Petőfi Sándor összes költeményei - 09

Total number of words is 3989
Total number of unique words is 1776
34.2 of words are in the 2000 most common words
48.5 of words are in the 5000 most common words
55.8 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
Előbb tudá az írást, olvasást,
Mint a nagyságos úrfi.
És a mint szaporodtak évei,
Azokkal szaporodtak
Isméreti,
Mint a szarvas szarván az ágak,
S ő büszke kezdett lenni rája,
S ha a nagyságos úrfi
Bolondokat beszélt szokás szerint,
Kijobbitá magában,
S mosolyga a badar beszédeken.
S a nevelő előtt
Nem tűnt el észrevétlen
A szolga fensősége
Az ifju úr fölött,
S ha nem tudá
Leczkéit a tanítvány,
Azzal piríta rá,
Hogy a szolgával mondatá el,
Ki azt hallás után tanulta meg.
Becsűletére vált ez a fiúnak,
De nem vált örömére, erre nem,
Mert a kevély nagyságos úrfi
Mindannyiszor keményen
Lakoltatá, hogy őt megszégyeníté.
Naponta új és durvább üldözések
Jutottak a szegény fiúnak,
És ő naponta jobban érezé
A szenvedett méltatlanságokat,
S most már, ha megüté az úrfi őt,
Nem teste érezé, de lelke,
Pirúlt, de nem mivelhogy fájt neki,
Hanem mert szégyenlé magát.
Tizenhat esztendős vala.
Minden nap egy-egy sugarat lövelt
Elméje oszladó ködébe,
S minden sugár egy-egy betű volt,
És ilyen írat lett a sok betűből:
»Mi jognál fogva vernek itten engem?
Mi joggal bánt embert az ember?
Különbnek alkotá az isten
Az egyik embert, mint a másikat?
Igazságosnak hirdetik az istent,
Ha igazságos, úgy azt nem tehette,
Úgy minden embert egyformán szeret.
S én többé tűrni nem fogok.
Akármi lesz belőlem.
Táplálatot, ruhát, szállást kapok,
De én ezért szolgálom őket,
S ezzel leróva a jótétemény.
Dolgoztathatnak, erre van jogok,
De a verésre nincs.
Még egyszer fognak csak megütni,
De többször, istenemre, nem!«
Ugy is lett. Első alkalommal
(És várni erre nem kellett sokáig)
Midőn az úrfi rá kezét emelte,
Ekkép kiálta föl:
»Megálljon ön!
Ne bántson többet, mert úgy visszavágom,
Hogy megsiratja holta napjaig.
Elég soká voltam kutya,
Kit verni, rúgni lehetett,
Eztán ember leszek,
Mert ember ám a szolga is!
Megvallom, itt jótéteményt
Rakott egy kéz reám,
De más kéz azt bottal veré le rólam,
És e szerint
Nem tartozunk egymásnak semmivel.«
Az úrfi e szokatlan szókra
Elképedett, megmerevűlt,
S tájtékot turva, ekkép orditott:
»Hah szolgafaj! hah lázadó gazember!«
És a fiú így válaszolt,
És hangja megvető volt:
»Hm, szolgafaj? ha már a születést
Veszszük, talán az én apám
Különb úr volt, mint minden ivadékod,
S hogy eldobott magától,
Az ő hibája, nem enyém,
S ha minden úr ilyen rosz lelkű, mint te,
Jól is tevé, hogy eldobott,
Mert úgy ennek köszönhetem, ha
Becsűletes ember leszek.
És lázadó?… ha lázadás az,
Midőn az ember érzi és kimondja,
Hogy ő is ember, mint akárki más,
Ugy büszkén mondom: lázadó vagyok.
S tudnám csak mind azt, a mit érezek,
Ugy, a mint érezem, kimondani,
Föllázadnának milliók velem,
S reszketne a világ,
Mint Spartacustól Róma reszketett,
Midőn eltépett lánczaikkal
Verték falát a gladiátorok! –
Nagyságos úrfi, isten önnel,
Mi együtt többé nem maradhatunk,
Én önnel mint ember beszéltem,
És hogyha egyszer már
A szolga emberré emelkedik,
Éhen hal meg vagy a bitófán,
De többé szolga nem lesz!«
Ezzel megfordult és kiment,
Örökre ott hagyá a házat,
Hol gyermeksége úgy uszott el,
Mint a virág az iszapos patakban.
A merre látott, arra indult,
Ment a világba czéltalan.
Az ifjuság fölgyúladott szivében,
Ugy égett, mint a fölgyúlt város ég,
A melyre rá fúj a viharnak
Süvöltő óriása;
S e lángokban milyen csudálatos
Mesés képek keletkezének!
