Petőfi Sándor összes költeményei - 20

Total number of words is 3719
Total number of unique words is 1715
30.5 of words are in the 2000 most common words
42.8 of words are in the 5000 most common words
50.9 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben.
Miként a bús hölgy, a ki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön,
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
»Ne válaszszunk magunknak csillagot?«
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
»Ne válaszszunk magunknak csillagot?«
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez,
»A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástól minket.«
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
(Borjád.)

Sírba tették…
Sírba tették első szeretőmet,
Búm e síréj holdvilága volt.
Uj szerelmem, mint nap, jött ez éjre.
Fölkelt a nap… halványúl a hold.
(Pest.)

A magyar nemes.
Őseimnek véres kardja
Fogason függ, rozsda marja,
Rozsda marja, nem ragyog.
Én magyar nemes vagyok!
Munkátlanság csak az élet.
Van életem, mert henyélek.
A paraszté a dolog.
Én magyar nemes vagyok!
Jól készítsd paraszt az útat,
Mert hisz a te lovad vontat.
Csak nem járhatok gyalog.
Én magyar nemes vagyok!
Tán a tudománynak éljek?
A tudósok mind szegények.
Nem irok, nem olvasok.
Én magyar nemes vagyok!
Van, igaz, egy tudományom,
Ebben párom ritkán látom:
Enni, inni jól tudok.
Én magyar nemes vagyok!
Milyen jó, hogy nem adózok,
Gazdaságom van, de nem sok.
S van adósságom, de sok.
Én magyar nemes vagyok!
Mit törődöm a hazával?
A hazának száz bajával,
Majd elmúlnak a bajok.
Én magyar nemes vagyok!
Ősi joggal, ősi házban
Éltemet, ha elpipáztam:
Mennybe visznek angyalok.
Én magyar nemes vagyok!
(Borjád.)

Alku.
Juhász legény, szegény juhász legény!
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységet tőled,
De rá’dásul add a szeretődet.
»Ha ez a pénz volna csak foglaló,
S még száz ennyi lenne borravaló,
S id’adnák a világot rá’dásnak,
Szeretőmet még sem adnám másnak!«
(Szalk-Szent-Márton.)

S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe.
Méhek s virágok kertednek lakói,
Méhes, virágos kert legyen szived:
Ha nyílik benne szerelem virága,
A barátságnak méhét is bevedd;
Mert jól tudod: szép a virág; azonban
Tavaszszal él csak, és ez oly rövid,
Míg a szerény méh munkálódásából
Megédesíted téli napjaid.
Ha e tanácsom nem lesz sikeretlen:
Engedd, hogy én is méh legyek szivedben.
(Borjád.)

A. B. emlékkönyvébe.
Kalmáridőket élünk mostanában,
Egy pénzdarabnak nézik a világot,
S ha a világ pénz: a költő mi rajta?
A költő – mondják – hasztalan penész csak.
Pedig a költő a királyi kép a
Világ tallérján… nem, királyi kép sem!
Ő a tallérnak csengő, tiszta hangja,
Szép szellemrésze a hitvány anyagnak. –
Légy büszke rá, hogy költőnek születtél.
(Vár-Gedő.)

M. E. kisasszony emlékkönyvébe.
Legboldogabb percz életünkben az
(Még nem próbáltam, ámde úgy hiszem),
Ha kedvesünkkel oltárhoz megyünk.
S neked maholnap e sorsod leszen.
Megállítnám, ha volnék Józsue,
Megállítnám itt a napot, időt,
Hogy mindörökké oly boldog lehess,
Minő ekkor lészsz az oltár előtt.
(Pest.)

S. K. emlékkönyvébe.
Vén épület már a világ,
Le, alacsonyra sülyedett.
Ha egyenest jársz: beütöd
A gerendában fejedet.
Hajolj meg, ha a fejtörő
Gerenda ellenedre van…
Én inkább betöröm fejem,
Semhogy meghajtsam derekam!
(Borjád.)

Virágos kert a költő szíve…
Virágos kert a költő szíve,
De másnak termi a virágokat;
Mig ezeket szétosztogatja,
Önnön magának csak tövis marad.
És pillangó a költő lelke;
Szegény pillangó! neki megesett:
Addig bolyong a puszta kertben,
Mig összetépik őt a tövisek.
S a puszta kert s tépett pillangó
Eszébe sem jut senkinek talán,
Midőn élvezettel mereng a
Szegény költő martírkoszoruján.
(Pest.)

