Gli eretici d'Italia, vol. III - 20

qua causa, revocationem ad generale capitulum, quod postea Brixiae
proximo mense junio celebravit, usque prorogat. Illic de meo negotio cum
provinciae meae patribus frigide tractat, tandem reverendo magistro
Camillo Bellunensi provinciae Sancti Antonii ministro, patruo meo jubet,
ut me in Italiam per literas familiariter revocet; promittitque daturum
se operam, cum in Italiam venero, ut salva atque incolumi ejus
existimatione, libertati et dignitati meae, quoad ejus fieri possit,
consulat. Ego ad nova examina et judicia vocari me videns haesito, et
quid mihi sit faciendum plane ignoro. Interea ex Italia amici et
propinqui certiorem me reddunt, Inquisitorem in meo negotio
reverendissimo generali adversari, omnemque movere lapidem ne ego ante
absolutum quinquennium in Italiam redeam, minas insuper addit.
Hic vero in Polonia apostata Lismaninus ab relvetiis redux, veluti ex
Trophonii antro prodit: quem cum ego semel atque iterum cum aliis
fratribus officii causa invisissem, ille, ut callidus est et
versipeliis, audito mearum rerum statu, suis artibus ita me fascinavit
et irretivit, ut propositis a parte sinistra, quae me manebant in
Italia, poenis; a dextra vero praemiis, quae hic promittebat, nolentem
me et tergiversantem in suam sententiam me pertrahere facile potuerit.
Hoc autem dico quod ad habitum tempus ad deponendum attinet:
quandoquidem quod ad fidei et catholicae religionis negotium pertinet,
Deus scit me tale quidpiam in animo numquam habuisse. Cessi itaque
dolens, cum ut a tyrannide illius Inquisitoris tutus essem, tum ut
mutato statu experirer, tantum prosperiore aliqua fortuna uti possem.
Cum autem unum et alterum mensem apud illum mansissem, observata ejus et
sui similium religione ac vita, reditum ad meos meditari incipio,
scriboque non semel ad reverendum commissarium, ut mittat qui me
Cracoviam reducant. Lismaninus literas eas intercipit, et me in
Helvetiam linguarum graecae et hebraicae addiscendarum causa mittere
quamprimum tentat. Ego his angustiis circumseptus quid faciam aut quo me
vertam nescio: tandem ejus in hac re consilio acquiesco, atque ad
Helvetios, circiter calendis octobris anni 1556, me statim confero,
sperans futurum ut illinc in Italiam redeundi aliqua mihi occasio
daretur. Ticuro ad patrem scribo, eum de meo statu certiorem reddo;
rogoque ut quamprimum potest ad me illinc adducendum ipse properet, aut
aliquem e meis fratribus mittat.
Lelius sozzinus Senensis literas eas, quas illi diligentissime
commendaveram supprimit, meque et Italiam cito revisendi, et charissimos
parentes meos aliquando amplexandi certissima spe privat. Circumventus
ab his, qui se falso Fratrum titulis ornant, studio hebreae linguae per
annum integrum me totum do; anno sequenti graecas literas salutare
incipio, quo tempore literae de morte charissimi parentis mei nuntiae ad
me scribuntur. Ego infausto hoc nuntio consternatus, de opera linguis
ulterius navanda animum plane despondeo. Ad Lismaninum scribo, illumque
supplex rogo, ut in Poloniam reduci me quamprimum curet. Ille cum
subolfecisset me per sesquiannum nec artificiosissimis Ochini
concionibus, nec praelectionibus doctissimis P. Martyris et aliorum non
potuisse trahi in suam de religione sententiam; tantum abest, ut meo
desiderio satisfecerit, ut nec minimo quidem responso dignatus me
fuerit. Ad Deum tunc me converti, illumque precibus ex intimis cordis
recessibus petitis continenter pulsavi, ut me e faucibus luporum ereptum
Poloniae et catholicae Ecclesiae restitueret. Annuit statim
clementissimus coelestis Pater, et meos labores ac aerumnas miseratus
effecit, ut Italus quidam, religione excepta optimus vir mihi, se ultro
obtulerit, reducturus secum me in Poloniam honeste et commode, nulloque
meo sumptu, si vellem. Conditionem a Deo per hominem tam pie oblatam
libens accipio, meque itineri statim accingo. Cracoviam ante biennium
bonis avibus tandem redeo, et hic apud meos in Dei et proximi servitio,
rugiente diabolo, qui me devorare volebat, catholice honesteque vivo;
quod num verum sit, tu, piissime pater, fidelibus testibus, quibus cum
familiariter vixi versatusque sum, scire facile poteris. Hic autem
historiae hujus finis esto.