S lelkét e lángok ugy megedzék,
Mint a hámortűz a vasat.
A város végén utolérte őt
Az úrfi nevelője.
Alig lélekzett a jó férfiú,
Sokat futott, hogy utolérje.
Kiverte arczát a veríték,
Törölgeté mind untalan,
Mi közben a fiúval így beszélt,
S beszédiben
Nem volt nagyon sok összefüggés:
»Ne, tedd el ezt a pénzt, fiam,
Nekem egy évi jövedelmem,
Te nálad eltart évekig,
Ha jól gazdálkodol.
Nagy ember lesz belőled,
Én mondom azt neked.
Dicsőbb fiút még nem láttam te nálad.
Én szórul szóra érzem azt, a mit te,
De soha sem mertem kimondani.
Féltem tőled s bámultalak,
Midőn beszéltél.
Az isten áldjon minden szavadért.
Tanácsolom, parancsolom,
Igen, parancsolom, fiú, hogy
Tanúlj, végezd az iskolákat,
Különben én
Megátkozlak s megver az isten.
Te nem magadnak születél,
De a hazának, a világnak.
Azt mondom néked, hogy tanúlj,
A mit különben
Nem is kén mondanom,
Hiszen te úgy szeretsz tanúlni.
És most az isten áldjon meg, fiam,
Légy szerencsés, élj boldogúl,
S emlékezzél meg rólam is koronként,
De ha tanácsomat nem fogadod,
Akkor felejts el engemet.«
Lehajlott a fiú,
Hogy megcsókolj’ a jó ember kezét,
De ő nem engedé, sőt a fiút
Megölelé s arczát csókolta meg,
S úgy távozott könnyes szemekkel.
Mily jól esett ez a fiúnak,
Szegény fiúnak milyen jól esett!
Ez volt az első szeretet,
Melylyel találkozott.
Tizenhat évig kelle élnie
S kínlódnia,
Mig oly emberre akadott,
Ki nem taszítá el magától,
Ki megölelte őt!
X.
Kiért a városból az ifju.
Midőn kiért a szűk falak közűl,
Azt gondolá: börtönből szabadúlt,
S mohón szivá a tiszta léget,
Az isten legdrágább ajándokát,
Melytől a láb erőt kap és a
Léleknek szárnya nő.
Egyszer sokára visszanézett,
Nagyot haladt már, messze volt a város,
A házak összeolvadának
Egymással, és a barna tornyokat
Elnyelte félig a távol köde,
S méhdongás volt az ezerek zaja.
Az ifjú biztatá magát:
»Tovább, tovább,
Semmit ne halljak, és semmit ne lássak
Onnét, hol eddig éltem,
Ha életnek mondhatni éltemet.«
S ment, mint a ki ostorhegyet fut.
S midőn végkép eltünt a város,
S ott álla ő a végtelenben,
Szabadnak akkor érzé csak magát.
»Szabad vagyok!« kiálta föl,
»Szabad vagyok!«
Többet nem mondhatott,
De könnyei beszéltek,
S jobban mondták el érzeményeit,
Mint nyelve mondta volna.
Oh milyen érzés, milyen gondolat,
Midőn az ember először szabad!
És ment az ifju, egyre ment,
A merre szép táj csalta, arra
Irányozá lépéseit.
Megbámulá a síkot és hegyet,
A sík mezőt és a hegy erdejét
És mindent, a mi csak szemébe tünt,
Mert minden oly új volt előtte,
Először látta a természetet
A természet szépségeit.
És ott a rengetegben,
A fellegekbe
Ágaskodó bérczek között,
A hol mennydörgés a folyam zugása
S a mennydörgés itéletnap rivalma…
Vagy ott a puszták rónaságán,
Hol némán ballag a csendes kis ér,
S hol a bogárdöngés a legnagyobb zaj…
Ottan megállt az ifjú,
Körültekintett áhitattal,
S midőn szemét s lelkét meghordozá
A láthatár fönségein,
Erőt vett rajta egy szent érzemény,
Letérdepelt s imádkozék:
»Imádlak, isten; most tudom, ki vagy,
Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,
De nem értettem nevedet.
A nagy természet magyarázta meg
Hatalmad és jóságodat…
Dicsértessél, dicsértessél örökre!
Imádlak, isten; most tudom, ki vagy.«
A merre csak ment, mindenütt
Oly szépnek látta a természetet,
De benne mindenütt az embert
Olyan boldogtalannak;
Nyomor s gazság gyötörte mindenütt.
