Petőfi Sándor összes költeményei - 18

Total number of words is 3671
Total number of unique words is 1830
28.1 of words are in the 2000 most common words
40.5 of words are in the 5000 most common words
47.1 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
Bérczén, völgyén a vidéknek,
Tornyokon, ablakokon,
Mindenhol csókjaik égnek.
Oly jó kedvü a nap
Jöttén, jó kedvü lementén,
Mintha nem is látná
Sírhalmodat, édes Etelkém!
(Pest.)

Kéket mutatnak még…
Kéket mutatnak még a távol erdő
Virító fáin a zöld levelek?
Tajtékzik még a Duna, mint szilaj mén?
Ha vakmerő harczosként rajt teremvén,
Kergetni kezdi őt a fergeteg.
Pirúl a szép menyasszony még, a hajnal?
Ha vőlegényét várja, a napot;
S harmatkönnyűket sír még a bús özvegy,
Az éj? midőn a csillagokhoz fölmegy,
És látja a sok árva magzatot.
Megmérhetetlen látköröm volt egykor,
Hanem most már nem látom ezeket:
Az a kis domb, mely kedvesem takarja,
Rám nézve kél átláthatlan magasra,
S elrejt előlem földet és eget.
(Pest.)

Ha életében…
Ha életében nem szerettem volna
A szőke fürtök kedves gyermekét:
Övé leendett életem, szerelmem,
Midőn halotti ágyon feküvék.
Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon!
Mint hajnalban ha fényes hattyu száll,
Mint tiszta hó a téli rózsaszálon:
Lengett fölötte a fehér halál.
(Pest.)

E szobában küzködött…
E szobában küzködött az
Élet és halál fölötte,
Míg az élet
Őt, a szépet,
Őt, a kedvest, elvesztette.
E szobában siratám őt
Könnyeimnek tengerével;
– Szenvedésem
Avvagy létem
E tenger mért nem nyelé el! –
E szobában lesz lakásom;
Édes kín lesz laknom itten,
Itten laknom,
Őt láthatnom
Mindig éber emlékimben.
Egy kivánatom leszen, ha
E szobából el kell menni;
Az, hogy engem
Akkor innen
Szent Mihály lova vigyen ki.
(Pest.)

Mi bűvös-bájos hang…
Mi bűvös-bájos hang?
Völgyben csendült meg ünnep-est harangja?
Mely a buzgó falut
Imádkozásra szentegyházba vonja;
Vagy lelkem álmiban
Cseng édesbús emléke a lyánykának?
Ki szép és ifju volt
S kinek sírjára könnyeim folyának.
(Eperjes.)

A hó, a holt föld téli szemfedője…
A hó, a holt föld téli szemfedője,
Az éjen át
A temetőre
Leszállt.
A nap
Hideg sugára
Néz komoran
Le a halottak puszta országára.
Nem enged a hó a nagy temetőben,
Csak egyedűl
Etelke sírja
Körűl;
De itt
Sem a napfénytől,
Hanem szemem,
Síró szememnek szakadó könnyétől.
(Pest.)

Midőn nagyon bánt…
Midőn nagyon bánt a vad fájdalom,
A várost, a világot elhagyom,
S oda megyek ki, hol az emberek
Napestig mélyen alva fekszenek,
De ha az óra éj felére jár,
S felhők közt búsong sárga holdsugár:
A szendergőknek álma megszakad,
S elhagyják mély, sötét tanyájokat,
S fehér ruhában járnak tétova,
Mig hajnalt hirdet a kakas szava.
Ide megyek, a temetőbe, én
Fájdalmaimnak vészes éjjelén,
S ha itten, drága sírhalmom felett
Könnyűimnek forrása megered,
És e könnyűkhöz sóhajom vegyűl:
Fájdalmam lassacskán lecsendesűl.
* * *
Akkor leszek ám még majd csendesen,
Ha melléd fekszem, édes kedvesem!
(Pest.)