_Articuli quatuor._
Quoniam vero Inquisitor, qui me judicavit ante annos novem cum ex
Epistola mea ad fratrem, tum ex scheda quam a me extorsit vicarius
generalis, articulos quatuor excerpsit, quos satis esse putavit ad meam
damnationem, operae pretium erit illos huc adscribere, et brevi ac
aperta responsione diluere.
Primus est, aberrasse me dubitando aliquoties de purgatorio,
justificatione, liberoque arbitrio. Respondeo, me sacrae theologiae
studiis nondum initiatum potuisse facile de hisce articulis inter doctos
nostri temporis controversis dubitare, cum viderem rationes et
auctoritates sanctarum scripturarum, et veteris Ecclesiae sanctorum
patrum utrinque adduci; cum autem in ea dubitatione numquam perstiterim,
nec super his articulis aliquid unquam certi contra fidem catholicam
asseruerim, non video qua ratione hunc articulum tamquam haereticum mihi
affixerit, praesertim cum non dubitatio temporaria, sed assertio
pertinax haereticum faciat.
Secundus est, aberrasse me retinendo per multos annos nonnullos et
varios libros haereticos scienter, quos etiam sciebam esse prohibitos.
Respondeo verum quidem esse me libros hujusmodi retinuisse: hos autem
libros tenebam et servabam, non ut abuterer illis, sed uterer tantum.
Putavi enim abusum tantum verum prohiberi, non autem usum, cum nulla
creatura plane sit, qua quis uti vel abuti non possit. Pulcherrima autem
cogitatio fuit velle haereticos suis ipsorum gladiis jugulare. Quoniam
vere errasse me fateor hos libros contra summi pontificis placitum
retinendo, etiamsi non malo, ut dixi, animo; ita constanter assero me
propter hunc articulum ab Inquisitore haereseos non potuisse aut
debuisse damnari.
Tertius est aberrasse me, quod ejus doctrinae haereticae fautor extiti
hortando quemdam germanum meum, ut vacaret, daretque operam ut
proficeret in eadem, in commodando et commendando quemdam librum
haereticum et suspectum, Corvinum appellatum, promittens eidem illius
professionis me alios libros mandare, quando cognoscerem suum profectum
et studium in eisdem. Respondeo, meram esse calumniam et mendacium, quod
dicit me doctrinae haereticae fautorem extitisse. Totus enim vitae meae
transactae cursus ostendebat, me a doctrinae haereticae professione
abhorrere. Si haereticus fuissem, poenitentia indulgentiaque anni
jubilei quam Julius III omnibus Venetorum ditioni subiectis, qui
superiore anno Romam ire non poterant, concesserat, meam conscientiam
non purgassem. Quod autem articulum hunc probare contendit, propterea
quod ad fratrem meum germanum epistolam illam suspectam scripserim, et
librum reliquerim eiusdem farinae, nihil efficit. Ostendi enim supra,
quod etiam Romam ad reverendissimum Alex. cardinalem (Alexandrinum?)
scripsi, me proditoris suasu epistolam ipsam scripsisse, et librum eidem
fratri meo reliquisse. Quando dicit recepisse, me missurum esse fratri
meo libros ejusdem professionis alios, quando cognoscerem etc.
impudenter mentitur: duo enim illa verba de suo infarsit, quae in meo
exemplari numquam visa sunt. Non debui igitur adeo veteratorie mecum
agere, et me, cum catholicus essem, etiamsi tunc, ut paulo post evenit,
ruptus (?) fuisset haereticum facere.