A zsiványság vége.
Hej zsiványság, derék szép zsiványság!
A te véged hatalmas mulatság;
Lesz belőled, ugy hord a szerencse,
Száraz fának száradó gyümölcse.
Hogy kimúlj, szikrát sem fáradsz magad:
Kitekeri a hóhér a nyakad.
Hogy pedig ne láthasd szégyenedet,
Kivájják a varjak szemeidet.
És mig tested a tánczot úgy járja,
A mint szól a szemek muzsikája:
Mélységében a sátán házának
Lelkeddel az ördögök labdáznak.
(Pest.)

Hegyen űlök…
Hegyen űlök, búsan nézek le róla,
Mint a boglya tetejéről a gólya.
Lenn a völgyben lassú patak tévedez,
Az én fáradt életemnek képe ez.
Elfárasztott engemet a szenvedés,
Be sok búm volt, örömem meg be kevés.
Bánatomból egy nagy árvíz lehetne,
Örömem kis sziget lenne csak benne.
Fenn a hegyen, lenn a völgyben zúg a szél,
Közelget az időjárás ősz felé;
Őszszel szép csak a természet én nekem,
A haldokló természetet szeretem.
Tarka madár nem fütyörész az ágon,
Sárgapiros levél csörög a fákon,
Innen-onnan lehúll a fák levele…
Bár csak én is lehullanék ő vele!
Holtom után vajon mi lesz belőlem?
Vadfa lenni szeretnék az erdőben;
Ott lenne az én számomra jó tanya,
Egész világ engem ott nem bántana.
Szeretném, ha vadfa lennék erdőben,
Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem;
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott.
(Pest.)

Forrás és folyam.
Szelid a forrás habja, s dalai
Beillenének csengetyű szavának.
Ilyen szelídek és csengők valának
Ifjúságomnak első hangjai.
Akkor kedélyem a forrás vala,
Mosolygó tükre a szép mennyországnak,
Nap, csillagok s hold beleláthatának.
Szivem volt a forrás víg, fris hala.
De a kis forrás most már nagy folyam,
Csengő szavát s nyugalmát elvesztette.
Vészek kergetnek vészeket fölötte,
S belé a mennynek nézni hasztalan.
Ne nézz beléje, oh menny, hasztalan!
Magad most benne ugy sem láthatod meg,
Mert az csatáitól a fergetegnek
Mind fenekiglen fölforgatva van.
És mit jelent e vérfolt a vizen,
E vérfolt a haboknak közepette?…
Horgát a vad világ beléd ütötte,
Te vérzel, árva hal, szegény szivem!
(Pest.)

Örök ölelkezés.
A téren kettős sírhalom van,
Fölöttök egy-egy zöld bokor;
Egymásra hajlanak, miként ha
Két szerető szív összeforr.
Igen, két szerető szív szálla
Pihenni e két domb alá,
Midőn a háborgó életnek
Kemény harczát kiharczolá.
Egymás mellé temetteték a
Hű szeretők itt magokat,
Hogy egyesűlve legyenek, mint
A földön, úgy a föld alatt.
És egyesűlve maradának,
Mely a sírhalmokon növe,
A két ölelkező bokorfa
A két szerelmes szelleme.
(Pest.)

A hazáról.
Lement a nap. De csillagok
Nem jöttenek. Sötét az ég.
Közel s távolban semmi fény nincs,
Csak mécsvilágom s honszerelmem ég.
Szép csillag a honszeretet,
Gyönyörüségesen ragyog.
Szegény hazám, szegény hazám te,
Neked kevés van ilyen csillagod.
Mécsemnek lángja mint lobog!
Mitől lobog? mi lengeti?
Éjfélt ütött. Ti lengtek itten
Mécsem körül, ti népem ősei!
Mintha nap volna mindenik,
Oly tündöklők e szellemek,
Tündöklők, mert hisz a dicsőség
Sugármezébe öltözködtenek.
Ne nézz ősidre, oh magyar,
Ki most sötétségben vagy itt,
Ne nézz ősidre, e napokra…
Szemeid gyöngék… a napfény megvakit.
Hazám dicső nagy ősei,
Ti földetrázó viharok!
Ti egykoron a porba omlott
Európa homlokán tomboltatok.
Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében húnyt el
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga.
Csak hogy rég volt, midőn magyar
Fejekre termett a babér;
A képzelet sebes szárnyú sas,
Elfárad mégis, mire oda ér.
Oly rég elhervadt a babér
A magyaroknak homlokán,
Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy
Nagyságod híre csak mese talán.
Már rég nem sírtam, s íme most
Pillámon egy könny rengedez.
Magyar nép, vajon hajnalodnak
Vagy alkonyodnak harmatcseppje ez?
Magyar dicsőség, mi valál?
Hullócsillag? mely tündökölt,
Aztán lehullott a magasból
És mindörökre elnyelé a föld.
Vagy üstökös vagy, oh magyar
Dicsőség! mely jött s távozék,
Hogy századok multával ujra
Lássák fényét a népek s rettegjék?
(Pest.)