Tizenkettőt ütött az óra…
Tizenkettőt ütött az óra,
Fölébredék a harangszóra,
És ím sötét szobámban egy
Fejér alak
Föl- és lemegy…
Te vagy, te vagy, kit annyit vártalak,
Te vagy, boldogságom fájának
Idő előtt lehullt gyümölcse!
Jer, karjaim kitárva állnak,
S kész ajkam, hogy csókját ajkadra hintse,
Jer, elröpűlt kedves galambom!…
De szólt a lyányka halk, fájdalmas hangon:
»Megállj, megállj! előbb megkeresem
Elvesztett életem;
Lásd, élet nélkül ott a sírban
Fekünni olyan szomorú dolog:
Ott oly sötét és oly hideg van…
Én újra élni akarok;
Megkeresem
Elvesztett életem.
Nincs nálad?
Add vissza, kérlek, hogyha megtaláltad.« –
Oh nincs az nálam,
Meg nem találtam,
Meg nem találtam drága életed!
De hogyha az enyém kell: íme vedd!…
S átadni akarám
Tulajdon éltem,
De már a látomány
Eltűnt az éjben.
(Pest.)

Anyám, anyám…
Anyám, anyám, oh
Legjobb s legboldogtalanabb anya!
Nincs hát reményed,
Mit a fösvény való beváltana?
Kiküldözéd, mint
Galambját Nóé, a reményeket;
De teljesűlés
Zöld ágával meg egy sem érkezett.
Végső reményed:
Ha majd halálod meg fog hűteni,
Fölmelegítnek
Még egyszer gyermeked hő könnyei.
Szegény anyám te!
Ez a vigasztalás sem jut neked;
Elsírta könnyeit
Szerelmesének sírján gyermeked.
(Pest.)

Hiába várlak hát…
Hiába várlak hát ezentúl?
Megsiratott szép gyermekem!
Meg nem jelensz többé nekem?
Mint eddig gyakran megjelentél
Szobámban csöndes éjeken.
Eljő az éj, eljő az éjfél;
Mi haszna jő? nem jő veled.
Nem látom lengő szellemed,
S reményem eltörött szárnyával
Födöm be bágyadt szememet.
Hová levél? miért maradsz el?
Örökre kedves szép leány!
Hervadt orczám ijeszt talán?
Ne félj, ne félj hervadt orczámtól:
Érted levék oly halovány.
Oh jőj fel egyszer még sirodból,
Mindennél drágább árnyalak!
Csak hogy még egyszer lássalak;
Aztán mondd, hogy terhedre van búm,
S többé nem háborítalak.
(Pest.)

Függ már a lant…
Függ már a lant megérintetlenűl,
Melylyel keservemet elénekeltem,
Keservem, érted, a sír börtönének
Örök rabjává záratott szerelmem.
Ott függ a lant megérintetlenűl,
S ha megpendűl a méla nyugalomban:
Az nem az összes hangszernek zenéje,
Egy-egy húr hangja csak, mely ketté pattan.
(Pest.)

Messze vándoroltam…
Messze vándoroltam, elhunyt édes lelkem,
De mindig, mindenütt, a hol jártam-keltem,
Bánatos emléked, mind egy sötét fátyol
Huzódott utánam sirodnak halmától.
Visszajöttem hozzád. Csókot nem adhattam
Nyájas üdvözletül; mélyen vagy alattam.
Lehajtom fejemet árvafűz módjára,
Nem lágy kebeledre, de kemény fejfádra.
Játszanak ujjaim, nem szőke hajaddal,
Tán már hamvaidból sarjadt fűszálakkal;
És hallok suttogást, nem kedves ajkadét,
Hallom csak suttogni a temető szelét.
Ekképen merengek sírod csendes halmán,
A lefolyt időre nyugottan gondolván.
Nyugott már kebelem. Fájdalmam szélvésze
Kitombolt, elzúgott, megszűnt, elenyésze.
Alvó tenger a mult. Halálod a kőszirt,
A melyen reményim sajkája kettétört,
Ez a durva kőszirt most már olyan szépen
Áll a látkör végén a kék messzeségben;
És állani fog az szemem előtt váltig.
Szívemen lesz képed, Etelkém, halálig!
Függni fog szívemen képed, mind domború
Sirodnak fejfáján e hervadt koszorú.
(Pest.)

Így is jó.
Megkopott a mentém préme,
A sarkantyúm rozsdás, görbe,
Nincs a kucsmám félrecsapva,
Nincs a bajszom kipödörve.
Így is jó ily bús legénynek,
A kit elhagyott rózsája,
És lement a földbe mélyen,
Hogy ne is nézhessek rája.
(Pest.)