Azt kezdte észrevenni,
Hogy ő nem a legszerencsétlenebb,
És fájt nagyon neki,
Hogy vannak nála szánandóbbak is.
Mindig kicsínyebb lett előtte
Saját baja,
Mig végre végkép elfelejté,
S nem látta és nem érezé azt,
Csak a mások baját,
És homlokát a hideg kőre tette,
S forró keserves könnyeket sírt.
XI.
Eszében tartá, mit szivére
Kötött a jámbor nevelő,
Midőn bucsút vett tőle
És pénzt adott neki;
Eszében tartá ezt az ifju,
S nem hagyta teljesítlenűl.
Beállt az iskolába,
S tanúlt szorgalmasan,
S olyan volt társai körében,
Mint csillagok között a hold.
Azok csodálták őt, de nem szerették,
Lelkének fensősége rajtok
Mint sziklakő nehezkedett,
És ellenében
Irígység és gúny támadott föl,
És rá lövöldözé
A sebesítő nyilakat.
»Mért bántotok ti engemet?«
Szólott szelíd jószívüséggel
Gyakorta társihoz,
»Mért bántotok, barátim, engem?
Én nem tanúlok a magam javára,
Ti értetek tanúlok én;
Mit én tudok, higyétek, annak
Más fogja venni hasznát,
Akárki más, csak én nem.
Ha belátnátok lelkem mélyibe,
Ragaszkodnátok hozzám, jó fiúk,
Ugy szeretnétek, mint most nem szerettek,
Mint én szeretlek titeket.
Ha belátnátok lelkem mélyibe,
Általlátnátok gyarlóságtokat,
S nem vagdalnátok a fa ágait,
Mely egykor számotokra hoz majd
Árnyékot és gyümölcsöt,
Szegény rövidlátó fiúk ti!
De majd szerettek még ti engemet,
Szeretni fogtok, istenemre, engem!«
Kaczaj követte ilyetén beszédit,
S csak újabb töltésül szolgáltanak
A gúnyolódás fegyverébe,
A mely mindég szivének állt.
És elvadúlt lassanként a világtól,
Mindegyre mélyebben szállott magába,
S kerűlt mindenkit… egy barátja volt,
A senkitől meg nem zavart magány.
Ott élt azon képek között, miket
Üres ábrándoknak tart a világ,
De melyekről ő tudta, hogy azok
Élő valódi lények,
Az ő lelkébe néző
Jövő alakjai.
Ott a magányban buzgón olvasá,
Miként a hívő a koránt
S mint a zsidó a bibliát,
Olvasta ott buzgóan a
Világtörténetet.
Világtörténet! mily csodálatos könyv!
Mindenki mást olvas belőle.
Egyiknek üdv, másiknak kárhozat,
Egyiknek élet, másiknak halál.
Egyiknek így szól s kardot ad kezébe:
»Eredj és küzdj! nem küzdesz hasztalan,
Az emberiségen segítve lesz.«
Másikhoz így szól: »tedd le kardodat,
Hiába küzdenél,
Mindig boldogtalan lesz a világ,
Mint ezredévek óta az.«
Mit olvasott ez ifiú belőle?
Mit gondolt ő, midőn e könyvet
Becsukta reszkető keze?…
Ezt gondolá:
»A szőlőszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá még is, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
A míg megérik? ez belékerűl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És azután az emberek belőle,
Világ végéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?…
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?…
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
A mely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy a midőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy percz elveszítve.
Nagy a föladat, az
Idő röpül, s az
Élet rövid. –
Mi czélja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan,
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,
Zászlótokhoz hűséget esküszöm,
S hahogy véremben lesz egy pártütő csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!«
Ily vallomást tett… nem hallotta ember,
De meghallotta odafönn az isten,
Fölvette a szent könyvet, melybe
Jegyezve vannak a martírok,
S belé irá a Szilveszter nevet.
XII.
A gyermek ifjuvá lett
S az ifju férfivá.
Esztendő esztendő után
Jött a földet meglátogatni,
S bucsút sem véve távozának.
Őt sem kerűlték ki az évek,
Elment hozzája mindenik,
S nyomot hagyott arczán, szivén.
Túl volt immár az iskolákon,
Régen kijárta azokat,
És benn volt a világban.
Az életben, az emberek között,
Hol minden lépten meglökik az embert,
S minden lökés egy darabot töröl le
A lélek zománczából
S az orczának szinéből.
Beh másnak látta e világot,
Mint a milyennek képzelé!