A költő s a szőlővessző.
Semmi vágyam, semmi kedvem
A borostyánkoszorúhoz!
Magyarország szép leányi,
Szőlővessző-koszorúval
Koszorúzzatok meg engem,
Mert a szőlővessző és a
Költő sorsa oly hasonló.
Költő és a szőlővessző
A világnak adja lelkét.
Szőlővessző lelke a bor,
A költőnek lelke a dal.
Lelkünket ha általadtuk
Borban, dalban a világnak:
Elhervadunk, elenyészünk.
És midőn már elenyésztünk:
Lelkeink, a bor s dal mellett
Vigad a világ! – – – –
(Borjád.)

A jegygyürű.
»Isméred e gyürűt?
Aranymives barátom!«
– ‚Ismérem jól, uram,
E gyűrűt én csináltam;
Azt is tudom: kinek
Számára készíttetted?
Az szép leányka volt,
És aztán hitvesed lett.‘
– »Igen, szép lyányka volt,
És aztán hitvesem lett.
De megszegé hitét
S mással kötött szerelmet.
E gyűrü rosz helyen
Volt ujján; visszavettem.
Legdrágább kincsem ez,
Jobb helyre kell hát tennem.
Ezennel önts golyót
E gyűrüből, barátom!…
… Fegyverbe töltöm azt,
S szivem, beléd bocsátom.«
(Pest.)

Szép vidéknek szépséges leánya…
Szép vidéknek szépséges leánya!
Eszem azt a gyönyörü szemed –
Gyönyörű? nem! csak azért sem az, mert
Hazugságban hagytál engemet.
Hányszor mondtam, hányszor irtam én meg,
Hogy már láttam tiszta kék eget!
S ez hazugság, mert nem láttam addig,
Mig nem láttam a te szemedet.
Vetted észre? mily hosszan merengtem
S milyen áhitattal szemeden?
Áhitattal függtem rajta, mint a
Haldokló szent a feszűleten.
S te valóban megváltóm lehetnél,
Mindazáltal nem halnál te meg:
Holt, hideg fán nem függnél… ölelned
Kéne élő, égő keblemet…
Mit beszélek? mit mondtam?… szerelmet
Tőled én nem, oh, nem várhatok!
Szerelemmel a szegény költőre
Áldást hozni melyik lyányka fog?
Mert szegénynek alkotá az isten
A költőt, s tán rendén is van ez:
Tarka, pompás toll nem ékesíti
A madárt sem, a mely zengedez.
Igy a költő egyszerűségében
Képes-e lyányt meghódítani?
Tündökölni vágynak a leányok
S méltán… ők a föld csillagjai.
Te, leányka, az én csillagom vagy,
S tőlem senki nem tilthatja meg:
Ha keblemre nem tűzhetlek is, hogy
Szemeimmel ne kisérjelek.
Fog kisérni szemeim világa,
Fog kisérni vándorútamon.
A távolból ha nem melegítesz:
Legalább nézz rám, szép csillagom!
(Pest.)

Megteremtéd lelkem új világát…
Megteremtéd lelkem új világát,
Szerelem dicső világa ez!
Hálából e szív, örök tüzével,
Istenséged szent oltára lesz.
Oh leányka, ha te nem szeretsz is,
Engedd meg, hogy szerethesselek,
Mert különben köztem s a világ közt
Megszakadnak minden kötelek.
Vad, sötét föld keblem birodalma,
Fejedelme gyűlölő harag,
Harczban állok a nagy mindenséggel –
Szeretetre csak képed marad.
Képed a fény, az egyetlen egy fény,
Mely keblemnek éjjelébe jár,
Mint a rabhoz, földalatti börtön
Kisded ablakán, a napsugár.
Én szeretlek! bár tudom: mily rém a
Nem viszonzott szerelem baja;
De kit annyi rém gyötör, szivemnek
Könnyü lesz ezt is megszoknia.
Nem viszonzott szerelem keserve!
Türelemmel hordom terhedet,
Mint az istenember a keresztfát,
Melyen aztán megfeszíttetett.
(Pest.)