Vahot Sándorhoz.
Szent a költő lantja,
A föld működését
Csillagtáborából
Őrszemekkel néző
Isten adománya;
Ő beszél a rezgő
Húrok énekében,
Majd vigasztalólag,
Majd pedig fenyítve,
Mint a nép erénye
Elvetett magvából
Vagy konkolyt arat, vagy
Tántorodva lép a
Nemesebb törekvés
Tiszta ösvényéről
A lealjasúlás
Iszapos gödrébe.
Szent a költő lantja,
És nekem nagyon fájt
Látnom, hogy van olyan
És hogy nem kevés van,
A ki e szentséghez
Nem fél vakmerően
Nyúlni szennyes ujjal,
S hogy csak fényes álarcz
Sok költő beszéde,
Mely sötét szivének
Foltjait takarja.
Szebb örömeimnek
Napja volt azon nap,
Melyben a te kebled
Rejtekébe láttam,
S láthatám, hogy benned
Egy a költő s ember,
Hogy dalod s dalodnak
Kútforrása, szíved,
Tiszta egyaránt, mint
A nap és sugára.
Bizalommal adtam
Kezemet baráti
Szoritásra, és te
Vissza nem taszítád;
S ha Etelka meghűlt,
Szíve ott alant nem
Porlanék a sírnak
Hold- és csillagtalan
Éjjelében: ah, ugy
Tán nem csak barátod
Lettem volna egykor.
Megtörtént!… a multat
A jelen keserve,
A jelen siralma
Vissza nem teremti.
Enyhítsd legalább te,
Enyhítsd a barátság
Balzsamolajával
Veszteségem sebjét,
És ne bánd, ha olykor
Elmerengve csüggök
Bámuló szemekkel
Hitvesednek arczán,
Oh ne bánd, barátom!
Hamvadó testvére,
A szegény Etelke
Elvesztett vonásit
Keresem csak ottan;
S ha lelek közűlök
Bárminő kevést is:
A remények eldőlt
Tündércsarnokából
Szent ereklyeképen
Tartom emlékimnek
Drága kincstárában
S őrzöm a felejtés
Eltörlő kezétől,
Mint a megfagyástól
Őrzi a világot
A meleg verőfény.
(Pest.)

Elfojtott könnyek.
Ugy sírhatnék!… megbántott valami,
Nagyon megbántott, mondhatatlanul.
És a felhővel a lélek rokon:
Megkönnyebbűl, midőn esője hull.
De én nem sírok, nem szivelhetem,
Megfogadám, hogy többé nem sirok.
El, könnyek!… szívem úgy is oly üres,
Megfértek benne, oda folyjatok.
(Pest.)

Hir.
Mi hát az a hír, a költőnek híre?
Hogy annyi a bolondja és irígye?
Van-e, van-e, ki nem sovárg utána?
Van-e, van-e, kinek az nem bálványa?
S méltán! a hír fönséges terebély fa,
Királyi széknél pompásabb árnyéka,
Zöld ágait ki századokra nyujtja,
Rontó enyészet vésze nem fog rajta,
S hozzá magzatjai a késő világnak
Zarándokolni áhitattal járnak.
Oh szép, oh szép a hír borostyánfája
Nem is csoda, ha hervadás nem bántja,
Hiszen tövét a meggyilkolt boldogság
Kiontott vére és könyűi mossák.
(Pest.)

A toronyban delet harangoznak.
A toronyban delet harangoznak,
A fejem tetejére süt a nap.
Hejh, ha olyan közel volna sírom,
Mint a milyen rövid az árnyékom.
Kihozta az ebédet a gyerek;
A mint látom, egy kis bort is küldtek.
Beh savanyu!… de csak kiürítem,
Hiszen még savanyúbb az életem.
Élet, élet, áldástalan élet!
Számadásod velem mikor végzed?
Mikor mondod: menj isten hirével,
Porladozzál, porló szeretőddel!
(Pest.)

