
1171. Аурусанг да, багъыуунга тыян.
1172. Борчунг бар эсе да - тёлерсе, ауруй эсенг а - къысха кетерсе.
1173. Къышынг туманлы эсе, жазынг
къурманлы ётер, малынга мычылыу ж е­
тер.
1174. Кёзюнг ауруса - къолунгнгу тый,
ичинг ауруса - ауузунгнгу тый.
1175. Эр къартайса - кюч таяды, тарыгъыуу къалмайды.
1176. Къонакъ келсе, эт бишер, бишмесе да - бет бишер.
1177. Къар кюреген - арпакюрер, арпа
оргъан а - боза биширир.
1178. Терек салмасанг - бакъча болмаз,
борчу болгъаннга мал къонмаз.
1179. Эр киши мал къураса, душманы
шуёх болур, ол киши малый сюрдюрсе уа сюймегени тузакъ къурур.
1180. Жазгъы кюн мажармакъкъа ётер,
алай тюйюл эсе - жарлы л ыкъ жетер.
1181. Ж аз башынг къайгъырмаса,
къыш жанынг къыйналыр.
1182. Сепмесенг - арымазса, арымасанг - озарса.
1183. Къойну чакъмагъын ж аз артмагъан, къышында къазан къайнатмаз.
1184. Атлы батыр айтса - ийнанырла,
атсыз батыр айтса уа - кюлюрле.
1185. Арпа ашамагъан къаратор, къарлы кюн жол къоратмаз.
1186. Атны туягъы - махтаулу, тюени
табаны - сахаулу.
1187. Атлы да - батыр, атсыз да - ба­
тыр, хапар лары уа башха.
1188. Атынгнгы къылыгъын билмесенг, жолда къалдырыр.
1136. Кесинг арысанг, нёгерингнги
халын да бил.
1137. Эсепли эсегиз - байлыкъ тенгди,
антлы эсегиз - жаныгъыз бирди.
1138. Аурумагъан, Аллахны сагъынмаз.
1139. Оразасыз, намазсыз - Аллах ургъан, Хабазсыз къалса - оу болгъан.
1140. Акъыл башта болур, асыл таштан
алыныр.
1141. Акъыл керек эсе, тилинг излесин,
табалмасанг, ныгъышха барырса.
1142. Алим болалмасанг, адам бол, аны
ючюн ырысхынг къорамаз.
1143. Башына кёре-акъы лы , жибине
кёре - жюгю.
1144. Балдыргъан башны сындырсанг,
сууу чыгъар, татыуу тилинге жугъар.
1145. Айырлыкъкъа бир чалыштырсанг да тамамды, айырсызгъа къая оюлгъаны да азды.
1146. Кесингнги ишингнги аманлап,
башханыкъына къууанма.
You have read 1 text from Karachay-Balkar literature.
Next - Асмаран - 54
 • Parts
 • Асмаран - 01
  Total number of words is 3767
  Total number of unique words is 2059
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  46.3 of words are in the 5000 most common words
  54.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 02
  Total number of words is 3921
  Total number of unique words is 2014
  32.9 of words are in the 2000 most common words
  47.5 of words are in the 5000 most common words
  54.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 03
  Total number of words is 3852
  Total number of unique words is 1942
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  45.5 of words are in the 5000 most common words
  53.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 04
  Total number of words is 3873
  Total number of unique words is 1897
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  53.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 05
  Total number of words is 3869
  Total number of unique words is 2055
  32.9 of words are in the 2000 most common words
  47.3 of words are in the 5000 most common words
  55.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 06
  Total number of words is 3905
  Total number of unique words is 1937
  34.1 of words are in the 2000 most common words
  49.5 of words are in the 5000 most common words
  57.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 07
  Total number of words is 3845
  Total number of unique words is 1931
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  48.7 of words are in the 5000 most common words
  56.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 08
  Total number of words is 3895
  Total number of unique words is 1978
  34.2 of words are in the 2000 most common words
  50.6 of words are in the 5000 most common words
  57.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 09
  Total number of words is 3939
  Total number of unique words is 1977
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  47.8 of words are in the 5000 most common words
  56.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 10
  Total number of words is 3869
  Total number of unique words is 1997
  35.5 of words are in the 2000 most common words
  50.1 of words are in the 5000 most common words
  58.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 11
  Total number of words is 3855
  Total number of unique words is 2085
  32.3 of words are in the 2000 most common words
  47.9 of words are in the 5000 most common words
  55.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 12
  Total number of words is 3776
  Total number of unique words is 1996
  32.5 of words are in the 2000 most common words
  47.1 of words are in the 5000 most common words
  54.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 13
  Total number of words is 3767
  Total number of unique words is 2075
  29.9 of words are in the 2000 most common words
  44.0 of words are in the 5000 most common words
  51.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 14
  Total number of words is 3869
  Total number of unique words is 1941
  33.2 of words are in the 2000 most common words
  48.0 of words are in the 5000 most common words
  54.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 15
  Total number of words is 3736
  Total number of unique words is 2144
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  45.1 of words are in the 5000 most common words
  52.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 16
  Total number of words is 3723
  Total number of unique words is 2095
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  45.3 of words are in the 5000 most common words
  54.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 17
  Total number of words is 3643
  Total number of unique words is 2050
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  54.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 18
  Total number of words is 3824
  Total number of unique words is 1939
  32.1 of words are in the 2000 most common words
  46.9 of words are in the 5000 most common words
  54.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 19
  Total number of words is 3848
  Total number of unique words is 1971
  32.2 of words are in the 2000 most common words
  45.3 of words are in the 5000 most common words
  53.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 20
  Total number of words is 3791
  Total number of unique words is 2051
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  46.1 of words are in the 5000 most common words
  53.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 21
  Total number of words is 3534
  Total number of unique words is 1917
  32.2 of words are in the 2000 most common words
  45.5 of words are in the 5000 most common words
  53.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 22
  Total number of words is 3847
  Total number of unique words is 1988
  34.0 of words are in the 2000 most common words
  48.7 of words are in the 5000 most common words
  56.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 23
  Total number of words is 3814
  Total number of unique words is 1978
  33.0 of words are in the 2000 most common words
  46.0 of words are in the 5000 most common words