Éj van…
Éj van, csend és nyugalomnak éje,
A magas menny holdas, csillagos;
Szőke gyermek, kék szemű kökényfa,
Drágagyöngyöm! mit csinálsz te most?
Engem édes álmak környekeznek,
De nem alszom, ébren álmodom.
Minden álmam egy fényes királyság,
S koronája te vagy angyalom!
Beh szeretném most, ha lopni tudnék,
A lopás bármily rút lelki folt!
Meglopnám az álmak kincstárát, hogy
Gazdagitsam a szegény valót.
(Pest.)

Félre mostan…
Félre mostan, hagyjatok magamra,
Hagyjatok, ti régi czimborák!
Nem látjátok, hogy mi lett belőlem?
Czímerem most rózsa s nem borág.
Szerelemnek katonája lettem…
A lant, a dal töltött fegyverem,
Töltés benne forró érzeményem,
Boldog én! ha a csatát nyerem.
Oh, ha nyernék, istenem, ha nyernék…
Tündérország, mely előttem áll;
Sikerüljön ezt bevennem: akkor
Én leendek a tündérkirály!
(Pest.)

Ablakodból hogyha…
Ablakodból hogyha kitekintesz:
Kertet látsz csak, kertet és eget.
(Adja isten, hogy legyen hasonló
E látványhoz teljes életed!)
Képzelem: mily boldog vagy, leányka,
Hogy körűled ilyen kert virit.
Jaj, de e kert sokkal boldogabb még,
Mert beléje néznek szemeid.
(Gödöllő.)

Nála voltam…
Nála voltam, a kedves leánynál,
Nála voltam, ismét eljövék.
Honn vagyok… honn? nem tudom. Szédülök.
Kereng velem a föld és az ég.
Oh, mi szép, mi jó vagy te, leányka,
Szép és jó s oly lelkes honleány!
Te hazám leglelkesebb leánya,
Te hazám nemtője vagy talán.
Lyányka, neked költőt kell szeretned,
Más nem méltó birni tégedet,
Nem méltó más erre, mert hazát ugy,
Mint a költő, senki nem szeret.
Mit tegyek? szólj, üdvem gyöngyvirága,
Mit tegyek? hogy megnyerhesselek.
Kész vagyok, kész mindent elkövetni,
Mindent, hogy megérdemeljelek.
De ha semmit nem tennék is, lyányka,
Érdemetlen nem vagyok reád:
Szerelemért csupán szerelem kell,
S én szeretlek, mint te a hazát!
(Pest.)

Vasárnap volt…
Vasárnap volt. Nem felejtem én el
E napot. Lenn a kertben valánk.
Néztelek… te bokrétát kötöttél.
A nap jó kedvvel mosolyga ránk.
És midőn elkészült a bokréta,
Általadtad, – oh, meglepetés! –
Általadtad azt nekem, leányka…
E gyönyörre minden szó kevés!
Általadtad nekem a bokrétát,
Most is itt van az szivem felett;
S ha fölhajtod egykor szemfedőmet,
Akkor is még szivemen leled.
Higy nekem, hogy szívem és bokrétád
Egy időben, együtt hamvad el…
Milyen édesen fog majd pihenni
Ő alatta e fáradt kebel!
S a mig élek, addig paizsom lesz.
Oly szükséges nekem a paizs!
Most merészen állok ki, ha mingyárt
Az egész föld ostromolna is.
Rágalom, gúny, ármány, balszerencse
Szórhatnak rám millió nyilat:
Szánakozva nézem ellenségim
E tündér virágpaizs alatt.
(Buda.)

Drága orvos úr…
»Drága orvos úr!« szólék eszemhez,
»Látogassa meg csak szívemet;
Látogassa meg, kérem… roszul van…
És gyógyitsa ki, ha még lehet.
Nagy bizalma van szivemnek önben,
Mert ön már többször segíte rajt.
De siessen, kérem, csak siessen,
Még talán elűzheti a bajt.«
És az ész, ez a jó háziorvos,
Nem késett, hanem lesietett;
És megrémült és fejét csóválta,
Meglátván a vérző beteget;
S igy kiálta föl: »Fiatal ember,
Mit cselekszik ön, az istenért?
Sebe mélyebb s szélesb a Dunánál –
Mért is nem vigyáz magára, mért?
De legyünk csak egy kis türelemmel,
Még talán… talán segithetek.«
Szóla, és a sebet megvizsgálván,
Abba balzsamot csepegtetett.
»Ah!« felelt a szív, »ön a reménynek
Balzsamát használja?… hagyjon föl…
Kínom szörnyü… gyógyuljak, vagy haljak!…
A reménység sem gyógyit, sem öl.«
(Pest.)