Naponta kisebbnek tetszett előtte,
Mélyebben sűlyedettnek
Az ember, a kit isten
Saját képére alkotott,
Az ember, a kinek szemével
A napba kéne néznie,
És e helyett a porba néz,
Mikéntha férgeket keresne,
Hogy tőlök a csúszást tanulja.
És mentül kisebbnek tetszett előtte
Az ember, annyival nagyobbnak
Látá a munkát, a mire
Hivatva érezé magát.
De el nem csüggedett.
Tán oly parányit végzett, mint a hangya,
De mint az, olyan fáradatlan volt.
Szűk volt köre,
De e kört teljesen betölté
Lelkének fényivel.
Erkölcse, tudománya néki
Nevet szerzett még iskoláiban,
S midőn e pályát végezé,
Több úr hivá meg őt
Nagy s gazdag hívatalra
Ilyen kecsegtetéssel:
»Szegődjél hozzám; szolga lészsz, igaz,
De ily urat szolgálni, mint én,
Dicsőség, és azért, hogy
Előttem meghajolsz,
Előtted ezren hajlanak meg.
Más dolgod nem lesz, mint ez ezreket
Nyúznod tehetséged szerint, s e
Könnyű munkából meg fogsz gazdagodni.«
Szilveszter megköszönte szépen
E könnyü munkát és így válaszolt:
»Azért, hogy én nekem
Szolgáim legyenek,
Én más szolgája nem leszek.
Én nem kivánom, hogy előttem
Embertársim hajlongjanak,
De ne kivánja tőlem más se, hogy
Előtte én hajoljak;
Nem ismerek nálam kisebbet
S nem ismerek nálam nagyobbat.
S a gazdagságot illetőleg, az
Nekem talán ingyen sem kellene,
Annál kevésbbé kell olyan nagy áron,
Hogy érte nyúzzak másokat!«
Ekkép szokott beszélni ő
Levett kalappal, de fölemelt fővel.
El nem fogadta a nagy hívatalt,
De jöttek hozzá szegény emberek,
És meghivák őt falujokba
Jegyzőnek, és az ifju ment,
Ment örömest és boldogan.
S midőn elért a faluba,
S körülvevék őt a lakók,
Igy szólt hozzájok lángoló szemekkel:
»Üdvöz légy, nép! ugy nézz szemembe,
Tanítód és atyád leszek.
A bölcső óta mit vertek fejedbe?
Kötelességidet;
Én megtanítlak jogaidra!«
És teljesíté, a mit ígért.
Nem a kocsmába jártak ezután
A munkavégzett gazdaemberek,
Mint jártak eddig világkezdet óta;
A faluház előtt karéjba
Állottak, és az ifju jegyzőt
Hallgatták a vén emberek,
És jobban hallgatták, mint papjokat, mert
Papjoknál jobbakat beszélt.
S mit ott tanultak, elvivék haza,
És elbeszélték fiaiknak,
S a jegyző tiszteletben állt.
De két ház volt a faluban, mely
Az ifju apostol fejére
Átkot mondott áldás helyett,
Az a két ház, hol a pap és
Az uraság lakott,
A kastély s a parochia.
Naponta gyűlöltebb és rettegettebb
Lett e két házban a
Jegyző gazdálkodása,
S elpusztulását tervezék, mert
Látták, ha a jegyző marad,
Ugy ők pusztulnak el.
De volt fönn a kastélyban is
Egy lény, ki a nép emberét ugy
Tisztelte, mint a nép maga,
Kinek, midőn az ő dicséretét
Hallotta, jól esett,
Midőn pedig gyalázták, fájt neki.
Ki volt e lény, a ki
Oly rosz világitásban is
Megismeré a kép becsét,
S felőle helyesen itélt,
Ki volt ez?… a kastély kisasszonya.
Ki is lett volna más!…
Dicső hely a hölgyek szive,
Önzés előtt bezárva ajtaja,
Ha bejut is, csak lopva jut belé vagy
Erőszak által,
De nyitva áll mindennek, a mi szép s jó,
S az üldözött igazság,
Ha mindenhonnan számkivetve van,
Végmenedéket ott talál.
Dicső, dicső hely a hölgyek szive!
Nem is sejté az ifju, hogy barátja,
Hogy pártfogója van
Ott fönn az úri lakban,
S olyan szép pártfogó!
Látá koronként a leánykát,
Midőn az végigsétált a falun
Vagy ablakából nézett a vidékre,
S ha látta őtet, hosszan elmerengett.
Ilyenkor egy csodálatos
Érzés szállotta meg szivét,
Mely hozzá igy beszélt:
Az ember nem csak polgár,
Egyszersmind ember is:
Mindig másoknak éljen-e
És soha se magáért?