Quartus est aberrasse, quod parvipendi sacram canonum doctrinam
existimans, facere ad hypocrisim, minusque prodesse animabus quam
pestilentissimam doctrinam illam in eisdem libris haereticis
prohibitisque contentam. Respondeo, et hunc articulum, quem mihi falso
affingit, esse impudens mendacium. Ego enim sacram canonum doctrinam
numquam parvipendi; immo manifeste apparet, me illam maximi semper
fecisse, cum in ea epistola fratrem meum hortarer ad studium eorumdem
canonum; quos dicebam, quod etiam in scheda repetii, veram sanctam
scripturam interpretandi et veritatem a falsitate cognoscendi regulam
esse. Apparet igitur Inquisitorem hunc, non Deum, sed suos tantum
privatos affectus ante oculos habuisse, et me injuste, impie, et nihil
minus quam christiane condemnasse. His articulis affine est, quod in
sententia dicit, me spontaneam istorum articulorum confessionem fecisse,
confirmasse, et ratificasse, cum actio ista omnis coacta fuerit ac
violenta, ne dicam tyrannica, quemadmodum ipsa protestatio mea prae se
tulit.
Videat igitur, post Deum, singularis pietas tua hanc causam meam, et
requirat. Itaque cum videas manifestissime, piissime praesul, quid
egerim, quid passus fuerim per totos fere decem annos, quantam jacturam
fecerim charissimorum parentum, libertatis, existimationis, fortunarum,
valetudinis, aliarumque rerum; quam obedienter paruerim sententiae etiam
iniquissimae; cum experiaris insuper, me recte de sacra catholica
religione sentire, ea omnia, quae hominem christianum et verum
catholicum decent, munia obire, in sancta romana Ecclesia constanter
vivere ac mori velle, ab omni haeresi et haeretica professione
alienissimum esse; per Deum et tuam pietatem te supplex rogo, velis me
manu tandem mittere, in pristinam libertatem asserere, Italiae, patriae,
propinquis, amicis, existimationique restituere, et ita restituere ne
posthac in cujusvis invidi sycophantae arbitrium situm sit me haereseos
insimulare aut damnare, atque adeo periculum aliquod vitae,
existimationis aut fortunarum mihi creare; quandoquidem, praeterquam rem
christiano episcopo dignam fecisse te scies, hominem vere catholicum
sublevasse, et tibi etiam devinxisse perpetuo cognosces. Potestatem tibi
fecit sanctissimus Pius IV, vivae suae vocis oraculo me absolvendi,
liberandi, pristinae libertati et dignitati restituendi. Id ne differas
exequi, quod heros tam pius jussit. Bonam meae paternae haereditatis
partem jam exhausi; tempus, rem omnium pretiosissimam, inter Polonos et
Helvetios frustra trivi discendo et docendo; propter multas causas fieri
doctior non potui. Effice nunc, pater amplissime, ut una eademque opera
omnia isthaec damna brevi temporis spatio tua singulari pietate sarcire
possim. Omnia candide exposui, nihil sciens et prudens celavi. Vides, ex
re minima quantas tragoedias per suos satellites excitavit rugiens ille
leo diabolus. Privavit vita Deus suo justo judicio intra parvi temporis
spatium auctorem mearum calamitatum, Inquisitorem illum iniquum, et tres
alios mihi infensissimos hostes; spero, illum de reliquis quoque, qui
superstites sunt, supplicium brevi sumpturum. Illis rogo ut pareat,
ipsis ut meliorem mentem det. Hunc supplicem libellum, amplissime pater,
tumultuarie scriptum, et plus aequo verbosum pro tua ingenuitate boni
consule, ac vale.