  54.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 24
  Total number of words is 3950
  Total number of unique words is 2021
  34.0 of words are in the 2000 most common words
  48.0 of words are in the 5000 most common words
  56.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 25
  Total number of words is 3655
  Total number of unique words is 2077
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  45.6 of words are in the 5000 most common words
  53.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 26
  Total number of words is 3775
  Total number of unique words is 1987
  32.5 of words are in the 2000 most common words
  46.0 of words are in the 5000 most common words
  54.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 27
  Total number of words is 3710
  Total number of unique words is 1969
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  44.0 of words are in the 5000 most common words
  52.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 28
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1927
  33.4 of words are in the 2000 most common words
  48.0 of words are in the 5000 most common words
  56.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 29
  Total number of words is 3463
  Total number of unique words is 1717
  33.8 of words are in the 2000 most common words
  46.9 of words are in the 5000 most common words
  53.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 30
  Total number of words is 3308
  Total number of unique words is 1614
  31.7 of words are in the 2000 most common words
  45.6 of words are in the 5000 most common words
  52.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 31
  Total number of words is 3291
  Total number of unique words is 1633
  30.9 of words are in the 2000 most common words
  44.3 of words are in the 5000 most common words
  51.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 32
  Total number of words is 3568
  Total number of unique words is 1892
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  45.4 of words are in the 5000 most common words
  53.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 33
  Total number of words is 3842
  Total number of unique words is 1956
  33.3 of words are in the 2000 most common words
  48.4 of words are in the 5000 most common words
  57.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 34
  Total number of words is 3819
  Total number of unique words is 1907
  34.0 of words are in the 2000 most common words
  47.0 of words are in the 5000 most common words
  54.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 35
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 2019
  32.2 of words are in the 2000 most common words
  46.0 of words are in the 5000 most common words
  54.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 36
  Total number of words is 3863
  Total number of unique words is 2002
  32.3 of words are in the 2000 most common words
  46.2 of words are in the 5000 most common words
  54.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 37
  Total number of words is 3951
  Total number of unique words is 1948
  35.2 of words are in the 2000 most common words
  50.2 of words are in the 5000 most common words
  59.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 38
  Total number of words is 3869
  Total number of unique words is 2017
  34.9 of words are in the 2000 most common words
  49.3 of words are in the 5000 most common words
  57.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 39
  Total number of words is 3817
  Total number of unique words is 2017
  33.9 of words are in the 2000 most common words
  47.9 of words are in the 5000 most common words
  57.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 40
  Total number of words is 3770
  Total number of unique words is 2106
  32.3 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  53.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 41
  Total number of words is 3741
  Total number of unique words is 2088
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  46.1 of words are in the 5000 most common words
  53.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 42
  Total number of words is 3796
  Total number of unique words is 2061
  33.4 of words are in the 2000 most common words
  46.6 of words are in the 5000 most common words
  54.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 43
  Total number of words is 3959
  Total number of unique words is 2026
  34.2 of words are in the 2000 most common words
  49.2 of words are in the 5000 most common words
  56.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 44
  Total number of words is 3823
  Total number of unique words is 1996
  32.3 of words are in the 2000 most common words
  46.9 of words are in the 5000 most common words
  54.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 45
  Total number of words is 3785
  Total number of unique words is 2127
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  44.7 of words are in the 5000 most common words
  52.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 46
  Total number of words is 3798
  Total number of unique words is 2101
  32.4 of words are in the 2000 most common words
  48.3 of words are in the 5000 most common words
  56.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 47
  Total number of words is 3939
  Total number of unique words is 1907
  34.7 of words are in the 2000 most common words
  49.5 of words are in the 5000 most common words
  56.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 48
  Total number of words is 3892
  Total number of unique words is 2083
  33.2 of words are in the 2000 most common words
  46.8 of words are in the 5000 most common words
  54.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 49
  Total number of words is 3814
  Total number of unique words is 2109
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  49.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 50
  Total number of words is 3769
  Total number of unique words is 2078
  30.7 of words are in the 2000 most common words
  44.6 of words are in the 5000 most common words
  51.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 51
  Total number of words is 3564
  Total number of unique words is 2141
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  43.3 of words are in the 5000 most common words
  51.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 52
  Total number of words is 3443
  Total number of unique words is 1996
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  48.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 53
  Total number of words is 3391
  Total number of unique words is 2038
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  40.1 of words are in the 5000 most common words
  47.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Асмаран - 54
  Total number of words is 751
  Total number of unique words is 549
  34.5 of words are in the 2000 most common words
  48.2 of words are in the 5000 most common words
  57.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.