Hol van oly nagy pusztaság…
Hol van oly nagy pusztaság, mint keblem?
Oh, e puszta oly határtalan!
Jobbra, balra terméketlen föld, csak
Közepében egy élőfa van.
S hol van olyan nagy élőfa, mint ez?
Árnyat az egész világra vet!
Tudjátok: mi e roppant fa keblem
Pusztájában?… ez a gyűlölet.
El fog dőlni e világborító
Fa, ha majd egy órjás megjelen.
E világborító fát eldöntő
Óriás a boldog szerelem.
(Pest.)

Nő szerelmem…
Nő szerelmem, egyre nő, pedig már
Végtelen tengerré árada.
És a mint nő: szaporodik benne
A szörnyeknek rémes tábora.
És ha benne a rémek mozognak,
És ha rajta szélvész vágtatott:
Föl az égre csap szilaj hulláma,
S lemos onnan minden csillagot.
És mi kelti e vihart?… az eszme:
Ha te, lyányka, nem lennél enyém!
Iszonyú ez éj és e sötétség
S villám benne égő agyvelőm.
Oh, az ily percz helyett egy öröklét
A pokolban áldás volna rám!… –
Múl a vész, a tenger csendesül, ha
Ezt az eszmét elzavarhatám.
Csendesűl a tenger és lesímul,
És a tengerpartra lépek én,
S ott remények erdejében járok;
Oh, mi szép zöld erdő a remény!
A remények szép zöld erdejében
Két galamb ül s búg egy ág felett,
S én, lyánykám, azt gondolom: jövőben
E galambpár én leszek veled!
(Pest.)

Meg ne ítélj…
Meg ne ítélj a találkozásról,
Mely közöttünk a legelső volt!
Mint magát ekkor viselte nyelvem:
Az nem mindig olyan néma, holt.
Ajkaimról hallhatják gyakorta
A beszéd megáradt folyamát,
S közbe-közbe tréfa úszik árján,
Mint enyelgő csónakos-család.
De midőn te véled összejöttem,
Ajkamon szó, hang meg nem jelent.
Fergeteg ha van keletkezőben:
Megelőzi temetői csend.
Fergeteg volt itt keletkezőben,
Fergetegre készült kebelem,
S az kitört már… ontja villámlását,
Mennydörgését a vad szerelem.
Zúg, süvölt és szaggat és ront és bont
Bennem a föllázadt fergeteg…
De tűröm; tán egykor, mint szivárványt,
Látom majd viszonszerelmedet.
(Pest.)

Voltak sokkal jelesebbek…
Voltak sokkal jelesebbek, mint én,
Hírök még is elfelejtve már.
Hát ti rátok, dalaim, ti rátok
A jövendőben vajon mi vár?
Éltek-e ti még akkor, midőn már
Én fölöttem fűvek lengenek?
Ugy, miként a lantnak húrja, mely, ha
Elszakad, még aztán is zeneg.
Nem bánom, ha, a mit eddig irtam,
Nem bánom, ha mind az elenyész;
Csak a mit te hozzád írok, lyányka,
Ezt ne bántsa elmulási vész.
S én hiszem, hogy ezt idő nem bántja:
Szent lesz minden hozzád írt dalom,
Mert hisz azok a mennyből erednek,
Kék szemedből, szőke angyalom!
(Pest.)

Vadonerdő a világ…
Vadonerdő a világ körűlem,
Oly sötét, oly éktelen vadon!
Benne járok én, elfáradt vándor;
Éj van és az útat nem tudom.
Egy kicsiny fény rezg amott előttem
Ágak-bogak gyér nyilásin át;
Te vagy az, te szeretett leányka,
Követem fényednek sugarát.
Vajon e fény mécsvilág-e – a hol
Nyughatom majd – egy csöndes tanyán?
Vagy csalóka bolygótűz csak, a mely
Temetőbe… sírba visz talán?
(Pest.)