In nostro Cracoviensi Franciscanorum monasterio. Nonis Augusti MDLX».
_Amplitudinis Tuae addictissimus cliens_, F. JULIUS MARESIUS BELLUNENSIS.
La Maresia era famiglia cittadina ragguardevole, ma non appartenente al
comune o consiglio dei nobili. Florio, figlio di Francesco, fu discepolo
di Pierio Valeriano, che gli dedicò il V libro dei suoi Geroglifici, e
fu arciprete del capitolo. Bonaventura Maresio, altro Conventuale, fu
visitatore del suo Ordine in Polonia nel 1579, assistente e teologo del
generale Antonio de' Sapienti al Concilio di Trento, e secondo
inquisitore del Santo Ufficio a Belluno per quaranta anni, cominciando
dal 1566. Devo tutte queste notizie al don Francesco de' Pellegrini. Il
padre Domenico Fortunato, accennato nella lettera, è appunto il primo
degli Inquisitori in Belluno, eletto a quell'ufficio nel 1546. Il
vescovo del quale il frate si lagna era Giulio Contarini (1542-75)
nipote del celebre cardinale Gaspare suo antecessore, al quale pure si
raccomanda sul finire della lettera, e che lasciò fama eccellente di
pietà e di sapienza.
[198] Primo Trubero, nato nella Schiavonia il 1508, morto il 1586, fu il
primo che adoprò la lingua schiavona a scrivere, traducendo il Nuovo
Testamento, il Catechismo, la Confessione d'Augusta, e alcuni trattati
di Melantone: pei quali la dottrina luterana si estese nella Carniola e
Carintia.
[199] _Missa latina quæ olim ante romanum circa septingentesimum domini
annum in usu fuit, bona fide ex vetusto authenticoque codice descripta
a_ MATHIA FLACIO. Strasburgo 1537.
[200] MELCH. ADAM, _in Vitis philosoph._, pag. 195.


DISCORSO XLVI.
VENEZIA INTERDETTA. FRÀ PAOLO SARPI. IL DE DOMNIS.

Con quanto iroso disprezzo i rivoluzionarj di settant'anni fa
abbatterono l'italiana Venezia perchè antica, con altrettanta ammirevole
pietà noi riguardiamo a quella gloriosa repubblica, che sempre ebbe per
grido «Italia e indipendenza»: che aspirava all'egemonia di tutta la
penisola, cui avrebbe ridotta a repubbliche municipali, invece
degl'infausti principati: finchè la Lega di Cambrai, primo delitto della
politica nuova, non venne a spezzare quella che gli ambiziosi chiamavano
sua ambizione.
I Veneziani erano stati i primi ad accettare il Concilio di Trento,
sicchè Pio IV, oltre encomiarli, donò alla Repubblica il magnifico
palazzo a Roma che tuttavia si dice di Venezia, con desiderio vi
risedesse continuo un loro ambasciadore, siccome fu fatto. La
serenissima in ricambio donò per residenza del nunzio in Venezia il
maestoso palazzo Gritti. Nè queste cortesie, nè l'attenzione in
perseguitare gli eretici, toglievano che i Veneziani si tenessero sempre
sulle guardie nel trattare coi pontefici; riservavansi di concedere o
ricusare l'erezione di chiese e conventi: di governare gli studj,
eccetto i puramente ecclesiastici; di regolare le esteriorità del culto,
e proteggerle; di riscontrare gli atti che venivano da Roma, e darne
l'_exequatur_: non volevano impacci di ecclesiastiche immunità nel
punire i delitti comuni[201]; anzi spingevano l'ombrosità fino a temere
che i preti colla virtù acquistassero influenza sulla plebe. «La ragion
di Stato non vuole che i suoi sacerdoti siano esemplari, perchè
sarebbero troppo riveriti ed amati dalla plebe»; è scritto nel _Discorso
aristocratico sopra il governo de' signori Veneziani_[202]. Un Gesuita
raccoglie i gondolieri ogni festa per istruirli nelle cattoliche verità?
la Signoria riflette che i gondolieri praticano con persone d'ogni
grado, e quindi possono servire allo spioneggio, e proibisce quella
congregazione, ed espelle il Gesuita. Un altro declama contro il
carnevale, asserendo che quel denaro si spenderebbe meglio in soccorrere
il papa nella guerra contro i Turchi, minacciosi alla Repubblica; e la
Signoria lo sbandisce.