Szegény fiú te, mikor élsz magadnak,
Lesz-e idő, midőn magadnak élsz?
Te szétosztod mások közt lelkedet,
Lesz-e, ki néked adja lelkét
Vagy lelkének csak egy darabját
Vagy egy tekintetét csak, a miből
Gyanítanom lehetne legalább,
Mi a boldogság?… oly szomjas szivem, hogy
Fölinna egy záport, s talán
Egy harmatcsepp sem hull reá soha!
Nyugodjál meg sorsodban, jó fiú,
Viseld békén a rideg életet;
Tégy másokat boldoggá, ha lehet,
S maradj magad boldogtalan.
Légy föld, a mely gabnát terem,
Hogy mások learassák;
Légy lámpa, mely mig másoknak világit,
Tulajdon életét fogyasztja el.
A jó vagy rosz sors ugy hozá magával
Egyszer, hogy a leányka véle
Találkozott és szóba állt.
Rövid volt a találkozás
És keveset beszéltek,
De attól fogva többször jöttek össze,
Véletlenűl-e vagy tán készakarva?
Sem a lyány, sem az ifju nem tudá.
És egyre hosszabbak levének
S bizalmasabbak a találkozások,
De önmagokról soha sem beszéltek.
Azonban egykor (fölhivá-e a lyány
Vagy csak magától nyílt meg kebele?
Eszébe nem jutott) az ifju
Elmondta életét.
Elmondta, mily magában áll a földön,
Hogy nincsen ember és nem volt soha,
Kit őt testvérnek vagy barátnak
Vagy gyermekének híta volna.
Elmondta, a mint rá emlékezett,
Hogy egy tolvaj találta őt az utczán,
Aztán egy koldusnő fogadta föl,
S aztán mint szolga ugy nevelkedett;
Lopott, koldult és szolgált… így telék el
Gyermek- s ifjúkora.
Elmondta az irtóztató nyomort,
Mely gyermekévein fekütt,
S a lelki szenvedéseket,
Mik ifjuságát terhelék,
S mik a nyomornál még irtóztatóbbak;
S a mint lenézett életébe, ez
Örvénybe, melyből fölkapaszkodott,
A melyben mint egy fekete vizű
Tengerszem, úgy állt kínja özöne:
Elszédült lelke, és szeméből
A könnyek úgy rohantak,
Mint csatatérről a vert hadsereg…
És a lyány véle zokogott.
XIII.
Még ez nap a leány atyjával
Egy egészen más jelenése volt.
Fölhívatá a büszke földesúr őt
S megleczkéztette irgalmatlanúl,
A mért jobbágyait
Tévutra vezeti,
És pártütőket, lázadókat
Csinál belőlök; s azzal végezé,
Ha még tovább is bujtogat,
El fogja csapni őt.
Méltósággal felelt az ifju:
»Uram, kikérem a leczkéztetést,
Kinőttem már az iskolából,
De ahhoz szokva még ottan se voltam.
Ha vétkem van, ha lázitó vagyok,
Ott a törvény, az majd itél fölöttem;
Ha vétkes nem vagyok, mi joggal
Dorgál ön engemet?
És a mi az ijesztést illeti,
Az elcsapástól meg nem ijedek;
Annyit mindenhol keresek,
A mennyiből megélek.
De innen én el nem megyek,
Mert itt hasznosnak érzem magamat,
S ön, hogy elcsapjon engemet,
Nem fogja megkisérteni
Saját javának érdekében,
Mert vagy velem jön az egész falu
Vagy ön lesz, a ki távozik…
Nem mondom ezt, miként fenyegetést,
Ugy mondom ezt inkább, mint jó tanácsot,
Ki a lakókat ismerem,
S tudom, hogy engem mennyire szeretnek,
És mit nem lesznek értem tenni készek.«
Igy szólt az ifju, meghajtá magát s ment.
Következő vasárnapon
Ő róla szólt a prédikáczió,
Borzadva mondta a hiveknek a pap,
Hogy milyen istentagadó ez ember,
Istentagadó s lázitó!
S ha még tovább is tűrik őt magoknál,
El vannak veszve mind a két világon,
Mert a mért lázitóval czimborálnak,
Legyilkoltatja őket a király,
S az istentagadó barátait
Halál után az ég be nem fogadja.
Intette, kérte őket, hogy
Javuljanak, míg van idő,
Mig rájok nem jön a vész, az itélet.
Könnyezve kérte, hogy tekintsék földi
És másvilági boldogságukat,
Ne válaszszák a halált és a poklot
Az élet és az üdvesség helyett!