A világ és én.
Megvetésem és utálatomnak
Hitvány tárgya, ember a neved!
A természet söpredéke vagy te,
S nem király a természet felett.
A teremtés legutósó napján
Alkotott az isten tégedet.
Elfáradt már ekkor a munkában,
S így jelessé nem teremthetett.
Szeretélek téged egykor, s szívem
Veled hű szövetséget köte,
Megvetésem és utálatom lett
E szövetség kettős gyermeke;
Jól ismerlek, te nem érdemelsz mást,
Nem, mint megvetést s utálatot…
Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát,
Avvagy talpad mással nyalatod.
S azt hiszed tán, te nyomoru pára!
Mint te, én is olyan rab vagyok?
Azt hiszed, hogy én dicséretedre
Vagy gyalázatodra hallgatok?
Azt hiszed, hogy tettben és irásban
Engem aggódásnak férge rág,
És szorongva kérdezem magamban:
Mit fog erre szólni a világ?
Hidd, ha jónak látod; ámde tud meg:
Én nem függök tőled semmiben,
A mily útat választott magának
Lelkem, rajta egyenest megyen.
És ha tetszik engem fölemelned,
Ám emelj föl, mint bálványodat;
Ha fölültetsz fejed tetejére,
Majd kirúgom szolgafogadat!
(Pest.)

Mulatság közben.
Most már mulassatok, kedves barátim,
Az én mulatságomnak vége van;
A tréfaságok, az elmés beszédek,
Az ének, a bor, mind haszontalan.
Az embernek mért is van gondolatja?
Lássátok, én oly bolond vagyok:
Mikor legvígabb a jelen, jövőbe
Ragadnak rögtön a gondolatok.
Az a jövő! az a kegyetlen szélvész,
Mely szétzilál bennünket, szerteszét;
S lesz-e azontúl még találkozásunk?
Vagy halljuk-e csak egymásnak hirét?
Igen, halljuk! majd elbeszéli a hír:
Ez és ez és ez nyugszik… oda lenn…
Haszontalan história az élet!
Miért is van, vagy mért nem végtelen?
(Pest.)

Szerelemvágy.
Szeretnék már szeretni újolag…
Mit ér a kert, ha rózsát nem terem?
Ha szerelemmel nem diszeskedik,
Mit ér az élet, ifjuság nekem?
Szerettem én, s csak búját érezém
A szerelemnek mind ez ideig,
S e bú mindennél édesebb vala,
Mire szívem csak emlékezhetik.
Oh istenem, ha gyötrelmében is
Ily boldogító már a szerelem:
Hát akkor még minő lehet, ha a
Szívben szelíd mosolygással pihen!
Lelkem bolyongó, hontalan madár,
Keresve száll: fészkét hol rakja meg?
Hol a leányszív a mely megnyilik
Tanyát óhajtó érzeményinek?
De bár szeretni vágyok újólag,
A holt leánykát nem feledtem el…
A hegytetőn még űl a téli hó,
Midőn tövében már virág fesel.
(Pest.)

Költő lenni vagy nem lenni.
Légy átkozott, te átkos pillanat,
Melyben fogantatám,
S te, melyben kínnal a kín emberének,
Költőnek szűlt anyám!
Oh költészet, te a
Gyanútalan szív csalfa pókhálója,
És azután foglyodnak
Oly irgalomtalan fojtogatója!
Véremből már te oly sokat szivál,
Mérges fulánku pók!
De szálaid bármilyetén kuszáltak,
Még elszaggathatók.
Letépem azokat,
Bármint keresztülszőtték-fonták szívem,
S ha összenőttenek már:
Ugy vélök együtt szívem is kitépem!
De véremből e gyilkos férget én
Többé nem hizlalom,
Ugy is mi lenne a kiszívott, elfolyt
Vérért a jutalom,
Dicsőség legfölebb,
Ez a szem fényét elvakító semmi;
És még az is nagy kérdés:
E semmi is fog-e jutalmam lenni?
Széles folyódon úszom ezután,
Oh mindennapiság!
Ballagsz velem majd, és csendes folyásod
Sziklák közé nem vág.
Nem lesz hirem, nevem,
Tán a boldogság karjai sem várnak,
De lesz még is nyugalmam,
S a nyúgalom fele a boldogságnak. – –
És elnémuljak mindörökre hát?
Egy hangszer életem;
E hangszer ép még, s azt, mint elromlottat,
A szögre föltegyem?
Hallgasson örömem?
Ne légyen hangja többé fájdalmamnak?
Hallgathat-e a tenger,
Midőn hullámin szélvészek rohannak?
Nem, költészet, nem hagylak el soha,
Mert nem hagyhatlak el!
Táplálni foglak a gyötört kebelnek
Legforróbb vérivel.
Nem bánom: tépj, emészsz,
Másoktól meghallgattatást sem várok,
Azért éneklek, költök,
Mig végső csep vérem ki nem szivárog!
(Pest.)