Il clero indistintamente era tenuto sottoposto alla giurisdizione dei
Dieci ed escluso dagli uffizj civili: qualora si recassero in
discussione affari relativi a Roma, venivano rimossi dal Consiglio i
_papalisti_, vale a dire che avessero aderenza con quella Corte, o
soltanto parentela negli Stati pontifizj: e il 9 ottobre 1525 i Dieci
risolsero, chi avesse figli o nipoti negli Ordini fosse escluso nel
trattar qualunque affare concernente Roma. Allegando che il custodire
Corfù e Candia, antemurali della cristianità, costava più di
cinquecentomila scudi l'anno, Venezia ottenne dal papa un decimo delle
rendite ecclesiastiche, non escluse quelle de' cardinali. Alle
trentasette sedi vescovili l'investitura era data dal doge stesso, in
nome di Dio e di san Marco; ma dopo la lega di Cambrai la curia romana
n'avea tratto a sè la collazione, lasciando alla Signoria solo un quarto
delle nomine, sebbene le altre non potessero cadere che in sudditi
veneti. Quando Innocenzo VIII pretese l'incondizionata elezione dei
vescovi di Padova e d'Aquileja, la Signoria si oppose, com'anche alle
decime ch'e' voleva levare sopra le istituzioni di beneficenza. Pio IV
nomina vescovo di Verona Marcantonio da Mula, allora ambasciatore a
Roma; e la Signoria ricusa riceverlo; così fa quando lo elegge
cardinale, e ai parenti suoi vieta d'assumere la veste purpurea di seta
in segno di festa; e ne manda scuse al papa, scrivendo: «Noi siamo
schiavi delle nostre leggi, ed in ciò consiste la nostra libertà». Nè
volle che il Vendramin, eletto patriarca, dovesse subire l'esame a Roma;
proibì di ricevere o pubblicare la bolla in _Cœna Domini_.
Gregorio XIII, quando volle ordinar la visita generale delle chiese
venete, come erasi fatto di tutta la cristianità, trovò somma
opposizione: in nessun tempo essersi ciò praticato nel dominio: ne
sarebbero scompigliati i paesi di rito greco o confinanti coi Turchi: si
arrivò fin a minacciare di unirsi alla Chiesa greca; e solo con somme
precauzioni nel 1581 fu lasciata operare, ma da prelati indigeni[203].
Quando gli ambasciadori veneti andarono a Ferrara a congratularsi con
Clemente VIII dell'acquisto di quella città nel 1598, il papa chiese
loro, che anche la Repubblica ajutasse a quel ch'egli faceva cogli
infedeli convertiti, procurando ad essi modo di vivere, impiegandoli o
come palafrenieri e cavalleggieri, o a cavar terra o pietre o altro; che
non lasciassero vivere in ghetto gli Ebrei fatti cristiani; che molti
vivendo in bigamia, sebben questo reato spettasse al Foro laico, se ne
lasciasse il giudizio all'Inquisizione senza ledere la giurisdizione
civile; che si procedesse con dolcezza nell'esigere le taglie de' beni
ecclesiastici[204].