Nincs jogom, hogy…
Nincs jogom, hogy féltselek, leányka,
Mert hiszen nem is vagy még enyém;
Néha még is szerelemféltés, e
Legborzasztóbb mennykő üt belém.
Elsötétül a világ ilyenkor…
Elsötétül? nem, sőt meggyulad…
Végitélet van… az alkotó az
Angyalokkal trombitát fuvat.
Harsog az arkangyal trombitája…
Agyvelőm reng… szerteszét szakad…
Mert reám igy dörg le az itélet:
A te sorsod örök kárhozat!
(Szalk-Szent-Márton.)

Száz alakba…
Száz alakba öltözik szerelmem,
Száz alakban képzel tégedet.
Majd sziget vagy s vívó szenvedélyem
Mint szilaj folyam fut körüled.
Máskor ismét, édes kedvesem, hogy
Szentegyház vagy, én azt gondolom,
És szerelmem mint repkény huzódik
Fölfelé a szentegyház-falon.
Néha gazdag útas vagy s szerelmem
Mint az útonálló megrohan,
Néha meg mint jámbor alamizsnás
Lép elédbe alázatosan.
Majd a Kárpát vagy, s én ott a felhő,
S mennydörgéssel ostromlom szived.
Majd meg rózsalomb vagy, s én körűled
Csalogányként zengek éneket.
Im, szerelmem ekkép változik, de
Soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelidebb is…
Gyakran csendes a folyó, de mély!
(Szalk-Szent-Márton.)

Megvallom, hogy…
Megvallom, hogy én az iskolában
Rest tanúló voltam, szörnyü rest.
Légy tanítóm, jó leányka, tőled
Majd tanúlok édesörömest.
S okvetetlen tőled kell tanulnom,
A mit mostan tudni akarok.
Nem tanulják azt az iskolában,
Nem tudják azt a professorok.
Nos, leányka, lészsz-e hát tanítóm?
Kell-e tőlem a professorság?
Azt szeretném én csak megtanulni:
Mit tesz az a szó, hogy »boldogság«?
Nem kerűl ám sok fáradságodba,
Ne gondold; csak egy kis perczig vársz…
Szólnod sem kell… minek?… egy tekintet
Mindent oly szépen megmagyaráz.
(Szalk-Szent-Márton.)

Álmaimban gyakran…
Álmaimban gyakran látogatsz meg,
Életemnek legszebb álma te!
Onnan van, mert rajzolásit elmém
Minden este véled végzi be.
Te vagy elmém végső gondolatja,
Mielőtt bezárkozik szemem.
Igy az égen, mielőtt az éj jön,
A szép alkony mindig ott terem.
Hejh, leányka, akarod-e tudni:
Álmaimnak foglalatja mi?
Rövid az, de oly szép!… látlak téged
Szerelemmel rám mosolygani.
Ha ez igy van, mint álmodni szoktam,
Ha szeretsz tán engem, oh leány!
Add tudtomra, kérlek, hogy ne légyen
Boldogságom álomkép csupán.
De ha nincs igy, oh, ha nem szeretsz, s tán
Kebled értem soha nem hevül:
Akkor… akkor legjobb lesz alunnom
És álmodnom véghetetlenül.
Kérem istent, hogy ne ébreszszen föl
Az itéletkor se engemet;
Jobb itt lenn csak álmodnom, hogy bírlak,
Mint a mennyben lennem nélküled!
(Szalk-Szent-Márton.)

Szerelemnek lobogója…
Szerelemnek lobogója szívem,
Érte két szellem viaskodik;
Rémes a harcz és mindennap eltart
Kora regtől késő alkonyig.
Egyik szellem, hófehér ruhába
Öltözködve, a vidám remény;
Másik szellem a mogorva kétség,
Öltözködve hollófeketén.
Egyre vínak, és nem tudhatom még:
Győzedelmes melyikök lehet?
Attól tartok, hogy kettészakítják
E szerelmi zászlót, szívemet!
(Szalk-Szent-Márton.)