Bőszülten hagyta el a nép
A templomot
(Az isten és a béke házát)
S vadállatként rohant az ifjuhoz,
Kit tennap még atyjának nevezett,
S reá parancsolt: holnap ilyen tájig
Ha itt látják, tüstént agyonverik.
Beszélt az ifju, a mint tőle telt,
Beszélt oly lelkesen, mint még soha.
Hiába. A hol pap emelt szót,
Ott az igazság megfeszíttetik,
Az igazság szörnyet hal ott. A pap
Minden szavára
Egy ördög áll elé,
S az ördög nem hatalmasabb,
De ékesebb szólásu, mint az isten,
S ha tettel győzni nem tud,
Tud elcsábítani. –
Káromkodó fenyegetéssel
Hagyá el az ifjút a nép.
Egy pillanatra meg volt lelke törve,
Kétségbeejtő eszmék ültenek
Megnehezűlt fejére,
Mint a holttestre a hollósereg.
»Ez hát a nép!« kiálta föl,
»Ez hát a nép, a melyet én imádok,
A melyért élek s halni akarok!
Ilyen volt ezredév előtt…
De semmi, semmi, ezredév után
Majd nem lesz ilyen; még most gyermek ő, kit
El lehet könnyen bolondítani,
Majd meg fog érni, férfi lesz belőle,
S épen mert gyermek, gyámolítni kell.
Nincs mit csodálni, ősidőktül óta
Azon valának papok és királyok,
E földi istenek,
Hogy vakságban tartsák a népet,
Mert ők uralkodni akarnak,
S uralkodni csak vakokon lehet.
Szegény, szegény nép, mint sajnálom őt,
S ha eddig küzdtem érte, ezután
Kettős erővel fogok küzdeni!«
Beállt az est, beállt az éj,
Utósó éje itt az ifjunak.
Ott a fasornak árnyékában áll,
S fölnéz a kastély amaz ablakára,
A melybül a leány szokott kinézni.
De puszta most ez ablak,
Nincs ott virága, nincs ott a leány,
S az ifju még is néz föl, néz merően,
Mint egy kővé vált sírontúli szellem;
Arczára halovány fátyolt borított
A csendes bánat és a holdvilág.
Egyszer megfogva érezé kezét…
Az első perczben észre sem vevé
Az érintést, ugy elgondolkodék…
Midőn megfordult, oldalánál
Azt látta, a kit ott fönn keresett.
»Kegyedre vártam«, szólt az ifju,
»Kegyedre vártam, azt reméltem,
Hogy még egyszer meglátom ablakánál,
Egy néma búcsút küldök föl szememből,
Aztán örökre távozom,
Reményemen túl jó a sors,
Ajkam beszélhet szemeim helyett,
S kezem foghatja e kedves kezet.
Isten veled, te drága, drága lény, te
Egyetlen egy a nagy világon, a ki
Barátodnak neveztél engemet,
S a kit barátomnak szabad nevezni.
Emlékim nincsenek nekem,
Magad fogsz állani szivemben,
Mint a szegény kunyhó falán a szent kép,
A mely előtt estenként térdepel
Jámbor lakója és imádkozik;
De hogyha telve volna szívem
A legdicsőbb emlékek kincsivel,
Kiszórnám azt e pillanatban mind,
S téged hagynálak benne egyedül.
Isten veled!… ha hallod híremet,
Ha szépeket mond majd a hír felőlem,
Hidd el, hogy a te érdemed lesz az.
Azért törekszem jónak s nagynak lenni,
Nehogy megbánd és szégyeneld, sőt
Ellenkezőleg büszke légy reá,
Hogy engemet barátodnak fogadtál.
Isten veled, lelkem védangyala!«
Indult az ifju és ment volna, de
Kezét tartotta a leány
És görcsösen szorítá…
Beszélni vágyott s elhagyá a hang,
Hosszú szünet telt el bele,
Mig akadozva ekkép szólhatott:
»Isten veled… menj… menj, isten veled,
Te ifjak legnemesbike!
Menj… bár mehetnék én is te veled,
Mennék örömmel, édesörömest.
S nem látjuk egymást soha, soha többé?
Lehullsz egemről, fényes csillagom?
Mert én szeretlek tégedet,
Ki kell ezt mondanom,
Hogy ki ne vesse lelkemet belőlem,
Mint a Vezúv a lángoló követ.
Szeretlek, és tied nem lehetek!
De istenemre,
Ha a tied nem, másé sem leszek!