Della giurisdizione sovra persone ecclesiastiche Venezia era tanto
gelosa, che gl'Inquisitori di Stato, avuto spia come in casa del nunzio
si discorreva «che l'autorità del principe secolare non si estende a
giudicar ecclesiastici se questa facoltà non sia concessa da qualche
indulto pontifizio», stabilì che i prelati paesani, i quali tenessero
simili discorsi, fossero notati su libro apposito come «_poco accetti_,
e si veda occasione di farne sequestrare le entrate; e se perseverino,
si passi agli ultimi rigori, perchè il male incancrenito vuol al fine
ferro e fuoco». Quanto ai curiali del nunzio, se tengono di tali
propositi fuori della Corte, «sia procurato di farne ammazzar uno,
lasciando anche che, senza nome di autore, si vociferi per la città che
sia stato ammazzato per ordine nostro, per la causa suddetta»[205].
Nel 1603 il nunzio movea querela perchè l'ambasciadore d'Inghilterra
facesse tener pubbliche prediche in sua casa: vero è ch'erano in
inglese, ma potrebbe anche presto voler farle in italiano. La Signoria
rispose che, trattandosi di re sì grande come l'inglese, e del quale è
preziosa l'amicizia, non poteasi impedir al suo ministro d'esercitare il
proprio culto; vorrebbero però pregarlo di non ammettere altra
gente[206].
Un frate a Orzinovi pubblica un libello contro un magistrato veneto, e
questo lo fa arrestare, togliendogli di mano il Santissimo, ch'egli avea
preso per garantirsi. Condannato un prete marchigiano, la Signoria manda
al patriarca che lo sconsacri; e poichè questi esitava, alcuni in
Consiglio propongono di dargliene ordine preciso; altri soggiungono che
con ciò s'impiglierebbe in futuro il corso della giustizia, e perciò si
mandi al supplizio senza degradazione. Egualmente la Signoria fa
carcerare Scipione Saraceno canonico di Vicenza e l'abate Brandolino di
Narvesa nel Trevisano, imputati di nefandità, e rinnova l'antico decreto
che gli ecclesiastici non possano acquistare beni stabili, e devano
vendere quelli che ricevessero per testamento, nè si fondino nuove
chiese senza beneplacito del senato.
Se n'adontò Paolo V. Era egli stato Camillo Borghese, e salito papa
senza brighe, si credette eletto dallo Spirito Santo per reprimere gli
abusi che aveano abbassato la Santa Sede. Di rigorosa virtù, erogava
dodicimila scudi l'anno in limosine e doti; censessantamila ne spese in
erigere quel maestoso tempio ch'è Sant'Andrea della Valle, e moltissimi
in doni a Loreto e ad altre chiese e santuarj. Degli affari decideva
egli stesso, anzichè riferirne in concistoro; insistette perchè i
vescovi risedessero; voleva istituir una congregazione per istudiare i
mezzi di ampliare l'autorità ecclesiastica e _mortificar la presunzione
de' governi secolari_, e ripeteva: «Non può darsi vera pietà senza
intera sommessione alla podestà spirituale». Per questa lottò con Malta,
con Savoja, col senato di Milano, coi governi di Lucca e Genova non
solo, ma con Francia e Spagna, e sempre prosperamente.
Col doge si trovava già in iscrezio per affari di decime, di franchigie,
di commercio, di guerra coi Turchi; e guardava di mal occhio questa
Potenza, oculatissima ad escluder gli ecclesiastici da ogni maneggio
d'affari, a non mantenere pensionarj a Roma, a esiger tasse anche dai
beni ecclesiastici, allegando ch'erano un terzo dell'intero territorio;
a voler giudicare anche i preti per le colpe ordinarie: e anticipando
una qualifica che Federico di Prussia applicò a Giuseppe II, diceva al
Contarini: «Signor ambasciatore, con nostro grandissimo dispiacere
intendiamo che i signori capi dei Dieci vogliono diventar sagrestani,
poichè comandano a' parocchiani che all'_Ave Maria_ serrino le porte
delle chiese, e a certe ore non suonino le campane».