Alacsony kis ház…
Alacsony kis ház az én lakásom:
A tiéd magas, nagy palota
Jaj nekem, jaj én nekem, leányka,
Nem emelkedhetem én oda…
De miért ne egyesülhetnénk mi?
Én hozzám le mért ne hajlanál?
Le a völgybe tér a hegy patakja,
S az égről a nap a földre száll.
Igy, mint a nap földre száll az égről,
És a völgybe hegyről a patak:
Palotádból, lelkem szép galambja,
Szállj le hozzám, hogy birhassalak!
Én hiszem, hogy boldogabb lennél te
Itt lenn nálam, mintsem odafenn.
A magasban hűvös levegő van,
A tavasz legszebb a völgyeken.
Szép tavasz vár, ha lejösz, leányka,
Szerelemnek ékes tavasza;
Nem mulandó e tavasz viránya,
Mint az, melyet a május hoza.
A mezőkre jő az ősz és hervaszt,
A hol látja a virágokat.
Titkos, rejtett kert szivem szerelme,
A hervasztó ősz rá nem akad.
Kell-e e kert, lyányka, és lejősz-e
Hajlékomba?… szűk s kicsinke bár:
Oh azért megférünk benne ketten,
Mint fészkében a páros madár.
Jőj le, lyányka, nem törődöm azzal,
Ha ott hagyod minden ékszered…
Mért is volna rajtad ékszer? úgy is
Elhomályosítja azt szived.
(Szalk-Szent-Márton.)

Mihelyest megláttalak…
Mihelyest megláttalak, leányka,
Én azonnal megszerettelek.
Látásodkor ugy jártam, mint a fa,
A melyet a villám gyujta meg.
Fa valék én, egy kiszáradott fa,
Melynek lombja szertehulla rég.
Most örűlök rajta, hogy az voltam,
Mert a száraz fa legjobban ég.
(Szalk-Szent-Márton.)

Lyányka, mikor…
Lyányka, mikor úgy együtt sétáltunk,
Én nem szóltam és te hallgatál.
Hejh! ha tudnám, be sokért nem adnám,
Hogy te ekkor min gondolkozál?
Én csak ilyenféléket gondoltam,
Hogy… izé… bizony már nem tudom:
Mit gondoltam? – csak hogy volt temérdek
Gyönyörűséges gondolatom.
Minden eszmém tündércsengetyű volt,
Mely bűbájosan csilingele,
Bájosan… de némely’k olyan búsan,
Hogy szivem majd megrepedt bele!
(Pest.)

A világtól elvonulva…
A világtól elvonulva élni
Egy csöndes kis házfödél alatt,
Elvonulva, lyányka, véled élni…
Oh mily szép, mily édes gondolat!
Itt szeretném hagyni a világot,
Mely ugy sem más, mint egy csatatér.
Harczolunk s mi harczaink jutalma?
Legfölebb is tán egy kis babér.
És ezért küzködjem én örökké?
S megvagdalni hagyjam lelkemet?
A babér csak elfödi sebünket,
Elfödi, de nem gyógyítja meg.
Tedd kezembe kezedet, leányka,
S a hová vezetsz: megyek veled;
Oh de messze menjünk, hogy ne lássam
Távolról se a csatahelyet.
Messze menjünk és sebes léptekkel,
Hogy minket ne érjen majd utol
Mult időm emléke, e madár, mely
Harczaimról oly búsan dalol.
(Pest.)

A mióta szerelembe…
A mióta szerelembe estem,
Igazán, hogy féleszű vagyok.
Szemkötősdit játszanak fejemben
S falnak mennek a gondolatok.
Nem csoda, ha olyasmit teszek, mit
Józanon tőlem nem láttatok,
A mit szinte szégyenlek kivallni:
A tükörbe is pillantgatok.
Reggel sokszor jó estét kivánok,
És jó reggelt, hogyha este van.
Isten hozott! mondom a menőnek,
S annak, a ki jő: élj boldogan!
Tollam gyakran a porzóba mártom,
A tintát meg porzónak veszem.
S mindez hagyján! de mikor szájamba
A szivar tüzes végét teszem…
Erre aztán elmondhatni ám, hogy
Valóságos szerelem sebe.
Te miattad kaptam, lyányka… illő
Volna, hogy csókod gyógyítsa be!
(Szalk-Szent-Márton.)

Soha sem volt az szerelmes…
Soha sem volt az szerelmes, a ki
Mondja, hogy rabság a szerelem.
Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset,
Szárnyat ád ő… azt adott nekem.
S a madárnak nincsen olyan szárnya,
Mint minőt a szerelem növeszt.
El sem kezdem oly parányisággal,
Mint a föld, hogy átröpüljem ezt.
Szállok én az angyalok kertébe,
Föl az égre, pillantás alatt,
S koszorúba fűzöm ott e kertnek
Lángrózsáit, a csillagokat.
Majd ez égi fény borít el, majd az
Alvilágnak éjszakája föd…
Szállok és egy pillanatban látok
Istent s mennyet, poklot s ördögöt.
Nincsen itt tér, nincsen itt időköz,
Hogyha szárnyam fölkerekedik;
A világnak megteremtésétől
Szállok a végső itéletig.
S így ha mennyet és poklot bejárok:
A pokolban a mi gyötrelem
És a mennyben a mi üdvösség van,
Egy perczben mindazt átérezem.
(Szalk-Szent-Márton.)