Vedd e gyürűt… e jegygyürűt…
Előbb fog széjjeltörni benne
Ez a gyémántkő, mint az én hüségem.
Isten veled, szép álma életemnek!«
Az ifiúra a mennyország
Szakadt le üdvösségivel,
Leomlott a leány előtt
S ölelte és csókolta térdeit.
Más nap, midőn a falut elhagyá,
Utjában százszor s százszor nézte meg
A gyűrüt, mert csak a mikor
Ezt látta, akkor nem kételkedék,
Hogy a mult éji jelenet valóság
S nem lázas lelke őrült álma volt.
Utját (miért, miért nem?
Nem tudta maga sem)
A fővárosnak vette, hol
Lopott, koldult és szolgált egykoron.
A külvárosban ott
Egy kis padlásszobát
Bérelt ki, s nem tudá még,
Mihez fog kezdeni?
Egyszer kopognak ajtaján,
S bejött egy fátyolos hölgy…
Midőn belépett, fölveté a fátyolt,
Némán és mozdulatlan állt…
Az ifju szédelgett… megállt esze…
Barátnéját ismerte meg.
»Utánad jöttem«, szólott a leány,
»Utánad jöttem… ha terhedre van,
Kiútasíthatsz e szobából,
Ne félj, hogy rosz neven veszem.
Akkor leűlök ott kinn a küszöbre,
És ott ülök, mig megreped szivem.
Utánad jöttem, nem maradhaték.
Nyomodban voltam mindenütt.
Egész idáig, és most itt vagyok.
Szólj, mit teszesz velem?«
Az ifju kebelére hajlott,
S együtt zokogtak hosszan, boldogan.
»Nem űzesz el hát?« szólott a leány,
»Veled maradhatok?… veled leszek, hogy
Enyém legyen fájdalmaid fele
S a tied legyen minden örömem!
Együtt türök veled
Bút és nyomort,
S ha egyszer zúgolódom,
Ne hidd azontúl, hogy szeretlek.
Hogy valaha szerettelek!«
XIV.
Együtt maradtak, mint férj s feleség,
Nem pap kötötte össze őket,
Hanem az isten és a szerelem.
Nem esküvének egymásnak hüséget,
Nem vették e szót ajkaikra,
Ott benn hagyák azt
Szivök mélyében érintetlenűl,
A hol s a hogy kell annak lennie,
S azért maradt oly tiszta, mint a
Csillag, melyhez még lélekzet sem ér.
És boldogságban teltek a napok,
A hónapok… nem tudta a világ, hogy
Ők élnek-e? s ők nem tudták,
Van-e világ kivűlök?
De végre fölszólalt az ifjuban
A lélek, és ezt mondta szigorún:
»Ébredj, ébredj, te nem magadnak
Te másokért születtél!
Felejted hívatásodat?
Föl, föl, fiú, kezdj a dologhoz!«
És szólt hozzá még szigorúbban is
Egy hang, a házi gond:
»Föl a dologra, mert különben
Koplalni fogtok mind a ketten
S maholnap mind a hárman.«
Dolgozni kezde, írt,
Ugy írt, a mint sugallta lelke,
Hozzája méltón, szabadan.
Egy szerkesztőhöz vitte művét,
Átolvasá az, és igy válaszolt:
»Nagy ember ön, uram,
S a mellett nagy bolond!
Nagy ember ön, mert ez dicső, remek mű,
Ennél különbet még Rousseau sem írt;
És nagy bolond ön, mert azt képzeli,
Hogy ezt a munkát ki lehet nyomatni.
Soh’sem hallotta ön hirét
A censurának?… hogyha nem,
Hát megmondom, mi az?
Az a pokol cséplője, mely alá
Kévéinket kell tartanunk, s ez
Az igazságot, a magot
Kicsépeli belőle, aztán
Az üres szalmát visszadobja,
S ezen rágódik a közönség.
Ha ön nem hisz szavamnak, ám
Próbálja meg, s én minden szem magért,
A mely kévéjében marad,
Egy ón golyót nyelek le.
Ha azt akarja ön, hogy e
Cséplő alá ne jusson,
Ne gabonát, de maszlagot
Termeszszen, mely kábít, bolondít,
Ezt mindenestül
Kitálalhatja ön,
Sőt érte még meg is dijazzák.«
Bódultan tért az ifju vissza, mintha
Falnak ment volna egyenest fejével,
Asztalhoz űlt, és föltevé magában,
Hogy szép lágyan szelíden ír
S olyan simán, hogy a censor keze
Elsiklik rajta, mint a bársonyon.