Piroslik a kecskerágó…
Piroslik a kecskerágó
Szőlő árka mellett.
Az árokban tehéncsordás
Kutyája megellett.
Tehéncsordás, vízbe ne hányd
A kutyakölyköket!
Tudod-e, hogy sok legénynek
Tetszik feleséged?
Alattomban környékezik
Házad a legények;
Uszítsd rájok a kutyákat,
Majd mikor felnőnek.
(Pest.)

Kicsapott a folyó…
Kicsapott a folyó,
Vízben úszik a táj,
Túl a vizen lakol,
Édes rózsám, ne várj.
Elvitte az árviz
A töltést, a hidat;
Amott megy a hidból
Az utósó darab.
Magam egy halomról
Nézek át a vizen;
A vizen keresztül
Galamb száll sebesen.
Nem is tudom ugyan:
Galamb-e igazán,
A mi ott száll… vagy az
Én sóhajtásom tán?
(Pest.)

A sorshoz.
Egyet mondok, sors, kettő lesz belőle:
Nekem csak egy leány szerelmit add,
S érette én átengedem cserébe
Minden, de minden… adósságomat.
(Pest.)

Pest.
Hiába, Pest csak Pest, tagadhatatlan!
S én Pestnek mindig jó barátja voltam,
És a hol csak kell, hát pártját fogom,
Volt itt nekem sok kellemes napom.
Kivált h’ az utczán kóborolhatok:
Az angyaloknál boldogabb vagyok.
Egy óriáskigyó bámészkodásom,
Végighuzódik a népsokaságon.
S aztán itt minden olyan érdekes,
A sziv örömében csak ugy repes.
A vargainasok pofozkodása,
A bérkocsiknak embergázolása,
A zsebmetszők, a pörölő kofák
Az embert mind igen mulattatják.
S azt kell még látni, hogyha szép időben
Sétára kél a tarka-barka nőnem;
Mi szépek ők, mi szépek, teringette,
Elől kifestve és hátul kitömve.
Hát a hol a dicső arszlánok járnak!
Azt nevezem aztán baromvásárnak.
(Pest.)

Gyors a madár, gyors a szélvész…
Gyors a villám;
Hanem az alföldi betyár
Még gyorsabb ám!
Ma ő kelme csikót szerez
Kecskeméten,
Szentmártonnál az nap át is
Megy a réven.
Holnap a csikót eladja
Fejérváron,
Eladja, még újat is lop
E vásáron.
Holnapután már valahol
Becskereken
Lovagol egy karcsu fakón:
A deresen.
(Pest.)

Orbán.
Komor, mogorva férfiú
Volt Orbán,
Bár oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
De hisz mogorva ép azért
Volt Orbán,
Mert oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Oka egyébiránt maga
Volt Orbán,
Hogy oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Temérdek borfélét ivott
Meg Orbán,
Vidám hajnal azért pirult
Az orrán.
(Pest.)

Rosz verseimről.
Tán én nem tudnék irni
Mindig jó verseket?
De szívem főerénye
Az emberszeretet.
Valóban!… már pedig ha
Mindig csak jót irok,
Mivé lennének úgy a
Szegény kritikusok?
Időnként valamicske
Ezeknek is csak kell,
S ők minden hulladékot
Gyönyörrel falnak fel.
Rágódjanak szegények,
Csak élősködjenek!
Hiszen, ha nem csalódom,
Tán ők is emberek.
(Pest.)

Egy szép hölgy emléke.
Ládámat tolvajtól nem féltem én,
Mert oly üres, mint sok tudós feje.
Szivemben hordom kincseim… szivem
Sok szép emlék kincsével van tele.
Ah, mon dieu, ha végig gondolom
Egy gőzhajói útazásomat:
Minő boldogság!… útitársamúl
Egy gyönyörűséges szép hölgy akadt.
Hölgyek körűl én szégyenlős vagyok,
Előbb tehát csak némán bámulám;
Elszántam végre magamat, mivel
Oly nyájasan pillantgatott reám.
Kitudtam a beszélgetés között,
Hogy ő német szinésznő s Pestre mén…
Hohó, szinésznő, már kész a kaland!
Háborgó szívvel ezt gondoltam én.
S ebédre mentünk. Az ebédnél a
Szép hölgy bevágott vagy két itcze bort.
Hanem dicséretére mondhatom:
Nem is látszott meg rajta, hogy ivott.
(Pest.)