A bokrétát, melyet…
A bokrétát, melyet nekem adtál,
Háromszin szalaggal kötted át,
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Petőfi Sándor összes költeményei - 21
 • Parts
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 01
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1931
  32.7 of words are in the 2000 most common words
  45.6 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 02
  Total number of words is 3850
  Total number of unique words is 1833
  34.5 of words are in the 2000 most common words
  47.9 of words are in the 5000 most common words
  54.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 03
  Total number of words is 3647
  Total number of unique words is 1920
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  42.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 04
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1896
  28.2 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 05
  Total number of words is 3947
  Total number of unique words is 1967
  30.2 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  49.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 06
  Total number of words is 3860
  Total number of unique words is 1731
  34.3 of words are in the 2000 most common words
  48.7 of words are in the 5000 most common words
  55.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 07
  Total number of words is 3902
  Total number of unique words is 1960
  32.6 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  52.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 08
  Total number of words is 3982
  Total number of unique words is 1830
  33.7 of words are in the 2000 most common words
  47.7 of words are in the 5000 most common words
  54.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 09
  Total number of words is 3989
  Total number of unique words is 1776
  34.2 of words are in the 2000 most common words
  48.5 of words are in the 5000 most common words
  55.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 10
  Total number of words is 3925
  Total number of unique words is 1771
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  45.9 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 11
  Total number of words is 3875
  Total number of unique words is 1947
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.3 of words are in the 5000 most common words
  49.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 12
  Total number of words is 3828
  Total number of unique words is 2006
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  42.9 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 13
  Total number of words is 3626
  Total number of unique words is 1846
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 14
  Total number of words is 3664
  Total number of unique words is 1806
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 15
  Total number of words is 3717
  Total number of unique words is 1886
  28.6 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 16
  Total number of words is 3679
  Total number of unique words is 1767
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  49.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 17
  Total number of words is 3633
  Total number of unique words is 1701
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  42.3 of words are in the 5000 most common words
  49.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 18
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1830
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  40.5 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 19
  Total number of words is 3832
  Total number of unique words is 1846
  31.1 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 20
  Total number of words is 3719
  Total number of unique words is 1715
  30.5 of words are in the 2000 most common words
  42.8 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 21
  Total number of words is 3808
  Total number of unique words is 1793
  30.9 of words are in the 2000 most common words
  43.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 22
  Total number of words is 3612
  Total number of unique words is 1673
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  47.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 23
  Total number of words is 3686
  Total number of unique words is 1718
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 24
  Total number of words is 3801
  Total number of unique words is 1725
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  41.8 of words are in the 5000 most common words
  49.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 25
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1894
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  45.1 of words are in the 5000 most common words
  51.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 26
  Total number of words is 3759
  Total number of unique words is 1761
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  44.5 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 27
  Total number of words is 3802
  Total number of unique words is 1808
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 28
  Total number of words is 3845
  Total number of unique words is 1847
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 29
  Total number of words is 3805
  Total number of unique words is 1898
  29.3 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 30
  Total number of words is 3791
  Total number of unique words is 1830
  29.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  50.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 31
  Total number of words is 3726
  Total number of unique words is 1858
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  41.6 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 32
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1886
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 33
  Total number of words is 3683
  Total number of unique words is 1800
  30.7 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 34
  Total number of words is 3648
  Total number of unique words is 1776
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 35
  Total number of words is 3764
  Total number of unique words is 1875
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 36
  Total number of words is 3876
  Total number of unique words is 1860
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  45.3 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 37
  Total number of words is 3754
  Total number of unique words is 1795
  29.9 of words are in the 2000 most common words
  43.8 of words are in the 5000 most common words
  50.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 38
  Total number of words is 3631
  Total number of unique words is 1855
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 39
  Total number of words is 3563
  Total number of unique words is 1957
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 40
  Total number of words is 3751
  Total number of unique words is 1801
  31.4 of words are in the 2000 most common words
  44.1 of words are in the 5000 most common words
  50.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 41
  Total number of words is 2293
  Total number of unique words is 1143
  35.2 of words are in the 2000 most common words
  46.8 of words are in the 5000 most common words
  52.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.