Midőn müvét bevégezé,
Azt vette észre, hogy még szabadabb,
Még keserűbb, mint először vala.
S így tizszer, százszor ujra s ujra írt,
Aztán eltépte, belátván, hogy a
Kerékvágásba csak nem jön bele.
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Petőfi Sándor összes költeményei - 10
 • Parts
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 01
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1931
  32.7 of words are in the 2000 most common words
  45.6 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 02
  Total number of words is 3850
  Total number of unique words is 1833
  34.5 of words are in the 2000 most common words
  47.9 of words are in the 5000 most common words
  54.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 03
  Total number of words is 3647
  Total number of unique words is 1920
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  42.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 04
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1896
  28.2 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 05
  Total number of words is 3947
  Total number of unique words is 1967
  30.2 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  49.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 06
  Total number of words is 3860
  Total number of unique words is 1731
  34.3 of words are in the 2000 most common words
  48.7 of words are in the 5000 most common words
  55.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 07
  Total number of words is 3902
  Total number of unique words is 1960
  32.6 of words are in the 2000 most common words
  45.8 of words are in the 5000 most common words
  52.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 08
  Total number of words is 3982
  Total number of unique words is 1830
  33.7 of words are in the 2000 most common words
  47.7 of words are in the 5000 most common words
  54.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 09
  Total number of words is 3989
  Total number of unique words is 1776
  34.2 of words are in the 2000 most common words
  48.5 of words are in the 5000 most common words
  55.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 10
  Total number of words is 3925
  Total number of unique words is 1771
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  45.9 of words are in the 5000 most common words
  53.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 11
  Total number of words is 3875
  Total number of unique words is 1947
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.3 of words are in the 5000 most common words
  49.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 12
  Total number of words is 3828
  Total number of unique words is 2006
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  42.9 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 13
  Total number of words is 3626
  Total number of unique words is 1846
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 14
  Total number of words is 3664
  Total number of unique words is 1806
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 15
  Total number of words is 3717
  Total number of unique words is 1886
  28.6 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 16
  Total number of words is 3679
  Total number of unique words is 1767
  31.3 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  49.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 17
  Total number of words is 3633
  Total number of unique words is 1701
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  42.3 of words are in the 5000 most common words
  49.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 18
  Total number of words is 3671
  Total number of unique words is 1830
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  40.5 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 19
  Total number of words is 3832
  Total number of unique words is 1846
  31.1 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 20
  Total number of words is 3719
  Total number of unique words is 1715
  30.5 of words are in the 2000 most common words
  42.8 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 21
  Total number of words is 3808
  Total number of unique words is 1793
  30.9 of words are in the 2000 most common words
  43.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 22
  Total number of words is 3612
  Total number of unique words is 1673
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  47.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 23
  Total number of words is 3686
  Total number of unique words is 1718
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  47.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 24
  Total number of words is 3801
  Total number of unique words is 1725
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  41.8 of words are in the 5000 most common words
  49.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 25
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1894
  31.6 of words are in the 2000 most common words
  45.1 of words are in the 5000 most common words
  51.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 26
  Total number of words is 3759
  Total number of unique words is 1761
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  44.5 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 27
  Total number of words is 3802
  Total number of unique words is 1808
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  51.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 28
  Total number of words is 3845
  Total number of unique words is 1847
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  43.2 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 29
  Total number of words is 3805
  Total number of unique words is 1898
  29.3 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 30
  Total number of words is 3791
  Total number of unique words is 1830
  29.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  50.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 31
  Total number of words is 3726
  Total number of unique words is 1858
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  41.6 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 32
  Total number of words is 3804
  Total number of unique words is 1886
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 33
  Total number of words is 3683
  Total number of unique words is 1800
  30.7 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 34
  Total number of words is 3648
  Total number of unique words is 1776
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 35
  Total number of words is 3764
  Total number of unique words is 1875
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 36
  Total number of words is 3876
  Total number of unique words is 1860
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  45.3 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 37
  Total number of words is 3754
  Total number of unique words is 1795
  29.9 of words are in the 2000 most common words
  43.8 of words are in the 5000 most common words
  50.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 38
  Total number of words is 3631
  Total number of unique words is 1855
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 39
  Total number of words is 3563
  Total number of unique words is 1957
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 40
  Total number of words is 3751
  Total number of unique words is 1801
  31.4 of words are in the 2000 most common words
  44.1 of words are in the 5000 most common words
  50.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Petőfi Sándor összes költeményei - 41
  Total number of words is 2293
  Total number of unique words is 1143
  35.2 of words are in the 2000 most common words
  46.8 of words are in the 5000 most common words
  52.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.