A nap.
Mi az a nap? mi az a nap?
Nem is nap az tulajdonkép.
Ugyan mi hát?… hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.
Valami óriásfiú
Kifúja reggel keleten,
S szétpattan este nyúgaton. –
És ez minden nap így megyen.
(Pest.)

Mi kék az ég!
Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsírta fütyörész;
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz.
Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van…
És én oly sült bolond vagyok,
Hogy idebenn a szűk szobában
Kadencziákat faragok!
(Eperjes.)

Téli világ.
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, tánczol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Darócz pólyában gyermekök
A szélvészszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A hosszu lábu drótostót
Kopott gubáját czepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Hát a czigány?… vaczog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél, és bemegy,
Bár a czigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt,
Fuj a szél, tánczol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(Pest.)

P...y Vilma kisasszonyhoz.
Ifjú szivecskéd legelőször játsza
A szerelemnek szép játékait.
Gyönyör nekem e játék láthatása,
Nem én vagyok bár, a kit boldogit.
Ki is ne volna lelkesült néző ott,
Hol a sziv első mozdulásra kél?
Nem olyan-é ez, mint ha rózsabokrot,
Virító rózsabokrot ráz a szél?
Az égő szív, ez a rózsának bokra,
Lengő fuvalmak érzeményei,
S hull a bokorról a halvány arczokra
Piros levél, ha a szél lengeti.
Ha szép orczádat ekkép égni látom,
Oh lyányka, szived érzeményitül:
Derűl kissé az én sötét világom,
Mit szerelemnek napja elkerül.
Költőkebelnek nem szolgál szerencse;
Tudod szerelmem bús történetét:
Volt életemnek egy királyi kincse,
Koldus vagyok, mert azt eltemeték.
Szempilláidnak fekete virágán
A részvét könnyharmatja reszketett,
Midőn előtted szívemet kitárám
És elbeszélém e történetet.
Ekkor, leányka, jó leányka, téged
Édes testvéreműl fogadtalak.
Kössük meg ezt a drága szövetséget
Egy csókkal, Vilmám, és én áldalak.
Különben is te voltál, a ki mondád,
Hogy megcsókolni a költőt szabad;
Szép állitásod, lyányka, teljesítsd hát:
Tedd ajkaimra testvércsókodat!
(Losoncz.)

Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz.
Hah, börtönöm ajtaja megnyilt,
– Nem börtön-e a hivatal? –
Csókolgat a drága szabadság
Édes tüzes ajkaival.
De lelkem hová lett?… merre, ó lélek,
Szárnyad suhogási merre vivének?
Mi messze, mi messze röpülsz már,
Végetlen előtted az ut;
Hiába suhanna utánad
A fecske, nyomodba se jut.
El lelkem után a messze világba!…
De vissza mi tart? szív, monddsza, mi bánta?
Távozni! e gondolat úgy fáj,
Úgy fáj nekem… és mi okért?
Volt itt szeretőm, hanem az már
A sírhalom éjibe tért.
És nem vagyok én már senki barátja.
E puszta üres szót lelkem utálja.
Pajtásaim! értetek a bú;
Elhagyni, fiúk, titeket,
Ez fáj nekem, ez szomorít el,
Ez ver kebelembe sebet…
De nem! mi vigadtunk minden időben
Igy hát szomorú a bucsú se legyen.
Föl, czimboraság, vigalomra,
S pogány legyen a vigalom:
A bút kiürült poharakkal
Kegyetlenül üssük agyon,
Hogy, majd ha jön a sor kézszoritásra,
Őt könnyre fakadni senki ne lássa!
(Pest.)