Nato quell'aperto «pretesto di spiritualità» che dicemmo, scrisse
minaccie al doge, e non ascoltato, radunò un concistoro, nel quale
quarantun cardinali, eccetto un solo veneziano, convennero non potersi
spingere più oltre la tolleranza: sicchè il papa mandò monitorj il 25
dicembre 1605, poi la scomunica, espressa con una severità che ripugna
ai tempi[207]. La Signoria se ne mostrò addolorata, ma non cambiò
tenore. Potea facilmente rassettar la cosa col consegnare al Foro
ecclesiastico uno dei due arrestati; ma prevalse il puntiglio e il voler
braveggiare contro la maggiore autorità; ed avviluppandosi nelle
meschinità consuete a chi fa guerra ai preti, intimò guai a chi
«lasciasse pubblicare il monitorio»; impose che gli ecclesiastici
continuassero le uffiziature pubbliche e ad amministrar i sacramenti:
dietro ciò guerricciuole contro chi disobbediva; ai vescovi di Brescia,
e di Treviso, al patriarca di Udine minacciar confisca e peggio; si
citino l'arcidiacono Benaglio e l'abate Tasso; si puniscano preti e
frati d'Orzinovi e il Lana arciprete del duomo di Brescia, renitenti; si
obblighi ai divini uffizj l'inquisitore di Brescia, che se ne astiene
allegando le sue molte occupazioni: e perchè reluttò, sia bandito; si
scarceri il priore dei Domenicani, dacchè promise obbedire al Governo;
s'arrestino i commissarj apostolici: lamenti contro i frati di Rodengo,
contro i rettori di Verona per renitenze di que' preti: lode ai rettori
di Bergamo per aver ingiunto ai cappelletti e soldati côrsi d'impedire a
qualsivoglia curato di partirsi dai luoghi, nello spirituale sottoposti
all'arcivescovado milanese; suggerir che il conte Martinengo generale di
cavalleria, sotto pretesto d'andare a caccia, vada a rinfrancare que'
curati nell'obbedienza; i rettori _così alla sorda_ chiamino due o tre
per volta i confessori, scandaglino le loro opinioni in materia
d'interdetto, e i renitenti puniscano a loro arbitrio; si sorveglino le
monache che stavano in carteggio con Roma e non andavano alla
messa[208]. Al vicario del vescovo di Padova, che rispose farebbe quanto
lo Spirito Santo gl'ispirasse, il podestà soggiunse: «Lo Spirito Santo
ispirò ai Dieci di far impiccare chiunque recalcitra».
Bandironsi Gesuiti, Teatini e Cappuccini, i quali, tenendosi obbligati
d'obbedire al papa anzichè al principe secolare, andarono via
processionalmente dallo Stato, con un crocifisso al collo e una
candeletta in mano[209]; e restò proibito di scrivere e ricevere lettere
a e da' Gesuiti, pena il bando e la galera come pel lasciare figliuoli
ne' loro collegi.
Sarebbe bizzarro e, mutati i costumi, avrebbe riscontro in altri tempi
il descrivere le intime dissensioni delle terre e delle famiglie
sull'obbedire o no al pontefice; ne' conventi, monache le quali di
soppiatto scrivono a Roma: frati che tirano a sorte chi dovrà pubblicare
le bolle dell'interdetto; altri che vengono di nascosto a infervorare
alla resistenza: e chi a dispetto suona le campane: e chi procura venga
celebrata la pasqua[210]: pure la Signoria, più civile e più accorta che
alcuni Governi sparnazzanti il preteso progresso, non soffrì venisse
insultata la religione, nè calpesta l'autorità, ch'è il fondamento
d'ogni viver civile: e quando un Servita in pergamo si permise acerbe
parole contro il pontefice, sin a dire che Paolo era divenuto Saulo,
essa lo disapprovò.
Tesi, apologie, consulti furono scritti e contro e in favore dai meglio
reputati giuristi[211], e singolarmente dal celebre Menocchio,
presidente al senato di Milano; i più sostenendo ne' governi il diritto
di esaminar i motivi delle scomuniche e delle ordinanze pontifizie. Quel
che ne sentissero i libertini ci appare da Gregorio Leti che nella _Vita
di Sisto V_ scrive: «I frati veneziani hanno tanto a cuore la
riputazione della loro repubblica, che in servizio di questa
rinuncierebbero, per maniera di dire, Dio, non che il papa e la
religione; ed io trovo che tutti gli altri frati devono fare lo stesso
in servizio del loro principe, quantunque si veggano molti esempj
contrarj e scandalosi».