Az erdei lak.
(Költői verseny Kerényi és Tompával.)
Mint a szív az első szerelemnek titkát,
Rejti a kis kunyhót bérczek koszorúja;
Meg nem árt erőtlen szalmafödelének,
Ha dühét a szélvész e vidékre fúja.
Szalmafödelét beárnyékozza hűsen
Susogó erdőség rezgő lombozatja,
Min magát a vígan fütyölő rigófaj
És a búsan búgó vadgalamb ringatja.
Mint a kergetett őz, fut le gyors futással
Kis patak magasról a völgy mélységébe;
Két felől virágok, mint kaczér leánykák,
Kandikálnak a víz fényes tükörébe.
S a viráglyánykákhoz jőnek az imádók,
Égő szenvedélylyel jőnek a vadméhek,
S élveznek szerelmet. Hejh, de sok megjárja!
Vízbehullás vége részeg örömének.
A nap és a szellő szánakozva nézi;
Levelet hajít le a szellő, számára,
És ha fennűl már ez életmentő sajkán,
Megszárítja szárnyát a jó nap sugára.
A hegyek tetőin duzzadó emlőkkel
Jár az anyakecske gödölyéi mellett.
Kikerűlt ettől s a vadméhektől mindig,
Mi a kunyhó kicsiny asztalára kellett.
S búgó vadgalamb és fütyülő rigófaj
Nem félnek, hogy őket csalják lépvesszőre…
Önmagáról tudja e lak népe, milyen
Édes a szabadság tiszta levegője.
Nincsen itten rabság, nincsen itten urkény,
Mely parancsolatját mennydörögve adja;
Csak az égiháborúnak zeng koronként
Istentiszteletre buzditó szózatja.
És az isten jó, ő nem soká haragszik;
A dorgáló felhők torkait bezárván,
Újolag mosolyg… a megengesztelődött
Isten mosolygása: tündöklő szivárvány.
(Eperjes.)

Ki a szabadba!
Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.
A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ő vele?
Megannyi páholy mindenik bokor,
A melyben űlnek ifju ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek… hallgatván
A primadonna csattogó dalát.
És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem…
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.
(Eperjes.)

A varróleány.
Varróleány a szeretőm,
Azaz hogy én őt szeretem,
Oly fennhangon kiáltja ezt
Vadúl ugrándozó szivem,
Hogy semmi kétség benne. –
Bolondos egy história talán;
De már egyéb nincs hátra:
Szeress te is, te szép varróleány!
Szép vagy, de szép orczáidat
Az ember addig nézi csak,
A míg nem látja sugarát
Lelked dicső villáminak.
Minden szavad egy villám,
Mely szem fényét ölő szikrákat hány;
Nem ismerem még párod
Az elmésségben, szép varróleány!
S azonkivűl hogy tündökölsz
Az elmésség sugáriban:
Ki oly könnyen megbukhatál,
Erényednek közhíre van.
Elmés vagy, mint az ördög,
S jó, mint az angyal… hogy ne hajtanám
Meg térdeim előtted,
Te szép, elmés, te jó varróleány!
Meghajtom íme térdemet,
Emelj föl engem szívedig;
Ennél följebb nem vágyok én,
Hisz ott a menny, a hetedik.
Itt várok térdepelve,
Ruházd a »szerető« czimet reám,
Vagy varrd meg szemfedőmet,
Ha nem szeretsz, te szép varróleány!
(Losoncz.)

Paripámnak az ő színe fakó…
Paripámnak az ő színe fakó,
Szőre, mint a vert arany, ragyogó;
Paripámnak az ő neve csillag,
Gyors a lába, mint a hullócsillag.
Hejh szép lovam, hejh jó lovam, fakó!
Hol az egyik lábadról a patkó?
Hadd vigyelek, lovam, a kovácshoz,
Azután majd vígy el a rózsámhoz.
Hejh, tüzes a kovácsnak a szene,
De tüzesebb rózsámnak a szeme.
Hejh, lágy a vas a kovács szenétől,
Lágyabb szivem a rózsám szemétől.
(Igló.)

Van a nagy alföldön csárda sok…
Van a nagy alföldön csárda sok.
Azok között, kiket én tudok,
Legkülönösebb a Betekints –
Ennek széles földön párja nincs.
Menni akar, de csak dűledez,
Mint ivója, kiben sok a szesz!
Födele is félre van csapva,
Mint a részeg ember kalapja.
(Késmárk.)

Egy fiatal iróhoz.
Üdvezellek ifju pályatárs,
Pályatársam s szeretett barátom!
Egykor én te rólad jósolék,
S jóslatom most teljesedni látom.
Láttam egykor egy kis felleget,
S megmondtam, hogy ebből fergeteg lesz.
E kicsiny felhőcske te valál,
És most villámterhesen közelgesz.
Jőj és ontsd lelked villámait,
S lángjaikkal gyújtsd föl a világot;
Rendüljön meg a föld, a midőn
Mennydörgő jelszódat elkiáltod.
Hogyha majd villámlasz s mennydörögsz,
Jőnek ellened zudúló hangok;
Mert ha nagy az égiháború,
Félre szokták verni a harangot.
De azért dúl a vihar tovább
Minden félrevert harang daczára.
Igy, barátom, te se hajts ama
Jajveszéklő emberek szavára.
Ekkép kellett volna nekem is
Tenni sokszor ostromolt pályámon.
Én e tehetetlen hangokat
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Petőfi Sándor összes költeményei - 19
 • Parts
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 01
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1931
  32.7 of words are in the 2000 most common words
  45.6 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 02
  Total number of words is 3850
  Total number of unique words is 1833
  34.5 of words are in the 2000 most common words
  47.9 of words are in the 5000 most common words
  54.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 03
  Total number of words is 3647
  Total number of unique words is 1920
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  42.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 04
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1896
  28.2 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 05
  Total number of words is 3947
  Total number of unique words is 1967
  30.2 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  49.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 06
  Total number of words is 3860
  Total number of unique words is 1731
  34.3 of words are in the 2000 most common words
  48.7 of words are in the 5000 most common words
  55.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 07
  Total number of words is 3902
  Total number of unique words is 1960
  32.6 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  52.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 08
  Total number of words is 3982
  Total number of unique words is 1830
  33.7 of words are in the 2000 most common words
  47.7 of words are in the 5000 most common words
  54.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 09
  Total number of words is 3989
  Total number of unique words is 1776
  34.2 of words are in the 2000 most common words
  48.5 of words are in the 5000 most common words
  55.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 10
  Total number of words is 3925
  Total number of unique words is 1771
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  45.9 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 11
  Total number of words is 3875
  Total number of unique words is 1947
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.3 of words are in the 5000 most common words
  49.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 12
  Total number of words is 3828
  Total number of unique words is 2006
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  42.9 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 13
  Total number of words is 3626
  Total number of unique words is 1846
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 14
  Total number of words is 3664
  Total number of unique words is 1806
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 15
  Total number of words is 3717
  Total number of unique words is 1886
  28.6 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 16
  Total number of words is 3679
  Total number of unique words is 1767
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  49.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 17
  Total number of words is 3633
  Total number of unique words is 1701
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  42.3 of words are in the 5000 most common words
  49.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 18
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1830
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  40.5 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 19
  Total number of words is 3832
  Total number of unique words is 1846
  31.1 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 20
  Total number of words is 3719
  Total number of unique words is 1715
  30.5 of words are in the 2000 most common words
  42.8 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 21
  Total number of words is 3808
  Total number of unique words is 1793
  30.9 of words are in the 2000 most common words
  43.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 22
  Total number of words is 3612
  Total number of unique words is 1673
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  47.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 23
  Total number of words is 3686
  Total number of unique words is 1718
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 24
  Total number of words is 3801
  Total number of unique words is 1725
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  41.8 of words are in the 5000 most common words
  49.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 25
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1894
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  45.1 of words are in the 5000 most common words
  51.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 26
  Total number of words is 3759
  Total number of unique words is 1761
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  44.5 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 27
  Total number of words is 3802
  Total number of unique words is 1808
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 28
  Total number of words is 3845
  Total number of unique words is 1847
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 29
  Total number of words is 3805
  Total number of unique words is 1898
  29.3 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 30
  Total number of words is 3791
  Total number of unique words is 1830
  29.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  50.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 31
  Total number of words is 3726
  Total number of unique words is 1858
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  41.6 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 32
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1886
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 33
  Total number of words is 3683
  Total number of unique words is 1800
  30.7 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 34
  Total number of words is 3648
  Total number of unique words is 1776
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 35
  Total number of words is 3764
  Total number of unique words is 1875
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 36
  Total number of words is 3876
  Total number of unique words is 1860
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  45.3 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 37
  Total number of words is 3754
  Total number of unique words is 1795
  29.9 of words are in the 2000 most common words
  43.8 of words are in the 5000 most common words
  50.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 38
  Total number of words is 3631
  Total number of unique words is 1855
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 39
  Total number of words is 3563
  Total number of unique words is 1957
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 40
  Total number of words is 3751
  Total number of unique words is 1801
  31.4 of words are in the 2000 most common words
  44.1 of words are in the 5000 most common words
  50.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 41
  Total number of words is 2293
  Total number of unique words is 1143
  35.2 of words are in the 2000 most common words
  46.8 of words are in the 5000 most common words
  52.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.