Durava ancora il tempo vagheggiato da Giulio II, ove non si mandasse
scomunica che sulle punte delle lancie: onde il papa faceva armi; armi
facea la repubblica, e al litigio prese parte tutta Europa, in tutta
ritrovandosi persone e cause interessate. La Spagna, che, attenta a
ribadire il suo predominio in Italia, guatava in sinistro questa
republica che gliel contendea, soffiava nel fuoco; rifiutò
l'ambasciadore veneto come scomunicato; il duca d'Ossuna diceva a Paolo
V che i Veneziani non bisognava contarli per cristiani, giacchè spesso
aveano conchiuso trattati coi Turchi, espulso i Gesuiti, cozzato col
papa, parteggiato cogli eretici di Francia e d'Olanda. Di rimpatto
Enrico IV stimolava i Veneziani a suscitare disordini ne' dominj
spagnuoli. Più li favorivano l'Inghilterra, l'Olanda, il conte di
Nassau, i Grigioni, avversi al papa, e spinti dai predicanti, che
speravano in quei dissidj un'occasione di impiantare la Riforma in
Italia, cioè proprio nella sede del cattolicismo.
La franchigia di commercio, per cui Armeni, Turchi, Ebrei v'erano
egualmente i ben venuti, favoriva a Venezia l'indifferenza religiosa.
L'autore del _Discorso aristocratico sopra il governo dei signori
Veneziani_ assicura che, venendo a morte un Luterano o Calvinista,
permetteasi fosse sepolto in chiesa, e i parroci non se ne faceano
scrupolo; aggiunge però: «Non ho mai conosciuto alcun veneziano seguace
di Calvino o di Lutero od altri, bensì d'Epicuro e del Cremonini, già
lettore nella prima cattedra di filosofia nello studio di Padova, il
quale assicura che l'anima nostra provenga dalla potenza del seme, come
le altre dell'animal bruto e per conseguenza sia mortale. Seguaci di
questa scelleratezza sono i migliori di questa città, ed in particolare
molti che hanno mano nel governo».
La proibizione de' libri rovinava le stamperie, che a Venezia erano in
gran fiore. Le idee democratiche, diffuse dalla scuola gesuitica,
disturbavano la dominante aristocrazia, che in conseguenza parteggiava
pel potere assoluto de' principi, e favoriva i Protestanti contro i
Cattolici.
Campione del partito principesco ci si presenta Paolo Sarpi, frate
servita, uno de' migliori ingegni di quell'età anche nelle scienze
positive. Teologo della Repubblica, in quel litigio fu condotto ad
esaminarne i titoli, e con ragioni ed autorità sminuire l'ingerenza del
papa ne' civili negozj, e contro le dottrine democratiche de' Gesuiti
sostenere che il poter de' principi deriva immediatamente da Dio, e non
è sottoposto a nessuno: il papa non aver diritto di esaminare se le
azioni d'un Governo siano colpevoli o no, poichè ciò porterebbe a
indagini incompatibili colla sovranità principesca. Sebbene scrivesse
per comando e «a norma delle pubbliche mire»[212], venne ad
infervorarsene per modo, che suo distintivo rimase l'avversione alla
santa sede. Stampò allora (se pur è sua) la _Consolazione della mente
nella tranquillità di coscienza, cavata dal buon modo di vivere nella
città di Venezia nel preteso interdetto di papa Paolo V_, ove propone
tali quistioni: 1º nel pontefice e nella Chiesa v'è autorità di
scomunicare? 2º quali persone sono soggette a scomunica, quali le cause
di applicarla? 3º la scomunica è appellabile? 4º è superiore il